KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR ARAS 5 NO.

18, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2 PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62652 PUTRAJAYA, MALAYSIA Tel: 03-88805000 / Faks:03-88805412 / http://pkk.kkr.gov.my 88805472 /wwwwwwwwww.mecd.gov.my

BORANG PEMBAHARUAN KONTRAKTOR KERJA AWAM DAN ELEKTRIK
Perihal Permohonan (Tandakan X) a)Awam b) Elektrik Tarikh Luput Pendaftaran PKK: ............................. c) Taraf Bumiputera Tarikh Luput Taraf : ........................ d) Kelas PKK (nyatakan):

002/08

BAHAWA Saya ……………………………………………..……..................... No. K.P. ...............……………………… dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa saya adalah Pemilik Tunggal/ Rakan Kongsi/ Ahli Lembaga Pengarah/ Pemegang Saham (Sendirian Berhad dan Berhad)/ Koperasi/ Konsortium berikut :Syarikat No. I.D. PKK Alamat (Berdaftar) Alamat (Surat: : : : ………………….…………………………………………………….................................. ………………….…………………………………………………….................................. ………………….…………………………………………………………........................... .................................................................................................................................... ………………….…………………………………………………………….......................

menyurat/Operasi) ………………….……………………………………………………………....................... No. Telefon : .................................... Faks : .................................. Emel : .................................. Saya juga mengesahkan bahawa kesemua perkara tersebut di bawah. Sila tandakan (Ada) sekiranya ada perubahan maklumat dan (Tiada) jika tiada perubahan maklumat dari tarikh kelulusan Pendaftaran PKK terdahulu :-

Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii.

Maklumat Pendaftaran pada Syarikat Sdn. Bhd./ Syarikat Berhad/ Koperasi/ Konsortium. Pendaftaran pada Syarikat Perseorangan/ Perkongsian. Lain-lain Perubahan Struktur Syarikat/ Koperasi/ Konsortium. Pekerja Teknikal (Jurutera/ Ukur Bahan/ Arkitek dan lain-lain) dicarum KWSP. Pendaftaran Pekerja Kompeten (Pendawai/ Penjaga Jentera/ Penyelia Elektrik masih berkuatkuasa dan dicarum KWSP. Pendaftaran Syarikat dengan Agensi-Agensi Berkaitan masih berkuatkuasa (Suruhanjaya Tenaga / SPAN / EIU ). Penandatangan Cek Syarikat. Penama dalam Sijil Pendaftaran PKK. Alamat Operasi/ Alamat Berdaftar/ Pelan Lokasi Premis. Modal terkumpul (untuk perseorangan/ perkongsian sahaja). Maklumat tambahan untuk kelas ’F’ sahaja. Maklumat tambahan untuk Pembaharuan dan Pengiktirafan Taraf Bumiputera.

Ada* Perubahan

Tiada Perubahan

**Dokumen sokongan diperlukan **Dokumen sokongan diperlukan **Dokumen sokongan diperlukan

* Jika (Ada) : Sila sertakan dokumen sokongan yang berkaitan (sila rujuk Lampiran 1). ** Dokumen sokongan diperlukan seperti di Lampiran 1. Dengan ini saya bersetuju PENDAFTARAN SYARIKAT AKAN DIBATALKAN sekiranya berlaku pemalsuan maklumatmaklumat tersebut di atas. Saya faham memberi keterangan palsu adalah menjadi satu kesalahan dibawah Kanun Keseksaan [Akta 574] dan jika disabitkan boleh membawa hukuman Penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar serta menurut kuasa peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960 [Akta 13]. ……………………………… Tandatangan ……………………... Tarikh ……………………………….. (Cop Syarikat) Ulasan Siasatan:
……………………….......... …………………

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PKK Ulasan Pegawai Proses:
……………………………… …………………….

Nama / Jawatan

Tarikh

Nama Tarikh

/

Jawatan

c)Salinan ‘Certificate of Registration’. d) Salinan Lesen Berniaga yang masih berkuatkuasa bagi permohonan dari Negeri Sabah. ii. PKK N0: 002/08 1/4 . Jika saham syarikat dipegang oleh syarikat / syarikat-syarikat lain secara langsung atau tidak langsung sila kemukakan Borang ‘Annual Return Of A Company Having A Share Capital’ yang terbaru bagi syarikat berkenaan dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia di setiap mukasurat. a) Salinan Borang A – Pendaftaran Perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ATAU salinan Asal Cetakan Komputer maklumat perniagaan (computer print-out) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. PERUBAHAN PENDAFTARAN PADA SYARIKAT PERSEORANGAN/ PERKONGSIAN Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada Syarikat Perseorangan atau Rakan Kongsi berdasarkan tempoh Pendaftaran Perniagaan yang masih berkuatkuasa. b) Salinan Laporan Penyata Tahunan dan Kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi dan Konsortium.LAMPIRAN 1 SENARAI SEMAKAN DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN BIL i. b) Salinan Borang D – Perakuan Pendaftaran Perniagaan masih berkuatkuasa daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia ATAU Salinan Asal Cetakan Komputer (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia . MAKLUMAT PERUBAHAN PENDAFTARAN PADA SYKT SDN BHD/ SYKT BERHAD/ KOPERASI/ KONSORTIUM Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/ Pejabat Pendaftar Pembangunan Koperasi/ Konsortium yang masih berkuatkuasa. e) Salinan Surat Perjanjian Perkongsian diantara rakan kongsi untuk syarikat perkongsian dan yang dimeterai setem. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN a) Borang ’Annual Return Of A Company Having A Share Capital’ yang terbaru dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat ATAU salinan asal komputer butiran syarikat (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia berdasarkan tahun kewangan terkini. salinan borang I Pendaftaran Perniagaan masih berkuatkuasa dan salinan Petikan Pendaftaran Nama Perniagaan bagi syarikat untuk permohonan dari Negeri Sarawak.

Bagi permohonan Taraf Bumiputera. Surat Akuan Sumpah Berkanun Akta 1960 menjelaskan tidak terlibat dengan mana-mana syarikat lain yang berdaftar dengan PKK. b) Salinan Borang 24 ‘Return Of Allotment Of Share’ dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat sekiranya berlaku tambahan saham selepas tarikh ‘Annual Return’ yang terbaru. Salinan penyata KWSP (Borang A) dan resit bayaran bagi 3 bulan terkini. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada Ahli Lembaga Pengarah/Pemegang Saham/Modal Berbayar berdasarkan ‘Annual Return’/Butiran cetakan komputer (SSM) adalah mengikut tahun kewangan terkini. Surat Lantikan dan Penerimaan Jawatan. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN a) Salinan Borang 49 ‘Return Giving Particulars In Registration Of Directors. 2/4 j) . Salinan Kad Pengenalan. PERUBAHAN PADA PEKERJA TEKNIKAL (JURUTERA/UKUR BAHAN/ARKITEK DAN LAIN-LAIN) YANG DICARUM KWSP. Lantikan Baru a) b) c) d) e) Salinan sijil / Diploma / Ijazah bagi semua pegawai teknikal dari Institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan. dan syarikat telah membuat pelantikan pekerja teknikal baru. c) Salinan Borang 13 ‘Certificate Of Incorporation On Changes Of Name Of Company’ jika berlakunya perubahan nama syarikat dan Disahkan oleh Setiausaha Syarikat.BIL iii. g) f) h) i) Pengarah sebagai Teknikal – Borang 49. Salinan baucer gaji terbaru bagi kakitangan syarikat yang berumur lebih dari 55 tahun bagi 3 bulan terkini. f) iv. d) e) Salinan Laporan Penyata Tahunan dan Kewangan terkini untuk pertubuhan Koperasi/ Konsortium. Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’ yang terbaru dan Di sahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat di setiap mukasurat. sertakan carta organisasi syarikat terkini dan senarai tugas dan tanggungjawab bagi penjawat penting (nyatakan secara ringkas Nama dan Jawatan). Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran / Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri dari negeri Sabah dan Sarawak. MAKLUMAT LAIN-LAIN PERUBAHAN STRUKTUR SYARIKAT/ KOPERASI/ KONSORTIUM. Pemegang Saham sebagai Teknikal –Borang 32A. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pekerja teknikal terdahulu yang telah berhenti.

JURUTERA KOMPETEN DAN PENYELIA ELEKTRIK ) MASIH BERKUATKUASA DAN DICARUM KWSP. Salinan Perakuan Kekompetenan sebagai Pendawai / Penjaga Jentera / Jurutera Kompeten /Penyelia Elektrik . Surat Akuan hendaklah menyatakan tidak terlibat dengan mana-mana syarikat lain yang berdaftar dengan PKK. Surat Akuan Sumpah Berkanun Akta 1960 oleh Pendawai/Penjaga Jentera /Jurutera Kompeten /Penyelia Elektrik jika sekiranya syarikat tidak berdaftar dengan ST. 2. (Telah di perbaharui ) Salinan Lampiran 2 Borang 002/08 bagi lantikan baru. Pendaftaran Syarikat dengan Agensi-Agensi Berkaitan masih berkuatkuasa (Suruhanjaya Tenaga / SPAN / EIU ). DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN Lantikan Baru a) b) Salinan kad pengenalan. dan syarikat telah membuat pelantikan pekerja kompeten baru. a) b) . PENANDATANGAN CEK SYARIKAT Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan kepada penandatangan cek syarikat. MAKLUMAT PERUBAHAN PADA PENDAFTARAN PEKERJA KOMPETEN (PENDAWAI. (Pastikan Individu tersebut ada kaitan dengan syarikat) 3/4 vii. Salinan penyata caruman KWSP (Borang A) dan resit / Slip bayaran bagi 3 bulan terkini . (Telah diperbaharui) c) d) e) f) g) h) vi. 5 dan 6 dari negeri Sarawak. Penjaga Jentera. Salinan Surat Beranak / Sijil Kelahiran atau Surat Akuan Mahkamah Anak Negeri. 5 dan 6. Salinan Resolusi Pengarah bagi penandatangan cek untuk semua akaun syarikat termasuk projek usahasama dengan syarikat lain dan Disahkan oleh Setiausaha Syarikat*. Salinan Surat Perakuan Pendaftaran/Pembaharuan Pekerja Kompeten (Borang KE 1 atau KE 2A) dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa bagi Pendawai/Penjaga Jentera bagi permohonan Kepala/Subkepala VII/1. Bukti pemilikan peralatan.BIL v. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada tempoh sah laku atau keperluan semasa pendaftaran syarikat dengan Agensiagensi berkaitan (Suruhanjaya Tenaga/ SPAN/ EIU) a) b) Dan lain –lain Agensi yang berkaitan dengan tajuk pendaftaran. Salinan Perakuan Pendaftaran sebagai Kontraktor Elektrik (Borang Q) dari Suruhanjaya Tenaga (ST) yang masih berkuatkuasa (Telah diperbaharui) Salinan ‘Certificate Of Registration as An Electrical Installation Contractor’ yang dikeluarkan oleh ‘Chief Electrical Inspector’ yang masih sahlaku bagi permohonan Kepala/Sub-kepala VII/1. PENJAGA JENTERA.c) d) Surat kelulusan daripada PBT. Salinan baucer gaji terbaru bagi kakitangan syarikat yang berumur lebih dari 55 tahun bagi 3 bulan terkini . Salinan Lampiran 3 dan Lampiran 4 Borang 002/08. Penerangan: Sekiranya berlaku perubahan pada pekerja kompeten (Pendawai. 2. Jurutera Kompeten dan Penyelia) terdahulu yang telah berhenti.

Laporan Penilaian Harta yang bebas dari cagaran oleh Penilai/Penaksir Berlesen yang dimeteri setem dan Disahkan. 4/4 . d) Surat Akuan Berkanun 1960 – Borang Pengakuan Pekerjaan xi. Salinan minit mesyuarat tapak (3 bilangan minit yang terakhir) bagi projek-projek yang didalam pembinaan atau yang baru disiapkan. MAKLUMAT TAMBAHAN UNTUK KELAS ’F’ SAHAJA xii. atau Surat Akuan Berkanun 1960 oleh Pesuruhjaya Sumpah atau Penghulu. * Sila pastikan semua salinan salinan dokumen hendaklah disahkan oleh pihak asal yang mengesahkan iaitu Pegawai Kerajaan Kumpulan A. MODAL TERKUMPUL MEMATUHI HAD MODAL YANG DITETAPKAN (UNTUK PERSEORANGAN/PERKONGSIAN ) Salinan Penyata Akaun Semasa syarikat untuk tiga (3) bulan yang terakhir. a) Salinan Akaun Semasa Bank untuk dua belas (12) bulan (purata tiga bulan terakhir adalah RM10.BIL viii. c) Salinan dokumen pemilikan/penyewaan premis atau ruang pejabat syarikat yang masih berkuatkuasa beserta resit bayaran 3 bulan terkini.000). b) Sijil kursus teknikal/pengurusan anjuran PKK. Jika tidak mencukupi. DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN Salinan Lampiran 5 Borang 002/08. x. (Pastikan individu tersebut ada kaitan dengan syarikat) ix. Sijil Simpanan Tetap. b) Salinan Borang B – Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Disahkan ATAU salinan asal cetakan komputer maklumat perniagaan (computer print-out) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. perlu kemukakan Akaun Simpanan/ASB/ASN/Sijil Simpanan Tetap yang belum tamat tempoh matang. Buku Akaun Simpanan. Syarat –syarat utama pendaftaran hendaklah di rujuk kepada Buku Panduan Am Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam dan Buku Panduan Am Kerja Elektrikal . atau Jaksa Pendamai. d) Pelan Lokasi di mana pejabat atau premis beroperasi. MAKLUMAT PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK Penerangan: Sekiranya syarikat ingin membuat perubahan kepada penama dalam sijil. PERUBAHAN PADA ALAMAT OPERASI ATAU ALAMAT BERDAFTAR a) Borang 44 jika berlakunya perubahan alamat berdaftar syarikat dan Disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Setiausaha Syarikat . DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK PERMOHONAN PEMBAHARUAN DAN TARAF BUMIPUTERA a) Salinan Lampiran 6 Borang 002/08. b) Salinan penyata KWSP (Borang A) dan resit bayaran bagi 3 bulan terkini. Buku atau Sijil Pelaburan ASN/ASB. c) Salinan Lampiran 6 Borang 002/08.

Pasport ( Warganegara Asing) i) No. STATUS PEMEGANG SAHAM c) Pemegang Saham/Ekuiti e) Pemegang Sijil Kecekapan f) Pekerja Ada No. BUTIR-BUTIR PENAMA DALAM SYARIKAT ATAU SYARIKAT PEMEGANG SAHAM a) (Nama Lembaga Pengarah/Pemilik Saham/Ahli Pengurusan/Pemegang Sijil Kecekapan)/Nama Syarikat Pemegang Saham b) No. Permit Kerja ( Warganegara Asing) Tahun k) Keturunan (Tandakan X) Melayu Cina India Orang Asli Kadazan Iban Pribumi Lain Lain-lain Asing Bulan Tahun m) No.LAMPIRAN 2 1. Kad Pengenalan Lama e) Warganegara/ Status Syarikat (Tandakan X) Malaysia Asing h) No. KWSP h) Penama Dalam Sijil PKK (Penama Ini Diberi Kuasa Menandatangani Dokumen Kontrak/ Maksimum 4 Orang) i) Adakah Pemegang Saham Syarikat Induk (Tandakan X ) Ya Tidak ii) Kedudukan Pemegang Saham Di Bawah Syarikat Induk. KWSP j) Tarikh Tamat Permit Kerja Hari Bulan (Nyatakan) l) Tarikh Lahir Hari f) Jantina (Tandakan X) Lelaki g) No. PENGLIBATAN DALAM SYARIKAT (Tandakan X) b) Ahli Pengurusan a) Lembaga Pengarah d) Penandatangan Cek Syarikat g) Ahli Pengurusan/ Pemilik Sijil Kecekapan (Umur Melebihi 55 Tahun) 3. Sijil Lain-lain Ukur Bahan Pendawai Penjaga Jentera Lain-lain Tahun Dikeluarkan Tahun 2. Kad Pengenalan Baru (Sila sertakan salinan) _ _ d) Warna KP (Tandakan X) Biru Merah Hijau Coklat Perempuan c) No. Pendaftaran Syarikat Pemegang Saham (Jika Penama Adalah Syarikat) n) Kelulusan dan Pengalaman Individu Dalam Syarikat i) Peringkat Pengajian (Tandakan X) Ijazah Diploma Kelulusan/Sijil Kecekapan Bidang (Tandakan X) Kejuruteraan Nama Institusi Arkitek Ukur Bahan Pendawai Penjaga Jentera Lain-lain Tahun Dikeluarkan Sijil Lain-lain ii) Peringkat Pengajian (Tandakan X) Ijazah Diploma Kelulusan/Sijil Kecekapan Bidang (Tandakan X) Kejuruteraan Arkitek Nama Institusi iii) Pengalaman Kerja o) Jawatan Disandang p) Tarikh Mula Memegang Jawatan Hari Bulan Tahun q) Pemilikan Saham RM . (Sila Kembarkan Carta Kedudukan Pemegang Saham Syarikat Induk) S (Ruang Ini Untuk Kegunaan Pejabat) (Sila buat salinan secukupnya jika syarikat mempunyai lebih daripada seorang penama/ syarikat pemegang saham) PKK NO : 002/08 2 .

Mendapatkan Penyata Akaun Bank. Lain-lain maklumat yang diperlukan dari masa ke semasa. No. KEBENARAN MENDAPATKAN MAKLUMAT BERKENAAN AKAUN SYARIKAT Nama Syarikat Nama dan Alamat Bank : ____________________________________________________ : ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ Sukacita dimaklumkan di sini bahawa saya memberi kebenaran kepada tuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai akaun bank di atas pada bila-bila masa ianya diperlukan merangkumi perkara-perkara berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Ahli-ahli yang diberi kuasa menandatangani cek-cek syarikat. Kemudahan yang diberi oleh bank. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). terima kasih. Kementerian Kerja Raya Malaysia. __________________ (Tandatangan Penuh) Nama Pemohon No. Saya yang benar. Akaun Semasa: ____________________________________________________ Sekian. Ulasan Bank. Tuan.LAMPIRAN 3 SURAT KEBENARAN Pengarah.Kad Pengenalan Jawatan Cop Syarikat Tarikh : _____________________________________________________ : ___________________________________ : _____________________________________________________ : : ____________________ SILA BUAT SALINAN YANG MENCUKUPI JIKA PEMOHON/SYARIKAT MEMPUNYAI LEBIH DARI SATU AKAUN BANK 3 PKK NO: 002/08 .

Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). 4 PKK NO: 002/08 ./AKAUN SEMASA NAMA SYARIKAT : _______________________________________________ : _______________________________________________ : _______________________________________________ ADALAH DISAHKAN PENAMA-PENAMA BERIKUT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI CEK-CEK SYARIKAT. K/P TANDATANGAN SYARAT-SYARAT PENANDATANGAN CEK : ______________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Disahkan oleh pihak bank: ______________________ Nama : Jawatan : Cop : ____________________ (Tarikh) CATATAN: (i) SURAT INI HENDAKLAH DISEMPURNAKAN DAN DISAHKAN OLEH BANK BERKENAAN (ii) JIKA LEBIH DARI SATU AKAUN BANK. BIL NAMA NO. Tuan. SILA BUAT SALINAN. Kementerian Kerja Raya Malaysia. NAMA BANK NO.LAMPIRAN 4 SURAT PENGESAHAN BANK Pengarah.

K/P BARU JAWATAN Disahkan oleh: __________________ _______________ (Tandatangan) Nama No. Pusat Khidmat Kontraktor (PKK). BIL 1 2 3 4 NAMA LAMA NO. Tuan. Kad Pengenalan Jawatan (Tarikh) : ______________________________________________ : _________________________________ : ______________________________________________ 5 PKK NO: 002/08 . Kementerian Kerja Raya Malaysia.LAMPIRAN 5 PENAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK Pengarah. ADALAH DISAHKAN BAHAWA PENAMA-PENAMA BERIKUT DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN DINAMAKAN DI DALAM SIJIL PENDAFTARAN PKK MENGIKUT KEUTAMAAN JAWATAN.

LAMPIRAN 6 PERIHAL KERJA-KERJA YANG TELAH DISIAPKAN OLEH PEMOHON/SYARIKAT Sila Senaraikan Butiran Kerja-Kerja Yang Telah Pun Disiapkan Dalam Tempoh 3 Tahun Terakhir Bil. 6 PKK NO: 002/08 . * Sila nyatakan nama Syarikat/Jabatan/Cawangan/Bahagian yang berkenaan. Kontrak * Nama Agensi/Syarikat yang Menawarkan Kerja dan Alamat Nama dan Alamat Jurutera/Arkitek Yang Mengawas Perlaksanaan Projek Harga Kontrak (RM) Tarikh Mula Mengikut Kontrak Tarikh Siap Mengikut Kontrak Tarikh Sebenar Siap Kerja (i) (ii) (iii) (iv) Sila buat lampiran jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi. Perihal Kerja No. sila kemukakan salinan Perjanjian Sub Kontrak yang telah dimeteri setem. Jika kerja dibuat secara sub-kontrak. Sila sertakan salinan surat setuju terima tawaran (Letter of Acceptance) bagi semua kerja dan juga Perakuan Siap Kerja (Certificate Of Practical Completion).

ID PKK (jika ada) di dalam ruang yang disediakan.PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR SLIP AKUAN TERIMA No. URUSAN SERI PADUKA BAGINDA Kepada : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ( Sila isikan nama syarikat. Daftar Syarikat / Perniagaan / No. No. terima kasih. Daftar Syarikat / Perniagaan dan No. berserta dokumen telah diterima dan mendapat b/p Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor Tarikh : Sila isikan Nama Syarikat. alamat dan poskod di dalam ruang di atas) . Borang permohonan tuan bertarikh perhatian. ID PKK : _________________________ ( Nama Syarikat ) Tuan. Sekian dimaklumkan.

. * a) Saya bekerja dengan * Jabatan Kerajaan/ Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun iaitu Nama Jab/ Majikan /Syarikat……………………………………………………………………………. (Sila buat salinan borang ini jika tidak mencukupi). * c) Saya sedang menuntut sepenuh masa di Pusat Pengajian iaitu : Nama IPT/Pusat Pengajian : …………………………………………………………………………………………. kecuali Syarikat kontraktor seperti berikut : Nama Syarikat & Alamat : ……………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………… Jawatan 2..... SIJIL LESEN PENDAFTARAN: (No..No... (Tandatangan) Ditandatangani dan diakui dengan Di hadapan saya. NO.. 1... Pada ………Hb………….. Pengurus Syarikat dan Rakan Kongsi / pekerja yang dicarumkan KWSP.. Jawatan : ………………………………………………… Mulai/sejak : ……………………………………………....... Saya …………………………………………………. Jawatan : …………………………………………………….MENGAKU SECARA BERSUMPAH dengan sebenarnya bahawa pada masa ini..Tahun……………… ……………………………………………………... Sila lampirkan salinan kad pengenalan bagi setiap ahli yang membuat Akuan Berkanun.. *c) atau *d) dan tandatangan ringkas di hujungnya... * b) Saya bekerja dengan Syarikat swasta lain iaitu : Nama Jab/ Majikan / Syarikat ………………………………………………………………………………………... Pemegang Saham. Di ……………………………………………………. Sesungguhnya oleh yang bernama Di atas……………………………………………..... * Baca dengan tiliti dan potong mana-mana yang berkenaan. ID PKK) Nota : Hendaklah diisi oleh SETIAP Ahli Lembaga Pengarah.... Peringkat/Jurusan : ………………………………………………………………………………………………………… * d) Saya tidak bekerja dengan mana-mana Jabatan Kerajaan/ Agensi Kerajaan/ Badan Berkanun/ Syarikat swasta lain dan bukan penuntut. K/P Baru …………………………………………………… K/P lama ……………………………………... Pesuruhjaya Sumpah (Nama dan Cop) .………………………………………………………………….. *b).AKUAN BERKANUN BORANG PENGAKUAN PEKERJAAN NAMA SYARIKAT : ……. ………………………………………………. ………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………… Saya membuat pengakuan ini dengan sesungguhnya adalah benar dan menurut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960. Mulai/sejak : …………………………………………. Pilih dan potong samada *a).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful