Anda di halaman 1dari 132

1

PENDAHULUAN
• WAWASAN 2020 - HARAPAN DAN ASPIRASI

• MISI NASIONAL - PENDEKATAN DAN STRATEGI


YANG HOLISTIK
12 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

1
PENDAHULUAN

Wawasan 2020 – Harapan dan Aspirasi


”Kita kini memulakan langkah
selanjutnya, langkah fasa kedua ke 1.01 Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut
arah mencapai matlamat Wawasan acuan sendiri, iaitu mencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi, politik,
sosial, kerohanian dan kebudayaan. Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara yang
2020. Kita mahu negara menjadi
masyarakatnya bersatu padu dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi, berpegang
negara maju, dengan ciri-ciri tersendiri.
teguh kepada nilai agama, moral dan etika serta menikmati kehidupan yang demokratik,
Kita mahu kemajuan yang bersifat liberal dan bertolak ansur, perkongsian ekonomi yang adil dan saksama, progresif dan
holistik, merangkumi kesemua makmur, serta menguasai ekonomi yang mampu bersaing, dinamik, tangkas serta
sembilan cabaran yang terkandung berdaya tahan.
dalam Wawasan 2020. Kita mahu
kemajuan yang dapat dinikmati semua, 1.02 Malaysia kini berada pada peringkat pertengahan dan sedang memasuki fasa 15 tahun
yang kedua ke arah mencapai Wawasan 2020. Sepanjang fasa 15 tahun pertama, banyak
secara saksama tanpa mengira agama
kemajuan telah dicapai dalam pelbagai bidang. Namun, perubahan pesat dunia hari
atau kaum. Kita mahu membina
ini menuntut Malaysia untuk segera berubah agar mampu melonjak ke tahap maju.
tamadun negara, seiring dengan Fasa tersebut juga telah mengetengahkan bidang pendidikan yang masih memerlukan
kecemerlangan tamadun Islam dan penambahbaikan dan perhatian khusus agar dapat melakukan lonjakan terakhir untuk
tamadun-tamadun lain, selaras dengan mencapai status negara maju yang dicita-citakan dalam Wawasan 2020.
pendekatan Islam Hadhari.”
1.03 Dalam usaha mencapai negara maju, pembentukan Negara Bangsa menjadi semakin
YAB Dato’ Seri Abdullah mencabar terutama dalam era globalisasi. Globalisasi bukan sahaja berkuasa
Ahmad Badawi, 2006 menggerakkan modal, barangan dan manusia, tetapi juga berupaya mengubah
(Ucapan usul mengenai Rancangan gagasan, budaya, nilai dan jati diri secara transnasional. Gagasan, budaya, nilai dan jati
Malaysia Kesembilan, 2006-2010) diri sesebuah Negara Bangsa akan lenyap begitu sahaja sekiranya bangsa tersebut lalai
dan menerima sewenang-wenangnya segala yang dibawa oleh arus globalisasi.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 13

1.04 Pembentukan Negara Bangsa Malaysia 1.06 Misi Nasional mengambil kira pengalaman lampau, sistem nilai, budaya dan Islam
yang maju dan bersatu padu bukan Hadhari yang diperkenalkan pada tahun 2004. Islam Hadhari menekankan penguasaan
sahaja perlu berasaskan ekonomi yang ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi individu bagi menyediakan sumber
berdaya tahan tetapi juga kepada tenaga manusia yang seimbang dan amat bertepatan dengan firman Allah SWT dalam
pengagihan kekayaan yang lebih adil surah Al-Mujaadilah 58:11, bermaksud:
dan saksama. Di samping pertumbuhan
dan kedinamikan ekonomi yang perlu “...Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu
dicapai, ketidakseimbangan peluang pengetahuan beberapa darjat.”
ekonomi dan sumber pendapatan tidak
harus dibiarkan berlarutan sehingga 1.07 Usaha membangunkan modal insan perlu dibuat secara holistik, melalui penekanan
menggugat pembangunan negara. terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual termasuk ilmu Sains,
Menjelang Wawasan 2020, tidak wajar Teknologi dan Keusahawanan, pembudayaan sikap progresif, serta pengamalan nilai,
ada golongan yang tercicir daripada etika dan moral yang tinggi seperti yang ditegaskan di dalam Pelan Integriti Nasional
arus kemajuan negara. Pada waktu (PIN). Misi Nasional memberikan penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan
yang sama, minda, budaya dan nilai ‘minda kelas pertama’ dan bina upaya sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke
yang menjadi pegangan rakyat serta status negara maju. Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada
institusi sosial perlu diperkukuhkan pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti
sejajar dengan hasrat negara untuk yang ditunjukkan pada Rajah 1.1.
maju mengikut acuannya sendiri.
1.08 Peranan pendidikan amat penting dalam menjayakan kelima-lima teras Misi Nasional.
Misi Nasional – Pendekatan Dua daripada lima teras tersebut, iaitu teras kedua dan teras ketiga, menyatakan
dan Strategi yang Holistik peranan pendidikan secara langsung.

1.05 Malaysia harus terus berazam dan


berusaha untuk menjadi sebuah RAJAH 1.1 TERAS MISI NASIONAL
negara maju yang teguh, bersatu dan
Teras 1 Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi
kekal utuh walaupun menghadapi
pelbagai cabaran dan rintangan. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ’minda kelas
Teras 2
Sehubungan itu, Kerajaan di bawah pertama’
kepimpinan Perdana Menteri, Y.A.B.
Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan
Teras 3
telah memperkenalkan rangka kerja produktif
pelaksanaan baru, iaitu MISI NASIONAL
Teras 4 Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup
bagi mencapai wawasan dan matlamat
negara dalam jangka masa 15 tahun Teras 5 Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan
akan datang.
14 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Teras 2: Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta


memupuk `minda kelas pertama’
• Melaksanakan penambahbaikan secara komprehensif ke atas sistem penyampaian
pendidikan dan latihan;
• Memperkasakan sekolah kebangsaan untuk menjadi sekolah pilihan utama rakyat
Malaysia;
• Merapatkan jurang prestasi antara sekolah di luar bandar dengan sekolah di bandar;
• Menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan berkualiti, latihan
dan pembelajaran sepanjang hayat di semua peringkat;
• Membina masyarakat yang inovatif dengan keupayaan Sains dan Teknologi (S&T) yang
kukuh;
• Memperkukuh perpaduan nasional dan membangunkan masyarakat yang mempunyai
perspektif progresif dan sistem nilai yang boleh diteladani; dan
“Menjelang tahun 2020,
• Memperluas forum perbincangan antara kerajaan, sektor swasta, ibu bapa dan
masyarakat dalam pembangunan modal insan.
Malaysia boleh menjadi sebuah
negara yang bersatu padu,
Teras 3: Menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang dengan masyarakat Malaysia
berterusan secara membina dan produktif mempunyai rasa keyakinan
• Meningkatkan bahagian pendapatan bagi kumpulan isi rumah 40 peratus terendah diri, ditunjangi oleh nilai-
dengan meningkatkan produktiviti menerusi pembangunan modal insan; nilai moral dan etika yang
• Mengurangkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar, antara negeri dan
utuh, menikmati kehidupan
antara wilayah melalui penjanaan pendapatan yang mampan dan penambahbaikan
akses terhadap keperluan asas serta pendidikan;
dalam sebuah masyarakat
• Merapatkan jurang digital antara sekolah bandar dan luar bandar; dan yang demokratis, liberal lagi
• Memperluas akses kepada program pendidikan dan latihan bagi meningkatkan bilangan bertolak ansur, berbudi, adil
pengurus dan profesional Bumiputera, terutama dalam sektor swasta. dan saksama ekonominya,
progresif dan makmur, dan
1.09 Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) merupakan pelan pertama daripada tiga sepenuhnya menguasai ekonomi
rancangan lima tahun bagi Misi Nasional. Pelan ini penting bagi negara untuk meletakkan
yang mampu bersaing, dinamis,
asas kukuh ke arah kejayaan lonjakan yang seterusnya dalam Rancangan Malaysia
Kesepuluh (RMKe-10) dan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11). Teras strategik dalam
tangkas serta mempunyai daya
Misi Nasional jelas menunjukkan pendidikan sebagai elemen utama bagi kejayaan usaha ini. ketahanan”
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), sebagai agensi yang bertanggungjawab bersedia
memikul tugas dan amanah ini, demi menyokong dan mendukung agenda baru negara. (YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad
Melangkah ke Hadapan, 1991)
2
SISTEM PENDIDIKAN
KEBANGSAAN –
PERLETAKAN ASAS

• PENGENALAN

• PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN


KEBANGSAAN

• PENCAPAIAN PENDIDIKAN

• JURANG PENCAPAIAN PENDIDIKAN

• PENUTUP
16 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

2PENDIDIKAN KEBANGSAAN:
PERLETAKAN ASAS
PENGENALAN

2.01 Dalam menjayakan Misi Nasional, KPM menyediakan Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP) secara menyeluruh yang menggariskan fokus, strategi utama dan pelan
pelaksanaan untuk menjadikan pendidikan negara relevan dengan keadaan semasa
dan masa hadapan. Dengan usaha ini, setiap jurang dan kekurangan dalam pendidikan
akan diberikan tumpuan. Selain itu, proses menganalisis sejarah, perkembangan dan
“Sesungguhnya, bagi melaksanakan
pencapaian dalam bidang pendidikan dijalankan kerana kesemua aspek ini merupakan
Rancangan Malaysia Kesembilan, tunjang dalam merangka strategi penyediaan PIPP, KPM.
kita perlu melipatgandakan usaha
menggarap kejayaan lebih unggul PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN
demi Membina Tamadun dan
Menjulang Martabat Negara” 2.02 Pembangunan sistem pendidikan kebangsaan berlandaskan teras utama berikut:
• akses kepada pendidikan;
• ekuiti dalam pendidikan;
YAB Dato’ Seri Abdullah • kualiti dalam pendidikan; dan
Ahmad Badawi, 2006 • kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan.
(Ucapan usul mengenai Rancangan
Malaysia Kesembilan, 2006-2010) 2.03 Berdasarkan teras utama ini, KPM merancang serta melaksanakan dasar-dasar
pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan yang telah dikenal
pasti. Antaranya:
• memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang
seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI);
• meningkatkan kreativiti dan inovasi dan budaya ilmu pelajar;
• membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat;
• menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia;
• menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan; dan
• meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 17

2.04 Pendidikan negara telah mengalami laporan berikut:


evolusi sejajar dengan pembangunan a. Laporan Barnes (1951) – menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum
dan kemampuan negara. Evolusi Melayu;
pendidikan ini telah melalui lima fasa b. Laporan Fenn-Wu (1951) – menyemak pendidikan kaum Cina;
berikut: c. Ordinan Pelajaran (1952) – mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem
• Zaman Pramerdeka (sebelum 1957); persekolahan kebangsaan; dan
• Zaman Pasca Merdeka (1957-1970); d. Laporan Razak (1956) – meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan
• Zaman Dasar Ekonomi Baru untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan untuk semua,
(1971-1990); Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan,
• Zaman Dasar Pembangunan Negara sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah.
(1991-2000); dan
• Zaman Dasar Wawasan Negara Zaman Pasca Merdeka (1957-1970)
(2001-2010).
2.07 Sebaik mencapai kemerdekaan, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem
Zaman Pramerdeka (Sebelum 1957) pelajaran kebangsaan. Sehubungan itu, Ordinan Pelajaran 1957 digubal berdasarkan
perakuan Laporan Razak (1956) yang mengutamakan perpaduan dan menjadi teras
2.05 Sebelum negara mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Perakuan Laporan Razak dikaji semula oleh Jawatankuasa
kemerdekaan, pendidikan yang wujud Rahman Talib pada tahun 1960. Laporan jawatankuasa ini menjadi asas kepada
adalah terasing, selari dengan corak penggubalan Akta Pelajaran 1961 yang menggariskan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pemerintahan Pecah-Perintah yang pengantar utama pada semua peringkat pendidikan serta penggunaan kurikulum dan
diamalkan penjajah Inggeris. Setiap peperiksaan yang sama untuk semua pelajar.
kaum menubuhkan sekolah mereka
iaitu sekolah Melayu, Inggeris, Cina 2.08 Dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi
dan Tamil yang menggunakan bahasa penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini diperluas
pengantar, kurikulum, buku dan guru dengan mengadakan pendidikan universal selama sembilan tahun apabila peperiksaan
masing-masing. Hanya dalam sekolah pemilihan masuk ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 1964. Penghapusan
Inggeris sahaja kanak-kanak pelbagai peperiksaan pemilihan ini menyebabkan peningkatan kadar penyertaan ke sekolah
kaum dapat belajar bersama tetapi menengah. Kadar ini terus meningkat apabila terdapat perubahan dasar yang
sistem persekolahan tersebut tidak melanjutkan pendidikan universal kepada 11 tahun secara berperingkat mulai tahun
dipersetujui oleh majoriti penduduk. 1992.

2.06 Menjelang kemerdekaan, timbul Zaman Dasar Ekonomi Baru (1971-1990)


kesedaran untuk mewujudkan satu
sistem persekolahan. Beberapa 2.09 Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB, 1970-1990) bermatlamat untuk mengukuhkan
jawatankuasa telah ditubuhkan untuk perpaduan negara melalui pembasmian kemiskinan di kalangan semua kaum dan
mengkaji sistem persekolahan pada penyusunan semula masyarakat. Dalam tempoh ini, pendidikan diberikan keutamaan
masa itu dan menghasilkan laporan- untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan
18 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

peluang pendidikan yang sama untuk terutama di luar bandar. Untuk mengurangkan jurang perbezaan peluang pendidikan
semua kaum. antara golongan kaya dengan miskin, program sokongan pendidikan seperti Skim
Pinjaman Buku Teks (SPBT), Televisyen Pendidikan, Sekolah Berasrama Penuh (SBP),
2.10 Sistem pendidikan mengalami banyak asrama desa dan asrama harian, biasiswa, Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan
perubahan, antaranya Bahasa Melayu program kesihatan dipertingkatkan. Selain itu juga, usaha merekaraya kurikulum dibuat
dijadikan sebagai bahasa pengantar dan ini menyaksikan lahirnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1983
utama yang dilaksanakan sepenuhnya dan diikuti dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.
pada peringkat menengah di
Semenanjung Malaysia dan Sabah 2.13 Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh
pada tahun 1982, manakala di Sarawak hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Falsafah ini menekankan pendidikan yang
pada tahun 1990. Penggunaan menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang daripada segi
Bahasa Inggeris sebagai bahasa jasmani, emosi, rohani dan intelek.
kedua juga turut diberi tumpuan.
Walau bagaimanapun, selaras dengan Zaman Dasar Pembangunan Negara (1991-2000)
Akta Pelajaran 1961, sekolah rendah
kerajaan dan bantuan kerajaan yang 2.14 Dekad terakhir abad ke-20 menyaksikan perubahan yang pesat dalam pendidikan
menggunakan bahasa Cina atau negara. Asas perundangan bagi pelaksanaan dasar pendidikan diperkukuhkan melalui
bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar penggubalan dan pindaan akta berikut:
terus dikekalkan. Mata pelajaran a. Akta Pendidikan 1996 – menggantikan Akta Pelajaran 1961 khususnya peruntukan
Sivik diperkenalkan bagi menyemai kuasa-kuasa Menteri Pelajaran dan penginstitusian prasekolah;
semangat jati diri di kalangan pelajar. b. Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 – bermatlamat menjadikan Malaysia
Pendidikan Sains dan Teknikal diberi Pusat Kecemerlangan Pendidikan;
lebih penekanan pada peringkat c. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 – membolehkan penubuhan sebuah
menengah bagi menghasilkan tenaga majlis untuk menentukan dasar dan menyelaras pembangunan pendidikan tinggi;
kerja mahir. d. Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara 1996 – menyediakan peruntukan
pinjaman pelajar dan skim tabungan bagi meningkatkan akses kepada pendidikan
2.11 Pada tahun 1979, semakan semula tinggi;
pelaksanaan dasar pendidikan oleh e. Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996 – memperluas autonomi dalam
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji pengurusan dan kewangan kepada universiti awam bagi menentukan program ke
Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) arah kecemerlangan dalam pendidikan;
telah menggariskan cadangan f. Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 – memastikan tahap akademik yang tinggi,
pendekatan dan strategi baru untuk jaminan kualiti tinggi dan kawalan mutu pendidikan terpelihara dalam penyediaan
memantapkan sistem pendidikan. pendidikan tinggi swasta;
g. Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000 – membolehkan ITM dinaiktaraf
2.12 Pada tahun 1980-an, peluang menjadi universiti; dan
pendidikan untuk warganegara h. Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (Pindaan) 2000 – membenarkan
ditingkatkan dengan menambahkan pinjaman kepada pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta.
kemudahan fizikal dan infrastruktur
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 19

2.15 Selain itu, banyak lagi perubahan berlaku dalam bidang pendidikan termasuk: 2002 dan 2003). Bantuan ini digantikan
a. Peningkatan akses dalam pendidikan khususnya peringkat tertiari; dengan Kumpulan Wang Amanah
b. Perkembangan ICT dalam pendidikan termasuk penubuhan Sekolah Bestari pada Pelajar Miskin (KWAPM) mulai 2004
tahun 1999; (Keputusan Jemaah Menteri, 2003);
c. Menaiktarafkan kelayakan guru-guru daripada sijil kepada diploma; f. Skim Baucar Tuisyen (SBT) memberi
d. Penubuhan kolej matrikulasi; bantuan tuisyen kepada murid sekolah
e. Penubuhan kolej komuniti; rendah Tahun 4 hingga 6 yang miskin
f. Menaiktarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Pendidikan Sultan dan berpencapaian rendah dalam
Idris (UPSI); dan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
g. Menaiktarafkan Sekolah Menengah Vokasional kepada Sekolah Menengah Teknik. Inggeris, Sains dan Matematik mulai
2004 (Keputusan Jemaah Menteri,
Zaman Dasar Wawasan Negara (2001-2010) 2003);
g. Anugerah Pengetua JUSA C dan
2.16 Pada abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, Guru Gred Khas C diperkenalkan
liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan pada tahun 2005 bagi meningkatkan
Komunikasi (ICT). Negara juga menghadapi cabaran untuk membangunkan ekonomi peluang kenaikan pangkat kepada
berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi. Oleh itu, KPM menyediakan program guru di sekolah (Keputusan Jemaah
pembangunan pendidikan yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu Menteri, 2004);
pengetahuan, celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. KPM juga meneliti semula h. Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
program dan projek yang dirancang bagi penyegaran, pembaharuan, pengukuhan, diperkenalkan di Sekolah Menengah
penyusunan semula dan penggubalan baru. Semua ini adalah hasil perancangan yang Harian pada tahun 2004 (Berasaskan
terkandung dalam dokumen Pembangunan Pendidikan (2001-2010) KPM. Program Sekolah Ke Kerjaya di bawah
pembiayaan Bank Dunia, 1998-2003);
2.17 Dengan mengambil kira pelbagai perubahan dan cabaran alaf ke-21, penambahbaikan i. SPBT diperluaskan kepada anak-
dan pemantapan sistem pendidikan diperlihatkan dalam perundangan, dasar dan program anak semua pegawai perkhidmatan
utama berikut: pendidikan mulai 2006 (Pengumuman
a. Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002) memperuntukkan pendidikan wajib bagi Timbalan Perdana Menteri di Majlis
pendidikan rendah yang dilaksanakan secara berperingkat mulai Tahun 1 pada 1 Januari Sambutan Perayaan Hari Guru
2003; Peringkat Kebangsaan, 2005);
b. Program Bimbingan dan Kaunseling diperkukuhkan dengan memperuntukkan seorang j. Program Pemulihan dimantapkan
kaunselor bagi setiap 500 pelajar mulai tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002); dengan memperuntukkan guru
c. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris pemulihan (Keputusan Jemaah
dilaksanakan pada tahun 2003 (Keputusan Jemaah Menteri, 2002). Bayaran Insentif Menteri, 2005);
Subjek Pendidikan (BISP) diperkenalkan pada tahun 2003; k. Program j-QAF diperkenalkan pada
d. Sekolah Pusat, Sekolah Wawasan dan Sekolah Model Khas ditubuhkan dalam tahun 2005 dan diperluaskan pada
Rancangan Malaysia Kelapan(RMKe-8); tahun 2006 bagi memastikan murid
e. Pemberian Bantuan One-Off RM120 kepada murid sekolah rendah daripada Islam menguasai Jawi, Al-Quran,
keluarga miskin pada tahun 2002-2003 bagi pelaksanaan Pendidikan Wajib (Bajet Bahasa Arab dan Fardu Ain apabila
20 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

tamat sekolah rendah (Keputusan q. Kerjasama antara KPM dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) dalam
Jemaah Menteri, 2003); aspek latihan dan keluaran guru, dan menambah baik norma perjawatan daripada
l. Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah 1.5n (n ialah bilangan kelas) kepada 1.7n (Keputusan Jemaah Menteri, 2006).
Agama Negeri didaftarkan sebagai
sekolah agama bantuan kerajaan mulai 2.18 Perubahan paling signifikan dalam sejarah perkembangan pendidikan negara
2005 (Keputusan Jawatankuasa Tan Sri ialah penubuhan KPTM pada tahun 2004. Dengan pembahagian ini KPM
Murad Mengenai Sekolah Agama Rakyat dipertanggungjawabkan kepada pembangunan pendidikan prasekolah, sekolah
dan Sekolah Agama Negeri, 2005); rendah, sekolah menengah, matrikulasi dan pendidikan guru.
m. Aktiviti kokurikulum diperbaiki dengan
penambahan peruntukan per kapita PENCAPAIAN PENDIDIKAN
pelajar daripada RM2.50 kepada
RM10.00 untuk sekolah rendah dan 2.19 Pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan Negara hingga ke Zaman
RM12.00 untuk sekolah menengah Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam
mulai 2006 (Keputusan Jemaah Menteri, penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi
2005). Aktiviti kokurikulum dijadikan meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun,
syarat kelayakan kemasukan ke institusi KPM akan sentiasa peka dan prihatin kepada perubahan yang berlaku dalam usaha
pengajian tinggi awam mulai 2006 meningkatkan kualiti pendidikan dan menghasilkan modal insan beracuan sendiri.
(Keputusan Jemaah Menteri, 2005);
n. Program Pensiswazahan Guru bagi 2.20 Pencapaian penyediaan pendidikan dapat diperhatikan seperti di bawah (Jadual 2.1):
memenuhi dasar menyediakan 50
peratus guru sekolah rendah dan 100 Prasekolah
peratus guru sekolah menengah siswazah • Bilangan sekolah KPM yang menawarkan prasekolah bertambah 2,156 (190.6%)
terlatih menjelang tahun 2010 dengan daripada 1,131 pada tahun 1992 kepada 3,287 pada tahun 2005.
memberi kelonggaran guru mengikuti • Enrolmen bertambah 259.1 peratus, daripada 26,000 pada tahun 1992 kepada 93,376
program ijazah melalui pelbagai kaedah pada tahun 2005.
termasuk Pendidikan Jarak Jauh; • Bilangan kelas prasekolah yang disediakan oleh KEMAS adalah sebanyak 8,307,
o. Menaiktarafkan maktab perguruan Jabatan Perpaduan Negara 1,500 kelas, Jabatan Agama Islam Negeri 962 kelas,
kepada Institut Pendidikan Guru ABIM 788 kelas dan pihak swasta 11,000 kelas.
(IPG) yang boleh menganugerahkan • Bagi memastikan kualiti prasekolah yang disediakan, Kurikulum Prasekolah
ijazah dilaksanakan mulai tahun 2006 Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 2003 dan diwajibkan penggunaannya di
(Keputusan Jemaah Menteri 2005); semua prasekolah KPM dan swasta.
p. Perubahan Dasar Sekolah Antarabangsa
ke arah menjadikan sekolah Sekolah Rendah
antarabangsa di Malaysia berdaya • Bilangan sekolah rendah bertambah 773 (11.3%) buah, daripada 6,828 pada tahun
saing di rantau Asia (Keputusan Jemaah 1990 kepada 7,601 pada tahun 2005. Pecahan mengikut lokasi dan jenis sekolah
Menteri, 2006); dan pada tahun 2005:
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 21

– 33.2 peratus sekolah terletak di bandar dan 66.8 peratus di luar bandar. Sekolah Swasta
– 29.4 peratus SK di bandar dan 70.6 peratus di luar bandar. • Sekolah rendah dan menengah
– 49.5 peratus SJKC di bandar dan 50.5 peratus di luar bandar. swasta, termasuk sekolah
– 32.2 peratus SJKT di bandar dan 67.8 peratus di luar bandar. antarabangsa dan ekspatriat
– Bilangan Sekolah Kurang Murid (enrolmen kurang daripada 150) berjumlah bertambah 165 (132.0%) buah,
2,529 atau 33.3 peratus daripada jumlah sekolah rendah pada tahun 2005 yang daripada 125 pada tahun 1990
mana 89.4 peratus daripadanya terletak di luar bandar. kepada 290 pada tahun 2005.
• Enrolmen bertambah 28.2 peratus, daripada 2.45 juta (1990) kepada 3.14 juta • Enrolmen bertambah 67.1 peratus
(2005). daripada 62,229 (1990) kepada
• Bilangan guru sekolah rendah bertambah 58.6 peratus, daripada 120,025 (1990) 104,009 (2005).
kepada 190,336 (2005).
Sekolah Agama Bantuan
Sekolah Menengah Kerajaan
• Bilangan sekolah menengah bertambah 701 (52.8%) buah, daripada 1,327 pada • Sebanyak 17 sekolah rendah dan 77
tahun 1990 kepada 2,028 pada tahun 2005. sekolah menengah agama rakyat
• 60.9 peratus sekolah menengah ini terletak di bandar dan 39.1 peratus di luar bandar telah mendaftar di bawah KPM
pada tahun 2005. sebagai sekolah agama bantuan
• Enrolmen bertambah 62.4 peratus, daripada 1.37 juta (1990) kepada 2.22 juta (2005). kerajaan pada tahun 2005.
• Bilangan guru sekolah menengah bertambah 88.5 peratus, daripada 72,455 (1990) • Enrolmen sekolah rendah sebanyak
kepada 136,598 (2005). 2,702 dan sekolah menengah
23,321 pada tahun 2005.
Jadual 2.1 Bilangan Sekolah, Enrolmen dan Guru 1990 – 2005
Perkara 1990 1995 2000 2005
Jumlah Jumlah Jumlah Bandar Luar Bandar Jumlah
PRASEKOLAH
Bilangan Sekolah
KPM (Bilangan Kelas) 1,131 (1,131)* 1,131 (1,131) 1,053 (1,116) 1,055 (1,399) 2,232 (2,605) 3,287 (4,004)

Tadika & Prasekolah Agensi Kerajaan Lain 6,033 8,683 10,884 – – 13,052
dan Swasta (Bilangan kelas) (12,906) (11,124) (22,557)
Enrolmen
KPM 26,000* 27,883 26,718 31,970 61,406 93,376

Agensi Kerajaan Lain dan Swasta 328,813 431,132 777,283 – – 610,714

Bilangan Guru
KPM 1,131 1,131 1,116 1,399 2,605 4,004

Agensi Kerajaan Lain dan Swasta 10,773 15,188 34,424 – – 30,658

*Data tahun 1992


22 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Perkara 1990 1995 2000 2005


Jumlah Jumlah Jumlah Bandar Luar Bandar Jumlah
PERINGKAT RENDAH
Bilangan Sekolah 6,828 6,993 7,231 2,524 5,077 7,601

SK 4,994 5,141 5,393 1,694 4,067 5,761

SJKC 1,288* 1,288 1,284 637 650 1,287

SJKT 538* 538 526 169 356 525

Khas – 26 28 24 4 28
Sekolah Kurang Murid** – 2,349 2,403 268 2,261 2,529

SK (SKM) – 1,527 1,542 74 1,568 1,642

SJKC (SKM) – 490 503 115 415 530

SJKT (SKM) – 309 330 55 274 329

Khas (SKM) – 23 28 24 4 28

* Termasuk sekolah tidak beroperasi


** SKM mempunyai enrolmen <150. Data SKM termasuk dalam bilangan Sekolah Rendah

Enrolmen 2,447,206 2,827,627 2,933,877 1,757,795 1,379,485 3,137,280

SK 1,770,004 2,126,123 2,219,252 1,200,466 1,190,757 2,391,223

SJKC 581,082 596,341 623,343 501,922 143,747 645,669

SJKT 96,120 102,776 89,175 53,824 44,755 98,579

Khas – 2,387 2,107 1,583 226 1,809

Bilangan Guru 120,025 140,430 153,767 95,932 94,404 190,336

SK 88,708 107,760 120,396 68,566 81,286 149,852

SJKC 25,475 26,028 26,949 23,563 9,415 32,978

SJKT 5,842 6,165 5,927 3,316 3,625 6,941

Khas – 477 495 487 78 565

PERINGKAT MENENGAH
Bilangan Sekolah 1,327 1,464 1,645 1,236 792 2,028
Harian 1,194 1,319 1,465 1,091 732 1,823
Asrama penuh 32 35 40 40 14 54
Agama 32 41 53 35 20 55
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 23

Perkara 1990 1995 2000 2005


Jumlah Jumlah Jumlah Bandar Luar Bandar Jumlah
Khas 3 3 3 4 – 4
Vokasional 57 57 4 – – –
Teknik 9 9 80 64 26 90

Sukan – – – 2 – 2

Enrolmen 1,366,068 1,651,684 1,998,781 1,477,562 740,317 2,217,879

Harian 1,298,712 1,555,868 1,878,063 1,373,278 697,996 2,071,274

Asrama penuh 19,317 22,664 23,996 24,830 8,224 33,054

Agama 17,348 24,187 35,133 25,089 13,975 39,064

Khas – 603 664 599 – 599

Vokasional 24,845 42,484 1,261 – – –

Teknik 5,846 5,878 59,164 52,716 20,122 72,838

Sukan – – 500 1,050 – 1,050

Bilangan Guru 72,455 88,408 113,249 90,665 45,933 136,598

Harian 66,336 79,280 102,128 80,509 41,744 122,253

Asrama penuh 1,925 2,377 2,559 2,473 829 3,302

Agama 1,132 1,799 2,650 1,998 1,126 3,124

Khas 101 108 141 164 – 164

Vokasional 2,570 4,393 153 – – –


Teknik 391 451 5,498 5,365 2,234 7,599

Sukan – – 120 156 – 156


SEKOLAH SWASTA
Bilangan sekolah rendah dan menengah 125* 201* 251 – – 244
swasta
Bilangan sekolah antarabangsa – – 29 – – 32

Bilangan sekolah ekspatriat – – 10 – – 14

Enrolmen sekolah swasta 62,229* 93,559* 82,091 – – 91,166

Enrolmen sekolah antarabangsa – – 5,069 – – 10,663

Enrolmen Sekolah Ekspatriat – – 1,753 – – 2,180


24 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Perkara 1990 1995 2000 2005


Jumlah Jumlah Jumlah Bandar Luar Bandar Jumlah
Bilangan Guru Sekolah Swasta 2,414* – 5,613 – – 6,238
Bilangan Guru Sekolah Antarabangsa – – 648 – – 1,338
Bilangan Guru Sekolah Ekspatriat – – 172 – – 249
*Termasuk sekolah antarabangsa dan ekspatriat **Termasuk sekolah ekspatriat
SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
Bilangan Sekolah Rendah – – – – – 17
Bilangan Sekolah Menengah – – – – – 77
Enrolmen Sekolah Rendah – – – – – 2,702
Enrolmen Sekolah Menengah – – – – – 23,321
Bilangan Guru – – – – – 2,352

Sekolah Teknik
• Bilangan sekolah teknik dan vokasional berjumlah 66 pada tahun 1990 dan meningkat 2.2). Di samping peningkatan dalam
menjadi 90 sekolah teknik (semua sekolah vokasional ditukar menjadi sekolah teknik) kadar penyertaan dan penyediaan
pada tahun 2005, iaitu pertambahan sebanyak 24 buah sekolah atau 73.3 peratus. akses dalam pendidikan, isu ekuiti
• Enrolmen bertambah 42.1 peratus daripada 30,691 (1990) kepada 72,838 (2005). telah diberikan perhatian, contohnya
penyediaan infrastruktur asas telah
2.21 KPM telah dapat meningkatkan akses dan ekuiti dalam sistem pendidikan yang ditunjukkan disediakan di kebanyakan sekolah.
melalui kadar penyertaan iaitu 96.0 peratus untuk sekolah rendah, 84.4 peratus untuk sekolah Daripada jumlah keseluruhan 9,629
menengah rendah dan 71.7 peratus untuk sekolah menengah atas pada tahun 2005 (Jadual buah sekolah rendah dan menengah,

Jadual 2.2 Indikator Pendidikan bagi Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan 1990 – 2005
Indikator Pendidikan 1990 1995 2000 2005
Lokasi Bandar Luar Bandar Jumlah
Kadar Penyertaan Peringkat Rendah (%) 93.2* 94.0 95.0 - - 96.0*
Kadar Penyertaan Peringkat Menengah rendah (%) 83.0 83.0 85.0 - - 84.4
Kadar Penyertaan Peringkat Menengah atas (%) 49.1 55.8 72.6 - - 71.7
Purata Saiz Kelas Rendah 33.2 33.5 31.4 34.1 27.9 31.0
Purata Saiz Kelas Menengah 33.6 34.4 33.8 32.4 32.1 32.3
Nisbah Guru:Murid Rendah 20.4 20.1 19.1 18.4 14.6 16.5
Nisbah Guru:Murid Menengah 18.9 18.7 17.7 16.3 16.1 16.2
* Sumber data daripada Laporan RMKe-9 dan Perangkaan Pendidikan Malaysia
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 25

Jadual 2. 3 Bilangan Sekolah, Enrolmen dan Guru di Sekolah Pendidikan Khas 1995-2005
Sekolah Pendidikan Khas 1995 2000 2005
Peringkat Rendah Menengah Rendah Menengah Rendah Menengah
Bilangan Sekolah 26 3 28 3 28 4
Bilangan Kelas 268 63 298 67 288 68
Enrolmen 2387 603 2107 664 1809 599
Guru 477 108 503 141 565 164
Bilangan Program Integrasi 159* 54* 400 164 635 338
Enrolmen Program Integrasi 3379* 989* 7127 3061 11557 6778
* Perangkaan Tahun 1996

hanya 767 buah atau 10.1 peratus sekolah rendah dan 28 buah atau 1.4 peratus sekolah mendapat pendidikan formal. Program
menengah yang masih tidak dilengkapi bekalan elektrik 24 jam. ini meningkat daripada 564 pada tahun
2000 kepada 973 pada tahun 2005 atau
2.22 Dari segi pencapaian akademik, pelajar Malaysia menunjukkan pencapaian cemerlang 72.5 peratus. Dalam tempoh yang sama,
dalam kajian antarabangsa berkaitan Sains dan Matematik iaitu Trends in International lebih ramai pelajar dapat ditempatkan
Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003. Berbanding kajian yang sama pada iaitu daripada 10,188 kepada 18,335
tahun 1999, kedudukan pencapaian pelajar Malaysia dalam Matematik meningkat dari atau 80.0 peratus.
tempat ke-16 ke tempat ke-10 dan mendahului 40 buah negara lain termasuk negara-
negara maju seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand. 2.24 Dalam tempoh 15 tahun lalu,
Bagi Sains pula, kedudukan Malaysia meningkat dari tempat ke-22 ke tempat ke-20 dan pendidikan teknik dan vokasional
mendahului 30 buah negara lain termasuk Norway dan Itali. telah mengalami perubahan ketara.
Pada tahun 1990 hingga 1995, sekolah
2.23 KPM terus berusaha menyediakan pendidikan khas kepada orang kurang upaya (OKU). menengah vokasional (SMV) telah
Sehingga 2005, KPM telah membina 28 buah sekolah rendah pendidikan khas dan 4 buah bertambah daripada 57 kepada 69
sekolah menengah pendidikan khas (Jadual 2.3). Selain itu, program pendidikan khas buah yang melibatkan pertambahan
integrasi juga disediakan di sekolah-sekolah harian bagi membolehkan lebih ramai OKU enrolmen 17,639 (71.0%) pelajar dan

Jadual 2.4 Bilangan Sekolah, Enrolmen dan Guru Sekolah Vokasional dan Teknik 1990 - 2005
Pendidikan Teknik dan Vokasional 1990 1995 2000 2005
Vok Teknik Vok Teknik Vok Teknik Teknik
Bilangan Sekolah 57 9 69 9 4 80 90
Bilangan Kelas 1,040 187 1,688 174 33 2,075 2,686
Enrolmen 24,845 5,846 42,484 5,878 1,261 59,164 72,838
Guru 2,570 391 4,393 451 153 5,498 7,599
26 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

lebih 1,823 (71.0%) guru (Jadual 2.4). projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur
Manakala, sekolah menengah teknik ICT.
(SMT) berjumlah 9 buah dengan
enrolmen hampir 5,900. Projek Rintis Sekolah Bestari
Sekolah Bestari merupakan satu Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia dan
2.25 Sejajar dengan keperluan meningkatkan pelaksanaannya menekankan penggunaan ICT sebagai pengupaya pedagogi dan
tenaga kerja sains dan teknikal, langkah pengurusan sekolah. Projek ini dirintis pada tahun 1999 hingga 2002 di 88 buah sekolah
telah diambil untuk meningkatkan yang mana 82 buah adalah sekolah sedia ada dan enam buah dibina baru iaitu SMK
bilangan pelajar yang mempunyai Putrajaya 1, SK Putrajaya 1, SK Putrajaya 2, SMK Seri Bintang Utara, SK Seri Bintang
asas kukuh dalam Matematik, Sains Utara dan SK Seri Bintang Selatan. Sekolah-sekolah ini dilengkapi kemudahan ICT
dan mata pelajaran teknikal. Antara termasuk 5,809 komputer dan 261 pelayan. Komputer digunakan dalam pengajaran dan
tahun 1995 hingga 2000, sebanyak 65 pembelajaran khususnya Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Sistem
SMV telah ditukar menjadi SMT. Dalam Pengurusan Sekolah Bestari digunakan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan
RMKe-8, penstrukturan semula sekolah serta menyokong pengajaran dan pembelajaran.
menengah vokasional (SMV) kepada
SMT telah dilaksanakan sepenuhnya. SchoolNet
Penstrukturan semula ini meningkatkan Projek SchoolNet merupakan projek penyediaan prasarana jalur lebar untuk capaian ke
enrolmen SMT dan pada masa yang internet di semua sekolah bagi tujuan mengatasi jurang digital. Sehingga tahun 2005,
sama mengekalkan aliran vokasional 9,285 sekolah telah dirangkaikan.
dan kemahiran yang ditawarkan.
Aliran teknikal melahirkan pelajar yang Projek MySchoolNet
mempunyai asas kukuh dalam mata Projek ini dilaksanakan bagi membudayakan penggunaan internet dalam pengajaran
pelajaran teknikal dan sains manakala dan pembelajaran melalui pembangunan laman web yang menyediakan bahan sumber
aliran vokasional dan kemahiran pendidikan untuk pelajar, guru dan pentadbir sekolah seperti modul pengajaran dan
membekalkan pelajar dengan kemahiran pembelajaran, perisian, sukatan pelajaran, berita, forum dan program kolaboratif.
asas untuk mendapatkan pekerjaan.
Pada tahun 2005, terdapat 90 buah SMT Makmal Pengkomputeran
dengan enrolmen 72,838. Projek ini menyediakan makmal komputer dan membekalkan komputer serta pelayan
kepada sekolah. Sehingga 2005, sebanyak 5,037 sekolah telah disediakan makmal
2.26 Selaras dengan perkembangan komputer dan dibekalkan 133,000 komputer dan 4,700 pelayan.
teknologi semasa, KPM telah
memperkenalkan Teknologi Maklumat TV Pendidikan (TVP)
dan Komunikasi atau Information KPM meneruskan perkhidmatan TVP bagi membantu pengajaran dan pembelajaran
and Communication Technology (ICT) di sekolah. Sebelum tahun 2000, penyiaran TVP dibuat melalui RTM menggunakan
dalam pendidikan yang meliputi aspek pancaran terrestrial. Mulai tahun 2000, TVP dipancarkan melalui saluran ASTRO yang
prasarana, pengisian dan latihan guru. menggunakan satelit. Rancangan TVP dibangunkan berasaskan kurikulum dan sehingga
KPM telah melaksanakan pelbagai tahun 2005, sebanyak 77 program disediakan. Sebanyak 9,500 sekolah dibekalkan lebih
11,700 set televisyen.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 27

Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris Penyediaan bekalan elektrik
(PPSMI) belum mencukupi khususnya di
PPSMI diperkenalkan pada tahun 2003 secara berperingkat dimulai dengan Tahun 1, sekolah luar bandar
Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 rendah. Untuk menjayakan projek ini, sekolah dibekalkan • 767 (10.1%) sekolah rendah tiada
dengan komputer riba, Projektor LCD, skrin, troli, TV dan pencetak. bekalan elektrik 24 jam
• 28 (1.4%) sekolah menengah tiada
Mata Pelajaran ICT bekalan elektrik 24 jam
KPM memperkenalkan mata pelajaran Information and Communication Technology, • Terdapat sekolah menggunakan
Grafik Berkomputer, Produksi Multimedia, Fundamentals of Programming, Program jana kuasa elektrik berkuasa rendah
and Development Tools, Pemesinan Berkomputer, Aplikasi Komputer dalam Perniagaan, yang tidak dapat digunakan untuk
Animasi dan Rekabentuk Penerbitan, Penerbitan Multimedia Kreatif, Sistem Sokongan perkakasan ICT seperti TV dan
Komputer, Sistem Sokongan Rangkaian dan Program Literasi ICT bagi memperluas komputer
literasi komputer, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer dan memupuk
insan celik teknologi, budaya kreatif dan inovatif. Penyediaan bekalan air bersih
belum disediakan sepenuhnya
Latihan ICT untuk Guru terutama di sekolah luar bandar
Pelaksanaan ICT dalam pendidikan memerlukan guru yang berkemahiran dalam ICT. • 1,517 (20.0%) sekolah rendah tiada
Sehubungan itu, KPM telah menyediakan pelbagai program latihan untuk meningkatkan bekalan air awam
kemahiran guru. Sehingga tahun 2005, seramai 200,000 guru telah dilatih dalam ICT. • 68 (3.4%) sekolah menengah tiada
bekalan air bersih awam
Projek Pengkomputeran Pengurusan
Projek ini menyediakan sistem aplikasi dan infrastruktur ICT untuk menyokong sistem Penyediaan bilik darjah belum
pengurusan KPM. Projek RMKe-8 meliputi Rangkaian KPMNet, Aplikasi Sistem Pentadbiran, mencukupi dan bilangan sekolah
Aplikasi Pengurusan Pendidikan, Pembangunan Sistem Penyediaan Infrastruktur, Sistem dua sesi masih tinggi
Pengurusan Maklumat Pendidikan (EMIS) dan Sistem Pemantauan Perancangan Sekolah. • 68 (0.7%) sekolah rendah
Pelaksanaan Aplikasi Pendaftaran Peperiksaan atas talian dimulakan pada tahun 2003 bagi dan menengah menumpang
mempercepatkan proses pendaftaran peperiksaan. sepenuhnya di sekolah lain
• 858 (11.3%) sekolah rendah masih
JURANG PENCAPAIAN PENDIDIKAN mengamalkan dua sesi
• 748 (36.9%) sekolah menengah
2.27 Walaupun banyak kejayaan telah dicapai, tetapi dengan cabaran dan keperluan baru mengamalkan dua sesi
terhadap pendidikan, masih banyak yang perlu diperjuangkan dan pelbagai usaha perlu
dipertingkatkan. Antara isu yang masih dihadapi oleh KPM ialah: Bangunan sekolah yang lama
(melebihi 30 tahun) memerlukan
penyelenggaraan yang tinggi
• 5,951 (78.3%) sekolah rendah
berusia lebih 30 tahun
28 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

• 870 (42.9%) sekolah menengah berusia Penyertaan dan pencapaian pelajar kurang upaya, anak Orang Asli dan
lebih 30 tahun Penan di Sarawak masih belum boleh dibanggakan

Kemudahan bilik/ makmal sains Guru terlatih dalam bidang kritikal (Matematik dan Sains) belum
masih belum disediakan sepenuhnya mencukupi khususnya di kawasan pedalaman serta masih terdapat guru
• 1,639 (21.6%) sekolah rendah tiada bilik kontrak dan tidak terlatih
sains • 15,444 (8.1%) guru kontrak dan tidak terlatih di sekolah rendah
• 25 (1.2%) sekolah menengah tiada • 2,893 (2.1%) guru kontrak dan tidak terlatih di sekolah menengah
makmal sains
Isu-isu lain dalam sistem pendidikan termasuklah:
Kadar penyertaan pelajar dalam • Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin
sistem persekolahan KPM masih pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan;
rendah di peringkat menengah • Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti
• 84.4 peratus penyertaan di peringkat satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira
menengah rendah kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan
• 71.7 peratus penyertaan di peringkat program pendidikan sendiri;
menengah atas • Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah
mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza;
Masih ada murid sekolah rendah • Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya;
yang belum menguasai kemahiran • Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di
membaca, menulis dan mengira (3M) negara maju adalah terhad;
• Lebih 115,000 (7.7%) murid Tahap 1 • Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan
sekolah rendah belum menguasai 3M penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan;
pada tahun 2004 • Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek
pemberian bantuan; dan
Wujud keciciran (meninggalkan • Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.
sistem persekolahan KPM) di
kalangan murid PENUTUP
• Pada peringkat pendidikan rendah,
kadar keciciran sebanyak 1.9 peratus di 2.28 Sistem pendidikan memerlukan perubahan daripada pendekatan ‘satu saiz untuk semua’
bandar dan 1.2 peratus di luar bandar kepada pendekatan yang lebih bertepatan dengan keperluan setempat dan masyarakat
bagi kohort 1999 hingga 2004 sekitar. Jurang pendidikan yang masih ketara akan dikurangkan dengan menyediakan
• Pada peringkat menengah, kadar keperluan asas (di mana perlu) secara berterusan. Pada waktu yang sama, bagi berdepan
keciciran 9.3 peratus di bandar dan 16.7 dengan cabaran era globalisasi, KPM juga perlu merancang untuk melonjakkan sistem
peratus di luar bandar bagi kohort 2000 pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi.
hingga 2004
3
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN:
MELANGKAH
KE HADAPAN
• PEMANTAPAN SISTEM PENDIDIKAN

• PELAN INDUK PEMBANGUNAN


PENDIDIKAN
2006-2010

• PENDEKATAN PIPP

• TERAS STRATEGIK PIPP

• SINOPSIS AGIHAN PERUNTUKAN

• KERANGKA PIPP

• PENUTUP
30 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

3
PENDIDIKAN KEBANGSAAN:
MELANGKAH KE HADAPAN
PEMANTAPAN SISTEM PENDIDIKAN

3.01 Sejak tahun 1990, sektor pendidikan telah berkembang pesat dalam meningkatkan akses,
ekuiti dan kualiti dalam pendidikan. Namun begitu masih banyak yang perlu dilaksanakan
untuk melonjakkan sistem pendidikan negara ke tahap yang setara dengan negara maju
dan bertaraf dunia. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan dimantapkan supaya sistem
dan institusi pendidikan dapat membangunkan modal insan yang menguasai ilmu dan
“Sememangnya tugas ini amat kemahiran tinggi, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat patriotisme yang
berat dan saya memerlukan utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa.
pasukan yang benar-benar
komited, amanah, jujur dan 3.02 Berdasarkan analisis 15 tahun pertama, KPM telah mengenal pasti beberapa jurang
dan cabaran yang perlu ditangani bagi memastikan wawasan negara dapat dicapai
yang sanggup bekerja keras
menjelang tahun 2020. Dalam tempoh 15 tahun yang akan datang, KPM berhasrat
untuk memastikan segala untuk:
perancangan kita dapat • membangunkan modal insan dengan ciri-ciri individu dan masyarakat Bangsa
dilaksanakan dengan cekap, Malaysia yang maju;
berkesan serta tidak mengulangi • memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjang agenda pendidikan
kesilapan-kesilapan masa lalu.” dapat diteruskan; dan
• merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan sistem dan institusi pendidikan
ke tahap dunia pada tahun 2020.

YB Dato’ Sri Hishammuddin Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010


Tun Hussein
(Perutusan Tahun Baru, 2006) 3.03 KPM telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) KPM 2006-2010
yang akan menjadi garis panduan pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh
sepanjang tempoh 5 tahun dalam RMKe-9. PIPP merupakan satu dokumen perancangan
pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh tidak
tertumpu pada satu jenis sekolah, lokasi dan kaum. Agenda utama KPM adalah
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 31

untuk membangunkan SK sebagai aliran perdana kerana majoriti pelajar berada di TERAS STRATEGIK PIPP
SK. Walau bagaimanapun, KPM tidak akan meminggirkan SJKC, SJKT dan SABK dalam
meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. PIPP merupakan satu 3.07 Enam teras strategik telah dikenal pasti
dokumen perancangan pembangunan meliputi tiga aspek utama iaitu infrastruktur, untuk memperkukuh sistem pendidikan
pengisian dan tenaga manusia. negara seperti yang ditunjukkan pada
Jadual 3.1.
PENDEKATAN PIPP
3.08 Teras pertama: Membina Negara
3.04 Matlamat PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Bagi Bangsa
memastikan matlamat ini dapat dicapai, dua pendekatan utama telah dikenal pasti Memberi fokus kepada pembinaan
sepanjang tempoh RMKe-9 iaitu: Negara Bangsa melalui pendidikan.
• menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dalam rancangan lima tahun sebelum
ini iaitu untuk memastikan akses kepada pendidikan dan menyamaratakan medan JADUAL 3.1 TERAS STRATEGIK PIPP
persaingan di kalangan pelajar; dan Teras 1 Membina Negara Bangsa
• mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan sehingga Teras 2 Membangunkan Modal Insan
membolehkan guru dan pelajar mengangkat nama dan sistem pendidikan negara di Teras 3 Memperkasakan Sekolah
mata dunia.
Kebangsaan

3.05 Dalam pendekatan pertama, komitmen KPM adalah untuk memastikan rakyat Teras 4 Merapatkan Jurang Pendidikan
mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum Teras 5 Memartabatkan Profesion Keguruan
ataupun daripada kelompok kurang upaya, Orang Asli dan suku minoriti lain. KPM akan Teras 6 Melonjakkan Kecemerlangan
memastikan semua pelajar menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M) Institusi Pendidikan
dan tidak ada pelajar yang tercicir dari sistem pendidikan akibat kemiskinan, berada di
kawasan luar bandar atau pedalaman. Peluasan ke semua jenis sekolah dan lokasi akan KPM berhasrat untuk membangunkan
ditingkatkan untuk memastikan semua pelajar mendapat akses ICT khususnya capaian warganegara dari awal persekolahan
kepada internet. dengan ciri-ciri glokal, patriotik dan
cintakan negara serta menyanjung
3.06 Dalam pendekatan kedua, komitmen KPM adalah untuk memberi perhatian khusus dan menjunjung warisan budaya dan
ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang untuk memastikan bukan sahaja kesenian bangsa. Hasrat membina
ia dapat mempertahankan kecemerlangan malah mampu mempertingkatkannya ke Negara Bangsa ini akan dicapai
tahap yang lebih tinggi. KPM akan mengenal pasti sekolah-sekolah dalam kluster dengan memperkasakan Bahasa
Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK), Sekolah Berasrama Penuh Melayu, meningkatkan disiplin pelajar,
(SBP), Sekolah Premier, Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan menggiatkan Rancangan Intergrasi
Agama (SMKA), Sekolah 100 tahun (Centennial), Sekolah Bestari serta sekolah-sekolah Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) serta
Putrajaya dan Cyberjaya. Seterusnya, KPM akan memperkenalkan pelbagai program yang menggiatkan aktiviti kokurikulum dan
dapat membantu meningkatkan lagi kelebihan, kekuatan dan daya saing sekolah-sekolah sukan bagi membina jati diri serta
dalam kluster ini. menerapkan budi bahasa dan adab di
kalangan pelajar.

32 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

3.09 Teras kedua: Membangunkan mengurangkan perbezaan daripada segi penyediaan kemudahan fizikal dan bukan
Modal Insan fizikal, prestasi dan pencapaian pelajar serta keciciran. Justeru KPM akan membangunkan
Usaha membangunkan modal infrastruktur dan kemudahan pendidikan khususnya di luar bandar Sabah dan Sarawak
insan KPM akan memberi tumpuan dan memastikan semua sekolah mempunyai prasarana mengikut standard minimum.
kepada sistem nilai, aspek disiplin, KPM juga akan memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan
sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar. kumpulan minoriti, mengurangkan jurang digital dan menempatkan guru terlatih yang
Teras ini juga berhasrat melahirkan mencukupi mengikut opsyen di kawasan luar bandar dan pedalaman.
pelajar yang kompeten dalam Sains
dan Teknologi, inovatif dan kreatif 3.12 Teras kelima: Memartabatkan Profesion Keguruan
serta kebolehpasaran. KPM akan Usaha memartabatkan profesion keguruan adalah bagi memastikan profesion ini
menyediakan sistem pentaksiran dan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan
penilaian holistik, membina disiplin dalam pembinaan generasi masa depan. KPM menaik taraf maktab perguruan kepada
pelajar serta memberi penekanan institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah. KPM
kepada kebersihan, kesihatan dan juga akan menambah baik sistem pemilihan calon guru, perjawatan, penempatan dan
keselamatan. kebajikan guru.

3.10 Teras ketiga: Memperkasakan 3.13 Teras keenam: Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan
Sekolah Kebangsaan Usaha melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan adalah dengan membentuk
KPM akan memperkasakan sekolah kluster kecemerlangan sekolah berasaskan akademik, kokurikulum dan sukan atau
kebangsaan (rendah dan menengah) bidang-bidang khusus (niche areas). Sekolah-sekolah terpilih dalam kluster ini akan
supaya sekolah-sekolah tersebut dirangkaikan dengan institusi ternama tempatan dan luar negara, menawarkan
menjadi sekolah pilihan utama pelbagai peperiksaan peringkat antarabangsa seperti International Baccalaureate dan
masyarakat. Sehubungan itu, sekolah menjadi sekolah contoh. Sekolah-sekolah yang dikenal pasti daripada kluster ini akan
kebangsaan akan dilengkapkan dijadikan penanda aras dan showcase pada peringkat antarabangsa selaras dengan
kemudahan asas pendidikan yang usaha membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia.
mencukupi dan berkualiti, bekalan
elektrik dan air bersih serta kemudahan SINOPSIS AGIHAN PERUNTUKAN
ICT. Sekolah juga akan dibekalkan guru
terlatih yang mencukupi mengikut 3.14 Dalam RMKe-9, Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM23.198 bilion di bawah
opsyen serta bilangan staf sokongan peruntukan pembangunan kepada KPM untuk memastikan segala perancangan
mengikut keperluan. pembangunan pendidikan yang dirangka dapat dilaksanakan dengan lancar dan
berkesan. Peruntukan ini adalah untuk membiayai 17,179 projek seperti yang tersenarai
3.11 Teras keempat: Merapatkan dalam Jadual 3.2. Pelaksanaan PIPP juga akan disokong oleh peruntukan belanja
Jurang Pendidikan mengurus yang diperuntukkan setiap tahun.
Penekanan dalam merapatkan jurang
pendidikan antara lokasi, jenis sekolah, 3.15 Sebanyak RM 327.3 juta diperuntukkan dalam RMKe-9 bagi KPM meneruskan peluasan
kaum, jantina, tahap sosioekonomi dan program prasekolah. Melalui peruntukan ini, 3,143 kelas prasekolah akan disediakan
tahap keupayaan pelajar adalah untuk di 2,626 sekolah termasuk prasekolah pendidikan khas. Kemudahan ini akan memberi
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 33

Jadual 3.2 Agihan Peruntukan Pembangunan RMKe–9 (seperti yang diluluskan UPE pada 2006)
PROGRAM/PROJEK BILANGAN PROJEK SILING (RM JUTA)
B LB Jumlah B LB Jumlah
Pendidikan Prasekolah 491 2,135 2,626 66.4 260.9 327.3
Pendidikan Rendah 343 1,152 1,495 1,386.4 2,737.8 4,124.2
Pendidikan Menengah 360 551 911 1,949.5 2,571.7 4,521.2
Sekolah Sukan 5 ­­– 5 256.4 – 256.4
Sekolah Berasrama Penuh 59 33 92 402.0 300.0 702.0
Kolej Matrikulasi 3 6 9 143.7 405.7 549.4
Pendidikan Teknik dan Vokasional – – 23 – – 577.0
Maktab Perguruan – – 26 – – 509.0
Rumah Guru 80 406 486 145.5 563.7 709.2
Asrama Sekolah Harian 40 281 321 176.4 1,183.5 1,359.9
Pejabat Pendidikan 68 48 116 244.7 176.8 421.5
Bantuan Modal – – 1 – – 100.0
Sistem Pengurusan dan Pentadbiran – – 7 – – 331.8
Pendidikan Khas 811 2,666 3,477 236.9 179.0 415.9
Pusat Perkembangan Kurikulum – – 6 – – 427.8
Bahagian Teknologi Pendidikan – – 9 – – 158.0
Dewan Bahasa dan Pustaka – – 4 – – 27.0
Institut Aminuddin Baki – – 4 – – 310.0
Lembaga Peperiksaan Malaysia – – 4 – – 26.6
Pembangunan Sukan Sekolah 467 476 943 89.1 71.0 160.1
Ubahsuai Naik Taraf Sekolah Rendah 394 2,046 2,440 116.7 606.1 722.8
Ubahsuai Naik Taraf Sekolah Menengah 378 569 947 173.2 335.9 509.1
Ubahsuai Naik Taraf P. Teknik dan Vokasional 56 – 56 22.0 – 22.0
Ubahsuai Naik Taraf Maktab Perguruan – – 19 – – 50.2
Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan 157 444 601 57.9 91.5 149.4
Sokongan Pendidikan Pelbagai – – 1 – 203.0
Pemb. Prog. Luar Bandar Sabah dan Sarawak – 2,083 2,083 – 1,147.5 1,147.5
Program Pembestarian Sekolah – – 4 – – 204.0
Pembelian Tanah – – 1 – – 300.0
Pengkomputeran Pengajaran Pembelajaran – – 11 – – 1,509.0
Institut Terjemahan Negara – – 6 – – 16.9
Kompleks Pelajaran Nilai – – 1 – – 200.0
JUMLAH KESELURUHAN RMKE–9 3,712 12,896 16,735 5,466.8 10,631.1 21,048.2
34 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

PROGRAM/PROJEK BILANGAN PROJEK SILING (RM JUTA)


B LB Jumlah B LB Jumlah
Pendidikan Rendah Sambungan RMKe–8 101 105 206 123.2 149.8 273.0
Pendidikan Menengah Sambungan RMKe–8 91 125 216 21.7 249.2 270.9
Kolej Matrikulasi Sambungan RMKe–8 – 1 1 – 7.0 7.0
Rumah Guru Sambungan RMKe–8 7 11 18 20.2 6.7 26.9
Peluasan Kemahiran Hidup Sambungan RMKe–8 – – 1 – – 150.0
Projek PPSMI & Komputer Sambungan RMKe–8 – – 2 – – 1,422.0
JUMLAH PROJEK SAMBUNGAN RMKE–8 199 242 444 165.1 412.7 2,149.8
JUMLAH SILING RMKE–9 3,911 13,138 17,179 5,631.9 11,043.8 23,198.0
* Jumlah projek dan jumlah siling termasuk projek di bandar, luar bandar dan di kedua–dua lokasi

peluang pendidikan sekolah kepada 3.17 Bagi pendidikan menengah, untuk mengurangkan kesesakan bilik darjah dan keciciran,
76,000 kanak-kanak berumur 5+ tahun serta meningkatkan penyertaan pelajar dalam pelbagai program pendidikan, sebanyak
menjelang 2010. Bagi mengimbangi RM4.5 bilion diperuntukkan untuk menyediakan lebih 10,000 bilik darjah yang mana
persediaan awal persekolahan antara 57 peratus terletak di luar bandar. Sekolah satu sesi disasarkan untuk ditingkatkan
lokasi, hampir 80 peratus atau 2,436 daripada 65 peratus kepada 70 peratus dan saiz kelas dikurangkan daripada 32 kepada
kelas prasekolah akan disediakan di 30 pada 2010.
luar bandar.
3.18 Bagi Sekolah Bantuan Kerajaan, sebanyak RM100 juta peruntukan pembangunan
3.16 Pada peringkat pendidikan rendah, disediakan. Peruntukan ini merupakan tambahan kepada belanja mengurus yang
sebanyak RM 4.1 bilion diperuntukkan diberikan secara konsisten setiap tahun kepada semua sekolah dalam bentuk emolumen,
untuk menyediakan infrastruktur yang geran per kapita dan Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun (LPBT). Pada tahun 2005,
mencukupi dan sesuai khususnya bagi sebanyak RM2.5 bilion diperuntukkan sebagai belanja mengurus bagi 1,755 buah sekolah
tersebut. Peruntukan RM100 juta bagi pembangunan juga menunjukkan peningkatan
memenuhi keperluan sekolah baru,
100 peratus berbanding jumlah peruntukan yang diberikan kepada Sekolah Bantuan
meningkatkan akses di luar bandar,
Kerajaan di bawah RMKe-8. Selain itu, sebanyak RM8.4 juta diperuntukkan untuk
mengurangkan kesesakan bilik darjah,
memperbaiki beberapa Sekolah Bantuan Kerajaan yang daif, terbakar, dilanda banjir
termasuk untuk mengubah suai dan
dan yang berada dalam keadaan berbahaya.
menggantikan bangunan lama, daif
dan kurang selamat. Lebih 13,000 bilik 3.19 KPM juga berusaha menyediakan lebih banyak pilihan bidang kepada pelajar yang
darjah akan disediakan yang mana mempunyai pelbagai kebolehan, minat, bakat dan kecenderungan. Tiga buah lagi
68 peratus daripadanya terletak di Sekolah Sukan akan dibina bagi melahirkan lebih ramai atlet negara yang cemerlang
luar bandar. Sasarannya adalah untuk dalam bidang sukan. Prasarana dan peralatan sukan akan ditingkatkan terutama di
menambah sekolah satu sesi daripada Pusat Sukan Daerah dan Negeri bagi memperluas dan meningkatkan program dan
86 peratus kepada 90 peratus dan aktiviti sukan sekolah. Sebanyak 15 buah SBP baru akan dibina dengan jumlah kapasiti
mengurangkan saiz kelas daripada 31 450 bilik darjah bagi menampung pertambahan 13,500 pelajar. Dua buah lagi SMT baru
murid kepada 30 murid pada 2010. dan 17 projek bangunan tambahan akan dilaksanakan selaras dengan penerusan dasar
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 35

PENDEKATAN Rajah 3.1 Kerangka Pelan


ASAS PEMBANGUNAN • Kesamarataan Peluang
• Misi Nasional Pendidikan Induk Pembangunan
• Dasar-Dasar • Kecemerlangan Institusi Pendidikan 2006-2010
Pembangunan Negara Pendidikan
• Dasar Pendidikan
Kebangsaan
• Islam Hadhari TERAS STRATEGIK PIPP
• Pelan Integriti Nasional • Membina Negara Bangsa
• Membangunkan Modal Insan
• Memperkasakan Sekolah
Kebangsaan
• Merapatkan Jurang Pendidikan MATLAMAT
• Memartabatkan Profesion Pendidikan Berkualiti
Keguruan Untuk Semua
• Melonjakkan Kecemerlangan
Institusi Pendidikan
TERAS ASAS PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
• Akses FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN
• Ekuiti • Kerjasama dan Komitmen
• Kualiti Warga Pendidikan RMKe-9, KPM akan merintis pendekatan
• Kecekapan dan • Kerjasama dan Komitmen Pihak pentaksiran berasaskan sekolah,
Keberkesanan Pengurusan Berkepentingan
Pendidikan
menguji pelaksanaan sistem semester
• Sistem Penyampaian Pendidikan
• Sistem Pemantauan dan dan cuba membangunkan kaedah baru
Penilaian pentaksiran yang mampu menggalakkan
pembangunan keperibadian (character
menambah bilangan pelajar dalam aliran Teknikal dan Vokasional. Dua Sekolah Seni building).
akan dilaksanakan secara rintis bagi memperkenalkan kurikulum seni kepada pelajar
yang berpotensi pada peringkat menengah. 3.22 Kurikulum Sekolah akan dikemas
kini dalam RMKe-9 agar relevan dan
3.20 Bagi program Pendidikan Khas, KPM akan memperluas pendidikan khas dengan kandungannya sesuai dengan tahap
menambah dua buah SMPKV dengan jumlah kapasiti 750 tempat dan menawarkan 21 perkembangan murid terutama pada
bidang kemahiran bagi pelajar bermasalah pendengaran dan pembelajaran. KPM akan peringkat rendah. Pada masa yang
memperluas dan mempertingkatkan program integrasi pendidikan khas, menyediakan sama, KPM akan menyediakan pilihan
guru pendidikan khas terlatih dan pembantu pengurusan murid yang mencukupi, mata pelajaran yang lebih luas kepada
menyediakan pentaksiran alternatif dan menyediakan kemudahan ICT kepada pelajar pelajar yang tidak berminat dalam
berkeperluan khas. KPM akan memperluas Program Pemulihan dan mempertingkatkan bidang akademik di sekolah menengah.
lagi keberkesanan pelaksanaannya dengan menaik taraf 2,800 kelas pemulihan dan KPM akan memperluas penawaran mata
menyediakan guru pemulihan yang mencukupi. pelajaran baru di sekolah menengah
termasuk peluasan 22 mata pelajaran
3.21 Dalam usaha melahirkan pelajar yang boleh bersaing pada peringkat global dan vokasional (MPV) dengan menambah
pembangunan insan holistik, KPM akan mengkaji Sistem Pentaksiran dan Penilaian 480 bengkel MPV, naik taraf bengkel
untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasi peperiksaan. Dalam tempoh dan peralatan mata pelajaran Reka Cipta
36 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

ke 150 sekolah, peluasan Sains Sukan sebanyak 10.0 peratus setahun. Kualiti kolej sedia ada dan program matrikulasi akan
ke 80 sekolah dan mempertingkatkan dipertingkatkan melalui projek tambahan serta projek ubah suai dan naik taraf. Kolej
pengajaran muzik dengan menaik matrikulasi juga akan diperlengkap dengan kemudahan ICT agar penggunaannya dapat
taraf 233 bilik muzik. KPM juga akan diperluas bagi tujuan akademik dan pentadbiran.
meningkatkan lagi pengajaran dan
pembelaran (p&p) bahasa khususnya 3.26 Usaha memartabatkan profesion keguruan akan diteruskan dengan menaik taraf maktab
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris perguruan kepada Institut Pendidikan Guru yang boleh menganugerahkan ijazah dan
dengan menyediakan 19 makmal bahasa menjalankan pembangunan profesional secara berterusan serta menjadikan pusat
secara rintis. pedagogi dan kajian ilmiah dalam pendidikan guru. Dengan mengambil kira kekurangan
guru Bahasa Inggeris serta keperluan untuk mempertingkatkan keberkesanan p&p
3.23 Bagi meningkatkan akses kepada Bahasa Inggeris, kualiti latihan dan jumlah guru terlatih akan terus dipertingkatkan
pendidikan terutama bagi pelajar luar dengan pembinaan dua buah lagi kampus bahasa baru iaitu English Language Teaching
bandar dan pedalaman serta daripada Centre (ELTC) dan Teaching English Language Teacher Training Centre (TELTTraC).
keluarga berpendapatan rendah, KPM
akan menyediakan lebih banyak asrama 3.27 Keutamaan juga akan diberikan kepada penyediaan rumah guru terutama di luar bandar,
baru dan menggantikan asrama daif dan pedalaman dan bandar besar melalui pembinaan rumah guru baru dan menggantikan
kurang selamat. Sebanyak 321 projek rumah guru sedia ada yang lama dan daif. Sebanyak 4,322 unit rumah guru akan dibina
telah dirancang untuk dibina dalam dalam tempoh RMKe-9 dan 80.0 peratus atau 3,438 unit akan dibina di luar bandar.
tempoh RMKe-9 dan dijangka dapat Untuk memberi keselesaan dan kemudahan kepada guru, KPM akan menyediakan
menempatkan seramai 73,440 penghuni. perabot asas bagi rumah guru di pedalaman.

3.24 Melalui usaha Pembestarian Sekolah, 3.28 KPM akan mempertingkatkan kemudahan pejabat di Jabatan Pelajaran Negeri dan
semua sekolah akan dibestarikan Pejabat Pelajaran Daerah bagi memantapkan lagi tahap kecekapan dan keberkesanan
menjelang tahun 2010. Usaha daripada segi sistem pentadbiran pendidikan, sistem pemantauan dan penilaian,
pembestarian ini akan mengambil kira kurikulum dan pentaksiran, personel, maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan
semua inisiatif ICT yang ada di KPM, pembangunan, kewangan dan infrastruktur.
melibatkan projek makmal komputer,
Sekolah Bestari, penyediaan infrastruktur PENUTUP
dan akses jalur lebar SchoolNet ke
sekolah, TV Pendidikan, Program PPSMI 3.29 PIPP merupakan pelan perancangan yang dapat menyediakan landasan yang kukuh untuk
serta pelbagai inisiatif ICT yang lain. membentuk generasi Bangsa Malaysia akan datang dan mencorakkan pembangunan
negara pada masa hadapan. Pendekatan yang digunakan dalam PIPP amat penting
3.25 Sebanyak empat buah lagi kolej agar sistem pendidikan negara dapat diangkat ke suatu tahap yang lebih tinggi. Melalui
matrikulasi baru akan dibina bagi pendekatan ini juga, usaha yang lebih berfokus dapat direncanakan melalui program
menempatkan sebanyak 12,000 pelajar. yang berbeza bagi institusi-institusi pendidikan yang berbeza tahap kesediaan dan
Penambahan ini adalah bagi memenuhi kecemerlangan. Pelbagai idea baru boleh dirintis dan diuji sepanjang tempoh RMKe-9.
permintaan dan keperluan program Segala pengalaman yang ditimba melalui pelbagai program rintis ini dapat digunakan bagi
matrikulasi yang dijangka meningkat tujuan penambahbaikan sebelum dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia akan datang.
4
MEMBINA
NEGARA
BANGSA

• KONSEP NEGARA BANGSA

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN


DAN TUMPUAN DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI


PELAKSANAAN

• PENUTUP
38 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

4MEMBINA
NEGARA BANGSA

KONSEP NEGARA BANGSA

4.01 Pembinaan Negara Bangsa amat penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum
dan agama seperti Malaysia. Keupayaan membina Negara Bangsa bergantung kepada
perkongsian nilai serta semangat patriotisme. Ia menjadi semakin penting lebih-lebih
“...kita mempunyai tanggung
lagi dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan
jawab yang besar dalam
sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan
pembangunan bangsa dari pelbagai negara.
dan negara ini. Kita juga
mempunyai peranan yang 4.02 Hasrat untuk membentuk sebuah Negara Bangsa dalam konteks Malaysia boleh
penting dalam pembentukan dihuraikan seperti berikut:
minda dan jiwa rakyat untuk
“...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi
membawa kita ke arah
bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya,
wawasan yang ingin kita
menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk
capai.” sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap
bangsa tersebut.”
(Tun Dr. Mahathir Mohamad
YAB Dato’ Seri Abdullah Melangkah Ke Hadapan, 1991)
Ahmad Badawi
)Dewan Budaya USM,1999( 4.03 Negara bangsa mempunyai beberapa faktor pemangkin iaitu:

• Lingua Franca – bahasa yang dikongsi bersama oleh rakyat dalam perhubungan
rasmi dan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Negara Bangsa Malaysia,
Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi yang menjadi alat
perpaduan dan juga selaku bahasa perhubungan utama masyarakat.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 39

• Integrasi – merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional bertindak dengan bijak untuk
antara kumpulan-kumpulan daripada segi sosial, wilayah, ekonomi, kebudayaan, menghadapi cabaran dan ancaman
pendidikan dan politik. globalisasi dan liberalisasi. Peranan
KPM adalah untuk memastikan sumber
• Kewarganegaraan – membentuk identiti rakyat dalam negara. Semangat bersatu
manusia yang dihasilkan mampu berfikir
padu dan rasa kesepunyaan dalam budaya, pendidikan, bahasa, ekonomi dan
secara global dan bertindak secara
politik boleh menyatupadukan rakyat.
local untuk kepentingan negara dan
• Patriotisme – merupakan perasaan cintakan tanah air yang mendalam berasaskan bangsa. Justeru, nilai budaya Malaysia
kesedaran seseorang terhadap kewarganegaraannya dan kesetiaan teragung harus menjadi asas kepada kemajuan
sehingga sanggup berkorban nyawa untuk tanah airnya. Menerusi patriotisme, negara dan bangsa. Dalam sebuah
bangsa akan menjadi kuat, berani, mempunyai ketahanan mental, emosi dan fizikal Negara Bangsa, rakyatnya berkongsi
dalam membentuk ketahanan nasional dan menghadapi cabaran mendatang. identiti, lambang, kebudayaan, nilai dan
• Demokrasi – merupakan pemberian hak kepada semua warganegara dalam memilih semangat yang menjadi ciri dan hasrat
pemerintahan negara. Ia merupakan alat mewujudkan keutuhan pentadbiran. Negara Bangsa tersebut.
Negara Bangsa wujud apabila terdapat kefahaman mendalam tentang demokrasi
yang memberikan peluang dan ruang kepada rakyat terlibat dalam pentadbiran “Warga glokal yang kita hasratkan ialah warga
negara. yang berakar nasional dan berakal internasional,
maksudnya di samping kita hebat dalam negara,
4.04 Perpaduan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara. Kemajuan yang kita juga berperanan di arena antarabangsa.
dinikmati sekarang adalah hasil daripada perpaduan erat antara pelbagai kaum di Akar kita berpaksi di kota dan desa, namun akal
negara ini. Oleh itu, aktiviti pendidikan mestilah memberi keutamaan kepada usaha- kita menerjah ke serata dunia. Warga glokal
usaha memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan di kalangan rakyat. Usaha- bertunjangkan budaya Malaysia dan ajaran
usaha perpaduan boleh dicapai melalui aktiviti kurikulum, kokurikulum dan sukan. Agama yang suci. Dimensi baru kita menuntut kita
melonjak ke hadapan dengan memperkukuh daya
4.05 Peranan pendidikan penting untuk melahirkan semangat cintakan negara. Oleh itu, KPM saing bangsa untuk menjadi antara yang terbaik di
menghadapi cabaran besar melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat pentas dunia. Kita semakin bersinar dalam dunia
Bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia yang dihasratkan terdiri daripada individu dan yang serba mencabar. Kita inginkan Malaysia
masyarakat yang mempunyai keyakinan tinggi, jati diri kukuh, berpegang teguh kepada sebagai contoh, menjadi jenama antarabangsa.
ajaran agama dan nilai moral dapat hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, Kejayaan inilah menjadi asas untuk menjana warga
demokratik, liberal dan bertolak ansur, serta berfikiran dan berbudaya saintifik. glokal seterusnya.”

4.06 Pendidikan di negara kita seharusnya boleh mewujudkan jati diri yang tinggi di kalangan (Dato’ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak
pelajar. Harapan KPM adalah memupuk pembinaan jati diri melalui kurikulum, program Perhimpunan Agung UMNO, 2005)
kokurikulum dan sukan. Ini disebabkan jati diri yang terhasil daripada sistem pendidikan
negara akan menghasilkan Negara Bangsa yang kukuh dan maju. DASAR DAN MATLAMAT

4.07 Cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut perubahan yang dinamik dalam sistem 4.08 Dasar KPM adalah menyokong
pendidikan. Sistem pendidikan perlu melahirkan warganegara glokal yang mampu hasrat negara untuk membina Negara
40 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Bangsa Malaysia bagi memperkukuh STATUS SEMASA, CABARAN DAN TUMPUAN DALAM RMKe-9
perpaduan, membina identiti nasional
dan semangat kebangsaan serta Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
membangunkan sumber manusia
bersesuaian dengan keperluan 4.10 Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara telah termaktub dalam Fasal
negara. Matlamat KPM membina 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967.
Negara Bangsa melalui pendidikan
adalah untuk melahirkan pelajar yang “Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan
memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen:
berpegang teguh kepada ajaran Dengan syarat bahawa:
agama dan nilai moral, hidup sebagai • tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-
sebuah masyarakat yang penyayang, apa maksud, lain daripada maksud rasmi) atau daripada mengajar atau belajar, apa-
demokratik, liberal, bertolak ansur, apa bahasa lain;
berfikiran dan berbudaya saintifik • tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh Hak Kerajaan Negeri bagi
serta hidup bersatu padu. KPM memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum
bertanggungjawab untuk menyemai lain dalam Persekutuan.”
nilai-nilai ini sejak pelajar di bangku
sekolah lagi. 4.11 Seksyen 5 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 (Disemak 1978) [Akta 213] dan
diperluas melalui Akta Dewan Bahasa dan Pustaka (Pindaan dan Perluasan) 1995 [Akta
4.09 Fokus KPM dalam membina Negara A930] untuk membina dan memperkayakan Bahasa Kebangsaan, memperkembangkan
Bangsa mencakupi usaha-usaha bakat sastera, mencetak dan menerbitkan bahan bacaan dalam Bahasa Kebangsaan dan
berikut: menggalakkan penggunaan Bahasa Kebangsaan yang betul.
• memperkasakan Bahasa
Kebangsaan sebagai asas 4.12 Dalam bidang pendidikan, Akta Pelajaran 1961 yang dirangka berasaskan Penyata
perpaduan dan bahasa ilmu; Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah menekankan penggunaan Bahasa
• memantapkan perpaduan dan Kebangsaan sebagai bahasa perpaduan. Penyata Razak 1956 menyatakan:
integrasi nasional;
• memupuk kecintaan terhadap seni, “Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak
warisan dan budaya bangsa; dan daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi
• memupuk kefahaman yang jelas semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar,
terhadap pendekatan Islam walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta merta melainkan hendaklah diperbuat
Hadhari dalam membentuk dengan beransur-ansur.”
pemikiran dan kehidupan.
(Penyata Razak, perenggan 12, 1956).

Akta Pendidikan 1996 menegaskan kepentingan Bahasa Kebangsaan dengan


memperuntukkan penggunaannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 41

pendidikan kebangsaan dan ia hendaklah diajar sebagai mata pelajaran wajib di semua 4.15 Pelbagai program kebahasaan dan
sekolah. kesusasteraan telah dilaksanakan
oleh sekolah, IPG, kolej matrikulasi,
4.13 Kedudukan Bahasa Melayu sudah terjamin sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa DBP, Institut Terjemahan Negara
rasmi dan bahasa pengantar pendidikan dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah Malaysia (ITNM), Majlis Buku
ditubuhkan untuk tujuan-tujuan tersebut, namun kemerosotan Bahasa Melayu terus Kebangsaan Malaysia (MBKM) dan
berlaku, khususnya dari segi tahap dan mutu penggunaannya. Kemerosotan dalam Perpustakaan Negara Malaysia
aspek mutu penggunaan Bahasa Kebangsaan termasuklah: (PNM) untuk memperkasakan Bahasa
• kecenderungan dan kelaziman penggunaan bahasa rojak, bahasa dalam sistem Kebangsaan. Aktiviti-aktiviti yang
pesanan ringkas (SMS) dan bahasa dalam sembang di internet dikhuatiri menular dijalankan merangkumi usaha-usaha
dalam situasi rasmi; untuk mengukuhkannya dalam
• peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang ditafsirkan dalam kurikulum dan kokurikulum, aktiviti
Perlembagaan masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Penggunaan Bahasa pembangunan dan pengembangan
Inggeris dalam urusan dan majlis rasmi seperti mesyuarat dan seumpamanya masih Bahasa Kebangsaan, aktiviti
diutamakan oleh sesetengah pihak; kesusasteraan termasuk perkhemahan
• tanggapan bahawa penggunaan Bahasa Kebangsaan menyebabkan seseorang sastera, sayembara puisi, deklamasi
itu dianggap tidak terdidik atau kurang berketerampilan turut merendahkan sajak, pertandingan berbalas pantun,
pandangan orang terhadap Bahasa Kebangsaan; syarahan serta pertandingan menulis
• penggunaan Bahasa Kebangsaan dalam sektor swasta masih pada tahap minimum cerpen dan puisi.
walaupun pelbagai galakan dan pengiktirafan telah diberikan oleh Kerajaan melalui
DBP; 4.16 Cabaran KPM adalah untuk
• jumlah penerbitan buku dalam Bahasa Kebangsaan, terutama judul umum dan karya memastikan Bahasa Melayu sebagai
ilmiah, fiksyen, bukan fiksyen, sains dan teknologi yang secara relatifnya rendah bahasa pengantar utama dalam sistem
menyebabkan masyarakat beralih atau mencari sumber alternatif; dan pendidikan dan digunakan sebagai
• kadar penterjemahan karya daripada bahasa asing kepada Bahasa Kebangsaan bahasa ilmu serta bahasa perpaduan.
yang secara relatifnya rendah dan lambat menyebabkan kebergantungan terhadap KPM berazam untuk memberikan
sumber dalam bahasa asing semakin meningkat. penghormatan dan menyemarakkan
penggunaan Bahasa Melayu untuk
4.14 Bagi mengatasi isu-isu tersebut di atas, dan untuk memperhebat serta memperkasakan memperkasakan kedudukannya.
Bahasa Kebangsaan, Jawatankuasa Induk Memperkasakan Bahasa Kebangsaan (JKIMBK) KPM bersama dengan DBP, ITNM dan
telah diwujudkan yang dipengerusikan bersama Y.B. Menteri Pelajaran, Y.B. Menteri MBKM, terus mempererat jalinan
Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, dan Y.B. Menteri Penerangan. JKIMBK telah dengan Kementerian Kebudayaan,
mewujudkan enam buah jawatankuasa kecil khusus bagi membantu JKIMBK melunaskan Kesenian dan Warisan (KeKKWa) dan
tugasan asas memperkasakan Bahasa Kebangsaan. Jawatankuasa kecil tersebut Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
dianggotai oleh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Bahasa Kebangsaan. (KPTM) untuk memberi suntikan
baru dalam gerakan memperkukuh
Bahasa Melayu. Unsur-unsur dan
42 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

nilai-nilai perpaduan dijadikan 4.18 Walaupun statistik menunjukkan Bahasa Melayu mempunyai lebih daripada 300 juta
teras Dasar Pendidikan Kebangsaan penutur namun penggunaan Bahasa Melayu sangat bergantung kepada kesetiaan
untuk menjamin kesejahteraan dan hanya 25 juta penutur di Malaysia. Dalam era globalisasi, penggunaan Bahasa
kepentingan masyarakat Malaysia Inggeris sebagai lingua franca menyebabkan kedudukan Bahasa Kebangsaan semakin
yang berbilang kaum. Perpaduan tergugat.
yang diwujudkan mesti berupaya
menangkis gejala-gejala seperti 4.19 Usaha yang lebih mantap bagi memperkasakan Bahasa Kebangsaan perlu digerakkan
perkauman, keturunan, agama, bahasa dengan mewujudkan sasaran yang jelas, pendekatan yang menyeluruh dan koordinasi
dan perasaan kedaerahan yang boleh antara badan penggerak utama bahasa. Usaha ini amat penting untuk memupuk
memecah belahkan rakyat. perasaan cintakan Bahasa Kebangsaan kerana ia merupakan identiti unik Bangsa
Malaysia. Selain itu, usaha ini juga bertujuan untuk memperkukuh kedudukan Bahasa
4.17 Dalam konteks Dasar Buku Negara, Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu
usaha memperkasakan Bahasa Melayu dan bahasa komunikasi moden. Matlamatnya adalah untuk melahirkan generasi masa
masih belum dapat dibanggakan kerana depan Bangsa Malaysia yang fasih, menghormati dan berbangga dengan bahasa yang
jumlah penerbitan buku terutama buku menjadi identiti mereka sehingga dapat mempromosikannya di mana sahaja mereka
judul umum oleh penerbit tempatan berada.
secara umumnya masih lagi rendah
berbanding dengan Korea Selatan, 4.20 Bagi mengharungi cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh RMKe-9, satu gelombang
Jepun dan China. Selain itu, usaha gerakan memperkasakan Bahasa Kebangsaan yang baru perlu digerakkan dengan
penterjemahan daripada bahasa asing hala tuju baru. Satu langkah penting dalam gelombang baru gerakan berkenaan
kepada Bahasa Melayu juga masih ialah usaha KPM menyenaraikan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) sebagai
belum mencapai tahap yang boleh salah satu perayaan utama KPM. Pada waktu yang sama, melalui Jawatankuasa Induk
dibanggakan. Cabaran KPM adalah Memperkasakan Bahasa Kebangsaan, BBSN juga akan dijadikan salah satu daripada
bagi melipatgandakan usaha ke arah perayaan nasional.
meningkatkan jumlah penerbitan
judul umum dan penterjemahan buku 4.21 Bagi menggerakkan usaha ini, dua buah jawatankuasa telah dibentuk iaitu
bahasa asing kepada Bahasa Melayu. Jawatankuasa Induk Memperkasakan Bahasa Kebangsaan seperti yang telah dinyatakan
Selain itu, masalah pencemaran dan Jawatankuasa Induk Penggerak Dasar Buku Negara (DBN). Jawatankuasa Induk
dalam penggunaannya khususnya Penggerak DBN telah dibentuk bagi membantu MBKM melaksanakan fungsinya
di tempat awam dan dalam media secara menyeluruh. Bagi memastikan Jawatankuasa Induk Penggerak DBN berupaya
massa, peminggiran penggunaannya melaksanakan tugas menerbitkan buku secara aktif, lima buah jawatankuasa kerja
dalam urusan rasmi di sektor awam telah dibentuk:
dan swasta serta kemerosotan • Jawatankuasa Kerja Pembentukan Dasar, Akta, Organisasi dan Amalan Profesional;
penggunaannya sebagai bahasa • Jawatankuasa Kerja Pembangunan Modal Insan Industri Penerbitan dan
ilmu, termasuk di institusi-institusi Perbukuan;
pendidikan tinggi adalah cabaran yang • Jawatankuasa Kerja Penggalakan Minat Membaca dan Pembangunan Perpustakaan
nyata dalam usaha memperkasakan Komuniti;
Bahasa Kebangsaan.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 43

• Jawatankuasa Kerja Pembangunan dan Penggalakan Industri Penterjemahan; dan


MATLAMAT DASAR BUKU
• Jawatankuasa Kerja Promosi, Penjenamaan, Pengiktirafan dan Pemasaran.
NEGARA
• Untuk memastikan supaya buku dalam
4.22 DBP sebagai organisasi yang bertanggungjawab secara langsung terhadap usaha untuk
Bahasa Melayu dapat memainkan
membangun dan mengembangkan Bahasa Kebangsaan akan memantapkan lagi usaha
peranan yang berkesan sebagai alat
dalam RMKe-9 bagi memperlengkapkan korpus Bahasa Kebangsaan, menyebarkan
pembangunan fikiran, sosial dan
maklumat berkaitan Bahasa Kebangsaan, menggalakkan dan mengiktiraf penggunaan
kebudayaan, sesuai dengan keperluan
Bahasa Kebangsaan, meningkatkan penggunaan dan kemahiran berbahasa dalam
dan cita-cita negara;
Bahasa Kebangsaan, dan meningkatkan bahan bacaan dan rujukan dalam Bahasa
• Untuk memastikan supaya buku
Kebangsaan.
dapat dinikmati oleh semua golongan
masyarakat di negara ini;
4.23 ITNM sebagai badan yang bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal yang
berkaitan dengan penterjemahan, kejurubahasaan dan pertukaran maklumat di • Untuk memastikan supaya rakyat di
peringkat kebangsaan dan antarabangsa akan menyokong agenda memperkasakan negara ini mempunyai minat membaca
Bahasa Kebangsaan melalui penterjemahan buku ilmu dan karya agung ke dalam yang tinggi, dan boleh dianggap seratus
Bahasa Melayu. Manakala MBKM yang bertanggungjawab secara langsung terhadap peratus masyarakat yang membaca;
pencapaian matlamat DBN dan berperanan untuk mempergiat industri perbukuan dan
dalam negara, akan menyokong agenda memperkasakan Bahasa Kebangsaan dengan • Untuk memastikan supaya semua buku
memperbanyakkan penerbitan buku judul umum, penerbitan buku dalam bentuk yang diterbitkan di negara ini mencapai
digital, pengiktirafan terhadap buku-buku terbitan tempatan dan usaha mempromosi mutu yang baik daripada segi isi dan
buku-buku terbitan tempatan ke pesta-pesta buku antarabangsa. juga daripada segi bentuk fizikalnya.

Memantapkan Perpaduan dan Integrasi Nasional


• memperkenalkan mata pelajaran
4.24 Hasrat Wawasan 2020 adalah untuk melahirkan masyarakat Bangsa Malaysia yang Sivik dan Kewarganegaraan pada
bersatu padu. KPM telah melaksanakan pelbagai usaha bagi memastikan matlamat tahun 2003 di peringkat rendah
perpaduan kaum dan integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan. dan menengah bertujuan memberi
Antaranya: kesedaran kepada para pelajar tentang
• melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum hak dan tanggungjawab mereka
kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu sistem penilaian dan peperiksaan dalam masyarakat pelbagai kaum serta
yang seragam; pentingnya semangat patriotisme,
• menjadikan agenda memperkasakan SK menjadi salah satu teras dasar pelaksanaan kesejahteraan dan keharmonian antara
RMKe-9 bagi merealisasikan matlamat menjadikan SK sebagai tempat memupuk kaum;
perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik • memperkenalkan Konsep Sekolah
dan bukan akademik; Wawasan sebagai salah satu
• menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan pendekatan altenatif untuk memupuk
dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian; nilai perpaduan kaum dan integrasi
44 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

nasional dengan menempatkan dua acara ini disambut secara serentak;


atau tiga jenis sekolah rendah yang – Sambutan Detik Ambang Merdeka diadakan di semua sekolah berasrama dengan
berlainan bahasa pengantar dan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru;
pentadbiran dalam kawasan yang – Perhimpunan Khas sempena Hari Merdeka diadakan untuk memperdengarkan
sama dan berkongsi kemudahan asas Perutusan Kemerdekaan;
seperti padang permainan, dewan dan – Sambutan Perayaan Hari Kemerdekaan melibatkan penyertaan pelajar dalam
kantin. Pelaksanaan Sekolah Wawasan Acara Persembahan Padang dan Acara Perarakan; dan
bertujuan mewujudkan persekitaran – Aktiviti berbentuk deklamasi sajak, pidato, syair, nyanyian, pameran statik hasil
yang memberi peluang yang luas kepada karya pelajar, karya kreatif dan kerja sukarela juga diadakan untuk menyemarakkan
murid pelbagai kaum untuk bergaul dan SBK.
berinteraksi dalam pelbagai aktiviti.
Sehingga kini, terdapat enam buah 4.25 Pada tahun 2006, Jabatan Perdana Menteri telah mengetengahkan dasar perpaduan dan
Sekolah Wawasan yang aktif beroperasi integrasi nasional dalam Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional (2006-2010)
iaitu dua di Perak dan satu di Kedah, yang bertujuan untuk memperkukuh lagi perpaduan dan integrasi nasional di kalangan
Pulau Pinang, Selangor dan Negeri masyarakat. Pelan tersebut merangkumi falsafah perpaduan dan integrasi nasional
Sembilan; dan dengan merujuk dasar-dasar Kerajaan yang ada dan berteraskan Perlembagaan, Rukun
• melaksanakan beberapa aktiviti bagi Negara dan Wawasan 2020. Ia bertujuan mencapai objektif khusus seperti berikut:
menerapkan semangat patriotisme • memupuk dan meningkatkan semangat perpaduan dan patriotik serta bangga
secara berterusan melalui aktiviti sebagai rakyat Malaysia;
kurikulum dan kokurikulum • mengurangkan segregasi kaum dan kerenggangan dalam perhubungan inter dan
termasuklah Perhimpunan Mingguan intra kaum dan wilayah;
yang melibatkan aktiviti perbarisan, • meningkatkan toleransi dan keharmonian antara kaum;
menaikkan bendera dan menyanyikan • meningkatkan integrasi wilayah antara Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan
Lagu Kebangsaan serta lagu patriotik. Labuan dengan Semenanjung dan antara negeri-negeri di Semenanjung; dan
Acara kemuncak kegiatan penerapan • menghadapi cabaran Wawasan 2020 untuk mewujudkan satu Bangsa Malaysia yang
semangat patriotisme di kalangan bersatu padu.
pelajar adalah melalui Sambutan Bulan
Kemerdekaan (SBK). Sepanjang tempoh 4.26 Pendidikan merupakan antara aspek penting yang diambil kira dalam merangka
SBK, pelbagai jenis aktiviti bahasa dan program-program di bawah Pelan Tindakan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Sistem
budaya seperti deklamasi sajak, pidato, pendidikan negara harus menyediakan persekitaran serta kemudahan bagi interaksi
syair dan nyanyian mengisi program- dan sosialisasi di kalangan sebilangan besar rakyat yang masih berusia muda.
program berikut: • Menggalakkan wujudnya satu sistem persekolahan dari peringkat prasekolah
– Kempen Kibar Jalur Gemilang hingga ke peringkat menengah yang menggunakan satu bahasa perantaraan
menggalakkan sekolah-sekolah (Bahasa Kebangsaan), kurikulum dan kokurikulum yang seragam serta satu jenis
untuk menganjurkan pertandingan peperiksaan dan pensijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama
mencipta Jalur Gemilang secara • Penyediaan kemudahan dan pembelajaran bahasa kaum-kaum utama di negara ini
kreatif menggunakan pelbagai bahan pada peringkat sekolah rendah dan menengah sebagai satu mata pelajaran pilihan
dan media. Di Sekolah Wawasan, oleh semua pelajar
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 45

• Mengambil langkah-langkah tertentu bagi membolehkan sekolah-sekolah yang Merakyatkan Seni, Warisan dan
pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja (SJKC, SJKT, sekolah agama atau Budaya Bangsa
Sekolah Kebangsaan di kawasan yang penduduknya satu kaum sahaja) berinteraksi
dan bergaul dengan pelajar dari sekolah lain 4.29 Seni, warisan dan budaya merupakan
• Kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah memberi tumpuan kepada mata elemen penting bagi membentuk jati
pelajaran Sejarah, budaya dan adat resam kaum-kaum di Malaysia, dan unsur-unsur diri masyarakat Bangsa Malaysia yang
penting agama dan kepercayaan utama negara ini mahu maju mengikut acuan sendiri.
• Pendidikan dan aktiviti kokurikulum yang menerapkan sikap dan nilai-nilai yang KPM berhasrat untuk memastikan
mendukung kepada pencapaian perpaduan negara pelajar menghayati, menghargai dan
• Pendidikan sepanjang hayat dijalankan oleh pelbagai agensi dan pihak di luar sistem menyayangi seni, warisan dan budaya
pendidikan formal dalam usaha memupuk perpaduan menerusi penyerapan unsur- yang membentuk identiti unik Bangsa
unsur perpaduan ke dalam kurikulum dan kokurikulum Malaysia. Ketika ini, KPM telah berusaha
• Infrastruktur pendidikan yang mencukupi disediakan di semua kawasan terutama di untuk merakyatkan seni, warisan dan
kawasan luar bandar dan pedalaman budaya kepada semua rakyat melalui
aktiviti kokurikulum. Seni, warisan dan
4.27 Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) ialah hasil ilham Perdana Menteri, budaya Bangsa Malaysia ialah seperti
Y.A.B Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi pada tahun 1986, ketika beliau menjadi tarian, muzik, bangsawan, teater, kraf,
Menteri Pelajaran Malaysia. Pada peringkat awal, pelaksanaan RIMUP tertumpu pada tulisan Jawi, pantun, syair, gurindam,
peringkat sekolah rendah dan merangkumi pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan permainan tradisional dan sukan
sukan secara bersama oleh pelajar pelbagai kaum. Kefahaman terhadap konsep serta rakyat, seni mempertahankan diri,
perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh pada peringkat negeri, budi bahasa dan semangat bergotong
daerah dan sekolah. royong.

4.28 KPM telah menggerakkan semula RIMUP dan memberikannya pendekatan yang lebih 4.30 Pendidikan Muzik merupakan mata
segar sebagai salah satu langkah untuk membolehkan pelajar di sekolah yang majoriti pelajaran wajib di semua sekolah
pelajarnya terdiri daripada satu kaum sahaja berinteraksi dan bergaul dengan pelajar rendah. Pada peringkat menengah
pelbagai kaum dari sekolah lain. Konsep pelaksanaan RIMUP telah diperkukuhkan lagi rendah, mata pelajaran Muzik
dengan menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, pentadbiran sekolah, guru ditawarkan tetapi tidak dijadikan
dan pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga menengah dalam kegiatan khas mata pelajaran peperiksaan dalam
secara bersama. Program RIMUP mempunyai tiga komponen utama iaitu akademik, PMR. Manakala bagi menengah atas,
kokurikulum dan sukan, serta e-integrasi dan akan dilaksanakan melalui kegiatan dalam ia merupakan mata pelajaran elektif
enam bidang berikut: dan diuji dalam peperiksaan SPM. Pada
– Aktiviti kecemerlangan akademik setiap peringkat, murid diajar bahasa
– Aktiviti kesukanan dan permainan muzik, kemahiran, kreativiti dan
– Aktiviti kokurikulum Apresiasi dengan 30 peratus bersifat
– Aktiviti khidmat masyarakat pengetahuan akademik dan selebihnya
– Aktiviti meningkatkan patriotisme 70 peratus lagi pengalaman amali.
– Aktiviti virtual melalui e-integrasi
46 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

4.31 Pada peringkat menengah rendah, aktiviti seperti tarian, lakonan teater, muzik dan permainan gasing yang disertai 3,000
terdapat sejumlah 132 sekolah yang pelajar melalui lebih 200 kelab di sekolah rendah dan menengah.
menawarkan Pendidikan Muzik.
Daripada 132 sekolah ini, 47 buah 4.33 Dalam RMKe-9, KPM akan menubuhkan Sekolah Seni bagi membolehkan pelajar
menawarkan Pendidikan Muzik pada yang mempunyai minat dan bakat dalam kesenian untuk mempelajarinya secara lebih
peringkat menengah atas. Jumlah mendalam. Melalui Sekolah Seni juga, diharapkan kesenian dan warisan bangsa akan
pelajar yang mengikuti Pendidikan dapat dipertahankan, dibangunkan dan diperkembangkan dengan lebih meluas.
Muzik pada setiap tahun adalah sekitar
13,500 orang. Dianggarkan sekitar 85 4.34 KPM juga akan membudayakan semula tulisan Jawi melalui program j-QAF. Tulisan
peratus sekolah rendah dan 90 peratus Jawi pernah digunakan sebagai tulisan rasmi dalam urusan pentadbiran, keagamaan
sekolah menengah menubuhkan dan budaya semenjak awal abad ke-15. Pada tahun 1980, penggunaan tulisan Jawi
kelab berkaitan kesenian. Walau mula menurun di semua sektor. Bermula 1 Januari 2003, penerbitan Utusan Melayu
bagaimanapun, dianggarkan 80 yang merupakan satu-satunya akhbar dalam tulisan Jawi telah dihentikan. KPM juga
peratus sekolah rendah dan 90 peratus telah bekerjasama dengan KeKKWa untuk menghidupkan kembali akhbar Utusan
sekolah menengah yang menganjurkan Melayu dengan membiayai sebagian daripada kos penerbitannya serta menyumbang
aktiviti muzik berkumpulan seperti pengisian dalam akhbar tersebut untuk menyemarakkan program penjiwaan dan
pasukan kompang, pasukan koir, pembudayaan Jawi.
gamelan, caklempong, pancaragam
bras, orkestra bertali dan kombo tanpa FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN
menubuhkan sebarang kelab.
4.35 Dalam tempoh PIPP, KPM akan membina Negara Bangsa melalui pendidikan dengan
4.32 Aktiviti pengukuhan merakyatkan seni memberi tumpuan kepada fokus dan strategi pelaksanaan seperti berikut:
budaya seperti tarian, puisi dan lagu
serta festival kebudayaan dijalankan Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
seiringan dengan aktiviti yang • Menggerakkan gelombang baru Gerakan Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
dilaksanakan oleh KeKKWa. KeKKWa • Memantapkan pelaksanaan Dasar Buku Negara
memantapkan lagi aktiviti tersebut • Mengkoordinasi peranan semua pihak yang terlibat untuk menggiatkan aktiviti
dengan menyediakan kepakaran kebahasaan, kesusasteraan, pengkaryaan, penterjemahan dan penerbitan
jurulatih seni kepada kelab anjurannya • Mewujudkan Bulan Bahasa dan Sastera Negara
di sekolah seperti Kelab Tunas Budaya
dan Kelab Kesenian Sekolah. Pada Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional
tahun 2005, dianggarkan 8,000 pelajar • Meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman rakyat Malaysia supaya menghormati
menyertai lebih daripada 200 Kelab Perlembagaan Malaysia
Tunas Budaya di SK, SJKC dan SJKT • Meningkatkan semangat patriotik melalui aktiviti kokurikulum seperti Kelab Rukun
yang menjalankan aktiviti tarian, Negara, penyebaran maklumat dan Kempen Cintakan Warisan Bangsa dan Negara.
lakonan teater, muzik dan silat. Kelab • Menanamkan semangat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti
Kesenian Sekolah pula menjalankan masyarakat pelbagai kaum
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 47

• Memberi kefahaman yang menyeluruh tentang pentingnya semangat kejiranan ke semua pihak. Semangat bersatu padu,
arah perpaduan dan integrasi nasional cinta dan kesetiaan kepada negara,
• Mempergiatkan aktiviti RIMUP patriotisme, berorientasi glokal,
keharmonian dan toleransi, berbudi
Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa bahasa dan beradab serta memahami,
• Membina kurikulum kesenian menyanjung budaya dan seni bangsa
• Membina Sekolah Seni bukan saja perlu difahami tetapi
• Meningkatkan kerjasama dengan KeKKWa diamalkan sepenuhnya. Pendidikan
• Membudayakan penggunaan tulisan Jawi ialah pemangkin kepada pembinaan
Negara Bangsa terutama bagi
Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari menyemai semangat kenegaraan
• Mempelbagai aktiviti untuk membimbing pelaksanaan Islam Hadhari melalui khususnya pada peringkat awal
seminar, ceramah, kursus dan penerbitan bacaan berkaitan Islam Hadhari perkembangan pelajar dan diteruskan
pada peringkat pendidikan yang lebih
PENUTUP tinggi. KPM akan terus berusaha untuk
memperkukuh perpaduan melalui
4.36 Pembinaan Negara Bangsa amat penting bagi memastikan identiti nasional yang aktiviti-aktiviti yang melibatkan
dihasratkan tercapai. Ia memerlukan usaha yang gigih dan kerjasama yang erat daripada pelbagai kaum dan etnik di Malaysia.

Jadual 4.1 Strategi Pelaksanaan bagi Membina Negara Bangsa

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Memperkasakan • Menggerakkan Meningkatkan kerjasama dengan Bilangan aktiviti bersama Mengikut 2006
Bahasa gelombang baru gerakan pelbagai agensi dengan pelbagai agensi sasaran
Kebangsaan memperkasakan Bahasa
Kebangsaan
• Memantapkan
pelaksanaan Dasar
Buku Negara (DBN)
dengan membentuk
Jawatankuasa Induk
Penggerak Dasar Buku
Negara dan Lima
Jawatankuasa Kerja
Penggerak DBN:
• Jawatankuasa Kerja Memastikan MBKM diberikan • Akta Buku, DBN dan MBKM Digazet 2008
Pembentukan Dasar, status, kuasa, struktur organisasi
Akta, Organisasi dan dan pembiayaan yang sesuai • Status baru dan Dikuatkuasakan 2008
Amalan Keprofesionalan untuk menggerakkan DBN pembiayaan MBKM
48 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Jawatankuasa Kerja Memantapkan, menyelaraskan • Jumlah editor, pengarang, Peningkatan 2007
Pembangunan Modal dan memperbanyakkan latihan illustrator, penerbit
Insan Industri Penerbitan berkaitan kepengarangan dan • Jumlah penerbitan buku Peningkatan 2007
dan Perbukuan penerbitan buku judul umum

• Jawatankuasa Menjadikan Bulan Membaca • Geran penerbitan Diadakan 2007


Kerja Penggalakan sebagai salah satu program • Bulan Membaca Dilancarkan 2007
Minat Membaca utama KPM • PCG untuk perpustakaan Peningkatan 2007
dan Pembangunan sekolah
Perpustakaan Komuniti • Jumlah Perpustakaan Peningkatan 2010
Komuniti
• Jumlah Perpustakaan Peningkatan 2007
bergerak

• Jawatankuasa Kerja • Merancakkan aktiviti • Jumlah penerbitan dan Peningkatan 2007


Pembangunan dan penterjemahan daripada judul buku umum yang
Penggalakan Industri bahasa asing kepada Bahasa diterjemahkan
Penterjemahan Kebangsaan • Geran penterjemahan

• Jawatankuasa Kerja • Meningkatkan aktiviti promosi • Tahap dan bilangan pesta Diadakan 2007
Promosi, Penjenamaan, penerbitan tempatan / karya buku di dalam negara
Pengiktirafan dan terjemahan di dalam negara • Anugerah Buku Kebangsaan Diadakan 2007
Pemasaran • Insentif penghasilan karya Diadakan 2007

• Meningkatkan aktiviti promosi Jumlah judul untuk dibawa ke Peningkatan 2010


penerbitan tempatan di luar Pesta Buku Frankfurt, Pesta
negara Buku Kanak-kanak Bologna,
• Memastikan karya Malaysia Pesta Buku di negara-negara
dijenamakan secara berkesan di mana rakyatnya masih
belum tinggi penguasaan
Bahasa Inggeris seperti China,
Korea dan Jepun

• Mengkoordinasi peranan • Menjalankan kursus dan Jumlah latihan/kursus Peningkatan 2006


semua pihak yang terlibat latihan kebahasaan,
untuk menggiatkan kesusasteraan, pengkaryaan,
aktiviti kebahasaan, penterjemahan dan penerbitan
kesusasteraan,
pengkaryaan,
penterjemahan dan
penerbitan
• Mewujudkan Bulan • Menaiktarafkan Institut Jumlah Graduan Bahasa Seperti yang 2010
Bahasa dan Sastera Perguruan Bahasa Melayu Melayu disasarkan
Negara Malaysia sebagai pusat
Bahasa Melayu serantau/
antarabangsa
• Menetapkan bulan yang sesuai Bulan Bahasa dan Sastera Terhasil 2007
Negara
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 49

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Memantapkan • Meningkatkan • Mengadakan seminar/ Bilangan aktiviti Peningkatan 2007
perpaduan dan tahap kesedaran forum perdana berkaitan
integrasi nasional dan kefahaman Perlembagaan Malaysia
rakyat Malaysia • Menekankan pembelajaran
supaya menghormati dan kokurikulum berkaitan
Perlembagaan Malaysia Perlembagaan Malaysia
• Menganjurkan pertandingan/
peraduan menulis esei
berkaitan Perlembagaan
Negara
• Meningkatkan semangat • Menggiatkan aktiviti Kelab Bilangan aktiviti Peningkatan 2007
patriotik melalui Rukun Negara
Kelab Rukun Negara, • Menyebarkan maklumat dan
penyebaran maklumat, kefahaman tentang Rukun
kempen cintakan warisan Negara
bangsa dan negara dan • Mengupas pengetahuan
aktiviti kokurikulum Rukun Negara melalui aktiviti
ceramah, syarahan dan bahas
• Mengadakan kempen ‘Cintai
Warisan Bangsa dan Negara’
• Memperbanyakkan program
berkonsepkan patriotisme
melalui aktiviti kokurikulum
• Menanamkan semangat • Memperbanyakkan Bilangan aktiviti Peningkatan 2007
hormat-menghormati pelaksanaan Kem Motivasi
dan peka terhadap • Mengadakan seminar, ceramah
sensitiviti masyarakat dan gotong-royong
pelbagai kaum • Menggalakkan ziarah serta
sambutan perayaan
• Menganjurkan tayangan filem
kebudayaan
• Mengadakan pesta makanan
antara kaum
• Mengadakan pertandingan
menulis esei adat resam suku
kaum
• Mendokumentasikan
kehidupan suku kaum
• Memperbanyakkan penerbitan
bahan bacaan dan adat resam
masyarakat Malaysia
• Memberi kefahaman • Mengadakan ceramah, Bilangan aktiviti Peningkatan 2006
yang menyeluruh seminar dan sesi dialog dengan
tentang pentingnya masyarakat
semangat kejiranan ke • Mengadakan kursus tentang
arah perpaduan dan perkongsian kuasa dan
integrasi nasional kenegaraan
• Mengadakan kempen dan
pelaksanaan aktiviti
50 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Mempergiatkan • Menambah baik Rancangan Peratus penyertaan pelbagai 100% 2010
aktiviti RIMUP Integrasi Murid untuk jenis sekolah dalam RIMUP di
dengan mewujudkan Perpaduan (RIMUP) daerah
Jawatankuasa RIMUP • Mendapatkan kerjasama
di semua peringkat dan sumbangan Jabatan
merancang, melaksana Perpaduan Negara bagi
dan memantau aktiviti pelaksanaan RIMUP
RIMUP

Memupuk • Membina Kurikulum Membina Kurikulum Kesenian Sukatan Pelajaran (SP) & SP rendah & 2006
kecintaan Kesenian Huraian Sukatan Pelajaran HSP Tkt 1
terhadap seni, (HSP)
warisan dan SP menengah & 2007
budaya bangsa HSP Tkt 2

HSP Tkt 3 2008

HSP Tkt 4 2009

HSP Tkt 5 2010

• Membina Sekolah Seni Membina Sekolah Seni Bilangan Sekolah Seni 2 2010

• Meningkatkan kerjasama Mewujudkan Kerjasama Wujud kerjasama Berterusan 2010


dengan KeKKWa

• Membudayakan Mewujudkan pelbagai aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2007


penggunaan tulisan Jawi menggalakkan penggunaan
tulisan Jawi

Memupuk Mempelbagai aktiviti untuk • Mengadakan seminar, ceramah Bilangan aktiviti Peningkatan 2007
kefahaman yang membimbing pelaksanaan dan kursus
jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari • Memperbanyakkan penerbitan
pendekatan Islam dalam pembentukan bahan bacaan berkaitan Islam
Hadhari pemikiran dan kehidupan Hadhari
5
MEMBANGUNKAN
MODAL INSAN

• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN DAN


TUMPUAN DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN

• PENUTUP
52 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

5MEMBANGUNKAN
MODAL INSAN

PENGENALAN
“Modal insan yang berkualiti
adalah satu kemestian, bukan 5.01 Aset yang paling berharga bagi sesebuah negara adalah warganya. Modal insan inilah
yang merupakan aset yang boleh disuntik nilai tambahnya, ditingkatkan nilai inteleknya
lagi satu kemewahan ... kerajaan
serta diperkaya modal budayanya. Pembangunan modal insan adalah penentu bagi
dan rakyat harus bersama-sama meningkatkan daya saing dan produktiviti negara. Bersesuaian dengan kehendak
mempunyai tanggungjawab yang industri serta pasaran semasa dan masa hadapan, pembangunan modal insan perlu
perlu dilaksanakan dengan penuh dirancang dengan rapi agar dapat meningkatkan bina upaya generasi muda Malaysia ke
komitmen ... Pendidikan dan arah melahirkan guna tenaga yang terlatih dan berdaya saing, sepadan dan mencukupi
latihan kemahiran berkualiti yang dengan keperluan negara pada 2020.
berterusan juga akan memastikan
5.02 Pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan
modal insan negara kekal relevan
yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia,
dengan kehendak industri dan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020.
pasaran semasa serta mampu Modal insan yang ingin dihasilkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif,
berdepan dengan cabaran dan berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru,
suasana persaingan antarabangsa mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia
yang kian meningkat.” global yang sering berubah-ubah.

5.03 Tugas KPM adalah untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluas-
YAB Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi luas peluang bagi memperkembangkan potensi diri, melengkapkan diri dengan
(Perutusan Hari Pekerja, 1 Mei 2006) pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang
membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajukan lagi negara di
mata dunia, selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 53

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi STATUS SEMASA, CABARAN DAN
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis TUMPUAN DALAM RMKe-9
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak 5.07 Salah satu hasrat KPM adalah untuk
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan membangunkan modal insan yang
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” memiliki penampilan unggul untuk
mendukung cita-cita negara serta
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1986 menyediakan kepimpinan yang utuh
(towering personality). Seseorang
DASAR DAN MATLAMAT dengan penampilan unggul mem-
punyai ciri-ciri berhemah mulia,
5.04 Dasar KPM adalah untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan berpendidikan serta berjaya dalam
dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat KPM adalah untuk memupuk bidang yang diceburi. Di samping itu,
semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, seseorang yang memiliki penampilan
moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar. unggul akan memiliki sifat-sifat
seperti amanah, berbudi pekerti, rajin,
5.05 Pembangunan modal insan bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia berdisiplin, ikhlas dan tekun dalam
mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi bagi penyediaan guna semua usahanya. Cabaran KPM adalah
tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Di samping itu pelajar-pelajar ini akan untuk menyemai nilai-nilai yang akan
dilengkapi dengan kemahiran, komunikasi berkesan, kebolehan mengunakan ICT menghasilkan perwatakan pelajar
dengan baik, berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara yang unggul. Menyedari bahawa
rasional; mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat; mempunyai nilai yang tinggi perancangan untuk melahirkan generasi
serta berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. dengan sifat keunggulan adalah
tanggungjawab yang berat, usaha
5.06 Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut, fokus pembangunan modal insan KPM ini harus dilakukan secara berterusan
sepanjang tempoh RMKe-9 adalah: dengan penggemblengan tenaga dan
• Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar; komitmen jitu daripada semua pihak.
• Meningkatkan keupayaan dan minat pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan
kemahiran; Mengadakan lebih banyak pilihan
• Membentuk keterampilan dan keperibadian pelajar melalui: pendidikan kepada ibu bapa dan
– pemantapan kurikulum pelajar
– pemantapan program kokurikulum
– pemantapan program sukan 5.08 Sistem pendidikan di Malaysia
– pembudayaan adab dan budi bahasa mempunyai sejarah yang unik hasil
– pengukuhan program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) pengaruh perkembangan agama Islam
– pengukuhan disiplin pelajar; dan di rantau ini, dan juga zaman penjajahan
• Memantapkan dan memperbaharui sistem pentaksiran dan penilaian pelajar. Inggeris. Akibat pengaruh ini, sistem
54 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

pendidikan di Malaysia mempunyai 5,761 buah SK, 1,287 buah SJKC, 525 buah SJKT, 36 buah SRAN dan 42 buah SRAR.
jenis-jenis sekolah lain yang beroperasi
seiring dengan sekolah kebangsaan. Di 5.12 Pada peringkat menengah, selain Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) harian, terdapat
samping itu, bagi memenuhi permintaan juga Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah
masyarakat, kecenderungan pelajar Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Sukan. Selain itu, terdapat 95 buah Sekolah
serta keperluan pasaran, pelbagai mata Menengah Agama Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) yang telah
pelajaran dan bidang pengkhususan didaftarkan sebagai Sekolah Bantuan Kerajaan. Bagi menambah pilihan dalam SBP, pada
telah diperkenalkan. tahun 2002 konsep Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI) yang menawarkan aliran Sains,
Agama dan Teknikal telah diperkenalkan. Pada tahun 2005, terdapat sebanyak 1,823 buah
5.09 Hasil peninggalan sejarah, selain SMK harian, 54 buah SBP (12 buah SPBI), 90 buah SMT, 55 buah SMKA dan 2 buah Sekolah
Sekolah Kebangsaan (SK), terdapat Sukan.
juga Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK)
yang terdiri daripada Sekolah Jenis 5.13 SMT menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh dalam bidang teknikal
Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah dan vokasional yang diperlukan oleh sektor industri dan perdagangan. SMT menyediakan
Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). kursus dalam bidang kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal,
pertanian, perdagangan, ekonomi rumah tangga dan teknologi.
5.10 Di kalangan SK dan SJK ini terdapat
Sekolah Kerajaan iaitu sekolah yang 5.14 Selain Sekolah Kerajaan dalam sistem pendidikan negara, terdapat juga sekolah swasta
dibina oleh Kerajaan dan Sekolah yang menggunakan kurikulum kebangsaan dan kurikulum luar negara. Terdapat 84
Bantuan Kerajaan iaitu sekolah yang buah sekolah rendah swasta dan 90 buah sekolah menengah swasta yang menggunakan
dibina oleh pihak lain dan ada antaranya kurikulum kebangsaan.
dibina atas tanah milik pertubuhan
tertentu atau persendirian. Pada masa 5.15 Kurikulum luar negara digunakan oleh sekolah antarabangsa dan sekolah ekspatriat.
ini terdapat sejumlah 310 buah SK yang Terdapat 32 buah sekolah antarabangsa yang menggunakan kurikulum luar negara
merupakan Sekolah Bantuan Kerajaan. seperti Britain, Australia dan Amerika. Sekolah ekspatriat pula menggunakan kurikulum
Hampir kesemua sekolah ini dibina oleh negara asal seperti Jepun, Jerman dan India. Sekolah-sekolah ini menyediakan
mubaligh. Terdapat 884 buah SJKC, pendidikan untuk membolehkan pelajar menyambung pengajian pada peringkat
378 buah SJKT dan 183 buah SMK ialah lepasan menengah khususnya di luar negara.
Sekolah Bantuan Kerajaan.
5.11 Selain itu, terdapat Sekolah Agama 5.16 Bagi memenuhi permintaan pelajar yang cenderung dalam bidang Vokasional, Mata
Negeri dan Sekolah Agama Rakyat Pelajaran Vokasional (MPV) telah diperkenalkan di SMK harian mulai 2004. Sebanyak
(SAR), iaitu SAR sepenuh masa dan SAR 22 mata pelajaran telah ditawarkan meliputi bidang pembuatan, pembinaan, ekonomi
separuh masa yang mengendalikan rumah tangga, teknotani dan aplikasi komputer. Bagi memenuhi permintaan ibu bapa
kelas-kelas Fardu Ain (KAFA). Pada yang mengkehendaki anak-anak mereka mendalami Pendidikan Islam, Kelas Aliran
masa ini terdapat sejumlah 1,649 buah Agama (KAA) diperluaskan ke SMK harian. Sehingga tahun 2006, sejumlah 1,996
SAR separuh masa di seluruh negara. KAA telah ditawarkan di SMK harian di seluruh negara. Cabaran KPM adalah untuk
Pada tahun 2005, terdapat sebanyak memastikan sekolah-sekolah daripada pelbagai aliran ini dapat menyediakan pendidikan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 55

berkualiti kepada setiap pelajar. Selain itu, KPM juga perlu memastikan setiap bidang 5.19 KPM mengadakan program-program
pengkhususan dan mata pelajaran terus relevan dengan kehendak pasaran dalam peningkatan kemahiran guru Bahasa
negara dan juga peringkat antarabangsa. Inggeris seperti melalui program:
• English Teacher Assistant (ETA),
Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai ilmu pengetahuan dan iaitu program kerjasama di antara
kemahiran Kerajaan Negeri Terengganu
dengan Kedutaan Amerika
Penguasaan Bahasa Inggeris Syarikat untuk guru-guru di negeri
Terengganu;
5.17 Penguasaan Bahasa Inggeris penting dalam pembangunan sumber manusia negara. Pada • Felo Bahasa Inggeris, iaitu program
masa ini, KPM telah menjalankan beberapa program untuk meningkatkan penguasaan kerjasama KPM dan Kedutaan
Bahasa Inggeris di kalangan pelajar seperti: Amerika Syarikat dengan
• The Teaching of Speaking untuk memberikan kemahiran pertuturan pelajar; menempatkan Felo Bahasa Inggeris
• English for Science and Technology, iaitu mata pelajaran elektif bagi membolehkan di Institut Perguruan Sultan Abdul
pelajar meningkatkan kemahiran memperoleh dan memproses maklumat; Halim (IPSAH) bagi membantu
• Literature in English, iaitu mata pelajaran elektif yang merangkumi kesemua genre pembangunan dan perancangan
iaitu novel, cerpen, puisi dan drama dalam karya sastera Bahasa Inggeris; program Bahasa Inggeris yang
• Program Bacaan Awal Berstruktur Sekolah Rendah bagi menanam tabiat membaca dilaksanakan di maktab-maktab
di kalangan pelajar Tahun 1 dan 2 di 2,000 buah sekolah luar bandar terpilih; perguruan;
• Program Bacaan Ekstensif Sekolah Rendah bagi memperluas kosa kata, tatabahasa, • penempatan penutur jati dari
kemahiran berfikir dan pengetahuan pelajar Tahun 3 dan 4 di 2,880 buah sekolah United Kingdom bagi program
luar bandar terpilih; District English Language
• Program Sastera Kontemporari Kanak-Kanak Sekolah Rendah bagi mempertingkatkan Coordinator (DELC), Project English
minat membaca, kemahiran berfikir, bertutur, membaca, menulis dan memperluas Teachers (PETs) dan State English
kosa kata di kalangan pelajar Tahun 4, 5 dan 6; dan Language Coordinator (SELC)
• Rancangan Kegiatan Sekolah selepas peperiksaan UPSR bagi menyediakan pelajar secara kerjasama dengan Centre
Pelajar Tahun 6 mempelajari Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris melalui for British Teachers (M) Sdn Bhd
aktiviti yang bercirikan Sains dan Matematik. (CfBT); dan
Cabaran KPM adalah untuk memastikan guru Bahasa Inggeris mencukupi dan • kerjasama dengan IPT luar
terlatih serta berupaya menggunakan pendekatan p&p Bahasa Inggeris yang mampu negara bagi melatih guru-guru
meningkatkan minat dan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar. baru Bahasa Inggeris melalui
program berkembar Sarjana Muda
5.18 KPM menyediakan bahan bantu mengajar menggunakan ICT bagi membantu guru Pendidikan Pengajaran Bahasa
mempelbagaikan p&p seperti melalui penggunaan: Inggeris sebagai Bahasa Kedua
• Teaching Courseware Bahasa Inggeris iaitu perisian yang dibangunkan dengan (TESL). Fasa pertama telah bermula
kerjasama pihak swasta; dan pada tahun 1992 dan dimantapkan
• On the Shelf Courseware melibatkan 850 set perisian yang menggunakan bahan lagi pada tahun 2002. Bilangan
elektronik interaktif multimedia.
56 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

pelajar akan ditambah ke College 5.22 Kaedah p&p akan dipelbagaikan dan lebih berpusatkan pelajar, misalnya dengan
of St Mark and St John (United menjalankan lebih banyak eksperimen, perbincangan, simulasi, lawatan, penyelesaian
Kingdom), Queensland University of masalah, penggunaan sumber luar bilik darjah dan penggunaan teknologi dalam ICT.
Technology (Australia), Macquarie Dalam RMKe-9, KPM juga akan memperkenalkan beberapa pendekatan p&p baru supaya
University (Australia), Auckland dapat menarik minat para pelajar seperti melalui pelaksanaan program F1 Technology
University (New Zealand) dan Challenge dan Robotik.
Victoria University of Wellington
(New Zealand). Pembestarian Sekolah

5.20 Dalam RMKe-9, KPM akan 5.23 Dasar utama KPM berkaitan ICT adalah:
memantapkan lagi program-program • memastikan semua pelajar celik ICT;
sedia ada di samping memperuntukkan • mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan, sebagai mata pelajaran
RM80 juta untuk pembinaan English atau pengupaya dalam p&p; dan
Language Training Centre (ELTC) di • menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan
Nilai dan RM10 juta untuk peluasan dan keberkesanan sistem pengurusan.
Pusat Pengajian dan Latihan Bahasa
Inggeris (TELTTraC) di Terengganu. 5.24 Pembestarian sekolah merupakan proses berterusan ke arah pembudayaan penggunaan
ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan lagi kualiti p&p, keberkesanan pengurusan
Pendidikan Sains dan Teknologi dan pentadbiran sekolah serta kompetensi guru. Pada masa ini terdapat 5 inisiatif ICT
utama KPM, iaitu projek pengkomputeran dan makmal komputer, projek rintis Sekolah
5.21 Pendidikan Sains merupakan usaha Bestari, penyediaan infrastruktur dan rangkaian jalur lebar SchoolNet, PPSMI dan TV
berterusan untuk mewujudkan Pendidikan. Sekolah-sekolah juga turut melaksanakan program ICT di atas inisiatif
masyarakat saintifik dan progresif serta sendiri.
berilmu dan membentuk warganegara
kritis, kreatif dan berketerampilan yang 5.25 Pelaksanaan pembestarian sekolah mengambil kira semua inisiatif ICT sedia ada di sekolah
mengamalkan sains dan teknologi. Ia seperti projek rintis Sekolah Bestari, projek pengkomputeran dan makmal komputer,
memberi tumpuan kepada kemahiran PPSMI, SchoolNet dan TV Pendidikan yang melibatkan aspek-aspek infrastruktur ICT dan
seperti kemahiran proses sains, aplikasi pengurusan, pengisian dan latihan. Cabaran KPM adalah untuk membestarikan
kemahiran berfikir secara kritis dan semua sekolah di bawah KPM menjelang tahun 2010. KPM akan menyelaraskan semua
kreatif, kemahiran manipulatif dan inisiatif ICT bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan dan keberkesanan sistem
kemahiran saintifik. Strategi p&p pengurusan supaya boleh dilaksanakan secara cekap dan efektif, tanpa pertindihan dan
Sains adalah berfokus kepada sains pembaziran.
sebagai proses inkuiri dan berasaskan
konstruktivisme, pembelajaran 5.26 Dalam proses pembestarian sekolah, KPM telah:
konteksual, pembelajaran masteri • membekal sejumlah 5,809 unit komputer, 261 unit pelayan, 1,494 judul perisian
dan pendekatan sains, teknologi dan kursus, 243 judul perisian khusus berasaskan web, dan 33 aplikasi sistem pengurusan
masyarakat. melalui projek rintis Sekolah Bestari;
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 57

• mengadakan kursus dan latihan ICT kepada 200,000 orang guru; yang berdisiplin, bermoral, berpegang
• membina makmal komputer di 4,500 buah sekolah yang dilengkapi dengan 99,000 kepada nilai-nilai murni, bersifat
unit komputer dan 4,500 unit pelayan menerusi program pengkomputeran dan patriotik dan bertanggungjawab.
makmal komputer sekolah;
• membekal 97,000 unit komputer riba, 70,000 unit projektor LCD, 67,439 unit skrin 5.29 Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan 2,000 judul perisian kursus menerusi PPSMI; dan Sosial (Seksualiti) dirangka agar
• membekal 11,709 unit TV dan menyiarkan 3,531 rancangan melibatkan 10 mata murid memperoleh pengetahuan
pelajaran melalui TV Pendidikan; dan tentang perubahan fizikal, emosi dan
• merangkaikan 8,120 buah sekolah dengan akses jalur lebar SchoolNet. sosial, memupuk sikap dan nilai positif
terhadap perkembangan seksualiti,
5.27 Dalam RMKe-9, untuk memastikan program Pembestarian Sekolah berjalan dengan serta membina kemahiran diri untuk
lancar, cekap dan efektif, KPM akan: memelihara perhubungan peribadi,
• menjadikan 88 buah sekolah di bawah projek rintis Sekolah Bestari sebagai penanda kehidupan keluarga dan keahlian
aras kepada program Pembestarian Sekolah; dalam masyarakat. KPM bersama
• menyelaraskan semua inisiatif ICT di bawah Jawatankuasa Maklumat Perkomputeran dengan Kementerian Pembangunan
Kementerian (JMPK); Wanita, Keluarga dan Masyarakat
• menilai semula setiap perisian kursus yang telah dihasilkan dan melantik juru audit bersetuju perkara ini tidak dijadikan
untuk mengkaji dan menilai kesemua inisiatif ICT daripada aspek p&p, pentadbiran satu mata pelajaran khusus, sebaliknya
dan pengurusan serta mencadangkan pelan strategik ICT yang baru; akan dipelajari melalui mata pelajaran
• membekalkan infrastruktur, perkakasan dan aplikasi pengurusan yang mencukupi; seperti bahasa, Pendidikan Kesihatan,
• meningkatkan jumlah pengisian bagi membantu p&p; Sains, Biologi, Pendidikan Islam dan
• memantapkan program latihan dan bimbingan ICT kepada pentadbir sekolah, guru Pendidikan Moral.
dan pelajar; dan
• menggalakkan perkongsian pintar dengan pihak luar KPM. 5.30 KPM telah menghasilkan Garis Panduan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan
Membentuk keterampilan dan keperibadian Sosial Kebangsaan (GPPKRSK) untuk
kegunaan semua lapisan masyarakat.
Pemantapan kurikulum GPPKRSK mensasarkan kepada lima
kategori umur mengikut tahap
5.28 KPM berusaha memupuk nilai-nilai murni dalam diri pelajar secara merentasi mata perkembangan individu iaitu:
pelajaran dan melalui mata pelajaran khusus seperti Pendidikan Islam dan Pendidikan • Tahap 1 (4 hingga 6 tahun):
Moral. Pada tahun 2005, mata pelajaran Pendidikan Islam dimantapkan lagi melalui Prasekolah
pengenalan program j-QAF secara berperingkat di sekolah rendah. Mata pelajaran • Tahap 2 (7 hingga 9 tahun):
Sivik dan Kewarganegaraan juga telah diperkenalkan pada tahun 2005 kepada pelajar Kanak-kanak
Tahun 4 dan Tingkatan 1 bagi meningkatkan kesedaran pelajar terhadap peranan, hak • Tahap 3 (10 hingga 12 tahun):
dan tanggungjawab sebagai warganegara. Cabaran KPM adalah untuk memastikan Awal Remaja
kurikulum yang dibangunkan dapat membentuk sahsiah pelajar agar menjadi warga • Tahap 4 (13 hingga 18 tahun):
Remaja
58 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

• Tahap 5 (19 tahun ke atas): peraturan-peraturan pendidikan sekolah 1956. Dalam peraturan ini program kokurikulum
Dewasa (pelajar IPT, ibu bapa dan dan sukan disebut sebagai kegiatan kumpulan meliputi aktiviti-aktiviti seperti kelab
warga emas) mata pelajaran/gabungan, kegiatan kesusasteraan, olahraga dan permainan serta
latihan pemuda. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan
5.31 Matlamat GPPKRSK ialah untuk: sukan, memastikan pelaksanaannya dibuat secara cekap bagi mendapat penyertaan
• membantu ke arah pertumbuhan menyeluruh agar dapat melahirkan pelajar yang seimbang perkembangan jasmani,
dan pembinaan individu yang sihat emosi, rohani dan inteleknya.
sejahtera di kalangan masyarakat
terutamanya golongan muda; 5.33 Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 memperakukan kepentingan kegiatan kokurikulum
• memupuk sikap dan nilai tentang dan sukan pada semua peringkat persekolahan. Semua pelajar diwajibkan mengambil
kesihatan reproduktif dan sosial bahagian dalam sekurang-kurangnya satu kelab atau persatuan mata pelajaran/
manusia sebagai sebahagian gabungan, pasukan beruniform dan aktiviti permainan/sukan. Memorandum Langkah
daripada kewujudan manusia yang Untuk Memantapkan Program Kurikulum pada tahun 2005 memutuskan penglibatan
normal dan positif; pelajar dalam aktiviti kokurikulum menyumbang sebanyak 10 peratus kepada syarat
• menyediakan maklumat tepat kelayakan masuk ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA), SBP dan SMT. Memorandum
kepada persoalan dan kemusykilan ini juga turut mencadangkan penerusan wajaran 10 peratus merit kurikulum bagi
yang ditimbulkan oleh ahli pemilihan guru pelatih untuk KPLI, PPC, PISMP serta untuk memasuki Kolej Matrikulasi.
masyarakat yang disasarkan;
• meningkatkan kemahiran untuk 5.34 Penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan membantu menyediakan
membolehkan masyarakat, pendidikan yang holistik daripada segi:
terutamanya golongan muda • meningkatkan perkembangan kemahiran sosial pelajar dan seterusnya mengukuhkan
mengamalkan gaya hidup sihat, interaksi dan integrasi di kalangan mereka;
selamat dan bertanggungjawab; • melengkapkan pelajar dengan sifat-sifat kecemerlangan diri seperti kepimpinan,
dan daya saing, jati diri, kreatif, kritis, berkeyakinan tinggi dan daya tahan;
• menggalakkan penglibatan ibu • meningkatkan tahap disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai-nilai
bapa, guru dan masyarakat dalam murni dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara;
Pendidikan Kesihatan Reproduktif • mengukuh dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran, minat dan bakat pelajar
dan Sosial. dalam pelbagai bidang;
• mencungkil bakat dan potensi pelajar;
Pemantapan Program Kokurikulum • meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental pelajar; dan
• menyedia dan mendedahkan pelajar untuk Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
5.32 Aktiviti kokurikulum dan sukan secara lebih aktif dan berkesan.
adalah pemangkin kepada perpaduan
dan pelengkap kepada p&p di bilik 5.35 Walaupun program kokurikulum dan sukan diwajibkan, masih terdapat sekolah dan
darjah. Dasar mengenai pelaksanaan pelajar yang tidak memberi keutamaan dan perhatian serius kepada program tersebut.
program kokurikulum dan sukan di Ini bermakna nilai-nilai murni, kepimpinan, disiplin dan perpaduan tidak dapat
sekolah bermula melalui penggubalan diterapkan secara berkesan. Di samping itu, sikap ibu bapa dan masyarakat yang lebih
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 59

mementingkan pencapaian akademik mengakibatkan aktiviti kokurikulum dan sukan KOKURIKULUM DAN SUKAN
di sekolah tidak berjalan lancar. Jemaah Menteri telah bersetuju untuk memperkukuh
Terdapat 126 jenis Pasukan Pakaian
tujuh aspek dalam kokurikulum iaitu:
Seragam, persatuan dan kelab yang boleh
• pemantapan dasar bagi meningkatkan penyertaan murid, guru pelatih, guru,
dipilih oleh pelajar di sekolah:
pensyarah maktab dan pensyarah kolej matrikulasi;
• Pasukan Pakaian Seragam – 23 jenis
• pemantapan kurikulum guru dan kejurulatihan;
• Persatuan dan kelab – 51 jenis
• pengukuhan struktur organisasi yang terlibat dengan pelaksanaan aktiviti
kokurikulum di jabatan, bahagian dan sekolah; • Persatuan sukan dan permainan – 24
• penyediaan norma khas peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti jenis
kokurikulum; a. Pasukan Pakaian Seragam:
• penyediaan infrastruktur yang sesuai dan mencukupi bagi semua sekolah, maktab i. Pasukan anjuran
perguruan dan kolej matrikulasi; Kementerian/Agensi Kerajaan
• pemantapan hala tuju serta pengukuhan aspek ganjaran dan hukuman menerusi – 6 jenis
peruntukan undang-undang, peraturan dan insentif; dan ii. Pasukan Agensi Bukan
• pemantapan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain dan pihak-pihak di Kerajaan – 7 jenis
luar kementerian. iii. Pasukan seni bela diri – 7 jenis
iv. Pasukan berasaskan sekolah
Pemantapan Program Sukan – 3 jenis
b. Persatuan dan kelab
5.36 Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan secara prinsipnya telah bersetuju dan
i. Perkhidmatan – 6 jenis
meluluskan pelan pembangunan Sukan Sekolah. Pelan pembangunan ini memerihalkan
ii. Kurikulum/akademik – 23
strategi dan pelan tindakan yang akan dilaksanakan oleh KPM dalam tempoh RMKe-
jenis
9. Sebagai langkah awal, sebanyak RM10 juta telah diperuntukkan pada tahun 2005
bagi menaik taraf 15 Pusat Sukan Negeri dan beberapa SBP serta Sekolah Premier iii. Hobi dan rekreasi – 13 jenis
yang terpilih. Strategi yang telah dirangka meliputi aspek infrastruktur, pembangunan iv. Agensi luar – 9 jenis
tenaga pengajar dan pencapaian prestasi. Ketiga-tiga aspek ini menjurus kepada dua c. Sukan dan permainan meliputi 24
fokus iaitu sukan untuk semua (sports for all) dan sukan untuk prestasi tinggi (sports for jenis permainan
excellence). Strategi tersebut adalah untuk: i. Pasukan sekolah
• memantapkan p&p mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan;
• melaksanakan program pem-bangunan sukan yang menyeluruh di peringkat akar 5.37 KPM akan memperkasakan Sekolah
umbi dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara; Sukan sedia ada melalui program
• menyediakan kemudahan dan peralatan bersukan yang mencukupi tanpa mengira kerjasama dengan Kementerian Belia
lokasi sekolah; dan Sukan (KBS) yang dipersetujui oleh
• menambahkan bilangan guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di sekolah; dan Jawatankuasa Kabinet Pembangunan
• mempertingkatkan tahap pro-fesionalisme guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sukan (JKPS). Jawatankuasa tersebut
serta Jurulatih Sukan. mempersetujui antaranya:
• KPM mengguna pakai sebahagian
60 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

daripada prinsip pentadbiran negara untuk melahirkan atlet negara yang menunjukkan prestasi tinggi; dan
Maktab Tentera DiRaja dalam • Sekolah Sukan yang akan dibina dalam RMKe-9 mempunyai fokus dalam sukan
mentadbir Sekolah Sukan; tertentu sahaja.
• Menubuhkan Jawatankuasa Ber-
sama Pengurusan Sekolah Sukan Pembudayaan adab dan budi bahasa
Malaysia yang dianggotai oleh
KPM, KBS, MSN dan Majlis Olimpik 5.38 Kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga
Malaysia (MOM); keupayaannya mengamalkan budi bahasa dan budi pekerti yang mulia. Dalam konteks
• Skop Jawatankuasa Bersama pendidikan, budi bahasa dan adab sopan telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan
diperluaskan kepada mengkaji Kebangsaan menerusi pelaksanaan KBSR dan KBSM, penggabungjalinan ilmu dan
bidang kurikulum (akademik), penerapan nilai merentasi kurikulum. Cabaran KPM adalah untuk memastikan budi
latihan tenaga pengajar dan bahasa dan nilai-nilai murni dibudayakan pada peringkat sekolah secara berterusan
kemudahan fizikal sekolah; agar para pelajar dapat menghargai dan mengamalkan nilai dan budaya bangsa dalam
• Pengurusan Sekolah Sukan kehidupan seharian.
dilaksanakan secara usaha sama
antara KPM dengan MSN. KPM 5.39 KPM sentiasa menyokong dan melaksanakan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni
dipertanggungjawabkan dalam yang dianjurkan oleh KeKKWa. Melalui Kempen ini, KPM berharap dapat:
bidang akademik manakala KBS • menggalakkan pelajar memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun
(MSN) pula akan bertanggungjawab Negara;
mengenai pembangunan latihan; • menyedarkan keperluan amalan budi bahasa di kalangan generasi muda;
• Dua Sekolah Sukan sedia ada dan • menggalakkan generasi muda sentiasa dididik dengan perilaku berbudi bahasa;
tiga yang akan dibina dalam RMKe- • mempersiapkan generasi akan datang untuk meneruskan budaya budi bahasa; dan
9 akan dijadikan sebagai Pusat • meneguhkan pendidikan nilai-nilai murni merentasi kurikulum.
Pembangunan Sukan Elit, manakala
Pusat Sukan Negeri dan SBP akan Pengukuhan program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan)
menjadi feeder kepadanya;
• Sistem pembelajaran akademik Kebersihan
dan pentaksiran di Sekolah Sukan
perlu lebih fleksibel (anjal) bagi 5.40 Amalan kebersihan perlu disemai dan dipupuk sejak awal dari rumah dan diperkukuh
memudahkan pelajar mengikuti serta diperkembangkan di sekolah agar dapat menjadi amalan sepanjang hayat.
program latihan dalam bidang Program Amalan Kebersihan Sekolah mempunyai lima objektif utama, iaitu:
sukan; • membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan
• Kadar makan bagi pelajar di Sekolah dalam menjalani kehidupan seharian;
Sukan dikaji semula agar sejajar • meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan,
dengan keperluan atlet sukan; keindahan dan keceriaan, serta menghargai kemudahan yang disediakan;
• Visi dan objektif Sekolah Sukan • memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk
perlu diubah sejajar dengan hasrat mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah;
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 61

• melaksanakan aktiviti amalan kebersihan sekolah; dan 5.46 Perkhidmatan kesihatan di bawah
• mewujudkan iklim, serta identiti sekolah sebagai institusi yang sihat, bersih, indah PBSS termasuklah menilai status
dan ceria. kesihatan murid, memberi khidmat
rawatan dan rujukan, memberi
5.41 Piawaian amalan kebersihan sekolah menetapkan bahawa sekolah bukan sahaja perlu bimbingan dan kaunseling, memberi
bersih malah mesti berfungsi dan selamat. Sekolah yang bersih ialah sekolah yang ceria, penjagaan rawatan / kecemasan,
indah dan wangi, tanpa contengan, sampah, sawang serta tidak berbau, berhabuk dan mencegah dan mengawal kejadian
berlumut. Pada waktu yang sama, kemudahan sekolah perlu dijaga dan diselenggarakan penyakit serta mendiagnosis dan
dengan baik agar ia terus berfungsi. Sekolah juga perlu selamat dan tidak menjadi membantu penempatan kanak-kanak
tempat pembiakan serangga atau haiwan perosak. berkeperluan khas. Antara program
berkaitan kesihatan yang dilaksanakan
5.42 Bagi memastikan sekolah membudayakan amalan kebersihan, KPM telah melaksanakan di sekolah adalah Perkhidmatan
aktiviti-aktiviti seperti pertandingan keceriaan dan juga gotong-royong. KPM turut Kesihatan Sekolah, Perkhidmatan
mengeluarkan Buku Panduan Aktiviti Amalan Kebersihan Sekolah yang memperincikan Pergigian, Rancangan Makanan
aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kebersihan di bilik Tambahan (RMT), Program Susu Sekolah
darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas seperti pusat sumber, makmal, bilik sakit, stor, (PSS), Pendidikan Pencegahan Denggi,
parit, taman dan padang sekolah. menjadikan sekolah kawasan larangan
merokok, menyediakan pertolongan
5.43 Sepanjang tempoh RMKe-9, KPM akan memantapkan lagi Program Amalan Kebersihan cemas dan bilik khas kesihatan (sick-
Sekolah melalui penyelarasan yang dilakukan di bawah Jawatankuasa Kabinet bay), mewujudkan Program Sihat
Kebersihan dan Kesihatan Nasional. Cabaran KPM adalah untuk memastikan amalan Tanpa AIDS untuk Remaja (PROSTAR),
kebersihan, disiplin diri, cara hidup sihat dan kesedaran terhadap aspek keselamatan mengadakan program bebas dadah
disemai dan dipupuk sejak peringkat awal persekolahan lagi. dan kempen cara hidup sihat.

Kesihatan 5.47 Selain PBSS, KPM melaksanakan


pengajaran mata pelajaran Pendidikan
5.44 Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah dimulakan di sekolah sejak tahun 1967 lagi. Jasmani dan Kesihatan (PJPK) di sekolah
Walau bagaimanapun, pada tahun 1996, dengan kerjasama Kementerian Kesihatan rendah dan menengah. Kesedaran
Malaysia (KKM), KPM telah memberi nafas baru kepada RKS dengan mewujudkan terhadap kesihatan turut disokong
Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS). oleh aktiviti kokurikulum yang
ditawarkan oleh pihak sekolah seperti
5.45 PBSS diwujudkan bagi menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan kesihatan Kelab Kesihatan Sekolah, Kelab Doktor
sekolah yang mampu meningkatkan kesihatan warga sekolah. Matlamat PBSS adalah untuk Muda, Persatuan Bulan Sabit Merah
meningkatkan pengetahuan mengenai amalan kesihatan diri, menggalakkan amalan cara (PBSM) dan Saint John Ambulance.
hidup sihat dan memastikan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, selamat dan sihat.
5.48 Sebagai garis panduan kepada pihak
sekolah bagi melaksanakan program
62 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

berkaitan kesihatan, KPM telah Ketika ini terdapat 211 buah sekolah menengah yang menawarkan program ini
mengeluarkan beberapa pekeliling dengan penglibatan seramai 17,732 orang pelajar;
ikhtisas, surat siaran dan buku-buku • Kelab Keselamatan Jalan Raya yang terdapat di 626 buah sekolah menengah dengan
panduan seperti Garis Panduan Amalan 45,613 orang ahli dan 633 buah sekolah rendah dengan 51,880 orang ahli;
Kebersihan Sekolah 1997, Panduan • Karnival Keselamatan Jalan Raya yang telah bermula sejak tahun 1957 sebagai Shell
Melaksanakan PBSS, Buku Panduan Traffic Games dengan aktiviti bercorak pertandingan yang menarik minat pelajar;
PROSTAR dan Modul Latihan PROSTAR, • 20,000 pek Kit Pembelajaran CD Interaktif Walk Safely dengan kerjasama MKJR dan
Garis Panduan Rancangan Makanan telah mengedarkannya ke sekolah-sekolah rendah di seluruh negara; dan
Tambahan, Garis Panduan Program • program rintis Pendidikan Keselamatan Jalan Raya pada tahun 2005 dan akan
Susu Sekolah dan Panduan Pengurusan dilaksanakan di sekolah rendah secara berperingkat untuk pelajar Tahap I mulai
Pendidikan Pencegahan Denggi di tahun 2007 dengan menerapkannya ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
Sekolah 2005.
5.51 Selain itu dengan bantuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, warden
Keselamatan trafik sekolah akan dilantik untuk membantu memastikan keselamatan pelajar di
sekolah. Sejumlah 590 jejantas akan dibina bagi sekolah-sekolah yang memerlukannya
5.49 Matlamat Program Sekolah Selamat di seluruh negara dengan bantuan Kementerian Kerja Raya. Jejantas-jejantas ini akan
adalah untuk mewujudkan budaya direka bentuk agar membolehkannya dinaiki oleh basikal dan motosikal, mempunyai
selamat di sekolah dan menjadikan ruang untuk menurunkan pelajar dan dibina berhampiran dengan pintu pagar sekolah.
persekitaran sekolah selamat tanpa Bagi sekolah-sekolah yang lain, KPM akan menyediakan sistem lampu isyarat dan
gangguan mana-mana pihak sama ada lintasan pejalan kaki (zebra crossing).
dari dalam mahupun dari luar melalui
kerjasama keluarga, komuniti dan 5.52 KPM juga menjadi ahli kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Bantuan Bencana Pusat,
pihak sekolah. Sebagai panduan kepada Bahagian Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri yang sentiasa meneliti bencana
pihak sekolah, KPM telah mengadakan yang berlaku seperti jerebu, tanah runtuh dan banjir. Jawatankuasa ini akan memastikan
manual Sekolah Selamat bagi lima semua mangsa bencana mendapat bantuan sewajarnya. KPM telah mencadangkan
bidang tumpuan, iaitu aktiviti pelajar, bagi meringankan beban mangsa banjir yang mempunyai anak bersekolah dengan
bencana alam, fizikal dan bangunan pemberian bantuan sebanyak RM100 kepada setiap pelajar sama ada pelajar sekolah
sekolah, sosial serta persekitaran dan rendah atau menengah dengan menggunakan peruntukan Jabatan Kebajikan
lokasi sekolah. Masyarakat. KPM menganggarkan lebih 42,000 pelajar akan mendapat manfaat
daripada bantuan ini. Selain itu, Malaysia dan negara serantau juga telah bersetuju
5.50 Bagi memupuk sikap yang betul dan melalui Asean Disaster Preparedness Center untuk melaksanakan dasar mainstreaming
kesedaran pelajar terhadap keselamatan disaster risk reduction into development policies, planning and implementation ke
jalan raya, KPM telah mengadakan: dalam beberapa sektor termasuk pendidikan. Dasar ini mencadangkan supaya elemen
• Pasukan Kadet Trafik Sekolah yang Disaster Risk Management diperkenalkan dalam kurikulum dan memastikan pembinaan
telah ditubuhkan pada tahun sekolah mengambil kira aspek keselamatan serta menyediakan tempat perlindungan
2001 dengan kerjasama Majlis sekiranya berlaku malapetaka.
Keselamatan Jalan Raya (MKJR).
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 63

Pengukuhan disiplin pelajar MENANGANI GEJALA DISIPLIN


DI SEKOLAH
5.53 Pada tahun 2006, Jemaah Menteri telah meluluskan Memorandum KPM bagi menangani
masalah salah laku murid dan meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM6.1 juta Hasil kerjasama semua pihak, kes
setahun. KPM telah mengambil langkah proaktif bagi menangani gejala disiplin murid disiplin murid di sekolah telah
dengan: menurun. Penurunan adalah
• menubuhkan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat sebanyak 0.04 peratus iaitu
Tetap Menangani Gejala Salah Laku Murid bagi menyelaraskan segala tindakan daripada 2.11 peratus pada tahun
yang hendak dilaksanakan; 2003 kepada 2.07 peratus bagi
• memperkukuh usaha menangani gejala disiplin melalui empat Jawatankuasa tahun 2004.
Bertindak iaitu:
Penurunan adalah sebanyak 0.33
– Jawatankuasa Bertindak Menangani Isu di Sekolah;
peratus iaitu daripada 2.07 peratus
– Jawatankuasa Bertindak dalam Aspek Perundangan dan Penguatkuasaan;
bagi tahun 2004 kepada 1.74
– Jawatankuasa Bertindak Melalui Pendekatan Psikologi dan Kesihatan; dan
peratus bagi tahun 2005.
– Jawatankuasa Bertindak Bagi Pendekatan Kemasyarakatan.
• mewujudkan Majlis Pemuafakatan Tindakan KPM dan PDRM pada peringkat
Kementerian, negeri dan daerah untuk memerangi ancaman kumpulan samseng, Program Antidadah
gengster dan kongsi gelap;
• membangunkan Sistem Aduan Disiplin (SAD) bagi menggantikan pengurusan secara 5.56 KPM mengadakan kerjasama
manual melalui talian (online), talian terus (hotline), e-mel, faksmili dan Sistem berterusan dengan agensi
Pesanan Ringkas (SMS); dan bertanggungjawab untuk mem-
• menugaskan flying squads turun ke sekolah-sekolah yang mempunyai masalah salah banteras dadah seperti Agensi
laku murid. Antidadah Kebangsaan (AADK)
dan Persatuan Mencegah Dadah
5.54 Menerusi Jawatankuasa Bertindak yang telah diwujudkan, KPM akan melaksanakan Malaysia (PEMADAM). Program
pendekatan secara holistik bagi menangani gejala disiplin pelajar. KPM akan antidadah bertujuan untuk mem-beri
memperhebatkan Kempen Anti Buli, Kempen Anti Ponteng, kempen untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman, peng-
penglibatan ibu bapa dalam PIBG dan Kempen Pencegahan Salah Laku. KPM juga akan hayatan dan kemahiran pendidikan
mewartakan Peraturan Pendidikan (Disiplin Murid) yang baru dan mencadangkan pencegahan dadah kepada pelajar,
pindaan terhadap undang-undang kecil di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta guru dan ibu bapa. KPM turut
171) berhubung pengeluaran lesen dan pengenaan syarat-syarat ke atas kafe siber, Akta mengadakan kerjasama dengan AADK
Polis 1967 (Akta 344) dan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). untuk mengesan pelajar yang terlibat
dengan dadah melalui ujian air kencing
5.55 Dalam RMKe-9, KPM akan meneruskan dasar untuk melibatkan pelbagai pihak yang di beberapa sekolah terpilih.
berkepakaran bagi memastikan kempen dan program mengurangkan salah laku disiplin
dapat dilaksanakan secara berkesan. 5.57 Sepanjang tempoh RMKe-9, KPM akan
memberi nafas dan penjenamaan
baru terhadap pelaksanaan PBSS serta
64 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

memantapkan lagi kerjasama dengan Awalan kepada murid berisiko melalui Program Gerak Bersepadu (PROGRESS),
KKM bagi tujuan pelaksanaannya. KPM Minggu Antidadah, Program Intelek Asuhan Rohani dan ujian air kencing;
juga akan bekerjasama rapat dengan • Program Intervensi dan Pemulihan Sahsiah kepada murid yang terlibat dengan
Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dadah di sekolah menengah melalui Program Intervensi Pelajar (PIP) dan Kaunseling
bagi melaksanakan program-program PPDa;
seperti yang telah diputuskan oleh • Program Perkembangan Kemanusiaan seperti Skim Lencana Anti Dadah (SLAD),
Jawatankuasa Kabinet Membanteras Seminar PPDa, Kursus PPDa dan Program Keibubapaan; dan
Gejala Dadah (JKMD). • Penerbitan dan publisiti seperti Karnival Seni PPDa.

5.58 Menteri Pelajaran merupakan Bagi mengatasi masalah kurang penyertaan ibu bapa dalam pelaksanaan PPDa, satu akta
Pengerusi kepada Jawatankuasa dicadangkan supaya bon atau denda dikenakan kepada ibu bapa yang tidak memberi
Bertindak Pendidikan Pencegahan dan kerjasama dalam menangani masalah anak-anak.
Publisiti (JPPP) bagi Program Antidadah
di bawah JKMD. Fungsi JPPP adalah Memantapkan dan memperbaharui dalam sistem pentaksiran dan penilaian
untuk bertindak menyelesaikan isu
atau masalah pelaksanaan dasar dan 5.60 Sistem pentaksiran dan penilaian merupakan salah satu aspek yang perlu diberi
program yang dihadapi dalam bidang penekanan dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian pelajar. Sistem
atau aspek pendidikan, pencegahan pentaksiran dan penilaian yang baik mampu mencungkil potensi dan bakat pelajar.
dan publisiti. Pentaksiran dan penilaian adalah salah satu komponen utama proses pembelajaran
dan merangsang pembelajaran bagi memotivasikan pelajar untuk memperbaiki mutu
5.59 Di bawah penyeliaan JPPP, KPM telah prestasi dan pencapaian akademik. Pada masa ini penekanan banyak diberi kepada
melaksanakan Program Pendidikan pentaksiran sumatif yang hanya mampu memberi maklumat tentang pencapaian pelajar
Pencegahan Dadah di sekolah (PPDa) dan dalam pembelajaran tetapi tidak berupaya mengenal pasti kelemahan dan masalah
mengenal pasti isu atau masalah yang pelajar dalam pembelajaran.
perlu ditangani iaitu kekurangan guru
terlatih dalam PPDa, ketiadaan buku 5.61 Cabaran KPM adalah untuk memantapkan sistem pentaksiran berasaskan sekolah.
teks, kekurangan penyertaan daripada Kaedah ini akan memastikan pencapaian pelajar diukur bersandarkan ujian rujukan
ibu bapa, kekurangan penyertaan kriteria yang memberi penekanan kepada task-based assessment. Dengan pentaksiran
kaum bukan Melayu, pemantauan berasaskan sekolah, semua bentuk pentaksiran yang lebih bersifat holistik boleh
selepas tamat sekolah dan kekurangan dilaksanakan. Sistem pentaksiran dan penilaian akan dikaji semula untuk menjadikan
peruntukan kewangan. KPM merangka persekolahan tidak terlalu berorientasi peperiksaan. Antara lain, KPM akan
lima strategi bagi mencapai matlamat mengurangkan bilangan mata pelajaran dalam peperiksaan awam dan hanya menguji
Sekolah Bebas Dadah tahun 2012 iaitu: mata pelajaran tertentu pada peringkat sekolah. KPM juga akan mengkaji semula sistem
• Program Peningkatan Kesedaran penggal dan menggantikannya dengan sistem semester.
seperti Mesej Jauhi Dadah dan
PPDa dalam KBSM;
• Program Pendidikan Pencegahan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 65

FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN Memantapkan sistem


pentaksiran dan penilaian
5.62 Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan membangunkan modal insan dengan memberi fokus supaya lebih holistik
dan strategi pelaksanaan berikut: • Menyediakan pentaksiran
alternatif
Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar • Mengkaji semula sistem pentaksiran
• Meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah, aliran, mata pelajaran dan bidang dan penilaian untuk menjadikan
pengkhususan persekolahan tidak terlalu
• Meningkatkan peruntukan belanja mengurus kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah berorientasi peperiksaan
Bantuan Kerajaan • Memantapkan kualiti sistem
• Meneruskan pendaftaran SAR dan SAN di seluruh negara pentaksiran dan penilaian
• Memperluas dan memantapkan lagi pelaksanaan MPV di sekolah-sekolah
Memantapkan program
kokurikulum dan sukan
Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan
• Menambah baik aktiviti sukan dan
• Mengkaji pelaksanaan KBSR dan KBSM supaya lebih menekankan kemahiran berfikir
kokurikulum
aras tinggi (higher order thinking skills)
• Meningkat semangat patriotik
• Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan.
kepada semua lapisan masyarakat
• Melaksanakan Program Pembestarian Sekolah
dengan memastikan Rukun Negara
– Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi
dipelajari dan dihayati sepenuhnya
– Menyediakan perisian yang lengkap dan pelbagai
bermula daripada peringkat awal
– Mengadakan latihan dan bimbingan
persekolahan
– Mewujudkan sistem penyelenggaraan yang berterusan
• Memperkasakan sukan di sekolah

ke arah sukan untuk semua
Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan
• Memantapkan pelaksanaan
• Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills
kokurikulum bagi menggalakkan
• Membina penampilan diri yang positif
penglibatan pelajar yang lebih
• Memupuk pelajar supaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, budi
menyeluruh
bahasa dan adab
• Memantapkan program keguruan
• Menekan aspek nilai murni termasuklah keselamatan, kesihatan dan kebersihan
dalam kokurikulum dan sukan serta
(3K) dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti kokurikulum
kejurulatihan
• Memastikan sekolah memberi penekanan kepada keselamatan dan kebersihan dan
• Menyediakan infrastruktur dan
kesihatan pelajar
peralatan yang lebih lengkap di
• Melipatgandakan program pembangunan insan bagi menangani gejala sosial
sekolah, pusat kokurikulum, kolej
melalui penerapan nilai-nilai murni
matrikulasi dan IPG
• Memantapkan program 3K
• Meningkatkan kerjasama KPM
dengan kementerian dan pihak
luar KPM
66 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Memperkukuh disiplin pelajar Memantapkan kurikulum


• Penggubalan peraturan disiplin • Meneruskan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral,
baru serta Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
• Menubuhkan Jawatankuasa Induk • Penyediaan infrastruktur dan perkakasan mencukupi bagi pembestarian sekolah
Menangani Gejala Disiplin Murid
dan Sekretariat Tetap menangani Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi
gejala salah laku murid • Pelaksanaan aktiviti dengan pelbagai agensi
• Memantau sekolah–sekolah yang
menghadapi masalah disiplin PENUTUP
• Meningkatkan kerjasama antara
KPM dengan agensi keselamatan 5.63 Pertumbuhan ekonomi negara amat bergantung kepada modal insan terutamanya
berkaitan dalam proses Malaysia mencapai status negara maju. Dalam tempoh RMKe-9, kejayaan
• Memperkukuh usaha menangani Misi Nasional dan seterusnya Wawasan 2020 amat bergantung kepada modal insan yang
gejala disiplin melalui Jawatankuasa dihasilkan oleh sistem pendidikan kebangsaan. KPM akan memastikan tidak ada pihak
Bertindak yang tercicir dari sistem pendidikan dan setiap pelajar yang melalui sistem ini bukan
sahaja dapat memenuhi kehendak pasaran dalam negara malah kehendak peringkat
Mempercepat perkhidmatan antarabangsa. Menyedari kepentingan ini, KPM akan terus berusaha menggembleng
sistem aduan masalah disiplin tenaga dengan pelbagai pihak yang berkepentingan untuk membangunkan modal
• Mempelbagaikan saluran aduan insan yang bukan sahaja mempunyai kecemerlangan akademik tetapi memiliki nilai-
terus nilai insaniah.

Jadual 5.1 Strategi Pelaksanaan bagi Membangunkan Modal Insan


FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Mengadakan lebih banyak • Meneruskan kewujudan pelbagai Membina pelbagai jenis Bilangan sekolah Peningkatan 2006-2010
pilihan pendidikan kepada jenis sekolah, aliran, mata pelajaran sekolah
ibu bapa dan pelajar dan bidang pengkhususan
• Meningkatkan peruntukan Mengkaji keperluan sekolah Laporan Perubahan 2007
belanja mengurus kepada jumlah
Sekolah Kerajaan dan Sekolah peruntukan
Bantuan Kerajaan
• Meneruskan pendaftaran SAR Mendaftar SAR dan SAN Bilangan SAR dan SAN Peningkatan 2006-2010
dan SAN di seluruh negara
• Memperluas dan memantapkan Peluasan penawaran MPV Bilangan sekolah Peningkatan 2007
lagi pelaksanaan MPV di
sekolah-sekolah
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 67

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Meningkatkan keupayaan • Mengkaji pelaksanaan KBSR dan Mengkaji semula pelaksanaan Kajian semula Dapatan kajian 2008
dan penguasaan ilmu KBSM supaya lebih menekankan KBSR dan KBSM – KBSR dibentangkan
pengetahuan kemahiran berfikir aras tinggi – KBSM
(higher order thinking skills)
• Memupuk budaya cintakan ilmu • Menggalakkan tabiat Purata bilangan buku Peningkatan 2010
pengetahuan membaca melalui program yang dibaca seorang
Nilam dan kempen pelajar
membaca
• Menggiatkan penerbitan • Purata bilangan Peningkatan 2010
dan penterjemahan bahan bacaan yang
pelbagai jenis bahan bacaan dihasilkan
dalam bentuk bercetak dan • Bilangan bahan Peningkatan 2010
bukan bercetak yang dibaca
• Melaksanakan Program • Menyediakan pusat akses 3,000 100% 2010
Pembestarian Sekolah
– Menyediakan infrastruktur • Menyediakan hardware • Komputer
dan perkakasan yang yang lengkap – Nisbah 1:2 2010
mencukupi – Komputer komputer: guru
– TV/DVD – Nisbah 1:20 2010
• Meningkatkan penggunaan komputer:pelajar
hardware – Peratus guru
menggunakan 100% 2010
komputer bagi
p&p
• TVP/DVD
– Nisbah 1:1 2010
TV/DVD: sekolah
– Kadar 1100 2010
penerbitan
program TVP
– Peratus 100% 2010
penggunaan
program TVP/
DVD
– Menyediakan perisian yang Menyediakan perisian dan • Peratus penghasilan • 30% (Thn 4 & 2006
lengkap dan pelbagai bahan-bahan digital seperti perisian dan bahan Tkt 4; Thn 5 &
perisian sistem dan aplikasi digital Sekolah Tkt 5)
yang lengkap Bestari mengikut • 30% Thn 5 & 2007
tahap dan mata Tkt 5; Thn 6 &
pelajaran Tkt 6)
• Peratus penghasilan 100% Mengikut
perisian PPSMI dan tahun sasaran
TVP
• Peratus jam 100% Mengikut
penggunaan tahun sasaran
perisian dan bahan
digital
68 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
– Mengadakan latihan dan Melaksanakan program Peratus pentadbir 100% 2010
bimbingan bimbingan dan latihan: sekolah / guru / staf
– Latihan Asas Penggunaan sokongan mengikuti
Komputer setiap program
– Latihan Penggunaan bimbingan dan
Komputer untuk p&p latihan ICT
– Latihan Penggunaan
Perisian Kursus
– Latihan Penggunaan TVP
dalam p&p
– Mewujudkan sistem Memastikan kerja–kerja Kontrak 100% 2010
penyelenggaraan yang penyelenggaraan di sekolah penyelenggaraan
berterusan dilaksanakan berpusat beroperasi
Memupuk pelajar supaya • Melengkapkan diri pelajar • Membina kemahiran Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010
memiliki kemahiran dan dengan pelbagai jenis berkomunikasi merentas dapat berkomunikasi
keterampilan kemahiran hard and soft skills kurikulum dan kokurikulum dengan fasih
dengan memperbanyak
aktiviti literasi dan hands-on
• Mata Pelajaran Teknikal Bilangan pelajar • Kajian awal 2006
– Penandaarasan kepada berkemahiran • Cadangan 2007
Mayer Competencies komunikasi dan pelaksanaan
(Aus) dan SCAN (US) kebolehpasaran • Penggubalan 2008
– Melaksanakan kurikulum kurikulum
baru berteraskan • Pelaksanaan 2009
kopentensi kurikulum
baru
• Mata Pelajaran Vokasional Pelaksanaan mata 12 MPAV 2006
– Melaksanakan pelajaran 16 MPAV 2007
pendidikan berteraskan 39 MPAV 2008
kompetensi
– Memperluas dan Bilangan mata Pertambahan 2007
memantapkan program pelajaran elektif
MPV di sekolah
– Memastikan pelajar • Bilangan sekolah Pertambahan 2010
menguasai kemahiran ICT yang dibestarikan
• Mata pelajaran ICT 100 sekolah 2006
(elektif) sekolah 50 sekolah 2007
menengah 50 sekolah 2008
50 sekolah 2009
50 sekolah 2010
• Program Literasi Tkt 1& 2 2006
Komputer sekolah Diganti dengan 2007-2010
menengah Program ICTL
Menengah
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 69

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Program ICT Literasi Thn 1 & 2 2006
sekolah rendah Thn 1, 2 & 3 2007
Thn 1, 2,3 & 4 2008
Thn 1, 2,3,4 & 5 2009
Thn 1, 2, 3, 4, 2010
5&6
• Membina penampilan diri yang Memperbanyak aktiviti bina • Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
positif diri seperti kerja berpasukan • Bilangan pelajar
dan character building yang menyertai

• Memupuk pelajar supaya • Memperbanyak aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010


menghayati dan mengamalkan ceramah, seminar, motivasi
nilai-nilai murni, budi bahasa dan bengkel yang berunsur
dan adab pembangunan insan
• Meningkatkan aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
penghayatan kerohanian
• Memperluas aktiviti Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
Kempen budi bahasa
• Memperbanyak aktiviti • Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
kesedaran kepentingan yang berkaitan
berbudi bahasa dan adab berbudi bahasa dan
seperti tayangan filem, dan beradab
dokumentasi serta menulis • Bilangan pelajar Peningkatan 2010
esei yang mengamalkan
sifat berbudi
bahasa dan adab
• Membuat kerja amal dalam Bilangan penglibatan Peningkatan 2010
masyarakat setempat dalam kerja amal
(seperti rumah orang tua
dan rumah anak yatim)
• Memperbanyak penerbitan Bilangan penerbitan Peningkatan 2010
bahan bacaan tentang
budi bahasa dan adab
masyarakat Malaysia
• Menekan aspek nilai murni Menekankan penghayatan Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010
termasuklah keselamatan, nilai murni dan 3K dalam mengamalkan nilai
kesihatan dan kebersihan pengajaran dan pembelajaran murni
(3K) dalam pengajaran
dan pembelajaran aktiviti
kokurikulum
• Memastikan sekolah memberi • Menekan penghayatan 3K • Bilangan kes disiplin Peningkatan 2010
penekanan kepada keselamatan • Bilangan Pengurangan 2010
dan kebersihan dan kesihatan kemalangan
pelajar • Bilangan Pengurangan 2010
ketidakhadiran
70 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Mewujudkan peraduan Bilangan sekolah yang Peningkatan 2010
pertandingan berkaitan ceria dan bersih
nilai murni dan 3K
• Melaksanakan kempen Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010
kesedaran pelajar mengambil bahagian
• Memperbanyak ceramah, Bilangan aktiviti Penurunan 2010
seminar dan bengkel dan pelajar yang
motivasi, kem penghayatan mengambil bahagian
kerohanian serta kempen
budi bahasa
• Melipatgandakan program Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
pembangunan insan bagi
menangani gejala sosial melalui
penerapan nilai-nilai murni
• Memantapkan program 3K Meningkatkan Bilangan sekolah Peningkatan 2010
penguatkuasaan, aktiviti dan bersih, sihat dan
kerjasama dalam pelaksanaan selamat
program 3K
Memantapkan sistem • Menyediakan pentaksiran • Mengubah penekanan • Konsep pentaksiran Disediakan 2006
pentaksiran dan penilaian alternatif peperiksaan awam daripada alternatif
supaya lebih holistik berasaskan kandungan • Pentaksiran Terlaksana
kepada lebih berasaskan alternatif 2010
kemahiran atau daripada • Sistem Penilaian Terhasil
bersifat ujian pencapaian Key-stage 2010
kepada ujian kebolehan am
• Mengubah pentaksiran Pentaksiran alternatif Terlaksana 2008
sedia ada kepada
– ujian rujukan kriteria
yang menekankan
pentaksiran berasaskan
tugasan kerja
– kaedah pentaksiran yang
mampu menggalakkan
pembinaan karakter
• Mengkaji semula sistem • Mengurangkan bilangan Model peperiksaan Diperkenalkan 2010
pentaksiran dan penilaian untuk mata pelajaran dalam awam baru
menjadikan persekolahan tidak peperiksaan awam dan hanya
terlalu berorientasi peperiksaan menguji mata pelajaran
tertentu di peringkat sekolah
• Mengkaji semula Model sistem semester Terhasil 2008
sistem penggal dan
menggantikannya dengan
sistem semester
• Memantapkan kualiti sistem • Menghasilkan standard Standard prestasi Terhasil 2008
pentaksiran dan penilaian prestasi kebangsaan kebangsaan
berbanding standard
negara lain
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 71

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Meningkat jalinan kerjasama Bilangan jalinan Peningkatan 2010
dengan badan-badan kerjasama dengan
pentaksiran negara maju badan-badan
– Pertukaran pegawai pentaksiran negara
– Penyelidikan bersama maju
– Pengendalian peperiksaan
dan pengeluaran sijil
secara bersama
Memantapkan program • Penambahbaikan aktiviti sukan • Membudayakan sukan Peratus pelajar 75% 2006
kokurikulum dan sukan dan kokurikulum untuk semua (Sports for all) bersukan secara aktif 80% 2007
85% 2008
90% 2009
95% 2010
• Memastikan pelajar Peratus pelajar 75% 2006
menyertai aktiviti menyertai 80% 2007
kokurikulum kokurikulum secara 85% 2008
aktif 90% 2009
95% 2010
• Menambahkan jurulatih Bilangan jurulatih 75% 2006
yang bertauliah dalam yang bertauliah 80% 2007
kokurikulum 85% 2008
90% 2009
95% 2010
• Meningkat semangat patriotik • Penubuhan Kelab Rukun Bilangan sekolah yang Peningkatan 2010
dengan memastikan Rukun Negara di peringkat sekolah mempunyai Kelab
Negara dipelajari dan dihayati rendah dan menengah Rukun Negara
daripada awal persekolahan
• Menyebarkan maklumat Bilangan pelajar yang Peningkatan 2010
dan kefahaman tentang menyertai Kelab
Rukun Negara Rukun Negara
• Mengupas pengetahuan Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
tentang Rukun Negara
melalui aktiviti ceramah,
syarahan dan bahas
• Pelaksanaan Program Mem-
budayakan Rukun Negara
• Memperkasakan sukan di • Menyediakan kemudahan Peralatan sukan di Sek. Ren.
sekolah ke arah sukan untuk dan peralatan bersukan semua sekolah 88% 2006
semua yang mencukupi tanpa 91% 2007
mengira lokasi sekolah 94% 2008
97% 2009
100% 2010
Sek Men
78% 2006
81% 2007
84% 2008
88% 2009
90% 2010
72 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menambah bilangan guru Bilangan guru 3706 2006
beropsyen PJK beropsyen PJK 4202 2007
4702 2008
5202 2009
5702 2010
• Mempertingkatkan tahap Bilangan guru 11 (440) 2006
keprofesionalisme guru PJK mengikuti kursus 14 (560) 2007
dan jurulatih sukan 17 (680) 2008
20 (800) 2009
23 (920) 2010
• Memantapkan pelaksanaan • Mengkaji semula Penglibatan pelajar Peningkatan 2010
kokurikulum bagi pelaksanaan kokurikulum
menggalakkan penglibatan • Memberi kelonggaran dan
pelajar yang lebih menyeluruh pengubahsuaian dasar dan
peraturan pelaksanaan di
SKM
• Memantapkan program • Meneliti dan menambah Penambahbaikan Dilaksanakan 2008
keguruan dalam kokurikulum baik program pra dan program pra dan
dan sukan serta kejurulatihan dalam perkhidmatan di dalam perkhidmatan
IPG dan IPTA bagi guru dan latihan di IPG dan
yang melaksanakan aktiviti IPTA
kokurikulum
• Melatih dan menyerap Bilangan jurulatih Mengikut 2010
jurulatih kokurikulum dan dilatih dan diserap di sasaran
sukan dari bekas polis dan sekolah
tentera ke sekolah, kolej
matrikulasi dan IPG
• Menyediakan infrastruktur dan • Menaik taraf infrastruktur Bilangan pusat 5 2007
peralatan yang lebih lengkap serta menambah peralatan kokurikulum negeri
di sekolah, pusat kokurikulum, dan bilangan jurulatih di dinaiktarafkan
kolej matrikulasi dan IPG pusat kokurikulum negeri

• Menubuhkan pusat Bilangan pusat Peningkatan 2010


kokurikulum di peringkat kokurikulum daerah
daerah ditubuhkan
• Meningkatkan infrastruktur Jenis infrastruktur
di kolej matrikulasi dan IPG yang dipertingkatkan
• Meningkatkan kerjasama KPM • Mewujudkan kerjasama Wujud kerjasama Pusat Sukan
dengan kementerian dan pihak antara KPM dengan KBS Daerah
luar KPM serta MSN untuk mengenal 45 2007
pasti sekolah yang dapat 60 2008
dijadikan Pusat Sukan Daerah 75 2009
dan Negeri 90 2010
• Melaksanakan program Bilangan penyertaan Johan 2007-2010
pembangunan sukan keseluruhan 2010
yang menyeluruh dengan SIPMA
kerjasama KBS dan MSN
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 73

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Mempertingkatkan Bilangan aktiviti Peningkatan 2010
pelaksanaan aktiviti ko-
kurikulum dan sukan di
sekolah dengan melibatkan
beberapa kementerian
seperti Kem. Pertahanan,
KPKT, KeKKWa, dan Kem.
Penerangan

Memperkukuh disiplin • Penggubalan peraturan disiplin Menggubal peraturan- Peraturan baru Pelaksana 2006
pelajar baru peraturan disiplin peraturan baru

• Menubuhkan Jawatankuasa Memantau dan mengesan • Bil. kes diselesaikan • Peningkatan 2010
Induk Menangani Gejala Disiplin kes-kes jenayah, disiplin dan • Bilangan pelajar
Murid dan Sekretariat Tetap salah laku terlibat dalam kes • Penurunan 2006 - 2010
menangani gejala salah laku jenayah, disiplin setiap tahun
murid dan salah laku

• Memantau sekolah–sekolah Menugaskan flying squads Bilangan sekolah Penurunan 2010


yang menghadapi masalah turun ke sekolah-sekolah bermasalah disiplin
disiplin bermasalah disiplin

• Meningkatkan kerjasama • Mengeratkan kerjasama Bilangan aktiviti Mengikut 2010


antara KPM dengan agensi dengan PDRM sasaran
keselamatan berkaitan • Mewujudkan Majlis Bilangan dan jenis Mengikut 2010
Pemuafakatan Tindakan aktiviti sasaran
KPM dan PDRM di peringkat
Kem.enterian, Negeri,
Daerah dan Sekolah

• Memperkukuh usaha • Menggerakkan JK Bertindak • Bilangan program, Mengikut 2010


menangani gejala disiplin menangani isu-isu di sekolah kursus, kempen dan sasaran
melalui Jawatankuasa Bertindak – Kursus kemahiran konvensyen
menyiasat aduan
– Program anti buli • Bilangan pelajar Mengikut 2010
– Konvensyen pembudayaan sasaran
adab pelajar
– Program pembentukan
jati diri pelajar
– Kempen anti ponteng
– Memantapkan program
kokurikulum

• Menggerakkan JK Bertindak • Bilangan kursus Mengikut 2010


dalam aspek perundangan dan pelajar sasaran
dan penguatkuasaan
– Kursus task-force penguat- • Keberkesanan Mengikut 2010
kuasaan disiplin sekolah kursus objektif dan
– Kursus literasi undang- matlamat kursus
undang guru disiplin
74 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menggerakkan JK Bertindak Bilangan program dan Mengikut 2010
melalui aspek psikologi dan kajian sasaran
kesihatan
– Program kemahiran
psikologi kanak-kanak dan
remaja bermasalah disiplin
– Program kemahiran
sosial dan kaunseling
– Menjalankan kajian
kegiatan buli pelajar
– Menjalankan kajian
perbandingan tabiat
pelajar mengikut lokasi
– Menjalankan kajian
gejala ponteng pelajar
– Program pemupukan
minda sihat
– Program MEKAR
• Menggerakkan JK Bertindak • Bilangan program, Mengikut 2010
– Program gerakan pameran dan sasaran
kecemerlangan sekolah kempen
bersama ibu bapa
– Program rakan kasih dan • Bilangan peserta
kempen budi bahasa terlibat
– Pameran masalah sosial
pelajar
– Kempen melalui media
elektronik

Mempercepat Mempelbagaikan saluran aduan Memantapkan saluran aduan • Masa yang diambil Penurunan 2007
perkhidmatan sistem terus terus melalui talian terus, memproses aduan
aduan masalah disiplin emel, faksimili dan SMS • Bilangan kes yang Peningkatan 2007
boleh diselesaikan
Memantapkan kurikulum Meneruskan pelaksanaan • Memperluas pelaksanaan Bilangan sekolah 1235 2006
mata pelajaran Pendidikan j-QAF kepada murid Islam 1247 2007
Islam dan Pendidikan Moral, dan Pendidikan Moral 1260 2008
serta Pendidikan Sivik dan kepada murid bukan Islam 1273 2009
Kewarganegaraan 1599 2010
• Memperluas pelaksanaan Bilangan sekolah Thn 4,5 & Tkt 1,2 2006
Pendidikan Sivik dan Thn 4,5,6 & 2007
Kewarganegaraan ke Tkt 1,2,3
Tahap 2 sekolah rendah Tkt 1,2,3,4 2008
dan peringkat sekolah Tkt 1,2,3,4,5 2009
menengah
Meningkatkan kerjasama Pelaksanaan aktiviti dengan Menjalankan pelbagai aktiviti Bilangan aktiviti Pertambahan 2006
KPM dengan pelbagai pelbagai agensi untuk membangunkan modal
agensi insan
6
BAB

MEMPERKASAKAN
SEKOLAH
KEBANGSAAN

• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN DAN TUMPUAN


DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN

• PENUTUP
76 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

BAB
6
MEMPERKASAKAN
SEKOLAH KEBANGSAAN
PENGENALAN

6.01 Sejak sebelum merdeka, hasrat penubuhan Sekolah Kebangsaan (SK) telah diilhamkan
oleh para pemimpin negara sebagai wahana untuk perpaduan rakyat pelbagai kaum.
SK diharap dapat dijadikan tempat untuk generasi muda hidup bermasyarakat, saling
bekerjasama antara satu sama lain serta melahirkan rakyat yang setia dan menyumbang
“KPM akan berusaha
kepada kesejahteraan negara seperti yang dinyatakan dalam Ordinan Pelajaran 1952.
menjadikan Sekolah Kebangsaan Hal ini ditegaskan semula oleh Aminuddin Baki seperti berikut:
lebih beraspirasi nasional,
meningkatkan pencapaian “... national school which will be a place of social and co-operative living of the future generations of
akademik dan kokurikulum Malayans and a place where they will be trained and educated to be worthy and loyal Malayan citizens.
pelajar, membangunkan It aims at establishing a system of education which can serve as a real meeting place of the children of
the different races. It aims at training its multi-racial pupils in the art of “living, learning, working and
budaya sekolah yang cemerlang,
thinking together”, thus giving them the opportunity to know and understand each other right from
meningkatkan kualiti
childhood. The fault of the existing educational structure with its multi-vernacular system has been and
kepimpinan, pengurusan dan is that it encourages segregation. The boys and girls of the different races tend to be antagonistic to
guru-guru, menyeimbangkan one another and are not provided with the opportunity of meeting one another on equal and friendly
nisbah guru dari pelbagai etnik term”
serta meningkatkan penglibatan (Aminuddin Baki, Penerbitan 1981)
dan rasa kepunyaan ibu bapa
Seterusnya, pendidikan sebagai wahana untuk menyatupadukan masyarakat berbilang
serta komuniti terhadap Sekolah
kaum jelas dinyatakan dalam Penyata Razak 1956 dan menjadi cabaran negara dalam
Kebangsaan.”
usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020.

(YB Dato’ Sri Hishammuddin 6.02 Dalam PIPP ini, SK merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah
Tun Hussein, 2005) harian yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah
ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk perpaduan rakyat
Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 77

supaya SK menjadi sekolah pilihan DASAR DAN MATLAMAT


utama masyarakat. Sehingga kini,
masih terdapat SK yang mempunyai 6.04 Dalam PIPP, tumpuan memperkasakan SK akan diberikan kepada sekolah rendah
prasarana kurang memuaskan, kerana sekolah ini mempunyai peranan penting sebagai tapak untuk menyemai dan
terutama di kawasan pedalaman. Selain memupuk perpaduan di antara kaum daripada peringkat awal persekolahan. Dasar
itu, terdapat anggapan masyarakat memperkasakan SK diwujudkan bagi memastikan semua sekolah rendah yang berbahasa
bahawa pencapaian akademik di SK pengantar Bahasa Melayu dan sekolah menengah kebangsaan menjadi sekolah pilihan
adalah lebih rendah berbanding sekolah utama masyarakat Malaysia. Matlamat dasar ini adalah untuk meningkatkan dan
rendah aliran Cina. Masyarakat bukan memperkukuh perpaduan di kalangan pelajar pelbagai kaum. Justeru, pelajar-pelajar
Bumiputera mempunyai tanggapan ini dapat dilatih hidup saling bekerjasama dan mempunyai semangat patriotisme serta
bahawa SK juga terlalu bercirikan toleransi yang tinggi selaras dengan aspirasi nasional.
Islam manakala masyarakat Islam pula
menyatakan sebaliknya. 6.05 Fokus memperkasakan SK pada peringkat sekolah rendah dan menengah adalah
untuk menjadikan sekolah-sekolah ini lebih beraspirasi nasional, meningkatkan
6.03 Sehubungan itu, KPM telah kecemerlangan dalam pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Sasaran
pun memperkenalkan Dasar jangka panjang KPM adalah untuk menjadikan SK pusat kecemerlangan pendidikan
Memperkasakan SK supaya SK daripada semua segi seperti prasarana, disiplin dan keselamatan pelajar, pencapaian
kekal sebagai sekolah pilihan utama kokurikulum dan sukan, penguasaan ICT, kualiti guru dan kepimpinan sekolah. Satu
masyarakat Malaysia. Walaupun dasar penanda aras akan ditetapkan bagi memastikan agenda memperkasakan SK akan terus
ini memberi keutamaan kepada SK, berada pada landasan yang betul dan usaha akan dilaksanakan bagi mengenal pasti SK
namun KPM sentiasa memberi perhatian yang cemerlang untuk dijadikan model kepada SK lain. Walaupun KPM memberikan
yang seimbang untuk Sekolah Rendah penekanan kepada usaha memperkasakan SK, namun SJK tidak akan diabaikan supaya
Agama Bantuan Kerajaan (SABK), pendidikan kepada anak bangsa Malaysia di sekolah-sekolah tersebut terjamin.
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan
Cina (SJKC) dan Sekolah Rendah 6.06 SK yang telah diperkasa akan diterajui oleh Pengetua/Guru Besar yang mempunyai ciri-
Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) supaya ciri kepimpinan berkesan, mempunyai kumpulan guru terdiri daripada pelbagai kaum
pendidikan untuk anak bangsa Malaysia yang cekap, terlatih, komited bagi menjamin budaya sekolah yang sihat dan kondusif
yang belajar di sekolah tersebut tidak serta dapat mengeratkan hubungan dan penglibatan masyarakat, ibu bapa dan warga
dipinggirkan. KPM memperuntukkan sekolah. SK ini juga akan mempunyai infrastruktur yang lengkap dan berkualiti bagi
belanja mengurus termasuk emolumen melahirkan pelajar yang mempunyai pencapaian akademik dan kokurikulum serta
guru, LPBT dan geran per kapita yang sahsiah yang cemerlang. Ciri-ciri tersebut ditunjukkan dalam Rajah 6.1.
sama kepada semua sekolah ini. Selain
itu, untuk SK, SABK, SJKC dan SJKT yang STATUS SEMASA , CABARAN DAN TUMPUAN DALAM RMKe-9
berstatus Sekolah Bantuan Kerajaan,
KPM telah memperuntukkan RM100 juta Jumlah, taburan dan status sekolah
di bawah peruntukan pembangunan
dalam RMKe-9. 6.07 Sehingga Jun 2005, terdapat 5,761 (75.8%) SK daripada keseluruhan sekolah
78 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

rendah termasuk SJKC dan SJKT. Rajah 6.1 Ciri-Ciri SK Perkasa


Manakala terdapat 1,823 (89.9%)
sekolah menengah harian daripada
keseluruhan jenis sekolah menengah. INFRASTRUKTUR LENGKAP DAN PEMIMPIN DAN GURU CEKAP,
Dari segi enrolmen pula, terdapat BERKUALITI TERLATIH DAN BERKUALITI
seramai 2.3 juta (74.2%) murid di
sekolah kebangsaan daripada 3.1
juta murid sekolah rendah, manakala
MENAWARKAN BAHASA PENAWARAN DAN
terdapat 2.1 juta (93.3%) pelajar di CINA DAN BAHASA TAMIL PELAKSANAAN
sekolah menengah harian daripada KURIKULUM BERASASKAN
2.2 juta pelajar daripada keseluruhan PELANGGAN
sekolah menengah. PENCAPAIAN AKADEMIK
CEMERLANG

6.08 Daripada aspek lokasi, 33.2 peratus SEKOLAH PENAWARAN &


PELAKSANAAN
sekolah rendah terletak di bandar dan
SISTEM SOKONGAN YANG PERKASA KOKURIKULUM YANG
BERKESAN
66.8 peratus di luar bandar. Rajah 6.2 KUAT DAN MENCUKUPI
menunjukkan sebanyak 29.4 peratus
SK di bandar dan 70.6 peratus di luar
PENCAPAIAN SAHSIAH
bandar. Manakala 49.5 peratus SJKC di IKLIM & BUDAYA PELAJAR CEMERLANG
bandar dan 50.5 peratus di luar bandar, SEKOLAH SIHAT
dan 32.2 peratus SJKT di bandar dan
67.8 peratus di luar bandar.

6.09 Enrolmen mengikut jenis sekolah, SEMUA


PELAJAR MENGUASAI 3M BERASPIRASI NASIONAL
lokasi dan kaum pula menunjukkan
bagi SK, peratusan murid Bumiputera
adalah hampir sama di bandar dan
luar bandar iaitu 50.2 peratus bandar
murid bukan Bumiputera di SK yang terletak di kawasan yang mempunyai pelbagai
dan 49.8 peratus luar bandar. Bagi
kaum khususnya di bandar.
SJKC dan SJKT, peratusan murid bukan
Bumiputera lebih tinggi di bandar iaitu
Prasarana dan kemudahan
masing-masing 75.6 peratus dan 59.3
peratus. Sehingga kini, enrolmen murid
6.10 Daripada 5,761 SK pada peringkat rendah, 1,642 merupakan sekolah kurang murid
Cina hanya 6 peratus di SK manakala
(SKM) dan kebanyakannya adalah lama dan daif. Selain itu, daripada keseluruhan
murid India 45 peratus. Cabaran KPM
bilangan sekolah rendah, 1,513 buah tidak mempunyai bekalan air awam, 767 buah
adalah bagi meningkatkan peratusan
tidak mempunyai bekalan elektrik 24 jam dan 1,639 buah masih belum mempunyai
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 79

Rajah 6.2 Peratus Sekolah


makmal komputer atau bilik komputer, dan 858 buah merupakan sekolah dua sesi. Rendah mengikut Lokasi dan
Manakala daripada keseluruhan sekolah menengah, sebanyak 28 buah tiada bekalan Jenis Sekolah, 2005
elektrik 24 jam, 68 buah tiada bekalan air awam dan 748 buah sekolah mengamalkan 100
dua sesi. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan dan meningkatkan kualiti prasarana
dan kemudahan fizikal SK termasuk kemudahan asas.
80
29.4 32.2
Penyertaan pelajar
70.6 67.8
60

Peratus
6.11 Daripada 3.1 juta enrolmen sekolah rendah, 76.3 peratus pelajar berada di SK, 20.6 49.5
peratus di SJKC dan 3.1 peratus di SJKT. Berdasarkan komposisi kaum, terdapat 93.0 50.5
peratus murid Bumiputera dan 7.0 peratus murid bukan Bumiputera di SK. Manakala, 40
di SJKC, 93.0 peratus murid bukan Bumiputera dan 7.0 peratus Bumiputera. Bagi SJKT,
99.7 peratus murid bukan Bumiputera dan 0.3 peratus Bumiputera. Cabaran utama KPM
20
adalah untuk meningkatkan lagi penyertaan murid bukan Bumiputera di SK khususnyadi
kawasan yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum.
0
6.12 Sehingga Jun 2005, enrolmen di SMK harian ialah sebanyak 2.07 juta (93.3%). Pada SK SJKC SJKT
masa ini terdapat enam jenis sekolah menengah iaitu :
• Sekolah Menengah Kebangsaan Harian (SMK) Bandar
• Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Luar Bandar
• Sekolah Menengah Teknik (SMT) Rajah 6.3 Peratus Guru
• Sekolah Sukan (SS) Mengikut Kelayakan 2005
• Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
100 6.1
• Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Taburan dan penempatan guru 80

6.13 Jumlah keseluruhan guru di sekolah rendah sehingga Jun 2005 adalah seramai 190,336
60 82.4
orang. Daripada jumlah ini, seramai 149,852 berada di SK. Pada peringkat menengah,
85.8
Peratus

jumlah keseluruhan guru seramai 136,598 orang. Daripada jumlah ini 122,253 mengajar
di SMK harian. Sehingga tahun 2005, jumlah guru siswazah di sekolah rendah adalah
40
seramai 11,539 (6.1%) orang manakala di sekolah menengah pula seramai 112,578
(82.4%) orang. Sasaran KPM adalah untuk memastikan 25 peratus guru di sekolah
rendah dan 100 peratus guru di sekolah menengah ialah guru siswazah menjelang 20
15.5
2010. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan guru siswazah yang mencukupi melalui
program pensiswazahan dan menempatkan guru-guru ini mengikut keperluan opsyen. 8.1
2.1
0
Selain itu, sebagai salah satu langkah untuk menjadikan SK lebih beraspirasi nasional, Rendah Menengah
KPM mensasarkan penempatan guru daripada pelbagai kaum secara lebih seimbang, Siswazah
Bukan Siswazah
Lain-lain
80 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

terutamanya di lokasi yang mempunyai SK, dan BTK pula diperkenalkan kepada 6,973 murid di 76 buah SK. Mulai tahun 2007,
penduduk pelbagai kaum. KPM akan menggantikan BCK dan BTK dengan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Mata
pelajaran Bahasa Cina akan dirintis di 150 buah SK pilihan, manakala mata pelajaran
Program-program pendidikan Bahasa Tamil di 70 buah SK pilihan. Cabaran KPM adalah untuk memperluas Bahasa
Cina dan Bahasa Tamil ke SK yang mempunyai pelbagai kaum. Manakala, BAK telah
6.14 Sehingga 2005, KPM telah mengadakan diserapkan sebagai salah satu bidang yang dipelajari dalam program Jawi, Al-Quran,
pendidikan prasekolah kepada 92,303 Bahasa Arab dan Fardu ‘Ain (j-QAF).
kanak-kanak berumur 5+ tahun dengan
menyediakan 3,868 kelas prasekolah. 6.16 Sebagai langkah untuk memantapkan Pendidikan Islam, pada tahun 2005 program j-
Manakala agensi lain di luar KPM QAF telah dirintis di 1,221 SK di seluruh negara dengan bilangan guru seramai 3,663
serta agensi swasta telah menyediakan orang. Menerusi program j-QAF, disasarkan pelajar yang beragama Islam di SK, SJKC dan
sebanyak 13,130 prasekolah kepada SJKT dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam tulisan Jawi, berjaya
610,714 orang kanak-kanak. Cabaran khatam Al-Quran, dapat membina asas untuk memahami dan berkomunikasi dalam
KPM adalah untuk memperluas Bahasa Arab dan berjaya mempraktikkan Fardu Ain sebelum tamat pendidikan rendah.
pendidikan prasekolah ke semua SK Pada tahun 2006, j-QAF telah diperluaskan ke 1,235 sekolah rendah dengan seramai
terutamanya di kawasan luar bandar 376,768 murid. Cabaran KPM adalah untuk memperluas program j-QAF ke semua SK.
dan pedalaman. KPM akan menambah
kelas prasekolah baru di bawah RMKe- 6.17 Pada tahun 2005, 4.4 peratus murid sekolah rendah dan 0.8 peratus pelajar sekolah
9 dan menyediakan guru prasekolah menengah masih belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M).
terlatih di semua kelas prasekolah. Peratusan ini termasuk juga pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Mulai
Selain itu, KPM juga akan menaikkan tahun 2006, KPM telah memperkenalkan Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis
kadar peruntukan geran per kapita dan (KIA2M) bagi memastikan murid-murid Tahun 1 dapat menguasai kemahiran membaca
memantapkan pelaksanaan Kurikulum dan menulis selepas enam bulan mengikuti persekolahan. Murid-murid yang mempunyai
Prasekolah Kebangsaan untuk kanak- masalah pembelajaran akan mengikuti kelas pemulihan. Cabaran KPM adalah untuk
kanak 5+ tahun. mengurangkan masalah tidak menguasai 3M dan memastikan semua kanak-kanak 5+
tahun terutama kanak-kanak yang tinggal di luar bandar dan pedalaman, kanak-kanak
6.15 Bagi menarik minat murid pelbagai berkeperluan khas, anak Orang Asli dan suku minoriti di Sabah dan Sarawak mengikuti
kaum belajar di SK serta memberi prasekolah sebagai persediaan untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah rendah.
peluang kepada mereka mempelajari KPM juga akan terus memperluas Program Pemulihan dengan menaik taraf 2,800
bahasa-bahasa lain, KPM telah kelas pemulihan dan menyediakan guru pemulihan yang secukupnya, sejajar dengan
memperkenalkan mata pelajaran Keputusan Kabinet tahun 2005 untuk memantapkan lagi program tersebut.
Bahasa Arab Komunikasi (BAK),
Bahasa Cina Komunikasi (BCK) dan 6.18 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum dan sukan masih tidak menyeluruh. Hanya
Bahasa Tamil Komunikasi (BTK). BAK 80 peratus pelajar di sekolah menengah dan sekolah rendah yang menyertai aktiviti ini.
telah diperkenalkan mulai tahun 2003 Bagi meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, geran per kapita
kepada 7,520 murid di 97 buah sekolah. aktiviti kokurikulum telah dinaikkan daripada RM2.50 kepada RM10.00 untuk sekolah
BCK telah diperkenalkan pada tahun rendah dan RM12.00 untuk sekolah menengah mulai tahun 2006. Selain itu, penyertaan
2005 kepada 14,289 murid di 153 buah pelajar dalam aktiviti kokurikulum telah dijadikan syarat kemasukan ke IPTA mulai
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 81

tahun 2006. Cabaran KPM adalah untuk memantapkan program kokurikulum dan sukan Meningkatkan kecemerlangan SK
supaya menarik penyertaan pelajar serta memperluas pilihan aktiviti kokurikulum dan
sukan pada semua peringkat pendidikan. Peluasan Program Prasekolah
• Menambahkan bilangan kelas
6.19 Sehingga tahun 2005, program ICT yang telah dilaksanakan KPM adalah seperti: prasekolah KPM
• Projek Penyediaan Infrastruktur dan Pengkomputeran Sekolah (Makmal • Menggunakan Kurikulum
Komputer); Prasekolah Kebangsaan
• Penyediaan akses jalur lebar Schoolnet; • Memastikan murid berkeperluan
• Projek Rintis Sekolah Bestari; khas mendapat program
• Program Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bahasa Inggeris (PPSMI); dan prasekolah
• Program TV Pendidikan. • Memastikan guru dan pembantu
guru prasekolah mencukupi dan
Melalui program-program tersebut, KPM telah menyediakan infrastruktur seperti terlatih
makmal/bilik komputer, perkakasan seperti komputer, komputer riba, projektor LCD
dan pelayan bagi p&p serta melatih guru berkaitan ICT. Pemantapan Kepimpinan
Pengetua/Guru Besar dan Kualiti
6.20 Bagi memperluas penggunaan ICT di sekolah, program Pembestarian Sekolah Guru
diperkenalkan dalam RMKe-9 secara berperingkat. KPM mensasarkan semua SK • Memantapkan kepimpinan
dilengkapkan infrastruktur, peralatan dan perisian yang lengkap dan mencukupi, Pengetua / Guru Besar
serta guru dan kakitangan mendapat latihan yang mencukupi untuk memastikan • Meningkatkan kualiti guru
pengintegrasian ICT berlaku dalam p&p dan urusan pentadbiran sekolah. Pelaksanaan
pembestarian sekolah merangkumi tiga perkara iaitu: Pengukuhan Budaya Sekolah
• Hardware – perkakasan ICT yang dibekalkan ke sekolah seperti Pusat Akses yang • Mewujudkan SK yang berbudaya
berfungsi ala kafe siber untuk menyokong sistem sedia ada seperti makmal komputer cemerlang, iklim dan budaya
sekolah; sekolah yang sihat
• Courseware – perisian kursus dan sistem aplikasi; dan
• Wetware – bimbingan dan latihan kepada pentadbir sekolah, guru, ibu bapa dan Pemantapan Kurikulum
komuniti setempat. • Memastikan semua murid Tahap 1
menguasai 3M
Ketiga-tiga perkara ini menjadi pemacu dalam meningkatkan keberkesanan p&p serta • Memperluas j-QAF
pengurusan sekolah. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan infrastruktur ICT yang • Memperkenalkan Bahasa Cina dan
lengkap untuk p&p serta pengurusan. Tamil
• Memperkenalkan program bagi
FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN pelajar berkeperluan khas
• Meningkatkan akses dan pilihan
6.21 Dalam tempoh PIPP ini, fokus dan strategi pelaksanaan berikut akan diberi tumpuan bagi program di peringkat menengah
memperkasakan SK:
82 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Pemantapan Aktiviti Meningkatkan kualiti prasarana dan prestasi SK


Kokurikulum dan Sukan • Meningkatkan kualiti prasarana SK
• Menambah baik aktiviti • Meningkatkan kualiti infrastruktur dan kemudahan pendidikan
kokurikulum dan sukan • Menambah bilangan sekolah satu sesi sekolah rendah
• Meningkatkan penyertaan pelajar • Menambah bilangan sekolah satu sesi sekolah menengah

Penambahbaikan Sistem 6.22 Pembangunan infrastruktur dalam RMKe-9 memberi penekanan kepada projek sekolah
Sokongan dan kemudahan baru, tambahan, gantian dan naik taraf seperti pada Jadual 6.1.
• Menambah baik sistem sokongan
• Menambah bilangan jawatan PENUTUP
pembantu guru
6.23 Dalam negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, SK merupakan wahana terbaik
Peningkatan prestasi akademik untuk memupuk perpaduan kaum sejak dari peringkat awal persekolahan kanak-kanak.
SK SK perlu mencerminkan budaya Malaysia, menunjukkan pencapaian yang cemerlang
• Memastikan semua pelajar dari segi akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah, mempunyai persekitaran
mendapat peluang bersekolah yang kondusif, budaya kerja yang positif dan mampu menawarkan program pendidikan
• Memantapkan program intervensi yang berasaskan pelanggan bagi menarik minat semua ibu bapa dan pelajar dari
pelbagai latar belakang, kaum dan agama.

Jadual 6.1 Penyediaan Infrastruktur dalam RMKe-9 bagi Memperkasakan SK


Memperkasa SK Anggaran Bilangan Projek* Jumlah Projek Jumlah Kos
2006 2007 2008 2009 2010
Prasekolah
Projek baru 1,247 717 246 57 ­ 2,267 282,300,000
Projek tambahan 67 75 43 ­ ­ 185 18,720,000
Projek gantian 122 30 1 21 ­ 174 26,300,000
Jumlah 1,436 822 290 78 ­ 2,626 327,320,000
Sekolah Rendah
Projek baru 35 54 89 – – 178 1,296,855,000
Projek tambahan – 203 113 21 – 337 656,828,000
Projek gantian 22 360 375 133 – 890 2,170,507,000
Projek sambungan 206 – – – – 206 229,870,111
Jumlah 263 617 577 154 – 1,611 4,354,060,111
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 83

Memperkasa SK Anggaran Bilangan Projek* Jumlah Projek Jumlah Kos


2006 2007 2008 2009 2010
Sekolah Menengah
Projek baru 42 58 118 – – 218 2,318,440,000
Projek tambahan – 210 115 73 – 398 845,969,000
Projek gantian 10 136 26 122 1 295 1,293,811,000
Projek sambungan 216
Projek sambungan 216 4 3 223 220,511,601
Jumlah 268 408 262 195 1 1,134 4,678,731,601
Teknologi Pendidikan
Bangunan tambahan pejabat pembangunan – 1 – – – 1 3,600,000
pendidikan bestari
Naik taraf kelengkapan penerbitan & – 42 – – – 42 12,800,000
penyuntingan TVP BTP, PSPN, PKG
Jumlah – 43 – – – 43 16,400,000
Program Sekolah Bestari
Bekalan sistem pengurusan sekolah bestari versi – 1 – – – 9,467 70,000,000
web kepada sekolah
Pusat Akses Sekolah 500 800 600 600 500 3,000 120,000,000
Menaik taraf perkakasan ICT di Sekolah Bestari – – 1 – – 87 12,000,000
Rintis
Menaik taraf Pusat Repositori BTP – 1 – – – 1 2,000,000
Jumlah 500 802 601 600 500 12,555 204,000,000
*Anggaran bilangan projek merujuk tahun projek dimulakan

Jadual 6.2 Strategi Pelaksanaan bagi Memperkasakan SK


FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
MENINGKATKAN KECEMERLANGAN SK
Peluasan Program • Menambahkan Menambah 2,626 kelas Peratus penyertaan kanak– 100% 2010
Prasekolah bilangan kelas prasekolah (80% kelas ini kanak 5+ tahun
prasekolah KPM terletak di luar bandar)
• Menggunakan • Menaikkan kadar per- • Peratus kesediaan murid ke 100% setiap 2006
Kurikulum Prasekolah untukan geran per kapita sekolah tahun
Kebangsaan
84 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Melaksanakan Kurikulum • Sukatan dan huraian Terhasil 2010
Prasekolah Kebangsaan Sukatan Pelajaran
(KPK) untuk kanak-kanak
+5 tahun
• Pengubahsuaian kurikulum
bagi prasekolah pendidikan
Khas
• Memastikan murid Mewujudkan 100 kelas Peratus penyertaan kanak- 100% 2010
berkeperluan khas prasekolah pendidikan khas kanak berkeperluan khas
mendapat program
prasekolah
• Memastikan guru • Menyediakan guru Bilangan jawatan guru 100% 2006
dan pembantu prasekolah terlatih di
guru prasekolah semua kelas prasekolah
mencukupi dan
• Melantik pembantu Bilangan jawatan pembantu 100% 2007
terlatih
pengurusan murid untuk
semua prasekolah KPM
Pemantapan kepimpinan • Memantapkan • Menyediakan latihan yang Peratus pentadbir sekolah 100% 2008
Pengetua/Guru Besar dan kepimpinan mencukupi yang mengikuti latihan
kualiti guru Pengetua/Guru Besar kepimpinan pengajaran
• Memantapkan kriteria Peratus guru besar dan 80% 2007
pemilihan calon guru besar pengetua yang memiliki ciri-
dan pengetua ciri kepimpinan
• Melantik guru besar dan Peratus guru besar dan 20% 2007
pengetua yang layak pengetua yang dipilih melalui
melalui pelaksanaan fast fast track
track
• Meningkatkan kualiti • Memastikan guru Peratus guru yang mempunyai 100% 2010
guru mempunyai watak watak pendidik
pendidik
• Memastikan guru mengajar Peratus guru yang mengajar 100% 2010
di sekolah mengikut opsyen mengikut opsyen
• Memastikan setiap guru Peratus guru yang mengikuti 100% 2010
mendapat latihan dalam latihan dalam perkhidmatan
perkhidmatan sekurang
– kurangnya 7 hari setahun
• Menambah bilangan guru Peratus guru bukan Peningkatan 2007
pelbagai kaum Bumiputera di SK
• Memastikan 350 buah Bilangan sekolah rendah 100% 2010
sekolah rendah diperkasa
• Memperluas program Peratus guru besar yang 50% 2010
pensiswazahan guru besar mengikuti program
pensiswazahan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 85

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
Pengukuhan budaya Mewujudkan SK yang • Membangunkan iklim Peratus sekolah yang 55% 2010
sekolah berbudaya cemerlang, sekolah yang kondusif mempunyai iklim sekolah yang
iklim dan budaya (etos, sekolah berwatak) kondusif
sekolah yang sihat
• Meminimumkan masalah Peratus murid yang terlibat 1.5% 2008
disiplin dengan pewujudan dalam masalah disiplin
Jawatankuasa Bertindak
di peringkat sekolah, PPD,
JPN dan KPM

Pemantapan kurikulum • Memastikan semua • Memantapkan program Peratus murid menguasai 100% 2010
murid Tahap 1 pemulihan dan KIA2M tahap minima 3M
menguasai 3M
• Memperluas j-QAF
• Memastikan semua murid Peratus murid menguasai Jawi - 80% 2006
Islam dapat menguasai j-QAF Al-Quran - 75%
j-QAF – akhir Tahap 1 B. Arab - 89%
– akhir Tahap 2 Wuduk - 90%
Solat - 77%
Jawi - 85% 2007
Al-Quran - 85%
B. Arab - 90%
Wuduk - 92%
Solat - 84%
Jawi - 90% 2008
Al-Quran - 90%
B. Arab -94%
Wuduk - 94%
Solat - 90%
Jawi - 95% 2009
Al-Quran - 95%
B. Arab - 97%
Wuduk - 97%
Solat - 95%
Jawi - 100% 2010
Al-Quran - 100%
B. Arab - 100%
Wuduk - 100%
Solat - 100%

• Memastikan SK Jumlah pelajar Islam di SK Berdasarkan


menawarkan j-QAF – 890,671 murid unjuran murid
masuk ke Tahun 1
144,559 2006
147,450 2007
150,399 2008
153,406 2009
156,474 2010
86 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Memperkenalkan • Menawarkan Bahasa Cina • Bahasa Cina 150 sekolah dan 2007
Bahasa Cina dan dan Bahasa Tamil di SK tambahan 100
Tamil terpilih sekolah setiap
tahun
• Bahasa Tamil 100 sekolah dan 2007
tambahan 70
sekolah setiap
tahun
• Memperkenalkan • Memperkenalkan program Program pelajar pintar cerdas 100% 2010
program bagi pelajar untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat satu sekolah di
berkeperluan khas dan berbakat setiap negeri
• Memantapkan kurikulum Bilangan murid pendidikan 100% 2008
pendidikan khas bagi bermasalah pembelajaran
murid bermasalah yang menguasai kemahiran
pembelajaran asas

• Memantapkan modul p&p Modul pengajaran dan pem- Terhasil 2008


murid pemulihan khas belajaran yang dikemas kini

• Mengkaji kerelevanan Kurikulum baru diguna pakai 100% 2008


kurikulum sedia ada

• Meningkatkan • Meningkatkan penyertaan Kadar penyertaan 90% 2008


akses dan pilihan di peringkat menengah
program di peringkat
menengah • Memperluas mata • Memperkenalkan 22 mata
pelajaran MPV pelajaran MPV
• Bilangan sekolah 123 sekolah 2007
menawarkan MPV 177 sekolah 2008
180 sekolah 2009
• Memperluas penawaran Memperkenalkan sekurang- 2 sekolah 2006
bahasa antarabangsa di kurang di satu sekolah di 12 sekolah 2008
sekolah harian setiap daerah 15 sekolah 2009
15 sekolah 2010
14 sekolah 2009
11 sekolah 2008
• Menjalankan tracer study • Peratus pelajar melanjutkan 50% 2010
pelajaran ke IPT dalam
dan luar negara serta ke
pasaran kerja
• Kurikulum baru diguna
pakai
• Memastikan pelajar • Laporan kajian 100% 2010
meneruskan pendidikan
ke peringkat tertiari dalam
dan luar negara
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 87

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Mengkaji kerelevanan Laporan kajian 2008
kurikulum yang sedia ada siap
• Menghasilkan kod tangan Kod tangan kejuruteraan Terhasil 2008
kejuruteraan
• Membina kurikulum Kurikulum kemahiran Terhasil 2008
kemahiran yang sesuai
• Menyediakan pentaksiran Pentaksiran alternatif Terhasil 2008
alternatif
• Memperluas Pendidikan Bilangan kelas Pendidikan 1,200 kelas 2010
Khas Integrasi Khas Integrasi
Penambahbaikan aktiviti • Menambah baik • Menambah baik Peratus penyertaan pelbagai 80% 2006
kokurikulum dan sukan aktiviti kokurikulum Rancangan Integrasi Murid jenis sekolah dalam RIMUP di
dan sukan untuk Perpaduan (RIMUP) daerah
• Membudayakan sukan Peratus murid bersukan secara (SUS) / (SPT)
(Sukan Untuk Semua (SUS)/ aktif 75% / 23% 2006
Sukan Prestasi Tinggi (SPT)) 80% / 26% 2007
85% / 29% 2008
90% / 32% 2009
95% / 35% 2010
• Meningkatkan • Memastikan pelajar Peratus pelajar menyertai 100% 2006
penyertaan pelajar menyertai aktiviti kokurikulum secara aktif
kokurikulum
• Menambah jurulatih Bilangan jurulatih yang Peningkatan 2007
yang bertauliah dalam bertauliah
kokurikulum
• Menyediakan kurikulum Kurikulum Kokurikulum Terhasil 2007
untuk aktiviti kokurikulum
Penambahbaikan sistem • Menambah baik • Memantapkan Bilangan program Penambahan 2006
sokongan sistem sokongan pemuafakatan warga permuafakatan
sekolah, keluarga dan
komuniti
• Menambah bilangan • Memperluas perkhidmatan Bilangan jawatan pembantu Peningkatan 2007
jawatan pembantu pembantu murid di sekolah guru dalam Program
guru pendidikan khas dan Pendidikan Khas Integrasi
Program Pendidikan khas
Integrasi
• Membekalkan guru Jawatan guru beredar Diwujudkan 2008
beredar bagi Program
Pendidikan Khas,
Pendidikan Muzik,
Bahasa Cina, Bahasa
Tamil dan bahasa-bahasa
Antarabangsa
88 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
Peningkatan prestasi • Memantapkan • Memastikan prestasi Lebih 50% murid mendapat 100% 2008
akademik SK program intervensi SK melepasi standard 5A dalam UPSR di SK terpilih
minimum pencapaian
UPSR, SPM dan STPM
• Memperluas program Program latihan guru untuk Diwujudkan 2008
latihan guru untuk kelas bercantum, kelas
kelas bercantum, kelas pemulihan khas dan kelas
pemulihan khas dan kelas pendidikan khas
pendidikan khas
• Memantapkan program Peratus murid menguasai 3M 98% 2010
pemulihan, pengayaan,
pengukuhan dan kelas
pembelajaran ringan
• Memastikan semua Memastikan tiada murid • Kadar penyertaan murid 100% 2007
pelajar mendapat tercicir daripada sistem (termasuk murid khas)
peluang bersekolah persekolahan • Peratus murid yang tamat
pendidikan rendah
MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN ASAS
Menyediakan • Meningkatkan kualiti Melengkapkan kemudahan • Peratus SK yang ada 100% 2010
infrastruktur dan prasarana SK dan prasarana SK (termasuk kemudahan lengkap
kemudahan asas kelas pendidikan khas) • Peratus kelas terapung sifar 100% 2010
mencukupi dan berkualiti
• Meningkatkan • Memastikan infrastruktur Peratus sekolah yang 100% 2010
kualiti infrastruktur sekolah rendah mengikut mengikut piawai (termasuk
dan kemudahan piawai KPM sekolah pendidikan khas)
pendidikan
• Mengubahsuai dan Bilangan sekolah yang 2440 2010
Menaiktarafkan sekolah lama dan kurang selamat
yang lama dan kurang diubahsuai dan dinaiktarafkan
selamat (termasuk pendidikan khas)
• Menambah bilangan Menambah bilangan bilik • Peratus sekolah satu sesi Penambahan 2010
sekolah satu sesi darjah daripada 86%
sekolah rendah kepada 90%
• Saiz kelas Pengurangan 2008
daripada 31
kepada 30 per
kelas
• Menambah bilangan Menambah bilangan bilik • Peratus sekolah satu sesi Bertambah 2010
sekolah satu sesi darjah daripada 65%
sekolah menengah kepada 70%
• Saiz kelas Berkurang 2010
daripada 32
kepada 30 per
kelas
7
BAB

MERAPATKAN
JURANG
PENDIDIKAN

• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN DAN


TUMPUAN DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI


PELAKSANAAN

• PENUTUP
90 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

BAB
7
MERAPATKAN JURANG
PENDIDIKAN

PENGENALAN

7.01 Pembangunan pendidikan di Malaysia pada peringkat awal tertumpu kepada pembinaan
sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi utama negara. Sekolah-
sekolah di bandar dibekalkan dengan kemudahan bangunan dan peralatan yang baik
“... merapatkan jurang
dan lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi. Sebaliknya, peluang menikmati
pendidikan, yang merangkumi
pendidikan bagi penduduk di luar bandar dan pedalaman amat terhad. Malah sekolah
jurang di antara bandar dengan luar bandar mengalami pelbagai kekurangan daripada segi infrastruktur dan peralatan,
luar bandar; jurang di antara kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Ketidaksamarataan dan
yang miskin dengan yang kaya; jurang pendidikan ini wujud disebabkan keutamaan pada masa itu tertumpu kepada
jurang digital dan jurang antara usaha memastikan lebih ramai pelajar mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti
mereka yang berkeperluan pendidikan yang disediakan.
khas; agar tidak ada sebarang
7.02 Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf
golongan yang tercicir dari arus
sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbezaan prestasi
pembangunan negara.” dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fizikal dan bukan fizikal serta keciciran
pelajar. Impak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang
YB Dato’ Sri Hishammuddin yang ketara daripada segi sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar.
Tun Hussein Usaha menangani jurang ini terus mendapat perhatian Kerajaan sejak Rancangan
(Perutusan Tahun Baru, 2006) Malaysia Ketiga (RMKe-3):

“… merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan antara yang kaya dengan yang
miskin serta antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian sumber-sumber dan kemudahan-
kemudahan negara dengan lebih saksama …”
(RMKe-3, 1976-1980)
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 91

7.03 Usaha merapatkan jurang pendidikan telah berkembang pesat dan mencapai banyak bandar terutamanya di Sabah dan
kemajuan sejak RMKe-3. Walau bagaimanapun, tugas ini belum selesai dan akan terus Sarawak;
diberi keutamaan dalam RMKe-9. • meningkatkan kadar penyertaan
pelajar dan mengurangkan risiko
DASAR DAN MATLAMAT keciciran;
• meningkatkan bilangan guru
7.04 Dasar KPM adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap terlatih dan mengikut opsyen di
sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Matlamat KPM adalah untuk memastikan kawasan pedalaman;
semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk • menambah baik sistem pengagihan
cemerlang termasuklah daripada SK dan SJK. KPM telah mengenal pasti jurang bantuan kepada pelajar miskin,
pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, ekuiti dan kualiti dapat ditingkatkan, berkeperluan khas dan kumpulan
iaitu: minoriti; dan
• membaikpulih dan meningkatkan
Jurang bandar dan luar bandar infrastruktur SKM termasuk SK dan
Jurang antara bandar dan luar bandar merujuk kepada ketidaksamarataan daripada SJK yang terpilih.
segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama di Sekolah Kurang Murid
(SKM), sekolah Orang Asli dan sekolah di pedalaman. STATUS SEMASA, CABARAN DAN
TUMPUAN DALAM RMKe-9
Jurang digital
Jurang digital merupakan perbezaan daripada segi akses kepada kemudahan ICT antara
Taburan Sekolah dan Prasarana
lokasi dan penguasaan kemahiran ICT di kalangan pelajar dan guru.

