Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan

Kurikulum merupakan suatu aktiviti pengajaran dan pmbelajaran. Kandungan struktur bidang ataupun kursus yang menjurus kepada satu-satu bidang berdasarkan kepada kandungan pelajaran yang telah ditetapkan dalam sukatan pelajaran pendidikan jasmani KSSR. Ia menekankan keupayaan dan oerkembangan murid yang cerdas dan aktif aerta berupaya memenuhi keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid.

Definisi Pendidikan Jasmani


Pendidikan Jasmani merupakan satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan kemampuan dan pretasi seserong individu melalui aktiviti-aktiviti fizikal terpilih bagi mencapai keputusan yang dikehendaki. Menurut Petitor (n.d), Pendidikan Jasmani merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh merankumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitf, afektif, social dan emosi.

Konsep Pendidikan Jasmani


Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanak-kanak untuk mengamalkan gaya hiduo aktif dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman-pengalaman pembelajaran yang rapi dan berturutan, Merupakan sebahagian daripada pendidikan bertujuan menjadikan pelajar sihat, cergas dan produktif dengan pemupukan nilai, sikap, pengetahuan dan amalan kesihatan serta kecergasan dalam sehidup harian. Proses pembelajaran yang dilaksanakan merangkumi aspekaspek tertentu akan diberi peluang kepada pelajar untuk mencuba semua aktiviti fizikal. Menurut daripada pakar Pendidikan Jasmani pada tahun 1990-an Pendidikan Jasmani diteriam secara luas sebagai model Pendidikan Jasmani dikatakan merupakan pendidikan dari, tentang dan melalui aktivitas jasmani. Menurut Jess Feiring Williams ( 1999 dalam Freeman, 2001 ). Pendidikan Jasmani menekankan pwndidikan fizikal melalui pemahaman sisi kealamiakan fitrah manusia ketika sisi keuntuhan individu adalah fakta yang tidak dapat dipangkiri. Pendidikan Jasmani diertikan sebagai pendidikan melalui fizikal. Pendidikan Jasmani terkaitan dengan kelomok , pembelajran mental, intelektual, emosional dan estetika. Pendidikan melalui fizikal maksudnya adalah pendidikan melalui aktivitas tujuannya mencakup semua aspek perkembangan kependidikan termasuk pertumbuhan mental dan sosial siswa.

James A baley dan David A Field ( 2001,dalam Freeman,2001 ) menekankan bahawa pendidikan Jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi dan pembelajaranan secara organik, meuromuscular, intektual, social, kultural, emosional dan estetika yang dihasilkan dari proses pemilihan berbagai aktivity jasmani. Pendidikan Jasmani memiliki bidang garapan yang makin luas. Pendidikan Jasmani sebaliknya berbeza dengan isitilah Sport , Play dan Game. Sport lebih bermakna dengan kegaitan aktivitas jasmani kompetitif. Play dan Game adalash bermain dan permainan.

Objektif Pendidikan Jasmani


Pendidikan Jasmani hendaklah mencapai bersifat menyeluruh bukan hanya tujuan perkembangan fizikal, tetapi juga perkembangan kognitif, neuromuscularm afekti-social-emosional dan bahkan moral sekalipun. Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Pendidikan Jasmani dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok: 1. Hendaklah dilaksanakan melalui fizikal. 2. Bertujuan mencakup bebagai aktivitas gross motorik dan keterampikan yang tidak selalu. 3. Perkembangan kognitif dan afektif.

Dengan kata lain Pendidikan Jasmani adalah merupakan mata pelajaran yang diperkenalkan do sekolah yang memiliki kesepadan di anatara domain kognitif dan domain psikomotor. Kerja kursus ini membincangkan tiga domain aspek pembelajran dalam Pendidikan Jasmani KSSR dan tajuk-tajuk yang terdapat didalam setiap aspek serta mengenalpasti aspek pembelajaran yang terdapat dalam komponen kemahiran bagi Tahun 2.

Aspek Kognitif
Pembangunan Kognitif melibatkan pengumpulan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. Pembangunan Kognitif juga melibatkan rangsangan pemikiran yang terdiri daripada elemen kreativiti, penyelidikan, perkaitan, kebolehan, pengamalan dan pengukuhan. Pengetahuan dalam aktiviti oendidikan luar misalnya dapat menjadikan oendidikan luar dapat dilaksanakan dengan berkesan. Pengetahuan tentang displin pendidikan luar juga penting bagi menjadikan aktiviti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna. Kebaikan pendidikan luar boleh memberi kekuatan fizikal tetapi seharusnya dapat memberi kekuatan kognitif. Selain itu, pendidikan Jasmani bukan sahaja memberi latihan fizikal tetapi unsur kemahiran berfikir seperti penyelesaian masalah, pemahaman, penilaian dan kreativiti. Aspek Kognitif merangkumi pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti seperti permainan padangm permainan gelanggang, olahraga serta rekresi juga oengting bagi menjadikan aktiviti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna. Hasil yang baik akan diperolehi bukan saja memberi kekuatan fizikal ,alah harus memberi kekuatan kognitif. Dalam askpek Kognitif beberapa sifat yang penting memainkan oeranan yang tertentu. Aspek Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah, Menurut Bloom (1956) tujuan domain kognitif terdiri atas enam bagian : pengetahuan, pemahamanm, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Pengetahuan mengingat keterangan dengan benar. Selain itu, pemahaman merupakan sesuatu teori mengacu kepada kemampuan memahami makna materi. Seterusnya, penerapan kepada materi sudah diperlajari oada situasi yang baru dan menyangkut pengguanaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berfikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Peringkat yang seterusnya adalah analisis, ia mengacu kepada kemampuan menghuraikan materi ke dalam komponen-komponen sebab atau mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dapat lebih dimengerti. Sintesa, aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif. Sintesis merupakan kemampuan tinggkat bersifat yang lebih tinggi daripada kemampuan sebelumnya. Tujuan yang terakhir ialah Evaluasi. Evaluasi merupakan tingkat kemmapuan berfikir yang tinggi, ia mengacu kemampuan memberuikan pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Apek Kognitif lebih didominasi oleh alur-alur teoritis dan abstrak. Pengetahuan akan menjadi standar umum untuk melihat kemampuan kognitif seseorang dalam pengajaran. Sebagai kesimpulan, askpek kognitif mengutamkan amalan pemikiran seseorang murid, bagaimana murid memproseskan penerokaan serta menyelesaian masalah, selain itu murid hendaklah mempunyai sikap ingin tahu dan sikap berimaginasi kreatif dan kritis.

Aspek Afektif
Matlamat utama yang diingini dalam semua program Pendidikan Jasmani pada umumnya tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran social. Perkembangan individu melibatkan sikap, emosi, apresiasi dan nilai serta pembentukan sahsiah. Pendidikan Jasmani juga perlu menekankan nilai yang baik seperti tolong-menolong, menghargai sumbangan, kepentingan menjaga kesihatan fizikal, menghormati orang lain dan oeminpin serta berkerjasama dalam kumpulan aktiviti. Selain itu, penggunaan masa lapang yang berguna ia memiliki sikap positif terhadap kecergasan. Emosi adalah suatu elemen yang penting dalam perkembangan kanak-kanak melalui penglibatan bersama rakan sebayanya. Aktiviti Pendidikan Jasmani dapat membentuk emosi yang stabil di kalangan pesertanya. Pendidikan Jasmani adalah suatu medium yang dapat membantu dalam pembayaran social. Selain itu, aktiviti sukan dapat membantu seseorang individu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat dlama jenis-jenis keadaaan. Pendidikan luar adalah suatu aspek yang dapat perkembangan jari social. Melalui kepimpinan yang sempruna dan teratur akan menjadi pendidikan luar sebagai jambatan utama untuk mencapau matlamat social. Domain afektif atau intelektual adalah mengenal sikap, meminat, emosi, nilai hidup dan operasiasi siswa. Menurut Krathwol (1964) klasifikasi tujuan domain afektif terbahagi lima kategori iaitu penerimaan, pemberi respon, penilaian, organisasi dan karateriasi. Penerimaan merupakan tingkat hasil berlajar terendah dalam domian afektif, ia memberi respon terhadap sitimulasi yang tepat. Tingkat yang seterusnya adalah pemberian respon. Dalam hal ini, siswa menjadi secara afektif menjadi peserta dan teertarik. Tujuan penilaian dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan opresiasi. Yang berikut adalah organisasi , ia membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercerin dalam suatu filasafat hidup. Tujuan terakhir ialah karaterisasi, ini ada hubungannya dengan keteratturan peribadi, social dab emosi jiwa. Aspek Afektif dalam pesikologi akan memberi peranan tersendiri untuk dapat menyimpan menginternalisa sikap sebuah nilai yang di peroleh lewat kognitif dan kemanpuan organisasi afektif itu sendiri.

Aspek Psikomotor
Objektif aspek Psikomotor memberi tumpuan kedapa perihal kuantiti pengerakan yang mampu dipamerkan. Aspek ini melibtakan beberapa prinsip asa seperti kekuatan, kelentuhan, daya tahan kardiovaskular dan otot, ketangasan, kepantasan dan kelajuan. Dalam pelajaran Pendidikan Jasmani mempunyai kemampuan untuk menghasilkan aktiviti yang sesuai kepada pelajar. Melalui proses pembelajaran yang berkesan untuk memenuhi keperluan pelajar. Proses program-program yang terancang dalam aktiviti kokurikulum boleh diambil kira oleh murid-murid dalam struktor utama sperti sekolah dan keperluan pelajar sebagai matlamat. Aspek Psikomotor merangkumi beberapa komponen yang sangat penting seperti kecergasan, kemahiran, kekuatan otot, daya tahan otot dan oengamatan motor. Domain Psikomotor adalah kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fisik. Menurut Davc (1970) klasifikasi tujuan domain psokomoto terbahagi lima kategori iaitu: Peniruan, manipulasi, ketetapan, arikulasi dan pengalamiahan. Peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Manipulasi menekakankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melaui latih. Tujuan yang seterusnya adalah ketetapan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahankesalahan di batasi sampai pada tingkat minimum. Arikulasi menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal diantara gerakan-gerakan yang berbeza. Menurut tingkah laku pengalamiahan ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Pengalamiah merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domian psikomotor. Domain psikomotor lebih mengorentasikan pada proses tingkah laku atau pelaksanaan di mana sebagai fungsinya adalah untuk meneruskan nilai yang terdapat lewat kognitif dan diinternalisasikan lewat afektif sehingga mengorganisasi dan diaplikasikan dalam bentuk nyata oleh domain psikomotor ini.

Komponen Kemahiran
Aspek pembelajaran yang terdapat dalam komponen kemahiran bagi Tahun 2 adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Tiga aspek dalam komponen kemaghiran mengandungi aspek pembelajaran yang berbeza, iaitu Aspek Kemahiran pergerakkan , Aspek Aplikasi pengetahuan dalam pergerakan dan Aspek kesukanan. Komponen Kemahiran dalam aspek kemahiran dan pergerakkan asas berkaitan dengan aspek pembelajaran yang bertajuk Aspek Psikomotor. Aspek Psikomotor merupakan satu kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fizikal. Komponen Kemahiran iaitu aspek kemahiran dan pergerakkan asas memberitahui tentang kemahiran pergerakkan bagaimana pergerakkan boleh dilakukan. Konsep ini memudahkan murid-murid memahami asas pelbagai aktiviti dan permainan untuk tujuan menerokan pergaulan dan membina pemahaman tentang pelbagai jenis pergerrakkan badan. Aspek ini terbahagi kepada 4 konsep yang penting iaitu kesedaran tubuh badan, kesedaran ruang, beban dan perhubungan. Dalam komponen kemahiran terdapat satu aspek yang sangat berhasil iaitu pergerakkan asas. Tujuan pengajaran kemahiran ini mendorong kanak-kanak untuk mengkaji pertailian antara pergerakkan asas dengan elemen-elemem pergerakkan. Selain itu, ia juga melaitih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul. Yang seterusnya adalah meningkatkan kesedaran kanak-kanank tentang pergereakkan yang dihasilkan. Kemahiran pergerakkan asas dikategorikan dalam kemahiran-kemahiran asas bersama komponen yang lain iaitu kemahiran manipulatif, kemahiran asa sukan dan kemahiran asas fizikal. Kemahiran pergerakkan asas dibahagi kepada Kemahiran Lokomotor dan Kemahiran Bukan Lokomotor. Kemahiran Lokomotor memerlukan individu bergerak melalui ruang iaitu dari datu tempat ke satu tempat yang lain. Lokomotor dibahagi kepada Lokomotor Beritama Sekata dan Lokomotor Beritama Tidak Sekata. Kemahiran Bukan Lokomotor adalah kemahiran yang boleh dilakukan tanpa menggerakkan dasar menyokong seseorang. Kemahiran Manipulatif merupakan kemahiran asas yang disediakan untuk mempelajari kemahiran-kemahiran asas sukan. Melalui kemahiran ini, murid dapat mengawal dan mengendalikan pelbagai objek yang tertentu. Aspek mengajaran Psikomotor yang terdapat dalam komponen kemahiran Tahun 2 mementingkan pengetahuan tentang kecergasan fizikal dan kemahiran sukan atau kemahiran. Tujuan ini bersifat serata dengan aspek kemahiran dan pergerakkan yang terdapat dalam silibus pengajaran Modul 1 Kemahiran Tahun 2.

Aspek seterusnya ialah Aspek Kognitif. Aspek Kognitif merupakan keupayaan berfikir serta menginterapretasi yang melibatakan rangsangan pemikiran yang terdiri daripada elemen-elemen kreativiti, penyelidikan, perkaitan, kebolehan, pengamalan, dan pengukuhan. Aspek ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Matlamat aspek ini adalah mengaplikasi pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip dan strategi pergereakkan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal. Prinsip pergerakkan menyokong pelaki pergerakkan berubah mengikut pergerakkan. Pembelajaran kemahiran ini melibatakan objek seperti pundi, bola kecil, bola besar, gelung rotan, tali dan relang getah. Tujuan mengaplikasi pengetahuan kemahiran pergerkkan asa adalah mengembangkan kemampuan mengjali, menemukan sesuatu, memahami, memperolehi pengetahuan dan memberi keputusan. Selain itu, kemahiran aplikasi pengetahuan juga meninkatkan oengetahuan peraturan, pemahaman, keselamatan dan etika. Aspek ini juga mengembangkan kemampuan pengguanaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktiviti jasmani.Tujuan terakhir adalah meningkatkan pemahaman tentang memecahkan masalah-masalah perkembangan melalui gerakan. Komponen terakhir ada Kesukanan. Kesukanan terlibat dalam aspek Afektif. Matlamt utama yang ingin dalam aspek afektif adalah menumpukan kepada perkembangan individu dan ke mahiran social. Perkembangan ini dapat menekankan nilai yang baik dipupukan di kalangan murid-murid semasa pembelajran sedang dijalankan. Aspek kesukanan mempunyai lima peranan yang dikemukakan iaitu keselamatan dan pengurusan, tangungjawab kendiri, interaksi social dan dinamia kumpulan. Murid-murid di ajar supaya mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan melalui aktiviti yang tertentu. Dalam sistem Pemberlajaran dan pengajaran guru-guru akan meminta mirid-murid menyediakan diri dan menmakai pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktiviti. Selain itu, aktiviti hendaklah dijalankan dalam ruang yang selamat. Sembelum menjalankan aktiviti sepatutnya mengenalpasti alatan yang digunakan selamat dan digunakan mengikut fungsi yang betul. Aspek ini juga mementingkan keselamatan dengan mematuhi peraturan keeselamatan di tempat aktiviti. Komponen Kesukanan melatihkan murid-murid supaya mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Murid-murid digalakkan melibatakan diri dan mengambil bahagian secara aktif. Selain itu, seorang individu sepatutunya menerima cabaran dan seeronok semasa melakukan aktiviti. Yang terpenting dalam aspek ini adalah menerma kemenangan dan kekalahan dalam permain dengan hati yang ikhlas.

Tujuan aspek kesukanan dijalankan ialah memupuk kebolehan berkomunikasi murid-murid dalam pelbagai cara melakukan aktiviti fizikal. Selanjutnya murid haruslah berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Aspek yang terakhir adalah berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan yang teragih. Murid-murid bersifat memmilih ahli kumpulan sendiri serta membentukan kumpulan dengan bersistematik semasa menjalankan aktiviti.

Kesimpulan
Pendidikan Jasmani merupakan satu proses yang bertujuan untuk mempertingkatkan kemampian dan pretasi seseorang indicidu melalui aktiviti fizikal terpilih bagi mencapau keputusan yang dikenhendaki. Pendidikan Jasmani dijalankan dengan beberapa domain yang sangat penting iaitu Aspek Psokomotor, Aspek Kognitif dan Aspek Afektif. Aspek Psikomotor mementingkan kemampuan yang menyangkut kegiatan otot dan fizikal. Tujuan domain psikomoto terbahagi kepada lima kategori iaitu: penirun, manipulasi, ketetapan, arikulasi dan pengalamahan. Komponen Kemahiran Tahun 2 yang terlibat dalam Aspek psikomotor adalah kemahiran pergerakkan asas. Aspek Kognitif adalah kemampuan intektual siswa dalam berfikir, mengetahuai dan memecahkan masalah. Tujuan domain dalam aspek ini adalah amalan berfikir, proses penerokaan, ikuri penemuan dan peyelesaian masalah. Komponen Kemahiran Tahun 2 yang terlibat dalam aspek ini adalah Aspek mengaplikasi pengetahuan dalam pergerakkan. Aspek Afektif bertujuan dalam perkembangan kawalan emosi, kemahiran bersosial, pembinaan nilai yang positif dan pembentuk siswa. Tujuan domain dalam aspek ini adalah memahami kosep kendiri. Komponen Kemahiran Tahun 2 yang terlibat dalam askpek ini adalah Aspek kesukanan.

Rancangan Pengajran Harian (RPH)


Mata Pelajaran Tajuk Sub tajuk/Kemahiran : : : Pendidikan Jasmani Rekreasi dan Kesenggangan Tresure Hunter

Tarikh
Masa Tahun Bil. Murid

:
: :

2 : -L -P

Hasil Pembelajaran Murid-murid dapat Melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: Psikomotor : Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi. Kognitif : Menggunakan kemahiran mencongklang, memukul, membaling dan menangkap semasa melakukan permainan tradisional dan rekreasi. Afektif : Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti menjejak dan mencari harta karun. Pengajaran dan Pembelajaran Penerapan Nilai Kemahiran Berfikir Strategi Utama : : : : meningkatan pengetahuan dan bekerjasama Bekerjasama Aplikasi menganalisi dan kemahiran pergereakkan asas Analisis

BIL. Bahan Sumber P & P 1. Gambaran peta 2. Kon tiga segi 3. Gula-gula 4. Tepung 5 Pinggan besar 6. Padang Besar 7. Kotak besar Bahagian/Masa Nama Bentuk Pengajaran Aktiviti Permulaan (5 minit) Memanaskan badan dan regangan Menjalakan aktiviti memanaskan badan

Fokus Pembelajaran dan Organisasi Kelas Bahagi muridmurid kepada 2 kumpulan.

Jumlah 2 20 30 2 pek 2 1 1 BSPP / Catatan

Perkembangan ( 15 minit)

Menjalankan aktiviti mencari kanun.

Penjelasan terhadap peraturan permainan Memilih ketua dalam setiap kumpulan

Akiviti yang dijalankan Dua kumpulan pelajar berlumba untuk mendapatkan peta yang sempurna. Kumpulan pertaman akan menerima peta yang sempurna.manakala kumpulan yang kalah akan menerima peta yang separuh hilang. Setelah dapat peta yang disediakan 2 kumpulan menujur kea rah yang di tetapkan dan menjalankan aktivit yang disediakan

oleh guru Setelah menghabiskan arahan yang diberi, kumpulan mana yang pertama memenuhi keperluan akan mula mencari harta kurun di padang besar. Dimana apda awalnya guru telah menyembungi harta itu. Memberi hadiah kepada kumpulan yang dapat ari harta karun. Kemuncak (5 minit) Pengajaran kepentingan bekerjasama Bagi penjelasan terhadap muridmurid tentang kepentingan bekerjasama, keyakinan kendiri dan keputusan menang dan kalah. Murid-murid hendaklah diminta berehat serta refleksi terhadap aktiviti yang dijalankan tadi.

1. Mementingkan keselamatan 2. Mempunyai keyakinan 3. Menerima keputusan Menjalankan aktiviti menyejukan badan

Penutup (5 minit)

Menyejukkan badan dan rumusan

Refleksi isi utama pengajaran : Murid-murid dapat menerima cabaran serta mempunyai keyakinan untuk menjalani. Sikap bekerjasama dan menerima kekalahan.