Anda di halaman 1dari 13

3/20/2012

GODINJI IZVJETAJ CENTRA ZA PRUANJE PRAVNE POMOI U BORBI PROTIV KORUPCIJE - 2011 Advocacy and Legal Advice Centre ALAC

3/20/2012
ALAC (Advocacy and Legal Advice Centre) Centar za pruanje pravne pomoi u borbi protiv korupcije (u daljem tekstu: ALAC), djeluje po principima pruanja pravne pomoi svim graanima i graankama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), na osnovu zavedenih sluajeva. O projektu se moe saznati vie putem web adrese: www.ti-bih.org/alac

ALAC KORISNICI
Tokom 2011. godine ALAC je: Registrovao 197 individualnih sluajeva lica sa podruja Bosne i Hercegovine.

1% Muki 102

14% 52% 5% TI BiH sluaj 18 9% Pravna lica 9 enski 38

19%

Anonimno 28

Grupe 2

ALAC mandat se kree u granicama pruanja pravnih savjeta, pisanjem dopisa i zahtjeva za slobodan pristup informacijama s ciljem dobijanja javnih dokumenata; pisanjem disciplinskih prijava, te slanjem prijava organima izvrne vlasti u BiH (nadlenim tuilatvima, inspekcijama, VSTV, itd.). ALAC nastoji da, koritenjem pravnih mehanizama, ostvari maksimum koristi za graane koji dostavljaju prijave, albe i upite. Na taj nain, on vri pravni pritisak na institucije javnog sektora, s ciljem dobijanja njihovih odgovora i miljenja, zvaninih odluka i javno dostupnih dokumenata. Tokom 2011. godine, ALAC je poslao 208 pismenih obavjetenja za ALAC

3/20/2012
stranke prema kojima je postupano u formi davanja pravnih savjeta i obavjetenja o postupanju.

Veza sa sluajem/Ukupan broj 4% 7% rtva 112

Svjedok 64 32% 57% Zvizda 7

Nepoznat status 14

Veliki broj lica koja prijavljuju sluajeve korupcije, dolazi od strane rtava osoba kojima onemoguen pristup pravdi ili koji su pravno neuki. To su rtve koje: 1. Imaju osnov za albu (ili prijavu) u odnosu na uoene nezakonitosti i nepravilnosti (najee), u javnom sektoru. Takva lica posjeduju dokaze i dokumente (odluke zvaninih organa), koje argumentovano upuuju na postojanje korupcije. 2. Imaju odreena saznanja ili su svjesni da se nad njima vri neka zloupotreba, ali je nemogu upotpunosti definisati ili nemaju pristup bitnim (javnim) informacijama. 3. Imaju pravnu ili faktiku problematiku koju nije povezana sa korupcijom. Svjedoci su esto najpouzdanija kategorija osoba koje prijavljuju korupciju, u situacijama kada nemaju lian odnos prema samoj koruptivnoj radnji i umjeanim licima. Nerijetkose uklapaju u profil anonimnih prijavilaca. Zvizdai (engl. whistleblowers), predstavljaju veoma specifinu kategoriju lica koja prijavljuju korupciju,zbog posljedica koje snose ili mogu da snose uslijed otkrivanja koruptivnih radnji i njenih uesnika. Sve osobe koje imaju registrovan predmet u okviru ALAC projekta se uredno obavjetavaju u skladu sa potrebnim vremenom obrade njihovih informacija i uspjenosti komunikacije koja se sprovodi sa javnim sektorom. Najvei broj registrovanih stranaka spada u starosnu kategoriju izmeu 30 50 godina. Korisnici koji koriste socijalne mree1 i web-formulare za prijavu korupcije spadaju u kategoriju od 20 35 godina.

1Web

izvor: www.facebook.com/ALAC.Prijavi.Korupciju

3/20/2012
135 registrovanih sluajeva dolazi iz urbanih (gradskih) centara, dok je ostatak iz ruralni i prigradskih podruja. U odnosu na na nivo institucija koji su nadleni za procesuiranje graanskih albi i prijava, najvie ih se odnosi na lokalni administrativni dio (44 %).

METODE PRIJEMA ALAC SLUAJEVA

96

56

18 12

15

TI BIH

Potom Faks Posjeta Centru

E-mail E-mail

Posjeta Centru Potom TI BIH

Faks

U 2011. godini, ALAC je putem anti-korupcione telefonske linije 0800 55555, registrovao 1079 aktivnih poziva, od kojih su ugrubo moe konstatovati da se: Od 1079 registrovanih poziva, 235 ih je zavedeno u bazu podataka u formiinicijalnih kontakata, koji su usmenim putem saoptili vjerodostojne informacije o postojanju korupcije ili drugih nezakonitosti. Od 197 registrovanih sluajeva, 96 ih je zavedeno preko elektronske pote, to je u toku dosadanjeg rada ALAC-a (od 2003 2011), najvei broj zabiljeenih sluajeva u elektronskoj 2 formi. Elektronsko prijavljivanje korupcije se vri putem on-line formulara za prijavu sluajeva korupcije, te putem javnog oglaavanja email adrese: centar@ti-bih.org.

2Web

izvori za uproenu formu on line prijave korupcije: www.ti-bih.org i za sloeniju formu, pod kategorijom, Prijavi korupciju: www.ti-bih.org/alac

3/20/2012
NIVO OBRAZOVANJA Visoko Srednje Nisko Nedefinisano Ukupno BROJ SLUAJEVA 85 65 11 36 197

U 50 % od ukupnog broja registrovanih predmeta, stranke ALAC Centra pokazuju visoku svijest kada je u pitanju razumijevanje prirode korupcije, u smislu dostave inicijalnih informacija vezanih za: Opis korupcije (opisivanjem navodnih izvrioca i predmeta krivinog djela) Obraanje institucijama (prilaganjem zvaninih akata) Medijske lanke koji su pisali o konkretnom sluaju Kontakt informacije u smislu validne (email ili potanske) adrese

NIVO SVJESTI Visoko Srednje Osnovno Nedefinisano Drugo Ukupno

Broj sluajeva 75 78 26 17 1 197

ALAC Centar razlikuje i time registruje stranke na nivoe onih koji imaju pouzdane, provjerljive i dokazane informacije, do onih koji pruaju osnovne podatke i po kojima je povratna komunikacija neophodna da bi se stekao pravilan uvid u problematiku (najee pravnog karaktera).

3/20/2012

STATISTIKA PRIJAVA KORUPCIJE PO SEKTORIMA

34

26 23 22 18 15 13 10 7 7 12 10

12%

5%

7%

11%

4%

17%

8%

6%

4%

5%

9%

13%

PRAVOSUE
Stranke se najee ale na dug proces pred sudom, kako parnini postupak, izvrni, krivini i upravni. U svim ovim predmetima strankama su dati pravni savjeti, npr. kako da pokrenu izvrni postupak, koja prava imaju kao stranke u upravnom postupku i sl. Pojedine stranke su se alile na navodnu korumpiranost sudija, te je u tim sluajevima TI BiH upuivao strankama pravne savjete da se mogu obratiti instituciji Visoko sudsko i tuilako vijee BiH.Najvei broj prijava (6) se odnosio na povrede postupaka od strane sudija, te je TI BiH u tim sluajevima stranke savjetovao o mogunostima isticanja povreda postupka u albenom postupku. Stranke su se takoe alile na duinu postupaka pred sudom, kao i da su oteene odlukom suda, te su u tim situacijama sumnjale na korumpiranost sudija. U tim sluajevima TI BiH je upuivao strankama pravne savjete da se

3/20/2012
mogu obratiti instituciji Visoko sudsko i tuilako vijee. U jednom sluaju stranka se alila nakomplikacije sa CMS evidencijom Kantonalnog suda u Mostaru, tj. na davanje razliitih podataka vezanih za isti predmet koji je evidentiran u CMS bazi. Tokom 2011.g. 6,5 % od ukupnog broja sluajeva se vezuje za rad tuilatava u BiH. Najvei broj prijava se odnosio na nepostupanje tuilatava po krivinim prijavama stranaka (ukupno 6), te nedavanje informacija prijaviocima krivinih djela o postupanju tuilatava. U izolovanom sluaju stranka se alila na povrno sprovedenu istragu od strane Okrunog tuilatva u Bijeljini, za koja se ispostavilo suprotno, zbog objave svih informacije o sluaju na web stranici samog tuilatva. TI BiH se tokom 2011.g. 17 puta obratio nadlenim tuilatvima. Upuene su 2 krivine prijave, obje Kantonalnom tuilatvu Kantona Sarajevo: 1. Krivina prijava protiv odgovornih lica iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da su izvrila povredu lana 279. Povreda ravnopravnosti u zapoljavanju Krivinog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine prilikom sprovoenja javnog konkursa. 2. Krivina prijava protiv A.M. koji je falsifikovao ispravu da bi se zaposlio u Upravi za umarstvo Kantona Sarajevo, a ujedno i protiv nadlenih organa i slubenih lica koja nisu prijavila izvrenje krivinog djela falsifikovanja isprave uprkos postojanju obaveze slubenih i odgovornih osoba da prijave izvrenje krivinog djela. TI BiH se tokom 2011.g. uputio 2 disciplinske prijave, i to protiv rukovodioca izdvojenog Odsjeka ministarstva za izbjeglice RS i jednu disciplinsku prijavu Visokom sudskom i tuilakom Vijeu BiH. Predmeti koji se evidentirani u 2011. godini, se mogu klasifikovati u grupe u kojima graani imaju albe: Na rad pravosudnih organa (sudovi i tuilatva) u smislu sporog rjeavanja njihovih prijava (krivine ili prekrajne prirode) Na predugo trajanje istranog postupka i pasivnog stava koje tuilatva imaju po pitanju procesuiranja krivinih djela korupcione prirode. Uoava se da tuilatva rijetko izvjetavaju javnost, po pitanju eventualnog napretka u predmetima po kojima postupaju, kada je u pitanju procesuiranje korupcije, to dodatno doprinosi generalnoj zatvorenosti organa izvrne vlasti. TI BiH je tokom 2011. godine, u etiri odvojena predmeta, koja su zavedena po graanskoj pritubi u odnosu na postupanja nadlenih tuilatava, uputio etiri upita s ciljem dobijanja informacija o stepenu procesuiranja zavedenih predmeta. Tom prilikom, tuilatva su imala ujednaen stav i generalnu praksu izvjetavanja da se svi sluajevi nalaze u fazi istrage. U odnos koji je TI BiH imao tokom 2011. godine sa tuilatvima u BiH, primjeuje se zatvoren dravni stav po traenju generalnih upita o stanjima pojedinih predmeta(po kojima stranke trae efikasnije postupanje) kao i izostanak blagovremenihaktivnosti. Zatita koja se pri tome trai od Ombudsmana BiH, se moe jedino konstatovati slanjem prijava u predmetu krenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. Takoe je primjetno da, tuilatva prilikom izuzimanja traenih informacija, sprovode formalan test javnog interesa, esto ne uzimajui u obzir koristi koje bi takve informacije mogle imati, nego samo tetu u smislu zatite istranog postupka.

3/20/2012

Nerijetko su se graani obraali sa molbama da urgiramo u brem rijeavanju neijeg predmeta pred sudovima u BiH. Obzirom da se takve akcije mogu tumaiti kao vrenje uticaja na sudske organe, TI BiH je (putem antikorupcione linije ili pismeno) u par navrata saoptavao graanima BiH da ne vri predmetne intervencije kod sudova. Zaprimljene albe se najee odnose na duinu postupka pred vrhovnim sudovima u BiH.

OBRAZOVANJE:
9 % od ukupnog broja prijava se odnose na korupciju u obrazovnom sistemu. Od ukupnih 18 prijava, 5 se odnosi na osnovno obrazovanje, najee na malverzacije prilikom prijema nastavnog kadra, nezakonitosti prilikom postavljanja lica na funkcije direktora kola, nepravilnosti prilikom razrjeenja lanova kolskih odbora, te nepenzionisanog rukovodeeg kadra kole koji ispunjava uslove za odlazak u penziju (najee direktora). Preostalih 13 prijava se odnosi na visokokolske institucije, bilo da su u pitanju fakulteti pojedinano ili univerziteti. Interesantno je pomenuti da je TI BiH zaprimio dvije prijave na plagijate knjiga, jedna na Univerzitetu u Sarajevu, druga na Univerzitetu u Bihau. Takoe u posjedu smo i dvije prijave koje se odnose na nepravilnosti u postupku sticanja naunih zvanja i imenovanja profesora. Zaprimnjena je i jedna prijava nezakonitog sticanja diplome, te je stranka upuena da se obrati prosvetnoj inspekciji. Po pitanju novinskih lanaka o neispunjavanju uslova za rad pojedinih privatnih fakulteta u RS TI BiH se obaraao Prosvjetnoj inspekciji te traio podatke o fakultetima koji ne ispunjavaju uslove. Znaajno je spomenuti i trend zapoljavanja bliskih srodnika na fakultetima od strane dekana fakulteta, meutim takvo postupanje nije zabranjeno, ve postaje ustaljena praksa na gotovo svim fakultetima u BiH.

