Anda di halaman 1dari 77

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

1.0 PENGENALAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya menjadi rujukan dan penduan serta hala tuju kepada institusi pendidikan bagi mencapai matlamat-matlamat yang menjadi agenda nasional kerajaan terutama dalam melahirkan modal insane minda kelas

pertama seterusnya mencapai sebuah Negara maju menjelang tahun 2020. Justeru, dalam usaha mereformasikan system pendidikan berlandaskan idea, konsep dan matlamat pendidikan Negara kurikulum mata pelajaran juga perlu relevan dan selari dengan FPK.. Maka, kurikulum Bahasa Melayu juga telah digubal bagi memenuhi hasrat FPK yang menyediakan murid untuk menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi serta dapat menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat. Untuk itu, tugasan BMM3101 : Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengkehendaki untuk menyediakan kerja khusus yang mengandungi bahanbahan berkaitan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Selain itu, perlu juga menyediakan nota ringkas berhubung perkara-perkara di atas ditambah dengan komponen utama kemahiran bahasa, konsep 5P, Pengisian Kurikulum dan Kemahiran Bernilai Tambah dan akhirnya menyediakan satu contoh RPH dengan memasukkan aspek-aspek 5P dan kemahiran bernilai tambah.

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

2.0 Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), pendidikan adalah suatu usaha yang berterusan dan berlangsung sepanjang hayat (life long learning). Ini kerana adalah secara rasionalnya, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan danini akan menyebabkan perubahan berlaku pada individu. Selain daripada itu, persekitaran yang terus berubah dari semasa ke semasajuga menuntut kepada ketrampilan yang perlu sentiasa dipertingkatkan. Melalui konsep pendidikan sepanjang hayat, kesinambungan dalam kehidupan dapat berlangsungdengan lancar dan baik.

2.1 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Berdasarkan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), matlamat pendidikannegara dapat dihuraikan sebagai menyedia dan member peluang pendidikan kepadasemua rakyat di negara ini tanpa mengira kaum dan asal keturunan. Seterusnya memberi peluang kepada rakyat negara ini menuntut ilmu sepanjanghayat selaras dengan konsep pendidikan seumur hidup dan membolehkan merekamelakukan kerja dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari. Pendidikan juga dapat mengembangkan keupayaan individu dari segi fizikal danmental lantas membolehkan seseorang itu menghayati prinsip Rukun Negara bagimenghasilkan rakyat yang lebih baik, iaitu rakyat yang taat setia, progresif, patriotik,bertoleransi dan bermoral baik. Selain daripada itu, proses pendidikan dapat melengkapi seseorang itu dengankemahiran berkomunikasi untuk meningkatkan kefahaman yang positif

danmengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Pendidikan juga dapat menghasilkantenaga perkerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi

mempertingkatkanproduktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya.

2.2 Objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta Pelajaran, 1961, iaitu:
2

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

"BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya..." Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya, Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, telah mentafsirkannya sebagai menyatupadukan kanakkanak sekolah berbilang kaum dan menyediakan tenaga kerja ("tenaga rakyat," istilah yang digunakan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet) bagi keperluan ekonomi. Seterusnya, objektif-objektif ini diperkhususkan lagi apabila Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan dan bidang tugasnya ditetapkan. Ini mencerminkan hasrat bahawa Dasar Pendidikan diharapkan dapat memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatupadu, berdisplin dan terlatih. Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan.

2.3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah seperti berikut ; "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan dan berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat


3

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

menyumbang terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

2.4 Aspek-aspek dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan berterusan suatu usaha Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung sepanjang hayat. Proses individu pendidikan bagi diri membantu dengan

menyesuaikan

pelbagai perubahan Perkembangan potensi Pendidikan seharusnya member peluang individu mengembang bakat, potensi dan kebolehan mereka. Keseimbangan empat aspek JERI

individu secara menyeluruh dan bersepadu Insan yang seimbang dan harmonis

menjadikan individu memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran yang mendatang.

Unsur intelek

Keupayaan menguasai 3M: Membaca, Menulis dan Mengira.

Kemahiran berfikir kreatif, kritikal dan reflektif.

Unsur rohani

Percaya kepada Tuhan. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai murni.

Unsur emosi

Emosi matang dan stabil. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Sedar kepentingan kesihatan dan

Unsur jasmani

kembang bakat dan kemahiran teknikal, manipulative dan sosial serta memanfaat untuk masyarakat.
4

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Mengakui

kewujudan

Tuhan

sebagai

Pencipta sekian alam. Mengamalkan ajaran agama yang dianuti. Berusaha memupuk budaya ilmu. Mempunyai pemikiran yang luas dan terbuka.

Rakyat

Malaysia

yang

berilmu pengetahuan

Rakyat yang berketerampilan

Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri.

Berperibadi mulia dan -

Memupuk pembawaan diri yang baik. Amal nilai-nilai murni dan moral. Menyedari tugas adalah amanah, bersih dan cekap.

bertanggungjawab

Kesejahteraan diri

Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Mempunyai daya tahan yang kuat. Berusaha pelbagai memajukan aspek Negara dari

Memberi

sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, -

antaranya

ekonomi

berdasarkan syarat yang ditetapkan. Mematuhi perlembagaan Negara.

masyarakat dan Negara.

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.0 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR )

3.1 .Matlamat Pendidikan Persekolahan Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensipelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek intelek,rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlakmulia. 3.2 Matlamat KBSR Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan

perkembangan potensimurid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan

jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonisdan berakhlak mulia 3.3 Objektif KBSR Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: .menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai i. Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;

ii.menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah; iii.menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian; iv.menguasai kemahiran belajar; v.menguasai kemahiran berfikir; vi.bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua; vii.memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya; viii.membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri; ix.mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar; x.menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal; xi.memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional; xii.menjaga kesihatan dan kecergasan diri; xiii.menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti; xiv.menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam; xv.menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

mengamalkan akhlak mulia; xvi.membina semangat patriotisme; xvii.mengembangkan bakat dan kreativiti; dan xviii.mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup

3.4 Prinsip KBSR KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-

i. ii. iii. iv. v.

Pendekatan Bersepadu; Perkembangan individu secara menyeluruh; Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan Pendidikan seumur hidup. murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan aktiviti kemahiran justeru dibilik darjah berbanding dengan pembelajaran

kemahiranmelalui penglamanhidup

mereka,

semua

aktiviti

harusdihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mengikut peringkat vi. suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan

galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di kalangan murid vii. aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid

mengembangkanpemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktifdalam proses menguasai kemahiran asas viii. aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel
8

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

ix. ix. x.

penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran

dalam bilik darjah

3.5 Ciri-Ciri KBSR Aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkanpemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktifdalam proses menguasai kemahiran asas i.aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel ii.penekanan kepada nilai (merentas kurikulum) iii.penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira) iv.penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah 3.6 Penekanan 3.6.1 Fokus Tahap I

i.

Penguasaan kemahiran asas berbahasa

(mendengar, bertutur, membaca dan menulis) ii. iii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-

ayat Al-Quran; iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.
9

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.6.2 Fokus Tahap II

i. ii.

Pengukuhan kemahiran asas berbahasa; Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;

iii. iv. iv.

Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif; Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran AlQuran;

vi.

Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

3.7 Struktur KBSR Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i. ii. iii. iv. Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya; dan Perkembangan Diri Individu. Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen

yang menjadi teras kepada v. vi. vii. viii. ix. x. xi. struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:Kemahiran Asas; Manusia dengan Persekitaran; Kesenian dan Kesihatan; Kerohanian, nilai dan sikap Kemahiran Hidup; dan Kokurikulum

10

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.8 Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:3.8.1 Bidang Komunikasi

1. Bahasa Melayu; 2. Bahasa Inggeris; 3. Bahasa Cina; 4. Bahasa Tamil; dan 5.Matematik. 3.8.2 Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya

1. Pendidikan Islam; 2. Pendidikan Moral; 3. Sains; dan 4. Kajian Tempatan.

3.8.3 Bidang Perkembangan Diri Individu

1. Kemahiran Hidup; 2. Pendidikan Muzik; 3. Pendidikan Seni; 4. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

11

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.9 Teras KBSR i. Penggabungjalinan; ii. Penyerapan; iii Penilaian; iv. Pengkayaan; dan v. Pemulihan.

3.10 Penekanan Dalam KBSR Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:i. ii. iii. iv. iv. v. vi. vii. ix. x. Kemahiran asas; Kemahiran berfikir; Nilai Merentas Kurikulum; Bahasa merentas kurikulum; Patriotisme merentas kurikulum; Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid; Penilaian berterusan; Pemulihan dan pengayaan; Prinsip mudah ubah; dan Sains dan teknologi merentas kurikulum

12

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.11 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid, seseorang guru seharusnya; 10.1 mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang pembelajaran;

3.11.1 Kemudahan fizikal kelas ruang pembelajaran yang selesa; sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan yang interaktif; ruang pameran hasil kerja; bahan rujukan untuk penggunaan murid; bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran. 3.11.2 Aspek emosi sosial penggunaan bahasa yang mesra; keupayaan guru memahami muridnya; penggunaan teknik yang pelbagai.

3.11.3 Mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran danpembelajaran. Melibatkan murid secara aktif; Menjalankan penilaian yang berterusan; Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka;

13

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam menyelesaikan tugasan; Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman yang berulang kali dalam situasi yang berlainan; Menyediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid membuat keputusan secara rasional; Memberikan penghargaan di atas usaha murid supaya dapat membantu dan membina sifat berani, yakin dan daya juang; Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam kemahiran berfikir; Mengambil tindakan segera terhadap masalah pembelajaran murid.

3.11.4

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna,berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah menggunakan kaedah yangmelibatkan murid secara aktif.Guru boleh mengelolakan secara kelas,kumpulan, berpasangan

ataupun individu. Pembentukan kumpulanberdasarkan kepada kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupunkepada kebolehan yang pelbagai. Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut; Simulasi Lakonan Permainan Tunjuk ajar Lawatan

14

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Bercerita Projek Sumbangsaran Main peranan Pidato

3.11.5 Penilaian

i.

Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS)

Penilaian Kendalian Sekolah Rendah ii. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

3.12 Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara

KBSM dilaksanakanberperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988, program KBSR disemaksemula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya. Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagaiKurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untukmencerminkan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020,globalisasi dan pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatanTahun 1 disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember 1994.

15

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Antara perubahan besar dalam KBSR ialah i) ii) iii) penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada yang paling kompleks mengikut topik iv) iv) mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke dalam topic berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat v) mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran iaitu Sains dan Kajian Tempatan vi) pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan semuamatapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6Rendah mulai Januari 2003 serta vii) pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dan Sains

14.Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)

Mentafsir adalah memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif, beriltizam untuk mengembangkan kurikulum : membaca , memahami, organisasi
16

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

pengalaman

&

menhargai khas dan

objektifsukatan)mentafsir suai

sukatan

(mengkaji

sukatan, panduan matlamat,

oleh PPK, mengubah domain

dimana perlu) sesuai

memindahkan keperluan. (objektif

objektif

yang terpilih rancangan

dengan harian

Merancang adalahrancangan

semester,

pelajaran

pengajaran dan pembelajaran, topic dan kandungan, strategi, penilaian) mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan pembelajaran (Gagne & Briggs, 1979)pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi

kandungan dan pengalaman pembelajaran untuk mencapai hasil yang di inginkan Mengubah suai adalah berdasarkan keperluan (murid , persekitaran)

sumber yang adapenggunaan ICT Melaksanakan adalah Melaksanakan didalam bilik darjah Penilaian adalah untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi

analisis keputusan mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian.

15. Rumusan Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan semula 3Mdan Tahap 3M dua (Tahun 4 hingga dan Tahun 6)

memperkukuhkan

penguasaan

serta

pembinaan

kandungan

sains yang kukuh Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan lebih berkesan lagi. Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan mereka termasuk

menginterpretasi,merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan kurikulum.

4.0 Komponen Utama Kemahiran Berbahasa Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum

Bersepadu Sekolah Rendah menyatakan terdapat empat kemahiran behasa iaitu: i. Kemahiran Mendengar

17

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. ii. Kemahiran bertutur Merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, perasaan, pendapat serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara spontan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul. iii. Kemahiran Membaca Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan sebagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan disamping murid berkeupayaan menghayati teks bacaan. iv. Kemahiran Menulis Merujuk kepada keupayaan murid menulis perkatan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti dalam menghasilkan penulisan ilmiah dan imaginatif.

18

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

4.1 Komponen Utama Kemahiran Bahasa

Kemahiran Mendengar

Kemahiran Menulis

Komponen Utama Kemahiran Berbahasa

Kemahiran Bertutur

Kemahiran Membaca

4.2PerincianKemahiran-kemahiranberbahasa

Kemahiran Membaca
Membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul.

Kemahiran Menulis
Keupayaan menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan ides melalui pelbagai jenis penulisan kreatif
Menghasilkan penulisan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas

Penakanan diberikan pada pemahaman penaakulan

perlu aspek dan

Keupayaan menghayati teks bacaan

Galakka menggunakan kreativiti dalam menghasilkan penulisan ilmiah dan imaginatif

19

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kemahiran Mendengar
Mendengar dengan teliti

Kemahiran Bertutur
Berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan

Memahami dan menghayatiperkara yang didengar

Menyampaikan maklumat

Dapat memberikan maklum balas

Meluahkan persaan

Menyatakan pendapat dengan kreatif dan kritis dengan intonasi yang betul

20

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.0 Kurikulum Standard Sekolah Rendah ( KSSR )

5.1 Standard Kurikulum Standard Kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan sepanjang di sekolah rendah Standard Kurikulum Bahasa Melayu digubal berperanan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa penghantar rasmi.

5.2 Standard Kurikulum Bahasa Malaysia (KSSR) Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi, Kerohanian, Sikap dan Nilai, Kemanusiaan, Literasi Sains dan Teknologi, Fizikal dan Estetika, dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secaara khusus dalam waktu yang diperuntukkan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni serta mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu.
21

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran berbahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek intelek,rohani,jasmani,emosi dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah kea rah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

5.3 Matlamat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

5.4 Standard Kandungan

Standard Kandungan merupakan pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni.

22

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.5 Standard Pembelajaran

Standard Pembelajaran merupakan pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaaian murid bagi setiap Standard Kandungan.

5.6 Pendekatan Modular

Merujuk kepada kedua-dua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam bentuk bahagian-bahagian yang diasingkan dalam bentuk modul iaitu; i. ii. iii. iv. v. Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

5.7 Objektif Kemahiran: 5.7.1 Objektif Kemahiran Mendengar & Bertutur: i. Mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran. ii. iii. Mendengar, mengecam dan menyebut bahasa debgan betul. Mendengar, memahami dan menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua aatau tiga suku kata, diftong, vocal berganding , digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.
23

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

iv.

Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

v.

Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan, pesanan, dan pernyataan dengan betul.

vi.

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

vii.

Bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yg didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

viii.

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila

5.7.2 Objektif Kemahiran Membaca:

i.

Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii.

Membaca dan memahami perkataandan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul.

iii.

Membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

iv.

Membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul.

v.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

24

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

vi.

Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik.

vii.

Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan.

5.7.3 Objektif Kemahiran Menulis:

i. ii.

Melakukan aktiviti pramenulis dengan betul. Menulis secara mekanis huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

iii.

Menulis perkataandan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonsn bergabung dengan betul.

iv.

Menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

v.

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

vi.

Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat.

vii.

Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan.

viii.

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun.

ix.

Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul.
25

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

x.

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

5.7.4 Objektif Aspek Seni Bahasa:

i.

Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dengan gerak laku secara didik hibur.

ii.

Mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

iii.

Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

iv.

Melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

5.7.5 Objektif Aspek Tatabahasa:

i.

Memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul.

ii.

Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan betul.

iii.

Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

iv. v.

Menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul. Memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN, dan FN + FK dengan betul.

26

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.8 Bilangan Kemahiran 5.8.1 Kemahiran Mendengar &Bertutur i. SK (6) SP (21)-S.Keb

ii. SK (6) SP (18)-SJK 5.8.2 Kemahiran Membaca i. ii. SK (6) SP (16)-S.Keb SK (5) SP (13)-SJK

5.8.3 Kemahiran Menulis

i. ii.

SK (8) SP (22)-S.Keb SK (7) SP (19)-SJK

5.8.4 Aspek Seni Bahasa

i. ii.

SK (4) SP (8)-S.Keb SK (3) SP (6)-SJK

5.8.5 Aspek Tatabahasa

i. ii.

SK (3) SP (9)-S.Keb SK (3) SP (9)-SJK

5.9 Sistem Bahasa:

i. ii.

Tatabahasa - Morfologi dan Sintaksis Tanda baca


27

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

iii. iv. v. vi.

Sistem ejaan Sebutan dan intonasi Kosa kata Peribahasa (simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah, kata hikmat).

5.10 Pengisian Kurikulum:

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah : 3.10.1 Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan halhal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.10.2 Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat.

28

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

3.10.3 Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotism dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan Negara. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap Negara. 3.10.4 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.

3.10.5 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian murid. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah :

i. Kemahiran Berfikir

Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah
29

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan.

ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan computer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi social melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan.

iii. Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

iv. Kajian Masa Depan

Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan,
30

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

menjangka akibat, serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.

v. Kecerdasan Pelbagai

Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dankecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdeasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

vi. Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat.

vii.

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara

31

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.

viii. Kreativiti dan Inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif untuk menghasilkan idea yang tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepadaproses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovatif saling berkait rapat bagi menghasilkan modal insan yang seba boleh danberketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dibangunkan ke tahap yang optimum supaya mereka berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan seterusnya menjadi amalan dan berdaya dalam kehidupan warga Negara Malaysia pada masa hadapan.

ix. Keusahawanan Penyerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan elemen ini bukan sahaja merupakan pendekatan membudayakan keusahawanan, malah melibatkan proses pembentukan sikap yang perlu dimiliki oleh usahawan seperti pemikiran keusahawanan, kemahiran pengurusan perniagaan, aplikasi vokasional dan teknologi serta amalan nilai moral dan etika keusahawanan.

32

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.11 Straregi Pengajaran dan Pembelajaran: 5.11.1 Berpusatkan murid

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa.

5.11.2 Kepelbagaian teknik pengajaran

Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif.

5.11.3 Kepelbagaian sumber bahan

Penggunaan pusat sumber dan computer amatlah digalakkan dalam pengajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, internet serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

5.11.4 Penggunaan tatabahasa yang tepat

Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menekankan penggunaan sistem bahasa yang tepat mengikut kemampuan murid.Bagi mencapai tujuan tersebut,guru perlu merancang dan memilih system bahasa

33

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

5.11.5 Bacaan luas

Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan luas boleh dijalankan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera yang dipaparkan secara kreatif.

5.12 Penekanan konsep 5P:

Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut: Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui proses ini,beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.Kemahiran dapat digabungjalinkan,sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain.

i.

ii.

Penyerapan - Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia,unsur ilmu,nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh
34

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

diserapkan.Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan berdisiplin daripada mata-mata pelajaran lain.

iii.

Pengayaan - Program pengayaan perlu diberikan penekaan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan,keupayaan,bakat, dan minat.Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru.Bahan bacaan tambahan, kad permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran.

iv.

v.

Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlu dijalankan secara berterusan. Melalui proses ini segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan.

35

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Penggabungjalinan kemahiran bertujuan untuk membolehkan murid mengaplikasi dua atau lebih kemahiran bahasa dalam satu masa. Dengan ini murid dapat menguasai beberapa kemahiran serentak. i. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran membaca,

ii. Kemahiran membaca dengan kemahiran menulis, iii. Kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran menulis.

5.13 Pengajaran dan Pembelajaran Bertema:

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan.Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut : i. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan agar menghargai setiap ahli keluarga.

ii. Kemasyarakatan - Tema ini merujuk tanggung jawab individu dan kumpulan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian hidup bersama. Tema ini diajarkan agar dapat melahirkan masyarakat berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

36

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

iii. Kesihatan dan Kebersihan Tema ini merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan mental, fizikal dan sosial. Tema ini memberi pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihaan dan kesihatan, dan amalan hidup sihat. iv. Keselamatan Tema ini merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada di pelbagai persekitaran.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.

v. Perpaduan -Tema ini merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

vi. Kebudayaan,Kesenian dan Estetika -Tema ini merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.

vii. Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema ini merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal,mental,emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara.tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara.

37

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

viii. Sains,Teknologi dan Inovasi - Tema ini merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji,dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu.Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

ix. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau - Tema ini merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia,haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang.Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau.

x. Pertanian - Tema ini mendedahkan murid perihal asas-asas pertanian secara tradisional dan moden.Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dan bioteknologi pertanian dalam kehidupan.

xi. Ekonomi - Tema ini mendedahkan murid perihal bidang peniagaan dan pengurusan perdagangan.Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dalam kehidupan.

38

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.14 Fokus:

Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat: i. ii. iii. iv. Menperkaya kosa kata Mempertingkatkan pemahaman berbahasa Menguasai bahasa Berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaaran, hubungan sosial dan kehidupan seharian.

3.15 Perbezaan Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah. 3.15.1 KURIKULUM KBSR (Semakan) i. ii. iii. iv. v. Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran .Berasaskan teks Penguasaan kemahiran berbahasa Adanya aras dalam HSP Mempunyai 2 dokumen yang perlu diteliti SP &HSP

3.15.2 KURIKULUM KSSR i. Berasaskan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran

ii. Menggunakan pendekatan modular iii. Titikberatkan kemahiran bahasa +Seni Bahasa + Tatabahasa iv. Menekankan asas berbahasa v. Tidak ada aras vi. Hanya satu dokumen
39

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

vii. Terdapat dua sukatan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan viii. Hanya satu dokumen yang perlu diteliti ix. Terdapat tema yang disediakan

40

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

6.0 Huraian Sukatan Pelajaran dan Aras Pembelajaran Mengikut Tahap ( Tahun 5 )
KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 25 ) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat Fokus Utama 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 1 i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan Aras 1 i Membuat amdaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat ii Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas

TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA

TAJUK : KEBUDAYAAN NEGARA KEBANGGAAN KITA ( BT MS 114 117 )

1. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan topik yang dibualkan 2. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat 3. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas 4. Mengenalpasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk 5. Membina draf karangan

Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata seru, kata hubung, frasa nama 2. Kosa kata Generasi, gelanggang, lungsuran

Aras 1 i Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk ii Membina draf karangan yang lengkap

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: muzik, moral, sivik, k.tempatan 2. Nilai: Baik hati, semangat bermasyarakat

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : banding beza, meramal Membuat kesimpulan - kecerdasan pelbagai : Muzik Verbal linguistik, interpersonel - Kontekstual,

41

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 26) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan menggunakan pelbagai ayat Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Menjelaskan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif Fokus Utama 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat 2.1 Beercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i. Menghubungkait dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan

TEMA : KEBUDAYAAN MALAYSIA

Aras 2 i Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik

2. TAJUK : BUDI BAHASA BUDAYA KITA ( BT MS 118 129

3.

4.

Aras 2 i. Bercerita nerdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat

5.

Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Ayat seru, ayat tunggal 2. Kosa kata Unik, mengalu-alukan

Aras 2 i Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre ii Menulis karangan dengan menggunakan bahasa deskrptif Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - kecerdasan pelbagai Verbal linguistik, Kontekstual,

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: moral, sivik, k.tempatan 2. Nilai: hormatmenghormati, kasih sayang ,semangat bermasyarakat

42

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101) KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

2011

IMPAK

MINGGU
Fokus Sampingan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Aras 2 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sivik, moral,k.tempatan 2. Nilai: hormatmenghormati, semangat bermasyarakat, baik hati

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus, menganalisis, merekacipta - kecerdasan pelbagai Verbal linguistik, muzik, Naturalis Kontekstual,

2. Kosa kata Butik,interaktif, dokumentari, kertuk

43

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101) KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

2011

IMPAK

MINGGU
( 28) TEMA : NILAI MURNI Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumatbagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal Aras 1 i Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan setimpal Mengecam diksi istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab Merujuki kamus untuk mencari makna perkataan dan frasa yang betul Menyusun maklumat dengan menggunakan lakaran berbentuk grafik

TAJUK : BERSATU TERAS KEHARMONIAN ( BT MS 128 130 ) 3.

2.

4.

Aras 1 i. Menrujuk kamus untuk mencari makna perkataan, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat

Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata ganda, kata singkatan , peribahasa imbuhan 2. Kosa kata Pembetung, wakaf, kudapan, merarau

Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, sivik 2. Nilai: bersatu padu, bekerjasama, kasih sayang

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, beza, merumus BCB Kontekstual,

44

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101) KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

2011

IMPAK

MINGGU
( 29) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Memilih perkataan frasa dan ayat yang memberi kesan dalam teks puisi dengan menyatakan alasan Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan bukti yang sahih Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera Aras 2 ii. Mengembangkan idea berdasarkan dengan menyatakan bukti yang sahih Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan

TEMA : NILAI MURNI

TAJUK : AKU TETAP BERSAMAMU ( BT MS 131 133 ) 2.

3.

Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hsil daripada bahan yang didengar atau dibaca SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Sinonim, ayat penyata, ayat perintah, Peribahasa, imbuhan apitan 2. Kosa kata Dicerca, bergandingan, kelulusan

Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: kem.hidup, sivik, moral 2. Nilai: kebebasan, kerajinan, kasih sayang

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, membandingbeza, merumus - Kecerdasan Pelbagai : pendidikan muzik, verballinguistik

45

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101) KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

2011

IMPAK

MINGGU
( 30) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik Fokus Utama 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengam negemukakan bukti yang konkrit

TEMA : NILAI MURNI

TAJUK : BUDI DIKENANG BAKTI DISANJUNG ( BT MS 134 137 ) 2.

Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dan mengemukakan alasan

3.

Fokus Sampingan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 3 i. Menterjemah maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, sivik, rmoral 2. Nilai: kebebasan, Semangat juang yang tinggi, pengorbanan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Peribahasa 2. Kosa kata Tersentuh, realiti, dicerca

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : membuat urutan, membuat kesimpulan, merumus - Kecerdasan Pelbagai : interpersonal BCB Kontekstual

46

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 31) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca Mengenal pasti penggunaan kata, frasa dan ayat dalam sesuatu genre Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul

TEMA : PATRIOTISME

TAJUK : SETIA KEPADA NEGARA ( BT MS 142 144 ) 2.

