Anda di halaman 1dari 38

Progrem pengisian data & analisis item

Soalan Objektif 40 Item


SEKOLAH RENDAH
Mata Pelajaran Matematik
Kertas 1 (SK)
Klik button di bawah
Setup
Respon
Rumusan
Gred

sk taman
CAPAIAN
[ Maklumat Ujian / Peperiksaan ]
[ Masuk Respon Calon ]
[ Rumusan Pencapaian Keseluruhan ]
[ Julat Gred Markah ]

A1

[ Analisis 1 : Graf Indeks Kesukaran Item ]

A2

[ Analisis 2 : Analisis Pencapaian Keseluruhan ]

A3

[ Analisis 3 : Analisis Pencapaian Pelajar Secara Individu]

HA 1

[ Hasil Analisis 1 : Indeks Kesukaran & Indeks Diskriminasi Item ]

HA 2

[ Hasil Analisis 2 : Tafsiran Item ]

Skor

[ Senarai Skor Calon ]

Panduan

[ Panduan Penggunaan ]

PEDIA V3 Hak Cipta Terpelihara


MOHAMAD KHAIRI BIN MAT SAID
GURU CEMERLANG KHB
krysaid@yahoo.com.my

KEMBALI KE MENU

Progrem pengisian data & analisis item

Nama Sekolah

sk taman

Jenis Ujian/Peperiksaan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


SEKOLAH RENDAH

Tahap
Menengah Atas

Menengah Rendah

Mata Pelajaran

Sekolah Rendah
Matematik Kertas 1 (SK)
015/1

Kod Mata Pelajaran


Nama Guru Kelas

SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI

Nama Guru Mata Pelajaran

SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI

Tahun/Tingkatan

TAHUN 6

Bilangan calon
9-Mar-2012

Tarikh Jana

40

Bilangan Item
No Item

Panduan

Klik di sini

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Key
No Item
Key

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

BIL

By: Krysaid

NAMA PELAJAR
KELAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RESPON CALON

Page 3

PEDIA v3

BIL

By: Krysaid

NAMA PELAJAR
KELAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RESPON CALON

Page 4

PEDIA v3

BIL

By: Krysaid

NAMA PELAJAR
KELAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RESPON CALON

Page 5

PEDIA v3

ANALISIS 2

Bilangan pelajar yang memilih jawapan B

Bilangan pelajar yang memilih jawapan C

Bilangan pelajar yang memilih jawapan D

Bilangan pelajar yang memilih jawapan E

Bilangan pelajar yang tidak menanda jawapan

Bilangan pelajar yang menanda lebih dari satu jawapan

Ralat

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab salah


Peratus bilangan pelajar yang menjawab dengan betul

By: Krysaid

Key
Bilangan pelajar yang memilih jawapan A

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul

Bil

No Item

Matematik Kertas 1 (SK)

MP

NAMA PELAJAR

PEDIA v2.1

%
KELAS

Page 6

ANALISIS 2

Disediakan oleh:

No Item

Matematik Kertas 1 (SK)

MP

Key

Graf Indeks Kesukaran Item

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI


Guru Mata Pelajaran

ARAS KESUKARAN

By: Krysaid

PEDIA v2.1

Bilangan Item Aras Rendah [ 0 ]

Bilangan Item Aras Sederhana [ 0 ]

Bilangan Item Aras Tinggi [ 0 ]

Page 7

ANALISIS 1

Mata Pelajaran

PEDIA v3

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key
A
B
C
D
E
X
2
R

Graf Indeks Kesukaran Item

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Disediakan oleh:

R Bilangan Item Aras Rendah [ 0 ]


S Bilangan Item Aras Sederhana [ 0 ]
T Bilangan Item Aras Tinggi [ 0 ]

diff
SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI
Guru Mata Pelajaran

By: Krysaid

ANALISIS 2

Matematik Kertas 1 (SK)

MP

Bilangan pelajar yang memilih jawapan B

Bilangan pelajar yang memilih jawapan C

Bilangan pelajar yang memilih jawapan D

Bilangan pelajar yang memilih jawapan E

Bilangan pelajar yang tidak menanda jawapan

Bilangan pelajar yang menanda lebih dari satu jawapan

Ralat

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab dengan betul

Jumlah bilangan pelajar yang menjawab salah

By: Krysaid

NAMA PELAJAR

Key

Bilangan pelajar yang memilih jawapan A

Peratus bilangan pelajar yang menjawab dengan betul


Bil

No Item

%
KELAS

Page 9

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 10

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 11

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 12

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 13

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 14

PEDIA v3

ANALISIS 2

MP

By: Krysaid

Matematik Kertas 1 (SK)

No Item

Key

Page 15

PEDIA v3

RUMUSAN

PEDIA v2.1

RUMUSAN ANALISIS ITEM OBJEKTIF


Nama Sekolah
Jenis Ujian/Peperiksaan
Tahap
Tahun/Tingkatan
Mata Pelajaran
Kod Mata Pelajaran
Nama Guru Kelas
Nama Guru Mata Pelajaran

:
:
:
:
:
:
:
:

9-Mar-2012

Tarikh Dicetak :
Jumlah Calon
Bil. Item Objektif
Skor Maksimum
Skor Minimum
Skor Purata
Bil. Item aras [ R ]
Bil. Item aras [ S ]
Bil. Item aras [ T ]

sk taman
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

SEKOLAH RENDAH
TAHUN 6

Matematik Kertas 1 (SK)


015/1
SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI
SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI

:
:
:
:
:
:
:
:

40

Klik di sini

KOD
MP
015/1

By: Krysaid

A
SEKOLAH RENDAH
BIL
CALON
SEKOLAH RENDAH
BIL
%
S
Matematik Kertas 1 (SK)
#DIV/0!
E
K
SEKOLAH RENDAH

PEPERIKSAAN/UJIAN

BIL

%
#DIV/0!

BIL

%
#DIV/0!

BIL

%
#DIV/0!

BIL

%
#DIV/0!

GRED
PURATA

SENARAI SKOR CALON

PEDIA v3

SENARAI SKOR CALON


Nama Sekolah
Jenis Ujian / Peperiksaan
Nama Guru Kelas
Nama Guru M Pelajaran
Mata Pelajaran
Tahap
BIL

:
:
:
:
:
:

sk taman
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011
SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI
SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI

Matematik Kertas 1 (SK)


SEKOLAH RENDAH
NAMA PELAJAR

KELAS

Page 17

: 9-Mar-2012
: TAHUN 6
: 015/1
:

Tarikh Dicetak
Tahun/Tingkatan
Kod M Pelajaran
Bil. Calon

SKOR

GRED

RANK

KEMBALI KE MENU

JULAT GRED MARKAH


Klik di sini
SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH RENDAH

20

40

60

80

TH

Hingga

Hingga

Hingga

Hingga

Hingga

19

39

59

79

100

ANALISIS 3

PEDIA v3

Tarikh Dicetak :

ANALISIS 3
Nama Calon
Nama Sekolah
Jenis Ujian/Peperiksaan

Tahap
Tahun/Tingkatan
Mata Pelajaran
Nama Guru kelas
Gred Purata Keseluruhan

:
:
:
:
:
:
:
:

MUHAMMAD AFIQ BIN MOHAMED RODZI


sk taman
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

SEKOLAH RENDAH
TAHUN 6

Matematik Kertas 1 (SK)


SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI

NO ITEM
KOD
MP

ARAS
KEY

015/1

RESPON CALON
NO ITEM

KOD
MP

ARAS
KEY

015/1

RESPON CALON
Ulasan Guru :

Tandatangan :

SHAMSUDIN BIN MOHD ROSLI


Guru Mata Pelajaran

By: Krysaid

Jumlah Calon
Bil. Item Objektif
Skor Purata
Skor Maksimum
Skor Minimum
Bil. Item Aras [ R ]
Bil. Item Aras [ S ]
Bil. Item Aras [ T ]

:
: 40
:
:
:
:
:
:

9-Mar-2012

Bil. Respon Betul


Bil. Respon Salah
Bil. Item Tidak Direspon
Bil. Respon Lebih Dari Satu/Item

Skor
Peratus
Gred
Rank

:
:
:
:
:
:
:
:

HASIL ANALISIS 1

PEDIA v3

Tarikh Dicetak :

HASIL ANALISIS 1
Peperiksaan
M Pelajaran
Bil. Calon
Bil. Item
Skor Purata

: PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


: Matematik Kertas 1 (SK)
:
: 40
diff
:

NO ITEM
Item 1 (Key :

Item 2 (Key :

Item 3 (Key :

Item 4 (Key :

Item 5 (Key :

Item 6 (Key :

Item 7 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

Skor Maksimum :
Skor Minimum :
Bil. Item Aras [ R ] :
Bil. Item Aras [ S ] :
Bil. Item Aras [ T ] :

r-pbis

9-Mar-2012

OMIT

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 20

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 8 (Key :

Item 9 (Key :

Item 10 (Key :

Item 11 (Key :

Item 12 (Key :

Item 13 (Key :

Item 14 (Key :

Item 15 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

OMIT
Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 21

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 16 (Key :

Item 17 (Key :

Item 18 (Key :

Item 19 (Key :

Item 20 (Key :

Item 21 (Key :

Item 22 (Key :

Item 23 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

OMIT

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 22

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 24 (Key :

Item 25 (Key :

Item 26 (Key :

Item 27 (Key :

Item 28 (Key :

Item 29 (Key :

Item 30 (Key :

Item 31 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

PEDIA v3

OMIT

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 23

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 32 (Key :

Item 33 (Key :

Item 34 (Key :

Item 35 (Key :

Item 36 (Key :

Item 37 (Key :

Item 38 (Key :

Item 39 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

OMIT

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 24

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 40 (Key :

Item 41 (Key :

Item 42 (Key :

Item 43 (Key :

Item 44 (Key :

Item 45 (Key :

Item 46 (Key :

Item 47 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

OMIT

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 25

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 48 (Key :

Item 49 (Key :

Item 50 (Key :

Item 51 (Key :

Item 52 (Key :

Item 53 (Key :

Item 54 (Key :

Item 55 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

OMIT

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 26

HASIL ANALISIS 1

NO ITEM
Item 56 (Key :

Item 57 (Key :

Item 58 (Key :

Item 59 (Key :

Item 60 (Key :

By: Krysaid

OPSYEN
)

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

PEDIA v3

OMIT

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

opsyen
diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

Omit

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Page 27

HASIL ANALISIS 2

PEDIA v3

Tarikh Dicetak :

HASIL ANALISIS 2
Peperiksaan
M Pelajaran
Bil. Calon
Bil. Item
Skor Purata
NO ITEM

: PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


: Matematik Kertas 1 (SK)
:
: 40
:

28

Klik di sini

KEY:

9-Mar-2012

Skor Maksimum :
Skor Minimum :
Bil. Item Aras [ R ] :
Bil. Item Aras [ S ] :
Bil. Item Aras [ T ] :

OPSYEN

OMIT

diff
r-pbis
N
CPT*
CPR*

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

0.0000
0.0000
0
0
0

Tafsiran Item :

Key

i. Jawapan

diff

ii. INDEKS KESUKARAN ( diff )

0.0000

iii. INDEKS DISKRIMINASI ( r-pbis )

0.0000

TIADA KUASA DISKRIMINASI

r-pbis

iv. Bil. calon menjawab betul

diff ( P )

INDEKS KESUKARAN PENGGANGGU

Respon [ 0 ]

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi/Bil. CPT*&CPR* sama

Respon [ 0 ]

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi/Bil. CPT*&CPR* sama

Respon ( 0 )

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi/Bil. CPT*&CPR* sama

Respon [ 0 ]

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi/Bil. CPT*&CPR* sama

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi

0.0000

Pengganggu tidak berfungsi/Bil. CPT*&CPR* sama

Respon [ 0 ]

r-pbis ( P )

INDEKS DISKRIMINASI PENGGANGGU

*CPT : Calon Pencapaian Tinggi


*CPR : Calon Pencapaian Rendah

By: Krysaid

KEMBALI KE MENU

Pedia v3 Hak Cipta Terpelihara


Panduan Penggunaan PediA v3
Masukkan CD PediA v3

A Menyimpan fail PediA v3 dengan nama fail yang baru


1

Click pada Office Button.

Click Save As.

Tentukan dimana fail anda disimpan

Taipkan nama fail yang baru.

Click Save.

Menyimpan fail PediA v 3.0 dengan nama fail yang baru

Menyimpan fail PediA v 3.0 dengan nama fail yang baru


11

Taipkan Nama Sekolah.

Pilih Jenis Ujian/Peperiksaan

Tentukan Tahap

Pilih Mata Pelajaran Berdasarkan Tahap

Taipkan Nama Guru Kelas

Taipkan Nama Guru Mata Pelajaran

Taipkan Darjah/Tingkatan

Tentukan Bilangan Item

Klik Panduan Masukkan Jawapan

9a

Masukkan Jawapan Sebenar Soalan

10

Klik Pada Check Box

11

Klik Kembali Ke Menu

10

9a

Menyimpan fail PediA v 3.0 dengan nama fail yang baru

Klick pada start button.

Tentukan dimana fail anda disimpan

Taipkan nama fail yang baru.

Click Save.
2

4
1

krysaid@yahoo.com.my
012-5259989

5
6