Anda di halaman 1dari 2

KEPENTINGAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN KEPADA GURU

Memahami dan menjelaskan ciri-ciri penyuburan perkembangan kanak-kanak dalam bilik darjah. Memahami tingkahlaku kanak-kanak Meramal dan mengawal tingkah laku kanak-kanak

pertumbuhan

dan

Menghuraikan perbezaan individu dan rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan dan kebolehan pelajar. Menyelesaikan masalah kanak-kanak dalam situasi pembelajaran. Menggerakkan kanak-kanak mengikut kebolehan. Memahami dan menjelaskan naluri, desakan, keperluan, perbezaan individu, personaliti dan konsep kendiri. Menjalankan penyelidikan psikologi pendidikan. Meningkatkan mutu dan prestasi pendidikan negara.

Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar

Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalh secara dua hala dua hala. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalm aktiviti pembelajaran dan pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pembelajaran murid.

Posted by lepat at 2:25 AM 0 comments


Ciri-Ciri Pemusatan Guru

Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru memainkan peranan yang penting, sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. Komunakasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar. Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan. Stratergi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektiv pengajaran guru.

Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyeburan nilai murni atau perkembamgan emosi . Stratergi ini mementingkan pencapaian murid berdasrkan keputusan uijan dan perperiksaan Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk meningat dan menghafal dan kurang berupaya membuat interprestasi. Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang psitif kurang dapat dipupuk. Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian Di bawa stratergi pemusatan guru, murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif.