Anda di halaman 1dari 8

SEJARAH TARANNUM

Hasil daripada bunyi-bunyian tersebut, maka diambil istifadah atau manfaat oleh ahli-ahli muzik dan penyair dengan mengubah dan dilunakkan mengikut selera masing-masing. Dengan itu lahirlah kepelbagaian bentuk irama tarannum dan muzik mengikut budaya sesebuah masyarakat. Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Sejarah menunjukkan seawal zaman Jahiliyyah lagi, masyarakat Arab ketika itu terkenal dengan kepakaran dalam bidang syair sehingga diwujudkan sebuah tempat yang dikenali sebagai Souq al-`Ukkaz. Ia bertujuan untuk dijadikan medan mendeklamasikan syair-syair dan digantung syair-syair yang indah-indah menunjukkan kebanggaan pemiliknya. Setelah kedatangan Islam dan penurunan al-Quran, umat Islam ketika itu disarankan supaya menukar budaya tersebut kepada membudayakan bacaan alQuran dalam kehidupan seharian mereka dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. Ia bertujuan untuk menarik masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu untuk mengisi keperluan rohani dan mempedengarkan di telinga-telinga mereka tentang isi kandungan al-Quran al-Mukjiz. Dalam kebanyakan Hadis-hadis Sahih, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya al-Jamial-Sahih yang menunjukkan isyarat keharusan membaca al-Quran secara bertarannum atau berlagu. Ini dibuktikan oleh hadis berikut: Maksudnya: Daripada Abu Hurayrah r.a. daripada Rasulullah s.a.w bersabda: Adapun yang diizinkan oleh Allah akan sesuatu perkara dan diakui perintah itu oleh Nabi s.a.w ialah melagukan bacaan al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahawa hadis di atas merupakan isyarat membolehkan membaca al-Quran dengan bertarannum selama mana tidak terkeluar dari hukum-hukum tajwid. Jika sekiranya terkeluar dari had dan hak : ayat suci al-Quran seperti menambahkan dan mengurangkan huruf, maka hukumnya adalah haram. Perkara ini dipersetujui oleh Imam al-Mawardi yang menaqalkan kalam daripada pendapat Imam al-Shafi`i dengan menyatakan bahawa haram hukumnya melagukan bacaan ayat suci al-Quran dengan terkeluar lafaz huruf dari makhrajnya. Menurut catatan Shaykh Muhammad Solih Fatani dalam kitabnya Siraj al-Qari, pemodenan alunan tarannum khususnya muzik Arabi adalah disebabkan pengaruh Yunani. Kemudian dipopularkan oleh pakar muzik tempatan iaitu Ishak bin Ibrahim al-Mawsuli al-Nadim. Justeru, berdasarkan beberapa Hadis Sahih, sejarah tarannum al-Quran ini sebenarnya telah bermula seawal turunnya al-Quran pada peristiwa wahyu pertama di Gua Hira kira-kira seawal tahun 610 Masihi. Di bawah, merupakan perbahasan lanjut mengenai sejarah tarannum al-Quran yang bermula sejak zaman Baginda s.a.w: 3.1.1 Tarannum pada Zaman Rasulullah s.a.w Kitab al-Quran dan Nabi Muhammad s.a.w merupakan dua aset yang tidak

boleh dipisahkan. Ini kerana pengkhususan penurunan al-Quran itu kepada Baginda s.a.w selaku pemikul amanah Allah s.w.t, penyampai risalahNya, penerang segala isi kandungan al-Quran dan penyebar syiarNya. Oleh sebab itu, menjadi hobi dan mainan bicara Baginda s.a.w dengan bacaan ayat-ayat suci alQuran. Perkara ini disebut oleh Imam Abu Daud dalam Sunannya seperti berikut: Maksudnya: Daripada Abdullah ibn Maghaffal r.a berkata: Aku melihat Rasulullah s.a.w pada hari pembukaan kota Makkah, sedang menunggang unta, beliau membaca surah al-Fath di mana bacaan itu baginda melakukan tarji' (bacaan lambat dengan memahami isi kandungannya). Bersandarkan hadis tersebut, Imam Nawawi berpendapat bahawa Nabi Muhammad s.a.w membaca al-Quran lalu mengulangi bacaannya. Adapun, Jumhur Ulama berpendapat bahawa kalimah membawa maksud galakan membaca al-Quran dengan suara yang sedap dan secara tartil. Dalam satu riwayat yang lain pula, Baginda s.a.w pernah suatu ketika membaca Surah al-Tur dalam solat maghrib. Perkara ini didengari oleh Muhammad ibn Jubayr ibn Mat`am, maka beliau menyifatkan bahawa tiada seorangpun yang lebih lunak suara bacaannya selain Rasulullah s.a.w. Keunikan kegemaran Rasulullah s.a.w terhadap bacaan al-Quran dikongsikan bersama para sahabatnya di mana sebagaimana termaktub dalam banyak Hadis Nabawi, Baginda s.a.w sangat suka mendengar bacaan al-Quran di kalangan para sahabatnya bahkan memujinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Rasulullah s.a.w pernah mendengar dan memuji Abdullah ibn Mas`ud yang membaca al-Quran ketika solat. : Maksudnya: Rasulullah s.a.w bersabda: Barangsiapa yang ingin membaca al-Quran lunak dan tepat sebagaimana ia diturunkan maka hendaklah ia membaca seperti bacaan ibn ummi Abd (iaitu gelaran kepada Abdullah ibn Masud). Dalam hadis yang lain pula, Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abdullah ibn Mas'ud r.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w pernah suatu ketika meminta dibacakan al-Quran kepada Baginda s.a.w. Sabdanya: Bacalah alQur'an untukku". Lantas Ibn Mas`ud bersuara: Wahai Rasulullah s.a.w, apakah aku yang harus membacanya, sedangkan al-Qur'an itu diturunkan kepadamu?" Baginda menjawab: Aku lebih suka mendengarkannya daripada orang lain". Maka dibacakan Surah al-Nisa' kepada Baginda s.a.w. Tatkala sampai pada ayat ke-41 (seperti berikut), maka Ibn Mas`ud melihat air mata Baginda s.a.w mengalir. Maksudnya: Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) daripada tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).

Terdapat juga hadis yang menunjukkan rasa takjub Rasulullah s.a.w dan memuji kelunakan suara sahabatnya seperti bacaan Abu Musa al-Ash`ari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim: Maksudnya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya Abdullah bin Qays atau al-Ash`ari dianugerahkan mizmar (suara yang sedap) dari jenis mizmar keluarga Nabi Daud a.s. Saydatina Aishah r.a pernah meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau bersama Rasulullah s.a.w mencuri dengar bacaan al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang sahabat Baginda s.a.w iaitu Salim, hamba kepada Abu Huzayfah r.a. Setelah selesai bacaan tersebut, Baginda s.a.w kelihatan gembira dan bersyukur sambil berdoa dengan pujian kehadrat Ilahi kerana menjadikan di kalangan umatnya yang baik dalam bacaan al-Quran. : Dengan tunjuk ajar Rasulullah s.a.w berhubung dengan bacaan al-Quran yang terbaik, maka lahirlah para Qurra di kalangan para sahabat r.a yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahihnya; dari Abdullah ibn `Amr r.a bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Maksudnya: Ambillah bacaan al-Quran itu daripada empat orang iaitu Abdullah ibn Mas`ud, Salim ibn Ma`qil (Maula Abu Huzayfah), Mu`az ibn Jabal dan Ubay ibn Ka`ab r.a. Arahan daripada Rasulullah s.a.w ini adalah amat jelas agar para sahabat r.a mempelajari al-Quran daripada empat orang tersebut yang mempunyai bacaan yang bagus dan tepat. Mereka telah bertalaqqi al-Quran secara mushafahah dengan Rasulullah s.a.w. Menurut Ibn Masud r.a, beliau berkata bahawa: Demi Allah sesungguhnya aku telah mengambil al-Quran dari mulut Rasulullah s.a.w lebih dari 70 surah. Demi Allah sahabat Rasulullah s.a.w amat mengetahui bahawa aku paling mengetahui di kalangan mereka berhubung kitab Allah tetapi aku bukan terbaik di antara mereka. Beliau juga berkata kami mempelajari alQuran daripada Nabi s.a.w sepuluh ayat dan kami tidak akan mempelajari sepuluh ayat yang lain sehinggalah kami mempelajari apa yang diturunkan Allah s.w.t dalam sepuluh ayat tersebut secara amalan. Seterusnya beliau berkata: Demi yang tiada tuhan selainNya, jika aku mengetahui terdapat seorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah s.w.t yang dapat sampai kepadanya maka nescaya aku akan pergi kepadanya. Di sini jelas bahawa para sahabat r.a mempelajari al-Quran sepuluh ayat dan menguasainya dari sudut ilmu, amalan, bacaan, hukum-hakam dan kefahaman. Kemudian mereka menyampaikan dan mewariskan apa yang mereka pelajari kepada generasi-generasi terkemudian. . Tarannum pada Zaman Tabi`in r.a dan Pascanya

Zaman para Tabi`in r.a merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan, budaya dan ketamadunan. Turut sama berkembang juga iaitu pengaruh-pengaruh luaran di mana ia berperanan sebagai faktor-faktor samping yang sedikit sebanyak memberi impak kepada keutuhan sesuatu bidang sama ada kesannya dari sudut positif mahupun sebaliknya. Keunikan dan ketulenan sesuatu bidang ilmu tersebut memerlukan kepada pengawalan dan perkembangan secara positif. Pengawalan dan perkembangan tarannum al-Quran pada zaman ini dipelopori oleh beberapa Tabiin yang masyhur. Pelopor/Tabiin Tarannum al-Quran Para Tabi`In Tempat 1. Sa`id bin al-Musayb Di Kota Madinah 2. Abdullah bin al-Saib Di Kota Makkah 3. Amar bin Abdullah Di Kota Basrah 4. Abu Abdul Rahman al-Sulami dan Alqamah bin Qays Di Kota Kuffah 5. Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Makhzumi Di Kota Sham Kemudian, ia diwarisi dan dikembangkan secara meluas oleh generasi seterusnya seperti pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Imam Muhammad Idris al-Shafi`i serta imam-imam Qurra dan Qiraat sehingga sampai zaman sekarang. Tarannum di Nusantara Nusantara atau dikenali sebagai Kepulauan Melayu telah menerima kedatangan Islam seawal kurun pertama Hijrah bersamaan kurun ketujuh Masihi. Walaupun banyak perselisihan pendapat mengenai fakta sebenar kedatangan Islam di alam Melayu ini diperbahaskan oleh ahli sejarawan, namun apa yang lebih penting untuk kita bincangkan adalah sejauh mana peranan Islam itu dalam membentuk kebudayaan dan ketamadunan masyarakat di Nusantara. Oleh kerana Islam menjadikan al-Quran sebagai sumber dan panduan utama dalam pelbagai aspek kehidupan, maka adalah diyakini bahawa masyarakat Muslim ketika itu amat mementingkan ketuanan al-Quran dan kesuciannya dijaga. Perkara ini membabitkan penjagaan secara total iaitu sama ada dari sudut mengenal, mengeja, membaca, memahami dan mengajarkannya. Melalui skop penjagaan al-Quran ini kita percaya bahawa konsep ini adalah merupakan penyumbang kepada pengajian tarannum al-Quran yang berkembang selari dengan perkembangan ilmu Islami. Bermula dari kurun ke-20 Masihi sehingga kini, perkembangan agama Islam telah dapat berdiri dengan sendirinya tanpa perlu berpaut teguh kepada mubaligh atau pendakwah Islam dari negara India, China dan Arab. Perkembangan positif ini juga memberi impak kepada keperihatinan masyarakat Melayu dalam menghayati al-Quran melalui aspek tarannum. Perkara ini jelas dilihat dengan penguasaan masyarakat Nusantara dalam pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang merupakan agenda tahunan dunia Islam dalam mempromosikan ketulenan dan kesucian alQuran al-Karim. Di Malaysia, pertandingan musabaqah tilawah al-Quran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Pertandingan ini turut memperkenalkan kurikulum bacaan al-Quran yang sebenarnya iaitu terdiri daripada bidang tahsin al-Quran, tajwid, tarannum dan fasohah.

