Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru)

Nama Kursus Bina Insan Guru (BIG) Fasa 5 (Teachers Human Build-Up Phase 5) Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Lima WAJ3114

1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis


masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.

6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental,


emosi, rohani dan sosial.Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan komuniti pendidikan.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan

benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah, infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking, students are exposed to teachers and law mandate, Act 550 (1996), profesional circulars, service circulars, state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers, benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate, infrastructure and school curriculum infostructure.

Tajuk 1. Bengkel Tema Bengkel; Pengurusan Pendidikan Guru dan Perundangan Mandat Akta 550 ( 1996 )

Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran mengurus perubahan diri, organisasi dan persekitaran pendidikan

Jam 3

Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Perkhidmatan Fungsi JPN dan sektor-sektor Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG

Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti

Berakauntabaliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

Kreatif dan inovatif Membuat refleksi secara kritikal keatas bentuk peraturan, dan fungsi-fungsi JPN, PPD dalam pengurusan pendidikan.

2. Lawatan Benchmarking

Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking dan menyediakan satu

Lawatan ke Sekolah Cemerlang / sekolah harapan Negara / Sekolah Inovasi Ciri-ciri kepimpinan Jenis kepimpinan Pengurusan Sistematik Misi sekolah Visi sekolah

catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan. Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

iklim sekolah / Budaya Sekolah Infrastruktur / Infostruktur kurikulum Makmal:bahasa, sains,biologi,fizik Pusat sumber Pembelajaran kendiri Bilik-bilik khas matapelajaran Kios Pembelajaran

Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

Berakauntabaliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Jumlah 10

Pentaksiran dan Penilaian Rujukan Asas

100% berdasarkan kerja kursus Abdul Rahman Bin Ahmad (1992). Bimbingan dan Kaunseling dari perspektif Islam. Human Resource Enterprise: Sri Kembangan, Selangor. Bahagian Pendidikan Guru (2000). Etika Pelajar Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Hisham Altalib (1994). Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam. Media Dakwah: Jakarta. Holland, J.L, (1973). Making vocational choices. New Jersey: Printice Hall, Inc. West Edie (1994). 201 icebreakers: New York:McGraw Hill. Steven, J. Stein (2001). The EQ edge. Canada: Multi-Health Systems Inc.

Rujukan Tambahan

Mohd. Nashuha Jamidin dan rakan-rakan (1996). Kemahiran berfikir dan belajar. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd: Shah Alam Mohd Taib Haji Hassan, Dato Haji (1993). Panduan hidup seorang Islam. Percetakan Watan: Kuala Lumpur. Mustapha Haji Daud (1995). Budi bahasa dalam tamadun Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam. Utusan Publications: Kuala Lumpur. Rashid Haji Mohamad (2000). Bimbingan dan Kaunseling. Education Malaysia Sdn.Bhd: Petaling jaya. Pearson

Spart-Langer, Simmon dan Pasch (1992). Reflective Pedagogical Thinking : How can we promote and measure it? Journal of Teacher Education.