Anda di halaman 1dari 2

Proposal kajian tindakan pendidikan islam Presentation Transcript

1. KERTAS PROPOSAL BAGI IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM MT 118 FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011 KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH NEGERI PERAK OLEH YUSAINI BIN BAKIR 731022086351 NO MATRIKS : M 20102001184 2. Latar belakang Perubahan dimensi pendidikan Perkembangan struktur pendidikan Tuntutan-tuntutan kesegaran Pendidikan Islam Keberkesanan amalan P&P Pendidikan Islam Aras kognitif murid yang relatif tinggi Keberkesanan P&P, refleksi dan penilaian kendiri (3 komponen Kajian Tindakan) 3. AMALAN KAJIAN TINDAKAN JPN NEGERI PERAK . [1] BIL BIDANG N % 1. Pengurusan dan pentadbiran 36 20.2 2. Bahasa dan Kesusateraan Melayu 19 10.6 3. Bahasa Inggeris 18 10.2 4. Matematik / Sains 42 23.6 5. Pendidikan Islam 16 8.9 6. Sejarah dan Geografi 12 6.6 7 P. Moral dan Sivik 3 1.6 8 Kemahiran hidup, lukisan dan kejuruteraan 16 8.9 9 Pengajian Am, ekonomi dan perdagangan 17 9.4 Jumlah 178 100 [1] Koleksi senarai kajian Tindakan 2007-2008 Jabatan Pelajaran Negeri Perak. 4. Matlamat Kajian Mengenalpasti tahap kefahaman dan amalan bidang kajian tindakandalam kalangan guru pendidikan islam sekolah rendah dalam proses pengajaran pendidikan islam. Mengukur perbezaan yang wujud dalam kalangan guru Pendidikan Islam dari segi jantina, lokasi sekolah dan kelulusan akademik guru. Melihat hubungan yang wujud antara amalan kajian tindakan dengan pencapaian akademik pendidikan islam pelajar sekolah rendah . Mendapatkan maklum balas dan cadangan untuk menambahbaik amalan kajian tindakan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam 5. Objektif 1.4.1. Mengkaji tahap kefahaman guru pendidikan islam sekolah rendah terhadap bidang kajian tindakan . 1.4.2. Mengkaji tahap amalan guru Pendidikan Islam sekolah rendah terhadap kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam . 1.4.3. untuk melihat perbezaan amalan kajian tindakan dalam kalangan guru Pendidikan Islam berdasarkan jantina, lokasi dan kelulusan akademik. 6. 1.4.4. untuk melihat hubungan antara amalan kajian tindakan guru Pendidikan Islam dengan pencapaian Pendidikan Islam pelajar di sekolah rendah. 1.4.5. untuk mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan amalan kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. 7. Persoalan Kajian 1.5.1. Sejauhmana tahap kefahaman guru Pendidikan Islam sekolah rendah terhadap bidang kajian tindakan . 1.5.2. Sejauhmana tahap amalan guru Pendidikan Islam sekolah rendah terhadap kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan islam . 1.5.3. Sejauhmanakah wujudnya perbezaan amalan kajian tindakan dalam kalangan guru Pendidikan Islam berdasarkan jantina, lokasi dan kelulusan akademik. 8. 1.5.4. Sejauhmanakah hubungan antara amalan kajian tindakan guru Pendidikan Islam dengan pencapaian Pendidikan Islam pelajar di sekolah rendah. 1.5.5. Apakah langkahlangkah penambahbaikan amalan kajian tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

9. Hipotesis Kajian Ho 1 Tidak ada perbezaan antara amalan kajian tindakan dalam kalangan guru dengan pencapaian murid. Ho 2 Tidak ada perbezaan tahap amalan kajian tindakan antara sekolah di bandar dengan sekolah luar bandar Ho 3 Tidak ada kaitan amalan kajian tidakan dalam kalangan guru berdasarkan lokasi sekolah Ho 4 Tidak ada kaitan amalan kajian tidakan dalam kalangan guru berdasarkan jantina 10. Konsepsual kajian SOALSELIDIK & ANALISIS DAPATAN, RUMUSAN, CADANGAN & DOKUMENTASI TAJUK, KONSEP, TEORI, ISU, OBJEKTIF, PERSOALAN HIPOTESIS PEMBOLEH UBAH BERSANDAR Kefahaman Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Pencapaian , Kurikulum PEMBOLEH UBAH TIDAK BERSANDAR Lokasi Jantina , Umur Tahap akademik Pengalaman mengajar 11. Skop dan batasan kajian Aspek pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam Kalangan Guru Pendidikan Islam Negeri Perak Populasi Guru Pendidikan Islam seluruh negeri Perak seramai 4000 orang Sampel 400 (10%) daripada 10 daerah Aspek kajian : kefahaman, amalan dan motivasi 12. Rekabentuk kajian Kajian Perpustakaan Kajian Lapangan Instrumen kajian 3.1. soal selidik 3.1.1. Bahagian A : Demografi 3.1.2. Bahagian B : Soalan kajian 3.2. soalan temubual 13. Kepentingan Kajian 1. Memberi persepsi dan alternatif baru kepada individu dan organiasi yang terbabit dengan Pendidikan Islam. 2. Menyesuaikan konsep pendidikan islam dengan dengan perkembangan sosio budaya moden. 3. Membantu memperkemas dan menambah nilai sistem Pendidikan Islam supaya seiring dengan situasi murid. 4. Memberikan pengisian untuk tujuan penyelidikan dan kajian lanjutan dalam bidang yang berkaitan