Anda di halaman 1dari 26

Kursus Sijil Tinggi Muamalat (Asas) - ILMI Institut Latihan Islam Malaysia (ILMI)

2011 03 07
2011 03 07
Al-Qawa c id Al-Fiqhiyyah Dibentangkan oleh: Abdullaah Jalil Universiti Sains Islam Malaysia 1
Al-Qawa c id Al-Fiqhiyyah
Dibentangkan oleh:
Abdullaah Jalil
Universiti Sains Islam Malaysia
1
Mutiara Kata, Pembuka Bicara
Mutiara Kata, Pembuka Bicara
 Sayyiduna Umar menulis kepada Abu Musa al- ‟Ash‟ari: ،مطاثنا يف ٖداًتنا ٍي ريخ قحنا
 Sayyiduna Umar menulis kepada Abu Musa al-
‟Ash‟ari:
،مطاثنا يف ٖداًتنا ٍي ريخ قحنا حعجارئ ،ىيذق قحنا ٌإف
باتكنا يف لغهثي ىن اًي ،كرذص يف جهتخي اًيف ىٓفنا ىٓفنا
،كذُع
رٕيلأا سق ىث ،رئاظُنأ ِاثشلأا فرعا ،حُسنأ
 Imam Malik berkata:
ٍي ةهق يف للها ّعضي رَٕ ْٕ اًَإٔ حيأرنا جرثكت ىهعنا سين
ءاشي
2011 03 07
2
Isi Kandungan
Isi Kandungan
 Definisi dan Konsep  Sejarah Perkembangan  Rujukan-Rujukan Utama (Al-Shafi‟iyyah)  Perbezaannya dengan
 Definisi dan Konsep
 Sejarah Perkembangan
 Rujukan-Rujukan Utama (Al-Shafi‟iyyah)
 Perbezaannya dengan Al-Dhawabith dan Al-
Nazhariyyah Al-Fiqhiyyah
 Hubungannya dengan Usul Fiqh
 Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum
 Pendekatan Perbincangan
 5 Kaedah Fiqh Yang Paling Asas
 Kesimpulan
2011 03 07
3
Definisi dan Konsep
Definisi dan Konsep

حيٓقفنا ذعإقنا

Definisi dan Konsep حيٓقفنا ذعإقنا - Hukum syar‟ie amali -5 hukum asas -Umum dan meliputi -Jelas

-Hukum syar‟ie amali

-5 hukum asas

ذعإقنا - Hukum syar‟ie amali -5 hukum asas -Umum dan meliputi -Jelas dan nyata -Ringkas dan

-Umum dan meliputi

-Jelas dan nyata

-Ringkas dan padat -Menuntut makna tambahan

2011 03 07 4
2011 03 07
4
Definisi dan Konsep
Definisi dan Konsep
 Definisi: Prinsip amali syar’ie yang menyeluruh dan meliputi semua juzu’ di bawahnya dengan nyata
 Definisi: Prinsip amali syar’ie yang menyeluruh dan meliputi
semua juzu’ di bawahnya dengan nyata
 Merupakan pendekatan secara “horizontal” atau melintang dalam perbahasan hukum fiqh.
 Merupakan pendekatan secara “horizontal” atau
melintang dalam perbahasan hukum fiqh.
 Merupakan hasil kajian terhadap nusus, ijma‟ dan fatwa para ulama‟ dan mencari prinsip kesamaan
 Merupakan hasil kajian terhadap nusus, ijma‟ dan fatwa
para ulama‟ dan mencari prinsip kesamaan yang
mengaitkan hukum-hukum syara‟ yang mempunyai
sifat atau „illah hukum yang sama.
2011 03 07
5
Definisi dan Konsep
Definisi dan Konsep
Ibadat Muamalat Jinayat Nizam al-Hukm Etc. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Al-Dhawabith al-Fiqhiyyah Al-Nazhariyyah
Ibadat
Muamalat
Jinayat
Nizam al-Hukm
Etc.
Al-Qawaid al-Fiqhiyyah
Al-Dhawabith
al-Fiqhiyyah
Al-Nazhariyyah
al-Fiqhiyyah
2011 03 07
6
Definisi dan Konsep
Definisi dan Konsep
 Kepentingan al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah – Pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahun bab-bab fiqh yang pelbagai
 Kepentingan al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
– Pemudah cara bagi penghafalan dan pengetahun bab-bab fiqh
yang pelbagai dan luas
– Pembinaan “al-malakah al-fiqhiyyah” (keupayaan fiqh) dalam
diri pelajar
– Penyelarasan dan pemeliharaan hukum-hukum fiqh agar tidak
bertentangan di antara satu sama lain
– Memberi gambaran umum mengenai sesuatu hukum fiqh
2011 03 07
7
Sumber Pengambilan
Sumber Pengambilan
Sumber
Sumber
Al-Sunnah
Al-Sunnah
Al-Athar
Al-Athar
Al-Quran
Al-Quran
Al-Ijtihad
Al-Ijtihad
Al-Sahabah
Al-Sahabah
Al-Tabi‟in
Al-Tabi‟in
Al-Istinbath
Al-Istinbath
Al-Istiqra‟
Al-Istiqra‟
Al-Naqis
Al-Naqis

2011 03 07Pengambilan Sumber Al-Sunnah Al-Athar Al-Quran Al-Ijtihad Al-Sahabah Al-Tabi‟in Al-Istinbath Al-Istiqra‟ Al-Naqis 8

8
8
Istilah-istilah Yang Hampir Serupa dan Perbezaannya
Istilah-istilah Yang Hampir Serupa dan
Perbezaannya
 Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah(حيٓقفنا طتإضنا)  Al-Nazhariyyah Al-Fiqhiyyah(حيٓقفنا
 Al-Dhawabith Al-Fiqhiyyah(حيٓقفنا طتإضنا)
 Al-Nazhariyyah Al-Fiqhiyyah(حيٓقفنا حيرظُنا)
 Al-Qawa‟idh Al-Usuliyyah(حينٕصلأا ذعإقنا)
2011 03 07
9
Sejarah Perkembangan
Sejarah Perkembangan
Sejarah Perkembangan Peringkat 1: Pembinaan Asas (Zaman Rasulullah saw  Akhir Kurun Ke-3) Ciri-ciri 2: Penulisan

Peringkat

1: Pembinaan Asas (Zaman Rasulullah saw Akhir Kurun

Ke-3)

Ciri-ciri
Ciri-ciri
(Zaman Rasulullah saw  Akhir Kurun Ke-3) Ciri-ciri 2: Penulisan dan Perkembangan (Kurun Ke-4 hingga Kurun
2: Penulisan dan Perkembangan (Kurun Ke-4 hingga Kurun Ke- 9)
2: Penulisan dan Perkembangan
(Kurun Ke-4 hingga Kurun Ke-
9)
Penulisan dan Perkembangan (Kurun Ke-4 hingga Kurun Ke- 9) Hadis dan athar para sahabat, para tabi‟in

Hadis dan athar para sahabat, para tabi‟in dan tabi‟t- tabi‟in yang berbentuk kaedah

-Pada awalnya, tidak mempunyai penyusan tertentu mengikut bab sehinggalah pertengahan kurun ke-8 -Ulama‟ 4 mazhab
-Pada awalnya, tidak mempunyai penyusan tertentu
mengikut bab sehinggalah pertengahan kurun ke-8
-Ulama‟ 4 mazhab
3: Pengukuhan (Kurun ke-10 -Perbahasan lebih khusus hingga penubuhan al-Majallah) -Perbezaan istilah diwujudkan
3: Pengukuhan (Kurun ke-10
-Perbahasan lebih khusus
hingga penubuhan al-Majallah)
-Perbezaan istilah diwujudkan
-Syarah bagi kitab-kitab utama
4: Kebangkitan Ilmiah (Akhir
kurun ke-13 sehingga sekarang)
-Perundangan dan gazet
-Tahqiq kitab turath
-Pengeluaran dari kitab-kitab fiqh utama
-Penyusunan yang lebih terperinci
-Penyelidikan
-Penulisan “muqaddimah”
10
10
Rujukan-rujukan Utama (Mazhab Shafi‟e)
Rujukan-rujukan Utama (Mazhab Shafi‟e)
Pengaran Tajuk 1: Imam Izz Ibn Abd al-Salam واَلأا حناصي يف واكحلأا ذعإق 2: Imam
Pengaran
Tajuk
1: Imam Izz Ibn Abd al-Salam
واَلأا حناصي يف واكحلأا ذعإق
2: Imam Ibn al-Wakil
رئاظُنأ ِاثشلأا
3:Imam Tajuddin al-Subki
رئاظُنأ ِاثشلأا
4: Imam Ibn al-Mulaqqin
رئاظُنأ ِاثشلأا
5: Imam al-Suyuti
رئاظُنأ ِاثشلأا
6. Imam Nawawi
طتإضنأ لٕصلأا
2011 03 07
11
Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyyah: Hubungannya Dengan Usul Fiqh 2011 03 07 12
Al-Qawa‟id Al-Fiqhiyyah:
Hubungannya Dengan Usul Fiqh
2011 03 07
12
Usul Fiqh, Ijtihad dan Fiqh
Usul Fiqh, Ijtihad dan Fiqh

Mujtahid

Ijtihad Usul Fiqh
Ijtihad
Usul Fiqh
Fiqh
Fiqh

Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

Sumber
Sumber
2011 03 07 13
2011 03 07
13
Ijitihad
Ijitihad
Ijtihad
Ijtihad
Manhaj/ Metodologi
Manhaj/
Metodologi
Mujtahid
Mujtahid
Sumber
Sumber
Mutlaq
Mutlaq
Muntasab
Muntasab
Mazhab/ Ashab al-Wujuh
Mazhab/
Ashab al-Wujuh
Al-Tarjih
Al-Tarjih
Imam Abu Hanifah
Imam Abu Hanifah
Imam Malik
Imam Malik
Utama
Utama
Sekunder
Sekunder
Imam Shafi’e
Imam Shafi’e
Imam Ahmad
Imam Ahmad
Al-Futya/Al-Fatwa
Al-Futya/Al-Fatwa
2011 03 07 14
2011 03 07
14
Usul Fiqh dan Fiqh
Usul Fiqh dan Fiqh
Sumber-sumber Hukum
Sumber-sumber Hukum
Asas dan Disepakati
Asas dan Disepakati
Sekunder dan Tidak Disepakati
Sekunder dan Tidak Disepakati
Al-Quran
Al-Quran
Al-Sunnah
Al-Sunnah
Al-Istihsan
Al-Istihsan
Al-Maslahah
Al-Maslahah
Al-’Urf
Al-’Urf
Al-Ijma’
Al-Ijma’
Al-Qiyas
Al-Qiyas
Al-Maslahah Al-Mursalah
Al-Maslahah Al-Mursalah
Al-Istishab
Al-Istishab
Al-Zara’i
Al-Zara’i
Shar’u Man Qablana
Shar’u Man Qablana
Al-Istiqra’
Al-Istiqra’
2011 03 07 15
2011 03 07
15

Shar’ Man Qablana

Mazhab al-Sahabi

Al-Maslahah

Al-Istihsan

Al-Istishab

Al-Istiqra’

Al-Zarai’

Al-’Urf

Usul Fiqh dan Fiqh
Usul Fiqh dan Fiqh
Maqasid al-Shari’ah
Maqasid al-Shari’ah

Al-Qiyas

Al-Qur’an

Al-Ijma’

Al-Sunnah

Hukum Fiqh = Rumah Mujtahid = Tukang Rumah

Ijtihad = Usaha dan Kaedah

2011 03 07 16
2011 03 07
16
Pembahagian Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Pembahagian Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Pembahagian Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Pembahagian Sumber Kedudukan حص٘صَْىا حطثْرسَىا /حيقرسَىا

Pembahagian

Sumber
Sumber
Kedudukan
Kedudukan
حص٘صَْىا
حص٘صَْىا
حطثْرسَىا
حطثْرسَىا
/حيقرسَىا حييصلأا
/حيقرسَىا
حييصلأا
حعتارىا
حعتارىا
Keumuman
Keumuman
Ulama’
Ulama’

Persepakatan

حيينىا ذعا٘قىا ٙشثنىا
حيينىا ذعا٘قىا
ٙشثنىا
حيينىا ذعا٘قىا ٙشغصىا
حيينىا ذعا٘قىا
ٙشغصىا
اٖييع قفرَىا
اٖييع قفرَىا
اٖيف فيرخَىا
اٖيف فيرخَىا
ةٕازَىا عيَج
ةٕازَىا عيَج
ةٕازَىا شثمأ
ةٕازَىا شثمأ
ةٕازَىا ِيت
ةٕازَىا ِيت
ةٕزَىا وخاد ِيعَىا
ةٕزَىا وخاد
ِيعَىا
حصاخىا جذعا٘قىا
حصاخىا جذعا٘قىا

2011 03 07ةٕازَىا شثمأ ةٕازَىا ِيت ةٕزَىا وخاد ِيعَىا حصاخىا جذعا٘قىا 17

17
17
Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum
Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum
Pendapat Huraian 1: Imam al-Juawyni, Ibnu Daqiq al-’Id dan Ibnu Nujaim Tidak boleh dijadikan sebagai
Pendapat
Huraian
1: Imam al-Juawyni, Ibnu Daqiq
al-’Id dan Ibnu Nujaim
Tidak boleh dijadikan sebagai dalil:
-Bersifat majoriti dan bukan menyeluruh
-Kebanyakannya tidak bersandar kepada nusus
-Ia adalah hasil kajian fiqh dan bukan asasnya
2: Imam al-Ghazali, al-Qarrafi,
Ibnu Bashir dan Al-Shatibi
Boleh dijadikan dalil sekiranya tidak bertentangan
dengan nusus dan ijma‟:
-Menyeluruh dan umum
-Tidak rosak walaupun ada pengecualian
-Melihat kepada ijtihad para imam
3: Lujnah Penggubal al-
Majallah (antaranya Muhaqqiq
Hukum asalnya tidak boleh dijadikan dalil tetapi
sebagai isti‟nas (pra-dalil) kecuali:
Mazhab Hanafi, Ibnu Abidin)
-Sumber pengambilannya adalah nusus atau ijma‟
-Tidak bertentangan dengan nusus dan ijma‟
2011 03 07 18
2011 03 07
18
5 Kaedah Fiqh Paling Asas  اْذصاقًت رٕيلأا  لشنات لٔزي لا ٍيقينا  لازي
5 Kaedah Fiqh Paling Asas
 اْذصاقًت رٕيلأا
 لشنات لٔزي لا ٍيقينا
 لازي ررضنا
 ريسيتنا ةهجت حقشًنا
 حًكحي جداعنا
2011 03 07
19
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah
Al-Qa’idah
Al-Fiqhiyyah
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah Al-Qa’idah Al-Fiqhiyyah Sumber Huraian Terperinci Aplikasi Pengecualian
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Aplikasi
Aplikasi
Pengecualian
Pengecualian
Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Terperinci Aplikasi Pengecualian Makna/Maksud Umum Kaedah Lain Yang Berkaitan Cabang Syarat atau Qayd 2011 03 07
Terperinci Aplikasi Pengecualian Makna/Maksud Umum Kaedah Lain Yang Berkaitan Cabang Syarat atau Qayd 2011 03 07
Terperinci Aplikasi Pengecualian Makna/Maksud Umum Kaedah Lain Yang Berkaitan Cabang Syarat atau Qayd 2011 03 07
Terperinci Aplikasi Pengecualian Makna/Maksud Umum Kaedah Lain Yang Berkaitan Cabang Syarat atau Qayd 2011 03 07
Cabang
Cabang
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd
2011 03 07 20
2011 03 07
20
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang

إذصاقَت سٍ٘لأا

Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah إذصاقَت سٍ٘لأا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ
Aplikasi
Aplikasi
Cabang
Cabang
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ با٘ث لا
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ با٘ث لا Makna/Maksud Umum
حيْىات لاإ با٘ث لا
حيْىات لاإ با٘ث
لا
Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ با٘ث لا Makna/Maksud Umum Pengecualian وَعىا ِع خدشجذ
Cabang Syarat atau Qayd حيْىات لاإ با٘ث لا Makna/Maksud Umum Pengecualian وَعىا ِع خدشجذ
Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Pengecualian
Pengecualian

وَعىا ِع خدشجذ ارإ حيْىا ُأ وصلأا

حي٘يّذىا سٍ٘لأا يف جشثؤٍ ُ٘نذ لا

وعفىات

حيْىا حّساقٍ
حيْىا حّساقٍ

وصلأا

يّاثَىاٗ ظافىلأى لا يّاثَيى د٘قعىا يف جشثعىا

لاٗ ًذقرف

شسعري ٗأ سزعري ُإ لاإ شخأرذ

2011 03 07
2011 03 07
21
21
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang

لشىات هٗضي لا ِيقيىا

Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah لشىات هٗضي لا ِيقيىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام
Aplikasi
Aplikasi
Cabang
Cabang
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت وصلأا
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت وصلأا
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت وصلأا

ُام اٍ ٚيع ُام اٍ ءاقت وصلأا

ٌٕ٘ريى جشثع لا
ٌٕ٘ريى جشثع لا
ُام اٍ ءاقت وصلأا ٌٕ٘ريى جشثع لا حٍزىا جءاشت وصلأا ٓؤطخ ٔرقٗ بشقأ
ُام اٍ ءاقت وصلأا ٌٕ٘ريى جشثع لا حٍزىا جءاشت وصلأا ٓؤطخ ٔرقٗ بشقأ

حٍزىا جءاشت وصلأا

ٓؤطخ

جشثع لا حٍزىا جءاشت وصلأا ٓؤطخ ٔرقٗ بشقأ ٚىإ زداحىا حفاضإ وصلأا

ٔرقٗ بشقأ

ٚىإ زداحىا حفاضإ وصلأا

ٔرقٗ بشقأ ٚىإ زداحىا حفاضإ وصلأا ) إشيغٗ ( ًذعىا حضساعىا سٍ٘لأا

)إشيغٗ( ًذعىا حضساعىا سٍ٘لأا

يف وصلأا

Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Pengecualian
Pengecualian

ِيثىا ِظىات جشثع لا

2011 03 07
2011 03 07
22
22
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
هاضي سشضىا
هاضي سشضىا
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah هاضي سشضىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف
Aplikasi
Aplikasi
Cabang
Cabang
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا فشصذ ٓشيغ ٔت
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا فشصذ ٓشيغ ٔت

ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا فشصذ

atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا فشصذ ٓشيغ ٔت سشضري ٌى ارإ حصي اَّإ
atau Qayd ٔقح صىاخ يف ُاسّلإا فشصذ ٓشيغ ٔت سشضري ٌى ارإ حصي اَّإ

ٓشيغ ٔت سشضري ٌى ارإ حصي اَّإ

ٓشيغ ٔت سشضري ٌى ارإ حصي اَّإ ححيصَىا ةيج ٍِ ٚىٗأ ذسافَىا ءسد

ححيصَىا ةيج ٍِ ٚىٗأ ذسافَىا ءسد

ححيصَىا ةيج ٍِ ٚىٗأ ذسافَىا ءسد Makna/Maksud Umum Pengecualian ٔيثَت هاضي لا
Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Pengecualian
Pengecualian

ٔيثَت هاضي لا سشضىا

Umum Pengecualian ٔيثَت هاضي لا سشضىا اَيذق ُ٘ني لا سشضىا اَٖفخأ

اَيذق ُ٘ني لا سشضىا

اَٖفخأ بانذسات سشض اَٖظعأ يعٗس ُاذذسفٍ دضساعذ ارإ

سشض اَٖظعأ يعٗس ُاذذسفٍ دضساعذ ارإ ُانٍلإا سذقت عفذي سشضىا 2011 03 07 23

ُانٍلإا سذقت عفذي سشضىا

2011 03 07
2011 03 07
23
23
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang

شيسيرىا ةيجذ حقشَىا

Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Al-Fiqhiyyah شيسيرىا ةيجذ حقشَىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا
Aplikasi
Aplikasi
Cabang
Cabang
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا جسٗشضىا
Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا جسٗشضىا

خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا

atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا جسٗشضىا حىضٍْ هضْذ حجاحىا حصاخ
atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا جسٗشضىا حىضٍْ هضْذ حجاحىا حصاخ
atau Qayd خاس٘ظحَىا حيثذ خاسٗشضىا جسٗشضىا حىضٍْ هضْذ حجاحىا حصاخ

جسٗشضىا حىضٍْ هضْذ

حجاحىا

حصاخ ٗأ دّام حٍاع

هذثىا ٚىإ ساصي وصلأا

سزعذ ارإ

Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Pengecualian
Pengecualian

إسذقت سذقذ جسٗشضىا

Umum Pengecualian إسذقت سذقذ جسٗشضىا ٔىاٗضت وطت سزعى صاج اٍ ) إشيغٗ (

ٔىاٗضت وطت سزعى صاج اٍ

جسٗشضىا ٔىاٗضت وطت سزعى صاج اٍ ) إشيغٗ ( شيغىا قح وطثي لا

) إشيغٗ( شيغىا قح وطثي لا ساشطضلاا

2011 03 07
2011 03 07
24
24
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan

حَنحٍ جداعىا

Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Perbahasan Al-Qawa‟idh Al-Fiqhiyyah حَنحٍ جداعىا Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan
Sumber
Sumber
Huraian Terperinci
Huraian
Terperinci
Kaedah Lain Yang Berkaitan
Kaedah Lain
Yang
Berkaitan
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش
Sumber Huraian Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش
Aplikasi
Aplikasi
Cabang
Cabang
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام
Terperinci Kaedah Lain Yang Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام
Syarat atau Qayd
Syarat atau
Qayd

دثيغ ٗأ

Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام افشع فٗشعَىا ٌْٖيت
Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام افشع فٗشعَىا ٌْٖيت
Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام افشع فٗشعَىا ٌْٖيت
Berkaitan Aplikasi Cabang Syarat atau Qayd دثيغ ٗأ اطشش طٗششَىام افشع فٗشعَىا ٌْٖيت

اطشش طٗششَىام افشع

فٗشعَىا

ٗأ اطشش طٗششَىام افشع فٗشعَىا ٌْٖيت ط٘شَىام ساجرىا ِيت فٗشعَىا

ٌْٖيت ط٘شَىام ساجرىا ِيت فٗشعَىا

ٌْٖيت ط٘شَىام ساجرىا ِيت فٗشعَىا جداعىا حىلاذت كشرذ حقيقحىا )
ٌْٖيت ط٘شَىام ساجرىا ِيت فٗشعَىا جداعىا حىلاذت كشرذ حقيقحىا )

جداعىا

حىلاذت كشرذ حقيقحىا

) إشيغٗ( باطخىاام

بارنىا

Makna/Maksud Umum
Makna/Maksud
Umum
Pengecualian
Pengecualian

خدشطضا ارإ جداعىا شثرعذ اَّإ

خدشطضا ارإ جداعىا شثرعذ اَّإ سداْيى لا عئاشىا ةىاغيى جشثعىا

سداْيى لا عئاشىا ةىاغيى جشثعىا

2011 03 07
2011 03 07
25
25
2011 03 07
2011 03 07
Sekian, terima kasih. 26
Sekian, terima kasih.
26