ZDRAVSTVO:
Tokom 2011.g. zaprimljeno je 10 prijava koje su se odnosile na zdravstveni sektor. Tri prijave su se odnosile na doktore koji su traili mito od pacijenata, meutim sve tri prijave nisu sadravale dovoljno informacija, a s obzirom da su poslate od anonimnih podnosilaca TI BiH nije bio u mogunosti da sazna dodatne informacije i na osnovu istih pokrene postupke pred nadlenim institucijama. Takoe zaprimili smo i dvije prijave koje se odnose na nepravilnosti u radu kantonalnih Zavoda za zdravstveno osiguranje u smislu neraspisivanja javnih konkursa za izbor privatnih zdravstvenih ustanova koje e saraivati sa zavodima, konkretno u sluaju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona radilo se o optim nepravilnostima u poslovanju. TI BiH je zaprimio i dvije prijave koje su se odnosile na zapoljavanje u zdravstvenim ustanovama. U oba sluaja radilo se o namjetenim konkursima, a u jednom od njih lice koje je izabrano za direktora zdravstvene ustanove nije imalo propisanu strunu spremu. Najinteresantnija prijava u okviru ovog sektora odnosila se na dodjelu dvostrukih licenci magistrima farmacije na osnovu kojih su isti paralelno radili u vie apoteka to je zakonom zabranjeno. U konkretnom sluaju entitetske farmaceutske komore su na osnovu neistinitih podataka izdavale licence istim magistrima farmacije, tako da su oni mogli da rade i u apotekama na teritoriji RS, na teritoriji FBiH i na teritoriji Brko distrikta. TI BiH je postigao najvei uspjeh u ovom predmetu jer je

3/20/2012
na osnovu podataka o farmaceutima koji imaju po dvije licence, a koje nam je dostavljala anonimna stranka, obavjetavao obe entitetetske komore, koje su pojedinim mr farmacije oduzele licence i sankcionisale ih brisanjem iz lanstva komore.

POLICIJA:
7 (4 %) predmeta u 2011.g. se odnosilo na rad policijskog sektora u BiH. U 3 vezane prijave su graani prijavljivali policijske slubenike za povrede slubene dunosti, konkretno saobraajne policajce za nesavjestan rad u slubi. Takoe, zaprimili smo i dvije prijave koje su se odnosile na nepostupanje policijskih slubenika po prijavi o izvrenom krivinom djelu. TI BiH je savjetodavno pomagao stranci koja je kao naelnik sektora u jednom kantonalnom MUP-u degradirana na drugo radno mjesto zbog toga to je ukazivala na korupciju u slubi. U konkretnom sluaju stranci je bio onemoguen pristup informacijama koje je potraivala od MUP-a u kom je radila, a za potrebe sudskog postupka koji vodi protiv te institucije. TI BiH je pomagao stranci pravnim savjetima, te joj u nekoliko navrata sastavljao procesne podneske. Predmet je jo uvijek u postupku odluivanja pred sudom.

PRIVATNI SEKTOR:
TI BiH je tokom 2011.g. zaprimio 12 predmeta koji su se odnosili na nezakonitosti u radu privatnih ili privatizovanih preduzea. Bitno je naglasiti da se prijave razlikuju u smislu profila prijavioca koji variraju od npr. radnika koji prijavljuju privatnu firmu u kojoj su zaposleni na crno, dok u drugom sluaju se deava da direktor privatnog preduzea prijavljuje postupanje dravne institucije koja nepravilnim voenjem postupka teti ugledu njegovog preduzea. U ovu grupu moe se svrstati i prijava radnika privatnog preduzea koja se odnosi na nepravilnosti vezane za sprovoenje steajnog postupka, kao i prijava radnika preduzea Nestro-petrol koji su 3 svom neposredno pretpostavljenom plaali da ih zadri u radnom odnosu . Neophodno je spomenuti i prijavu monopolistikog poloaja jedne mljekare, za koju su prijavioci isticali da ne potuje pravila o kvalitetu mlijeka, a da se to tolerie od nadlenih institucija jer navedena mljekara zapoljava najvei broj radnika i ima najvei obim proizvodnje. TI BiH je postupao po ovim predmetima na taj nain da je strankama sugerisao kome se mogu obratiti i na koji nain mogu zatititi svoja prava. U sluaju radnika Nestro-petrola, TI BiH je medijski posredovao, te je pria o plaanju radnog mjesta objavljena u novinama.

IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI:

3Izvor:

www.zurnal.info Autor Nermina unj, lanak Krao sam iz blagajne i plaao kamatare, od datuma

24.03.2012.godine

3/20/2012
TI BiH je registrovao 15 predmeta koji se odnosili na imovinsko-pravne probleme sa kojima su se graani susretali u 2011. godini. U pet sluajeva graani su nam se obraali sa upitima vezanim za voenje sudskih postupaka, konkretno traeni su savjeti vezani za procesne rokove u parninom postupku, sastavljanje sudskih podnesaka,tok i trajanje sudskog postupka i sl. Takoe, graani su traili i miljenje TI BiH kad je u pitanju ostvarivanje prava na penziju, ostvarivanja naknade tete, postupka poslje otkaza ugovora o radu, raspolaganja nekretninama i sl. Iako ovi predmeti ne spadaju u problematiku kojom se TI BiH bavi, stranke redovno obavjetavane i po po njihovimupitima davani pravni savjeti (npr. na koji nain mogu da ostvare potraivanja, kojim nadlenim organima se mogu obratiti i sl.).

DRAVNA UPRAVA:
Najvei broj (34 registrovana sluaja) prijavljenih sluajeva(17 % od ukupnog broja), u toku 2011.g. se odnosi na sektor dravne uprave. U ovu oblast spadaju pritube na javni sektor u BiH na svim (dravnom, entitetskom, lokalnom), nivoima vlasti kao i prijave koje se odnose na javna preduzea i javne ustanove. Najvei broj prijava se odnosi na neregularnosti u procesu zapoljavanja, tj. na neregularno sprovedene konkurse za prijem dravnih slubenika na svim nivoima vlasti, ali i prijem zaposlenika u javna preduzea i javne ustanove. Takoe, zaprimljene su i tri prijave vezane za neregularno sproveden postupak imenovanja na razliite funkcije. Znaajno je spomenuti da su zaprimljene i tri prijave protiv optina koje nisu htjele da izvre pravosnane i izvrne odluke sudova, a prijavljeno je i nepostupanje jedne optine po odluci drugostepenog organa, te donoenje nezakonitog rjeenja. Dvije prijave su se odnosile na nepostupanje inspekcijskih organa po prijavama nepravilnosti od strane graana, u ijem sluaju se TI BiH obraao navedenim inspekcijama i traio dostavu informacija o razlozima nepostupanja. Zaprimljene su i dvije prijave na nekorektan odnos zaposlenika u javnoj upravi prema graanima kao korisnicima administrativnih usluga, a takoe i dvije prijave u kojima je prijavljeno primanje mita od strane zaposlenika javne uprave. Graani su u dva navrata prijavljivali neobjavljivanje rezultata javnih konkursa za odobravanje subvencija ili dodjelu razliitih sredstava pojedinim kategorijama stanovnika. Preostale prijave vezane za oblast dravne uprave odnosile su se na razliite nepravilnosti, poput krenja prava radnika zaposlenih u javnoj ustanovi, neuredno voenje evidencije matinih knjiga, izdavanje licenci firmama koje neispunjavaju uslove, nezakonitosti u poslovanju javnih preduzea i sl.

SUKOB INTERESA:
U sklopu kategorije sukoba interesa, TI BiH je odgovarao kako na upite koje su graani postavljali u smislu ukazivanja na eventualno postojanje sukoba interesa do podnoenja tri odvojene prijave radi utvrivanja postojanja sukoba interesa u sluajevima:

10

3/20/2012
1. Utvrivanje sukoba interesa izabranih zvaninika Joze Budea, predsjedavajueg Vijea, skuptine optine Jajce i Boka Bariia narodnog poslanika skuptine optine Jajce, zbog postojanja osnovanih sumnji da imenovane osobe posjeduju finansijski interes u privatnim preduzeima, registrovanim u Jajcu, a koje su sklapale ugovore sa Optinom. Za J. Budea CIK BiH je odbio postojanje sumnji, dok je za Boka Bariia pokrenut istrani postupak. 2. Utvrivanje sukoba interesa za federalnog premijera Nermina Nikia zbog odluke o imenovanju Mirsada Nikia, svog brata za v.d. izvrnog direktora za upravljanje i odravanje u Javnom preduzeu "Autoceste Federacije BiH". 3. Utvrivanje sukoba interesa za Ivana akote, koji je u preduzeu Autoceste Federacije BiH imenovan za v.d. izvrnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove (a koji je inae u tazbinskom srodstvu sa Jerkom Ivankoviem Lijanoviem, federalnim dopremijerom i ministrom poljoprivrede).

PRISTUP INFORMACIJAMA:
U toku 2011.g. TI BiH je imao 22 (11 %) predmeta koji su vezani za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama. U sedam sluajeva graani su prijavili da im je onemoguen pristup informacijama od strane javnog organa, tanije da su se javni organi ogluili o njihove zahtjeve, tj. radi se o tipinim sluajevima utanja administracije. TI BiH se povodom ovih prijava obraao javnim organima te sa pozivom na Zakon o slobodi pristupa informacijama traio podatke u ime stranaka. Nakon zaprimanja, podaci su proslijeivani strankama. Tokom 2011. godine ALAC Centar je po Zakonu o slobodi pristupa informacijama i Zakonu o upravnom postupku podnio: 4 albe u upravnom postupku. 15 prijava za krenje Zakona o slobodi pristupa informacijama instituciji Ombudsmana za ljudska prava u BiH. Kad je u pitanju oblast pristupa informacijama, potrebno je naglasiti, da se TI BiH svakodnevno obraa raznim institucijama koristei se Zakonom o slobodi pristupa informacijama, s ciljem dobijanja uvida u zvanine akte koje su od javnog interesa. Pri tome je znaajno spomenuti: Ispitivanje transparentnosti potpisivanja memoranduma izmeu Vlade Federacije BiH i Shell 4 Exploration Company B.V Ispitivanje transparentnosti ESCROW Rauna, Vlade RS Ispitivanje transparentnosti kupoprodaje elektrine energije u predmetu traenja ugovora 5 izmeu J.P. ELEKTROPRIVREDE BiH d.d. Sarajevo i RUDNAP GROUP a.d. Beograd Ispitivanje transparentnosti ukupnih trokova kotanja Autoputa Banja Luka Gradika.

Znaajno je spomenuti da je TI BiH u okviru 2011.g. radio Istraivanje o upravljanju ljudskim resursima, u okviru kog je uputio 292 zahtjeva za pristup informacijama svim ministartsvima u BiH i
4Web

izvor memoranduma: www.scribd.com/doc/76042478/Memorandum-FBiH-i-Shell-Oil-Bosverzija?in_collection=3401439 5Web izvor ugovora: www.scribd.com/doc/76380302/Ugovor-ELEKTROPRIVREDA-BiH-i-RUDNAP

11

3/20/2012
svim optinama, na koje je veinom odgovoreno bilo u zakonom predvienom roku ili nakon urgiranja. U dva odvojena sluaja TI BiH je tuio javne organe zbog utanja administracije(Ministrstvo unutranjih poslova RS i Ministarstvo finansija RS). TI BiH je s ciljem obiljeavanja 28. septembra, Meunarodnog dana Slobode pristupa informacijama,organizovao promotivnu kampanju. Tom prilikom su graani bili informisani o njihovim pravima i obavezama prilikom traenjajavnih informacija, ime im je omogueno da na tandu popune i upute zahtjeve na osnovu unaprijed formulisanih obrazaca. Popunjeni obrasci su potom bili pravno obraeni i upueni institucijama. Ukupno je poslano deset zahtjeva za slobodan pristup informacijama, po kojem je TI BiH dobio javne informacije, koje su prosljeene graanima, uglavnom 6 na teritoriji Grada Banjaluka. Uvid u cjelokupan izvjetaj je mogue putem weba .

GRAEVINARSTVO URBANIZAM:
Tokom 2011.g. zaprimili smo 13 (7 %) predmeta od strane graana koji su se odnosili na pritube na rad organa jedinica lokalne samouprave zbog neizdavanja ili izdavanja razliitih dozvola (npr. za gradnju ili upotrebne dozvole) pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju ili ispunjavaju uslove predviene propisima. Interesantno je spomenuti da su zaprimljene 3 prijave koje su podnijeli mjetani razliitih sela u BiH a povodom izgradnji peradarskih farmi, za koje su mjetani tvrdili da su potrebne dozvole i ekoloke saglasnosti pribavljene na osnovu netanih podataka investitora. U sluaju izgradnje farme u mjestu Kladari pored Srpca, TI BiH se obraao Ministarstvu za prostorno ureenje i ekologiju RS te traio dostavu informacija vezanih za ispunjavanje uslova gradnje. Ovaj predmet je zahvaljujui mjetanima sela Kladari zavrio na sudu, te je donesena presuda u korist mjetana sela Kladari, kojom se brani gradnja fabrike prema uslovima koje je odobrilo Ministarstvo. Preostali predmeti iz ove kategorije se odnose na nepravilnosti vezane za rad optinskih slubi kad je u pitanju izdavanje dokumentacije iz oblasti prostornog ureenja, bilo da se radi o tolerisanju nelegalne gradnje uprkos prijavama oteenih graana ili da se radi o namjernom ignorisanju optinskih slubi za prostorno ureenje da postupe po rjeenjima drugostepenih organa ili presudama sudova. TI BiH je uoio da je ovakvo postupanje karakteristino za manje lokalne zajednice (Banovii, Graanica, Posuje, Visoko i sl.).

POREZI FINANSIJE:
10 (5 %) predmeta se odnosi na oblast poreza, finansija i carina. TI BiH je zaprimio dvije prijave protiv carinskih slubenika zbog nekorektnog ponaanja prema graanima prilikom prelaska dravne granice. U oba sluaja graani su od TI BiH-a traili informaciju kome se mogu obratiti u konkretnom sluaju, te su upueni da se obrate nadlenoj slubi Uprave za indirektno oporezivanje. TI BiH je zaprimio anonimnu prijavu radnika javnog preduzea Kozarski vijesnik iz Prijedora da preduzee duguje odreene poreske obaveze prema dravi, te da uprkos tome nesmetano posluje.
6

Web link: www.ti-bih.org/wp-content/uploads/2011/10/Istrazivanje-povodom-MedjunarodnogDana-Slobode-Pristupa-Informacijama-2011.pdf

12

3/20/2012
TI BiH je prijavu proslijedio nadlenoj slubi Poreske uprave RS, koja je izvrila kontrolu nad navedenim privrednim subjektom i utvrdila nepravilnosti u poslovanju. Preostali predmeti iz ove kategorije uglavnom se odnose na postupanje TI BiH-a na osnovu podataka iz sredstava javnog informisanja, a koji se tiu troenja budetskih sredstava. TI BiH je tokom 2011.g. uputio deset dopisa razliitim institucijama u cilju dobivanja informacija o troenju budetskih sredstava u smislu dobijanja uvida u stanje ESCROW rauna za posebne namjene, Vlade Republike Srpske ili u smislu dobijanja uvida u transparentnost utroenih sredstava Agencije za promociju stranih investicija BiH FIPA.

OSTALO:
U ovu kategoriju spada 23 (12 %) predmeta koji se uglavnom odnose na razliite upite i prijedloge graana, a koji se ne mogu svrstati ni u jednu gore navedenu kategoriju. Radi se o upitima vezanim za plaanje komunalnih obaveza, upravljanje zajednicama etanih vlasnika, osnivanjem NVO organizacija, prijedlozima za izmjenama i dopunama zakona, zatim razliitim inicijativama graana za rjeavanje razliitih problema u drutvu i sl. U veini ovih predmeta TI BiH je graanima upuivao odgovore, ili u formi pravnog savjeta ili je graane upuivao na nadlene institucije.

KORIENI IZVORI:
REGISTAR ALAC CENTRA za 2011.g. ALAC BAZA PODATAKA za 2011.g. JAVNI DOKUMENTI DOBIJENI NA OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

13