BILIK OPERASI PENILAIAN & PEPERIKSAAN

TERHAD

JOHOR 2012

SEKTOR PENILAIAN & PEPERIKSAAN

TERHAD
INSTRUMEN PENILAIAN DAN PENGANUGERAHAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN CEMERLANG JABATAN PELAJARAN JOHOR

1.0 2.0

Nama : PENARAFAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN CEMERLANG (BOP) Pendahuluan Usaha memperkasakan pendidikan merupakan satu inisiatif 360 darjah, yang mencakupi hampir segala hal berkaitan dengan pendidikan. Tidak terkecuali bidang penilaian dan pentaksiran. Keperluannya yang amat tinggi dengan usia penilaian itu sendiri yang telah melangkau lebih 50 tahun maka kemudahan bilik khas untuk peperiksaan berada pada tahap yang amat tinggi. Hampir semua sekolah menengah dan rendah di negeri Johor telah ada bilik peperiksaan. Justeru, sudah sampai masanya Bilik Operasi Pentaksiran dan Setiausaha Peperiksaan ini dapat memainkan peranan penting dalam pengurusan dan pengendalian peperiksaan di sekolah.

3.0

Matlamat Meningkatkan tahap profesionalisme guru serta memberi pengiktirafan kepada sekolah melalui pengurusan, pentadbiran dan prasarana yang menepati piawaian yang dikehendaki bagi menjamin keselamatan, kemudahan pengurusan dan pengendalian pentaksiran di sekolah.

4.0

Objektif 4.1 Mengenalpasti prasarana yang disediakan untuk Unit Penilaian dan Peperiksaan di sekolah menepati piawaian yang dikehendaki bagi menjamin keselamatan, kemudahan pengurusan dan pengendalian pentaksiran yang berkesan. Menyelaras dan menyeragamkan pengurusan dan pengendalian peperiksaan mengikut sebagaimana standard peperiksaan awam. Mengenalpasti pengurusan Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah yang layak untuk diberi Penarafan Bilik Operasi Pentaksiran (BOP) Cemerlang di peringkat daerah dan negeri.

4.2 4.3

5.0

Kaedah Pelaksanaan 5.1 Pemantauan/Penilaian 5.1.1 Pemantauan/penilaian secara kendiri hendaklah dijalankan dua kali setahun iaitu pertengahan tahun (Mac) dan akhir tahun (Oktober) oleh pihak Pengetua/ Guru Besar/ pentadbiran sekolah. Pemantauan/penilaian pegawai-pegawai dari PPD pada bulan April dan JPN dijalankan antara bulan Mei hingga Ogos dengan menggunakan instrumen yang disediakan.

5.2 Penarfan 5.2.1 Di peringkat sekolah, Pengetua / Guru Besar / Pentadbir akan membuat pemantauan kendiri di peringkat sekolah. Hasil pemantauan kendiri di peringkat sekolah akan dikumpulkan di PPD untuk dibuat pemilihan di peringkat PPD. 5.2.2 Di peringkat daerah, pegawai dari PPD akan menjalankan pemantauan bagi mengenalpasti calon terbaik bagi setiap daerah. 5.2.3 Peringkat negeri, pegawai dari negeri akan menjalankan pemantauan kepada semua calon terbaik di peringkat daerah untuk mendapatkan calon terbaik peringkat negeri. 5.2.4 Penganugerahan akan disampaikan semasa Pengumuman UPSR dan PMR pada tahun semasa. 5.2.5 Kategori hadiah adalah seperti berikut: 1. Anugerah Bilik Operasi Pentaksiran Cemerlang Kategori Bilik Khas ; a) 5 anugerah – Sekolah Menengah. b) 5 anugerah – Sekolah Rendah (SK, SJKC, SJKT) c) 3 anugerah – Sekolah Kurang Murid ( calon bawah 100 orang) 2. Anugerah Bilik Operasi Pentaksiran Cemerlang Kategori Bilik Yang Diubahsuai; a) 5 anugerah – Sekolah Menengah. b) 5 anugerah – Sekolah Rendah (SK, SJKC, SJKT) c) 3 anugerah – Sekolah Kurang Murid ( calon bawah 100 orang)

2

6.0

Instrumen Penilaian dan Penganugerahan

( Sila lihat Borang BOP/SPP/JPNJ 1)
7.0 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha : : : : Encik Mohd. Nor bin A.Ghani

Pengarah Pelajaran Johor.

