Anda di halaman 1dari 7

Perbezaan eksperimen, demonstrasi dan peristiwa percanggahan

Perbezaan definisi Eksperimen eksperimen ialah satu kaedah pengujian dengan matlamat menjelaskan - sifat realiti. Ujikaji berbeza-beza daripada yang bersifat peribadi dan tidak formal (contohnya merasai pelbagai coklat untuk mencari yang digemari), kepada yang dikawal rapi (misalnya ujian yang memerlukan radas kompleks dan diawasi ramai ahli sains yang mengharap menemui maklumat mengenai zarah subatomik). Lebih formal, uji kaji ialah satu prosedur teratur yang dilakukan dengan matlamat menentusahkan, menentupalsukan, atau memastikan ketepatan suatu hipotesis. Uji kaji banyak berbeza dari segi matlamat dan skala, namun hampir sentiasa bergantung kepada prosedur boleh ulang dan analisis logik keputusannya. Seorang kanakkanak mungkin menjalankan uji kaji mudah untuk memahami sifat graviti, manakala sekumpulan ahli sains mungkin mengambil masa bertahunDemonstrasi Demostrasi dikenali tunjuk cara, ia adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru mendemonstrasi cara atau langkah melakukan sesuatu aktivitidihadapan murid. Demontrasi ini adalah untuk teknik rama, perhati dan terang. Melalui teknik ini para pelajar boleh menjana lebih byk idea dan berkongsi idea mereka dengan rakan pelajar yang lain. Peristiwa percanggahan Ia juga dikenali discreapant event, ianya sesuatu yang member kejutan, teka-teki atau membuat pemerhati menjadi lebih ekplorasi terhadap sesuatu maklumat.

tahun penyiasatan bersistematik untuk meningkatkan pemahaman suatu kaedah fenomena. kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. Mengenal pasti masalah 2. Membuat hipothesis 3. Merancang eksperimen: - mengawal pemboleh ubah. - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Kuliah memerlukan pelajar pelajar Dalam terdapat lisan proses satu secara
1.menarik minat murid 2.menimbulkan persoalan dari murid 3. sifat ingin tahu murid bertambah 4.hasil daripada persembahan kejadian bercanggah, ini akan membuatkan murid untuk menjalankan penyiasatan, seterusnya Eksperimen! 5. sesudah murid menguasai akan sesuatu kejadian bercanggah, mereka akan menjalankan demonstrasi kepada ibu bapa dan rakan. 6. pemahaman bertambah apabila murid diminta memberi penjelasan kepada kejadian tersebut.

mendengar, memerlukan memerhati. demonstrasi, komunikasi

demontrasi

langsung dari guru kepada murid. Ia juga melibatkan pendekatan dan ide. Demonstrasi murid-murid benda-benda Terdapat atau murid. Lazimnya, guru mendemonstrasi satu gerak balas atau aktiviti sebelum membolehkan memerhati maujud dan tulin, dengan visual untuk memeriksa proses, maklumat

bagaimana mereka berfungsi. demonstrasi demonstrasi demonstrasi dengan komen penglibatan daripada murid-

murid-murid - menentulkan langkah menjalanakan eksperimen

melakukan

aktiviti itu secara individu. Demonstrasi guru ini dijadikan model

- kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4. Melakukan eksperimen 5. Mengumpul data 6. Menganalisis data 7. Mentafsirkan data 8. Membuat kesimpulan 9. Membuat laporan Dalam konsep pelancongan pelajar, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana

gerak balas dan jangkaan oleh muridmurid.

membentangkan hasil eksperimen Jenis-jenis mereka. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum sesuatu aktiviti. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar lain. Untuk menjalankan demonstrasi yang berkesan, guru merancang demonstrasi secara teliti, mempraktikkan demonstrasi, membentuk rangka demonstrasi, memastikan setiap murid perhatikan demonstrasi, memperkenalkan demonstrasi untuk memfokus perhatian, tanya dan menggalakkan soalan serta merancangkan tindakan susulan Terdapat 3 jenis tunjuk cara iaitu

a. Model hidup
Model hidup ini merujuk kepada model sebenar yang digunakan untuk melaksankannya. Contoh : tunjucara permainan alat muzik

b. Model simbolik
Model simbolik merujuk kepada tunjukcara yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambarajah atau arahan guru. Contoh : tunjukcara ujikaji sains

berdasarkan langkah-langkah Lawatan Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institusi penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini. Kajian masa depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa yang ditunjukkan dalam gambarajah.

c. Model persepsi
Model persepsi merujuk kepada penggunaan video dan computer. Contoh: menunjukkan teknik kemahiran matematik

depan.pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umumnya, penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: 1. Kenal pasti dan faham masalah 2. Jelaskan masalah 3. Cari alternatif penyelesaian masalah.

4. Lakukan operasi penyelesaian. 5. Nilaikan penyelesaian