Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa

: Bahasa Melayu :4B : 32 orang : Keluarga berwawasan : Kejayaan yang Cemerlang : 22 April 2012 : 60 minit

Hasil Pembelajaran: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 3 (i)

Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan..

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 2 (i)

Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.

Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Mengenalpasti kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi perbualan. ii) iii) iv) Membaca menggunakan intonasi yang betul dan jelas. Mengenalpasti jenis kata adjektif berdasarkan teks. Menulis tulisan berangkai yang kemas dan menarik.

Kemahiran Bahasa : Kemahiran Membaca, Kemahiran Bertutur, Menulis. : Sintaksis ayat adjektif Sebutan dan intonansi.

Sistem Bahasa

Ilmu

: Bahasa Melayu, muzik, sivik.

Nilai

: Gigih, kesungguhan, hormat-menghormati, cermat.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) :

1)Kemahiran Berfikir

: Menghubungkait, membuat inferens, menjana idea, menganalisis,dan menginterpretasi.

2)Kemahiran Belajar

: Mendengar dengan aktif, membaca secara aktif dan mengurus maklumat, mengumpul, memproses, mencatat dan melaporkan maklumat, membaca kuat.

3)Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik, Intrapersonal, Interpersonal, dan Muzik.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid tahu mengenai perasaan apabila berjaya.

BBM : Lagu Fikirkan Boleh, pembesar suara, teks diari, lirik lagu.

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Soal jawab mengenai

SET INDUKSI (5 minit)

BBM : Buku teks.

perasaan apabila berjaya - Murid diminta untuk dalam peperiksaan. (berdasarkan buku teks muka surat 23) meneliti slip peperiksaan di halaman buku teks lembaran 23. - Guru bersoal jawab Soalan : 1) Berapa A yang diperoleh oleh Abang Hafiz? dengan murid berdasarkan buku teks. - Guru membuat rumusan dan mengaitkannya dengan isi pelajaran. 4)Kontekstual 5)Teknik : soal jawab 3)KP KBT : 1) KF : Menghubungkait, membuat inferens, menjana idea. 2) KB : mendengar dengan aktif : Intrapersonal, Interpersonal

LANGKAH 1 (25 minit ) Membaca diolog : Perbualan antara ayah, ibu dan Abang Hafiz. Aktiviti 1 - Guru meminta semua murid membaca diolog yang telah diedarkan menggunakan suara yang kuat dan jelas. - Guru memperbetulkan sebutan dan intonasi murid sekiranya terdapat kesilapan. Nilai BBM : teks petikan diolog KBT : 2)KB 3)KP : membaca aktif : Intrapersonal, interpersonal, Verbal-Linguistik 4)Kontekstual 5) Strategi : Berpusatkan bahan : Kerjasama

Main peranan: Murid

Aktiviti 2 :

memainkan - Guru memilih tiga murid secara rawak. - Guru meminta murid tersebut untuk memainkan watak yang telah diberikan. - Main peranan dilakukan dihadapan kelas. - Murid lain diminta untuk menonton dalam keadaan senyap.

watak ayah, ibu dan Abang Hafiz.

LANGKAH 2 (15 minit)

BBM

: kamus

Aktiviti 1 - Guru mengedarkan teks

KBT: 1)KF : menghubungkait,

diari kepada murid. - Guru meminta murid membaca teks dengan keadaan senyap. 2)KB

menganalisis, menginterpretasi,

: mengurus maklumat dan

Aktiviti 2 - Guru meminta murid membaca teks diari dengan kuat dan jelas. - Secara rawak, guru meminta beberapa orang murid untuk membaca menggunakan intonasi yang betul. - Guru membetulkan sekiranya terdapat kesilapan. 3)KP

melaporkan maklumat. : verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal

4) Kontekstual

Nilai :kerjasama, keberanian, hormat-menghormati.

Aktiviti 3 Guru meminta murid mengenalpasti kata adjektif yang terdapat di dalam teks. Guru meminta murid untuk menyalin kata adjektif. Murid diminta untuk menulis kata adjektif tersebut menggunakan tulisan berangkai.

Guru memantau kerja murid dan menegur jika ada kesilapan. BBM :Lagu Fikirkan Boleh, dan lirik lagu Fikirkan Boleh.

LANGKAH 3 (10 minit) Aktiviti 1 - Guru mengenalpasti murid-murid yang lemah untuk diberikan aktiviti pemulihan. - Guru meminta murid untuk membaca lirik lagu yang diedarkan secara pantas dan senyap. - Guru memainkan lagu Fikirkan Boleh dan dinyanyikan oleh murid dengan bantuan guru.

KBT : 1)KF :menjana idea, menghubungkaitkan, membuat inferens. 2)KB : Memproses maklumat

3)KP : intrapersonal, interpersonal, verbal linguistik, muzik

Nilai : bekerjasama, keberanian,

Soalan : Apakah kesan yang dapat dilihat sekiranya generasi pada masa akan datang tidak lagi mementingkan kejayaan di waktu belajar?

PENUTUP (5 minit) Kognitif : - Guru meminta murid

KMD : Meramal KBT : 1)KP:Intrapersonal,

membuat rumusan secara Kerohanian ringkas. - Guru bertanya kepada murid mengenai kesan Nilai : Keberanian 2)KB:Mengumpul maklumat

Nilai-nilai murni : -Gigih berusaha

sekiranya generasi akan datang tidak lagi

-Menghormati -Bekerjasama

mementingkan ilmu. - Murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain.

Sosial : - Guru memuji murid di atas kerjasama dan keberanian yang telah ditonjolkan. - Murid juga mengatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut.