Anda di halaman 1dari 13

LATIHAN SOAL

1. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan al-Qur'an pada umatnya seperti dijelaskan dalam firman Allah . a. )99: (

2. Pernyataan yang benar tentang tafsir pada zaman Nabi adalah . a. Nabi mempersilahkan para sahabat menafsirkan al-Qur'an. b. Pada masa Nabi sudah dimulai pembukuan tafsir. c. Nabi tidak menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an d. Salah satu sumber tafsir pada masa ini adalah qoul shohabi e. Sudah mulai muncul tafsir bir ro'yi 3. Berikut yang bukan merupakan sebab perbedaan tingkatan pengetahuan para sahabat terhadap tafsir al-Qur'an adalah . a. perbedaan dalam pengetahuan tentang bahasa Arab b. perbedaan pengetahuan tentang tradisi bangsa Arab c. perbedaan intensitas dalam menimba ilmu pada Rasul d. perbedaan kedekatan dengan ahli kitab e. perbedaan kemampuan pemahaman dan penalaran 4. Para sahabat dalam menafsirkan al-Qur'an menjadikan ahli kitab sebagai salah satu sumber atau rujukan. Hal itu karena . a. sebagain ahli kitab juga mempelajari al-Qur'an b. ahli kitab memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas c. sebagian isi al-Qur'an bersinggungan dengan kitab suci mereka d. al-Qur'an dan Injil sama sama firman Allah e. sebagian isi al-Qur'an menggunakan bahasa Ibrani. 5. Berikut ini adalah sumber-sumber penafsiran al-Qur'an pada masa sahabat, kecuali . a. al-Qur'an d. ahli kitab b. as-Sunnah e. tarikh al arab c. ijtihad sahabat 6. Yang tidak termasuk ciri perkembangan tafsir pada masa sahabat adalah a. al-Qur'an belum ditafsirkan seluruhnya b. Jarang terjadi perbedaan dalam memahami makna al-Qur'an c. Penafsiran lebih bercorak ijmal d. Penafsiran menyentuh aspek bahasa dan ilmiah e. Penafsiran dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas

b. )501: ( c. )84: ( d.)88: ( e.)49: (

7. Perhatikan daftar ahli tafsir dari kalangan shabat berikut ini . 1. Abu Bakar bin shiddiq 5. Zaid bin Tsabit 2. Umar bin Khattab 6. Ibnu Abbas 3. Usman bin Affan 7. Ibnu Mas'ud 4. Ali bin Abi Thalib 8. Ubai bin Ka'ab Empat dari mereka yang paling dikenal sebagai mufassir adalah . a. 1, 2, 3, 4 d. 4, 6, 7, 8 b. 1, 3, 4, 5 e. 5, 6, 7, 8 c. 4, 5, 6, 7 8. Di antara sahabat mantan ahli kitab yang sering menjadi rujukan sahabat lain dalam memahami ayat-ayat yang terkait dengan kisah umat terdahulu adalah . a. Anas bin Malik d. Abu Musa Al sy'ari b. Ka'ab bin Akhbar e. Salman Al Farisi c. Abdullah bi Mas'ud 9. Pernyataan yang benar tentang tafsir pada zaman Nabi adalah . a. Pada masa Nabi sudah dimulai pembukuan tafsir b. Nabi mempersilahkan para sahabat menafsirkan al-Qur'an. c. Semua penafsiran nabi terhadap al-Qur'an terekam dengan baik sampai sekarang. d. Nabi tidak menafsirkan semua ayat-ayat al-Qur'an e. Salah satu sumber tafsir pada masa ini adalah qoul shohabi 10. Para shahabat ketika mendapat kesulitan dalam memahami suat lafadz atau ayat dari al-Qur'an, mereka merujuk pada bagian lain dari al-Qur'an, jika tidak medapatkan keterangan dari al-Qur'an, maka mereka merujuk pada keterangan Nabi. Dan jika mereka tidak mendapatkan keterangan dari al-Qur'an atau Sunnah Nabi, maka mereka . a. bertanya pada Ahli Kitab b. bertanya kepada ahli sejarah c. bertanya kepada ahli fiqih d. menggunakan ijtihad dan penalarannya e. berhenti memahami al-Qur'an. 11. Yang tidak dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan Sahabat adalah . a. Khulafa' Rasyidin d. Abdullah bin Zubair b. Abu Hurairah e. Aisyah c. Abu Musa al-Asy'ary 12. Berikut adalah pernyataan yang salah tentang perkembangan tafsir pada masa Nabi . a. penafsiran terhadap al-Qur'an dilakukan dari mulut-ke mulut b. penafsiran tidak dilakukan terhadap semua ayat al-Qur'an c. belum ada gerakan kodifikasi tafsir d. semua penafsiran al-Qur'an mengambil rujukan dari nabi e. sering terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan al-Qur'an 13. Dalam menafsirkan al-Quran para sahabat kadang juga menjadikan ahli kitab sebagai rujukan , khususnya tentang masalah yang terkait dengan a. Akidah b. Syariah c. Ibadah d. Kisah umat dahulu e. Hukum-hukum praktis

14. Salat satu alat ijtihad yang digunakan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran adalah a. Ilmu nujum b. Ilmu akhlak c. Ilmu qiraah d. Dakwah e. Bahasa Arab. 15. Pernyataan yang salah tentang perkembangan tafsir pada masa sahabat adalah . a. al-Qur'an belum ditafsirkan seluruhnya b. jarang terjadi perbedaan dalam memahami makna al-Qur'an c. belum dipengaruhi oleh perbedaan aliran d. Penafsiran dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas e. Para sahabat memiliki derajat yang sama dalam kemampuan menafsirkan alQur'an 16.Para sahabat dalam menafsirkan al-Qur'an menjadikan ahli kitab sebagai salah satu sumber atau rujukan. Hal itu karena . a. sebagain ahli kitab juga mempelajari al-Qur'an b. ahli kitab memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas c. sebagian isi al-Qur'an bersinggungan dengan kitab suci mereka d. al-Qur'an dan Injil sama sama firman Allah e. sebagian isi al-Qur'an menggunakan bahasa Ibrani. 17. Salah satu kelebihan tafsir pada masa sahabat adalah. a. Sedikitnya ikhtilaf di antara mereka dalam memahami mana al-Qur'an b. Menonjolkan mazhab c. Panjang lebar dalam menjelaskan mana bahasa d. Semua ayat al Quran telah ditafsirkan e. Penafsiran dilakukan sesuai dengan tema-tema tertentu 18. Pernyataan yang tidak termasuk perangkat ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran adalah a. Mengetahui tata bahasa Arab b. Mengetahui tradisi Bangsa Arab c. Mengetahui aspek historis turunnya Ayat d. Memiliki pemahaman yang kuat e. Mengetahui seluruh ilmu pengetahuan. 19. Mufassir dari kalangan sahabat yang paling terkenal adalah a. Ibnu Masud b. Ibnu Umar c. Ibnu Abbas d. Ubay bin Kaab e. Zaid bin Tsabit 20. Salah satu mufassir yang termasyhur dari kalangan sahabat berikut ini adalah a. Said bin Jubair b. Zaid bin Aslam c. Al-Aswad bin Yazid d. Atha bin Abi Rabah e. Abdullah bin Masud

21. Di antara sumber penafsiran al-Qur'an pada masa tabi'in adalah . a. keilmuan modern b. buku-buku metodologi hukum Islam c. qaul atau tafsir dari kalangan sahabat d. kitab-kitab inseklopedi e. kitab-kitab tafsir bir ro'yi 22. Di antara pusat pengembangan tafsir pada masa tabi'in adalah a. Madinah d. Kufah b. Bashrah e. Damaskus c. Kairo 23. Di antara pusat pengembangan tafsir pada masa tabi'in adalah kota Makkah. Tokoh utama pengajian tafsir di kota ini adalah . a. Ibnu Masud d. Zaid bin Harits b. Ibnu Abbas e. Ibnu Umar c. Ubay bin Ka'ab 24. Pusat pengajian tafsir yang dikenal sebagai pusat tumbuhnya pemikiran rasional (ahl ro'y) adalah . a. Makkah d. Kairo b. Madinah e. Kuffah c. Iraq 25. Di antara tokoh-tokoh tafsir pada masa Tabi'in adalah Sa'id bin Zubair, Mujahid, Ikrimah, Thowus, dan Atho' bin Abi Rabah. Mereka semua berguru pada . a. Ibnu Abbas d. Ka'ab bin Akhbar b. Ibnu Mas'ud e. Abdullah bin Umar c. Ubai bin Ka''ab 26. Di antara tokoh tafsir dari kalangan tabi'in yang berguru pada Ubai bin Ka'ab adalah . a. Ikrimah d. Aswad bin Yazid b.Zaid bin Aslam e. Hasan Bashri c. Al-Qomah 27. Pernyataan yang salah mengenai perkembangan tafsir padamasa Tabi'in adalah . a. Banyaknya hal-hal yang bersifat isroiliyat dan nasroniyat dalam tafsir. b. Penyebaran tafsir masih melalui periwayatan (dari mulut ke mulut) c. Munculnya tafsir yang berpihak pada aliran-aliran agama d. Banyaknya perbedaan penafsiran di kalangan tabi'in d. munculnya metode tafsir tematik 28. Di antara mufassir di kalangan tabi'in yang termasuk dari golongan ahlu ar ro'yi adalah . a. Zaid bin Aslam d. Ikrimah b. Mujahid e. Thowus c. Qotadah 29. Di antara sumber penafiran al-Qur'an pada masa tabi'in adalah . a. keilmuan modern b. buku-buku metodologi hukum Islam c. qaul atau tafsir dari kalangan sahabat d. kitab-kitab inseklopedi e. kitab-kitab tafsir bir ro'yi 30. Yang termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh kalangan tabi'in dalam menafsirkan al-Qur'an adalah .

a. mencari penjelasan dari al-Qur'an itu sendiri b. mencari penjelasan dari hadis c. bertanya pada ahli kitab dalam masalah tertentu d. mencari penjelasan dari para sahabat e. semua benar 31. Di antara pusat pengembangan tafsir pada masa tabi'in adalah kota Makkah. Tokoh utama pengajian tafsir di kota ini adalah . a. Ibnu Masud b. Ibnu Abbas c. Ubay bin Ka'ab d. Zaid bin Harits e. Ibnu Umar 32. Media yang tidak termasuk sumber tafsir pada masa tabiin adalah a. Hadits b. Tarikh c. Informasi dari Ahlul Kitab d. Pendapat Sahabat e. Ijtihad 33. Dasar penafsiran Al-Quran pada masa tabiin adalah a. Al-Quran, penjelasan sahabat, ijtihad b. Al-Quran, penjelasan Nabi, Ijtihad c. Al-Quran, penjelasan Nabi, Penjelasan Sahabat dan Ijtihad. d. Al-Quran, Penjelasan Nabi, Penjelasan Sahabat. e. Al-Quran, Penjelasan Nabi, Pemahaman/Penalaran. 34. Faktor yang paling berpengaruh dalam penafsiran Al-Quran periode tadwin adalah a. Bercampurnya ilmu filsafat dengan ilmu keIslaman lainnya. b. Luasnya wilayah kekuasaan Islam c. Kondisi politik yang berkembang saat itu d. Banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam e. Budaya yang dibawa oleh orang-orang Ahlul Kitab. 35. Awal gerakan kodifikasi atau pembukuan tafsir terjadi pada abad . a. 1 H d. 4 H b. 2 H e. 5 H c. 3 H 36. Di antara ulama yang melakukan pembukuan tafsir pada masa-masa awal adalah . a. Sufyan bin Uyainah d. Ibnu jarir at-Thabari b. Ibnu Katsir e. Ibnu Abi Hatim c. Ibnu Majah 37. Perhatikan peryataan-pernyataan berikut ini . 1. bercorak tafsir birro'yi 2. menggunakan metode tematik 3. bercorak tafsir bil ma'tsur 4. merupakan bagian dari pembukuan hadits. Pernyataan yang benar tentang gerakan kodifikasi tafsir pada masa awal adalah .

a. 1 dan 2 d. 2 dan 4 b. 1 dan 3 e. 3 dan 4 c. 2 dan 3 38. Pembukuan tafsir secara terpisah dari ilmu-ilmu lain mulai dilakukan pada abad ke-3 H. Di antara ulama yang mula-mula melakukan hal tersebut adalah . a. Sufyan bin Uyainah d. Syu'bah bin Hujjaj b.Ibnu Jarir at- Thabari e. Waqi' bin Jarrah c. Yazidbin Harun 39. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini : 1. Pembukuan tafsir terpisah dari hadist 2. Pembukuan tafsir dengan meringkas sanad 3. Penyebaran tafsir melalui periwayatan 4. pembukuan tafsir yang menyatu dengan hadist 5. pembukuan tafsir tanpa menyebutkan sanad Kronologi perkembangan tafsir yang benar adalah . a. 1, 2, 3, 4, 5 d. 5, 4, 3, 2, 1 b. 1, 3, 2, 4, 5 e. 3, 4, 2, 1, 5 c. 3, 4, 1, 2, 5 40. Di antara ulama yang melakukan pembukuan tafsir pada masa-masa awal adalah . a. Waqi' bin Jarrah b. Ibnu Katsir c. Ibnu Majah d. Ibnu Jarir at-Thabari e. Ibnu Abi Hatim 41. Di antara ulama yang mula-mula melakukan pembukuan tafsir secara terpisah dari ilmu-ilmu lain . a. Yazid bin haruun as-Salma b. Ibnu Katsir c. Atho' bin Abi Robi'ah d. Syu'bah bin Hujjah. e. Ibnu Abi Hatim 42. Di antara ciri kodifikasi tafsir pada awal gerakan kodifikasi adalah . a. bercorak tafsir birro'yi b. kodifikasi tafsir al-Qur'an merupakan bagian dari kodifikasi hadis c. para ulama penyusun kitab tafsir kebanyakan adalah ulama ushul d. tafsir bersih dari riwayat-riwayat yang tidak shahih e. dalam mengungkan tafsir bil ma'tsur tidak mencantumkan sanadnya. 43. Perhatikan ayat berikut!

(:1) "": .)3:(

Penafsiran di atas merupakan contoh dari tafisr a. bir-rayi b. bil-maqul c. bil-matsur d. Isyari e. Falsafi 44. Perhatikan pasangan ayat berikut ini !

Ayat-ayat yang berpasangan yang termasuk contoh tafsir bil-Matsur adalah nomor a. 5 d. 2 b. 4 e. 1 c. 3 45. Tafsir bil ma'tsur adalah . a. tafsir al-Qur'an yang berdasarkan pada penjelasan ulama terdahulu b. tafsir al-Qur'an yang berdasarkan pada penjelasan al-Qur'an, Rasul dan sahabat. c. tafsir yang ada sanandnya langsung kepada Rasulullah SAW d. tafsir yang didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul e. Tafsir yang didukung oleh penemuan ilmu pengetahuan 47. Tafsir bil ma'tsur disebut juga dengan istilah . a. tafsir bi ma'qul b. tafsir bil hadits c. tafsir bir riwayah d. tafsir bid diroyah e. tafsir bil ilmi

)33: ( )33:( )3: ( )1: ( )3:( )3:( )3:( )4: ( )55: ( )55:(

.1

.3 .3 .4 .5

48. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Hadits atau pendapat sahabat adalah definisi a. Tafsir isyari b. Tafsir bir-rayi c. Tafsir tahlili d. Tafsir bil-matsur e. Tafsir muqaran 49. Pengertian tafsir bil-Matsur adalah tafsir yang didasarkan pada a. Nalar b. Pengetahuan c. Periwayatan d. Isyarat e. Silsilah sanad. 50.

Pernyataan tersebut merupakan definisi tafsir bil ma'tsur menurut .... a. Muhammad Ali as Shobuny d. Husen az-Dzahaby b. Imam az Zarqoniy e. Mana'ul Qaththan c. Imam Suyuthi 51. Penjelasan tabi'in terhadap al-Qur'an dikatagorikan sebagai tafsir bil ma'tsur karena para tabi'in . a. mendapat penjelasan langsung dari Nabi b. menyaksikan turunnya al-Qur'an c. bertemu langsung dengan sahabat d. lebih mengetahui makna al-Qur'an e. mengenal ilmu pengetahuan 52. Contoh penafsiran sahabat terhadap ayat al-Qur'an adalah apa yang diriwayatkan

d. b. e. c. 53.
a. Ayat ini merupakan penjelas dari . a. Q.S. al-Baqarah ayat 2 b. Q.S. al-Baqarah ayat 219 c. Q.S. al-Maidah ayat 1

Bukhori bahwa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah dengan tafsir.

d. Q.S. al-Maidah ayat 6 e. Q.S. al-An'am ayat 29

54.

Kata 'shalat wustho' dalam QS. al-Baqarah : 238 ini maksudnya adalah shalat asar. Hal ini berdasarkan penjelasan dari . a. Al-Qur'an d. Tabi'in b. As Sunnah e. Ulama c. Sahabat

55.

Kata yang bergaris bawah pada QS. al-Anfal : 60 tersebut oleh Nabi ditafsirkan dengan . a. tentara d. latihan b. kuda e. pedang c. panah 56.Pada masa Nabi tafsir bil matsur masih berkisar seputar Al-Quran dengan a. Ijtihad b. Qaul tabiin c. Qaul sahabat d. As Sunnah e. Al-Quran dan As-Sunnah. 57.Periode awal adanya tafsir bil-Matsur dimulai sejak a. Masa daulat Abbasiyah b. Masa daulat Umayyah c. Masa Sahabat Nabi d. Masa Nabi e. Masa Tabiin dan Tabiit-Tabiin. 58. Pada masa awal kodifikasi tafsir bil ma'tsur ditulis .... a. terpisah dari ilmu lainnya b. terpisah dari ilmu hadits c. disertai sanad periwayatannya d. disertai kitab rujukannya e. dalam metode tematik 59. Faktor penyebab munculnya tafsir bir-Rayi adalah a. Munculnya sekte dalam Islam b. Pergolakan politik c. Banyaknya masalah khilafiyah d. Besarnya arus urbanisasi e. Luasnya wilayah kekuasaan Islam. 60. Diantara sebab munculnya tafsir bir-Rayi adalah a. Adanya kajian sanad hadits. b. Pemahaman bahasa Arab yang lemah c. Munculnya pembukuan kitab tafsir d. Fanatisme madzhab e. Adanya perbedaan qiraah. 61. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Tafsir bil ma'tsur berkembang melalui jalur periwayatan 2. Pembukuan tafsir bil ma'tsur dengan sanad yang diringkas atau tanpa sanad 3. Pembukuan tafsir bil ma'tsur sebagai bagian dari pembukuan hadits 4. Pembukan tafsir bil ma'tsur terpisah dari hadits namun masih lengkap dengan sanadnya. 5. Pembukan tafsir bil ma'tsur bercampur dengan tafsir bir ro'yi.

Urutan tahapan perkembangan tafsir bil ma'tsur adalah . a. 1, 2, 3, 4, 5 d. 1, 5,4,3,2 b. 1, 3, 4, 2, 5 e. 1, 4, 3, 5, 2 c. 1, 2, 4, 3,5 62. Tafsir bir ro'yi disebut juga . a. tafsir bir riwayah c. tafsir bil fikr c. tafsir bi nash d. tafsir bil ijtihad e. tafsir bid diroyah 63. Tafsir birro'yi adalah . a. penafsiran yang bersandar pada dalil-dalil yang shahih b. penafsiran yang berdasarkan pendapat dari sahabat nabi c. penafisran yang didukung oleh penemuan ilmu pengetahuan d. penafsiran didukung oleh penjelasan ilmiah e. penafsiran yang bersandar kepada ijtihad dan pemikiran mufassir 64. Pengertian tafsir bir-Rayi adalah menjelaskan kandungan Al-Quran dengan a. Al-Quran b. Hadits Nabi c. Qaul sahabat d. Tabiin e. Ijtihan 65. Tafsir bir-Rayi adalah tafsir yang didasarkan pada a. Al-Quran b. Penjelasan Sahabat c. Penjelasan Tabiin d. Periwayatan e. Nalar atau Pengetahuan. 66. Dibawah ini yang tidak termasuk kitab tafsir bil-Matsur adalah a. Jamiul Bayan Karya At-Thabari b. Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi c. Tafsir Quran al-Adzim karya Ibnu Katsir d. Maalim At-Tanzil karya al-Baghawi e. Ad-Durrul Mantsur karya Jalaluddin as-Suyuthi 67. Di antara kitab tafsir di bawah ini yang merupakan tafsir bil-Matsur adalah a. Bahrul Ulum karya Abu Laits As-Samarqandi. b. Fathul Qadir karya Asy-Sayukani c. Ad-Durrul Mantsur fit-Tafsir bil-Matsur karya as-Suyuthi d. Maalim At-Tanzil karya al-Baghawi e. Al-Jawahirul Hisan Fi Tafsiril-Quran karya Ats-Tsalabi. 68. Jami'ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an merupakan salah satu kitab tafsir bil ma'tsur yang paling terkenal. Pengarangnya adalah . a. Az-Zurjani d. Ibnu Katsir b. At-Thabari e. al-Maroghi. c. Az- Zamaksyari

69. Berikut ini adalah contoh kitab-kitab tafsir bil ma'tsur, kecuali . a. Tafsir Bahrul Ulum d. Tafsir Mafatihul Ghaib b. Tafsir Jawahirul Hisan e. Tafsir al-Miqbas c. Tafsir Dururul Mantsur 70. Kitab tafsir bil ma'tsur yang dikarang oleh seorang ulama Hanafiyah yang memiliki gelar 'imamul huda' adalah tafsir.. a. Bahrul ulum d. al-Maroghi b. Al-bahru al-Muhith c. al-Miqbas c. Jawahirul Hisan 71. Al-Husain bin Masud al Farra al-Baghawi mengarang kitab tafsir bil ma'tsur yang bernama . a. Bahrul ulum b. al-Maroghi b. Al-bahru al-Muhith c. al-Miqbas c. Ma'alimut Tanzil 72. Kitab tafsir bil ma'tsur yang ditulis oleh Abu Ishaq as-Tsa'labi adalah . a. Bahrul Ulum b. Al Kasyfu wal bayan 'an Tafsir al-Qur'an c. Al Kassyaf an Haqo'iq at-Tanzil d. Al Muharrir al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz e. Tafsir al-Qur'an al-Adzim 73. Kitab tafsir bil ma'tsur yang dikarang oleh seorang ulama yang bergelar 'Muhyius Sunnah" berjudul . a. Al Kasyfu wal bayan 'an Tafsir al-Qur'an b. Al Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitabil Aziz c. Tafsir al-Qur'an al-Adzim d. Maaalim at- Tanzil e. Tafsir al-Jalalain 74. Yang termasuk kitab tafsir bir ro'yi berikut ini adalah . a. Ruhul Maani karya Al Alusi. b. Shofwatut Tafasir karya Ali As Shabuni c. Tafsir Al Maraghi karya Musthafa Al Maraghi d. Ad Durrul Mantsur karya Jalaluddin As Suyuthi e. Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas karya Abu Thahir Al Fairuz Abadi 75. Kitab Tafsir Mafatih al-Ghaib disusun oleh seorang ulama dan juga alhi ilmu kedokteran dan ilmu alam yang bernama . a. Jalaluddin as-suyuti d. Ibnu sina b. Jalaluddin al-mahalli e. al Farabi c. Fakhruddin Ar Razi 76. Abdullah bin Ahmad an-Nasafi mengarang kitab tafsir bir ro'yi yang berjudul . a. Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil b. Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Tawil c. Lubabut Tawil fi Maanit Tanzil d. Al Bahrul Muhith e. Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan
77. Kitab Tafsir An Nasafi merupakan ringkasan dari dua kitab tafsir bir ro'yi yaitu . a. Al-Kasyyaf dan Jalalain b. Al-Kasyyaf dan Al Bahrul Muhith c. Al Kasyyaf dan Anwar at-Tanzil d. Anwar at-Tanzil dan Lubab at Takwil

e. Al Bahrul Muhith dan Lubab at-Takwil 78. Abu Hayyan mengarang kitab tafsir bir ro'yi yang bernama .. a. Anwarut Tanzil wa Asrarut Tawil b. Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Tawil c. Lubabut Tawil fi Maanit Tanzil d. Al Bahrul Muhith e. Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan 79. Tanzih al-Qur'an 'an al-Matho'in merupakan kitab tafsir bir ro'yi karya a. Abdullah bin Ahmad an-Nasafi d. Al-Alusi b. Fachruddin ar-Razi e. Qodhi Abdul Jabbar c. Abu Hayyan 80. Di antara kitab tafsir bir ro'yi al madzmum berikut ini adalah . a. Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Tawil b. Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at- Tawil c. Lubab at- Tawil fi Maani at-Tanzil d. Al Kassyaf e. Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan

81. Di antara kitab tafsir bir ro'yi yang menyebarkan faham Mu'tazilah adalah . a. Al-Kassyaf an Haqaiq at-Tanzil b. Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Takwil c. Lubab at-Ta'wil fi Ma'ani at-Tanzil d. Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil e. Gharaib al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan 82. Di antara kelemahan tafsir bil ma'tsur adalah . a. munculnya aliran dalam tafsir b. sulitnya meriwayatkan tafsir lengkap dengan sanadnya c. masuknya riwayat-riwayat israiliyyat d. sedikitnya kitab tafsir bil ma'tsur. e. Sedikitnya riwayat yang shahih 83.Tafsir bir ro'yi yang dilakukan dengan kaidah-kaidah yang benar dan sesuai dengan kehendak syariat disebut tafsir bir ro'yi .. a. al ma'ruf d. al-muqoyyad b. al-mahmud e. al mujmal c. al-mutlaq 84. contoh penafsiran dengan ro'yu yang madzmum adalah . a. Penafsiran b. c. d. e.

dalam QS. Al-Baqarah 238 dengan "shalat ashar" Penafsiran dalam QS. al-Maidah 90 dengan "berhala" Penafsiran dalam QS. an-Nahl 97 dengan "qona'ah" Penafsiran dalam QS. al-An'am 82 dengan "kesyirikan" Penafsiran dalam QS. al-Isra' 72 dengan "kebutaan secara fisik".

85. Termasuk dalam katagori tafsir bir ro'yi yang harus ditolak adalah . a. menafsirkan dengan ijtihad b. menafsirkan al-Qur'an dengan qiyas c. menafsirkan al-Qur'an tanpa berpedoman pada kaidah kebahasaan

d. menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan hermeunetik e. menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan modern 86. Di antara syarat tafsir bir ro'yi yang dapat diterima adalah . a. tidak menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan kebahasaan b. tidak menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah c. tidak membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain d. tidak menafsirkan al-Qur'an untuk mendukung madzhab tertentu e. tidak menafsirkan al-Qur'an tanpa ada dalil Qur'an atau sunnah. 87. Penafsiran al-Qur'an dengan ro'yu atau ijtihad dapat diterima jika . a. dilakukan oleh seorang mujtahid b. dilakukan dengan akal yang sehat c. berdasarkan periwayatan yang shahih d. sesuai dengan maqoshid as-syari'ah e. berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis 88. Dalam menafsirkan al-Qur'an dengan ro'yu seorang mufassir tidak boleh . a. menyandarkan pendapatnya pada orang lain b. membatalkan pendapat lain c. membatalkan pendapatnya d. memastikan bahwa makna yang dikehendaki Allah adalah demikian e. mencampurkan antara tafsir bil ma'tsur dan tafsir bir ro'yi 89. Salah satu kelemahan tafsir bil-matsur adalah a. Banyak campur tangan manusia b. Menggunakan analisa bahasa c. Penerapan ijtihad d. Penggunaan akal e. Masuknya cerita israiliyat 90. Dibawah ini yang merupakan kelemahan tafsir bir-Rayi adalah a. Menggunakan pendapat akal murni b. Menggunakan isyarat mimpi c. Bertumpu pada asbabunnuzul d. Menggunakan periwayatan sahabat e. Bertumpu pada hadits Nabi saja.