Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

SEKOLAH KEBANGSAAN LAKSAMANA


Tarikh: 1 April 2011
Hari : Jumaat
Masa: 0830 - 0930 ( 60 minit )
Tahun : 5 Bestari
Bilangan Murid: 33 Orang ( 13 ) Lelaki

( 20 ) Perempuan

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tema: Kepenggunaan
Tajuk: Pengguna bermaklumat, Perbelanjaan berhemat.

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama
5.2. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai
Aras 2
i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan
dan perkhidmatan.
Aras 1
i.

Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

Fokus Sampingan
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Aras 1
ii.Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
Objektif ekplisit:
Pada akhir pembelajaran:
a) Sekurang-kurangnya 80 % daripada murid-murid dapat membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas.
b) Murid-murid dapat menjawab 12 daripada 20 soalan kuiz peribahasa dengan betul.
c) Sekurang-kurangnya 60% daripada murid-murid dapat menghasilkan sebuah karangan dialog yang menggunakan
perkataan serta tatabahasa yang betul dengan bantuan guru.
Sistem Bahasa:
a) Kosa Kata
i.
ii.
iii.
iv.
v.

penapis
pengeluar pembuat/penghasil
halus - kecil
tiruan perkhidmatan

b) Tatabahasa
i.
Peribahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


i.
Pembelajaran kontekstual
-Pengalaman murid-murid
ii.

Kemahiran Berfikir
- Menjana Idea

iii.

Kecerdasan Pelbagai
-Interpersonal
-Verbal linguistik
iv. Kajian Masa Depan

Penekanan Konsep 5P:


a) Penggabungjalinan
-Kemahiran bertutur dan mendengar, kemahiran membaca dan kemahiran menulis
b) Penyerapan
i.
Nilai murni:
- Jujur
- Berjimat-cermat
- Bekerjasama
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP):
- Buku teks
- LCD dan komputer

Pengetahuan Sedia Ada Murid:


a) Murid-murid pernah melakukan aktiviti menjual barang atau membeli barang.
b) Murid-murid pernah menggunakan peribahasa di dalam karangan.

Masa/Langkah

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran

Catatan

Induksi Set
(0830 0835)
(5 minit)

Pengenalan Tajuk
Tema: Kepenggunaan
Tajuk: Pengguna bermaklumat, perbelanjaan
berhemat.

1. Guru menanyakan beberapa


soalan dan pelbagai jangkaan
jawapan diterima.
2. Guru mengaitkannya dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Kemahiran berfikir
- menjana idea

Soalan-soalan (Contoh)
1. Berapakah duit yang diberikan oleh ibu bapa
untuk dibelanjakan?
2. Bagaimanakah murid membelanjakan duit
tersebut?
3. Bagaimanakah hendak berjimat semasa
berbelanja?

Langkah 1
(0835-0855)
(20 minit)

KEMAHIRAN MEMBACA
Dialog Menilai Sesuatu Barangan
Lima Kosa Kata
i.

penapis

BSPP
- gambar
Pembelajaran
kontekstual
- Pengalaman muridmurid

1. Guru menunjukkan teks dialog


bertajuk Menilai Sesuatu
Barangan yang terdapat dalam
buku teks halaman 80
2. Guru meminta murid untuk
membaca teks secara senyap.

Objektif
a)

Nilai Murni
- jujur

ii.
iii.
iv.
v.

pengeluar
halus - kecil
tiruan
perkhidmatan

3. Guru memilih murid secara rawak


untuk membaca dialog secara
berpasangan dengan intonasi dan
sebutan yang betul.
4. Guru membahagikan murid
kepada 2 kumpulan
5. Guru menyuruh murid-murid
membaca dialog tersebut
mengikut watak yang diberikan
secara beramai-ramai mengikut
kumpulan.

Kecerdasan Pelbagai
- verbal-linguistik
BSPP
- buku teks

SISTEM BAHASA
Langkah 2
(0855-0910)
(15 minit)

Menerangkan maksud Peribahasa.


Contoh peribahasa :
1. Seperti rusa masuk kampung
2. Tepuk dada tanya selera
3. Bagai aur dengan tebing
4. Alah memebeli, menang memakai
5. Ikut hati mati, ikut rasa binasa

1 .Guru menerangkan maksud


peribahasa kepada murid-murid.
2. Guru memberikan contoh
peribahasa kepada murid.
3. Murid dibahagikan kepada 2
kumpulan..
4. Guru membuat kuiz berkaitan
dengan peribahasa.
5. Guru membincangkan makna
peribahasa serta jawapan yang
betul bersama murid.
5. Murid diminta menyalin jawapan
serta maknanya ke dalam buku
latihan tatabahasa.

Objektif
b).
Kemahiran Berfikir
- menjana idea
Penggabungjalinan
- Kemahiran
mendengar/bertutur
-kemahiran menulis
Nilai murni
- bekerjasama
BSPP
- LCD
- komputer

KEMAHIRAN MENULIS
Langkah 3
(0910-0925)
(15 minit)

Penutup
(0925-0930)
(5 minit)

Soalan karangan :
Kamu ingin menjual sejenis kasut yang
bermutu tinggi. Seorang pembeli hendak
membeli kasut tersebut tetapi masih kurang
yakin dengan keputusannya untuk membeli
kasut tersebut. Sebagai penjual, cuba
yakinkan pembeli itu supaya membeli kasut
kamu. Hasilkan sebuah karangan dialog
berdasarkan situasi itu.
Penutup Kognitif / Rumusan

1. Guru menyuruh murid melihat


semula bentuk dan format dialog
Menilai Sesuatu Barangan.
2. Guru memberikan soalan
karangan kepada murid.
3. Murid diminta membuat sebuah
karangan jenis dialog mengikut
idea dan kreativiti masing
berdasarkan tajuk karangan yang
diberikan oleh guru.

1. Guru bertanya kepada murid


mengenai perkara yang telah
dipelajari pada hari ini.
2. Guru mengaitkan isi pelajaran
dengan nilai-nilai murni.

Objektif
c)
Kemahiran Berfikir
- menjana idea

BSPP
- buku teks

Kajian Masa Depan


-Mengaitkan dengan
pengalaman murid
serta perkara yang
akan berlaku.
Penyerapan:
Nilai murni
- Jujur
-Berjimat cermat

Refleksi:_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Kelemahan:_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Kekuatan:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Cara mengatasi:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing:________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________