Anda di halaman 1dari 40

Doa Jawsyan Kabir dalam Hadis Nabi saw dan Ahlul baitnya (sa)

Dalam kitab Al-Baladul Amn dan Al-Mishbh disebutkan: Imam Ali Zainal Abidin (sa) meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw, ia berkata: Ketika Nabi saw berada dalam salah satu peperangan, datanglah malaikat Jibril (as) kepadanya dan berkata: Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berfirman: Pakailah Jawsyan ini dan bacalah, doa ini akan menjadi pelindung bagimu dan umatmu. Beliau menyebutkan keutamaan doa ini, antara lain: 1. Jika teks doa ini dituliskan pada kain kafan, sang mayit akan diselamatan dari api neraka. 2. Jika dibaca dengan ikhlas di bulan Ramadhan, ia akan dikaruniai malam Al-Qadar, diciptakan baginya 70 ribu malaikat semuanya bertasbih kepada Allah swt lalu pahala dihadiahkan kepada yang membacanya. 3. Jika dibaca di bulan Ramadhan (3 kali), Allah swt mengharamkan jasadnya dari api neraka, mewajibkan baginya surga, dan mewakilkan kepada dua malaikat untuk menjaganya dari kemaksiatan dan dalam sepanjang hidupnya ia berada dalam pengamanan Allah swt. Di akhir riwayat tersebut Al-Husein (sa) berkata: Ayahku Ali bin Abi Thalib (sa) berwasiat kepadaku agar aku menjaga dan memuliakan doa ini, menuliskan pada kain kafannya, mengajarkan kepada keluargaku dan menganjurkan mereka agar membacanya. Doa ini terdiri dari seribu Asma Allah yang di dalamnya terdapat Ismul Azham. Allamah Al-Majlisi, penulis kitab Bihrul Anwr (kitab hadis dan riwayat) yang terdiri dari 120 jilid. Dalam kitabnya Zdul Mad ia mengatakan: Doa Jawsyan Kabir sangat dianjurkan untuk dibaca pada awal bulan Ramadhan, terutama pada malam-malam AlQadar. Doa ini terdiri dari 100 pasal, setiap pasal terdapat sepuluh Asma Allah, dan setiap akhir pasal membaca:

.
Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb. Doa ini telah disyarahi oleh seorang ulama besar dan filosuf isyraqi yaitu Mulla Hadi Sabzawari. Dalam kitab syarahnya disebutkan tentang keajaiban doa ini. Semoga kita yang membacanya menemukan keajaiban doa ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tersebut dan seperti orang-orang mukmin yang telah merasakannya. Wassalamualaikum wr. wb

Doa Jawsyan Kabir

)1( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Allhu, y Rahmnu, y Rahmu, y Karmu, y Muqmu, y 'Azhmu, y Qadmu, y 'Almu, y Halmu, y Hakm(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Maha Kokoh, wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Terdahulu, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Santun, wahai Yang Bijaksana. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)2( . .
Yaa Sayyidas sdt, y Mujbad da'awt, y Rfi'ad darajt, y Waliyyal hasant, y Ghfiral khatht, y Mu'thiyal mas-alt, y Qbilat tawbt, y Smi'al ashwt, y 'Alimal khafiyt, y Dfi'al baliyyt(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Penghulu semua penghulu, wahai Yang Mengijabah semua doa, wahai Yang Meninggikan semua derajat, wahai Yang Memiliki semua kebaikan, wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai Yang Memberi semua permintaan, wahai Yang Menerima semua taubat, wahai Yang Mendengar semua suara, wahai Yang Mengetahui semua yang tersembunyi, wahai Yang Menolak bala. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)3( . .
Y Khayral ghfirn, y Khayral ftihn, y Khayran nsirn, y Khayral hkimn, y Khayrar rziqn, y Khayral writsn, y Khayral hmidn, y Khayradz dzkirn, y Khayral munziln, y Khayral muhsinn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.

Wahai Yang Terbaik dari semua yang mengampuni, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi kemenangan, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi pertolongan, wahai Yang Terbaik dari semua yang memberi rizki, wahai Yang Terbaik dari semua yang mewarisi, wahai Yang Terbaik dari semua yang memuji, wahai Yang Terbaik dari semua yang mengingat, wahai Yang Terbaik dari semua yang menurunkan sesuatu, wahai Yang Terbaik dari semua yang berbuat kebaikan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)4( . .
Y Man lahul 'izzatu wal jaml, y Man lahul qudratu wal kaml, y Man lahul mulku wal jall, y Man huwal kabrul muta'l, y Munsyias sahbits tsiql, y Man Huwa syaddul mihl, y Man Huwa sar'ul hisb, y Man Huwa syaddul iqb, y Man 'indahu husnuts tsawb, y Man 'indahu ummut kitb(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Memiliki kemuliaan dan keindahan, wahai Yang Memiliki kekuasaan dan kesempurnaan, wahai Yang Memiliki kerajaan dan keagungan, wahai Yang kerajaan dan kemuliaan, wahai Yang meninggikan awan yang tebal, wahai Yang Maha Keras tipudaya-Nya terhadap musuh-musuh-Nya, wahai Yang Maha Cepat perhitungan-Nya, wahai Yang Maha Pedih siksa-Nya, wahai Yang di sisi-Nya pahala yang baik, wahai Yang di sisi-Nya ummul kitab. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)5( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Hannnu, y Mannnu, y Dayyanu, y burhnu, y Sulthnu, y Ridhwnu, y Ghufrnu, y Subhnu, y Musta'nu, y Dzal manni wal bayn(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, wahai Yang Maha Yang Maha Penyayang, wahai Maha Pemberi karunia, wahai Perkasa, wahai Bijaksana hujjah-Nya, wahai Maha Kuasa, wahai Yang Maha Meridhai, wahai Yang Maha Mengampuni, waha Yang Maha Suci, wahai Tempat memohon pertolongan, wahai Yang Memiliki karunia dan semua kenikmatan yang besar. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)6( .

.
Y Man tawdha'a kullu syay-in li'adhmatihi, y Manis taslama kullu syay-in liqudratihi, y Man dzalla kullu syay-in li'izzatihi, y Man khadha'a syay-in lihaybatihi, y Manin qda kullu syay-in min khasyyatihi, y Man tasyaqqaqatil jiblu min makhfatihi, y Man qmatis samwtu bi amrihi, y Manis taqrrtil ardhna bi idznihi, y Man yusabbihur r'du bihamdihi, y Mal l ya'tad 'al ahli mamlakatih(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang pada keagungan-Nya tunduk segala sesuatu, wahai Yang pada kekuasaan-Nya pasrah segala sesuatu, wahai Yang pada keagungan-Nya merendah segala sesuatu, wahai Yang pada kebesaran-Nya tunduk segala sesuatu, wahai Yang karena takut pada-Nya merunduk segala sesuatu, wahai yang karena takut pada-Nya hancur semua gunung, wahai Yang dengan perintahNya langit menjadi tegak, wahai Yang dengan izin-Nya terhampar, wahai Yang dengan pujian-Nya halilintar bertasbih , wahai Yang tidak menzalimi penghuni kerajaan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)7( . .
Y Ghfiral khathy, y Ksyifal baly, y Muntahar rajy, y Mujzilal 'athy, y Whibal hady, y Rziqal bary, y Qdhiyal many, y Saami'as syakaayaa, y B'itsal baray, y Mutliqal usr. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Mengampuni semua kesalahan, wahai Yang Menghilangkan segala bala, wahai Yang Akhir dari semua harapan, wahai Yang Melimpahkan pemberian, wahai Yang Mencurahkan semua karunia, wahai Yang Memberi rizki semua makhluk, wahai Yang Menunaikan semua harapan, wahai Yang Mendengar semua pengaduan, wahai Yang Membangkitkan manusia, wahai Yang Membebaskan semua tawanan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)8( . .
Y Dzal hamdi wats tsan'i, y Dzal fakhri wal bah'i, y Dzal Majdi was san'i, y Dzal 'ahdi wal waf'i, y Dzal 'afwi war ridh'i, y Dzal manni wal 'ath'i, y Dzal fadhli wal qadh'i, y Dzal 'izzi wal baq'i, y Dzal jdi was sakh'i, y Dzal li wan na'mi. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.

Wahai Yang Memiliki segala puja dan puji, wahai Yang Memiliki keagungan dan kebesaran, wahai Yang Memiliki kemuliaan dan cahaya, wahai Yang Memiliki janji dan kesetian, wahai Yang Memiliki pengampuan dan ridha, wahai Yang Memiliki karunia dan pemberian, wahai Yang Memiliki keutamaan dan ketentuan, wahai Yang Memiliki kemuliaan dan keabadian, wahai Yang Memiliki kedermawanan dan kasih saying, wahai Yang Memiliki semua karunia dan kenikmatan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)9( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Mni'u, y Dfi'u, y Rfi'u, y Shni'u, y Nfi'u, y Smi'u, y Jmi'u, y Syfi'u, y Wsi'u, y Muusi'u. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, wahai Yang Maha Menghalangi, wahai Yang Maha Menolak, wahai Yang Meninggikan, wahai Yang Maha Menciptakan, wahai Yang Memberi manfaat, wahai Yang Maha Mendengar, wahai Yang Maha Meliputi, wahai Yang Maha Memberi syafaat, wahai Yang Maha Luas, wahai Yang Maha Memberi keluasan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)01( . .
Y Shni'a kulli mashnin, y Khliqa kulli makhlqin, y Rziqa kulli marzuuqin, y Mlika kulli mamlkin, y Ksyifa kulli makrbin, y Frija kulli mahmmin, y Rhima kulli marhmin, y Nshira kulli makhdzlin, y Stira kulli ma'ybin, y Malja a kulli mathrd(in). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Membuat semua yang ciptaan, wahai Yang Memciptakan semua makhluk, wahai Yang Memberi rizki semua yang diberi rizki, wahai Yang Maha Memiliki dari semua yang dimiliki, wahai Yang Menghilangkan semua derita, wahai Yang Membahagiakan semua duka, wahai Yang Menyayangi semua yang disayangi, wahai Yang Menolong semua yang terhina, wahai Yang Menutupi semua yang tercela, wahai Yang melindungi semua yang terusir. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)11( . .
Y 'Uddati 'inda syiddat, y Raj 'inda mushbat, y Mnis 'inda wahsyat, y Shhiba

'inda ghurbat, y Waliyy 'inda ni'mat, y Ghiytsi 'inda kurbat, y Dall 'inda hayrat, y Ghin 'indaftiqr, y Malja 'indadh thirr, y Mu'n 'inda mafza'. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Pelindungku dalam deritaku, wahai Harapanku dalam musibahku, wahai Penghiburku dalam kesepianku, wahai Sahabatku dalam keterasinganku, wahai kekasihku dalam nikmatku, wahai Pembimbingku dalam kebingunganku, wahai Kekayaanku dalam kefakiranku, wahai Sandaranku dalam kesengsaraanku, wahai Penolongku dalam pencarian perlindungan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)21( . .
Y 'Allamal ghuybi, y Ghaffaradz dzunbi, y Sattaral 'uybi, y Ksyifal kurbi, y Muqalli qulbi, y Thabbal qulbi y Munawwiral qulbi, y Ansal qulbi, y Mufarrijal hummi, y Munaffisal ghumm(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Mengetahui semua yang ghaib, wahai Yang Maha Mengampuni semua dosa, wahai Yang Menutupi semua aib, wahai Yang Menghilangkan semua derita, waha Yang Memutarbalikkan hati, wahai Yang Mengobati semua hati, wahai Yang Menyinari semua hati, wahai Yang Menghibur semua hati, wahai Yang Membahagiakan semua duka, wahai Yang Menghilangkan semua derita. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)31( . .
Allhumma inni as-aluka bismika y Jallu, y Jamlu, y Waklu, y Kaflu, y Dallu, y Qablu, y Mudlu, y Munlu, y Muqlu, y Muhil (u). Subhanaka ya Lailaha ilia Anta Al-Ghawts Ghawts, khallishna minan nari ya Rabb. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Indah, wahai Yang Mewakili semua urusan, wahai Yang Menjamin semua keperluan, wahai Yang Memberi petunjuk pada keselamatan, wahai Yang Maha Menerima taubat, wahai Yang Mengatur waktu, wahai Yang Memberi karunia, wahai Yang Menghilangkan bekas kesalahan, wahai Yang Merubah keadaan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)41( .