En. Md. Hasidin bin Haji Zaini

Timbalan Pengarah Pelajaran Johor.
Encik Mohd. Zamri bin Sabran

Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.
Encik Hashim bin Muhamad @ Mamat

Ketua Penolong Pengarah, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.

Jawatankuasa kecil;
1. 2. 8.0 Semua Ketua Sektor, Jabatan Pelajaran Johor. Semua Pegawai Pelajaran Daerah, Negeri Johor.

Jawatankuasa Pelaksana Penaung Penasihat Pengerusi Setiausaha : : : : Encik Mohd. Nor bin A.Ghani

Pengarah Pelajaran Johor.

En. Md. Hasidin bin Haji Zaini

Timbalan Pengarah Pelajaran Johor.
Encik Mohd. Zamri bin Sabran

Ketua Sektor, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.
Encik Hashim bin Muhamad @ Mamat

P.Setiausaha :

Ketua Penolong Pengarah, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.
Encik Zubir bin Mohamed

Penolong Pengarah, Sektor Penilaian dan Peperiksaan.

Jawatankuasa kecil;
1. 2. 3. 4. Semua Pegawai , Sektor Penilaian dan Peperiksaan,Jabatan Pelajaran Johor. Semua Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah, Negeri Johor. Semua Pegawai, Unit Penilaian dan Peperiksaan, Pejabat Pelajaran Daerah Negeri Johor. Semua Pengetua / Guru Besar Negeri Johor. 3

9.0

Tentatif Program

( Sila lihat Lampiran 1 )
10 Penutup

Program Penarafan ini diharap dapat memantapkan lagi pengurusan dan pengendalian pentaksiran di semua sekolah rendah dan menengah selaras dengan perkembangannya. Ini akan membantu Setiausaha Peperiksaan menilai semula perkhidmatan dan menyelaras mengikut piawaian yang ditetapkan serta dapat memastikan pengurusan, pengendalian dan keselamatan pentaksiran berjalan dengan ’kecacatan sifar’ di semua sekolah negeri Johor.

4

CARTA ALIRAN PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PENARAFAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN

MULA

PENILAIAN OLEH PENTADBIR SEKOLAH

BORANG BOP/SPP/JPNJ 1 DIHANTAR KE PPD

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN OLEH PPD

MESYUARAT PANEL PEMILIHAN PPD

ANUGERAH PERINGKAT DAERAH

3 CALON PERINGKAT DAERAH DIHANTAR KE JPN

1. Anugerah BOP Cemerlang kategori BiliK Khas (SR, SM) 2. Anugerah BOP Cemerlang kategori Bilik Diubahsuai (SR, SM)

PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN OLEH JPN KE SEKOLAH YANG DICALONKAN

MESYUARAT PANEL PEMILIHAN JPN

ANUGERAH PERINGKAT NEGERI

1. Anugerah BOP Cemerlang kategori Bilik Khas (SR, SM) 2. Anugerah BOP Cemerlang kategori Bilik Diubahsuai (SR, SM)

TAMAT

5

BOP/SPP/JPNJ 1
INSTRUMEN PENARAFAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM NAMA PENILAI ;.................................................................. 1. DAERAH : 3. NAMA PENGETUA / GURU BESAR: 4. JENIS BILIK OPERASI PENTAKSIRAN ( tandakan √ yang berkenaan) 4.1 Bilik yang direka khas (terdapat dalam pelan asal sekolah) 4.2 4.3 Bilik yang diubahsuai dari bilik yang sedia ada di sekolah. Tiada Bilik Operasi Pentaksiran JENIS PEPERIKSAAN 2. SEKOLAH : TARIKH:.............................. MASA:........................... ......

5. NAMA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. BILANGAN MURID 7. BILANGAN GURU 8. BILANGAN STAF SOKONG LELAKI : LELAKI : LELAKI :

PEREMPUAN : PEREMPUAN : PEREMPUAN :

JUMLAH : JUMLAH : JUMLAH :

1

BAHAGIAN B :

Perhatian: Aspek Bil. 1 menggunakan Skala 1: Sederhana, Skala 2: Baik dan Skala 3: Cemerlang. Jika ’Tiada’ nilai skor adalah 0.
SKALA/SKOR Tiada Ada 0 1 2

MAKLUMAT KHAS

Bil 1

Item / Perkara PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan.
( Skala 1 ): (Skala 2): (Skala 3): 1. Hanya ada data asas. 1. Ada data asas dan dipamerkan 2.Tidak dikemaskini. 1.Lengkap, kemaskini dan dipamerkan

3

1.2 Misi, Visi dan Piagam Pelanggan
( Skala 1 ): (Skala 2): (Skala 3): 1. Hanya ada data asas. 1. Ada data asas dan dipamerkan 2.Tidak dikemaskini. 1.Lengkap, kemaskini dan dipamerkan

SKOR: 6

Perhatian: Aspek Bil. 2 menggunakan Skor 0: Tiada dan Skor 1: Ada.
Tiada 0 SKOR Ada 1

Bil 2.

Item / Perkara BUKU PANDUAN & PENGURUSAN 2.1 Buku Panduan Pengendalian Peperiksaan Bertulis Pin.3/03, (LP) 2.2 Buku Fail Meja Setiausaha UPSR/PMR/SPM , (LP) 2.3 Buku Manual Prosedur Kerja (Unit Penilaian Peperiksaan Sekolah (Peperiksaan Awam) (LP) 2.4 Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (LP) 2.5 Panduan Pengurusan Peperiksaan (UPSR, PMR, SPM, SPMU & STAM) LP 2.6 Panduan Manual Pelan Tindakan menghadapi banjir, ancaman bom, ketidakaturan, pengurusan bilik kebal semasa peperiksaan dan pengurusan kes khas (JPNJ). 2.7 Manual Pelan Tindakan Urusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (JPNJ) 2.8 Panduan Keselamatan Dokumen Dalam Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (JPNJ) 2.9 Panduan Manual Pengguna (Sistem Tuntutan Elaun Petugas Peperiksaan). 2.10 Buku Aplikasi PLBS Cetakan & Analisis PLBS (JPNJ) 2.11 Buku Pelawat 2.12 Buku Stok 2.13 Buku Keluar / Masuk Guru-Guru SKOR: 13

2

Perhatian: Aspek Bil. 3 (3.1 dan 3.2 sahaja) menggunakan Skor 0: Tiada dan Skor 1: Ada.
SKOR Bil Item / Perkara Tiada 0 Ada 1

3.

SISTEM FAIL 3.1 Fail Am (Pengurusan) 3.1.1 Carta organisasi AJK Pentaksiran 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 Surat pelantikan Jawatankuasa Penilaian & Peperiksaan Surat panggilan mesyuarat Minit mesyuarat / surat LP, JPN, PPD Surat Pekeliling / surat siaran

SKOR: 5
3.2 Fail Peperiksaan Dalaman 3.2.1 Takwim Peperiksaan Dalaman 3.2.2 Jadual waktu peperiksaan dalaman 3.2.3 Analisis peperiksaan dalaman (SAP)

SKOR: 3

3

Perhatian: Aspek Bil. 3 (3.3 sahaja) menggunakan Skor 0: Tiada, Skor 1: Ada tetapi tidak lengkap dan Skor 2: Ada dan lengkap.
SKOR Bil Item / Perkara Tiada 0
3.3 Fail Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/STPM) *peperiksaan yang berkenaan sahaja 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Jadual waktu peperiksaan awam Senarai dan kod mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah Senarai & maklumat guru a) Penyelaras kelas peperiksaan b) Guru kelas peperiksaan & angka giliran pelajar. c) Ketua Bidang dan Guru Panatia. d) Senarai cadangan nama petugas peperiksaan. e) Jadual & maklumat guru bertugas di hari peperiksaan. Pelan UPSR/PMR/SPM/STPM a) Pelan tempat duduk calon UPSR/PMR/SPM/STPM b) Pelan blok dan bilik peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM Maklumat Calon; a) Inden calon peperiksaan UPSR/PMR/SPM/STPM b) Maklumat calon peperiksaan. c) Calon kes-kes khas – kemalangan / sakit tiba-tiba. d) Calon cacat – rabun, buta, pekak (jika ada) e) Calon pindah / pindah tumpang (jika ada) f) Calon berhenti sekolah / dibuang sekolah (jika ada). g) Calon buat pembetulan maklumat / mata pelajaran Analisis peperiksaan awam (SAP peperiksaan awam)

Ada 1 2

3.3.4

3.3.5

3.3.6

SKOR: 34

4

Perhatian: Aspek Bil. 3 (3.4 sahaja) menggunakan Skor 0: Tiada, Skor 1: Ada tetapi tidak lengkap dan Skor 2: Ada dan lengkap.
SKOR Bil Item / Perkara Tiada 0 1 Ada 2

3.4 Fail Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3.4.1 Fail Pentaksiran Sekolah ( Fail Induk) 3.4.1.1 Carta Induk Organisasi PBS (Sekolah). 3.4.1.2 Carta Organisasi mengikut komponen PBS. 3.4.1.3 Surat-surat siaran yang berkaitan dengan PBS. 3.4.1.4 Surat pemberitahuan taklimat kepada murid. 3.4.1.5 Senarai Jawatankuasa Induk (sekolah). 3.4.1.6 Senarai Jawatankuasa (semua panatia). 3.4.1.7 Senarai Jawatankuasa Kes Khas. 3.4.1.8 Surat-surat perlantikan dan akuan penerima perlantikan. 3.4.1.9 Jadual Pelaksanaan. 3.4.1.10 Prosedur kerja. 3.4.1.11 Surat-surat panggilan mesyuarat. 3.4.1.12 Minit-minit mesyuarat. 3.4.1.13 Laporan yang berkaitan. 3.4.1.14 Senarai calon berdaftar. 3.4.1.15 Tugasan atau soalan (jika ada). 3.4.1.16 Senarai KPS dan PS. 3.4.1.17 Borang-borang calon yang berkaitan. 3.4.1.18 Contoh Sijil. SKOR: 36 3.4.2 Fail 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3 Pentaksiran Sekolah ( Mengikut Panitia Mata Pelajaran) Borang Markah Induk ( ikut kelas & mata pelajaran ). Sijil Fail Individu ( ikut kelas & mata pelajaran ) SKOR: 6

5

Perhatian: Aspek Bil. 4 menggunakan Skor 0: Tiada dan Skor 1: Ada.
Tiada 0 SKOR Ada 1

Bil 4.

Item / Perkara Laporan Program Pentaksiran 4.1 Laporan pentaksiran berasaskan sekolah 4.2 Laporan peperiksaan awam 4.3 Laporan peperiksaan dalaman 4.4 Laporan Taklimat Pendaftaran UPSR/PMR/SPM/STPM 4.5 Laporan Taklimat Persiapan Pra Peperiksaan Kepada Calon Peperiksaan Awam. 4.6 Laporan Taklimat Kepada Guru Bertugas Di Hari Peperiksaan 4.7 Laporan Program Pungutan Data SAP 4.8 Laporan Audit Akademik Peringkat Sekolah (Peperiksaan Dalaman) 4.9 Laporan Audit Akademik Peringkat Sekolah (Peperiksaan Awam) 4.10 Gambar-gambar aktiviti. SKOR: 10

6

Perhatian: Aspek Bil. 5 menggunakan Skala 1: Sederhana, Skala 2: Baik dan Skala 3: Cemerlang. Jika ’Tiada’ nilai skor adalah 0.
Bil Item / Perkara Tiada 5. Bilik Operasi Pentaksiran 5.1 Ciri Keselamatan Bilik Operasi Pentaksiran
-

SKOR 1

Ada 2

3

Kunci pintu ada dan berfungsi Pendawaian yang sempurna Alat Pemadam Api Peti Kecemasan Pintu dan Tingkap Berjeriji Pelan Kebakaran * Setiap item mesti berfungsi dan lengkap 0 dpd 6 item : Skor 0 1-2 dpd 6 item: Skor 1, 3 - 4 dpd 6 item: Skor 2, 5 - 6 dpd 6 item: Skor 3

Papan Tanda Nama Bilik Papan Tanda Arah Ruang Kerja Bilik Simpanan Bilik Setiausaha Daftar Inventori * Setiap item mesti berfungsi dan lengkap

5.2 Struktur Bilik Operasi Pentaksiran

0 dpd 6 item : Skor 0 1-2 dpd 6 item: Skor 1, 3- 4 dpd 6 item: Skor 2, 5 - 6 dpd 6 item: Skor 3

5.3 Keceriaan

Skor 0 – Tiada bilik / menumpang. Skor 1 – Bilik yang tidak ceria(tidak berlangsir, lantai simen dan dinding tidak bercat). Skor 2 – Bilik yang bercat , tidak berjubin (berkapet, tikar getah) dan tidak berlangsir Skor 3 – Bilik yang bercat, lantai berjubin dan berlangsir (Ceria) Skor Skor Skor Skor 0 1 2 3 Tidak dipamerkan langsung Dipamerkan tetapi kurang jelas dan sukar difahami Dipamer dengan jelas tetapi sukar difahami. Dipamer dengan jelas dan mudah difahami.

5.4 Peraturan Penggunaan Bilik Operasi Pentaksiran

5.5 Kekemasan perabot
Skor 0 Skor 1 Skor 2 Skor 3 -

Lebih 2 alatan tidak berfungsi, tidak bersih dan tidak teratur Perabot tidak lengkap dan tidak bersih Perabot lengkap dan tersusun kemas tetapi tidak bersih. Perabot lengkap , bersih dan tersusun kemas

5.6 Kelengkapan bilik

Skor 0 – Tiada alatan Skor 1 – 1 alatan tidak berfungsi dan kurang bersih Skor 2 – Semua berfungsi , bersih tetapi tidak teratur Skor 3 – Semua peralatan berfungsi, teratur dan bersih Skor 0 – Tiada Skor 1 – Ada sistem Pengudaraan dan pencahayaan tetapi tidak mencukupi/sempurna Skor 2 - Ada sistem Pengudaraan yang sempurna tetapi pencahayaan yang tidak mencukupi atau sebaliknya. Skor 3 - Sistem Pengudaraan yang sempurna dan pencahayaan yang mencukupi

5.7 Pengudaraan dan Pencahayaan.

SKOR: 21

JUMLAH SKOR : 133

7

CARA PENGIRAAN MARKAH : N (JUMLAH DIPEROLEHI) X ∑N (134) PERATUS DIPEROLEHI: SKEMA PEMARKAHAN: 90 – 100 % (GEMILANG / 5 BINTANG) 60 – 79 % (SANGAT BAIK/ 3 BINTANG) 40 – 20 % (MEMUASKAN / 1 BINTANG)

100

80 – 90 % ( CEMERLANG / 4 BINTANG) 40 – 59 % (BAIK / 2 BINTANG)

TANDATANGAN PEMANTAU , .................................................................... (nama)

8

ULASAN PENILAI : 1. KEKUATAN ; ............................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... ………………………………………………………………………………………………………………………. 2. KELEMAHAN /CADANGAN : ............................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. TANDATANGAN PEMANTAU , .................................................................... (nama)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MAKLUMBALAS SELEPAS PEMANTAUAN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.

TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL : ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... ............................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................
TANDA TANGAN PENGETUA/ GURU BESAR
........................................................................... (nama)

COP RASM I

Perhatian : Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Sektor Penilaian dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Johor dalam tempoh 14 hari selepas tarikh pemantauan.

9

Lampiran 1

TENTATIF PELAKSANAAN PENARAFAN BILIK OPERASI PENTAKSIRAN CEMERLANG JABATAN PELAJARAN JOHOR
Bil 1. 3. 3. 4. Tarikh 27 Februari 2012 27 - 29 Februari 2012 01 - 09 Mac 2012 10 – 22 Mac 2012 Aktiviti Taklimat Pelaksanaan Penganugerahaan Peringkat negeri. Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Setiusaha Setiausaha Peperiksaan memperkemaskan dokumen dan bilik. Pengetua / Guru Besar / Pentadbir membuat ”Pemantauan Kunjung Bantu” Setiausaha Peperiksaan membuat penambahbaikkan. Pengetua / Guru Besar / Pentadbir membuat penilaian. Pengetua / Guru Besar / Pentadbir membuat rumusan. Pengetua / Guru Besar / Pentadbir menghantar borang Tindakan Semua Pegawai UPP Daerah Negeri Johor JPN/PPD kepada Pengetua, Guru Besar, S/U Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Peperiksaan, Pengetua/Guru Besar/ Pentadbir. Setiausaha Peperiksaan Pengetua / Guru Besar/ Pentadbir. Pengetua / Guru Besar/ Pentadbir. Pengetua / Guru Besar/ Pentadbir Catatan

5. 6. 7. 8.

23 – 28 Mac 2012 29 Mac – 4 April 2012 5 – 6 April 2012 9 - 10 April 2012

SUP/SPP/JPNJ 1 dan SUP/SPP/JPNJ2 ke Unit Penilaian & Peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 11 – 13 Apirl 2012 16 – 26 April 2012 27 – 30 April 2012 02 Mei – 02 Ogos 2012 02 Ogos – 22 Ogos 2012 Nov - Dis 2012 Pemilihan di peringkat PPD untuk tujuan pencalonan. Pemantauan dari PPD ke sekolah yang mendapat pencalonan. PPD menghantar penilaian ke SPP, JPNJ. Pemantuan di peringkat Jabatan Pelajaran Johor. Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Program Penugerahan. Penganugerahan Bilik Operasi Pentaksiran & Setiausaha Cemerlang

Penyelaras PPD Penyelaras PPD Setiausaha Program. Pegawai SPP JPNJ Pegawai Pegawai Pegawai Pegawai Peperiksaan JPN Peperiksaan JPN

1

PENARAFAN BOP

CONTOH FORMAT LAPORAN TAJUK AKTIVITI Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Program / Aktiviti Matlamat Objektif Tarikh & Hari Masa Tempat Sasaran Kos (sekiranya ada) : : : : : : : : : Perkara

Sumber Perbelanjaan (sekiranya ada) Laporan aktiviti keseluruhannya Gambar-gambar aktiviti (jika ada) Penilaian

CONTOH TAKWIM PEPERIKSAAN PMR BIL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Taklimat Pendaftaran kepada Calon PMR Taklimat pendaftaran kepada Guru Kelas PMR dan semua guru PMR Mengumpul maklumat diri calon PMR Murid mengisi borang manual pendaftaran PMR Pendaftaran Calon PMR Murid dan Guru Kelas semak maklumat pendaftaran PMR Menghantar sistem dan dokumen pendaftran PMR ke PPD Tamat Pendaftaran PMR Tamat Tukar Status Calon PMR Pungut Data SAP 1 Audit Akademik 1 Taklimat PBS kepada calon PMR Surat pemberitahuan PBS kepada calon dan ibu bapa Audit akademik 2 Taklimat PBS kepada semua guru Tingkatan 3 Taklimat kemasukan markah PBS kepada guruguru mata pelajaran terlibat. Menerima taklimat masuk markah Kerja Kursus dari PPD Masuk markah kerja kursus Operasi JOB, KOB dan BJ Operasi Susun Atur Bilik Peperiksaan Taklimat Pra Peperiksaan kepada Calon Taklimat Peperiksaan Kepada Guru Bertugas Semasa Peperiksaan

PERKARA

Tarikh

Tindakan

DAN SEBAGAINYA SEHINGGA KEPUTUSAN DIJANGKAKAN KELUAR.

CONTOH PLAN BLOK DAN BILIK YANG AKAN DIGUNAKAN SEMASA PEPERIKSAAN PMR

Pintu Masuk Sekolah KANTIN

Dewan Sekolah Pusat Pusat JK001( Calon K001 –K120)

BLOK A

Tingkatan 4 Tingkatan 4 Anggerik Cengal Bilik Bilik Muzik Komputer Pusat JK001 Tingkatan 2 Bilik 1 Mawar (K121-K151) MAKMAL KIMIA

T A N G G A

Tingakatan 4 Mawar Tingkatan 2 Anggerik Bilik Kaunseling

Bilik Tayang

Tingkatan 2 Cengal Pusat JK002 Bilik 2 (K26 –K040 PEJABAT

T A N G G A

Bilik Media

Tingkat 3 Tingkat 2

Pusat JK002 Bilik 1 (K001 – K025) MAKMAL FIZIK

Tingkat 1 Bawah

Tingkatan 5 Anggerik BLOK B

Tingkatan 5 Cengal

Bilik Mesyuarat KELAS KELAS PERALIHAN PERALIHAN MAKMAL BAIOLOGI

T A N G G A

Tingakatan 5 Mawar Tingkatan 6 Atas

Tingkatan 5 Meranti Tingkatan 6 Rendah

KELAS PERALIHAN MAKMAL BAHASA

T A N G G A

Stor 1 Tingkatan 6 Rendah BILIK PENTAKSIRAN KEDAI BUKU

Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Bawah

CONTOH INDEN BILANGAN PELAJARAN (PMR)

PUSAT : JK001 KOD 02 12 21 23 32 33 45 50 55 76 77 MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS SEJARAH GEOGRAFI BAHASA CINA BAHASA TAMIL PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SAINS KHB PILIHAN 1 KHB PILIHAN 2 BILANGAN PELAJAR 178 178 178 178 18 10 150 178 178 100 78

CONTOH SENARAI CALON YANG MENGAMBIL PEPERIKSAAN PMR
BIL KELAS NAMA NO. TELEFON

CONTOH SENARAI CALON YANG DIBUANG SEKOLAH, BERHENTI SEKOLAH, PINDAH PUSAT, CACAT
1. Bil 1. CALON DIBUANG SEKOLAH Nama Melor a/p Pawi

Tingkatan 3 Meranti

No. Pusat / Angka Giliran JZ001K055

2. Bil 1.

CALON BERHENTI SEKOLAH Nama Kim Beng Hong

Tingkatan 3 Meranti

No. Pusat / Angka Giliran JZ001K050

3. Bil 1.

CALON PINDAH PUSAT Nama Tingkatan Ting a/l Bulat 3 Cengal

Maklumat Sekolah Baru/ No Tel SMK Bahagia Jaya 08-888128

Status Dokumen PBS Telah di serah

4. Bil 1.

CALON BERPINDAH PUSAT KE SEKOLAH INI DAN MENUMPANG (CALON PINDAH TUMPANG) Nama Kim Teng Long Tingkatan 3 Meranti No. Pusat / Angka Giliran JR001K058 Sekolah Asal / No Tel SMK Teratai Jaya 06-6661166

5. Bil 1.

CALON BERPINDAH PUSAT KE SEKOLAH INI DAN MENUMPANG (CALON PINDAH TUMPANG) Nama Ting a/l Bulat Tingkatan 3 Cengal No. Pusat / Angka Giliran JZ001K101 Maklumat Sekolah Baru/ No Tel SMK Seri Jaya 06-8812134

6. Bil 1.

CALON CACAT Tingkatan 3 Seraya No. Pusat / Angka Giliran JZ001K111 Jenis Cacat Rabun

Nama Bulat bin Bujur

CONTOH SENARAI & MAKLUMAT GURU
A) PENYELARAS KELAS PEPERIKSAAN Bil 1. 2. B) Nama En. Ali bin Ahmad En. Kamal bin Din No. H/P 012-7734567 013-7888488 Peperiksaan PMR SPM

GURU TINGKATAN (KELAS PEPERIKSAAN) & ANGKA GILIRAN PELAJAR.
ANGKA GILIRAN PELAJAR TING.
3A 3B 3C 3D 3F 3G 3H

NAMA GURU
Pn. Hamimah binti Saion Pn Kim Moon Chee En. Adnan bin Sabtu En. Samad bin Ali Pn. Maimon bin Zali En. Ramasamy a/l Munaindy En. Karim bin Meon

NO . TELFON
012-7421661 013-7881234 07-2324456 017-4567441 018-7414134 07-2345678 07-2345679

JZ001 K001-K034 K035-K071 K072-K107 K108-K144 K145-K179 JZ002 K001-K036 K037-K070

C)

KETUA BIDANG DAN GURU PANATIA Bil 1. 2. Nama No. H/P 012-7734567 013-7888488 Ketua Bidang Bahasa Teknik Vokasional Kemanusiaan Sains Matematik Ketua Panatia Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam

Bil 1. 2.

Nama

No. H/P

CONTOH GURU BERTUGAS DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN
Tarikh / Hari Masa 8.10– 9.10 pagi 10.30 – 12.00 tgh 2.30 – 3.45 ptg 8.10 – 9.25 paagi 10.40 – 12.25 tgh 2.20 – 3.50 ptg 8.10 – 10.10 pagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu I Bahasa Melayu II Sains II Matematik I Matematik 2 KHB Bahasa Cina 1 / Bahasa Arab 1 Nama Guru En. Tan Hai Seng Pn. Seroja a/p Munaidy En.Azlan b.Ali En. Ayob bin Dol Pn. Hasnah bt Noor En. Hairi bin Zol Pn. Kumasi a/p Muthu

CONTOH MAKLUMAT CADANGAN KETUA PENGAWAS (KP) DAN PENGAWAS YANG AKAN BERTUGAS SEMASA PENILAIAN MENEGAH RENDAH Nama Sekolah : No. Telefon Sekolah : Kod Sekolah : No. Fax Sekolah
Bil KP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Penuh

:
Jantina Gred Jawatan Gaji Hakiki Alamat Rumah No Tel Rumah No. H/P

Kad Pengenalan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful