Anda di halaman 1dari 5

BORANG PENILAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB) (Diisi oleh setiap Guru Baharu pada bulan ke dua

belas perkhidmatan dan dihantar ke BPG,KPM )


A. MAKLUMAT UMUM 1) Negeri : : : ________________________ ________________________ ________________________ 4) Kod Sekolah :___________

2) PPD 3) Sekolah

5) Alamat Penuh Sekolah : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ B. MAKLUMAT GURU BAHARU : : : i) L i) Melayu ii) P ii) Cina iii) India ii) 26 35 Tahun iv) Lain-lain

1) Jantina
2) Bangsa

3) Umur

i) 25 Tahun Ke Bawah iii) 36 45 Tahun

4) Kelayakan Akademik dan Bidang Pengkhususan 5) Kelayakan Ikhtisas :


i) KPLI iv) Lain-lain 6) Opsyen Sebenar

:_______________________________________ _________________________________________________________________________________ ii) KPLSPM/PISMP iii) DPLI KPLI-JQaf

, sila nyatakan :__________________________

: i) ____________________________ ii) __________________________

7) Tarikh Lapor Diri di Sekolah : __________________ 8) Mata pelajaran diajar disekolah : i)


ii) iii) Mata pelajaran :____________ Tahun/Tingkatan: _______ :Jumlah Waktu :___________ Mata pelajaran :____________ Tahun/Tingkatan: _______ :Jumlah Waktu :___________ Mata pelajaran :____________ Tahun/Tingkatan: _______ :Jumlah Waktu :___________

9) Jawatan dan Tugas di sekolah : i) ii) iii) Kurikulum Kokurikulum :1)___________________________ 2)____________________________ :1)___________________________ 2)____________________________ __________________________________

Tugas-tugas Khas lain :1)

2) __________________________________ C. MAKLUMAT PEMENTORAN PPGB i) ii) iii) Tarikh Pementoran Bermula :_______________________ Kekerapan sesi bimbingan/pementoran bersama guru mentor dalam sebulan: _______ kali. Purata masa setiap kali sesi bimbingan/pementoran dengan guru mentor : _______ (jam@minit)

D.

PENILAIAN GURU BAHARU

Setelah mengikuti PPGB bersama Guru Mentor sehingga November 2011, sila berikan penilaian anda dengan menggunakan skala berikut : (sila bulatkan) Skala: Sangat Tidak Baik - 1 Tidak Baik - 2 Sederhana - 3 Baik - 4 Sangat Baik - 5 BAHAGIAN 1: 1.1 1.2 1.3 MODUL PPGB DAN PENYESUAIAN PERSEKITARAN 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Pengisian/Kandungan Modul PPGB Penyesuaian Guru Baharu terhadap persekitaran dan budaya sekolah. Penyesuaian,hubungan dan komunikasi warga sekolah dan masyarakat setempat. Guru Baharu dengan

BAHAGIAN 2: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU BAHARU 1 1 dan 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

Peningkatan pengetahuan dalam mata pelajaran/bidang yang diajar Pengurusan, dan penghasilan pelbagai bentuk sumber P & P Peningkatan pedagogi. pengetahuan dalam prinsip pembelajaran

Peningkatan dalam mempelbagaikan gaya pembelajaran, strategi pengajaran dan kaedah/teknik pengajaran. Kepekaan terhadap dasar, isu pendidikan dan peraturan/pekeliling perkhidmatan yang sedang berkuatkuasa. Penyertaan dalam aktiviti yang menyumbang kepada peningkatan kompetensi guru baharu (e.g- ceramah, seminar, kursus, bengkel dan latihan dalam perkhidmatan,) Mewujudkan jaringan kerjasama secara kolaboratif dengan rakan daripada sekolah lain dan organisasi luar dalam aspek peningkatan

2.6

pengetahuan dan kemahiran dalam bidang/mata pelajaran BAHAGIAN 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 3.1 3.2 a. b. c. d. e. Penyertaan dalam program Peningkatan Akademik Penilaian pencapaian akademik murid Pembinaan soalan ujian/peperiksaan penentuan/Spesifikasi Ujian menggunakan jadual 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Perekodan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/peperiksaan dan ulasan tahap penguasaan hasil pembelajaran Penganalisisan pencapaian murid Pelaporan hasil pencapaian murid. Pengurusan maklumat kurikulum secara sistematik 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

BAHAGIAN 4 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4.1 4.2 a. b. c. d. e. f. g. Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini Penyampaian pelajaran yang berkesan dengan : Set Induksi yang menarik dan merangsang murid Menghubungkait pelajaran dengan kehidupan murid Menjalankan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid Menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif dan berkesan Menggunakan pendekatan integrasi merentas kurikulum dan kaedah berpusatkan murid Menjalankan penilaian pembelajaran secara berterusan Menggalakkan penglibatan murid dengan teknik menyoal, merangsang,memberi maklum balas, interaksi yang aktif, memberi pujian dan memberi teguran. Pengurusan latihan murid yang sistematik Pengurusan kelas yang efisyen(mewujud suasana kondusif, menyemak kehadiran murid dan kawalan kelas yang baik) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5

4.3 4.4

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

BAHAGIAN 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 5.1 5.2 5.3 Pengetahuan dan kemahiran pengurusan fail persatuan, kelab dan unit beruniform Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan, kelab dan unit beruniform mengikut takwim Perancangan, pengurusan dan pelaksanaan aktiviti sukan dan 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

permainan mengikut takwim BAHAGIAN 6 : PENGURUSAN PENGURUSAN SEKOLAH 6.1 6.2 6.3 HAL EHWAL MURID DAN 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Pengetahuan dan kemahiran menguruskan kebajikan, disiplin dan kaunseling murid Pengetahuan dan kemahiran dalam melaksanakan tugas-tugas khas Pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah (e.g-kewangan, mesyuarat panitia dan pentadbiran, pengurusan aset, pengurusan data dan maklumat)

BAHAGIAN 7 : KUALITI PERIBADI 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 Ketrampilan dan personaliti diri sebagai seorang pendidik(pakaian, sikap, tingkah laku, interaksi ) Keupayaan berkomunikasi dengan pelbagai pihak klien dan pihak atasan Tahap keyakinan dan motivasi diri sebagai seorang pendidik Komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab Pengamalan nilai-nilai profesionalisme keguruan (mesra, mudah didekati, sedia bekerjasama, bertolak ansur, amanah, jujur, menepati masa) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

E . Apakah yang anda perolehi (e.g : perasaan, harapan, pengalaman, pembangunan diri dan sebagainya) setelah mengikuti PPGB ini sebagai Guru Baharu bersama dengan Guru Mentor?

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________


F. Pada pandangan anda, apakah KEKUATAN dalam pelaksanaan PPGB secara keseluruhannya?

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

G. Pada pandangan anda, apakah KELEMAHAN/KEKURANGAN dalam pelaksanaan PPGB secara keseluruhannya ?

___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

H. Sila berikan cadangan anda bagi meningkatkan keberkesanan PPGB untuk dilaksanakan terhadap semua Guru Baharu pada masa akan datang :

Terima Kasih Di Atas Kerjasama Anda Sila Kembalikan Borang Ini Kepada Penceramah / Urusetia Kursus