Aras 1 i. Membuat catatan daripada maklumat yang diperolehi

3.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan

4.

Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa dan ayat dalam sesuatu genre

Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca

Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, sivik 2. Nilai: kebebasan, Semangat kental, kesyukuran

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa imbuhan, kata adjektif, sinonim, 2. Kosa kata Memecahbelahkan, memaparkan, terpedaya

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

47

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 32) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menyampakan pidato dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai Aras 2 i. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber .

TEMA : PATRIOTISME

TAJUK : ULANG TAHUN KEMERDEKAAN ( BT MS 145 148 ) 2.

3.

Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca

Aras 2 i. Mengumpulkan maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, kesusasteraan 2. Nilai : pengorbanan, Semangat kebangsaan, Keberanian

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata adjektif 2. Kosa kata Menekup, terpempan, mengimbau, derapan

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, merumus - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

48

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

MINGGU
( 33) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat 1. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema Menghuraikan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci Membuat ringkasan teks yang dibaca Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan y ang didengar atau dibaca Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bagasa yang puitis berdasarkan sesuatu tema Aras 3 i. Membuat ringkasan teks yang dibaca

TEMA : PATRIOTISME

TAJUK : NEGARAKU TERCINTA ( BT MS 149 151 ) 2.

3.

Fokus Sampingan 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca

Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jekas dan terperinci

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, moral, kesusasteraan 2. Nilai: cinta akan negara, perjuangan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Sinonim, ejaan, tanda baca 2. Kosa kata Kaharmonian,membelenggu, menyoroti,

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : merumus, merekacipta - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

49

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 34) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini muridmurid akan dapat 1. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat Membaca dan mencari fakta yang relevan Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA

Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan

2. TAJUK : AKU DAN AUSRONAUT ( BT MS 156 158 ) 3.

4.

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains, kem.hidup 2. Nilai: berdikari, kebebasan, keberanian

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Kata kerja, frasa kerja, kata terbitan, kata dasar 2. Kosa kata Astronaut, cakerawala

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mengumpul dan mengelas, membanding beza, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

50

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 35) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus Aras 2 i. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan ii. Membanding dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat

TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA

2.

TAJUK : 3. MAJU SAINS DAN MAJU NEGARA ( BT MS 159 162 ) 4.

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kosa kat, kesilapan struktur ayat dan kesilapan penggunaan imbuhan

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains, kem.hidup 2. Nilai: berdikari, kerajinan

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mengumpul dan mengelas, membanding beza, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

2. Kosa kata Komunikasi,agen, rutin, elemen,revolusi

51

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 36) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk Fokus Utama 4.1 Mengemukakan iddea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respon ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci

TEMA : SAINS TEKNOLOGI DAN REKA CIPTA

2. TAJUK : KRETIF DAN INOVATIF ( BT MS 163 165 ) 3.

4.

5.

Fokus Sampingan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Frasa kerja, kata terbitan, ejaan dan tanda baca 2. Kosa kata Kreatif, mesra ala, unik, solar, bahan terpakai

Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi ddengan tajuk

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: sains,kem.hidup 2. Nilai: kebebasan, keberanian, rasional

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mereka cipta, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik

52

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

KELOMPOK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

MINGGU
( 37) Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan dapat 1. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Fokus Utama 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya Aras 1 i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik yang terdapat dalam sesebuah karya ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya

TEMA : KEGIGIHAN

TAJUK : JASAMU DIHARGAI ( BT MS 170 173 )

2.

3.

4.

5.

6.

Fokus Sampingan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain

Aras 2 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen

Pengisian Kurikulum 1. Ilmu: k.tempatan, p.moral 2. Nilai: kebebasan, keberanian, rasional

SISTEM BAHASA 1. Tatabahasa Frasa kerja, kata terbitan, ejaan, tanda baca 2. Kosa kata : makalah, profesional

Kemahiran Bernilai Tambah - Kemahiran berfikir : menjana idea, mereka cipta, membuat kesimpulan - Kecerdasan Pelbagai : verbal linguistik BCB

53

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

7.0 Konsep 5P Konsep 5P adalah merupakan sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Melayu Sekolah Rendah. 5P yang dimaksudkan ialah: a) Penggabungjalinan Ia merupakan penting dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Murid dapat menguasai beberapa kemahiran serentak sama ada berlaku antara kemahiran berbahasa daripada bidang berlainan atau dalam bidang yang sama. Selain itu, aspek tatabahasa, kosa kata, dan peribahasa juga digabungjalinkan. Unsur-unsur yang digabungjalinkan. Unsur-unsur yang digabungjalinkan dapat dilihat dalam huraian berikut: i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis boleh digabungkan dalam proses P&P sekurangkurangnya antara dua kemahiran. Contohnya kemahiran

berbahasa, mendengar dan bertutur digabungjalinkan dengan kemahiran membaca. Ia bertujuan mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. ii. Tatabahasa boleh digabung secara terancang dengan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

b) Penyerapan Merupakan proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai, dan kemahiran bernilai tambah dalam P&P Bahasa Melayu. Penyerapan yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang ilmu serta tema yang mencakupi hal-hal persendirian dan

kemasyarakatan. ii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

54

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

hendaklah diserapkan dalam P&P. Nilai murni dan ilmu dapat diserapkan dalam diri murid secara langsung dan tidak langsung. iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan kemahiran-kemahiran berbahasa. Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Bahasa Melayu kini member penekanan kepada kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam P&P. iv. Kemahiran mengambil bernilai kira tambah juga perlu diserapkan hasil dengan

kesesuaiannya

dengan

pembelajaran,

kebolehan murid serta sumber sedia ada. c) Pengayaan Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid mempunyai tahap kebolehan, keupayaan, bakat dan minat yang berbeza-beza. Murid yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau jangka masa yang ditetapkan boleh diberi aktiviti pengayaan yang lebih mencabar sama dengan bimbingan guru atau bersendirian.

d) Pemulihan Aktiviti pemulihan diberikan atau disediakan untuk membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini dilakukan mengikut kadar kemampuan murid.

e) Penilaian Ia merupakan sebahagian daripada P&P yang bertujuan bagi mendapatkan maklumat menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif P&P. Jusreru, penilaian secara berkala dan berterusann perlu dilakukan serta tindakan susulann bagi mengetahui tahap penguasaan dan pencapzizm

55

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

7.1 Konsep 5P dalam pengajaran Bahasa Melayu

Penggabugjalinan

Penyerapan
Penilaian

Konsep 5P
Pemulihan Pengayaan

56

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

7.2 Perincian Konsep 5P

Aspek tatabahasa, kosa kata dan peribahasa turut digabungjalinkan Penguasan beberapa kemahiran serentak sama ada inter bidang atau intra bidang Kemahiran bahasa digabungkan dalam proses P&P sekurang

Penggabungjalinan

Penyerapan kemahiran bernilai tambah

Pemyerapan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis

Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah dalam P&P bahasa Melayu

Penyerapan semangat patriotisme dan nilai murni dalam P&P

Penyerapan

57

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Aktiviti pengayan boleh diubah mengikut kesesuaian seperti melakukan aktiviti yang lebih mencapar kepada murid yang sudah hasil pembelajaran awal dari jangkaan masa

Diberi penekanan mengikut tahap kebolehan, bakat, keupayaan dan minat murid

Pengayaan

Aktiviti pengayaan boleh dilakukan dengan bimbingan guru atau sendirian mengikut kebolehan murid.

58

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Aktiviti pemuliha bertujuan membantu murid menguasai hasil pembelajaran yang belum dicapai

Aktiviti dilakukan mengikut kadar kemampuan murid

Pemulihan

Bertujuan bagi mendapatkan maklumat untuk menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif P&P

Penilaian dilakukan secara berkala den berterusan serta tindakan susuian bagi mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid

Penilaian

59

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

7.3 Pengisian Kurikulum Elemen dalam pengisian kurikulum merupakan elemen yang diserap dalam konteks kemahiran bahasa yang terdapat dalam Hasil Pembelajaran. Elemen yang

dimaksudkan adalah seperti carta dibawah :

Pengisian Kurikulum

Ilmu

Nilai

Kewarganegaraan

Peraturan Sosiobudaya

Ilmu

- Merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin -Contoh: Sains dan Geografi boleh memperkembangkan ilmu dan kemahiran berbahasa
-Termasuk

perkara yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam P&P

60

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Nilai
-Pengajaran Bahasa Melayu menerapkan nilai-nilai murni kepada pelajar supaya melahirkan modal insan yang berakhlak mulia. -Nilai-nilai murni yang ada adalah: Baik hati -Kejujuran -kesyukuran -Berdikari Kerajinan -Patriotisme -Hemah tinggi -kerjasamaRasional -Hormat -Kesederhanaan -Kekitaan Kasih sayang -Keadilan -Kebebasan -KeberanianKebersihan

Kewarganegaraan
-Penyerapan unsur patriotisme dalam BM mengutamakan semangat cinta dan taat akan tanah air -Ia bertujuan melahirkan warganagara yang baik dan meningkatkan komitmen terhadap negara dan bangsa

61

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Peraturan Sosiobudaya

-Meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan masyarakat Malaysia -Peraturan ini cerminan peribadi masyarakat Malaysia

7.4 Kemahiran Bernilai Tambah Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahun 4 (2003:13) menyatakan, kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam dunia sebenar murid dan scenario dunia global. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan adalah seperti berikut: Kemahiran-kemahiran bernilai tambah

62

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kemahiran Berfikir Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran Belajar Cara Belajar Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual Kreativiti dan Inovasi

63

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

7.4.1 Perincian Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Berfikir - Diajar kepada murid melalui

soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kreatif dan kritis.

Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepkan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan

Kemahiran Teknokogi Maklumat dan Komunikasi

Perlu diajar kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi

Contoh: menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempunakan tugasan harian dan mengakses maklumat internet.

64

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Perlu diajar supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran berkesan.

Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan dan cekap bertindak untuk menghadapi cabaran dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat.

65

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dapat melahirkan murid yang membina pemahaman berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Pembelajaran ini menjadikan murid lebih yakin, faham, dan seronok untuk belajar sepanjang hayat.

Kemahiran Kecerdasan Pelbagai

Merangkumi verbal-linguistik, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis.

Menjadi tanggungjawab guru untuk memperkembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza.

66

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kemahiran Kajian Masa Depan

Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lalu, kini dan akan datang.

Ini bermakna dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum

Kemahiran Pembelajaran Kontekstual

Merupakan satu kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan.

Pembelajaran disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, konktit serta melibatkan latih amal dan berfikir. Berlaku apabila murid dapat menghubungkait pengetahuan baru secara bernakna dan menghayati dalam kehidupan mereka

67

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

Kemahiran Kreativiti dan Inovasi


Merupakan aspek baharu yang dititikberatkan dalam Kurikulum Standard sekolah Rendah (KSSR) Merujuk kepada kebolehan induvidu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif untuk menghasilkan idea tulin, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi merujuk kepada proses menjana dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu, kreatif dan inovasi saling berkait bagi menghasilkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan.

68

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

8.0 Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahap 2

Mata pelajaran Tahun Bilngan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: : : : : : : :

Bahasa Melayu 5 Arif 35 orang Kebudayaan Perayaan di Malaysia 15 Ogos 2011 60 minit Pada akhir pelajaran murid dapat: i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman

mereka menyambut perayaan secara lisan. ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. Fokus P&P :

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

69

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tungggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar. : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan dan Intonasi Nilai : Kesenian, menghayati, menghormati dan menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): i. Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens dan kemahiran mengkategori. ii. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan. iii. Kecerdasan Pelbagai :

Kinestatik, interpersonal, intrapersonal, naturalis dan emosi. iv. Pembelajaran Kontekstual : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. v. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Merud dapat menggunakan teknologi semasa P&P. :

70

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

BBM Konsep 5P

: Power point, buku latihan dan alat tulis. : i. ii. iii. iv. v. Penggabungjalinan Pengayaan Pemulihan Penilaian Penyerapan

Masa/Langkah Set induksi (5 minit) Mirid

Isi Pelajaran ditayangkan

Aktiviti Pelajaran 1. Murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya. 2. Murid diminta untuk membezakan jenis perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka. 3. Guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajar pada
71

Catatan 5P : Penggabungjalinan dan penyerapan.

power point berkaitan dengan jenis-jenis

perayan yang terdapat di Malaysia.

KBT: Kemahiran berfikir: Membuat perbezaan

Pembelajaran Kontekstual: Kaitan tajuk dengan pengalaman murid.

BBM: Power point

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

hari ini.

Langkah 1 (15 minit)

Guru cerita

member

teks

1. Murid dikehendaki untuk mengklik salah satu pautan yang disediakan. 2. Murid diminta membaca petikan secara individu dengan kuat dan mengikut intonasi serta gaya yang betul. 3. Murid lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan ersebut. 4. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan peyikan tersebut.

KBT: Kemahiran Teknologi Maklumat: Murid mendapat peluang menggunakan computer untuk klik pautan.

bertajuk

Perayaan di Malaysia melalui power Point.

BBM: Teks Petikan dan power point.

Kemahiran Bahasa: Kemahiran mendengar, bertutur dan membaca.

Langkah 2 (15 minit)

Guru mengadakan perbincangan


72

1. Murid dibahagikan

KBT: Menghubungkait,

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point.

kepada 5 kumpulan. 2. Murid diminta berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. 3. Murid dikehendaki membentangkan perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan serta pengalaman mereka. 4. Kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan akan membentangkan hasil perbincangan mereka dan diberikan ganjaran. 5. Guru bertanya
73

pembelajaran kontekstual menjana idea. dan

Nilai: Hormatmenghormati kerjasama. dan

BBM: Power point

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

berkaitan dengan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka.

Langkah 3 (20 minit)

Guru member latihan kepada murid-murid.

1. Guru terlebih dahulu menyoal murid sama ada

5P: Penggabungjalinan , pengayaan, pemulihan dan penilaian.

Aktiviti Pengayaan: Menulis karangan pendek berdasarkan tajuk yang diberi.

mereka memahami tajuk pelajaran pada hari ini. 2. Guru member

KBT: Kemahiran berfikir: membuat inferens

Aktiviti Pemulihan: Melengkapkan petikan yang diberi dengan mengisi tempat kosong.

latihan kepada murid iaitu membuat karangan pendek mengenai perbezaan perayaan di Malaysia. 3. Guru membimbing kumpulan yang memerlukan pemulihan dengan menyediakan
74

Kemahiran Bahasa: Kemahiran menulis dan bertutur.

Nilai: Menghargai, kerjasama dan tekun

BBM: Lembaran kerja/ kertas latihan.

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

teks cerita yang perlu dilangkapi dengan mengisi tempat kosong.

Penutup (5minit)

Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka pelajari.

1. Murid digalakkan supaya maklumat tambahan daripada bahanbahan yang lain bagi menambahkan pengetahuan

Guru juga menanyakan nilai-nilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran

mereka. 2. Murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari ini.

Nilai-nilai murni: Menghargai Bersyukur Menghormati bekerjasama

75

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

8.1 REFLEKSI : Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Dari aspek pemerolehan ilmu terdapat beberapa orang murid masih memerlukan bimbingan guru dan perlu dilakukan aktiviti pemulihan dan pengukuhan agar mereka tidak terus tercicir terutamanya dari segi kemahiran bahasa.

76

PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SR (BMM3101)

2011

RUJUKAN Choong lan Keow (20008). Falsafah dan pendidikan di Malaysia. Kuala lumpur; : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum (Tahun 1-Tahun 6) Kementerian Pendidikan Malaysia.(2001). Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Raminah Hj. Sabran (1985). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar bakti Sdn. Bhd.

77

Anda mungkin juga menyukai