Anda di halaman 1dari 3

LATIHAN SOAL SKL 11

1.

Di bawah ini ayat yang berkaitan dengan pembinaan keluarga agar menjadi generasi yang kuat adalah
)44:(

2.

Kandungan makna dari ayat di atas adalah


a. dakwah tidak harus disampaikan oleh orang yang benar-benar ahli.
b. mengajak sedikit tentang kebaikan, termasuk dakwah.
c. anjuran mengikuti ajaran Nabi.
d. larangan mengikuti ajaran Ahlul kitab.
e. penganjur Agama tidak boleh lupa dengan peran dirinya.
Setiap orang hendaknya tidak menelantarkan masa depan anak-anaknya. Ayat Al-Quran yang sesuai
dengan pernyataan tersebut adalah


a. )66: (


b.
)58: (

3.

c.
)45: (


d.
)46: (


e. .)9: (


Perhatikan ayat berikut ini !


)677(

Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebaikan menurut ayat di atas adalah
a. bersyukur
b. member makan kepada orang miskin
c. iman kepada Allah
d. bersabar
e. menepati janji.
4. Cermatilah ayat berikut ini !


)677(

Bentuk kebajikan yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut adalah.


a. beriman kepada Allah dan Hari Akhir
b. melakukan puasa sunah
c. memberikan harta kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin.
d. mendirikan shalat
e. menepati janji.
5.

)9 : (

Ayat ini mengisyaratkan pentingnya .


a. pembagian warisan
b. berwasiat kepadaahli waris
c. pembinaan generasi penerus
d. memperbaiki keturunan
e. makanan bergizi bagi generasi penerus

6.

Ayat ini menjelaskan pentingya ..
a. membina masyarakat
b. melakukan pembinaan diri sendiri
c. membaca la-Qur'an
d. menggunakan akal pikiran
e. amar ma'rufnahi munkar
7.

Terjemahan yang tepat untuk potongan ayat ini adalah .

a. hendaklah kalian tidak meninggalkan keturunan yang tidak berkualitas


b. hendaklah mereka khawatir meninggalkan keturunan yang lemah
c. hendaklah mereka meninggalkan generasi yang berkualitas
d. hendaklah mereka takut terhadap generasi keturunan mereka
e. hendaklah takut mereka yang meninggalkan generasi di belakang mereka


8.Ayat ini berisi perintah ..


a. mendidik keluarga
b. mencari rizki
c. berdakwah
d. bersabar atas musibah
e. bertaqwa
9. Berikut ini ayat al-Qur'an yang tidak terkait dengan pembinaan keluarga adalah .

b. 6: -c. 631: -
d. 61: -e. 61:-

10.


a. 9: -

Ketika diturunkan ayat ini terkait dengan persoalan .


a. larangan membagi warisan
b. larangan berwasiat dengan seluruh harta
c. Perintah berwasiyat kepada para ahli waris
d. Perintah mendidik anak ajaran agama
e. Perintah bekerja dengan sungguh-sungguh

11. Makna ungkana


pada ayat 9 Surat an-Nisa' adalah .

a. ucapan yang tepat


b. ucapan yang benar
c. ucapan yang adil

12.

d. ucapan yang valid


e. ucapan yang tegas

Pernyataan yang benar berdasarkan QS. At-Tahrim : 6 di atas adalah


a. seorang kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab atas keselamatan istri dan anaknya.
b. anak wajib berbakti kepada orang tua agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.
c. tegaknya ketaatan pada Allah di tengah-tengah keluarga adalah tanggung jawab kepala rumah
tangga.
d. keselamatan keluarga lebih penting daripada keselamatan diri sendiri
e. kesekamatan diri sendiri lebih penting dari pada keselamatan keluarga

13.

Terjemahan yang tepat untuk potongan ayat ini adalah .


a. penghuninya adalah manusia dan berhala di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kasar dan
mereka tidak mendurhakai Allah
b. bahan bakunya adalah manusia dan berhala di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kasar
dan mereka tidak mendurhakai Allah
c. bahan bakarnya adalah manusia dan batu di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kasar dan
mereka tidak mendurhakai Allah
d. bahan bakarnya adalah manusia dan batu di dalamnya terdapat malaikat yang keras lagi kuat dan
mereka tidak mendurhakai Allah
14. Di dalam memebentuk pribadi muslim yang kuat, al-Qur'an memberikan beberapa metode atau cara.
Berikut ini yang bukan metode yang diajarkan al-Qur'an dalam membina pribadi muslim adalah .
a. tidak menelantarkan keturunan
b. berbicara yang baik kepada keturunan
c. berakhlak yang baik
d. tidak memperhatikan urusan dunia anak-anak
e. kasih sayang kepada anak-anak
15. Berikut ini adalah ayat al-Qur'an yang terkait dengan pembinaan masyarakat .
a. )615:(

b.
c.
d.
e.

631: ...61: -61:-

6: -

16. Ayat yang memerintahkan untuk menyiapkan generasi yang berkualitas adalah ....
a.
b.
c.
d.
e.

17.


6: -631: -61: -61 :-

9:-

Ayat ini menegaskan bahwa dakwah bertujuan untuk


a. mempengaruhi orang lain
b. memberi contoh kebaikan
c. menegakkan kemenangan Islam
d. menyeru manusia berpegang pada syari'at Allah
e. menyebarkan kedamaian
18.

Gambaran neraka dalam QS. at-Tahrim ayat 6 di atas adalah .


a. jilatan bara apinya mengelilingi penghuninya
b. penghuninya diberi minum dari minuman yang mendidih
c. bahan bakarnya tidak pernah padam
d. penjaganya keras-keras dan kuat-kuat
e. adzabnya amat pedih

19.

Pernyataan yang benar berdasarkan QS. Thaha :631 adalah .


a. shalat akan mendatangkan rizki
b. Allah hanya memberi rizki orang yang shalat
c. Allah hanya memberi rizki orang yang sabar
d. ketaatan seseorang dalam beribadah adalah untuk kebaikan dirinya
e. orang yang taat tidak akan mendapat musibah

20. Potongan ayat

mengandung maksud .

a. ketaqwaan adalah akibat dari amal


b. amal perbuatan adalah akibat dari taqwa
c. amal dan taqwa adalah akibat kesabaran
d. ketaqwaan mendatangkan kebaikan
e. ketaqwaan adalah pemberian Allah