7.06 Pada tahun 2005, terdapat 5,077


Jurang antara tahap pencapaian pelajar
(66.8%) buah sekolah rendah dan
Jurang antara tahap pencapaian pelajar merujuk kepada kesulitan menguasai 3M,
792 (39.0%) buah sekolah menengah
kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada
di luar bandar. Sekolah rendah dan
sistem pendidikan.
menengah khususnya di luar bandar
Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas masih kekurangan infrastruktur
Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbezaan serta kemudahan pendidikan
penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses p&p pelajar (Rajah 7.1 dan 7.2). Terdapat 5,951
berkeperluan khas termasuklah yang kurang upaya, pintar cerdas dan berbakat. (78.3%) sekolah rendah dan 870
(42.9%) sekolah menengah berusia
Jurang sosioekonomi melebihi 30 tahun dan memerlukan
Jurang sosioekonomi merujuk kepada perbezaan daripada segi tahap kesihatan, disiplin, penyelenggaraan tinggi. KPM akan
kebajikan pelajar dan kemiskinan termasuklah kemiskinan dalam bandar. terus memastikan sekolah khususnya di
luar bandar dilengkapkan infrastruktur
7.05 KPM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi fokus kepada: mengikut standard minimum dan
• membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan di kawasan luar diselenggarakan, sekolah usang dan
92 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

daif dinaiktaraf dan dibaik pulih Rajah 7.1 Bilangan Sekolah Rendah yang Kekurangan Infrastruktur dan
supaya lebih selamat dan kondusif Kemudahan Asas
serta disediakan kemudahan asas.
767 Tiada bekalan elektrik 24jam

7.07 Di kalangan sekolah tersebut, terdapat Tiada bekalan air bersih


1517
767 buah sekolah rendah dan 28 buah 858 Sekolah dua sesi
sekolah menengah yang masih belum
2630 Makmal komputer
mempunyai bekalan elektrik 24 jam.
Janakuasa yang dibekalkan pula 1639 Bilik / Makmal sains
berkuasa rendah dan tidak mencukupi Menumpang sekolah lain
42
untuk menampung penggunaan ICT

1000

1500

2000

2500

3000
di sekolah, di samping menghadapi

500
0
kesukaran mendapatkan bekalan
diesel terutama sekolah-sekolah
yang jauh di pedalaman. Cabaran
KPM adalah untuk membekalkan dengan menggunakan genset, pam, penapisan atau reverse osmosis.
janakuasa yang berkuasa tinggi iaitu
30-35KVa, menyediakan mekanisme 7.09 Sebanyak 1,639 buah sekolah rendah tidak mempunyai bilik sains, dan 42 buah sekolah
penyelenggaraan janakuasa dan masih menumpang di sekolah lain. Bagi sekolah menengah, 138 buah tidak mempunyai
pembekalan diesel agar sekolah- makmal komputer, 25 buah tidak mempunyai makmal sains dan 26 buah masih
sekolah ini dapat memanfaatkan menumpang di sekolah lain. Terdapat juga sekolah yang beroperasi dalam dua sesi iaitu
penggunaan ICT sepenuhnya untuk 858 sekolah rendah dan 748 sekolah menengah.
p&p.

7.08 Kebanyakan sekolah mempunyai


bekalan air awam kecuali di 1,517 Rajah 7.2 Bilangan Sekolah Menengah yang Kekurangan Infrastruktur
sekolah rendah dan 68 sekolah dan Kemudahan Asas
menengah. Bagi sekolah-sekolah
Tiada bekalan elektrik
tersebut, bekalan air disediakan 28 24jam
melalui kaedah bekalan air graviti, 68 Tiada bekalan air bersih
penuaian hujan (rain harvesting) dan
748 Sekolah dua sesi
telaga tiub (tube well). Bekalan air
graviti menggunakan air dari sungai 138 Makmal komputer
atau air terjun manakala penuaian 25 Bilik / Makmal sains
hujan pula menggunakan air tadahan
26 Menumpang sekolah lain
hujan. Terdapat beberapa cara untuk
menjana air dari telaga tiub iaitu
100

200

300

400

500

600

700

800
0
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 93

Rajah 7.3 Bilangan dan Peratus Sekolah Kurang Murid mengikut Jenis Sekolah Taburan Guru

1642 (28.5%) SK
7.11 Terdapat seramai 190,336 orang guru
530 (41.2%) SJKC di sekolah rendah dan 136,598 orang
329 (62.7%) SJKT guru di sekolah menengah. Daripada
jumlah ini, 15,444 guru di sekolah

1000

1200

1400

1600
200

400

600

800 rendah dan 2,895 guru di sekolah


0

menengah ialah Guru Sandaran


Tidak Terlatih (GSTT), guru dalam
Sekolah Kurang Murid latihan dan guru sambilan/sementara.
KPM menghadapi kesukaran
7.10 Sehingga tahun 2005, terdapat 2,261 (29.7%) sekolah rendah yang dikategorikan sebagai menempatkan guru-guru terlatih dan
SKM, iaitu sekolah yang enrolmennya kurang daripada 150 orang. Hampir 90 peratus berpengalaman, terutamanya bagi
SKM ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan, mata pelajaran kritikal di kawasan
kemudahan dan guru terlatih. Norma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan luar bandar dan pedalaman. Bagi
keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain itu, penempatan menyelesaikan masalah ini, KPM
guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman. Jumlah melaksanakan program Latihan
murid yang terlalu kecil pula menyebabkan SKM mengamalkan pengajaran kelas Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada dan pengambilan GSTT. Cabaran KPM
pelbagai tahun persekolahan. adalah untuk memastikan guru terlatih
mengikut opsyen ditempatkan di
Rajah 7.4 Peratus Sekolah Kurang Murid mengikut Bilangan Murid semua sekolah di kawasan luar bandar
dan pedalaman bagi memastikan p&p
berjalan dengan lancar dan berkesan.
4.4% (<20 murid)
18.2% (20-45 murid) Jurang Digital
22% (46-70 murid)
17.7% (71-95 murid) 7.12 Perkembangan pesat teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT)
19.3% (96-120 murid)
menuntut KPM mengurangkan jurang
18.4% (121-149 murid)
digital yang wujud di kalangan murid
dan guru terutamanya di sekolah luar
bandar dan pedalaman. Dalam RMKe-
8, KPM telah:
• menyediakan infrastruktur seperti
makmal atau bilik komputer;
perkakasan seperti komputer,
94 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

komputer riba, projektor LCD dan Pada waktu yang sama, KPM akan menambah baik kaedah penyampaian program TV
pelayan (server); Pendidikan dan merintis penggunaan video teleconferencing sebagai kaedah untuk
• membangunkan perisian khusus menyampaikan ilmu pengetahuan dan bahan-bahan p&p kepada pelajar dan guru di
dan program TV Pendidikan bagi kawasan pedalaman.
membantu p&p;
• melatih guru bagi meningkatkan Kadar Penyertaan
kompetensi mengintegrasikan ICT
dalam p&p; dan 7.14 Kadar penyertaan pelajar dalam sistem pendidikan adalah sebanyak 96.0 peratus bagi
• melatih pentadbir sekolah sekolah rendah, 84.4 peratus bagi sekolah menengah rendah dan 71.7 peratus bagi
menggunakan ICT dalam sekolah menengah atas. Cabaran KPM adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan di
pengurusan. sekolah rendah dan menengah khususnya di kalangan Orang Asli dan kaum minoriti.

Bagi memastikan pembudayaan ICT Penguasaan 3M
juga berlaku di luar bandar, KPM telah
menghubungkan sekolah dengan 7.15 Kegagalan menguasai 3M dikenal pasti menyebabkan defisit akademik kumulatif
akses jalur lebar melalui kerjasama dan perbezaan tahap pencapaian di kalangan pelajar. Walaupun murid Tahap I yang
Kementerian Tenaga Air dan mengalami defisit akademik telah berkurangan daripada 9.1 peratus pada tahun
Komunikasi (KTAK) serta merangkaikan 2003 kepada 7.7 peratus pada tahun 2004, ia masih berada di atas paras normal iaitu
infrastruktur dan perkakasan ICT 5 peratus bagi sesuatu sistem pendidikan. Bagi mengatasi masalah ini, KPM telah
melalui rangkaian setempat atau melaksanakan program rintis Kelas Bermasalah Pembelajaran Ringan KBSR di 71 buah
teknologi tanpa wayar. sekolah pada tahun 2004. Pada tahun 2006, program ini diganti dengan Kelas Intervensi
Awal Membaca dan Menulis (KIA2M) bagi murid Tahun 1. Murid yang tidak melepasi
7.13 Cabaran KPM adalah untuk memastikan standard yang ditetapkan akan mengikuti Kelas Pemulihan Khas. Cabaran KPM adalah
agar infrastruktur, perkakasan, perisian untuk meminimumkan defisit akademik terutama di negeri dan lokasi yang masih
dan latihan yang mencukupi diberi tinggi kadarnya. Penguasaan 3M akan terus dipertingkatkan melalui peluasan dan
kepada sekolah-sekolah di kawasan peningkatan Program Pemulihan dengan menyediakan Guru Pemulihan Khas Terlatih,
luar bandar yang kurang terdedah Bilik Pemulihan Khas dan peruntukan yang mencukupi.
dengan ICT berbanding kawasan
bandar. Dalam program pembestarian
sekolah, semua sekolah luar bandar
Rajah 7.5 Kadar Penyertaan mengikut Peringkat Pendidikan
akan dilengkapkan dengan makmal
komputer, bilik komputer dan 96% Rendah
perkakasan yang mencukupi. Sekolah-
84.41% Menengah Rendah
sekolah juga akan dirangkaikan dengan
akses jalur lebar SchoolNet dan bagi 71.66% Menengah Atas
sebahagian sekolah di luar bandar dan
100
20

40

60

80

pedalaman, pusat akses akan dibina.


0
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 95

Kadar Keciciran Kesihatan atau di Pusat Pemulihan


Dalam Komuniti (PDK) anjuran Jabatan
7.16 Kadar keciciran di sekolah rendah dan menengah telah menunjukkan penurunan Kebajikan Masyarakat di bawah
sepanjang tempoh RMKe-8. Bagi sekolah rendah, kadar keciciran telah menurun Kementerian Pembangunan Wanita,
daripada 20,560 (4.2%) murid bagi kohort 1997/2002 kepada 9,713 (1.9%) murid bagi Keluarga dan Masyarakat atau di
kohort 2000/2005. Bagi sekolah menengah, kadar keciciran telah menurun daripada pusat-pusat kelolaan badan sukarela.
60,413 (14.5%) pelajar bagi kohort 1998/2002 kepada 43,586 (10.3%) pelajar bagi PDK juga menyediakan pendidikan
kohort 2001/2005. Kadar keciciran di sekolah rendah ialah 1.9 peratus di bandar dan kepada pelajar kurang upaya dengan
1.2 peratus di luar bandar bagi kohort 1999/2004. Manakala, pada peringkat menengah lebih daripada satu jenis kecacatan
kadar keciciran ialah sebanyak 10.1 peratus daripada saiz kohort di bandar dan 16.7 kerana pada ketika ini, KPM hanya
peratus daripada saiz kohort di luar bandar bagi kohort 2000/2005. menyediakan pendidikan bagi pelajar
yang mempunyai satu jenis kecacatan
7.17 Walau bagaimanapun, data yang ada menunjukkan jumlah pelajar yang cicir dan sahaja serta boleh mengurus diri
terkeluar daripada sekolah di bawah KPM sahaja. Data tidak mengambil kira pelajar seperti yang tertakluk dalam Peraturan
yang telah menyambung persekolahan di sekolah-sekolah di luar KPM seperti di Sekolah Pendidikan (Pendidikan Khas) 1995.
Agama Negeri, Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Swasta, Sekolah Antarabangsa atau KPM akan berusaha menyediakan
ke luar negara. Cabaran KPM adalah untuk mengenal pasti jumlah keciciran sebenar kemudahan yang sesuai agar lebih
daripada sistem pendidikan negara dan mengurangkan kadar keciciran pada semua ramai pelajar kurang upaya yang
peringkat pendidikan. kini ditempatkan di PDK mendapat
pendidikan formal di sekolah-sekolah
Pendidikan Pelajar Berkeperluan Khas anjuran KPM.

7.18 KPM juga menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar kurang upaya yang terdiri 7.20 Kepakaran pendidikan bagi pelajar
daripada pelajar bermasalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Pelajar yang kurang upaya telah berkembang
dikategorikan bermasalah pembelajaran ialah mereka yang mengalami masalah kognitif dengan pesat di negara-negara maju
ringan, masalah tingkah laku, autisme, sindrom down, Attention Deficit Disorder (ADD), terutama bagi pelajar yang mengalami
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan masalah pembelajaran khususnya ADD, ADHD, disleksia atau lain-lain
disleksia. Sehingga 2005, terdapat 28 Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK), dua permasalahan. Pelajar ini memerlukan
Sekolah Menengah Pendidikan Khas (SMPK), dua Sekolah Menengah Pendidikan Khas pendekatan spesifik bagi menangani
Vokasional (SMPKV) dan 973 Program Pendidikan Khas Integrasi. masalah dengan berkesan, contohnya
tidak dinaikkan kelas secara automatik.
7.19 Program Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 2004 di semua SKPK. Di samping KPM, terdapat juga sekolah
Dalam tahun 2005, sebanyak 32 Program Pendidikan Khas Integrasi untuk pelajar antarabangsa yang menyediakan
bermasalah pembelajaran diwujudkan di sekolah harian biasa. Kanak-kanak kurang program bagi pelajar kurang upaya.
upaya memasuki sistem pendidikan KPM seawal umur 4+ tahun, iaitu pada peringkat
prasekolah jika ada kekosongan. Kanak-kanak kurang upaya yang berusia kurang 7.21 KPM perlu mempertimbangkan
daripada 4 tahun mendapat pendidikan intervensi awal di pusat kelolaan Kementerian untuk menyediakan perkhidmatan
96 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

pendidikan kepada pelajar kurang Kemiskinan dalam Bandar


upaya yang mempunyai sekurang-
kurangnya dua jenis kecacatan 7.24 Golongan berpendapatan rendah di bandar biasanya berada di luar tahap kelayakan
dan menambah baik program untuk diberi bantuan tambahan daripada KPM. Walau bagaimanapun, kos sara hidup
yang bersesuaian dengan kategori yang tinggi di bandar menyebabkan anak-anak daripada kalangan keluarga ini juga
permasalahan pelajar terbabit. KPM memerlukan bantuan sama seperti anak-anak daripada kalangan keluarga miskin di
juga menghadapi cabaran untuk luar bandar. Selain menerima bantuan daripada KPM seperti Buku Teks, Rancangan
memastikan pelajar berkeperluan khas Makanan Tambahan dan KWAPM, pelajar-pelajar ini juga mendapat bantuan daripada
mendapat lebih peluang mengikuti pihak luar KPM. Pihak luar KPM ini termasuklah Pusat Pungutan Zakat, badan-badan
pendidikan aliran akademik dan korporat dan badan-badan bukan kerajaan. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan
vokasional. lebih banyak bantuan bagi pelajar kumpulan ini.

7.22 KPM perlu menyediakan lebih banyak Bantuan dan Program Sokongan
infrastruktur, kemudahan dan program
pendidikan khas yang relevan. 7.25 KPM memperuntukkan lebih daripada RM1.0 bilion setiap tahun bagi membantu pelajar dari
KPM akan memperluas dan mem- keluarga miskin dan golongan kurang upaya melalui pelbagai program bantuan seperti:
pertingkatkan pengisian Program Khas
Integrasi Bermasalah Pembelajaran, Rancangan Makanan Tambahan (RMT) dan Program Susu Sekolah (PSS)
menyediakan guru pendidikan khas RMT telah dilaksanakan mulai tahun 1979 sebagai langkah untuk menyediakan bantuan
terlatih dan pembantu pengurusan makanan berkhasiat kepada murid miskin. Mulai tahun 2003, murid-murid ini juga menerima
murid yang mencukupi, menyediakan susu segar melalui PSS. Kriteria pemilihan murid yang layak menerima RMT dan PSS adalah
pentaksiran alternatif, menyediakan daripada keluarga berpendapatan kurang RM400 atau per kapita RM80 dan ke bawah.
kemudahan ICT yang sesuai, menjalin Seramai 700,000 murid menerima RMT manakala anggaran 550,000 murid menerima PSS
perkongsian pintar dengan badan setiap tahun. Bagi murid negeri Sabah, PSS dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri.
sukarela dan Kementerian lain yang
juga menyediakan perkhidmatan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)
untuk pelajar kurang upaya. KWAPM diwujudkan berikutan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib pada tahun 2003
untuk membantu murid miskin membayar yuran dan membeli pakaian seragam agar
7.23 Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat tidak tercicir daripada sistem persekolahan akibat kemiskinan. Pada tahun 2005, seramai
(gifted and talented) memerlukan 350,000 murid sekolah rendah diberi bantuan KWAPM.
program yang khusus bagi memenuhi
keperluan mereka. Cabaran KPM Bantuan Makanan Asrama
adalah untuk menyediakan kurikulum Pada tahun 2005, sebanyak 260,000 pelajar sekolah rendah dan menengah diberi
yang sesuai bagi kanak-kanak pintar kemudahan makanan asrama. Syarat kelayakan adalah pendapatan isi rumah RM1,000
cerdas dan menyediakan Sekolah dan ke bawah.
Seni bagi mereka yang berbakat dan
cenderung kepada bidang kesenian. Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid
KPM menyediakan bantuan perjalanan dan pengangkutan untuk kemudahan pelajar.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 97

Bagi SBP, bantuan diberikan kepada pelajar dalam bentuk tambang pergi dan balik dari JADUAL 7.1 PERUNTUKAN BANTUAN PELAJAR
rumah ke sekolah dan sebaliknya. Sekolah yang mempunyai asrama harian menggunakan 2006
peruntukan ini untuk program lawatan dan sebagai tambang ke sekolah agama atau
Kumpulan Wang
ke masjid. Bagi sekolah-sekolah lain, bantuan ini digunakan untuk menyokong program RM200 juta
Amanah Pelajar Miskin
lawatan sambil belajar.
Biasiswa RM200 juta
Skim Pinjaman Buku
Jaket Keselamatan RM160.4 juta
Teks
KPM menyediakan jaket keselamatan kepada pelajar yang menggunakan pengangkutan air
Elaun Orang Kurang
untuk ke sekolah. Bagi tahun 2005, KPM telah membekalkan 37,000 unit jaket keselamatan RM6.8 juta
Upaya
bernilai lebih RM1.4 juta ke sekolah-sekolah.
Rancangan Makanan
RM183.2 juta
Tambahan
Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya
Program Susu Sekolah RM21.8 juta
KPM menyediakan Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya sebanyak RM25 sebulan. Pada
tahun 2005, seramai 20,355 pelajar telah menerima bantuan ini. Skim Baucar Tuisyen RM181.9 juta
Pelajar Miskin Sekolah
RM2.8 juta
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Berasrama Penuh
SPBT disediakan kepada pelajar daripada keluarga yang pendapatan isi rumah RM2,000 Bantuan pengangkutan RM7.4 juta
dan ke bawah bagi sekolah kebangsaan serta RM1,000 dan ke bawah bagi sekolah jenis Bantuan makanan RM531.6 juta
kebangsaan dan sekolah menengah. Mulai tahun 2005, SPBT telah diperluas kepada
Bantuan jaket
anak-anak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. RM2 juta
keselamatan
JUMLAH RM 1.5 Bilion
Skim Baucar Tuisyen (SBT)
KPM menyediakan bantuan SBT kepada murid sekolah rendah yang lemah dalam
pelajaran Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Sejak dilancarkan pada 7.26 Cabaran KPM adalah untuk mengenal
tahun 2004, seramai 450,000 murid telah menerima bantuan SBT setahun. pasti dan mengesahkan kesahihan
pelajar yang layak diberikan bantuan
Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP) dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti serta memastikan tidak berlaku
(BKPU) pertindihan dalam pemberian bantuan
KPM menganugerahkan BKP dan BKPU kepada pelajar sekolah menengah yang dengan pihak luar KPM. KPM juga
menunjukkan prestasi akademik, kokurikulum dan sukan yang cemerlang. Setiap tahun, sedang berusaha untuk meningkatkan
dianggarkan 200,000 pelajar dianugerahkan BKP dan 30,000 pelajar dianugerahkan lagi jumlah bantuan kepada pelajar
BKPU. miskin dan meneliti kaedah untuk
menambah baik sistem pengagihan
Asrama Harian bantuan-bantuan ini.
KPM menyediakan asrama harian bagi mengurangkan risiko keciciran di kalangan
pelajar luar bandar dan pedalaman. Sehingga kini, terdapat 1,371 buah asrama harian
yang menempatkan lebih 220,000 pelajar.
98 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Bantuan Pihak Luar KPM 24 jam termasuk membekal genset berkapasiti 30-35 KVa ke sekolah pedalaman,
merintis penggunaan solar hybrid dan merintis penggunaan empangan mini
7.27 Kementerian dan agensi kerajaan – menyediakan bekalan air ke sekolah
yang lain, badan korporat, pihak • Menambah baik Sekolah Kurang Murid
swasta dan pihak media, Pertubuhan – Menilai pelaksanaan Sekolah Pusat bagi tujuan peluasan
Bukan Kerajaan, parti politik, PIBG dan – Mewujudkan norma baru untuk guru di Sekolah Kurang Murid
Alumni banyak memberi sokongan – Mengkaji pemberian geran per kapita
dan bantuan kepada pelajar. Program • Merapatkan jurang pencapaian akademik
sokongan dan bantuan yang disediakan – menambah bilangan komputer, TV Pendidikan, video teleconferencing,
adalah: SchoolNet, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga
• bantuan kepada pelajar miskin; kerja
• bantuan bagi program-program • Merapatkan jurang digital
akademik; – Menyediakan makmal komputer
• bantuan bagi program-program – Menyediakan Pusat Akses
kokurikulum; – Menambah bilangan komputer
• sumbangan perkakasan ICT; – Merangkaikan semua sekolah dengan SchoolNet berjalur lebar
• bantuan bagi melaksanakan acara- – Pembestarian sekolah luar bandar
acara di sekolah; dan – Menambah baik TV Pendidikan
• program sekolah angkat. – Merintis penggunaan video teleconferencing

FOKUS DAN STRATEGI Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran
PELAKSANAAN • Penguasaan 3M
– Memperluas Program KIA2M untuk Tahun 1
7.28 Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan – Menambah baik Program Pemulihan Khas Tahap I
merapatkan jurang pendidikan dengan – Menggiatkan Program Gerak Gempur
memberi tumpuan kepada fokus dan – Memperkenalkan program khusus Orang Asli dan suku minoriti
strategi pelaksanaan seperti berikut: • Pengurangan kadar keciciran
– Menguatkuasakan Pendidikan Wajib
Membangunkan infrastruktur – Memperluas MPV di Sekolah Menengah Harian
dan kemudahan pendidikan luar – Memperbanyak program motivasi
bandar – Menjalin pemuafakatan antara warga sekolah, keluarga dan komuniti
• Menambah baik Program – Memperkenalkan pentaksiran dan penilaian yang sesuai
Pembangunan Pendidikan Luar – Menyediakan sistem penyampaian alternatif berorientasikan emotional quotient (EQ)
Bandar Sabah dan Sarawak dan kebolehan murid
– menyediakan infrastruktur dan – Memperatkan kerjasama dengan pihak luar KPM dalam mengenal pasti punca dan cara
kemudahan asas mengatasi keciciran
– menyediakan bekalan elektrik • Pemantapan program pendidikan bagi pelajar kurang upaya
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 99

– Membuka kelas khas bagi murid autisme dan ADHD serta yang mempunyai dua – Mengukuhkan kerjasama
kecacatan antara sekolah, sektor awam
– Memantapkan program pendidikan khas inklusif dan swasta
– Menghasilkan kaedah penilaian yang diiktiraf
– Menyediakan perkhidmatan pendidikan khas kepada kanak-kanak dari umur PENUTUP
satu hari di pusat perkhidmatan
– Meminda Peraturan- Peraturan Pendidikan Khas 1997 untuk menerima pelajar 7.29 Jurang pendidikan terutamanya
dua kecacatan antara bandar dan luar bandar
– Memantapkan instrumen saringan untuk kenal pasti murid berkeperluan khas merupakan tinggalan sejarah
– Menyediakan kemudahan pengangkutan untuk murid pendidikan khas pembangunan pendidikan yang tidak
– Mengeratkan kerjasama antara KPM, Kem. Pembangunan Wanita, Keluarga dan setara antara lokasi. Fenomena ini
Masyarakat, Kem. Kesihatan, KPT dan Kem. Sumber Manusia amat merugikan pelajar berkaitan
• Penyediaan pendidikan bagi pelajar mengikut keperluan serta boleh menjejaskan perpaduan,
– Mewujudkan Sekolah Seni pembangunan tenaga manusia,
– Merintis program khusus bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat keharmonian dan kemajuan negara.
– Mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Oleh itu, KPM sentiasa memberi
dan Masyarakat dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri bagi mengadakan penekanan bagi merapatkan jurang
program pendidikan untuk kanak-kanak yang direman dan mencadangkan tersebut dengan melaksanakan
Pindaan Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) pelbagai usaha secara serentak dan
– Menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar yang kini berada di Pusat berterusan.
Pemulihan Komuniti

Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan


pedalaman
• Peningkatan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman
– Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman
– Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman
– Menyediakan asurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar
– Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna

Menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin,


berkeperluan khas dan kumpulan minoriti
• Pemantapan sistem pengagihan bantuan
– Memantapkan Sistem Maklumat Murid (SMM)
– Memantau pelaksanaan program bantuan secara berterusan
– Menilai impak program secara berkala
– Mewujudkan Majlis Tindakan Pendidikan Daerah (MTPD)
100 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Jadual 7.2 Penyediaan Infrastruktur dalam RMKe–9 bagi Merapatkan Jurang Pendidikan
Merapatkan Jurang Pendidikan Anggaran Bilangan Projek* Jumlah Jumlah Kos
2006 2007 2008 2009 2010 Projek
Pembangunan Pendidikan Luar Bandar Minimum
Bekalan air 193 – – – – 193 48,250,000

Bekalan elektrik 167 98 – – – 265 32,060,000

Bilik darjah – 706 – – – 706 259,120,000

Rumah guru 393 20 – – – 413 119,770,000

Jumlah 753 824 – – – 1,577 459,200,000


Pembangunan Pendidikan Luar Bandar Minimum
Bekalan elektrik 399 – – – – 399 48,210,000

Sekolah Rendah L/B 21 46 29 – – 96 553,120,000

Sekolah Menengah L/B – 1 2 – – 3 35,000,000

Asrama Sekolah Harian 6 – 1 – – 7 49,000,000

Rumah guru – 1 – – – 1 2,970,000

Jumlah 426 48 32 – – 506 688,300,000


Projek Pengkomputeran bagi P&P 3 8 – – – 11 2,044,800,000
Projek Ubah Suai Naik Taraf
Sekolah Rendah 947 545 684 264 – 2,440 722,805,000

Sekolah Menengah 400 183 228 136 – 947 509,080,000

Kemudahan SMT 56 – – – – 56 22,000,000

Keperluan khusus – – – – – 1 203,500,000

Jumlah 1,403 728 912 400 – 3,444 1,458,385,000


Asrama Sekolah Harian
Projek baru – 19 92 6 4 121 552,830,000

Projek tambahan 1 15 55 – 2 73 278,477,000

Projek gantian 3 33 83 2 6 127 528,593,000

Jumlah 4 67 230 8 12 321 1,359,900,000

*Anggaran bilangan projek merujuk kepada tahun projek dimulakan


Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 101

Jadual 7.3 Strategi Pelaksanaan bagi Merapatkan Jurang Pendidikan


FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Membangunkan • Menambah • Menyediakan infrastruktur dan • Peratus gantian/naik 100% 2010
infrastruktur baik Program kemudahan asas melalui projek: taraf bilik darjah bagi
dan kemudahan Pembangunan – Bilik darjah - 805 sekolah dan 5,138 bilik sekolah yang dikenal
pendidikan luar Pendidikan darjah pasti
bandar Luar Bandar – Asrama - 2,800 kapasiti penghuni
Sabah & – Rumah guru - 414 projek, 841 unit • Peratus penyediaan 100% 2010
asrama yang dikenal
Sarawak
pasti
• Peratus penyediaan 100% 2010
rumah guru yang
dikenal pasti
• Menyediakan bekalan elektrik 24 jam ke Peratus sekolah menerima 100% 2007
664 sekolah rendah bekalan elektrik
Peratus sekolah menerima 100% 2010
• Menyediakan bekalan air ke 193 sekolah bekalan air bersih

• Menambah • Menilai pelaksanaan Sekolah Pusat bagi Kajian dijalankan Laporan kajian 2007
baik Sekolah tujuan peluasan
Kurang Murid
• Mewujudkan norma baru untuk guru di Pelaksanaan norma Norma baru 2007
Sekolah Kurang Murid perjawatan guru dilaksanakan

• Mengkaji pemberian geran per kapita Pemberian geran per kapita Kadar PCG baru 2006

• Merapatkan • Menyediakan guru terlatih yang Pencapaian peperiksaan Tiada perbezaan 2010
jurang mencukupi mengikut opsyen awam signifikan dalam
pencapaian peperiksaan
akademik awam antara
lokasi
• Merapatkan • Menyediakan makmal komputer • Nisbah komputer : 1 :20 2010
jurang digital • Menyediakan Pusat Akses pelajar

• Menambah bilangan komputer • Nisbah komputer : guru 1:2


• Merangkaikan semua sekolah dengan
SchoolNet berjalur lebar
• Pembestarian sekolah luar bandar
• Menambah baik TV Pendidikan
• Merintis penggunaan video
teleconferencing
Meningkatkan • Penguasaan • Memperluas Program KIA2M Pelaksanaan Program 100% 2008
kadar 3M KIA2M
penyertaan dan
mengurangkan • Menambah baik Program Pemulihan Khas Tiada perbezaan dalam 100% 2010
penguasaan tahap minimum
risiko keciciran
pencapaian 3M
102 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menggiatkan Program Gerak Gempur Bilangan program Peningkatan 2007

• Memperkenal program khusus kepada Kanak-kanak Orang Asli 100% 2008


Orang Asli dan suku minoriti dan Kaum Minoriti
• Mengkaji pemberian per kapita Per kapita geran pemulihan Terhasil 100%
pemulihan
• Mewujudkan program khas ber- Program Pemulihan Khas di Wujud program 2008
orientasikan minat dan kebolehan pelajar SM Rendah

• Pengurangan • Menguatkuasakan Pendidikan Wajib • Peratus penyertaan Peningkatan 2010


kadar bagi memastikan kanak-kanak 6+ tahun - SR
keciciran bersekolah - SM
• Peratus keciciran SR Pengurangan 2010
• Memperluas MPV di Sekolah Menengah Bilangan sekolah Tambahan 2009
Harian 600 sekolah
menawarkan
MPV
• Memperbanyak program motivasi Kadar transisi SR ke SM 100% 2010
• Menjalin pemuafakatan antara warga
sekolah, keluarga dan komuniti
• Memperkenalkan pentaksiran dan
penilaian yang sesuai
• Menyediakan sistem penyampaian
alternatif berorientasikan EQ dan
kebolehan murid
• Mempereratkan kerjasama dengan pihak
luar KPM dalam mengenal pasti punca dan
cara mengatasi keciciran

• Pemantapan • Membuka kelas khas bagi murid autisme Peratus penyertaan pelajar 100% 2010
program dan ADHD serta yang mempunyai dua OKU sehingga SM
pendidikan kecacatan
bagi pelajar
orang kurang
upaya
• Memantapkan program pendidikan khas Peratus penyertaan 100% 2010
inklusif
• Menghasilkan kaedah penilaian yang Penilaian alternatif Diwujudkan 2010
diiktiraf
• Menyediakan perkhidmatan pendidikan Perkhidmatan pendidikan Terlaksana 2007
khas kepada kanak-kanak dari umur satu awal kanak-kanak bagi
hari di pusat perkhidmatan kanak-kanak khas
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 103

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Meminda Peraturan- Peraturan Pendidikan Pindaan Peraturan Digubal 2008
Khas 1997 untuk menerima pelajar dua
kecacatan
• Memantapkan instrumen saringan untuk Instrumen saringan baru Terhasil 2007
kenal pasti murid berkeperluan khas
• Menyediakan kemudahan pengangkutan Pengangkutan untuk murid Wujud 2007
untuk murid pendidikan khas pendidikan khas

• Mengeratkan kerjasama antara KPM, Bilangan Program Peningkatan 2007


KPWKM, Kem. Kesihatan, KPT dan Kem.
Sumber Manusia

• Menjadikan sekolah mesra orang kurang Peratus Sekolah mesra OKU 10% setiap 2007
upaya tahun
• Melatih guru dalam bidang kemahiran dan Bilangan guru Peningkatan 2010
kategori permasalahan
• Penyediaan • Mewujudkan Sekolah Seni Bilangan Sekolah Seni 2 2010
pendidikan
bagi pelajar • Merintis program khusus bagi pelajar Peratus ambilan pelajar Menepati 2010
mengikut pintar cerdas dan berbakat pintar dan berbakat keperluan
keperluan
Sukatan Pelajaran (SP) dan SP rendah & HSP 2006
Huraian Sukatan Pelajaran Tkt 1
(HSP)
SP menengah & 2007
HSP Tkt 2

HSP Tkt 3 2008

HSP Tkt 4 2009

HSP Tkt 5 2010
• Mewujudkan kerjasama dengan KPWKM & Pindaan Akta Kanak-Kanak Pindaan Akta 2008
KDN 2001
• Menyediakan kemudahan pendidikan Program Intervensi Khas Terhasil 2007
kepada pelajar yang kini berada di Pusat
Pemulihan Komuniti
Meningkatkan Peningkatan • Mewajibkan guru baru berkhidmat di Bilangan guru terlatih Peningkatan 2007
bilangan guru bilangan guru kawasan pedalaman mengikut opsyen
terlatih dan terlatih dan
mengikut mengikut opsyen • Menambah baik insentif khusus kepada Insentif khusus Wujud 2007
opsyen di di kawasan guru berkhidmat di pedalaman
kawasan pedalaman
pedalaman
• Menyediakan asurans kepada guru-guru Skim Asurans Disediakan 2007
berkhidmat di luar bandar
104 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menyediakan rumah guru dan kemudahan Peratus rumah guru dan Peningkatan 2007
asas yang sempurna kemudahan asas

Menambah Pemantapan • Memantapkan Sistem Maklumat Murid Peratus pelajar layak yang 100% 2006
baik sistem sistem (SMM) terima bantuan secara
pengagihan pengagihan pakej
bantuan kepada bantuan
pelajar miskin, • Memantau pelaksanaan program bantuan Kajian Penilaian Laporan Kajian 2007
secara berterusan
berkeperluan
khas dan • Menilai impak program secara berkala Kajian Impak Laporan Kajian 2007
kumpulan
minoriti • Mewujudkan Majlis Tindakan Pendidikan MTPD Wujud 2007
Daerah (MTPD)
• Mengukuhkan kerjasama antara sekolah, Bilangan program Peningkatan 2007
sektor awam dan swasta
8
BAB

MEMARTABATKAN
PROFESION
KEGURUAN

• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN DAN


TUMPUAN DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI


PELAKSANAAN

• PENUTUP
106 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

BAB
8
MEMARTABATKAN
PROFESION KEGURUAN

PENGENALAN

8.01 Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai Misi Nasional dan guru
memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. Justeru itu, guru perlu
memahami, memberi komitmen dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan
“Hasrat kita adalah untuk inisiatif dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan.
memastikan bukan sahaja
“...as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement
kita dapat melahirkan guru
efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that
yang berkualiti, tetapi lebih
competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students
jauh daripada itu, iaitu untuk have access to high quality teaching.”
memastikan mereka yang (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2005)
berkualiti ini kekal di dalam
sistem pendidikan negara dan 8.02 Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan
kekal berkualiti di sepanjang termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Peranan guru sebagai sumber utama
pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudahcara dalam p&p,
tempoh perkhidmatan mereka.”
agen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. Guru harus kreatif dan inovatif untuk
menjadikan sistem penyampaian p&p menjadi efektif, menarik dan menyeronokkan.
(YB Dato’ Sri Hishammuddin
Tun Hussein
Perutusan Tahun Baru 2006)
DASAR DAN MATLAMAT

8.03 Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesion keguruan dengan meningkatkan
kualiti guru, kerjaya guru dan kebajikan guru. Matlamat KPM adalah untuk menjadikan
profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul
dalam pembinaan generasi masa hadapan negara.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 107

8.04 Bagi mencapai matlamat dan dasar tersebut, fokus memartabatkan profesion keguruan 8.08 KPM telah mencipta sejarah baru
adalah: dengan menaik taraf maktab
• menambah baik sistem pemilihan calon guru; perguruan kepada Institut Pendidikan
• memantapkan latihan perguruan; Guru seperti yang diluluskan dalam
• memantapkan kerjaya guru; Mesyuarat Jemaah Menteri pada 13
• menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru; dan Julai 2005. Dalam usaha meningkatkan
• memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. jumlah guru siswazah dan menyediakan
guru yang berkualiti, peranan IPG telah
8.05 KPM berhasrat bukan sahaja melahirkan guru yang berkualiti, tetapi juga memastikan diperkembangkan untuk melatih guru
mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di pada peringkat ijazah berbanding
sepanjang tempoh perkhidmatan. Mulai tahun 2005, syarat-syarat pengambilan calon dengan hanya pada peringkat sijil
guru diperketatkan bagi memastikan KPM mendapat hanya calon guru yang berkualiti dan diploma. IPG memainkan peranan
bagi profesion ini. Usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru-guru berkualiti penting dalam menyediakan latihan
dalam profesion keguruan ini akan dimantapkan lagi dengan menaiktarafkan maktab pra dan dalam perkhidmatan. Kini,
perguruan kepada Institut Pendidikan Guru (IPG), dan meneruskan pelbagai latihan terdapat 27 IPG di seluruh negara
dalam perkhidmatan di Institut Aminuddin Baki (IAB). Dalam masa yang sama, usaha dengan bilangan pensyarah 3,129 orang
diteruskan bagi menambah baik laluan kerjaya dan kebajikan guru. dan enrolmen 28,755. Dalam usaha
untuk meningkatkan kelayakan guru
8.06 KPM juga akan melahirkan guru Pendidikan Islam yang berkualiti dan berkesan dengan ke tahap siswazah dan memastikan
menubuhkan Institut Pembangunan Pendidikan Islam (IPPI) yang telah diumumkan tenaga pengajar berkualiti, satu garis
oleh Y.A.B Perdana Menteri semasa menutup Majlis Khatam Al-Quran Perdana Sekolah- panduan iaitu Malaysian Quality
Sekolah Rendah Kementerian Pelajaran Kali Pertama 2006. IPPI yang dicadangkan ialah Framework digunakan. Cabaran KPM
sebuah institusi penyelidikan, latihan dan pengajian yang bertanggungjawab terhadap adalah untuk menjenamakan dan
perkembangan, pembangunan dan kemajuan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di merangkaikan IPG dengan universiti
Malaysia. dan kolej terkenal di luar negara serta
dalam negeri seperti mewujudkan
STATUS SEMASA, CABARAN DAN TUMPUAN DALAM RMKe-9 Program Khas Pensiswazahan Guru
(PKPG), Program Ijazah Sarjana
8.07 Pada tahun 2005, terdapat lebih kurang 327,000 orang guru iaitu 58.2 peratus di sekolah Muda Perguruan (PISMP), Program
rendah dan 41.8 peratus di sekolah menengah. Daripada segi kelulusan akademik, 38.0 Berkembar Praperkhidmatan (B.Ed
peratus adalah guru siswazah dan 56.4 peratus guru bukan siswazah. Manakala 5.60 TESL) dan Program Bahasa-Bahasa
peratus adalah guru ambilan secara kontrak atau mereka yang tidak mempunyai latihan Antarabangsa.
perguruan. Sebanyak 6.1 peratus guru sekolah rendah dan 82.4 peratus guru sekolah
menengah adalah guru siwazah. Cabaran KPM adalah untuk meningkatkan kelayakan 8.09 Dalam usaha menghasilkan guru yang
guru dengan sasaran 50 peratus guru di sekolah rendah dan 100 peratus guru di sekolah cemerlang, berkualiti dan bertaraf
menengah terdiri daripada siswazah terlatih menjelang tahun 2010. dunia, pemilihan calon guru pelatih
108 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

yang berminat dalam profesion ini diatasi. Antara usaha yang diambil adalah dengan mengawal jumlah pengambilan
keguruan dibuat dengan teliti. Cabaran ke program bidang pendidikan di IPG dan IPT. Pendekatan ini juga untuk memastikan
KPM adalah bagi memantapkan sistem tidak berlakunya masalah graduan menganggur.
pemilihan calon guru pelatih supaya
mereka yang berminat dan mempunyai 8.12 Kerajaan sentiasa berusaha agar keperluan dan kemudahan guru dipenuhi. Bagi
sahsiah yang baik sahaja dipilih. memastikan keselesaan ketika menjalankan tugas, persekitaran kerja dipertingkatkan
Langkah-langkah inovatif juga akan supaya lebih kondusif. Kesanggupan dan pengorbanan guru untuk mendidik anak luar
dipergiatkan bagi menarik lebih ramai bandar perlu diberi pengiktirafan dan sokongan. Kemudahan tempat tinggal terutama
pelajar cemerlang menyertai profesion di kawasan pedalaman dan bandar besar akan disediakan secukupnya. Cabaran KPM
keguruan. adalah untuk membina lebih banyak rumah guru dan menyediakan kemudahan asas
terutamanya di kawasan pedalaman.
8.10 Mesyuarat Jemaah Menteri pada
12 Julai 2006 telah meluluskan 8.13 Bagi menjaga kebajikan guru, pada tahun 2005 KPM telah melancarkan dasar pemberian
Memorandum Bersama KPM dan KPTM Skim Pinjaman Buku Teks kepada anak-anak guru dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
yang bertujuan untuk meningkatkan termasuk yang telah bersara atau telah meninggal dunia. Cabaran KPM adalah untuk
kerjasama dan penyelarasan antara memastikan kebajikan guru sentiasa diberikan perhatian.
Kementerian dalam latihan keguruan
dan keluaran guru. Memorandum ini 8.14 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) yang melanjutkan pelajaran pada
juga telah meluluskan norma guru peringkat sarjana dan kedoktoran juga tidak mendapat pengiktirafan yang setimpal
daripada 1.5n yang diguna pakai sejak terutamanya yang berkhidmat pada peringkat pengurusan. Malah kepakaran mereka
1982 kepada 1.7n (n ialah bilangan tidak diiktiraf berbanding dengan guru cemerlang dan guru pakar yang mengajar
kelas). Peningkatan norma ini adalah di sekolah. Cabaran KPM adalah untuk menyediakan insentif yang sewajar dengan
satu kejayaan kepada KPM dalam usaha kelayakan dan kepakaran seseorang bagi mengelakkan pengaliran keluar PPPS yang
mengurangkan beban tugas guru berpengalaman dan berkelulusan tinggi. Bilangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
seperti yang disyorkan dalam Laporan yang berkhidmat di Jabatan/Bahagian di KPM seramai 1,549 orang iaitu 1,086 adalah
Kajian Tugas dan Tanggungjawab Guru siswazah dan 453 bukan siswazah. Bilangan pegawai PPPS di JPN dan PPD/G adalah
yang dijalankan oleh KPM. seramai 2,730 orang iaitu 1,884 siswazah dan 846 bukan siswazah. Cabaran KPM adalah
untuk memastikan pegawai-pegawai diberi peluang menikmati laluan kerjaya yang
8.11 KPM juga berusaha untuk menangani lebih menarik dan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
masalah ketidaksepadanan (mismatch)
antara opsyen semasa latihan dengan
keperluan mata pelajaran yang diajar
di sekolah terutama mata pelajaran
kritikal. Cabaran KPM adalah untuk
memastikan jurang ketidaksepadanan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 109

FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN – Memperkasakan peranan


IAB untuk kursus dalam
8.15 Dalam tempoh PIPP ini, KPM akan memartabatkan profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan bagi membina
tumpuan kepada fokus dan strategi pelaksanaan berikut: sumber tenaga pengurusan dan
kepimpinan pendidikan yang
Menambah baik sistem pemilihan calon guru terbaik ke arah meningkatkan
• Memperketat syarat dan kriteria pengambilan calon profesionalisme guru
– Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teachers Selection Test - MTeST), – M e n i n g k a t k a n k e l a y a k a n
temu duga individu dan berkumpulan serta ujian bertulis Bahasa Inggeris tenaga pengajar IPG dengan
– Syarat tambahan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) yang bersesuaian mengadakan Program
dengan keperluan opsyen Peningkatan Akademik PPP
– Pemilihan Guru Siswazah Sandaran Terlatih melalui iklan dan tapisan rapi yang dijalankan secara sepenuh
– Pemantapan proses perlantikan dan pengesahan PPPS oleh Suruhanjaya masa, Pendidikan Jarak Jauh
Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi memastikan setiap guru mencapai standard (PJJ) serta gabungan PJJ dan
minimum sepenuh masa
• Meningkatkan pemantapan dan
Memantapkan latihan perguruan peluasan kursus dan latihan
• Menaik taraf maktab perguruan kepada IPG yang menawarkan program pada • Meluaskan dan meningkat R&D
peringkat ijazah sarjana muda pendidikan
• Mereka bentuk dan menggubal Kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat Memantapkan kerjaya guru
kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru • Menambah baik penjawatan guru
– Memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru • M e n a m b a h p e r j a w a t a n d a n
– Membangunkan infostruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan, peluasan naik pangkat untuk PPPS
Sistem Penyaluran, Rangkaian ICT, Portal Pendidikan Guru dan Total Campus di KPM / JPN / PPD/G
Management System
– Memantapkan profesionalisme keguruan dengan memberi latihan dalam aspek Menambah baik persekitaran
pedagogi, kokurikulum, ICT, penyelidikan dan pastoral care kerja dan kebajikan guru
– Memastikan setiap IPG mempunyai pengkhususan bidang tertentu iaitu • Menyediakan persekitaran kerja
Teknologi Maklumat, Bahasa, Sains dan Matematik, Sains Sosial, Pendidikan yang kondusif
Jasmani, Pendidikan Islam, Teknik dan Vokasional, dan Pendidikan Khas – Menyediakan kemudahan
– Memberi penekanan kepada Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) bagi tempat tinggal yang mencukupi
menjadikan penyelidikan sebagai budaya kerja pendidik guru di kawasan pedalaman, luar
– Mempereratkan kerjasama dengan KPTM dan semua IPT yang menawarkan bandar dan bandar melalui
program ijazah pendidikan untuk memastikan penggubalan kurikulum pembinaan rumah guru baru
pendidikan guru dibuat menepati kehendak dan keperluan sistem pendidikan dan membaik pulih rumah guru
negara sedia ada
110 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

– Memperkasa peranan Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia


Yayasan Guru Malaysia untuk • Penyediaan mekanisme bekalan guru
meningkatkan inisiatif menjaga – Mewujudkan kerjasama dengan IPT tentang latihan guru
dan memelihara kepentingan – Memantapkan mekanisme unjuran guru
dan kebajikan guru – Menambahbaik sistem maklumat guru
– Mensifarkan GSTT – Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman
– Memantapkan pelaksanaan
Guru Simpanan
– Mewujudkan tambahan PENUTUP
jawatan kumpulan sokongan
bagi mengurangkan beban 8.16 Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan hari ini menuntut
tugas dan tanggungjawab guru perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion keguruan. Profesion keguruan
dalam kerja-kerja pentadbiran tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Hanya
– Mengkaji keperluan kemudahan mereka yang mempunyai kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam
asurans bagi guru-guru yang dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Di samping menuntut kesungguhan dan
berkhidmat di kawasan tanggungjawab guru, pemantapan kebajikan dan kerjaya akan terus diberi penekanan.
pedalaman Skim perkhidmatan guru akan terus diperbaiki bermula daripada pengambilan, latihan
– Menyediakan kemudahan bilik dan penempatan bagi memastikan guru-guru berpeluang menikmati skim yang setara
guru dan bilik darjah yang atau lebih baik daripada skim perkhidmatan lain. Pendekatan ini akan meningkatkan
kondusif untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap profesion keguruan dan sekali gus memartabatkan
kualiti kerja dan p&p melalui profesion ini.
projek naik taraf, bangunan
tambahan dan pembinaan baru
• Menempatkan guru mengikut
opsyen dan keperluan
– Menyediakan perancangan bagi
mengatasi masalah kekurangan
guru mengikut opsyen
– Menyediakan data dan unjuran
bilangan guru yang tidak
mencukupi mengikut opsyen
dan lokasi
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 111

Jadual 8.1 Pelaksanaan Projek Pendidikan Guru dalam RMKe-9


Pendidikan Guru *Anggaran Bilangan Projek Jumlah Projek Jumlah Kos
2006 2007 2008 2009 2010
ELTEC 1 - - - - 1 80,000,000

TELTTraC 1 - - - - 1 10,000,000

Projek tambahan dan gantian - 8 - - - 8 330,000,000

Teaching Schools 4 - - - - 4 20,000,000

Prasekolah di IPG - 10 - - - 10 1,000,000

Projek ICT di IPG (27) IPG - 1 - - - 1 54,000,000

Buku dan bahan rujukan (27 IPG) 1 - - - - 1 14,000,000

Jumlah 7 19 - - - 26 509,000,000
Kuarters Pendidikan

Projek baru - 68 68 69 - 205 379,124,000

Projek tambahan 28 29 29 29 29 144 182,872,000

Projek gantian 27 27 27 28 28 137 147,224,000

Projek sambungan 18 - - - - 18 26,863,823

Jumlah 73 124 124 126 57 504 736,083,823

Ubah Suai Naik Taraf


Maktab 13 6 - - - 19 50,220,000
Institut Aminuddin Baki
IAB baru 1 1 - - - 2 280,000,000

Bangunan asrama IAB utara - 1 - - - 1 20,000,000

Bangunan tambahan kuarters staf &


- 1 - - - 1 10,000,000
kemudahan lain

Jumlah 1 3 - - - 4 310,000,000
*Anggaran bilangan projek merujuk tahun projek dimulakan
112 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Jadual 8.2 Strategi Pelaksanaan bagi Memartabatkan Profesion Keguruan


FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
Menambah baik Memperketat • Program Kursus Perguruan Lepas Menepati syarat dan 100% 2006
sistem pemilihan syarat dan kriteria Ijazah (KPLI): kriteria yang ditetapkan
calon guru pengambilan calon – Mempunyai ijazah yang tepat
guru dengan bidang dipohon
– Menduduki Ujian Pemilihan
Calon Guru Malaysia (MteST)
– Aktif dalam bidang ko-kurikulum
– Melepasi tapisan keselamatan
– Bebas dari penyalahgunaan
dadah
– Melepasi temu duga individu
– Melepasi temu duga kumpulan
• Program Kursus Perguruan Bagi Menepati syarat dan 100% 2006
Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia: kriteria yang ditetapkan
– Mendapat sekurang-kurangnya 6
kepujian di peringkat SPM dalam
Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Matematik atau
Matematik Tambahan, Sejarah,
Fizik atau Kimia atau Biologi
atau Kejuruteraan Awam
atau Kejuruteraan Elektrik &
Elektronik atau Kejuruteraan
Mekanikal atau Teknologi
Kejuruteraan atau Lukisan
Kejuruteraan atau Sains atau
Sains Tambahan dan satu mata
pelajaran lain
– Aktif dalam bidang ko-kurikulum
– Kelayakan akademik cemerlang
– Menduduki Ujian Inventori
Sahsiah Guru
– Ujian bertulis Bahasa Inggeris
– Melepasi temu duga individu
– Melepasi temu duga kumpulan
• Pemantapan proses pelantikan dan Standard Minimum Diwujudkan 2007
pengesahan PPPS oleh Suruhanjaya Pengesahan Jawatan
Perkhidmatan Pelajaran (SPP) bagi
memastikan setiap guru mencapai
standard minimum

Memantapkan • Menaik taraf • Melaksanakan projek tambahan & Bilangan maktab 8 buah 2010
latihan perguruan maktab gantian maktab perguruan yang dapat
perguruan dinaikkan taraf ke IPG
kepada IPG
• Melaksanakan projek ubahsuai dan
naik taraf
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 113

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Membina Teaching School Peratus graduan IPG Seperti disasarkan 2010
dan melaksanakan Program yang dihasilkan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan
sepenuhnya di IPG
• Membina prasekolah
• Melaksanakan Projek ICT/Jaringan
Kampus
• Membuat Pindaan Akta Pendidikan Pindaan Akta Digazet 2010
• Menambahbaikkan skim Skim Tenaga Pengajar Seperti disasarkan 2007
perkhidmatan tenaga pengajar
• Mewujudkan pusat-pusat Jenama mengikut 8 buah 2010
kecemerlangan IPG bidang kursus
• Mereka bentuk • Memberi penekanan kepada Elemen Baru Dilaksanakan 2006
dan menggubal elemen baru dalam kurikulum
Kurikulum IPG pendidikan guru iaitu dengan
secara berpusat mewajibkan semua guru pelatih:
dan mendapat
– mengikuti program Bina Insan
kelulusan Majlis
Guru (BIG)
Kurikulum
– mengambil major dan dua minor
Pendidikan Guru
iaitu dengan Pendidikan Jasmani
sebagai minor wajib
– mengikuti praktikum setiap tahun
– mengikuti kokurikulum setiap
semester
– menggunakan kaedah learning
management system
• Membangunkan infostruktur Infostruktur Dibangunkan 2007
yang meliputi Pusat Maklumat
Latihan Keguruan, Sistem
Penyaluran, Rangkaian ICT, Portal
Pendidikan Guru dan Total Campus
Management System
• Memantapkan profesionalisme Instrumen keberkesanan Dihasilkan dan 2007
keguruan dengan memberi guru dilaksanakan
latihan dalam aspek pedagogi,
kokurikulum, ICT, penyelidikan dan
pastoral care
• Memastikan setiap IPG mempunyai Pengkhususan bidang Kecemerlangan 2007
pengkhususan bidang tertentu bidang khusus
iaitu Teknologi Maklumat, Bahasa,
Sains dan Matematik, Sains Sosial,
Pendidikan Jasmani, Pendidikan
Islam, Teknik dan Vokasional dan
Pendidikan Khas
114 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Memberi penekanan kepada Bilangan R&D Peningkatan 2007
Penyelidikan dan Pembangunan
(R&D) bagi menjadikan penyelidikan
sebagai budaya kerja pendidik guru
• Mempereratkan kerjasama
dengan KPTM dan semua IPT
yang menawarkan program ijazah
pendidikan untuk memastikan
penggubalan kurikulum pendidikan
guru dibuat menepati kehendak
dan keperluan sistem pendidikan
negara

• Memperkasa peranan IAB untuk Latihan berkesan Peningkatan 2006


kursus dalam perkhidmatan
bagi membina sumber tenaga
pengurusan dan kepimpinan
pendidikan yang terbaik dan
meningkatkan profesionalisme guru

• Meningkatkan kelayakan tenaga Bilangan Tenaga Peningkatan Berterusan


pengajar IPG dengan mengadakan Pengajar Berkelayakan
Program Peningkatan Akademik
PPP yang dijalankan secara sepenuh
masa, PJJ dan gabungan PJJ dan
sepenuh masa
• Peningkatan, Menjalankan pelbagai kursus dan • Peratus personel 100% 2006
pemantapan dan latihan mengikuti kursus dan
peluasan kursus latihan mengikut
dan latihan ketetapan
• Peratus guru besar Peningkatan 2010
dan guru yang
mengikuti program
pensiswazahan

• Peluasan dan Meningkatkan R&D/kajian impak/ Peratus peningkatan Peningkatan 2006-2010


peningkatan penilaian/kajian tindakan R&D
bidang R&D

Memantapkan • Penambahbaikan Menambahkan kuota bagi gred Kadar kenaikan pangkat Seperti disasarkan 2007
Kerjaya guru perjawatan guru kenaikan pangkat Pengetua Cemerlang mengikut kuota baru
dari gred DG48 hingga ke Gred Jusa C
dan Guru Cemerlang dari gred DG44
hingga ke Gred Khas C
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 115

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
• Penambahan • Memperluas konsep Pengetua Bilangan Jusa C Peningkatan 2007
perjawatan dan Cemerlang Jusa C dan Guru
peluasan naik Cemerlang Gred Khas C IPG dan
pangkat untuk Kolej Matrikulasi
PPPS di KPM/JPN/
PPD/G • Menetapkan sekurang-kurang Bilangan Guru Peningkatan 2007
seorang Guru Cemerlang bagi setiap Cemerlang
sekolah menengah pada gred DG44

• Menambahkan kuota Guru Kadar kenaikan pangkat Seperti disasarkan 2007


Cemerlang PPPLD gred DGA32 mengikut kuota baru

• Menambahkan gred kenaikan Kadar kenaikan pangkat Seperti disasarkan 2007


pangkat Guru Cemerlang PPPLD mengikut kuota baru
sehingga ke gred DGA34
• Mewujudkan gred kenaikan Dasar baru Dilaksanakan 2007
pangkat kepada PPP di KPM/JPN

• Mewujudkan pelan pembangunan Pelan Pembangunan Staf Terhasil 2007


staf, guru cemerlang dan staf
sokongan
• Menyediakan laluan fast track untuk Dasar baru Dilaksanakan 2007
DG berasaskan merit dan prestasi,
bukan hanya menggunakan
kekananan sebagai asas utama
• Mewujudkan gred baru Guru Besar Gred baru Dilaksanakan 2007
Cemerlang DG41
• Mewujudkan dasar yang lebih jelas Dasar baru Terhasil 2007
bagi program pensiswazahan
• Menyediakan unjuran jangka Unjuran Terhasil 2007
panjang bagi program sarjana dan
PhD
• Menyediakan kaedah kenaikan Dasar baru Terhasil 2007
pangkat untuk mempercepatkan
KUP pegawai di KPM/JPN
memegang jawatan hakiki (dalam
tempoh 2 tahun)

• Menambah baik norma perjawatan Norma baru 1:1.7 2010


guru
• Elaun kepada guru tugas-tugas khas
• Mengkaji cuti rehat dan waktu
bekerja guru
116 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
(2006-2010)
Menambah baik • Penyediaan • Menyediakan kemudahan tempat • Peratus guru yang 80% 2010
persekitaran kerja persekitaran kerja tinggal yang mencukupi di luar layak mendapat
dan kebajikan yang kondusif bandar, pedalaman dan bandar kemudahan
guru besar melalui pembinaan kuarters • Bilangan projek 486 (4,322 unit) 2010
baru dan membaik pulih kuarters rumah guru
sedia ada
• Memperkasa peranan Yayasan Guru
• Mensifarkan GSTT Bilangan GSTT <1 % 2010
• Memantapkan pelaksanaan Setiap daerah ada Guru Terhasil 2010
Simpanan Guru Simpanan
• Mewujudkan tambahan jawatan Norma perjawatan Norma baru 2008
kumpulan sokongan bagi Anggota Kakitangan
membantu guru membuat kerja- Sokongan
kerja pentadbiran
• Mengkaji keperluan kemudahan
asurans bagi guru-guru yang
berkhidmat di kawasan pedalaman
• Menyediakan kemudahan bilik
guru dan bilik darjah yang kondusif
untuk meningkatkan kualiti kerja
dan p&p melalui projek naik
taraf, bangunan tambahan dan
pembinaan baru
• Penempatan guru • Menyediakan perancangan bagi Ketepatan penempatan Seperti unjuran dan 2008
mengikut opsyen mengatasi masalah kekurangan guru mengikut opsyen perancangan yang
dan keperluan guru mengikut opsyen dibuat
• Menyediakan data dan unjuran
bilangan guru yang tidak
mencukupi mengikut opsyen dan
lokasi
Memantapkan Penyediaan • Mewujudkan kerjasama dengan IPT Wujud kerjasama Wujud kerjasama 2006
perancangan mekanisme bekalan tentang latihan guru
dan pengurusan guru
sumber manusia
• Memantapkan mekanisme unjuran Unjuran guru Laporan 2006
guru
• Menambahbaik sistem maklumat Sistem maklumat guru Sistem yang kemas 2006
guru kini
• Mewajibkan guru baru berkhidmat
di kawasan pedalaman
9
BAB

MELONJAKKAN
KECEMERLANGAN
INSTITUSI
PENDIDIKAN
• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT

• STATUS SEMASA, CABARAN DAN


TUMPUAN DALAM RMKe-9

• FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN

• PENUTUP
118 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

BAB
9
MELONJAKKAN
KECEMERLANGAN
INSTITUSI PENDIDIKAN

PENGENALAN

9.01 Pendidikan berkualiti untuk semua merupakan agenda utama KPM. Sepanjang tempoh
RMKe-9, KPM berhasrat untuk mengembangkan sepenuhnya potensi institusi pendidikan
“Kita perlu ingat bahawa sehingga membolehkan guru dan pelajar mengangkat nama dan sistem pendidikan
dalam dunia tanpa sempadan negara di mata dunia. KPM berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf
ini, anak-anak kita tidak lagi dunia dengan tujuan melahirkan modal insan yang berupaya untuk bersaing dalam era
bersaing sesama mereka di yang sangat mencabar.
dalam Malaysia, sebaliknya
bersaing dengan seluruh 9.02 Sejak merdeka, sistem pendidikan negara telah berkembang pesat dan pelbagai
pembaharuan telah diperkenalkan. Pembaharuan ini berjaya menghasilkan sejumlah
masyarakat dunia.”
sekolah, kolej matrikulasi dan maktab perguruan yang cemerlang dan mampu
melahirkan modal insan yang diperlukan negara. KPM akan memberi perhatian dan
pendekatan yang lebih khusus kepada institusi pendidikan ini bagi melonjakkannya ke
YB Dato’ Sri Hishammuddin
tahap yang lebih cemerlang
Tun Hussein
(Perutusan Tahun Baru 2006)
9.03 Pendekatan ‘satu saiz untuk semua’ tidak lagi sesuai kerana ia mungkin akan
menyebabkan institusi yang cemerlang ini sukar untuk melestarikan kecemerlangan.
Pada waktu yang sama, adalah tidak adil untuk mengharapkan perubahan daripada
institusi pendidikan yang masih belum bersedia dan bergelut dengan isu kekurangan
kemudahan asas. Pendekatan yang lebih khusus penting, bagi memastikan kepelbagaian
pendidikan untuk memenuhi minat dan potensi, kecenderungan dan kebolehan pelajar
di pelbagai jenis sekolah.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 119

9.04 Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. Pelajar yang lahir dari institusi
Pada peringkat rendah, terdapat SK, SJKC dan SJKT. Pada peringkat menengah pula, yang cemerlang ini diharapkan
terdapat SBP, SMT, SMKA, Sekolah Model Khas dan SMK Harian. mempunyai kecemerlangan akademik
dan kokurikulum, berkemahiran,
9.05 Di kalangan sekolah-sekolah ini pula terdapat sekolah yang dikategorikan sebagai berkeperibadian mulia, berdaya
Sekolah Premier, sekolah yang mempunyai tradisi yang panjang seperti sekolah yang kepimpinan tinggi, mempunyai
berusia 100 tahun atau lebih dan sekolah-sekolah di dalam persekitaran yang strategik semangat kerja berpasukan, berfikiran
serta mempunyai infrastruktur yang baik seperti sekolah-sekolah di dalam kejiranan kreatif, bersemangat patriotik,
Putrajaya dan Cyberjaya. Di samping sekolah-sekolah ini, KPM juga mengadakan sekolah berfikiran global dan berdaya saing.
khusus untuk pendidikan khas pada peringkat rendah dan menengah termasuk SMPKV.
Selain sekolah KPM, terdapat juga sekolah yang dikendalikan oleh agensi lain seperti 9.10 Pengetua, guru besar dan guru dari
Maktab Rendah Sains Mara, sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. institusi yang cemerlang ini pula
diharapkan dapat menjadi contoh dan
9.06 Kepelbagaian jenis dan keperluan sekolah dalam sistem pendidikan memerlukan KPM boleh berkongsi pengalaman dengan
menyediakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang berbeza dalam usaha pengetua, guru besar dan guru-guru
untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah. Bagi merealisasikan hasrat ini, dari institusi yang lain. Di samping itu,
KPM akan meningkatkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan menjana kluster institusi-institusi ini juga diharap dapat
kecemerlangan pendidikan mengikut bidang khusus (niche areas) sekolah masing- mengharumkan nama negara pada
masing. peringkat antarabangsa.

DASAR DAN MATLAMAT STATUS SEMASA, CABARAN DAN


TUMPUAN DALAM RMKe-9
9.07 Bagi melonjakkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan dalam sistem pendidikan
negara, dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras 9.12 Dalam usaha untuk melonjakkan
yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan kecemerlangan institusi pendidikan,
yang ada. di sepanjang tempoh RMKe-9 KPM
akan menumpukan perhatian kepada
9.08 Dengan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang berbeza bagi kelompok yang kluster berikut:
berbeza, matlamat KPM adalah untuk membangunkan institusi-institusi model yang
dapat dicontohi oleh institusi-institusi di dalam kelompok yang sama. Institusi-institusi ini Sekolah Rendah
juga diharapkan dapat dijadikan showcase pada peringkat antarabangsa sebagai bukti • Sekolah Kebangsaan(SK)
keupayaan sistem pendidikan negara seterusnya membantu usaha untuk menjadikan • Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan. (SJKC)
• Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
(SJKT)
9.09 Sebagai institusi yang telah bersedia dari segi keupayaan pelajar, guru dan pengetua,
institusi yang cemerlang ini juga diharapkan dapat menjadi tapak untuk merintis
pendekatan dan perubahan baru yang hendak dilaksanakan dalam sistem pendidikan.
120 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Jadual 9.1 Kluster Institusi Pendidikan di Malaysia


Kluster Institusi Pendidikan Penerangan
Sekolah Rendah Sekolah Kebangsaan Sekolah yang menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama

Sekolah Jenis Kebangsaan Sekolah yang menggunakan Bahasa Cina sebagai bahasa pengantar utama
Cina
Sekolah Jenis Kebangsaan Sekolah yang menggunakan Bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar utama
Tamil

Sekolah Sekolah Berasrama Penuh SBP bermatlamat memberi peluang kepada pelajar cemerlang khususnya dari luar bandar mendapatkan
Menengah (SBP) pendidikan yang terbaik supaya mereka terus berjaya dalam akademik, kokurikulum dan sahsiah. Dalam
RMKe-9, KPM akan membina 15 buah SBP, menaik taraf SBP sedia ada, meningkatkan prestasi sukan dan
memantapkan program kepimpinan. Setiap SBP mempunyai bidang keistimewaan masing-masing seperti
permainan ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak, pancaragam di Sekolah Tun Fatimah, Johor dan
kejuaraan pidato di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, Selangor

Sekolah Menengah Teknik Pendidikan Teknik dan Vokasional memberi peluang belajar kepada pelajar yang cenderung dalam bidang
(SMT) Teknikal dan Vokasional. Matlamatnya adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir
yang mencukupi. SMT menawarkan bidang Vokasional seperti ekonomi rumah tangga, pertanian, ketukangan
elektrik, mekanikal dan awam, manakala dalam bidang Teknikal termasuklah kejuruteraan elektrik, mekanikal
dan awam. SMT yang cemerlang termasuklah SMT Dato’ Undang Hj. Md. Sharip (ekonomi rumah tangga), SMT
Chenor (pertanian), SMT Seri Manjung (ketukangan elektrik), SMT Muazam Shah (ketukangan awam), SMT Shah
Alam (ketukangan mekanikal) dan SMT Cheras (kejuruteraan)

Sekolah Menengah SMKA diwujudkan bagi menyediakan Pendidikan Islam kepada pelajar. Ia memupuk potensi pelajar dari
Kebangsaan Agama segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepemimpinan serta menyediakan peluang melanjutkan pelajaran
(SMKA) dalam pelbagai bidang ilmu, dalam dan luar negara. Beberapa SMKA telah menunjukkan prestasi yang
membanggakan terutama dalam SPM seperti SMKA Maahad Haamidiah Kajang, Selangor

Sekolah Premier Sekolah Premier ialah sekolah yang mempunyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh dan memberi
sumbangan yang banyak kepada negara sejak ia ditubuhkan. Sekolah ini mempunyai seni bina yang
bersejarah (historic institution) yang akan memperkayakan khazanah warisan negara. Sekolah ini menjadi
lambang dan kebanggaan negara kerana kecemerlangannya. Sekolah ini telah melahirkan tokoh negara
dan korporat seperti Victoria Institution (Kuala Lumpur), Sekolah Zainab, (Kelantan), Maktab Sultan Ismail
(Kelantan) dan Sekolah Menengah St. John (Kuala Lumpur)

Sekolah 100 Tahun Sekolah 100 Tahun ialah sekolah yang dibina sebelum tahun 1905. Sekolah ini mempunyai ciri-ciri tinggalan
sejarah dan sebahagiannya ialah sekolah premier. Sekolah-sekolah ini telah banyak memberi sumbangan
kepada negara terutama dalam melahirkan tenaga kerja dalam pelbagai bidang profesion seperti Penang
Free School (Pulau Pinang), Sekolah Tinggi Melaka (Melaka), Sekolah Menengah Lelaki Methodist (Kuala
Lumpur), Kolej Melayu Kuala Kangsar (Perak) dan Sekolah Kebangsaan Padang Lebar Kikir (N. Sembilan)

Sekolah-sekolah di Sekolah-sekolah di Putrajaya dan Cyberjaya terletak di Koridor Raya Multimedia dan sebahagiannya
Putrajaya dan Cyberjaya merupakan Sekolah Bestari. Sekolah-sekolah ini mempunyai reka bentuk yang menarik, infrastruktur
yang lengkap dan terletak dalam kawasan yang strategik, iaitu berhampiran dengan Kompleks Kerajaan
Persekutuan

Sekolah Model Khas Sekolah Model Khas menggabungkan pelajar sekolah rendah pada peringkat Tahap II dan pelajar sekolah
menengah di bawah satu bumbung. Ia merupakan konsep baru dalam menyediakan kemudahan fizikal
yang kondusif bagi pelajar yang berpotensi di kawasan luar bandar seperti Sekolah Menengah Kebangsaan
Clifford Kuala Lipis (Pahang) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jenun Pendang (Kedah)
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 121

Kluster Institusi Pendidikan Penerangan


Sekolah Sekolah Pendidikan Khas Sekolah Pendidikan Khas menyediakan Pendidikan Khas kepada pelajar bermasalah penglihatan,
Pendidikan Khas pendengaran dan pembelajaran, autisme, sindrom down, keupayaan kognitif rendah, ADHD dan disleksia.
Matlamatnya adalah supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada
pembangunan negara. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Indahpura menyediakan kemudahan pelajaran
bagi ketiga-tiga kategori Pendidikan Khas. SMT memberi peluang pendidikan kepada pelajar bermasalah
pendengaran dengan menawarkan kursus-kursus anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Program
Pendidikan Khas juga diwujudkan di sekolah rendah dan menengah harian serta di SMT melalui pendekatan
pengasingan dan inklusif. Program ini melibatkan pelajar bermasalah pendengaran, penglihatan dan
pembelajaran.
Sekolah-sekolah Sekolah Antarabangsa dan Terdapat 32 buah sekolah antarabangsa, 14 sekolah ekspatriat, 84 sekolah rendah swasta, 90 sekolah
di luar seliaan Swasta menengah swasta pada tahun 2005. Sekolah swasta menggunakan kurikulum kebangsaan manakala
KPM sekolah antarabangsa menggunakan kurikulum luar negara. Kedua-duanya mempunyai pengurusan yang
berorientasi perniagaan.
Institusi Lepasan Kolej Matrikulasi Kolej Matrikulasi menyediakan lebih banyak peluang kepada pelajar dalam bidang Sains, Teknologi dan
Menengah Sastera Ikhtisas ke IPT di dalam dan luar negara. Program Matrikulasi dijalankan di 9 Kolej Matrikulasi KPM,
2 Kolej MARA dan Pusat Asasi Sains Universiti Malaya. Mulai ambilan 2003/2004, Kolej Matrikulasi memberi
peluang sehingga 10 peratus kepada pelajar Bukan Bumiputera. Dalam RMKe-9, 4 buah Kolej Matrikulasi
baru akan dibina.
Institut Pendidikan Guru IPG adalah hasil daripada perkembangan maktab perguruan Malaysia. IPG bermatlamat menghasilkan
(IPG) guru profesional dan kompeten melalui latihan guru dengan penekanan kepada aspek nilai dan amalan
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, dan kemahiran pengajaran. IPG akan mewujudkan
pusat-pusat kecemerlangan latihan keguruan dalam 8 bidang iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Pendidikan Khas, Pendidikan Islam, Bahasa, Matematik dan Sains, Sains Sosial, Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan, dan Teknik dan Vokasional.

Sekolah Menengah • Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV)


• Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
• Sekolah Menengah Teknik (SMT) Sekolah-sekolah di luar seliaan KPM
• Sekolah Menengah Kebangsaan • Sekolah Antarabangsa
Agama (SMKA) • Sekolah Swasta
• Sekolah Menengah Harian, Sekolah
Premier dan Sekolah Seratus Tahun
Institusi lepas menengah
• Sekolah dalam persekitaran
• Kolej Matrikulasi
Putrajaya dan Cyberjaya
• Institut Pendidikan Guru (IPG)
• Sekolah Model Khas

Sekolah Pendidikan Khas 9.13 KPM menyedari dalam kluster yang berbeza ini terdapat sekolah yang mempunyai
• Sekolah Rendah Pendidikan Khas pencapaian cemerlang dalam pelbagai bidang seperti kepimpinan yang tinggi,
(SPK) pencapaian akademik yang cemerlang, kemudahan infrastruktur yang lengkap,
• Sekolah Menengah Pendidikan Khas tradisi yang kukuh berbanding sekolah lain dalam kelompok yang sama. Begitu juga,
(SMPK) terdapat Kolej Matrikulasi dan IPG yang lebih cemerlang berbanding Kolej Matrikulasi
122 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

dan IPG yang lain. Bagi institusi yang FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN
cemerlang, KPM bersedia untuk
menggunakan pendekatan yang 9.15 Sebanyak 300 institusi pendidikan yang menyerlah dan cemerlang dalam kluster institusi
segar, berbeza dan lebih fleksibel agar pendidikan tertentu akan dikenal pasti dan dipilih mengikut elemen utama dan elemen
mereka boleh menjadi lebih cemerlang sokongan.
dan dapat menjadi contoh kepada
institusi-institusi lain dalam kelompok Elemen Utama
yang sama. • Kurikulum berdasarkan pencapaian purata dalam peperiksaan awam sekurang-
kurangnya tiga tahun berturut-turut, gred purata sekolah, bilangan pelajar mendapat
9.14 KPM juga akan mengenal pasti sekolah A serta mempunyai sejarah kecemerlangan dalam mata pelajaran tertentu; dan
swasta dan sekolah antarabangsa • Kokurikulum berdasarkan pencapaian kokurikulum pada peringkat daerah,
yang cemerlang untuk dipromosikan kebangsaan dan luar negara serta anugerah-anugerah khas.
bagi meningkatkan daya saing
pendidikan negara di rantau Asia. Elemen Sokongan
Kecemerlangan sekolah-sekolah ini • Pengurusan dan pentadbiran sekolah berdasarkan kecekapan dalam menguruskan
perlu dipertingkatkan untuk menarik sekolah, pelajar, sumber tenaga manusia, kemudahan asas, penambahbaikan
minat warga asing dan pelabur asing, berterusan serta mempunyai perancangan yang komprehensif dan sistematik;
mengurangkan aliran keluar mata • Keterampilan guru berdasarkan guru-guru siswazah dan bukan siswazah, guru yang
wang dan mengelakkan brain drain di menerima anugerah, guru khas dan guru pakar;
kalangan rakyat Malaysia. Pada masa • Kepemimpinan pengetua berdasarkan gaya kepimpinan yang cemerlang, keupayaan
ini, terdapat 32 sekolah antarabangsa menggerakkan seluruh warga sekolah dan cara berkomunikasi yang berkesan;
yang menampung kira-kira 10,663 • Pengurusan kewangan yang memanfaatkan sumber kewangan dengan kaedah
pelajar, iaitu 2,608 pelajar warganegara pengurusan yang berkesan berdasarkan perancangan, penyelenggaraan dan analisis
dan 8,055 pelajar warga asing. Jumlah yang cekap, amanah serta berhemah;
pelajar warganegara di sekolah • Iklim sekolah berdasarkan suasana sekolah dan p&p yang kondusif, keselamatan
antarabangsa merupakan hanya 0.05 yang terjamin, mempunyai tahap disiplin yang memuaskan, mempunyai visi dan
peratus daripada jumlah keseluruhan misi, mempunyai semangat kekitaan dan kaya dengan maklumat;
5.2 juta pelajar di Sekolah Kerajaan • Program intervensi berdasarkan program intervensi anjuran sekolah, PPD, JPN dan
dan Bantuan Kerajaan di negara ini. KPM;
Secara perbandingan, terdapat 91 • Pengurusan asrama berdasarkan program untuk pelajar dan tahap disiplin pelajar;
sekolah antarabangsa di Thailand dan • Prasarana yang lengkap berdasarkan kemudahan asas yang lengkap, berfungsi dan
82 di Indonesia. Sekolah swasta pula terkini serta ciri-ciri bangunan yang moden dan futuristik;
menampung kira-kira 20,730 pelajar • Penglibatan ibu bapa dan masyarakat setempat berdasarkan program sokongan yang
di 84 buah sekolah rendah dan 18,203 dilaksanakan oleh pihak luar seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan masyarakat
pelajar di 90 buah sekolah menengah. setempat; dan
• Nilai sejarah dan tradisi berdasarkan tahun penubuhan, pihak yang menubuhkan
sekolah, tujuan asal penubuhan, lokasi bangunan, pengisytiharan sejarah serta
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 123

keunikan sejarah sekolah, penglibatan alumni, lembaga pengelola sekolah, tokoh Pemilihan guru dan jurulatih
yang merupakan bekas pelajar dan persepsi masyarakat. berkebolehan dan berkemahiran
tinggi
9.16 Sekolah-sekolah yang terpilih ini akan mencadangkan satu bidang khusus yang ingin • Pemilihan guru dan jurulatih
dibangunkan atau pendekatan yang ingin diperkenalkan untuk melonjakkan kekuatan melalui iklan, permohonan dan
yang ada pada sekolah tersebut. Antara pengkhususan yang dikenal pasti adalah dalam temu duga
bidang kurikulum dan kokurikulum. • Pengetua, guru besar dan guru
bersama-sama akan menentukan
9.17 KPM akan merintis pendekatan bagi melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan KPI yang perlu dicapai oleh guru
terlebih dahulu bagi memastikan pelaksanaannya dijalankan dengan berkesan. Rangka • Prestasi guru dan jurulatih akan
kerja yang jelas akan dihasilkan berdasarkan dapatan rintis dengan meliputi aspek- menentukan sama ada jawatan
aspek berikut: dikekalkan
• polisi dan perundangan;
• prosedur dan garis panduan; Memberi lebih autonomi kepada
• standard dan penanda aras; sekolah dalam:
• penilaian dan pemantauan berdasarkan Indeks Prestasi Utama (KPI); dan • Meningkatkan keupayaan dengan
• fungsi dan peranan pihak luar. memberi autonomi kepada
sekolah
9.18 Bagi sekolah-sekolah yang terpilih, fokus akan diberikan terhadap perkara-perkara – Pemilihan pengetua dan
berikut: pihak pengurusan berdasarkan
permohonan atau melalui
Memastikan kepemimpinan teguh dan berkesan pengenalpastian oleh pihak
• Pengenalpastian dan pemilihan pengetua, guru besar dan guru penolong kanan kepimpinan atasan atau
akan dibuat secara lebih awal pemilihan PIBG sekolah
• Pemilihan pengetua, guru besar dan guru penolong kanan bukan berasaskan tersebut;
– Pemilihan tenaga pengajar
kekananan tetapi berdasarkan kualiti profesional dan peribadi iaitu:
berdasarkan permohonan atau
– bakat, kemahiran, kebolehan dan penglibatan dalam pelbagai bidang;
pengenalpastian oleh pihak
– daya kepemimpinan;
sekolah;
– kemahiran dalam pengurusan dan pentadbiran; – Pelantikan staf sokongan tanpa
– kemahiran dalam p&p; dan mengikut norma perjawatan
– melalui proses temu duga. biasa;
• Pemantapan latihan kepemimpinan guru besar dan pengetua oleh IAB – Pemilihan pelajar iaitu sekolah
• KPM bersama-sama dengan pengetua, guru besar dan guru penolong kanan akan diberi kebebasan memilih
menentukan KPI yang perlu dicapai oleh pengetua, guru besar dan guru penolong 10 peratus daripada jumlah
kanan kemasukan pelajarnya yang
bersesuaian dengan bidang
khusus yang dipilih termasuk
pelajar yang ditaja;
124 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

– Pewujudan kelas khas ber- atau pembayaran gaji yang lebih tinggi, melaksanakan program pembangunan
sesuaian dengan bidang khusus profesional serta memberikan insentif dan elaun khas tetapi tidak melepasi siling
yang dipilih; yang ditentukan.
– Penawaran kurikulum, kaedah
p&p dan tempoh p&p
Mewujudkan sistem akauntabiliti
yang bersesuaian dengan
• Menyediakan pelbagai prosedur untuk memudahkan pelaksanaan program
pengkhususan sekolah seperti
– KPM dan pihak sekolah bersama-sama menentukan KPI yang perlu dicapai oleh
menawarkan kurikulum selaras
dengan bidang khusus (niche sekolah
area), menawarkan mata – Memantapkan penyediaan mekanisme untuk menilai prestasi sekolah secara terus
pelajaran di luar sistem oleh Jemaah Nazir Sekolah, Bahagian Audit Sekolah dan Bahagian Sekolah
kebangsaan seperti O-level
atau General Certificate of Mewujudkan piawaian dan penanda aras yang dijadikan contoh kepada
Secondary Education (GCSE) dan negara membangun dan maju
A-level menentukan kaedah • Menyediakan pengurusan perubahan
p&p yang bersesuaian. Sekolah – Meningkatkan kecemerlangan sekolah dan institusi pendidikan melalui
juga dibenarkan melaksanakan pengurusan perubahan (change management)
tempoh waktu p&p yang lebih • Mengenal pasti amalan terbaik
fleksibel; – Menyedia dan melaksanakan standard dan penanda aras baru
– Perolehan bahan pengajaran – Mengenal pasti pendekatan terbaik yang digunakan dalam kluster kecemerlangan
iaitu sekolah bebas memilih pendidikan
bahan dan membuat perolehan – Menjalankan analisis jurang
bahan-bahan tambahan yang – Menjalankan kajian impak dan keberkesanan
diperlukan; dan – Mengadakan Konvensyen Pendidikan Tahunan sebagai platform untuk
– Penjanaan dan pengurusan mempromosi kejayaan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang lain
kewangan yang membolehkan
sekolah mendapatkan Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan
dana tambahan dan • Meningkatkan jalinan antara sekolah-sekolah cemerlang dalam dan luar negara
menguruskan perbelanjaan – Meningkatkan jalinan kerjasama antara sekolah-sekolah cemerlang di dalam
mengikut keperluan demi dan luar negara
mempertingkatkan ke- – Mempertingkat jaringan sekolah di dalam dan luar negara
upayaannya. Antaranya adalah • Mempakejkan dan memasarkan sekolah swasta dan antarabangsa secara berkesan
dengan mengutip yuran untuk menarik minat pelajar dan ekspatriat negara luar
tambahan pada kadar tertentu, – Menentukan wilayah untuk penubuhan sekolah swasta dan antarabangsa
mendapatkan peruntukan – Merancang dasar memasarkan sekolah swasta dan antarabangsa ke peringkat
tambahan dari pihak luar global
KPM untuk pembiayaan – Membina rangkaian kerjasama pemasaran pendidikan
program-program tertentu – Melaksanakan aktiviti pemasaran program pendidikan dan fact finding di
negara-negara terpilih
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 125

• Meminda dasar sekolah antarabangsa supaya dapat meningkatkan daya saing Baccalaureate dan peperiksaan
negara dalam bidang pendidikan di rantau Asia Standard Admission Test (SAT)
– Menggubal dasar baru governan sekolah/institusi swasta dan antarabangsa • Mengurangkan tempoh pendidikan
supaya lebih menarik menengah
– Mengadakan dasar penarafan antarabangsa bagi setiap sekolah antarabangsa • Menjadikan sistem persekolahan
– Menyediakan kurikulum latihan guru dengan kerjasama IPG wajib 12 tahun
– Mendapatkan kerjasama agensi latihan guru kerajaan dan swasta untuk melatih – Mengkaji kesesuaian sistem
guru swasta persekolahan 12 tahun
– Mengadakan kerjasama dengan LPM, MPM dan Bhg. Matrikulasi untuk
pemasaran program peperiksaan PENUTUP
– Membuat kajian pasaran program peperiksaan sebagai sumber eksport dengan
melantik perunding 9.19 Hala tuju pendidikan negara
– Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan dengan kerjasama JNS, JPN, PPB/ memerlukan satu perancangan
PPD yang sistematik untuk menjana
– Menyediakan garis panduan pemantauan dan penilaian dasar dan program kecemerlangan melalui pewujudan
– Mewujudkan kaedah pusat hentian setempat bagi kemasukan pelajar kluster kecemerlangan pendidikan.
– Memberi pelbagai insentif kepada sekolah/institusi swasta dan antarabangsa Penjanaan kluster ini bermatlamat
yang menjalankan pemasaran di luar negara untuk mengembangkan potensi dan
– Mengkaji dan merancang penyertaan IPS di bawah liberalisasi perdagangan kualiti kluster sekolah tertentu supaya
bebas secara pelbagai hala dan dua hala menjadi penanda aras kepada sekolah
• Melibatkan pelajar, guru dan sekolah dalam pertandingan kokurikulum pada lain dan setanding dengan sekolah
peringkat antarabangsa di negara maju. Usaha ini bertujuan
– Meningkatkan jalinan kerjasama antara sekolah-sekolah cemerlang di dalam menjadikan sistem pendidikan Malaysia
dan luar negara bertaraf dunia untuk melahirkan
– Mempertingkatkan jaringan sekolah di dalam dan luar negara generasi yang holistik dan memenuhi
• Penglibatan yang lebih aktif dalam badan-badan pendidikan dunia seperti UNESCO, keperluan pasaran kerja.
OECD dan IEA
– Menyertai lebih banyak kajian pada peringkat antarabangsa
• Mempakejkan dan memasarkan IPG secara berkesan agar negara dapat dikenali
sebagai pusat pendidikan guru
– Menjalankan promosi ke luar negara

Merintis perubahan dan pembaharuan


• Melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah
– Melaksanakan projek rintis
• Mengadakan p&p berasaskan Model Hasil Pembelajaran (outcome based learning)
• Memperkenalkan program alternatif untuk kemasukan ke IPT seperti International
126 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Jadual 9.2 Strategi Pelaksanaan bagi Meningkatkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan


FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Memastikan • Mengenal pasti dan Menyediakan prosedur pemilihan Prosedur pemilihan Terhasil 2007
kepemimpinan pemilihan pengetua, pengetua/guru
teguh dan guru besar dan guru besar
berkesan penolong kanan akan
dibuat secara lebih awal
• Memilih pengetua,
guru besar dan guru
penolong kanan bukan
berasaskan kekananan
tetapi berdasarkan kualiti
profesional dan peribadi
iaitu:
– bakat, kemahiran,
kebolehan dan
penglibatan dalam
pelbagai bidang
– daya kepimpinan
– kemahiran dalam
pengurusan dan
pentadbiran
– kemahiran dalam p&p
– melalui proses temu
duga

• Memantapkan latihan Menjalankan pelbagai latihan • Peratus guru 100% 2006-2010


kepimpinan guru besar kepimpinan besar dan
dan pengetua oleh IAB pengetua
mengikuti
latihan
kepimpinan

• Peratus guru Peningkatan 2010


besar mengikuti
program
pensiswazahan

• Menentukan KPI yang Menyediakan KPI KPI Terhasil 2007


perlu dicapai oleh
pengetua, guru besar dan
guru penolong kanan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 127

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Pemilihan guru • Memilih guru dan Menyediakan prosedur pemilihan • Prosedur Terhasil 2007
dan jurulatih jurulatih melalui iklan, pemilihan guru
berkebolehan dan permohonan dan temu • Peratus guru dan Mengikut
berkemahiran duga jurulatih terlatih sasaran
tinggi dan mengikut
opsyen

• Pengetua, guru besar dan Menyediakan KPI KPI Terhasil 2007


guru bersama-sama akan
menentukan KPI yang
perlu dicapai oleh guru
dan jurulatih
• Prestasi guru dan
jurulatih akan
menentukan sama ada
jawatan dikekalkan

Memberikan lebih • Meningkatkan keupayaan Memilih dan melaksanakan sekolah • Bilangan sekolah 300 2007
autonomi kepada dengan memberi berautonomi mendapat
sekolah autonomi kepada sekolah autonomi
– pemilihan pengetua • Bilangan Peningkatan 2007
dan pihak pengurusan program inovasi
– pemilihan tenaga dan intervensi
pengajar
– pelantikan staf
sokongan
– pemilihan pelajar
– pewujudan kelas khas
– penawaran kurikulum,
kaedah p&p dan
tempoh p&p
– perolehan bahan
pengajaran
– penjanaan dan
pengurusan kewangan

Mewujudkan Menyediakan pelbagai • Menyediakan prosedur yang berkaitan • Bilangan Terhasil 2007-2010
sistem prosedur untuk dengan lengkap prosedur
akauntabiliti memudahkan pelaksanaan • Menyediakan KPI • KPI
program

Mewujudkan • Menyediakan pengurusan • Menyedia dan melaksanakan standard Bilangan standard Standard dan 2007
piawaian dan perubahan dan penanda aras baru dan penanda aras Penanda aras
penanda aras • Mengenal pasti amalan baru
terbaik
128 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menjalankan analisis jurang Pangkalan data Indikator 2010
jurang pencapaian Pendidikan
• Menjalankan kajian impak dan Bilangan kajian Laporan 2010
keberkesanan
• Mengadakan Konvensyen Pendidikan Bilangan peserta Laporan 2007
Tahunan yang menyertai

Menjadikan • Meningkatkan jalinan • Meningkatkan jalinan kerjasama Jalinan kerjasama 100% 2010
Malaysia Pusat antara sekolah-sekolah antara sekolah-sekolah cemerlang di antara sekolah
Kecemerlangan cemerlang dalam dan luar dalam dan luar negara terpilih
Pendidikan negara
• Mempertingkat jaringan sekolah di Jaringan sekolah 100% 2010
dalam dan luar negara dalam dan luar
negara
• Mempakejkan dan • Menentukan wilayah untuk Bilangan sekolah Pertambahan 2007
memasarkan sekolah penubuhan sekolah swasta dan swasta dan
swasta dan antarabangsa antarabangsa antarabangsa
secara berkesan untuk
menarik minat pelajar • Merancang dasar memasarkan sekolah Dasar sekolah Wujud Dasar 2007
dan ekspatriat negara swasta dan antarabangsa ke peringkat swasta dan
luar global antarabangsa
• Membina rangkaian kerjasama Bilangan rangkaian Wujud rangkaian 2007
pemasaran pendidikan kerjasama dalam kerjasama
dan luar negeri
• Melaksanakan aktiviti pemasaran Bilangan pelaburan Pertambahan 2007
program pendidikan dan fact finding
di negara-negara terpilih
• Meminda dasar sekolah • Menggubal dasar baru governan • Dasar governan Wujud dasar 2007
antarabangsa supaya sekolah/institusi swasta dan terbaik baru
dapat meningkatkan antarabangsa supaya lebih menarik • Perubahan 2007
daya saing negara dalam dasar ke atas
bidang pendidikan di kemasukan
rantau Asia warganegara
Malaysia ke
sekolah antara-
bangsa iaitu
tidak melebihi 40
peratus daripada
enrolmen

• Mengadakan dasar penarafan Dasar penarafan Wujud dasar 2007


antarabangsa bagi setiap sekolah antarabangsa penarafan
antarabangsa
• Menyediakan kurikulum latihan guru Kurikulum latihan Kurikulum 2007
dengan kerjasama IPG pendidikan guru diguna pakai
swasta
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 129

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Mendapatkan kerjasama agensi Kerjasama dengan Wujud kerjasama 2007
latihan guru kerajaan dan swasta agensi latihan dengan agensi
untuk melatih guru swasta latihan guru

• Mengadakan kerjasama dengan LPM, Kerjasama dengan Wujud kerjasama 2007


MPM dan Bhg. Matrikulasi untuk LPM, MPM dan Bhg. LPM, MPM dan
pemasaran program peperiksaan Matrikulasi Bhg. Matrikulasi

• Membuat kajian pasaran program Laporan kajian Terhasil 2007


peperiksaan sebagai sumber eksport
dengan melantik perunding

• Melaksanakan pemeriksaan dan Laporan Mengikut jadual 2007


pemantauan dengan kerjasama JNS, pemeriksaan
JPN, PPB/PPD dan pemantauan
dihasilkan

• Menyediakan garis panduan Garis panduan Terhasil 2007


pemantauan dan penilaian dasar dan pemantauan dan
program penilaian dasar

• Mewujudkan kaedah pusat hentian Pusat hentian Wujud pusat 2007


setempat bagi kemasukan pelajar setempat hentian

• Memberi pelbagai insentif kepada • Potongan Terlaksana 2008


sekolah/institusi swasta dan Cukai Berganda
antarabangsa yang menjalankan Antarabangsa
pemasaran di luar negara
• Pengecualian
cukai korporat
ke atas
pembelian
peralatan
pengajaran dan
pembelajaran
yang diimport

• Pengecualian
cukai kepada
sekolah
antarabangsa
yang berjaya
menarik
sejumlah pelajar
antarabangsa
130 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Pemberian Cukai
Berganda ke
atas jumlah kos
yang digunakan
bagi menaik
taraf kemudahan
fizikal terutama
bangunan
sekolah

• Mengkaji dan merancang penyertaan Laporan kajian dan Terhasil 2007


IPS di bawah liberalisasi perdagangan perancangan
bebas secara pelbagai hala dan dua
hala

• Melibatkan pelajar, • Meningkatkan jalinan kerjasama Jaringan kerjasama 100% 2010


guru dan sekolah antara sekolah-sekolah cemerlang di wujud antara
dalam pertandingan dalam dan luar negara sekolah terpilih
kokurikulum pada
peringkat antarabangsa • Mempertingkatkan jaringan sekolah di Jaringan sekolah 100% 2010
dalam dan luar negara wujud dalam dan
luar negara

• Penglibatan yang lebih • Menyertai lebih banyak kajian pada Bilangan kajian Peningkatan 2008
aktif dalam badan-badan peringkat antarabangsa
pendidikan dunia seperti
UNESCO, OECD dan IEA

• Mempakejkan dan • Menjalankan promosi ke luar negara Bilangan aktiviti Peningkatan 2008
memasarkan IPG secara
berkesan agar negara
dapat dikenali sebagai
pusat pendidikan guru

Merintis perubahan • Melaksanakan Melaksanakan projek rintis Laporan Terhasil 2008


dan pembaharuan pentaksiran berasaskan
sekolah
• Mengadakan p&p
berasaskan Model Hasil
Pembelajaran
• Memperkenalkan
program alternatif ke IPT
• Mengurangkan tempoh
pendidikan menengah
• Menjadikan sistem Mengkaji kesesuaian sistem persekolahan Laporan Terhasil 2008
persekolahan wajib 12 12 tahun
tahun
BAB
10
FAKTOR
KRITIKAL
KEJAYAAN

• PENGENALAN

• DASAR DAN MATLAMAT MENINGKATKAN


PENGLIBATAN DAN KERJASAMA PIHAK
BERKEPENTINGAN

• CABARAN DAN TUMPUAN PIPP

• STRATEGI DAN TUMPUAN MASA HADAPAN

• MELANGKAH KE HADAPAN

“MASA DEPAN ANAK-ANAK KITA


ADALAH TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA”
132 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

BAB
10
FAKTOR KRITIKAL
KEJAYAAN
PENGENALAN

10.01 Pendidikan bukan agenda negara yang boleh dijayakan secara bersendirian. Ia merupakan
bidang yang melibatkan dan memerlukan komitmen semua pihak berkepentingan
(stakeholders). Kejayaan sistem pendidikan sebagai perkhidmatan kepada masyarakat
akan dinilai berdasarkan keupayaannya untuk dinikmati oleh kumpulan sasaran dan
“Adalah penting untuk seterusnya untuk meningkatkan taraf kehidupan. Walau bagaimanapun, kejayaan
memastikan kepimpinan di ini banyak dipengaruhi oleh kekuatan kerjasama dalam dan luar KPM. Keupayaan
setiap peringkat ini memahami KPM mengenal pasti dan memanfaatkan sepenuhnya jalinan kerjasama menentukan
sedalam-dalamnya kehendak kejayaan PIPP.
dasar, berupaya melaksanakan
kehendak dasar tersebut serta Kerjasama dan Komitmen Pihak Berkepentingan

berkebolehan untuk bertindak


10.02 Isu pendidikan adalah kompleks dan kadang kala berada di luar bidang kuasa dan
sesuai dengan keperluan masa kepakaran KPM untuk menyelesaikannya. Justeru, semua pihak sewajarnya menyedari
kini dan cabaran hadapan dan menerima hakikat bahawa agenda pendidikan perlu dijayakan bersama.
kementerian.” Penglibatan, komitmen dan kerjasama pelbagai pihak amat penting bagi memastikan
semua maklumat, aliran komunikasi, sumber kewangan, sumber tenaga dan kepakaran
dapat digembleng dan diurus dengan cekap dan berkesan dalam menjayakan agenda
YB Dato’ Sri Hishammuddin pendidikan.
Tun Hussein
(Perutusan Tahun Baru, 2006) Kerjasama dan Komitmen Warga Pendidikan

10.03 Bagi memastikan kejayaan PIPP, KPM wajar memastikan setiap warganya mempunyai
kefahaman yang jelas dan mendalam tentang dasar, matlamat dan sasaran yang ingin
dicapai serta strategi dan pelan tindakan yang akan dilaksanakan. Koordinasi antara
jabatan dan bahagian yang terlibat, kerjasama berpasukan dan rasa sepunya di kalangan
warga KPM juga amat penting. Semangat kerja berpasukan dan rasa sepunya akan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 133

membolehkan setiap pihak melihat segala projek yang dilaksanakan sebagai projek • kurang perancangan strategik
Kementerian dan bukan sebagai projek seseorang individu ataupun sesuatu bahagian. Bagi untuk mengoptimumkan sumber
memastikan kejayaan PIPP, KPM perlu membangunkan sistem pengurusan, pentadbiran, kewangan, pengisian dan sumber
penyampaian, pemantauan dan penilaian yang berkesan agar setiap program yang tenaga.
dilaksanakan dapat mencapai matlamat yang disasarkan.
10.07 KPM sentiasa melibatkan pelbagai
DASAR DAN MATLAMAT MENINGKATKAN PENGLIBATAN DAN pihak dalam perancangan dan
KERJASAMA PIHAK BERKEPENTINGAN pelaksanaan program dan projek
pendidikan. Walau bagaimanapun,
10.04 Dasar KPM adalah untuk meningkatkan penglibatan semua pihak berkepentingan bagi untuk menjayakan PIPP, KPM perlu
menjayakan agenda pendidikan. Matlamat yang ingin dicapai oleh KPM melalui dasar meningkatkan kefahaman pihak-
ini adalah untuk menjadikan peranan mendidik anak bangsa sebagai tanggungjawab pihak berkepentingan tentang dasar,
bersama semua pihak. Walaupun tiada mekanisme yang spesifik digariskan untuk fokus, strategi dan pelan tindakan
menggembleng tenaga dan usaha daripada pihak berkepentingan, KPM sentiasa supaya dapat disinergikan dengan
bersikap terbuka terhadap cadangan dan saranan yang dikemukakan oleh pihak luar kuasa, kepakaran dan keupayaan
KPM. KPM juga sentiasa bekerjasama dengan pelbagai kementerian, badan korporat, mereka. Justeru, sepanjang tempoh
syarikat swasta, PIBG, Kesatuan-Kesatuan Guru, Alumni dan pertubuhan-pertubuhan RMKe-9, KPM akan meningkatkan lagi
pendidikan pada peringkat antarabangsa. komunikasi, hubungan serta kerjasama
dengan semua pihak berkepentingan
10.05 Dasar KPM juga adalah bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem berikut:
penyampaian pendidikan untuk merealisasikan matlamat dan dasar pendidikan. • Agensi pusat seperti Jabatan
Selari dengan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan kerenah birokrasi, KPM akan Perkhidmatan Awam (JPA),
memperbaiki prosedur, mekanisme dan proses pelaksanaan projek serta program Perbendaharaan Malaysia, Unit
pendidikan. Matlamat dasar KPM ini adalah untuk memastikan semua projek dan Perancangan Ekonomi (UPE) dan
program pendidikan dapat dilaksanakan secara telus, cekap dan berkesan, tanpa Unit Penyelarasan Pelaksanaan
pertindihan dan pembaziran serta dapat dinikmati oleh golongan sasaran tepat pada (ICU) bagi memastikan KPM
waktu yang ditetapkan. memperoleh sumber kewangan
dan tenaga yang mencukupi serta
CABARAN DAN TUMPUAN PIPP berpadanan;
• Kerajaan Negeri, Kerajaan
Kerjasama dengan Pihak Berkepentingan Tempatan, Pejabat Daerah dan
Pejabat Tanah agar KPM diberikan
10.06 Pada masa ini terdapat beberapa isu yang dihadapi bagi melaksanakan program tapak-tapak yang sesuai bagi
pendidikan kerana: pembangunan institusi-institusi
• kurang kesepaduan antara pelbagai program yang menyebabkan keberkesanan pendidikan;
sesuatu program pendidikan tidak dapat diukur secara tepat dan menyeluruh; • Kementerian, agensi dan badan-
• kurang maklumat menyebabkan pihak berkepentingan tidak mempunyai gambaran badan lain seperti KPTM, KeKKWa,
yang jelas tentang keperluan, masalah, prosedur dan mekanisme untuk menyalurkan KBS, KKM, Kementerian Kerja
bantuan; dan Raya, Kementerian Pengangkutan,
134 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

PDRM, Jabatan Bomba, Jabatan KPWKM dan SUHAKAM seperti pendidikan mengenai AIDS dan seksualiti.
Perpaduan Negara, Jabatan Alam Sekitar • PIBG dan Alumni dengan pihak sekolah serta JPN dan PPD/G bagi pelaksanaan
dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan bagi program kokurikulum, program motivasi, kelas tuisyen, bantuan kejurulatihan dan
menjayakan program dan aktiviti yang sebagainya;
dirancang, misalnya: • Persatuan-persatuan sekerja seperti Kesatuan Kebangsaan Profesion Keguruan
– Program latihan pra dan dalam (NUTP), Majlis Guru Besar (MGB), Persatuan Kebangsaan Pengetua Sekolah Malaysia
perkhidmatan dengan KPTM seperti (PKPSM), Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) dan CUEPACS bagi
program pensiswazahan dan PJJ; memastikan kualiti perkhidmatan dan kebajikan warga KPM terjamin;
– Program Keselamatan, Kebersihan • Badan-badan Pertubuhan Antarabangsa seperti Persatuan St. John, Persatuan Bulan
Dan Kesihatan yang melibatkan Sabit Merah, Persatuan Pengakap dan Persatuan Pandu Puteri;
pelbagai agensi seperti Program • NGO seperti Yayasan Pendidikan dan Persatuan Pengguna;
Sekolah Selamat dengan pelbagai • Badan korporat dan syarikat swasta yang memberi sumbangan kewangan,
pihak, Program Bersepadu Sekolah peralatan dan kepakaran bagi menjayakan program-program berkaitan akademik,
Sihat (PBSS) dengan Kementerian kokurikulum, sukan, pengukuhan disiplin, bantuan kepada pelajar miskin dan
Kesihatan, Program Keselamatan sebagainya;
Jalan Raya dengan Kementerian • Pemimpin masyarakat di semua peringkat termasuk wakil rakyat, penghulu/
Pengangkutan, Kementerian penggawa dan Persatuan Belia Kampung; dan
Perumahan dan Kerajaan Tempatan • Organisasi pendidikan serantau dan antarabangsa termasuk Southeast Asian
(KPKT) dan Kementerian Kerja Raya, Ministries of Education Organisation (SEAMEO), United Nations Educational,
dan aktiviti penjagaan alam sekitar Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Organisation for Economic Co-
dengan Jabatan Alam Sekitar; operation and Development (OECD) dan International Association for Evaluation of
– Aktiviti kokurikulum dan sukan Educational Achievement (IEA) dalam pelbagai program pendidikan, penyelidikan
sekolah seperti Kadet Polis, Pasukan dan penilaian
Bomba Sekolah, aktiviti kesukanan,
kebudayaan, kesenian dan warisan; Kerjasama dan Komitmen Warga Pendidikan
– Program pengukuhan disiplin dan
menangani salah laku di sekolah 10.08 Kejayaan PIPP ini juga bergantung kepada keupayaan sistem pengurusan, pentadbiran,
dengan KPTM, KKM, KPWKM, KPKT penyampaian, pemantauan dan penilaian yang cekap dan berkesan dalam KPM. Faktor-
dan PDRM melalui Jawatankuasa faktor ini termasuklah:
Induk Menangani Gejala Disiplin dan • kerjasama dan komitmen semua warga KPM dari peringkat Jabatan/Bahagian KPM,
empat Jawatankuasa Bertindak di JPN, PPD/G, PSPN, PKG sehingga ke peringkat sekolah, sama ada di bandar, luar
bawahnya; bandar ataupun di kawasan pedalaman;
– Program pemupukan semangat • kefahaman warga KPM yang jelas dan mendalam tentang dasar, matlamat dan
patriotik dan integrasi nasional di sasaran yang ingin dicapai serta fokus, strategi dan pelan tindakan yang hendak
sekolah dengan Jabatan Perpaduan dilaksanakan;
Negara seperti Kem Jati Diri dan • kepimpinan yang mantap pada semua peringkat untuk memastikan setiap program
Pralatihan Khidmat Negara; dan dan aktiviti yang dirancang menepati sasaran. Pemimpin yang diperlukan hendaklah
– Program dan aktiviti menjaga hak memiliki pengetahuan, kemahiran dan keterampilan serta mempunyai sikap dan
asasi manusia yang melibatkan nilai-nilai positif;
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 135

• struktur organisasi KPM yang kukuh dan sesuai untuk meningkatkan fungsi Projek Berimpak Tinggi – Lonjakan
pelaksanaan, pemantauan dan penilaian serta penyelidikan; Perdana Pendidikan Luar Bandar
• kerjasama berpasukan dan semangat sepunya warga KPM bagi mengoptimumkan
sumber tenaga dan kewangan untuk menjayakan program pendidikan; 10.11 Buat pertama kalinya, Kerajaan telah
• sistem dan prosedur kerja yang telus, kemas dan cekap serta penyebaran maklumat memberi perhatian khusus kepada
dan aliran komunikasi yang berkesan termasuk mempunyai sistem maklum balas usaha melonjakkan pendidikan luar
yang cekap; bandar bagi merapatkan jurang
• program latihan dan pembangunan profesional yang bersesuaian dan berterusan; antara bandar dan luar bandar
dan supaya semua sekolah dan pelajar
• penggunaan ICT sebagai pengupaya bagi membantu p&p serta pengurusan dan mempunyai peluang dan keupayaan
pentadbiran, termasuk pengurusan maklumat dan pengutipan data. untuk cemerlang. Oleh itu, melalui
kerjasama BBPN dan DPN, KPM akan
STRATEGI DAN TUMPUAN MASA HADAPAN melaksanakan projek-projek yang
dikenal pasti sebagai berimpak tinggi
Badan Bertindak Pelaksanaan Negara dalam tempoh tiga tahun pertama
RMKe-9 untuk mengurangkan jurang
10.09 Kerajaan telah menubuhkan Badan Bertindak Pelaksanaan Negara (BBPN) yang pendidikan ini. Projek-projek berimpak
dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri bagi menyusun strategi pelaksanaan, tinggi ini meliputi aspek infrastruktur,
pemantauan dan penilaian yang efektif bagi projek-projek berimpak tinggi (High peralatan, guru, kurikulum dan
Impact Projects (HIPs)). Pada masa yang sama, BBPN berusaha mewujudkan Masyarakat program bantuan serta khidmat
Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera Generasi Baru (MPPB2). Penubuhan BBPN sokongan iaitu:
sebagai badan induk pelaksanaan mencerminkan keprihatinan dan kesungguhan • memperluas program pendidikan
yang amat tinggi oleh Kerajaan terhadap kejayaan RMKe-9. Bagi memastikan usaha prasekolah KPM dengan me-
yang lebih berfokus dan berterusan, Direktorat Pelaksanaan Negara (DPN) ditubuhkan nyediakan lebih 2,400 kelas
sebagai agensi pelaksana berpusat yang bertanggungjawab kepada BBPN. prasekolah di luar bandar bagi
hampir 61,000 kanak-kanak
10.10 DPN akan berganding bahu dengan KPM bagi menggerakkan strategi pelaksanaan, berumur 5-6 tahun termasuk me-
pemantauan dan penilaian projek-projek yang dikenal pasti mempunyai impak yang nyediakan latihan guru prasekolah
tinggi kepada masyarakat. Projek-projek berimpak tinggi merupakan rancangan dan kemudahan komputer serta
pembangunan Kerajaan yang menjadi nadi utama dalam Misi Nasional dan mempunyai perisian;
kesan langsung kepada masyarakat. DPN dan KPM akan mewujudkan pengurusan • memperbaiki penyediaan ke-
yang mantap dan khusus bagi mengendalikan pelaksanaan HIPs. Tatacara pelaksanaan mudahan asas seperti bekalan
yang lebih efektif diselaraskan melalui pembentukan pasukan pakar (dedicated team) elektrik 24 jam bagi 900 sekolah
untuk setiap projek HIPs. Proses perancangan dan pengurusan projek (Planning and dan bekalan air bersih bagi 300
Project Management (PPM)) yang bersifat holistik diguna pakai sebagai kerangka kerja. sekolah;
Permasalahan yang melampaui sempadan kerja KPM dan DPN akan dipanjangkan untuk • meningkatkan kemudahan bilik
pengetahuan dan tindakan BBPN bagi memastikan semua HIPs dilaksanakan dengan darjah luar bandar supaya
jaya dan berkesan. mencukupi dan berkualiti dengan
menyediakan sekolah baru,
136 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

bangunan tambahan dan gantian 10.12 Projek-projek ini dijangkakan mempunyai impak besar yang meliputi:
serta mengubahsuai dan menaiktaraf • murid Tahap 1 yang dapat menguasai 3M meningkat daripada 92.3 peratus kepada
lebih 2,600 sekolah rendah dan lebih 95.0 peratus;
menengah; • murid yang perlu pemulihan berkurangan daripada 7.7 peratus kepada kurang 5.0
• menyediakan asrama sekolah baru peratus;
• keperluan Skim Baucar Tuisyen berkurangan daripada 100 peratus kepada 80.0
dan memperbaiki asrama sedia ada
peratus;
bagi menampung keperluan hampir
• jurang pencapaian pelajar berkurangan daripada 1-14 peratus mengikut mata
65,000 penghuni serta menyediakan
pelajaran kepada kurang 20.0 peratus perbezaan pencapaian;
tambahan bagi peruntukan makanan • pelajar sekolah menengah luar bandar yang dapat mengambil MPV meningkat
untuk 280,000 penghuni; daripada 5.0 peratus kepada 8.0 peratus;
• mempertingkatkan kelas pemulihan • kadar keciciran luar bandar berkurangan daripada 1.2 peratus kepada kurang 1.0
di luar bandar sebanyak 5,000 kelas peratus pada peringkat sekolah rendah dan daripada 16.7 peratus kepada kurang
bagi memperkukuh penguasaan 10.0 peratus pada peringkat sekolah menengah;
kemahiran 3M; • taraf kesihatan murid luar bandar bertambah baik dan ketidakhadiran murid
• memperluas penawaran Mata berkurangan; dan
Pelajaran Vokasional (MPV) kepada • guru berkualiti dan berpengalaman lebih bersedia berkhidmat di pedalaman.
480 sekolah luar bandar bagi
meningkatkan peluang pelajar kurang Sistem Penyampaian Pendidikan
cenderung akademik mengikutinya;
• membestarikan sekolah luar bandar 10.13 Penyelarasan program, sumber tenaga, kewangan dan kepakaran penting bagi
dengan memberi tumpuan khusus memastikan kesan sinergi dan impak yang maksimum untuk setiap program yang
kepada sistem pengajaran dan akan dilaksanakan. Penyelarasan juga penting bagi memastikan pihak berkepentingan
pembelajaran termasuk penyediaan mempunyai peluang yang luas untuk memberi sumbangan dalam program-program
makmal komputer, pusat akses, yang dirancang. Untuk mencapai matlamat yang dirancang, KPM akan mempakejkan
kelengkapan teleconferencing dan semula program sedia ada dan mengenal pasti kumpulan sasaran secara lebih jelas.
web-TV serta sistem komunikasi Melalui kaedah ini, KPM yakin program-program yang akan dilaksanakan bukan sahaja
termasuk telefon satelit dan faks efektif dan cekap, malah dapat memberikan impak yang dikehendaki kepada golongan
wireless; sasaran.
• menyediakan tambahan bagi
peruntukan Rancangan Makanan 10.14 KPM berusaha untuk mengenal pasti pendekatan yang bersesuaian bagi menggembleng
Tambahan untuk keperluan 550,000 tenaga pihak berkepentingan berdasarkan kekuatan dan keupayaan mereka,
murid luar bandar; dan antaranya:
• menyediakan insentif bagi guru • menggunakan kepakaran pihak swasta dalam aspek-aspek tertentu seperti melantik
yang berkhidmat di kawasan luar syarikat pakar perunding bagi mengkaji dan menilai semua inisiatif ICT yang telah
bandar seperti elaun khas mengikut dilaksanakan oleh KPM dan seterusnya mencadangkan Pelan Strategik ICT;
lokasi dan tahap kesusahan, elaun • penglibatan aktif pada peringkat antarabangsa dengan memastikan KPM mendapat
balik kampung, insuran guru dan tempat dan mempunyai suara dalam organisasi pendidikan seperti UNESCO; dan
penyediaan serta penambahbaikan • memperkukuh jalinan dengan negara lain bagi menimba pengalaman terbaik dalam
rumah guru dan bekalan perabot. pendidikan.
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 137

10.15 KPM telah memperkenalkan pelbagai langkah untuk meningkatkan keberkesanan 10.20 Kejayaan PIPP bergantung kepada
sistem penyampaian pendidikan. Antaranya, menubuhkan Pasukan Petugas Khas bagi kefahaman dan komitmen warga
mengurangkan karenah birokrasi yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran dan KPM terhadap dasar dan strategi
dianggotai oleh semua pengarah jabatan/bahagian KPM. Pasukan tersebut berfungsi pelaksanaannya. PIPP merupakan
untuk mengkaji dan meneliti proses dan prosedur KPM bagi mempertingkatkan ketelusan panduan kepada seluruh warga KPM
dan kecekapan pengendalian urusan di KPM. agar dapat melaksanakan tugas dan
tanggungjawab masing-masing secara
10.16 Bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian beberapa strategi lebih terancang, terarah dan berfokus.
pelaksanaan telah dirangka dalam PIPP ini seperti di Jadual 10.2. Melalui dokumen ini, warga KPM
dapat menghayati setiap dasar yang
Sistem Pemantauan dan Penilaian diwujudkan, memahami sepenuhnya
matlamat dan sasaran yang ingin dicapai
10.17 KPM juga akan berusaha memantapkan mekanisme pemantauan pada semua peringkat dan seterusnya menterjemahkannya ke
bagi menjayakan PIPP. Setiap ketua jabatan dan bahagian di KPM, JPN, PPD/G dan sekolah dalam bentuk tindakan di peringkat
perlu menyediakan KPI masing-masing. Pada setiap peringkat ini, sistem pangkalan data masing-masing.
bersepadu akan dibangunkan agar prestasi individu, bahagian dan jabatan dapat dinilai
secara telus. Mekanisme pemantauan dan koordinasi projek juga perlu dipertingkatkan 10.21 PIPP penting kerana ia akan
untuk memastikan setiap projek yang dilaksanakan menepati objektif dan sasaran yang menyediakan asas yang kukuh untuk
digariskan melalui: melonjakkan sistem pendidikan
• Penubuhan Jawatankuasa Khas Pemantauan PIPP yang dipengerusikan oleh Menteri negara ke tahap yang lebih tinggi dan
Pelajaran; menjadikannya bertaraf dunia. Asas
• Penubuhan Jawatankuasa Kerja pada peringkat KPM yang dipengerusikan oleh Ketua ini pula penting ke arah membantu
Setiausaha; dan kejayaan Misi Nasional dan Wawasan
• Penubuhan Jawatankuasa Kerja pada peringkat negeri yang dipengerusikan oleh 2020.
Pengarah JPN.

10.18 Bagi memastikan tahap komitmen dan kualiti kerja yang tinggi dikekalkan, KPM akan
berusaha untuk mempertingkatkan aspek-aspek kebajikan warga KPM dan menyediakan
persekitaran kerja yang kondusif termasuk menaik taraf dan memperbaiki pejabat guru
besar dan pengetua, pejabat guru dan rumah guru, bangunan dan pejabat di PKG, PSPN,
JPN dan PPD. “Semoga akan terbina tamadun
agung yang dihormati di persada
MELANGKAH KE HADAPAN
dunia”
10.19 Tempoh lima tahun RMKe-9 ialah tempoh yang sangat signifikan bagi membangunkan
(Ucapan Perdana Menteri
modal insan minda kelas pertama untuk mencapai hasrat Wawasan 2020. Justeru, PIPP
di Dewan Rakyat, 31 Mac 2006)
dirangka untuk memenuhi matlamat pendidikan dan negara serta memastikan pendidikan
yang berkualiti ke arah melahirkan Bangsa Malaysia yang maju mengikut acuansendiri.
138 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Jadual. 10.1 Penyediaan Infrastruktur dalam RMKe–9 bagi Meningkatkan Kecekapan dan Keberkesanan Sistem
Penyampaian Pendidikan
Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan *Anggaran Bilangan Projek Jumlah Jumlah Kos
sistem penyampaian pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 Projek
Projek Pengkomputeran Pengurusan
Peluasan KPM Net – – 1 – – 1 24,000,000
Pengurusan Pusat Data dan Khidmat Sokongan – – 1 – – 1 26,300,000
Pembangunan Pusat Dokumentasi KPM – 1 – – – 1 2,000,000
Pelan Strategik ICT – 1 – – – 1 90,000,000
SchoolNet – – 1 – – 1 180,000,000
EMIS – 1 – – – 1 1,500,000
Sistem Pemantauan Projek Sekolah (SPPS) – 1 – – – 1 8,000,000
Jumlah – 4 3 – – 7 331,800,000
Pembinaan Bangunan JPN, PPB, PPD/G, PSPN
JPN (baru, tambahan, gantian) – – – – – 14 96,700,000
PPD/G (baru, tambahan, gantian) – – – – – 76 214,000,000
Bangunan PKG baru – – – – – 14 36,250,000
PSPN baru – – – – – 3 8,600,000
RECSAM – – – – – 1 10,000,000
Pejabat baru PTPB – – – – – 3 6,000,000
Pusat Kokurikulum – – – – – 5 50,000,000
Jumlah – – – – – 116 421,550,000
Projek Ubah Suai Naik Taraf
Sokongan pendidikan (JPN, PPB/PPD, Asrama – 45 460 95 2 602 149,400,000
harian, PSPN, PTPB/PKG)
Lembaga Peperiksaan Malaysia
Item Creation and Management System – – 1 – – 1 17,400,000
Online Test Delivery – – 1 – – 1 4,000,000
Life Time Database – – 1 – – 1 1,300,000
Menaik taraf dan keselamatan LPM – – 1 – – 1 3,900,000
Jumlah – – 4 – – 4 26,600,000
*Anggaran bilangan projek merujuk tahun projek dimulakan
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 139

Jadual 10.2 Strategi Pelaksanaan bagi Meningkatkan Kecekapan dan Keberkesanan Sistem Penyampaian Pendidikan
FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN
PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
Meningkatkan kecekapan • Penstrukturan semula Menstrukturkan semula Struktur baru organisasi Dikemukakan ke JPA: 2007
dan keberkesanan organisasi KPM organisasi KPM KPM – Bhg. Audit Dalam,
pengurusan, pentadbiran JPT, JAPIM, JPN, Bhg
dan kepimpinan Pembangunan &
pendidikan Penilaian Kompetensi,
Sektor Teknikal (BPP)
– BPPDP, PPK, BS, 2008
Cawangan Akaun,
BHA,BTMK
• Peningkatan • Meningkatkan Prestasi capaian – Up-time 90%
infrastruktur dan rangkaian dalaman – Utilization lebih 70%
kemudahan ICT • Meningkatkan lebar – Response time kurang
jalur 10 saat
• Mewujudkan sistem
rangkaian bersepadu
• Menaik taraf Pusat
Data
• Penyediaan • Membina Bilangan pejabat Seperti disasarkan 2010
kemudahan pejabat – IAB baru
pendidikan yang – Bangunan Asrama
mencukupi IAB Cawangan
Utara
– Bangunan
tambahan Kuarters
Staf Ikhtisas &
kemudahan blok
lain
• Membina/menambah
dan ganti bangunan
JPNPPD/G
• Membina bangunan
baru PKG
• Membina bangunan
tambahan pejabat
PSPN
• Membina Pusat
Kokurikulum Negeri
• Meningkatkan Bilangan Kajian Impak Seperti disasarkan 2006-2010
Kajian Impak dan dan Keberkesanan
Keberkesanan
• Pemantapan • Menyediakan Pelan Pelan Pembangunan Terhasil 2006
pembangunan Pembangunan Staf Staf
sumber manusia
• Mengukuhkan sistem • Database berpusat Maklumat personel KPM 2008
maklumat KPM • Gudang data KPM berpusat
dengan mewujudkan
sistem komprehensif
dan bersepadu
140 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

FOKUS STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR TAHUN


PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENCAPAIAN
• Menggerakkan JPPSM JPPSM digerakkan Sumber Manusia 2006
bagi menyelaras KPM Terancang
semua fungsi/tugas
berkaitan pengurusan
sumber manusia KPM

• Melaksanakan Bilangan staf sokongan 3000 2010


program bimbingan menerima latihan
dan latihan

Meningkatkan kecekapan Pemantapan pengurusan • Pemberian autonomi • Peluasan sekolah 200 sekolah x 5 tahun 2010
dan keberkesanan kewangan dan mengurangkan bertaraf PTJ
pengurusan kewangan karenah birokrasi • Peluasan sistem geran 100 sekolah x 5 tahun 2010
pendidikan kepada sekolah di
Sarawak
• Peluasan sistem geran 800 sekolah 2010
kepada sekolah di
Sabah
• Mengkaji norma Kajian norma Norma perjawatan baru 2006
perjawatan perjawatan Pembantu diluluskan
pengurusan kewangan Tadbir Kewangan
• Meningkatkan Bilangan personel 1500 ketua jabatan/ 2010
latihan pengurusan yang menerima latihan pegawai/staf sokongan
kewangan pengurusan kewangan di PTJ setiap tahun

• Leverage kepada • Peluasan sistem 1000 sekolah x 5 tahun 2010


penggunaan ICT penyaluran PCG
dalam pengurusan melalui akaun bank
kewangan sekolah
• Peluasan pelaksanaan 200 PTJ x 5 tahun 2010
eSKPKB
• Peluasan pelaksanaan 100 PTJ x 5 tahun 2010
ePerolehan

Memantapkan sistem Pemantapan pengurusan • Meningkatkan • Peratus sekolah Peningkatan 2010


pemantauan dan penilaian pemantauan dan penarafan kendiri melaksanakan
program pendidikan penilaian program sekolah menerusi penarafan kendiri
SKPM • Peratus sekolah Peningkatan
mencapai tahap
‘Harapan’ skala SKPM
• Meningkatkan aktiviti Peratus sekolah yang 100% 2010
penaziran diperiksa

• Meningkatkan Bilangan pencalonan Peningkatan 2010


penilaian program
penganugerahan
Guru dan Sekolah
Cemerlang
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 141

Senarai Singkatan
SINGKATAN TAJUK SINGKATAN TAJUK
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder J-QAF Jawi, Al-Quran, Arab dan Fardu Ain
AADK Agensi Antidadah Kebangsaan KBS Kementerian Belia dan Sukan
BBPN Badan Bertindak Pelaksanaan Negara KGMMB Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat
BCK Bahasa Cina Komunikasi KeKKWA Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
BISP Bayaran Insentif Subjek Pendidikan KEMAS Jabatan Kemajuan Masyarakat
BD Bilik Darjah KKM Kementerian Kesihatan Malaysia
BM Bahasa Malaysia KPI Indikator Prestasi Utama
BPG Bahagian Pendidikan Guru KPK Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar KPLI Kursus Perguruan Lepas Ijazah
Pendidikan
KPM Kementerian Pelajaran Malaysia
BTK Bahasa Tamil Komunikasi
KPTM Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
BTP Bahagian Teknologi Pendidikan
KUP Khas Untuk Penyandang
DBN Dasar Buku Negara KWAPM Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin
DBP Dewan Bahasa dan Pustaka LAN Lembaga Akreditasi Negara
DPN Direktorat Pelaksanaan Negara LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia
GATS General Agreement on Trade in Services MBKM Majlis Buku Kebangsaan Malaysia
GSTT Guru Sandaran Tidak Terlatih MDC Multimedia Development Corporation
HIPs High Impact Projects MEKAR Mengenali dan menangani emosi kanak-kanak
HSP Huraian Sukatan Pelajaran dan remaja
IAB Institut Aminuddin Baki MGB Majlis Guru Besar
IEA International Association for the Evaluation of MKJR Majlis Keselamatan Jalan Raya
Educational Achievement MOM Majlis Olimpik Malaysia
ICT Teknologi Maklumat dan Komunikasi MPAV Mata Pelajaran Aliran Vokasional
ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan MPV Mata Pelajaran Vokasional
IPG Institut Pendidikan Guru MSN Majlis Sukan Negara
IPS Institusi Pendidikan Swasta MTPD Majlis Tindakan Pendidikan Daerah
IPTA Institusi Pendidikan Tinggi Awam
MQF Malaysian Qualification Framework
IPTS Institusi Pendidikan Tinggi Swasta
MPM Majlis Peperiksaan Malaysia
ITNM Institut Terjemahan Negara Malaysia
MteST Malaysian Teachers Selection Test
LPBT Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahunan
OECD Organization for Economic Co-operation and
JKMD Jawatankuasa Kabinet Membanteras Gejala Dadah Development
JPA Jabatan Perkhidmatan Awam OKU Orang Kurang Upaya
JPN Jabatan Pelajaran Negeri PEMADAM Persatuan Mencegah Dadah Malaysia
JPG Jabatan Pendidikan Guru
PIN Pelan Integriti Nasional
JPPP Jawatankuasa Bertindak Pendidikan Pencegahan dan
Publisiti PIP Program Intervensi Pelajar
142 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

SINGKATAN TAJUK SINGKATAN TAJUK


PIPP Pelan Induk Pembangunan Pendidikan SBT Skim Baucar Tuisyen
PISMP Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan SEAMEO United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
PJJ Pendidikan Jarak Jauh
SK Sekolah Kebangsaan
PKG Pusat Kegiatan Guru
SKM Sekolah Kurang Murid
PKPG Program Khas Pensiswazahan Guru
SKPM Standard Kualiti Pelajaran Malaysia
PKPSM Persatuan Kebangsaan Pengetua Sekolah Menengah
SLAD Skim Lencana Antidadah
PPB Pejabat Pelajaran Bahagian
SM Sekolah Menengah
PPD Pejabat Pelajaran Daerah
SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama
PPG Pejabat Pelajaran Gabungan
SMAR Sekolah Menengah Agama Rakyat
PPP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
P&P Pengajaran dan Pembelajaran SMAN Sekolah Menengah Agama Negeri
PPPLD Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepas Diploma SMT Sekolah Menengah Teknik
PPPS Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah SPT Sukan Prestasi Tinggi
PSPN Pusat Sumber Pelajaran Negeri SR Sekolah Rendah
R&D Research and Development SRAR Sekolah Rendah Agama Rakyat
RIMUP Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan S&T Sains dan Teknologi
RMKe-8 Rancangan Malaysia Kelapan SSM Sekolah Sukan Malaysia
RMKe-9 Rancangan Malaysia Kesembilan SUS Sukan Untuk Semua
RMT Rancangan Makanan Tambahan TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study
SAD Sistem Aduan Disiplin UPE Unit Perancang Ekonomi
SBK Sambutan Bulan Kemerdekaan USNT Ubah Suai Naik Taraf
SBP Sekolah Berasrama Penuh WAN Wide Area Network
SBPI Sekolah Berasrama Penuh Integrasi