.
Y Dallal Mutahayyirna, y Ghiytsal mustaghitsna, y Sharkhal mustashrikhna, y Jral mustajirna, y Amnal khifna, y 'Awnal mu'rninna, y Rhimal maskna, y Malja-al 'shna, y Ghfiral mudznibna, y Mujba da'watil mudhtharrna. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Membimbing orang-orang yang kebingungan, wahai Yang Melindungi orang-orang yang mencari perlindungan, wahai Yang Menolong orang-orang yang menjerit kesulitan, wahai Melindungi orang-orang yang mencari perlindungan, wahai Yang Mengamankan orang-orang yang ketakutan, wahai Yang Menolong orang-orang yang beriman, wahai Yang Menyayangi orang-orang miskin, wahai Tempat berlindung orang-orang yang bermaksiat, wahai Yang Mengampuni orangorang yang berdosa, wahai Yang Mengijabah doa orang-orang yang sengsara. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)51( . .
Y Dzal jdi wal ihsni, y Dzal fadhli wal imtinni, y Dzal amni wal amni, y Dzal qudsi was subhani, y Dzal hikmati wal bayni, y Dzal rahmati war ridhwni, y Dzal hujjati wal burhni, y Dzal 'azhamati was sulthni, y Dzar ra'fati wal musta'ni, y Dzal 'afwi wal ghufrn(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Memiliki kedermawanan kebaikan, wahai Yang Memiliki karunia dan anugerah, wahai Yang Memiliki keamanan dan pengamanan, wahai Yang Memiliki kesucian dan kesempurnaan, wahai Yang Memiliki hikmah dan penjelasan, wahai Yang Memiliki rahmat dan keridhaan, wahai Yang Memiliki hujjah dan burhan, wahai Yang Memiliki keagungan dan kekuasaan, wahai Yang Memiliki kasih-sayang dan pertolongan, wahai Yang Memiliki maaf dan pengampunan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)61( . .
Y Man Huwa Rabbu kulli syay-in, y Man Huwa Ilahu kulli syay-in, y Man Huwa Khaliqu kulll syay-in, y Man Huwa Shani'u kulli syay-in, y Man Huwa qabla kulli syay-in, y Man Huwa ba'da kulli syay-in, y Man Huwa fawqa kulli syay-in, y Man Huwa 'Alimun bikulli syayin, y Man Huwa Qdirun 'al kulli syay-in, y Man Huwa yabqa wa yafn kullu syay-in. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Dia Pengatur segala sesuatu, wahai Dia Tuhan segala sesuatu, wahai Dia Pencipta segala

sesuatu, wahai Dia Pembuat segala sesuatu, wahai Dia yang ada sebelum segala sesuatu, wahai Dia yang ada sesudah segala sesuatu, wahai Dia di atas segala sesuatu, wahai Dia Yang Mengetahui segala sesuatu, wahai Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, wahai Dia Yang Kekal setelah punah segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)71( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Mu'minu, y Muhayminu, y Mukawwinu, y Mulaqqinu, y Mubayyinu, y Muhawwinu, y Mumakkinu, y Muzayyinu, y Mu'linu, y Muqassim(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, wahai Yang Memberi rasa aman, wahai Yang Maha Mengawasi, wahai Yang Mewujudkan, wahai Yang Maha Membimbing, wahai Yang Memberi penjelasan, wahai Yang Memberi kemudahan, wahai Yang Memberi ketetapan perjalanan hambaNya, wahai Yang Maha Menghiasi hati dengan cahaya-Nya, wahai Yang Memperjelas rizki makhlukNya, wahai Yang Membagikan rizki makhluk-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)81( . .
Y Man Huwa f mulkihi muqm, y Man Huwa f sulthnihi qadm, y Man Huwa f jallihi 'azhm, y Man Huwa 'al 'ibdihi rahm, y Man Huwa bikulli syay-in 'alm, y Man Huwa biman 'ashhu halm, y Man Huwa biman rajhu karm, y Man Huwa f shun'ihi hakm, y Man Huwa f hikmatihi lathf, y Man Huwa f luthfihi qadm(un). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Dia Yang kokoh dalam kerajaan-Nya, wahai Dia Yang Abadi dalam kekuasaan-Nya, wahai Dia Yang Agung dalam kebesaran-Nya, wahai Dia Yang Pengasih pada semua hamba-Nya, wahai Dia Yang Mengetahui segala sesuatu, wahai Dia Yang Santun pada orang yang bermaksiat, wahai Dia Yang Dermawan pada orang yang berharap, wahai Dia Yang Bijaksana dalam ciptaan-Nya, wahai Yang Lembut dalam hikmah-Nya, wahai Dia Yang Terdahulu dalam kelembutan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)91(

.
Y Man l yurj ill fadhlahu, y Man l yus-alu ill 'afwuhu, y Man l yunzharu ill birruhu, y Man l yukhfu ill 'adluhu, y Man l yadmu ill mulkuhu, y Man l sulthna ill sulthnuhu, y Man wasi'at kulla syay-in rahmatuhu, y Man sabaqa rahmatuhu ghadhabahu, y Man ahtha bikulli syay-in 'ilmuhu, y Man laysa ahadun mitslah(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Tidak diharapkan kecuali karunia-Nya, wahai Yang tidak dimohon kecuali maaf-Nya, wahai Yang Dipandang kecuali kebaikan-Nya, wahai Yang tidak ditakuti kecuali keadilan-Nya, wahai Yang Tidak ada yang abadi kecuali kekuasaan-Nya, wahai Yang tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-Nya, wahai Yang rahma-Nya Meliputi segala sesuatu, wahai Yang rahmat-Nya mendahului murka-Nya, wahai yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, wahai yang tak ada seorangpun yang menyerupai-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)02( . .
Y Frijal hammi, y Ksyifal ghammi, y Ghfiradz dzanbi, y Qbilat tawbi, y Khliqal khalqi, y Shdiqal wa'di, y Mfiyal 'ahdi, 'Alimas sirri, y Fliqal habbi, y Rziqal anm(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Membahagiakan duka, wahai Yang Menghilangkan derita, wahai Yang Mengampuni dosa, wahai Yang Menerima taubat, wahai Yang Menciptakan makhluk, wahai Yang benar janjiNya, wahai Yang Memenuhi janji-Nya, wahai Yang Mengetahui semua rahasia, wahai Yang Membelah biji-bijian, wahai Yang Memberi rizki manusia. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)12( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Aliyyu, y Wafiyyu, y Ghaniyyu, y Maliyyu, y Khafiyyu, y Radhiyyu, y Zakiyyu, y Badiyyu, y Qawiyyu, y Waliyy(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Menepati janji, Wahai Yang Maha Kaya, wahai Yang Maha Mencukupi, wahai Yang Maha Dermawan, wahai Yang Meridhai, wahai Yang Maha Suci, wahai Yang Maha Nampak, wahai Yang Maha Kuat, wahai Yang mengatur segala urusan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)22( .

.
Y Man azhharal jamla, y Man sataral qabha, y Man lam yukhid biljarrah, y Man lam yahtikis sitra, y 'azhmal 'afwi, y Hasanat tajawzi, y Wsi'al maghfirati, y Bsithal yadayni birrahmati, y Shhiba kulli najw, y Muntah kulli syakw. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Menampakkan yang indah, wahai Yang Menutupi yang buruk, wahai Yang Tidak menyiksa yang durjana, wahai Yang Tidak Merusak tirai, wahai Yang Maha Besar ampunan-Nya, wahai Yang Maha Baik maafNya, wahai Yang Maha Luas ampunan-Nya, wahai Yang Mencurahkan rahmat-Nya, wahai Sahabat setiap jeritan kesengsaraan, wahai Tujuan setiap pengaduan penderitaan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)32( . .
Y Dzan ni'matis sbighah, y Dzar rahmatil wsiah, y Dzal minnatis sbiqah, y Dzal hikmatil blighah, y Dzal qudratil kmilah, y Dzal hujjatil qthiah, y Dzal karamatizh zhahirah, y Dzal 'izzatid dimah, y Dzal quwwatil matnah, y 'azhamatil mani'ah. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Memiliki kenikmatan yang sempuma, wahai Yang Memiliki rahmat yang luas, wahai Yang Memiliki karunia yang terdahulu, wahai Yang Memiliki hikmah yang paripurna, wahai Yang Memiliki kekuasaan yang sempuma, wahai Yang Memiliki hujjah yang kuat, wahai Yang Memiliki kedermawanan yang nampak, wahai Yang Memiliki keagungan yang abadi, wahai Yang Memiliki kekuatan yang kokoh, wahai Yang Memiliki keagungan yang tak terkalahkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)42( . .
Y Bad'as samwti, y J'ilazh zhulumti, y Rhima 'abarti, y Muqlal 'atsarti, y Stiral 'awrti, y Muhyiyal amwti, y Munzilal ayti, y Mudha'ifal hasanti, y Mahiyas sayyiti, y Syaddan naqimt(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Menciptakan langit, wahai Yang Menjadikan kegelapan, wahai Yang Menyayangi semua yang menderita, wahai Yang Menghilangkan bekas-bekas kejatuhan, wahai Yang Menutupi semua rahasia, wahai Yang Menghidupkan semua yang mati, wahai Yang Menurunkan semua ayat, wahai Yang Melipatgandakan semua kebaikan, wahai Yang Menghapus semua keburukan, wahai Yang sangat berat siksa-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)52( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Mushawwiru, y Muqaddiru, y Mudabbiru, y Muthahhiru, y Munawwiru, y Muyassiru, y Mubasysyiru, y Mundziru, y Muqaddimu, y Muakhkhir(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Memberi bentuk, Wahai Yang Menentukan takdir, wahai Yang Mengatur alam semesta, wahai Yang Mensucikan, wahai Yang Memberi cahaya, wahai Yang Memberi kemudahan, wahai Yang Memberi kebahagiaan, wahai Yang Memberi peringatan, wahai Yang Mendahulukan, wahai Yang Mengakhirkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)62( . .
Y Rabbal baytil harmi, y Rabbasy syahril harmi, y Rabbal baladil harmi, y Rabbar rukni wal maqmi, y Rabbal masy'aril harmi, y Rabal masjidil harmi, y Rabbal hilli wal harmi, y Rabban nri wazh zhulmi, y Rabbat tahiyyati was salami, y Rabbal qudrati fil anm(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Tuhan rumah yang mulia, wahai Tuhan bulan yang mulia, wahai Tuhan negeri yang mulia, wahai Tuhan rukun yamani dan maqam Ibrahim, wahai Tuhan Masy'aril haram, wahai Tuhan masjidil haram, wahai Tuhan segala yang dihalalkan dan yang diharamkan, wahai Tuhan cahaya dan kegelapan, wahai Tuhan Yang Memberi kedamaian dan keselamatan, wahai Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua makhluk-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)72( . .
Y Ahkamal hhimna, y A'dalal 'dilna, y Ashdaqash shdiqna, y Athharath thhirna, y Ahsanal khliqna, y Asra'al hsibna, y Asma'as smi'na, y Absharan nzhirna, y Asyfa'asy syfi'na, y Akramal akramn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Menghakimi dari semua yang menghakimi, wahai Yang Maha Adil dari semua yang adil, wahai Yang Maha Benar dari semua yang benar, wahai Yang Maha Suci dari yang suci, wahai Yang Maha Baik dari semua yang menciptakan,Yang Maha Cepat dari semua yang

menghitung, wahai Yang Maha Mendengar dari semua yang mendengar, wahai Yang Maha Melihat dari semua yang melihat, wahai Yang Maha Memberi syafaat dari semua yang memberi syafaat, wahai Yang Maha Mulia dari semua yang mulia. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)82( . .
Y 'Imda man l `imda lah(u), y Sanada man l sanada lah(u), y Dzukhra man l dzukhra lah(u), y Ghiytsa man l ghiytsa lah(u), y Fakhra man l fakhra lah(u), y 'Izza man l 'izza lah(u), y Mu'na man l mu'na lah(u), y Ansa man l ansa lahu, y Amna man l amna lah(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahai Sandaran orang yang tak punya sandaran, wahai Simpanan orang yang tak punya simpanan, wahai Pelindung orang yang tak punya perlindungan, wahai Penolong orang yang tak punya pertolongan, wahai Kebanggaan orang yang tak punya kebanggaan, wahai Kemuliaan orang yang tak punya kemuliaan, wahai Penolong orang yang tak punya pertolongan, wahai Penghibur orang yang tak punya penghibur, wahai Keamanan orang yang tak punya keamanan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)92( . .
Allhumma inn as-aluka bismika y Ashimu, y Qimu, y Dimu, y Rhimu, y Slimu, y Hkimu, y 'Alimu, y Qsimu, y Qbidhu, y Bsithu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Melindungi, wahai Yang Maha Mengawasi, wahai Yang Maha Abadi, wahai Yang Maha Memberi keselamatan, wahai Yang Maha Menghakimi, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Membagikan rizki, wahai Yang Mencabut kehidupan, wahai Yang Memberi kehidupan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)03( . .
Y 'Ashima manista'shamah(u), y Rhima manis tarhamah(u), y Ghfira manistaghfarah(u), y Nshira manis tansharah(u), y Hfizha manis tahfazhah(u), y Mukrima manis takramahu, y Mursyida manis tarsyadahu, ya Sharkha manis tasl rakhahu, y Mu'na manis ta'nahu, y Mughtsa manis

taghtsah(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Pelindung orang yang memohon perlindungan-Nya, wahai Pengasih orang yang memohon kasih sayang-Nya, wahai Pengampun orang yang memohon pengampunan-Nya, wahai Penolong orang yang memohon pertolongan-Nya, wahai Penjaga orang yang memohon penjagaan-Nya, wahai Yang Memuliakan orang yang memohon kemuliaan-Nya, wahai Yang Membimbing orang yang memohon binibingan-Nya, wahai Penolong orang yang menjerit memohon pertolongan-Nya, wahai Yang Menolong orang yang mencari pertolongan-Nya, wahai Yang Melindungi orang yang memohon perlindungan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)13( . .
Y Azzan l yudhm(u), y Lathifan l yurm(u), y Qayyman l yanm(u), y Diman l yaft(u), y Hayyan l yamt(u), y Malikan l yazl(u), y Bqiyan l yafn, y 'Aliman l yajhal, y Shamadan l yuth'am(u), y Qawiyyan l yadh'uf(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Mulia dan tak terhinakan, wahai Yang Maha Lembut dan tak pemah hancur, wahai Yang Maha Mengawasi dan tak pernah tidur, wahai Yang Abadi dan tak pernah punah, wahai Yang Hidup dan tak pernah mati, wahai Yang Maha Kuasa dan tak pernah binasa, wahai Yang Kekal dan tak pernah fana, wahai Yang Maha Mengetahui dan tak pernah jahil, wahai Tujuan yang tak pernah membutuhkan makan, wahai Yang Maha kuat dan tak pernah dilemahkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)23( . .
Allhumma inn as aluka bismika y ahadu, yaa whidu, y syhidu, y mjidu, y hmidu, y rsyidu, yaa b'itsu, y writsu, y dhrru, y nfi'u. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Tunggal, wahai Yang Maha Menyaksikan, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Maha Memuji, wahai Yang Maha Membimbing, wahai Yang Maha Membangkitkan, wahai Yang Maha Mengawasi, wahai Yang Maha Memberi bahaya, wahai Yang Maha Memberi manfaat. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)33( .

.
Y A'zhama min kulli 'adhm(in), y Akrama min kulli karm(in), y Arhama min kulli rahm(in), y A'lama min kulli 'alm(in), y Ahkama min kulli hakm(in), y Aqdama min kulli qadm(in), y Akbara min kulli kabr(in), y Althafa min kulli lathf(in), y Ajalla min kulli jall(in), y A'azza min kulli 'azz(in). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Agung dari semua yang agung, wahai Yang Maha Mulia dari semua yang mulia, wahai Yang Maha Penyayang dari semua yang menyayangi, wahai Yang Maha Mengetahui dari semua yang mengetahui, wahai Yang Maha Menghakimi dari semua yang menghakimi, wahai Yang Maha Mendahului dari semua yang mendahului, wahai Yang Maha Benar dari semua yang benar, wahai Yang Maha Besar dari semua yang besar, wahai Yang Maha Lembut dari semua yang lembut, wahai Yang Maha Agung dari semua yang agung, wahai Yang Maha Mulia dari semua yang mulia. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)43( . .
Y Karmas shafhi, y 'Azhmal manni, y Katsral khayri, y Qadmal fadhli, y D'imal luthfi, y Lathfas shun'i, y Munaffisal karbi, y Ksyifadh dhuuri, y Mlikal mulki, y Qdhiyal haqq(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Mulia ampunan-Nya, wahai Yang Agung anugerah-Nya, wahai Yang banyak kebaikan-Nya, wahai Yang Terdahulu karunia-Nya, wahai Yang Abadi kelembutan-Nya, wahai Yang Lembut ciptaan-Nya, wahai Yang Membahagiakan duka, wahai Yang Menghilangkan semua bahaya, wahai Yang Menguasai kekuasaan, wahai Yang Menetapkan kebenaran. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)53( . .
Y Man Huwa f 'ahdihi waf, y Man Huwa f wafihi qaw, y Man Huwa f quwwatihi 'al, y Man Huwa f 'uluwwihi qarb, y Man Huwa f qurbihi lathf, y Man Huwa luthfihi syarf, y Man Huwa f syarafihi 'azz, y Man Huwa f 'izzihi 'adhm, y Man Huwa f 'adhamatihi majd, y Man Huwa f majdihi hamd(un). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Dia Yang Menepati janji-Nya, wahai Dia Yang Kuat dalam menepati janji-Nya, wahai Dia Yang Maha Tinggi kekuatan-Nya, wahai Dia Yang Dekat ketinggian-Nya, wahai Dia YangMaha Lembut kedekatan-Nya, wahai Dia Yang Maha Mulia kelembutan-Nya, wahai Dia Yang Maha Mulia kemuliaan-Nya, wahai Dia Yang Maha Agung kemuliaan-Nya, wahai Dia Yang Maha Mulia keagungan-Nya, wahai Dia Yang Maha Terpuji kemuliaan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami,

selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)63( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Kf, y Syf, yaa Wf, y Mu'f, y Hd, y D', y Qdh, y Rdh, yaa 'Al, y Bq. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Nya dengan asma-Mu wahai Yang Maha Mencukupi, wahai Yang Maha Menyembuhkan, wahai Yang Maha Menepati janji, wahai Yang Maha Memberi keselamatan, wahai Yang Maha Memberi petunjuk, wahai Yang Maha Memanggil, wahai Yang Maha Memenuhi kebutuhan, wahai Yang Maha Meridhai. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)73( . .
Y Man kullu syai-in khdhi'un lahu, y Man kullu syai-in khsyi'un, y Man kullu syaiin k'inun lahu, y Man kullu syai-in mawjdun bihi, y Man kullu syai-in munbun ilayhi, y Man kullu syai-in khifun minhu, y Man kullu syai-in q'imun bihi, y Man kullu syai-in sh'irun ilayhi, y Man kullu syai-in yusabbihu bihamdihi, y Man kullu syai-in hlikun ill wajhah(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang kepada-Nya takluk segala sesuatu, wahai Yang kepada-Nya tunduk segala sesuatu, wahai Yang karena-Nya berada segala sesuatu, wahai Yang karena-Nya terwujud segala sesuatu, wahai Yang kepada-Nya kembali segala sesuau, wahai Yang kepada-Nya takut segala sesuatu, wahai Yang karena-Nya tegak sesuatu, wahai Yang kepada-Nya mejadi segala sesuatu, wahai Yang kepada-Nya bertasbih dan memuji segala sesuatu, wahai Yang kecuali wajah-Nya binasa segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)83( . .
Y Man l mafarra ill ilayhi, y Man l mafza'a ill ilayhi, y Man l maqshada ill ilayhi, y Man l manj minhu ill ilayhi, y Man l yurghabu ill ilayhi, y Man l hawla wal quwwata ill bihi, y Man l yusta'nu ill bihi, y Man l yutawakkalu ill 'alayhi, y Man l yurj ill Huwa, y Man l yu'badu ill Huwa.

Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.


Mahai Yang tiada tempat berlari kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada tempat yang dituju kecuali pada-Nya, wahai Yang tiada diselamatkan kecuali oleh-Nya, wahai Yang tiada dicintai kecuali Dia, wahai Yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya, wahai Yang tiada dimohon pertolongan kecuali Dia, wahai Yang tiada tempat berserah diri kecuali kepada-Nya, wahai Yang tiada diharapkan kecuali Dia, wahai Yang tiada disembah kecuali Dia. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)93( . .
Y Khayral marhbna, y Khayral marghbna, y Khayral mathlbna, y Khayral mas'lna, y Khayral maqshdna, y Khayral madzkrna, y Khayral masykrna, y Khayral mahbbna, y Khayral mad'uuwwna, y Khayral musta'nisn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Paling Baik dari semua yang ditakutkan, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dicintai, wahai Yang Paling Baik dari semua yang diharapkan, wahai Yang Paling Baik dari semua yang diingat, wahai Yang Paling Baik dari semua yang disyukuri, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dicintai, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dipanggil, wahai Yang Paling Baik dari semua penghibur. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)04( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Ghfiru, y Stiru, y Qdiru, y Qhiru, y Fthiru, y Ksiru, y Jbiru, y Dzkiru, y Ndhiru, y Nshiru. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Mengampuni, wahai Yang Maha Menutupi, wahai Yang Maha Kuasa, wahai Yang Maha Perkasa, wahai Yang Maha Pencipta, wahai Yang Maha Memisahkan, wahai Yang Maha Menghimpun kembali, wahai Yang Maha Menyebutkan, wahai Yang Maha Melihat, wahai Yang Maha Memberi pertolongan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)14( . .
Y man khalaqa fasawwa, y man qaddara fahad, y man yaksyiful balw, y man yasma'un najw, y man yunqidul gharq, y man yunjiyal halk, y man yasyfiyal

mardh, y man adhhaka wa abk, y man amta wa 'ahy, y man khalaqaz zawjainidz dzakara wal unts. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Menciptakan lalu Menyempurnakan, wahai Yang Mentakdirkan lalu memberi petunjuk, wahai Yang Menghilangkan bala, wahai Yang Mendengar semua rintihan, wahai Yang Menyelamatkan yang tenggelam, wahai Yang Menyelamatkan yang binasa, wahai Yang Menyembuhkan yang sakit, wahai Yang Mentertawakan dan Menangiskan, wahai Yang Mematikan dan Menghidupkan, wahai Yang Membuat pasangan laki-laki dan perempuan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)24( . .
Y man fil barri wal bahri sabluhu, y man fil fqi ytuhu, y man fil yti burhnuhu, y man fil mamti qudratuhu, y man fil qubri 'ibratuhu, y man fil qiymati mulkuhu, y man fil hisbi haybatuhu, y man fil mzni qadhuhu, y man fil jannati tsawbuhu, y man fin nri 'iqbuh(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang jalan-Nya di lautan dan daratan, wahai Yang tanda-tanda kekuasaan-Nya ada di semua ufuk, wahai Yang pada tanda-tanda kekuasaan-Nya terdapat burhan (dalil-dalil), wahai Yang kekuasaan-Nya terdapat pada kematian, wahai Yang pelajaran-Nya terdapat di alam kubur, wahai Yang kekuasaan-Nya terdapat pada hari kiamat, wahai Yang ketakutan pada-Nya terdapat dalam hisab amal, wahai Yang ketetapan-Nya terdapat dalam mizan amal, wahai Yang pahala-Nya terdapat dalam surga, wahai Yang siksa-Nya terdapat dalam neraka. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)34( . .
Y man ilayhi yahrabul kh'ifuuna, y man ilayhi yafza'ul mudznibna, y man ilayhi yaqshidul munbna, y man ilayhi yarghabuz zhidna, y man ilayhi yalja'ul mutahayyirna, y man bihi yasta'nisul murdna, y man bihi yaftakhirul muhibbna, y man f 'afwihi yathma'ul khthi'na, y man ilayhi yaskunul mqinna, y man alayhi yatawakkalul mutawakkiln(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang kepada-Nya berlari orang-orang yang ketakutan, wahai Yang kepada-Nya berlindung orang-orang yang berdosa, wahai Yang kepada-Nya menuju orang-orang yang ingin kembali, wahai Yang kepada-Nya bercinta orang-orang yang zuhud, wahai Yang kepada-Nya berlindung orang-

orang yang kebingungan, wahai Yang kepada-Nya menari penghibur orang-orang yang berkeinginan, wahai Yang dengan-Nya berbangga orang-orang yang mencintai, wahai Yang pada maaf-Nya berkeingian orang-orang yang bersalah, wahai Yang kepada-Nya bersemayam orang-orang yang yakin, wahai Yang kepada-Nya berserah diri orangorang yang bertawakkal. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)44( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Habbu, y Thabbu, y Qarbu, y Raqbu, y Hasbu, y Muhbu, y Mutsbu, y Mujbu, y Khabru, y Bashr(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Dicintai, wahai Yang Maha Mengobati, wahai Yang Maha Dekat, wahai Yang Maha Mengawasi, wahai Yang Maha Memberi pahala, wahai Yang Maha Mengijabah doa, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Melihat. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)54( . .
Y Aqraba min kulli qarbin, y Ahabba min kulli habbin, y Abshara min kulli bashrin, y Akhbara min kulli khabrin, y Asyrafa min kulli syarfin, y Arfa'a min kulli raf'in, y Aqw min kulli qawyin, y Aghn min kulli ghanyyin, y Ajwada min kulli jawdin, y Ar-afa min kulli rafin. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Paling Dekat dari semua yang dekat, wahai Yang Paling dicintai yang semua yang dicintai, wahai Yang Paling Melihat dari semua yang melihat, wahai Yang Paling Mengetahui dari semua yang mengetahui, wahai Yang Paling Mulia dari semua yang mulia, wahai Yang Paling Tinggi dari semua yang tinggi, wahai Yang Paling Kuat dari semua yang kuat, wahai Yang Paling Kaya dari semua yang kaya, wahai Yang Paling Dermawan dari semua yang dermawan, wahai Yang Paling Penyantun dari semua penyantun. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)64( . .
Y Ghliban ghayra maghlbin, y Shni'an ghayra mashn'in, y Khliqan ghayra makhlqin, y Mlikan ghayra mamlkin, y Qhiran ghayra maqhrin, y Rfi'an

ghayra marf'in, y Hfidhan ghayra mahfzhin, y Nshiran ghayra manshrin, y Syhidan ghayra ghibin, y Qarban ghayra ba'd(in). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Mengalahkan tanpa pernah dikalahan, wahai Yang Menjadikan tanpa pernah dijadikan, wahai Yang Menciptakan tanpa perna diciptakan, wahai Yang Memiliki tanpa pernah dimiliki, wahai Yang Maha Perkasa tanpa pernah ditundukkan, wahai Yang Memuliakan tanpa pernah butuh dimuliakan, wahai Yang Menjaga tanpa pernah dijaga, wahai Yang Memberi pertolongan tanpa pernah diberi pertolongan, wahai Yang Menyaksikan tanpa disyaksikan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)74( . .
Y Nran nr(i), y Munawwiran nr(i), y Kholiqan nr(i), y Mudabbiran nr(i), y Muqaddiran nr(i), y Nra kulli nr(in), y Nran qabla kulli nr(in), y Nron ba'da kulli nr(in), y Nran fawqa kulli nr(in), y Nran laysa kamitslihi nr(un). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Cahaya dari semua cahaya, wahai Yang Mencahayai cahaya, wahai Yang Menciptakan cahaya, wahai Yang Mengatur cahaya, wahai Yang Menentukan kadar cahaya, wahai Yang Cahaya dari semua cahaya, wahai Yang Cahaya sebelum ada semua cahaya, wahai Yang Cahaya sesudah ada semua cahaya, wahai Yang di atas semua cahaya, wahai Yang Cahaya yang diserupai oleh semua cahaya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)84( . .
Y Man 'ath'uhu syarf, y Man fi'luhu lathf, y Man luthfuhu muqm, y Man ihsnuhu qadm, y Man qawluhu haqq, y Man wa'duhu shidq, y Man 'afwuhu fadhl, y Man 'adzbuhu 'adl, y Man dzikruhu hulwun, y Man fadhluhu 'amm(un). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Mulia pemberian-Nya, wahai Yang Lembut perbuatan-Nya, wahai Yang Abadi kelembutan-Nya, wahai Yang Terdahulu kebaikan-Nya, wahai Yang Benar semua firman-Nya, wahai Yang Benar semua janji-Nya, wahai Yang maaf-Nya karunia, wahai Yang siksa-Nya keadilan, wahai Yang zikir-Nya terasa manis, wahai Yang Maha Luas karunia-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)94( .

.
Allhumma inn as aluka bismika y Musahhilu, y Mufadhdhilu, y Mubaddil, y Mudzallilu, y Munazzilu, y Munawwilu, y Mufdhilu, y Mujzilu, y Muhmilu, y Mujmil(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Memberi kemudahan, wahai Yang Memberi karunia, wahai Yang Menggantikan, wahai Yang Menghinakan, wahai Yang Menurunan, wahai Yang Memberi kebaikan, wahai Yang Memberi karunia, wahai Yang Melimpahkan karunia, wahai Yang Membiarkan, wahai Yang Yang Mengindahkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)05( . .
Y Man yar wal yur, y Man yakhluqu wal yukhlaqu, y Man yahd wal yuhd, y Man yuhyii wal yuhy, y Man man yas'alu wal yus'alu, y Man yuth'imu wal yuth'amu, y Man yujru wal yujru ' alayhi, y Man yaqdh wal yuqdh 'alayhi, y Man yahkumu wal yuhkamu 'alayhi, y Man lam yalid walam ylad walam yakun lah kufuwan ahad. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Melihat dan tidak dilihat, wahai Yang Menciptakan dan tidak diciptakan, wahai Yang Menunjuki dan tidak ditunjuki, wahai Yang Menghidupkan dan tidak dihidupkan, wahai Yang Menanyakan dan tidak ditanyakan, wahai Yang Memberi makan dan tidak diberi makan, wahai Yang Melindungi dan tidak dilindungi, wahai Yang Menetapkan dan tidak ditetapkan, wahai Yang Menghakimi dan tidak dihakimi, wahai Yang Tidak Melahirkan dan tidak dilahirkan serta tak ada satupun sekutu bagi-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)15( . .
Y Ni'mal hasbu, y Ni'math thabbu, y Ni'mar Raqbu, y Ni'mal qarbu, y Ni'mal mujbu, y Ni'mal habbu, y Ni'mal kaflu, y Ni'mal waklu, y Ni'mal mawl, y Ni'man nasr(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Terbaik perhitungan-Nya, wahai Yang Terbaik pengobatan-Nya, wahai Yang Terbaik pengawasan-Nya, wahai Yang Terbaik kedekatan-Nya, wahai Yang Terbaik jawaban-Nya, wahai Yang Terbaik kekasih-Nya, wahai Yang Terbaik jaminan-Nya, wahai Yang Terbaik perwakilan-Nya, wahai Yang Terbaik kepemimpinan-Nya, wahai Yang Terbaik pertolongan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami,

selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)25( . .
Y Surral 'rifna, y Munal muhibbna, y Ansal murdna, y Habbat tawwaabna, y Rziqal muqillna, y Raj'al mudznibna, y Qurrata 'ainil 'bidna, y Munaffisa 'anil makrbna, y Mufarrija 'anil maghmmna, y Ilhal awwalna wal khirn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Kebahagiaan para `arifin, wahai Dambaan para pencinta, wahai Penghibur orang-orang yang berkeinginan, wahai Kekasih orang-orang yang bertaubat, wahai Pemberi rizki orang-orang yang berkekurangan, wahai Harapan para pedosa, wahai Penyejuk hati orang-orang yang beribadah, wahai Yang Membahagiakan orang-orang yang sengsara, wahai Yang Menyenangkan orang-orang yang menderita, wahai Tuhan orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)35( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Rabban, y Ilhan, y Sayyidan, y Mawln, y Nshiran, y Hfizhan, y Dallan, y Mu'nan, y Habban, y Thabban. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu ya Rabbana, duai Tuhan Kami, wahai Penghulu kami, wahai Junjungan kami, wahai Penolong kami, wahai Penjaga kami, wahai Penunjuk jalan kami, wahai Penolong kami, wahai Kekasih kami, wahai Penyembuh kami. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)45( . .
Y Rabban nabiyyiina wal abrri, y Rabbash shiddiqna wal akhyri, y Rabbal jannati wan-nri, y Rabbash shighri wal kibri, y Rabbal hubbi wats tsimri, y Rabbal anhri wal asyjri, y Rabbash shahr wal qifri, y Rabbal Barri wal bihri, y Rabbal layli wan nahri, y Rabbal i'lni wal asrr(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Tuhan para nabi dan orang-orang yang baik, wahai Tuhan orang-orang yang benar dan orang-orang pilihan, wahai Tuhan Pengatur surga dan neraka, wahai Tuhan orang-orang kecil dan orang-orang besar, wahai Tuhan Pengatur biji-bijian dan buah-buahan, wahai Tuhan Pengatur

sungai-sungai dan pepohonan, wahai Tuhan Pengatur padang pasir dan gurun, wahai Tuhan Pengatur daratan dan lautan, wahai Tuhan Pengatur siang dan malam, wahai Tuhan Pengatur semua yang nampak dan yang tersembunyi. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)55( . .
Y Man nafadza f kulli syai-in amruhu, y Man lahiqa bikulli syai-in ilmhu, y Man balaghat il kulli syai-in qudratuhu, y Man l tuhshal 'ibdu ni'amahu, y Man l tablughul khal'iqu syukrahu, y Man l tudrikul afhmu jallahu, y Man l tanlul awhmu kunhahu, y Manil 'adhamatu wal kibriyu riduhu, y Man l taruddul 'ibdu qadhahu, y Man l mulka ill mulkuhu, y Man l 'atha ill 'athuhu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang perkaraNya mengenai segala sesuatu, wahai Yang ilmu-Nya meliputi segala sesuau, wahai Yang kekuasaan-Nya mencapai segala sesuatu, wahai Yang nikmat-Nya tak terhitung oleh seluruh hamba-Nya, wahai Yang syukur-Nya tak tercapai oleh seluruh makhluk-Nya, wahai Yang keagungan-Nya tak terjangkau oleh pemahaman pikiran, wahai Yang hakikat-Nya tak tercapai oleh gambaran pikiran, wahai Yang selendang-Nya adalah keagungan dan kebesaran, wahai Yang ketetapan-Nya tak tertolakkan oleh semua hamba-Nya, wahai Yang tak ada kekuasaan kecuali kekuasaan-Nya, wahai Yang tak ada pemberian kecuali pemberian-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)65( . .
Y Man lahul matsalul a'l, y Man lahush shiftul 'uly, y Man lahul khiratu wal l, y Man lahul jannatul ma'w, y Man lahul ytul kubr, y Man lahul asmul husn, y Man lahul hukmu wal qadh', y Man lahul haw'u wal fdh', y Man lahul 'arsyu wats tsar, y Man lahus samwtul 'ul. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang perumpamaan-Nya paling tinggi, wahai Yang Memiliki sifat-sifat yang agung, wahai Yang Memiliki dunia dan akhirat, wahai Yang Memiliki surga yang mulia, wahai Yang Memiliki ayatayat yang agung, wahai Yang asmaul husna, wahai Yang hokum dan ketetapan, wahai Yang arasy dan tanah, wahai Yang Memiliki langit yang tinggi. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)75( . .
Allhumma inn as aluka bismika y 'Afuwwu, y ahabru, y Syakru, y Ra'fu, y 'Athfu, y Mas-lu, y Waddu, y Subbhu, y Quddsu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Pemaaf, wahai Yang Maha Pengampun, wahai Yang Maha Sabar, wahai Yang Maha Bersyukur, wahai Yang Maha Penyantun, wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Maha Pengasih, wahai Yang Maha Mencintai. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)85( . .
Y Man fis sam'i 'azhamatuhu, y Man fil ardhi ytuhu, y Man fi kulli syai-in daliluhu, y Man fil bihri aj'ibuhu, y Man fil jibli khaz'inuhu, y Man yabda'ul khalqa tsumma yu' duhu, y Man ilayhi yarji'ul amru kulluhu, y Man azhara f kulli syai'in lutfahu, y Man ahsana kulla syai-in khalqahu, y Man tasharrafa fil khaliqi qudratuhu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang keagungan-Nya ada di langit, wahai Yang ayat-ayat-Nya ada di bumi, wahai Yang dalildalil-Nya terdapat pada setiap sesuatu, wahai Yang keajaiban-Nya terdapat di lautan, wahai Yang khazanah-Nya ada di gunung-gunung, wahai Yang Memulai penciptaan lal mengembalikannya, wahai Yang kepada-Nya kembali segala sesuatu, wahai Yang Menampakkan kelembutan-Nya pada setiap sesuatu, wahai Yang Mengindahkan keterciptaan segala sesuatu, wahai Yang kekuasaan-Nya melipui semua makhluk-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)95( . .
Y Habba Man l habba lahu, y Thabba Man l thabba lahu, y Mujba Man l mujba lahu, y Syafqa Man l syafqa lahu, y Rafqa Man l rifqa lahu, y Mughtsa Man l mughtsa lahu, y Dalla Man l dalla lahu, y Ansa Man l ansa lahu, y Rhima Man l rhima lahu, y Shahiba Man l shhiba lahu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.

Wahai Kekasi bagi yang tak memiliki kekasih, wahai Penyembuh bagi yang tak memiliki penyembuh, wahai Yang Menjawab bagi yang tak ada yang menjawab panggilannya, wahai Pengasih bagi yang tak memiliki pengasih, wahai Penyayang bagi yang tak memiliki penyayang, wahai Pelindung bagi yang tak memiliki pelindung, wahai Penghibur bagi yang tak memiliki penghibur, wahai Pengasih bagi yang tak memiliki pengasih, wahai Sahabat bagi yang memiliki sdahabat. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)06( . .
Y Kfiya manis takfhu, y Hdiya manis tahdhu, y Kli'a manis taklhu, y R'iya manis tar'hu, y Syfiya manis tasyfhu, y Qdiya manis taqdhhu, y Mughniya manis taghnhu, y Mfiya manis taufhu, y Muqawwiya manis taqwhu, y Waliya manis tawlhu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Mencukupi orang yang mengharap kecukupan, wahai Pembimbing orang yang mengharap bimbingan, wahai Pelindung orang yang mengharap perlindungan, wahai Pemelihara orang yang mengharap penjagaan, wahai Penyembuh orang yang mengharap kesembuhan, wahai Yang Memperkenankan orang yang memohon hajat, wahai Yang Memberi kekayaan pada orang yang mengharap kekayaan, wahai Yang Memenuhi janji orang yang dipenuhi janjinya, wahai Yang Memberi kekuatan orang mengharap kekuatan, wahai Kekasih orang yang mengharap kekasih. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)16( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Khliqu, y Rziqu, y Shdiqu, y Fliqu, y Friqu, y Ftiqu, y Rtiqu, y Sbiqu, y Smiqu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Pencipta, wahai Yang Maha Berbicara, wahai Yang Maha Benar, wahai Yang Maha Menciptakan biji-bijian, wahai Yang Memuwujudkan alam semesta, wahai Yang Maha Terdahulu, wahai Yang Maha Tinggi. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)26( . .

Y Man yuqallibul layla wan nahra, y Man ja'alazh zhulumti wal anwra, y Man khalaqazh zhilla wal harr, y Man sakhkharasy syamsa wal qamara, y Man qaddaral khayra wasy syarra,y Man khalaqal mawta wal hayta, y Man lahul khalqu wal amru, y Man lam yattahidz shhibatan wal walada, y Man laysa lahu syarkun fil mulki, y Man lam yakun lahu waliyyun minadh dzulli. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Merubah siang dan malam, wahai Yang Menjadikan gelap dan cahaya, wahai Yang Menciptakan naungan dan panas, wahai Yang Mengedarkan matahari dan bulan, wahai Yang Menentukan keburukan dan kebaikan, wahai Yang Menciptakan kematian dan kehidupan, wahai Yang Memiliki makhluk materi dan nonmateri, wahai Yang tak memiliki sahabat dan anak, wahai Yang Tidak ada sekutu dalam kekuasaan-Nya, wahai Yang Tidak Membutuhkan penolong untuk menghinakan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)36( . .
Y Man ya'lamu murdal murdna, y Man ya'lamu dhamrash shmitna, y Man yasma'u annal whinna, y Man yar buk'al khifna, y Man yamliku hawijas s'ilna, y Man yaqbalu 'udzrat tibna, y Man l yuslihu 'amalal mufsidna, y Man l yudh'u ajral muhsinna, y Man l yab'udu 'an qulbil 'rifna, y Ajwadal ajwadn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Maha Mengetahui keinginan orang-orang yang berkeinginan, wahai Yang Maha Mengetahui hati orang-orang yang diam, wahai Yang Maha Mendengar jeritan orang-orang yang lemah, wahai Yang Maha Melihat tangisan orang-orang yang ketakutan, wahai Yang Maha Memiliki hajat orang-orang yang berharap, wahai Yang Menerima alasan orang-orang yang bertaubat, wahai Yang Memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan, wahai Yang tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, wahai Yang Tidak Jauh dari hati kaum arifin, wahai Yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)46( . .
Y D'imal baq'i, y Smi'ad du''i, y Wsi'al 'ath'i, y Ghfiral khat'i, y Bad'as sam'i, y Hasanal bala'i, y Jamlats tsan'i, y Qadmas san'i, y Katsral waf'i, y Syarfal jaz'i. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Kekal keabadian-Nya, wahai Yang Maha Mendengar doa, wahai Yang Maha Luas pemberian-Nya, wahai Yang Maha Mengampuni kesalahan, wahai Yang Menciptakan langit, wahai

Yang Maha Baik pujian-Nya, wahai Yang Maha Indah kesetiaan-Nya, wahai Yang Maha Mulia pembalasan-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)56( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Sattru, y Ghaffru, y Qahhru, ya Jabbru, y Sabbru, y Brru, y Mukhtru, y Fatthu, y Naffhu, y Murth(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Menutupi aib, wahai Yang Maha Pengampun, wahai Yang Maha Perkasa, wahai Yang Maha Menundukkan, wahai Yang Maha Sabar, wahai Yang Maha Baik, wahai Yang Maha Menjadi pilihan, wahai Yang Membuka semua pintu kebaikan, wahai Yang Maha Pemberi karunia, wahai Yang Maha Pemberi keindahan dan kenahagiaan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)66( . .
Y Man khalaqan wasawwn, y Man razaqan warabbn, y Man ath'aman wasaqn, y Man qarraban wa 'adnn, y Man 'ashaman wakafn, y Man hafizhan wakaln, y Man a'azzan wa aghnn, y Man wafaqan wahadn, y Man nasn wa wn, y Man amtan wa ahyn. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Menciptakanku dan memuliakanku, wahai Yang Memberi rizki dan membimbingku, wahai Yang Memberiku makan dan minum, wahai Yang Mendekatiku dan Menghampiriku, wahai Yang Menjagaku dan Melindungiku, wahai Yang Memeliharaku dan Melindungiku, wahai Yang Menyelamatkanku dan Menjagaku, wahai Yang Memuliakanku dan Mengkayakanku, wahai Yang Membimbingku dan Menunjukiku, wahai Yang Menghiburku dan Mengayomiku, wahai Yang Mematikanku dan Menghidupkanku. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)76( . .
Y Man yuhiqqul haqqa bikalimtihi, y Man yaqbalut taubata 'an 'ibdihi, y Man yahlu bainal mar'i wa qalbihi, y Man l tanfa'usy syaf'atu illa bi'idznihi, y Man

huwa 'a'lamu biman dhalla 'an sablihi, y Man l mu'aqqiba lihukmihi, y Man l rdda liqadhihi, y Man inqda kullu syai'in liamrihi, y Manis samwtu mathwiyyatun biyamnihi, y Man yursilur riyha busyran baina yaday rahmatihi. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Membenarkan kebenaran dengan kalimat-Nya, wahai Yang Menerima taubat hambahamba-Nya, wahai Yang Mendindingi seseorang dan hatinya, wahai Yang Tidak bermanfaat syafat kecuali dengan izin-Nya, wahai Yang Maha Mengetahui orang yang tersesat dari jalan-Nya, wahai Yang Tak dapat menghindari hokum-Nya, wahai Yang tak dapat menolak ketetapan-Nya, wahai Yang pada perintah-Nya patuh segala sesuatu, wahai Yang dengan sumpah-Nya tergulung semua langit, wahai Yang Mengirimkan angina kebahagiaan sebelum rahmat-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)86( . .
Y Man ja'alal ardha mihda, y Man ja'alal jibla autda, y Man ja'alasy syamsa sirj, y Man ja'alal qamara nran, y Man ja'alal layla libsan, y Man ja'alan nahara ma'syan, y Man ja'alan nauma subtan, y Man ja'alas sam'a bi'an, y Man ja'alal asy y'a azwjan, y Man ja'alan nra mirshda(n). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Menjadikan bumi sebagai ayunan, wahai Yang Menjadikan gunung-gunung sebagai tiang, wahai Yang Menjadikan matahari sebagai pelita, wahai Yang Menjadikan bulan cahaya, wahai Yang Menjadikan malam sebagai pakaian, wahai Yang Menjadikan siang untuk mencari penghidupan, wahai Yang Menjadikan tidur untuk istirahat, wahai Yang Menjadikan langit sebagai bangunan, wahai Yang Menciptakan segalanya berpasangan, wahai Yang Menjadikan neraka sebagai jebakan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)96( . .
Allhumma innI as aluka bismika y Sam'u, y syaf'u, y Raf'u, y Man'u, y Sar'u, y bad'u, y Kabru, y qadru, y Khabru, y Mujr(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Mendengar, wahai Yang Maha Memberi syafaat, wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Menghalangi, wahai Yang Maha Cepat, wahai Yang Maha Menciptakan, wahai Yang Maha Besar, wahai Yang Maha Kuasa, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Menyelamatkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)07( . .
Y Hayyan qabla kulli hayyin, y Hayyan ba'da kulli hayyin, y Hayyul ladz laysa kamitslihi hayyun, y Hayyul ladz l yusyrikuhu hayyun, y Hayyul ladz l yahtju ila hayyin, y Hayyul ladz yumtu kulli hayyin, y Hayyul ladz yarzuqu kulla hayyin, y Hayyan lam yaritsil hayta min hayyin, y Hayyul ladz yuhyil maut, y Hayyu yqayymu l ta'huduhu sinatun wal nawm(un). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Hidup sebelum semua yang hidup, wahai Yang Hidup sesudah semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak terserupai oleh semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tak tersekutukan oleh semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tidak butuh pada semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang mematikan semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang memberi rizki semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang tidak mewarisi kehidupan dari semua yang hidup, wahai Yang Hidup yang menghidupkan semua mati, wahai Yang Hidup, wahai Yang Mengawasi yang tak pernah kantuk dan tak pernah tidur. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)17( . .
Y Man lahu dzikrun l yuns, y Man lahu nrun l yuthf, y Man lahu niamun l tuaddu, y Man lahu mulkun l yazlu, y Man lahu tsanun l yuhsh, y Man lahu jallun l yukayyafu, y Man lahu kamlun l yudraku, y Man lahu qadhun l yuraddu, y Man lahu shiftun l yubaddalu, y Man lahu nutun l yughayyar(u). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Memiliki sebutan yang tak pernah terlupakan, wahai Yang Memiliki cahaya yang tak pernah terpadamkan, wahai Yang Memiliki nikmat yang tak terhitung, wahai Yang Memiliki kekuasaan yang tak pernah hancur, wahai Yang Memiliki pujian yang tak terukur, wahai Yang Memiliki kesempurnaan yang tak terjangkau, wahai Yang Memiliki ketetapan yang tak tertolakkan, wahai Yang Memiliki sifat yang tak tergantikan, wahai Yang Memiliki sifat yang tak pernah berubah. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)27( . .

Y Rabbal alamna, y Mlika yawmiddn, y Ghyatath thlibna, y Zhhahral ljna, y Mudrikal hribna, y May yuhibbush shbirna, y May yuhibbut tawwbina, y May yuhibbul mutathahhirna, y May yuhibbul muhsinna, y Man Huwa Alamu bil muhtadn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Tuhan alam semesta, wahai Penguasa hari kiamat, wahai Tujuan para pengharap, wahai Pelindung para pencari perlindungan, wahai Yang Mengetahui orang-orang yang lari ketakutan, wahai Yang Mencintai orang-orang yang sabar, wahai Yang Mencintai orang-orang yang bertaubat, wahai Yang Mencintai orang-orang yang menempuh jalan kesucian, wahai Yang Mencintai orangorang yang berbuat kebajikan, wahai Yang Maha Mengetahui orang-orang yang memperoleh petunjuk. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)37( . .
Allhumma inn as aluka bismka y Syafqu, y Rafqu, y Hafdhu, y Muhthu, y Muqtu, y Mughtsu, y Mu'izzu, y Mudzillu, y Mubdi'u, y Mu'du. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Menyayangi, wahai Yang Maha Mengasihi, wahai Yang Maha Menjaga, wahai Yang Maha Meliputi, wahai Yang Maha Memberi makanan dan minuman, wahai Yang Maha pertolongan, wahai Yang Maha Memuliakan, wahai Yang Maha Menghinakan, wahai Yang Maha Menciptakan, wahai Yang Maha Mengembalikan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)47( . .
Y Man Huwa ahadun bil dhiddin, y Man Huwa fardun bil niddin, y Man Huwa shamadun bil 'aibin, y Man Huwa witrun bil kayfin, y Man Huwa qdhin bil haifin, y Man Huwa rabbun bil wazrin, y Man Huwa 'azzun bil dzullin, y Man Huwa ghniyyun bil faqrin, y Man Huwa malikun bil 'azlin, y Man Huwa maushfun bila syabihin. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Dia Yang Maha Esa tanpa tandingan, wahai Dia Yang Maha Tunggal tanpa persaingan, wahai Dia Tmpat berlindung tanpa sedikit pun cacat, wahai Dia Yang Maha Tunggal tanpa perubahan, wahai Dia Yang Maha Menghakimi tanpa kezaliman, wahai Dia Yang Maha Pengatur tanpa pembantu, wahai Dia Yang Maha Mulia tanpa kehinaan, wahai Dia Yang Maha Kaya tanpa kefakiran, wahai Dia Yang Maha Raja tanpa pergantian, wahai Dia Yang Disifati tanpa penyerupaan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami,

selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)57( . .
Y Man dzikruh syarafun lidz dzkirn, y Man syukruh fauzun lisy sykirn, y Man hamduh 'izzu lilhmidn, y Man th'atuh najtun lilmuthi'n, y Man bbuh mafthun lith thlibn, y Man sabluh wdhihum lilmunbinn, y Man ytuhburhnun linndhirn, y Man kitbuh tadzkiratun lilmuttaqn, y Man rizkuh 'ummun lith thi'n wal 'shn, y Man rahmatuh qarbun minal muhsinn(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang zikir-Nya kemuliaan bagi orang-orang yang mengingat-Nya, wahai Yang syukur-Nya keberuntungan bagi orang-orang yang bersyukur kepada-Nya, wahai Yang pujian-Nya kebanggaan bagi orang-orang yang memuji-Nya, wahai Yang ketaatan pada-Nya keselamatan bagi orang-orang yang mentaati-Nya, wahai Yang pintu-Nya terbuka bagi orang yang berharap, wahai Yang jalanNya terang bagi orang-orang yang ingin kembali kepada-Nya, wahai Yang ayat-ayat-Nya menjadi bukti bagi orang-orang melihat, wahai Yang kitab-Nya menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, wahai Yang rizki-Nya meliputi orang-orang yang taat dan yang bermaksiat, wahai Yang rahmat-Nya dekat pada orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)67( . .
Y Man tabrakasmuhu, y Man tal jadduhu, y Man l ilha ghairuhu, y Man jalla tsanuhu, y Man taqaddasat asmauhu, y Man yadmu baquhu, y Man 'adhamatu bahuhu, y Manil kibriyu, y Man l tuhsha luhu, y Man l tu'addu asmuhu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb. Wahai Yang nama-Nya memberi keberkahan, wahai yang kehormatan-Nya tinggi, wahai yang tiada tuhan selain-Nya, wahai yang agung pujian-Nya, wahai yang suci asma-Nya, wahai yang kekal keabadian-Nya, wahai yang agung kemulian-Nya, wahai yang besar selendang-Nya, wahai yang tak terhitung kedermawanan-Nya, wahai yang tak terbilang nikmat-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)77( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Mu'nu, y Amnu, y Mubnu, y Matnu, y

Maknu, y Rasdu, y Mamdu, y Majdu, y Syaddu, y Syahdu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai yang Maha penolong, wahai yang Maha terpercya, wahai yang Maha terang, wahia yang maha kuat, wahai yang Maha pasti, wahai yang membimbing, wahai yang Maha terpuji,wahai yang Maha mulia, wahai yang Maha kuat, wahai yang Maha menyaksikan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)87( . .
Y Dzal 'arsyil majd, y Dzal qaulisy syadd, y Dzal fi'lir rasyd, y Dzal bathsyisy syadd, y Dzal wa'di wal wa'd, y Man Huwal waliyyul hamd, y Man Huwa fa'lullim yurd, y Man Huwa qarbun ghairu ba'd, y Man Huwa 'al kulli syai'in syahd, y Man Huwa laysa bizhallmil lil'abd. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai pemilik arasy yang agung, wahai pemilik firman yang benar, wahai pemilik perbuatan yang membimbing, wahai pemilik hukuman yang dahsyat, wahai pemilik janji kebahagiaan dan ancaman, wahai kekasih yang Maha terpuji, wahai Dia yang melakukan apa yang dikehendaki, wahai Dia yang dekat tidak jauh, wahai Dia yang menyaksikan setiap sesuatu, wahai yang tida menzalimi hamba-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)97( . .
Y Man l syarka lahu wala wazr, y Man l syabha lahu wal nadhr, y Khliqasy syamsi wal qamaril munr, y Mughniyal b'isil faqr, y Rziqath thiflish shaghr, y Rhimasy syaikhil kabr, y Rbiral 'adhmil kasir, y 'Ismatal khifil mustajr, y Man Huwa bi'ibdihi khabrum bashr, y Man Huwa 'al kulli syai'in qadr. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang tidak punya mitra dan penasehat, wahai yang tidak punya penyerupaan dan persamaan, wahai yang menciptakan matahari dan bulan yang bercahaya, wahai yang memberi kekayaan orang yang susah dan fakir, wahai yang memberi rizky pada anak-anak kecil, wahai yang bermurah hati kepada orang-orang yang sangat tua, wahai yang membalut pembuat tulang yang patah, wahai yang melindungi orang yang ketakutan mencari perlindungan, wahai Dia yang mengetahui dan melihat hamba-hamba-Nya, wahau yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)08( . .
Y Dzal jdi wanni'am, y Dzal fadhli wal karam, y Khliqal lauhi wal qalam, y Bri'adz dzarri wannasam, y Dzal ba'si wanniqam, y Mulhimal 'arabi wal 'ajam, y Ksyifadh dhurri wal alam, y 'limas sirri wal himam, y Rabbal baiti wal haram, y Man khalaqal asy y'a minal 'adam(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang pemilik kedermawanan dan kenikmatan, wahai pemilik karunia dan kemulian, wahai yang menciptakan Lawh dan pena, wahai yang menciptan semut dan manusia, wahai pemilik hukuman dan siksaan, wahai yang mengilhami orang arab dan ajami, wahai yang menghilangkan duka dan derita, wahai yang mengetahui rahasia dan mester, wahai Tuhan pemilik rumah yang mulia dan tanah haram, wahai yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)18( . .
Allahumma inni as aluka bismika y F'ilu, y J'ilu, y Qbilu, y Kmili, y Fshilu, y Wshilu, y 'dilu, ya Ghlibu, y Thlibu, y Whibu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu, wahai pelaku, wahai pencipta, wahai yang sangat ramah, wahai yang sempurna, wahai pemisah, wahai yang mempertemukan, wahai yang adil, wahai yang mengalahkan, wahai yang mencari, wahai yang memberi karunia. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)28( . .
Y Man an'ama bithaulihi, y Man akrama bijdihi, y Man jda biluthfihi, y Man ta'azzaza biqudratihi, y Man qaddara bihikmatihi, y Man hakama bitadbrihi, y Man dabbara bi'ilmihi, y Man tajwaza bihilmihi, y Man dana f 'ulwwihi, y Man 'al f dunuwwihi. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang memberi nikmat dengan karunia-Nya, waha yang mulia dengan kedermawananNya,wahai yang dermawan dengan kelembutan-Nya, wahai yang perkasa dengan kekuasaan-Nya, wahai yang menentukan dengan kebijaksanaan-Nya, wahai yang menghukumi dengan rencanaNya, wahai yang merencanakan dengan ilmu-Nya, wahai yang mengampuni dengan kesabaranNya, waha yang dekat dengan kemulian-Nya, wahai yang mulia dengan kedekatan-Nya.

Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)38( . .
Y Man yakhluqu m yasy', y Man yaf'alu m yasy', y Man yahd mn yasy', y Man yudhillu mn yasy', y Man yu'adz dzibu mn yasy', y Man yaghfiru limn yasy', y Man yu'izzu mn yasy', y Man yudzillu mn yasy', y Man yushawwiru fil arhmi m yasy', y Man yakhtash shu birahmatihi mn yasy'. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang menciptakan apa yang Ia inginkan, wahai yang melakukan apa yang Ia inginkan,wahai yang menunjukki orang yang Ia inginkan, wahai yang menyesatkan orang yang Ia inginkan, wahai yang menyiksa orang yang Ia inginkan, wahai yang mengampuni orang yang Ia inginkan, wahai yang memuliakan orang yang Ia inginkan, wahai yang menghinakan orang yang Ia inginkan, wahai yang membentuk dalam kandungan apa yang Ia inginkan, wahai yang mengistimewakan dengan rahmat-Nya orang yang Ia inginkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)48( . .
Y Man lam yattakhid shhibatan wal walada, y Man ja'ala likulli qadra, y Man l yusyriku f hukmihi ahada, y Man ja'alal malikati rusula, y Man ja'ala fis sam'i burja, y Man ja'alal ardha qarra, y Man khalaqa minal m'i basyara, y Man ja'ala likulli syay-in amada, y Man ahtha bikulli syay-in 'ilma, y Man ahsha kulla syay-in 'adada. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang tidak punya istri dan anak, wahay yang menciptakan kadar pada setiap sesuatu, wahai yang tida ada seorang pun sekutu dalam hukum-Nya, wahai yang menjadikan para malaikat sebagai pesuruh-Nya,wahai yang menjadikan zodiak di langit, wahai yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, wahai yang menciptakan manusia dari air, wahai yang menjadikan periode bagi segala sesuatu, wahai yang mengetahui segala sesuatu, wahai yang menghitung jumlah segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)58( . .

Allhumma inn as aluka bismika y Awwalu, y khiru, y zhhiru, y Bthinu, y Barru, y Haqqu, y Fardu, y Witru, y Shamadu, y Sarmdu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah,aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai yang awal,wahai yang akhir, wahai Yang Nampak, wahai Yang Tersembunyi, wahai Yang baik, wahai Yang Maha Benar, wahai Yang Sendirian, wahai Yang Tunggal,wahai yang Mandiri, Wahai Yang Abadi. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)68( . .
Y Khaira ma'rfin 'urifa, y Afdhala ma'bdin 'ubida, y Ajalla masykrin syukira, y A'azza madzkrin dzukira, y A'l mahmdin humida, y Aqdama maujdin thuliba, y Arfa'a maushfin wushifa, y Akbara maqshdin qushida, y Akrama mas-lin suila, y Asyrafa mahbbin 'ulima. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang dikenali terbaik dari semua yang baik, wahai yang Paling Utama dari semua yang disembah, wahaiYang paling Agung dari semua yang disyukuri, wahai yang Paling Mulia dari semua yang disebut, wahai Yang Paling Tinggi dari semua yang dipuji, wahai Yang Paling Terdahulu dati semua maujud, wahai Yang Paling Tinggi dari semua yang disifati, wahai Yang Paling Besar dari semua yang dituju, wahai Yang Paling Mulia dari semua yang dimohon, wahai Kekasih yang paling mulia dari semua yang dikenal. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)78( . .
Y Habbal bkna, y Sayidal mutawakkilna, y Hdiyal mudhillina, y Waliyal mu'minna, y Ansadz dzkirna, y Mafza'al malhfna, y Munjiyash shdiqna, y Aqdaral qdirna, y A'lamal limna, y Ilhal khalqi ajma'n(a). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai kekasih mereka yang menangis, wahai Yang Penghulu mereka yang bertawakal, wahaiYang Memberi petunjuk mereka yang tersesat, wahai Kekasih orang-orang yang beriman, wahai Penghibur orang-orang yang berzikir, wahai Pelindung mereka yang menderita, wahai Penyelamat orang-orang yang benar, wahai Yang Maha Kuasa dari semua yang berkuasa, wahai yang maha Mengetahui alam semesta, wahai Tuhan semua makhluk Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)88(

. .
Y Man 'al faqahar, y Man malaka faqadar, y Man bathana fakhabar, y Man 'ubida fasyakar, y Man 'ushiya faghafar, y Man l tathwhil fikar, y Man l yudrikuhu bashar, y Man l yakhf 'alayhi atsar, y rziqal basyar,y muqaddira kulli qadar. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahi yang Tinggi lalu Manguasai, wahai Yang Menguasai lalu Menentukan, wahai Yang Tersembunyi lalu Memberitahu, wahai yang Disembah lalu Disyukuri, wahai Yang Dimaksiati lalu Mengampuni, wahai Yang Tak Terjangkau oleh pikiran, wahai yang Tak terliah oleh pandangan, wahai yang Tak ada sesuatu pun rahasia bagi-Nya, wahai Yang Memberi rizki pada manusia, wahai Yang Menentukan setiap takdir. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)98( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Hfizhu, y Bri'u, y Dzri'u, y Bdzikhu, y Friju, y Ftihu, y Ksyifu, y Dhminu, y miru, y Nah. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai yang memelihara, wahai Pencipta, wahai Yang Membuat, wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Membahagiakan, wahai yang Membuka, wahai Yang Menghilangkan Derita, wahai Yang menjamin, wahai yang memerintah, wahai Yang melarang. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)09( . .
Y Man l ya'lamul ghayba illa huwa, y Man l yashrifus s'a illa huwa, y Man yakhluqul khalqa ill huwa, y Man l yaghfirudz dzanba ill huwa, y Man yutimmun ni'mata ill huwa, y Man l yuqallibul qulba ill huwa, y Man yudabbirul amra ill huwa, y Man l yunazzilul ghaytsa ill huwa, y Man yabshuthur rizqa ill huwa, y Man l yuhyil mawt ill huwa. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb. l l l l

Wahai Yang Tak Dapat mengetahui keghaiban kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat menghilangkan keburukan kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat menciptakan makhluk kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat mengampuni dosa kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat menyempurnakan nikmat kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat memutar-balikkan hati kecuali Dia,wahai Yang Tak Dapat mengatur urusan kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat menurunkan pertolongan kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat memberi rizki kecuali Dia, wahai Yang Tak Dapat menghidupkan yang mati kecuali Dia.

Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)19( . .
Y Mu'nadh dhu'af'i, y Shhibal ghurab'i, y Nshiral awliy'i, y Qhiral a'd'i, y Rfi'as sam'i, y Ansal ashfiy'i, y Habbal atqiy'i, y Kanzal fiqar'i, y Ilhal aghniy'i, y Akramal kuram'(i). Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai penolong orang-orang yang lemah, wahai Sahabat orang-orang yang terasing, wahai Penolong para kekasih-Nya, wahai Yang Menundukan musuh-musuh-Nya, wahai yang meninggikan langit, wahai Penghibur orang-orang yang terpilih, wahai kekasih orang-orang yang bertakwa, Wahai Simpanan orang-orang yang fakir, wahai Tuhan yang kaya, wahai Yang Maha Dermawan dari semua yang dermawan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)29( . .
Y Kfiyn min kulli syay-in, y Q'iman 'al kulli syay-in, y Man l yusybihuh syayin, y Man l yazdu f mulkih syai'un, y Man la yakhf 'alayhi syai'un, y Man l yanqushu min khazini syai'un, y Man Huwa khabrum bikulli syai'un, y Man wasi'at rahmatuh kulla syay-in. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang mencukupi segala sesuatu, wahai yang terdahulu atas segala sesuatu, wahai Yang Tidak diserupai oleh segala sesuatu, wahai Yang Tidak Bertambah sedikitpun dalam kekuasaanNya, wahai Yang tak Tersembunyi sesuatupun bagi-Nya, wahai Yang Tak Berkurang sedikitpun khazanah-Nya, wahai Yang Tidak Diserupai oleh sesuatupun, wahai Yang Tidak ada sesuatupun yang terlepas dari ilmu-Nya, wahai Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, wahai Yang rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)39( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Mukrimu, y Muth'imu, y Mun'imu, y Mu'th, y Mughn, y Muqn, y Mughn, y Muhy, y Murdhi, y Munj. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.

Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Yang Maha Dermawan, wahai Yang memberi makanan, wahai Yang Memberi nikmat, wahai Yang Memberi karunia, wahai Yang Memberi kekayaan, wahai Yang Memberi perlindungan, wahai Yang Membinasakan, wahai Yang Menghidupkan, wahai Yang Meridhai, wahaiYang Menyelamatkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)49( . .
Y Awwala kulli syay-in wa khirah, y Ilha kulli syay-in wa malkah, y Rabba kulli syay-in wa shni'ah, y Bri'a kulli syay-in wa khliqah, y Qbidha kulli syay-in wa bshithah, y Mubdi'a kulli syay-in wa mu'dah, y Munsyi'a kulli syay-in wa muqaddirah, y Mukawwina kulli syay-in wa muhawwilah, y Muhyiya kulli syay-in wa mumtah, y Khliqa kulli syay-in wa writsah. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Awal dan akhir segala sesuatu, wahai Tuhan dan Penguasa segala sesuatu, wahai Tuhan dan Pencipta segala sesuatu, wahai Pembuat dan Pencipta segala sesuatu, wahai Yang Menahan dan Memberi segala sesuatu, wahai Yang Mengawali dan Mengakhiri segala sesuatu, wahai Yang Menciptakan dan Menentukan segala sesuatu, wahai Yang Menjadikan dan Merubah segala sesuatu, wahai Yang Menghidupkan dan Mematikan segala sesuatu,wahai Yang Menciptakan dan Mewarisi segala sesuatu. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)59( . .
Y Khayra dzkirin wa madzkrin, y Khayra sykirin wa masykrin, y Khayra hmidin wa mahmdin, y Khayra syhidin wa masydin, y Khayra d'in wa mad'win, y Khayra mujbin wa mujbin, y Khayra mu'nisin wa ans, y Khayra shhibin wajalsin, y Khayra maqshdin wa mathlbin, y Khayra habbin wa mahbbin. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang Paling Baik dari semua yang mengingat dan yang diingat, wahai Yang Paling Baik dari semua yang bersyukur dan disyukuri, wahai Yang Paling Baik dari semua yang memuji dan yang dipuji, wahai Yang Paling Baik dari semua yang menyaksikan dan yang disaksikan, wahai Yang Paling Baik dari semua yang memanggil dan yang dipanggil, wahai Yang Paling Baik dari semua yang menjawab dan dijawab, wahai Yang Paling Baik dari semua yang menghibur dan yang penghibur, wahai Yang Paling Baik dari semua teman dan sahabat, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dituju dan diharapkan, wahai Yang Paling Baik dari semua kelasih dan yang dicintai. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami,

selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)69( . .
Y Man huwa liman da'hu mujbun, y Man huwa liman ath'ahu habbu, y Man huwa il man ahabbahu qarbun, y Man huwa bimanis tahfadhahu raqbun, y Man huwa biman rajhu karmun, y Man huwa biman 'ashhu halmun, y Man huwa f 'azhamatihi rahmun, y Man huwa f hikmatihi 'azhmun, y Man huwa f ihsnihi qadmun, y Man huwa biman ardahu 'alm. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Dia Yang Menjawab orang yang berdoa kepada-Nya, wahai kekasih orang yang taat kepadaNya, wahai Yang dekat dengan orang yang mencintai-Nya, wahai Yang Mengawasi orang yang dijaga-Nya, wahai Yang Dermawan terhadap orang yang mengharap pada-Nya, wahai Yang Sabar terhadap orang yang bermaksiat kepada-Nya, wahai Yang Penyayang dalam keagungan-Nya, wahai Yang Maha agung dalam kebijaksanaan-Nya, wahai Yang Terdahulu dalam Kebaikan-Nya, wahai Yang Mengetahui orang yang bermaksud pada-Nya. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)79( . .
Allhumma inn as aluka bismika y Musabbibu, y Muraghghibu, y Muqallibu, y Mu'aqqibu, y Murattibu, y Mukhawwifu, y Muhadzdziru, y Mudzakkiru, y Musakhkhiru, y Mughayyiru. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Ya Allah, aku bermohon pada-Mu dengan asma-Mu wahai Pemberi sebab, wahai Pencipta keinginan,wahai yang memutar-balikkan hati, wahai Yang Memberi siksa, wahai Yang mengatur, wahai Yang menakutkan, wahai Yang Mengingatkan, wahai Yang Mengingatkan, wahai Yang Menundukkan, wahai Yang Memindahkan. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)89( . .
Y Man 'ilmuhu sbiqun, y Man wa'duhu shdiqun, y Man luth'fuhu zhhirun, y Man amruhu ghlibun, y Man kitbuhu muhkamun, y Man qadhuhu k'in, y Man qur'nuhu majdun, y Man mulkuhu qadmun, y Man fadhluhu 'ammun, y Man 'arsyuhu 'azhm.

Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.


Wahai Yang ilmu-Nya terdahulu, wahai Yang janji-Nya benar, wahai Yang kelembutan-Nya Nampak, wahai Yang perkara-Nya menguasai, wahai Yang kitab-Nya pasti, wahai Yang ketetapanNya tak bias dihindari, wahai Yang Quran-Nya mulia, wahai Yang kekuasaan-Nya terdahulu, wahai Yang karunia-Nya meliputi, wahai Yang arasy-Nya agung. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)99( . .
Y Man l yasyghaluhu sam'un 'an sam'in, y Man l yamna'uhu fi'lun an fi'lin, y Man l yulhhi qawlun 'an qawlin, y Man l yughallithuhu sulun 'an sulin, y Man l yahjubuhu syai'un 'an syay-in, y Man l yubrimuhu ilhhul mulihhin, y Man huwa ghyatu muradil murdn, y Man huwa muntah himamil 'rifn, y Man huwa muntah thalabith thlibn, y Man l yakhf alayhi dzarratun fil 'lamn. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai yang Tidak disibukkan oleh pendengaran, wahai yang Tidak terhalangi oleh perbuatan, wahai Yang Tidak disia-siakan oleh ucapan, wahai Yang Tidak dilupakan oleh permohonan, wahai Yang Tidak terhijabi oleh sesuatu, wahai Yang Tidak Terusik oleh penentang orang-orang yang menentang, wahai Ouncak tujuan orang-orang yang berkeinginan, wahai Puncak keinginan kaum arifin, wahai Puncak harapan orang-orang yang berharap, wahai Yang Tak tersembunyi bagi-Nya sekecil apapun partikel di alam semesta. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

)001( . .
Y Halman l ya'jal, y Jawdan l yabkhal, y Shdiqan l yukhlif, y Wahhaban l yamalu, y Qhiran l yughlab, y 'Adhman l yshaf, y 'Adlan l yahfu, y Ghaniyyan l yaftaqiru, y Kabran l yashghuru, y Hfidhan l yaghfulu. Subhnaka y l ilha ill Anta alghawts-alghawts khallishn minan nri y rbb.
Wahai Yang sabar dan tidak pernah tergesa-tergesa, wahai Yang Dermawan dan tidak pernah bakhil, wahai Yang benar tidak pernah menyalahi janji-Nya, wahai Yang banyak memberi Karunia Banyak dan tidak pernah menyesali, wahai Yang maha Perkasa dan tak pernah dikalahkan, wahai Yang Agung dan tak tersifati, wahai Yang Adil dan tidak pernah menzalimi, wahai Yang Maha Kaya dan tidak pernah membutuhkan, wahai Yang Maha Besar dan tidak pernah terhina, wahai Yang Maha Menjaga dan tidak pernah lupa. Maha Suci Engkau, tiada Tuhan kecuali Engkau, lindungi kami, lindungi kami, lindungi kami, selamatkan kami dari api neraka ya Rabb.

Wassalam Syamsuri Rifai