FALSAFAH TARANNUM DAN PERANANNYA Falsafah dan Peranan Tarannum dalam Bacaan al-Quran Menurut kajian Ahmad Sunawari Long dalam bukunya Sejarah Falsafah, definisi falsafah adalah merupakan gabungan dua perkataan Greek, iaitu philein dan sophos yang bermaksud menyintai dan hikmah. Menurut Plato, falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Manakala al-Kindi, seorang ahli falsafah Islam mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu mengenai hakikat sesuatu (Tuhan) yang berada dalam kemampuan manusia untuk mencapainya. Lagukan kesemua susunan tarannum yang popular di Malaysia secara bergilir-gilir mengikut kumpulan. Jelasnya, falsafah merupakan batu asas dalam menggerakkan hala tuju sesuatu bidang. Dalam bidang tarannum al-Quran, falsafahnya adalah berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syara bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta. Oleh itu, bertarannum tanpa memahami falsafahnya merupakan amalan yang sia-sia dan suatu penyelewengan terhadap nilai ilmu itu sendiri. Dalam mencapai matlamat dan falsafah tarannum, peranannya juga merupakan aset yang perlu diketahui oleh setiap Qari dan Qariah, Peranan Tarannum 1. Untuk mencapai tahap ketartilan bacaan al-Quran yang sebenar 2. Untuk menghormati kedudukan al-Quran sebagai sumber panduan utama 3. Untuk menambahkan kekhusyukan dan keinsafan 4. Untuk mendapat rahmat daripada Allah s.w.t 5. Untuk mewarnai seni bacaan al-Quran 3.2.2 Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Qari dan Qariah dari Malaysia masa kini telah menyusun lagu bacaan al-Quran dan mempopularkannya seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.3 berikut. Jadual 3.3: Susunan Tarannum yang Popular di Malaysia Bil. Jenis Lagu/Tarannum Catatan 1. Bayyati - Soba - Hijaz - Nahawand dan Rast 2. Bayyati - Hijaz - Nahawand - Rast dan Sikah 50% Qari dan Qariah mengamalkan kedua-dua bahagian ini. 3. Bayyati - Nahawand - Rast - Sikah dan Jiharkah 30% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. 4. Bayyati - Soba - Nahawand - Rast dan Sikah 15% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. 5. Bayyati - Iraqi - Hijaz - Sikah dan Rast

5% Qari dan Qariah mengamalkan bahagian ini. PEMBAHAGIAN SENI TARANNUM ALQURAN Ilmu tarannum adalah merupakan suatu seni bunyi yang bertujuan untuk melunakkan suara ketika membaca ayat suci al-Quran. Getaran bunyi yang keluar melalui peti suara manusia perlu dikawal dengan baik untuk mencapai tahap kelunakan dan keindahan sesuatu bacaan. Oleh sebab itu, keperluan mengetahui falsafah, peranan dan konsep tarannum merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh para Qari dan Qariah. Di antara skop asas ilmu tarannum ini ialah pembahagian seni tarannum alQuran. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Tarannum: Lahjah Arab Hijazi Tarannum lahjah Arab Hijazi adalah merupakan satu kaedah alunan irama bacaan al-Quran yang popular sebelum tahun 1940-an. Ia bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana padang pasir, berbukit bukau dengan suhu kepanasan yang agak tinggi. Irama dan rentaknya juga agak lebih lincah di samping nada suaranya yang meninggikan kehangatan. Para Qari Hijazi biasanya mengalunkan bacaan al-Quran berdasarkan asas-asas tarannumnya yang tersendiri. Ia boleh dirumuskan dengan ungkapan: Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi: Definisi ungkapan bagi asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi adalah seperti Jadual 3.4 berikut. 3.3 TOPIK 3 PERKEMBANGAN SENI TARANNUM AL-QURAN 53 Jadual 3.4: Definisi Ungkapan bagi Asas-asas Tarannum Lahjah Arab Hijazi Bil. Ungkapan Definisi 1. Huruf Singkatan nama lagu Banjakah 2. Huruf Singkatan nama lagu Husayni 3. Huruf Singkatan nama lagu Mayyah 4. Huruf Singkatan nama lagu Rakbi 5. Huruf Singkatan nama lagu Dukah 6. Huruf Singkatan nama lagu Sikah 7. Huruf Singkatan nama lagu Jaharkah Selain daripada lagu-lagu yang tersebut di atas, terdapat beberapa lagi lagu tambahan seperti Ruma, `Ushshaq, Rast, Unsad, Sun`ani, Yaman, Hijaz, Hirab dan lain-lain lagi. Namun dewasa ini kemasyhuran lagu-lagu tersebut sudah tidak dipopularkan lagi oleh kebanyakan para Qari dan Qariah. Tetapi terdapat negeri-negeri yang tertentu sahaja yang masih mempopularkannya sebagai irama bacaan al-Quran dan senikata berzanji. 3.3.2 Tarannum: Lahjah Arab Misri Selepas tahun 1940-an, Tarannum lahjah Arab Misri mengambil alih takhta populariti dalam kaedah alunan irama bacaan al-Quran daripada lahjah Arab Hijazi. Tarannum lahjah Arab Misri bermaksud irama dan alunannya yang dipengaruhi oleh suasana lembah Sungai Nil yang subur menghijau dengan suhu iklimnya yang sederhana dan nyaman. Irama dan rentaknya juga agak

lebih lembut di samping nada suaranya yang sederhana. Al-Shaykh Taha al-Fashni dari Mesir berpendapat bahawa kebiasaannya para Qari warga Mesir mengalunkan bacaan al-Quran yang tidak lari daripada asasasas tarannum yang empat iaitu Bayati, Hijazi, `Iraqi dan Rast. Adapun lagu selain daripada 4 kaedah asas ini adalah merupakan lagu tafarra` iaitu cawangan lagu-lagu lain seperti Husayni, Kurdi, Soba, `Ajam, Nahawand, Nawa Asar (`Ushshaq), Sikah dan Jaharkah. Demikianlah 12 lagu yang biasa diamalkan oleh para Qari dari Mesir sebagai alunan lagu bacaan al-Quran. Manakala selebihnya, kebiasaannya diamalkan dalam melagukan Qasidah dan lagu-lagu muzik sahaja. Perbezaan di antara Tarannum Lahjah Arab Hijazi dan Misri Lahjah Arab Hijazi Lahjah Arab Misri 1. Popular sebelum tahun 1940-an Popular selepas tahun 1940-an 2. Dipengaruhi suasana padang pasir dan suhu yang panas Dipengaruhi suasana Lembah Sungai Nil dan suhu yang sederhana 3. Irama dan rentaknya lebih lincah dengan nada suara yang tinggi Irama dan rentaknya lebih lembut dengan nada suara yang sederhana 4. Amalan lagunya terdiri daripada tujuh lagu iaitu Banjakah, Husayni, Mayyah, Rakbi, Dukah, Sikah dan Jaharkah Amalan lagunya terdiri daripada empat asas tarannum iaitu Bayati, Hijazi, `Iraqi dan Rast Tarannum adalah istilah yang popular dan dikenali oleh kebanyakan masyarakat di alam Melayu. Tajwid dan Maqamat pula adalah istilah yang popular di kalangan masyarakat Arab. Ilmu ini diilhamkan melalui beberapa unsur seperti bunyi kicauan burung, geseran kayu, tiupan angin dan bunyi air mengalir. Ibnu al-Arabi seorang penyair terkenal dan pakar dalam bidang sejarah berpendapat bahawa bertarannum itu adalah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat Arab silam. Kedatangan Islam telah mengubah budaya tersebut kepada membudayakan bacaan al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat Arab silam dengan bacaan yang lebih baik dan lunak. Rasulullah s.a.w telah memberi tunjuk ajar berhubung dengan bacaan alQuran yang terbaik, sehingga lahirlah para Qurra daripada kalangan para sahabat r.a. yang mempunyai kepakaran dalam pembacaan al-Quran. Zaman para Tabi`in r.a adalah merupakan zaman bermulanya perkembangan yang begitu rancak dari sudut kepelbagaian bentuk bidang keilmuan, budaya dan ketamadunan. Di Nusantara khususnya di Malaysia, pertandingan musabaqah tilawah alQuran yang bermula pada tahun 1960 adalah merupakan salah satu kaedah menarik minat umat Islam dalam memperdengarkan bacaan al-Quran dengan baik. Falsafah tarannum berkisar dalam lingkungan melagukan bacaan al-Quran iaitu suatu usaha ke arah memperkasakan amalan membaca al-Quran dengan menjaga mutu dan kualiti yang bertepatan syarak bagi menghubungkan rasa hati pembaca dan pendengar kepada menghayati keagungan Allah sebagai Maha Pencipta.

Skop asas ilmu tarannum terbahagi kepada dua bahagian iaitu tarannum Arab Hijazi dan tarannum Arab Misri. Arab Misri