Anda di halaman 1dari 12

SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN BIL 1 BENTUK TUGASAN Kertas Cadangan Kajian Tindakan KRITERIA PENTAKSIRAN

1.0 PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur MARKAH 10 PETUNJUK PRESTASI Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan WAJARAN 50%

2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah

25

Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan

Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah

Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik

4.0 KUMPULAN SASARAN

ciri-ciri unik yang lain

5.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN 5.1 Perancangan Tindakan

10

Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas

5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data

10

Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan

5.3 Perancangan Cara Menganalisis Data

10

Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci

5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan Jadual pelaksanaan Kos kajian

6.0 TINJAUAN LITERATUR 10

Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA)

2.

Sahsiah

10

Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang. Mengamalkan etika penyelidikan

JUMLAH

100

9.0 RUBRIK PENTAKSIRAN 9.1 Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Aspek CEMERLANG Kriteria BAIK SEDERHANA LEMAH

Aspek CEMERLANG Kriteria 1.0 PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur (10 markah) (9 10 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P BAIK (7 8 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus berkesan SEDERHANA (4 6 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara kurang jelas LEMAH (1 3 markah) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara tidak jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara tidak berkesan Membincangkan secara tidak jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara tidak terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

Membincangkan secara amat terperinci jurang dipegang dengan amalan P&P antara nilai dan yang dilaksanakan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

Menilai kembali pengalaman P&P yang Membincangkan andaian, nilai berkaitan dengan fokus secara kurang berkesan dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi Membincangkan secara pengalaman P&P kurang jelas andaian, nilai dan kepercayaan terhadap Membincangkan secara P&P dalam refleksi terperinci jurang antara nilai pengalaman P&P dan kepercayaan yang Membincangkan secara kurang jelas terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

Aspek CEMERLANG Kriteria 2.0 FOKUS KAJIAN / ISU (20 25 markah) KEPRIHATINAN Tinjauan dan Mengenal pasti dan Analisis Masalah menghuraikan isu keprihatinan yang berkait (25 markah) dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara BAIK (14 19 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 4 daripada 6 kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara terperinci SEDERHANA (7 13 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan kurang baik dan kurang jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 3 daripada 6 kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan kurang jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan LEMAH (1 6 markah) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid secara tidak baik dan tidak jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 2 daripada 6 kriteria berikut: Kebolehtadbiran Kepentingan Kebolehgunaan kawalan kolaborasi kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan secara tidak jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan

Aspek CEMERLANG Kriteria amat terperinci masalah / isu wujud secara kurang jelas masalah / isu wujud secara tidak jelas BAIK SEDERHANA LEMAH

3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN (5 markah)

(5 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian

(4 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian relevan dengan objektif kajian

(3 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan kurang jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian kurang relevan dengan objektif kajian

(1 2 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan tidak dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut fokus tindakan pencapaian tindakan Soalan kajian tidak relevan dengan objektif kajian

Aspek CEMERLANG Kriteria 4.0 KUMPULAN SASARAN (5 markah) (5 markah) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci semua perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain BAIK (4 markah) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 4 perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain SEDERHANA (3 markah) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 3 perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain LEMAH (1 2 markah) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 2 perkara berikut: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain

5.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN 5.1 Perancangan Tindakan (10 markah)

(9 10 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas

(7 8 markah)

(4 6 markah)

(1 3 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) secara tidak jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan secara tidak jelas (1 3 markah) Merancang kaedah pengumpulan data secara tidak sesuai untuk menjawab soalan kajian

Memperincikan langkahMemperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) langkah/aktiviti tindakan dengan jelas (P&P) dengan kurang jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas (7 8 markah) Merancang kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan kurang jelas (4 6 markah) Merancang kaedah pengumpulan data yang kurang sesuai untuk menjawab soalan kajian

5.2 Perancangan (9 10 markah) Cara Mengumpul Data Merancang kaedah (10 markah) pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian

Aspek CEMERLANG Kriteria tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan 5.3 Perancangan (9 10 markah) Cara Menganalisis Kaedah analisis data amat Data tepat bagi jenis data yang (10 markah) dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik 5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan Jadual pelaksanaan Kos kajian (5 markah) (5 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci (9 10 markah) Menghubungkait artikelInstrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan (7 8 markah) Kaedah analisis data tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan baik (4 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan hampir lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara kurang terperinci dan dilampirkan (4 6 markah) Kaedah analisis data kurang tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan secara kurang baik (3 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara kurang lengkap Menyediakan anggaran kos kajian secara kurang terperinci tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara tidak terperinci dan dilampirkan (1 3 markah) Kaedah analisis data tidak tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data tidak dijelaskan dengan baik (1 2 markah) Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara tidak lengkap Menyediakan anggaran kos kajian secara tidak terperinci BAIK SEDERHANA LEMAH

6.0 TINJAUAN LITERATUR (10 markah)

(7 - 8 markah) Menghubungkait artikel-artikel

(4 6 markah) Menghubungkait artikel-

(1 3 markah) Menghubungkait artikel-

Aspek CEMERLANG Kriteria artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA) penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 4 sumber kajian lepas yang tepat dan releven artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara kurang jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang kurang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 3 sumber kajian lepas yang kurang tepat dan kurang releven artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara tidak jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang tidak sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 3 sumber kajian lepas yang tidak tepat dan tidak releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang tidak betul (sistem APA) BAIK SEDERHANA LEMAH

Penulisan rujukan dan Penulisan rujukan dan bibliografi hampir betul (sistem bibliografi yang kurang betul (sistem APA) APA)

Aspek CEMERLANG Kriteria SAHSIAH (10 markah) (9 10 markah) Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.
Mengamalkan etika penyelidikan

BAIK (7 8 markah) Menunjukkan tindakbalas yang positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang baik dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang baik. Mengamalkan etika penyelidikan

SEDERHANA (4 6 markah) Menunjukkan sikap kurang terbuka dalam menerima komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang memuaskan dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang memuaskan. Mengamalkan etika penyelidikan

LEMAH (1 3 markah) Bertindakbalas secara negative terhadap komen atau kritikan. Tidak menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tugasan. Sangat kurang menunjukkan penglibatan. Mengamalkan etika penyelidikan