D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.

doc

18

Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 ManiangpajoN omor : 0156.b/H.06/S

MA.01.04/OT/ 2010T e n t a n gPengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap

(PTT)SMA Negeri 1 Maniangpajo Tahun Pelajaran 2010/2011Den gan Rahmat

Dinas Pendidikan .Tuhan Yang Maha EsaKepala SMA Negeri 1 Maniangpajo.

Bahwa dalam rangka memperlancar .Kabupaten WajoProvinsi Sulawesi Selatan Menimbang : 1.

Bahwa dalam rangka .proses belajar mengajar (KBM) padaSMA Negeri 1 Maniangpajo dipandang perlu menugaskan guru tidak tetap(GTT)2.

memperlancar proses administrasi pada SMA Negeri 1Maniangpajo dipandang perlu menugaskan pegawai tidak tetap (PTT)Mengingat : 1. Masih .

terbatasnya tenaga guru tetap dan pegawai tetap yang berstatuspegawai negeri2. Masih banyak tugas-tugas tertentu yang tidak mampu dilaksanakan oleh .

Hasil rapat dengan pengurus komite SMA Negeri 1 Maniangpajo4. Rapat Kerja SMA .gurutetap dan pegawai tetap karena keterbatasan jumlah tenaga3.

pada tanggal 24 s. Permandian Alam .Negeri 1 Maniangpajo.d 25 Juni 2010 diSMA Negeri 1 Maniangpajo dan di Objek Wisata.

LejjaKabupaten Soppeng. MEMUTUSK AN Menetapkan :Pertama : Mengangkat guru tidak tetap (GTT) pada SMA Negeri .

sepertipada lampiran I keputusan iniKedua : Mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) pada SMA Negeri 1 Maniangpajo.seper .1 Maniangpajo.

ti pada lampiran II keputusan iniKetiga : Masingmasing guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap melaksanakan tugasyang dibebankan dan .

bertanggungjawab kepada Kepala SekolahKeempat : Segala keputusan yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankankepada anggaran komite .

dan anggaran yang sesuaiKelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan dalam .

keputusan ini akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya. DITETAPKAN DI : ANABANUAPAD A TANGGAL : 12 Juli 2010Kepala .

19610816 198603 1 018 .Sekolah.Drs.SiNIP. JAMADE. M.

doc 19 Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo N .D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.

omor : 0156.04/OT/ 2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pengangkatan .b/H.06/S MA.01.

Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA Negeri 1 Maniangpajo .

Tahun Pelajaran 2010/2011 DAFTAR NAMA GURU TIDAK TETAP (GTT)PADA SMA NEGERI 1 .

MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011No N A M A L/P BIDANG STUDIBEBANK ERJAKET .

S.Pd. S.123456789Harri Adriyanto.Pd.PdWirna Widamayanti SyamMuhammad Hasyim H.Karyawan.Barliang. S. .

S.Nurlaili.Sos.Pd. S.Sitti Rabiah. S.S.M.I.Ag.K. S. S.LPLLLLLP PMuatan .S. Agus.Muhammad Salham Basir.

LokalTIKPKnBa hasa IndonesiaBahasa ArabSejarahBaha sa ArabSosiologiPen dais81816121022 20126 .

JAMADE. .Drs.DITETAPKAN DI : ANABANUAPA DA TANGGAL : 12 Juli 2010Kepala Sekolah.

19610816 198603 1 018 .M.SiNIP.

.

doc 20 Lampiran II : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Maniangpajo N .D:\Kurikulum\Kampus Cemara\SK 0910\Pembagian Tugas.

06/S MA.04/OT/ 2010 Tanggal : 12 Juli 2010 Tentang : Pengangkatan .omor : 0156.b/H.01.

Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA Negeri 1 Maniangpajo .

Tahun Pelajaran 2010/2011 DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)PADA .

SMA NEGERI 1 MANIANGPAJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011No N A M A L/P TUGAS KETERANGAN .

1234567891011T enri SuiMasri.Pd. S. S.PdSriwidiastuty Susniati.MdHasmahSuh . A.Andi RahmaniarIsmaw ati.

artoIsmail HasanSabangBalo boPPPPPPPLLL PPerpustakaanLa boratorium IPA Bio-KimiaTU (Kurikulum)TU (Kesiswaan)Labor .

atorium IPA FisikaTU (Administrasi)Op erator KomputerCleanin g ServiceCleaning ServiceSecurityPe tugas Dapur .

JAMADE.Drs. .DITETAPKAN DI : ANABANUAPA DA TANGGAL : 12 Juli 2010Kepala Sekolah.

SiNIP.M. 19610816 198603 1 018 .

of 20 .

Leave a Comment .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful