Anda di halaman 1dari 121

Article ini telah dibentangkan pada Seminar Hukum, Pendidikan dan Sumber Manusia. Di Pekan Baru. Hotel Merdeka.

2009
PROF. MADYA Dr. Hjh. HANIPAH HUSSIN Pengarah Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTeM, Jalan Hang Tuah Jaya Melaka. 75450 hanipah@utem.edu.my

PENGENALAN

inda Sarjana kali ini membawa satu rencana yang mengulas beberapa dapatan kajian tindakan partisipatori (Participatory Action Research) yang telah

dilaksanakan oleh pengarang bersama pelajar-pelajar bagi mencapai hasil pembelajaran iaitu menjana kemahiran insaniah melalui teknik refleksi dalam mata pelajaran wajib universiti. Istilah Kesarjanaan di kalangan pensyarah sebenarnya dibuktikan dengan banyak mana maklumat yang mereka cari bersama dengan pelajar, bukan banykmana maklumat itu disimpan. Oleh itu abad ke 21 ini adalah abad merialisasikan aktiviti inquiri dan kajian bersama-sama di kalangan sarjana dan pelajar mereka. Dengan cara ini kesarjanaan dapat dimiliki oleh semua generasi kerana prosedur mencari maklumat secara impirikal telah dikongsi sejak awal proses kesarjanaan itu bermula. Cara kajian bersama-sama ini dinamakan kajian tindakan partisipatori dan ia akan dikupas dengan lebih terperinci selepas ini. Isu di universiti pada tahun 2005 dan hingga sekarang adalah isu menjana kemahiran insaniah di kalangan penuntut universiti. Tujuannya supaya mereka mempunyai keupayaan yang tinggi dalam pertandingan merebut jawatan-jawatan di sektor awam, firma dan industri. Oleh yang demikian mereka perlu dilengkapi dengan soft-skills selain ilmu pengetahuan bidang yang mereka pelajari di universiti. Kemahiran insaniah soft-skills adalah dilatih secara lansung dan dinilai dalam mata pelajaran wajib universiti, manakala kemahiran insaniah juga diterapkan dalam mata pelajaran bidang pengajian di fakulti. Rencana ini akan lebih memberikan contoh-contoh bagaimana menjana kemahiran insaniah dilaksanakan dalam mata pelajaran wajib universiti. Di antara mata pelajaran wajib universiti yang ditawarkan di IPTA dan IPTS, adalah seperti Falsafah Sains dan Teknologi, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Pembangunan Sosio-Ekonomi
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

Malaysia, Kenegaraan, Hubungan Etnik, Foundation English, Bahasa-Bahasa Ketiga (French, Japan, Mandarin, German dan Arabic) Technical Communication I and II, Pembudayaan Asas Keusahawanan dan pelbagai mata pelajaran Kokurikulum. Mata pelajaran wajib universiti membawa 20-24 kredit dalam pengiraan CGPA sebelum mereka bergraduat. Mata pelajaran ini adalah medium untuk menjana kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar di universiti. Proses penjanaan ilmu, nilai dan kemahiran insaniah melalui mata pelajaran wajib universiti adalah mengikut Model Mata Pelajaran Mandiri (Stand- Alone Subject) manakala proses penjanaan ilmu, nilai dan kemahiran insaniah melalui mata pelajaran bidang adalah mengikut Model Terapan (Embedded). Kedua-dua model ini sebenarnya bertujuan mencapai objektif Falsafah

Pendidikan Kebangsaan dan permintaan pasaran buruh yang mementingkan pekerja berketrampilan berilmu, berkemahiran dan memegang teguh nilai dan hukum agama dalam menterjemah tingkah laku berintegriti seperti mana Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi tegaskan dalam isu kepekaan akauntability kepada penerimaan tanggungjawab di tempat kerja, (Ismail Noor: 2003:84). Sebenarnya kepekaan dalam menerima dan melaksanakan akuntabiliti berpaksi kepada falsafah yang meletak etika sebagai mercu kejayaan dalam kurikulum samaada di peringkat pendidikan rendah mahupun di peringkat universiti. Manakala kebanyakan falsafah yang berkaitan dengan etika mengambil berat tentang pengetahuan terhadap apa itu etika. Sebagai contoh metafizik, falsafah sains, falsafah agama dan falsafah minda. Etika di sini adalah berkaitan dan berkenaan dengan tindakan dan kebiasaan dalam tingkah laku. Rencana ini juga akan membincangkan adakah etika boleh dididik? Sebab tanpa pendidikan etika manusia akan menggunakan pelbagai kecerdasan yang ada padanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan nilai mulia yang patut di beri kepada organisasi keluarga, masyarakat dan negara. Hubungan antara nilai, kemahiran dan ilmu serta kaitannya dengan mahasiswa dan siswi boleh digambarkan dalam Rajah 1 di bawah.

Rajah 1 di bawah ini menunjukkan beberapa unsur penting dalam falsafah eklektik yang menjadi teras dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuan kupasan terhadap unsur falsafah eklektik yang diamalkan untuk merialisasikan konsep tersebut perlu dalam rencana ini kerana bukan semua masyarakat Malaysia mendapat penjelasan

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

terus kepada falsafah eklektik dan kaitannya dengan nilai yang dibawa oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan di dalam sistem pendidikan di Malaysia.

Rajah 1: Falsafah Pendidikan Negara Malaysia di IPTA/IPTS

Falsafah EKLEKTIK
(Adunan dari 4 falsafah dunia: idealism, essentialism, pragmatism dan existentialism )

ALLAH

Ilmu Nilai Kemahiran

Meminta insan berfikir, mencari kebenaran ilmu dan kesejahtera an alam

Ilmu dan Kemahiran mendekatkan diri kepada Allah maha pencipta

Insan

Masyarakat

Mahasiswa/siswi

memperbaiki diri dan memudahkan kehidupan masyarakat


S

umber Hanipah Hussin (2000)

Rajah 1 di atas cuba menerangkan ciri-ciri falsafah eklektik , unsur-unsur insaniah dan hubungan kesemua unsur insaniah ini dengan Allah, pencipta seluruh alam yang menjadi mercu falsafah insan dan masyarakat di Malaysia. Bagaimana falsafah ini dilaksanakan dalam kurikulum di universiti dapat dijawab oleh pemerkasaan dalam mata pelajaran wajib universiti yang telah dibariskan di atas. Melalui mata pelajaran wajib universiti, Ilmu dalam bidang tertentu dapat digabung jalinkan dengan ilmu sains pengajaran dan pembelajaran. Ia dikenali dalam terma bahasa Inggeris Pedagogical Content Knowledge (PCK). Seorang pensyarah yang mempunyai kemahiran pedagogi akan dapat memberi

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

penekanan kepada pertumbuhan dan penyuburan tuju hala FPN semasa mengajar mata pelajaran. Sebab itu di semua universiti telah diadakan Pusat Pengajaran dan Pembelajaran. Tujuan pusat ini semata-mata untuk memperkasakan ilmu pedagogi di kalangan pensyarah. Hasil pembelajaran dari penerapan FPN ini sebenarnya akan

berfokus ke dalam mata pelajaran dalam bidang di fakulti dan dalam mata pelajaran wajib universiti. Semua mata pelajaran wajib universiti adalah berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bersifat bersepadu (eklektik). Ciri bersepadu dalam Falsafah eklektik itu bermaksud semua cabang falsafah di dunia seperti idealisme, essentialisme, pragmatisme dan existentialisme diambil kira untuk menjadi pertimbangan yang rasional dalam proses menjana pemikiran dan membentuk tingkahlaku. Oleh kerana semua orang di Malaysia akur bahawa perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam adalah agama rasmi, agama-agama lain juga dibenarkan berkembang maka seluruh rakyat di Malaysia beragama, maka tidak hairan cabang falsafah idealiame diterima sebagai tunggak mencari kebenaran ilmu di Malaysia. Falsafah idealisme menetapkan bahawa kebenaran ilmu itu harus dirujuk kesahihannya kepada ilmu wahyu. Ilmu yang bersandar kepada ayat dalam al-Quran yang benar sumbernya dan membawa kebenaran pula. Ilmu yang berasaskan al-Quran dilihat seperti air yang suci, hanya air yang suci dapat menyucikan. Oleh itu hanya ilmu yang benar akan membawa kepada kebenaran. Kajian asal usul kebenaran sesuatu sumber ilmu atau disebut kajian epistemologi, sama pentingnya dengan kajian empirikal ke atas ilmu itu sendiri. Dalam kajian epistemologi, semua iImu itu ada jasad dan roh. Jasad ilmu boleh difahamkan dengan definisi dan teori yang diberi ke atasnya, manakala roh sesuatu ilmu terletak kepada kebenaran sumbernya, dari mana sumber asal ayat-ayat yang ditulis. Dari fikiran manusia yang menggunakan panca indera atau dari ayat-ayat wahyu dari Allah yang dibawa oleh jibrail kepada Nabi Muhammad (s.aw). Oleh itu, di dalam FPN di Malaysia, sumber dari mana ilmu itu datang sama pentingnya dengan tujuhala ilmu itu. Tuju hala ilmu dalam falsafah pendidikan di peringkat pengajian tinggi bertujuan membawa malim sarjana, sarjana dan anak didiknya memuliakan ilmu yang benar, ilmu yang membawa keberkatan dan kebaikan di dunia, ilmu dunia yang membawa kemuliaan di akhirat.

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

Oleh itu falsafah eklektik cuba menerapkan pemikiran addin iaitu melihat sumber segala ilmu datang dari satu ia itu ilmu wahyu yang disampaikan melalui kitab alQuran dan ayat-ayat di dalamnya sentiasa menjadi panduan untuk berfikir dan cabang ilmu yang lain adalah mununjukkan cara kita bekerja. Bagi orang Islam cara bekerja telah digariskan dalam al-Hadith dan contoh-contoh pemikiran dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad (s.a.w), Dawilah Al-Edrus (1992). Insan yang dinamakan manusia itu harus dididik untuk selalu bertanya kepada diri sendiri. Konsep yang digambarkan di atas selalu meminta insan berfikir, mencari

kebenaran ilmu dan kesejahteraan alam. Adakah ilmu dan kemahiran serta nilai yang diperolehi dengan akal dan pancaindera telah dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah maha pencipta alam dan digunakan bagi memperbaiki kualiti diri dan memudahkan kehidupan orang lain dalam masyarakat.

MENJANA KEMAHIRAN INSANIAH UNTUK DIRI DAN MASYARAKAT

Memperbaiki kualiti diri dengan tujuan berkhidmat dan memberi sumbangan kepada masyarakat adalah niat mulia yang memerlukan pelbagai kemahiran insaniah. Di pusat pengajian tinggi latihan dan pemantauan dibuat secara rapi. Ketelitian pensyarah menyampaikan teori dan melakukan contoh dan teladan adalah dipantau dan dinilai. Rencana Minda Sarjana kali ini akan menunjukkan bagaimana teori pengajaran dan pembelajaran refeleksi dan problem base learning dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dapat diterjemahkan dalam proses menjana kemahiran insaniah. Aplikasi di kalangan pelajar di pusat pengajian tinggi adalah bagi mencapai Out Come Base Education di Malaysia iaitu Towards Building a Developed Nation, (Mohd Najib Abdul Razak, 2006). Contoh-contoh pengajaran dan penilaian di bilik kuliah serta kajian bersama-sama pelajar akan ditunjukkan untuk rujukan para pensyarah dan sebagai

motivasi untuk bersama-sama menyumbang kepada rencana yang lebih bersifat constructive. Beberapa bidang ilmu yang telah diterokai dalam proses kajian partisipatori akan diketengahkan sebagai bukti menunjukkan teori boleh dipraktiskan melalui teknik refleksi dan problem base learning.

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

Sebelum kandungan rencana ini dapat membawa pembaca kepada proses kerja yang terlibat, definisi istilah dan proses kerja dalam kajian tindakan particiatori akan disertakan. Sebagai sarjana, saya dapati limitasi kajian seperti faktor manusia, masa dan kebolehpercayaan gagasan perlu juga diperhalusi dan dibincangkan supaya rencana dalam Minda Sarjana seperti ini mengmbil kira ciri-ciri pragmatis dan darjah kerasionalan. Dengan itu ia akan bersifat lebih dinamik kepada organisasi lain dan bersifat lebih realiti. Pragmatis dan realiti maksudnya proses kerja yang ditunjukkan dalam rencana ini boleh diuji dan dilaksanakan di universiti lain, turutan kerja dengan ilustrasi yang disediakan mungkin boleh menjadi contoh. Walau bagaimanapun saya percaya pensyarah di universiti lain akan melahirkan model baru dan proses kerja yang sesuai dengan participant (cohort) yang mereka ada. Apa yang lebih penting ialah aktiviti seumpama ini sudah tentu menguja sarjana lain untuk menjadi lebih aktif membuat kajian bersama pelajar mereka dan meneliti perubahan tingkahlaku yang berlaku. Hasil kajian tersebut boleh dikongsi bersama dengan pensyarah baru di universiti yang sama atau dengan rakan dari universiti lain di dalam dan di luar negara. Tajuk rencana ini adalah menarik kerana pembentangan kes dan proses kerja yang dibariskan boleh dipraktiskan di dalam dan di luar bilik kuliah di Malaysia. Proses kerja dalam kajian tindakan partisipatori yang sama mungkin boleh disesuaikan dengan beberapa strategi dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih mencabar minda pelajar. Hasil daripada proses kerja tadi, boleh menjadi bahan rencana lain yang lebih baik dan berkembang menjadi rencana yang lebih comprehensive dan berguna kepada pemimpin negara, penggubal dasar, pelaksanan organisasi pendidikan pengajian tinggi seperti pensyarah, pendidik, mahasiswa dan keluarga mereka. Melalui aktiviti kajian tindakan partisipatori antara pensyarah dan pelajar universiti, banyak attribute atau kualiti kemahiran insaniah pelajar dapat dibimbing dan dengan ini institusi universiti awam dan swasta benar-benar dapat melaksanakan harapan ibu bapa dan pemimpin negara.

APA MAKSUD MENJANA?

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

Kata dasar jana pada kata terbitan menjana dalam Bahasa Melayu bermaksud bina, ungkai dan sebagainya. Ia adalah kata perbuatan. Imbuhan men- di hadapan perkataan jana, menghasilkan perkataan kata kerja menjana. Oleh itu perkataan menjana menunjukkan satu proses kerja yang berterusan. Dalam konteks kemahiran insanaih menjana adalah proses membina pelbagai unsur kecerdasan, kemahiran dan nilai dalam diri insan supaya insan itu secara kendiri berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Menjana kemahiran insaniah boleh dilihat dalam sistem pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. Rencana ini cuba meneliti usaha menjana kemahiran insaniah dalam sistem pendidikan formal di universiti dengan mengambil perhatian khusus kepada amalan pedagogi pensyarah ke arah menjana kemahiran insaniah di kalangan pelajar. Dari sudut pedagoginya pula, perkataan jana adalah kata yang menunjukkan perbuatan iaitu menjadikan, membina, menyusun, merencana, membuat, mengusahakan sesuatu oleh pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajarannya sebagai membina keupayaan diri dari sudut rohani, intelek, jasmani dan emosi serta sosial . Makna jana atau menjana boleh difahami secara mudah dengan merujuk kepada perkataan sama erti dalam bahasa Inggeris, iaitu construct, atau form Perkataan construct pula berasal dari bahasa Latin con struere atau

constructus yang bermakna menyusun dan membina struktur dalam cognitive Kajian terkemuka tokoh pendidik awal seperti Jean Piaget, (1965) dan Jerome Brunner, (1956) dari US atau Vygostky dari Russia pada dekat 1960an bersependapat menyatakan bahawa construct itu dari sudut pedagoginya adalah proses menyusun dan membina ilmu pengetahuan dalam fungsi otak rsional. Contruct dalam teori sarjana barat adalah proses membesarkan keupayaan membuat reasoning dalam stuktur otak rational dan dengan itu beupaya membuat dan membangunkan pelbagai pemikiran. Keupayaan menggunakan otak secara maksimum akan melahirkan pelbagai pemikiran dan pelbagai pemikiran telah menyebabkan seseorang itu lebih cemerlang dari orang biasa. Di antara pemikiran yang sering bertindan tindih itu adalah pemikiran analitikal, pemikiran kritikal, pemikiran reaktif, pemikiran historis, pemikiran teknikal, pemikiran projektif, pemikiran kreatif, pemikiran konstruktif, pemikiran sistematik, pemikiran pragmatik,pemikiran

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

positif, pemikiran negatif, pemikiran nilai, pemikiran intuatif,pemikiran logik, pemikiran lateral dan pemikiran reflektif. Berbeza dengan barat, para sarjana yang terdiri dari saintis dan ilmuan serta filosoper dari tamadun Islam dan Asia melihat menjana insania bukan setakat menyusun dan membina struktur dalam cognitive fungsi otak rasional semata-mata. Para pengkaji Rajah 2: Fungsi Otak Dalam Menjana Kemahiran Insaniah

Rational Brain Lymbic Brain

Struktur fungsional Struktur interlek/logik


Spiritual/Metaforical heart

Emotional Structure

Reptilian Brain
Id/nafsu/need/libido
Fitrah fizikal

Hanya10-15% -manusia menggunakan struktur emosional untuk merenung dan berfikir

Metaforical heart
Keupayaan insan menggunakan ketiga-tiga otak tadi dalam mengurus diri dan kehidupan mereka menentukan kebijaksanaan insan. Rajah 2 di atas mungkin dapat tetapi
Hanipah (2001), Herman (1983)

Dataran hati/jiwa/ruh

kepada sarjana Islam dan sarjana Timur , menyusun dan membina insaniah itu mesti Ke organ sexual Islam dan ilmuan seperti Imam al-Ghazali bertegas bahawa manusia yang berakal menurut al-Quran adalah manusia yang menggunakan taakulan, berfikir panjang dan proses berfikir ini melibatkan tiga lapis otak , iaitu rational brain, emotional brain dan raptilian brain. membantu seseorang bagi memahami konsep menjana dari sudut pemikiran sarjana Islam. Rajah 2 di atas menunjukkan fungsi setiap otak dari segi zahirnya. Manakala kajian pakar kognisi yang menjumpai lapisan lymbic brain seperti
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

Herman (1983) mengulas bahawa

hanya 10-15% manusia menggunakan struktur

emosional untuk merenung dan berfikir. Kalau dalam perkataan mudah manusia hari ini sudah hilang timbang rasa dan lebih teruk lagi dalam peribahasa Melayu tidak berhati perut! Mungkin ini yang hendak ditekan kan kepada bakal graduan supaya Mlaysia dapat melahirkan pegawai dan professional yang bersifat lebih kemanusian dalam dunia yang semakin dicengkam keganasan manusia. Rencana ini cuba mengupas konsep menjana kemahiran insaniah dari perspektif Islam Hadhari, konsep pemikiran dan falsafah yang membina dan membangunkan insan yang kamil serta tidak lari dari falsafah eklektif yang diamalkan oleh para pendidik dan menjadi mercu falsafah pendidikan di Malaysia. Konsep menjana dari perspektif Islam berpunca daripada seruan-seruan tentang berfikir, mencari ilmu, dan kelebihankelebihan terhadap aktiviti seperti merenung, mengasah minda, membaca, menganalisis, berfikir panjang, dan menakkul sesuatu

'incident' , 'event', peristiwa, isu atau pengalaman diri. Menjana, dalam hal ini lebih kepada menjana minda. Menjana maksudnya mengasah dan menajamkan fikiran untuk melihat sesuatu perkara dengan berfikir panjang. Berfikir panjang ini dinamakan menakkul. Proses menakkul pula akan melibatkan hati metaforical heart atau abad ke 21 menamakannya berfikir dengan menggunakan emotional brain. Biarpun begitu sarjana Islam masih meletakkan kepercayaan kepada sumber suci kepada ilmu berfikir ini melalui seruan-seruan di dalam ayat-ayat al-Quran. Di antara seruan dalam AlQur'an. ialah Allah memberikan hikmah (kebijaksanaan) kepada sesiapa yang

dikehendakiNya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebijaksanaan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal dan berfikir panjang. 2:269) Mengikut Dawilah al-Edrus, (1990) dan Khadijah (1995) daripada perspektif berakal dan berfikir ini, Al-Qur'an menyarankan manusia dididik dengan tiga jenis bentuk akal untuk memperolehi hikmah (kebijaksanaan). Pertama Fikr fi al-Khalq' ia itu pemikiran yang membawa manusia melihat keagungan Allah sebagai maha pencipta. Kedua fikr fi al-ayat adalah pemikiran yang membawa manusia melihat Allah sebagai maha berkuasa. Ketiga 'Fikr fi an nafs' ia itu
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

(Al-Quran

pemikiran yang membawa manusia melihat dirinya sendiri sebagai manusia yang berbeza daripada haiwan. Oleh itu manusia harus memfokuskan pemikirannya, merenung jauh ke hadapan di dalam mengaitkan dirinya dan penciptanya yang maha berkuasa. Al-Qur'an sering menyarankan manusia harus menggunakan tiga jenis akal di atas sebagai tunggak di dalam proses pemikiranya. Adalah dicadangkan oleh Al-Qur'an bahawa apabila seseorang itu melakukan proses berfikir dan merenung diri sendiri, ia harus melibatkan dirinya dengan orang lain (colaborative). Seseorang itu perlu melibatkan orang lain dalam memikirkan satu isu yang sama dan bertindak bersama-sama (cooperative) untuk memperbaikinya . Dengan itu setiap individu, akan menjadi cermin kepada individu yang lain (bermuhassabah dan bermuzzakarrah). Konsep di atas sama dengan konsep hall of mirrors, yang banyak dibicarakan oleh beberapa orang pengkaji dari masyarakat Barat dalam bidang refleksi seperti Schon (1988). Beliau menegaskan interaksi antara kedua orang yang membuat refleksi sangat rapat, dan mereka berada pada tahap pemikiran yang sama bagi membincangkan isu yang sama. Jika seseorang itu berfikir panjang dan bersoal jawab dengan dirinya sendiri kerana cuba menemui jawapan dan persoalan diri sendiri dinamakan refleksi kendiri. Refleksi tidak memberikan jawapan tetapi memberikan peluang kepada diri sendiri untuk

'pondering' mendalami isu yang dikaji atau direnung. Oleh itu bahan untuk direnung oleh pelajar harus mencabar minda dan bersifat contraversi dengan nilai yang ada. Proses mental ini akan membina struktur mental dan memberi kesan emosi yang mendalam terhadap isu yang diutarakan. Proses membina strutur mental ini dinamakan proses meta kognisi. Proses ini membawa seseorang belajar melihat isu atau event secara 'convergent' rasioal dan 'global' bukan tertutup, sempit dan 'local'. Membina proses meta-kognisi dari aspek Pendidikan Agama Islam dan Moral adalah element atau unsur pemikiran yang hendak ditekankan dalam kalangan pelajar universiti. Proses membina meta kognisi ini dapat diransang melalui pendekatan pemikiran refleksi aktiviti pengajaran dan pembelajaran, kerja kursus dilaksanakan.

MENJANA MINDA DAN PERUBAHAN TINGKAHLAKU INSAN Alat menjana minda seperti yang dikupas di atas dapat dijelaskan melihat fungsi otak dan bagaimana tiga jenis otak yang dihuraikan di atas bekerja. Semakin banyak
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

10

maklumat yang tersimpan dan diproses dalam otak rational, maka semakin besar kupayaan otak rational membina dan menstruktur makna ke atas persekitaran mereka. Persekitaran samaada yang kondusif atau melampau harus diberi makna. Proses memberi makna pula melibatkan pembelajaran pengamatan dan pemerhatian kepada ilmu yang diterima receive knowledge dan ilmu yang didapati melalui pengalaman

experiential knowledge. Banyak strategi dan pendekatan untuk menambah effektif dalam membuat pengamatan dan pemerhatian terhadap persekitaran. Pengamatan dan pemerhatian yang berformat dan mempunyai langkah-langkah berfikir yang tertib akan menambah kepekaan kepada persekitaran. Proses menjana fikiran semasa pengamatan dan pemerhatian ini akan menambah kukuh struktur otak rational dan sampai ke satu peringkat ia akan berjaya membina meta-cognition di mana proses membuat analisis berlaku secara kompleks dan merentasi pelbagai sumber makluamat yang telah disimpan dalam simpanan otak jangka panjang.. Bila proses berfikir secara kompleks ini berlaku berulang-ulang dan menjadi budaya dalam pemikiran seseorang, hasilnya otak rational akan lebih aktif, cerdas dan berkemampuan memproses konsep dan theory yang lebih bersifat absract. Jika otak sudah matang dan beupaya berfikir menggunakan theory, absract thinking dan penakkulan reasonning thinking struktur otak yang kukuh terbina, mampu mencipta sesuatu yang baru dan belum ada dalam simpanan maklumat otak sebelumnya.

Pengetahuan dan pengalaman sebelumnya akan digunakan pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dalam persekitaran. Pelajar sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka cuma ke arah mana renungan dan berfikir panjang itu hendak dibentuk?. Ke Barat atau ke Tmur? Kesemunya ditentukan oleh sistem nilai yang terbentuk semasa mereka membesar bukan di universiti tetapi di persekitaran rumah ibu bapa dan penjaga sebelum mereka masuk ke universiti. Akhirnya pelajara yang sentiasa menambah maklumat kepada ilmu pengetahuan yang sedia ada, mereka akan beupaya memahami lebih cepat persekitaran baru, fenomina alam, dapat mengaplikasikan theory fizik yang berkaitan, dan mereka akan teruja untuk mencipta jalan penyelesaian atau idea baru berdasarkan logic dan rasional.
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

11

Dalam konteks budaya ilmu, konsep konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Menjana kemahiran insaniah dalam rencana ini lebih menumpu kepada model konstruktivisme telah lama didedahkan kepada pensyarah-pensyarah mata pelajaran seperti Sains, Teknologi dan Matematik yang mementingkan unsur-unsur dalam membina ilmu, kemahiran dan tingkahlaku yang rational di kalangan pelajar. Mengikut fahaman konstruktivisme lagi, ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pensyarah kepada pelajar dalam bentuk betul-betul sempurna. Pelajar perlu bina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Pembelajaran adalah hasil usaha pelajar sendiri. Untuk membantu pelajar membina konsep atau pengetahuan baru, pensyarah harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah dapat disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan, dengan itu kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses inilah dinamakan konstruktivisme atau penjanaan ilmu

TEORI PENJANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DARI PERSPEKTIF REFLEKTIF DAN KONSTRUKTIVISME. Menurut beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka seperti Jerome Brunner (1956), pembelajaran yang bermakna bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada pelajar. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa pelajar mempunyai idea

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

12

mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kefahaman dan (salah konsep) diabaikan, kefahaman atau kepercayaan asal mereka tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh pensyarah. John Dewey (1933:17) dalam buku klasiknya How We Think bapa

permodenan pendidikan barat, pula mengatakan bahawa pemikir yang hebat adalah mereka yang dapat memberi contoh-contoh yang jelas dan concrete. Dengan

menggunakan penggunaan lima pancaindera gambaran yang konkrit tadi akan dapat membantu pemikiran abstract.pensyarah yang cekap adalah pensyarah yang selalu memberi contoh-contoh dalam menerangkan konsep yang abstract. Pendekatan student centred dan pendekatan applikasi dan amalan sains dan teknologi dalam pembelajaran hanya boleh dibuat bila pelajar telah ada ilmu terhadap konsep asas sesuatu teori. Von Glasserfeld (1991) menambah dengan menyatakan bahawa konsep baru dan pengetahuan baru tidak boleh disampaikan kepada orang pelajar semata-mata dengan percakapan sebab setiap orang mesti mengabstrak makna, konsep dan pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Oleh itu Jerome Brunner menekankan kerja projek, kerja lapangan dan kajian tinjauan perlu ada dalam kurikulum supaya kaedah pembelajaran ini meluaskan meta-kognisi pelajar. Higginson (1989) pula berpendapat proses mengetahui dan belajar dengan penekanan pada penglibatan aktif pelajar. Manakala Silver (1990) menyatakan pelajar lebih membina secara peribadi pengetahuan mereka sendiri daripada membuat salinan mental pengetahuan yang disampaikan oleh pensyarah atau buku teks. Terdapat lima prinsip dalam membina ilmu dan menjadi asas kepada kecemerlangan mahasiswa.wi. Menurut saranan Brooks & Brooks (1993), terdapat lima prinsip utama dalam pendekatan konstruktivisme membina ilmu Pertama ialah pensyarah perlu menaplikasikan pendekatan Problem Base Learning (PBL). Ia bermula dengan membentangkan masalah yang sesuai untuk menimbulkan kaitan isi pembelajaran kepada pelajar. Antara masalah yang sesuai menurut Joel Greenberg (1990) ialah masalah yang memerlukan pelajar membuat telahan yang boleh diuji olehnya, masalah yang memerlukan penggunan alat atau bahan manipulatif yang mudah, masalah yang cukup kompleks supaya banyak pendekatan
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

13

untuk penyelesaian masalah dicadangkan oleh pelajar. Pendekatan ini akan memenuhi keperluan pelajar daripada aspek kognitif dan sosial. Keduanya, pensyarah menstruktur aktiviti pembelajaran pada konsep primer (holistik). Isu atau masalah yang holistik dan relevan lebih menarik minat pelajar di sekolah. Apabila masalah yang dipaparkan secara holistik, maka pelajar dapat memilih pendekatan penyelesaian masalah yang tersendiri demi membina kefahaman yang baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masing-masing yang sedia ada. Prinsip ketiga ialah pensyarah mengesan, memahami dan menghargai idea atau pandangan pelajar. Menurut Brooks & Brooks pandangan pelajar merupakan cara untuk mengesan penghujahan atau penyelesaian masalah yang dihadapi. Jikalau seorang pensyarah menghargai pandangan pelajar, maka ia perlu mengesan pandangan pelajar dan menanganinya dengan bimbingan. Pensyarah harus mengemukakan soalan-soalan yang relevan bagi mencabar pelajar meluahkan pandangan dan membuat refleksi. Prinsip keempat pula ialah pensyarah mengubahsuaikan cara pengajaran untuk menangani konsep baru yang telah dipelajari. Pensyarah boleh melakukan Pemikiran reflektif bersama pelajar tentang apa yang telah mereka cuba lakukan semasa mempelajari sesuatu konsep yang agak kompleks (Ginsberg & Opper,1979). Proses refleksi merupakan proses seorang pelajar menganalisis semula proses kerja dan konsep yang diberikan. Mencari punca di manakah salah konsep berlaku. Bertanya diri sendiri mengapa salah konsep berlaku kepadanya dan bukan kepada rakan lain? Apa yang sebenarnya patut berlaku? Apa kesedaran yang telah ada? Bagaimana membuatnya dengan betul dan apakah tindakan segera yang perlu dilakukan sekarang? Hanipah (2004). Peranan utama seseorang pensyarah dalam slot pemikiran refleksi di atas sebenarnya ialah untuk mewujudkan peluang-peluang untuk memudahcarakan proses pembelajaran berlaku dan pelajar sendiri boleh mencapai kefahaman baru new understanding dalam aktiviti pembelajaran. Prinsip terakhir ialah menilai hasil pembelajaran dalam konteks pengajaran. Dalam konstruktivisme, tugas penilaian dibuat oleh pelajar untuk melihat samada ia mencapai objektif pembelajarannya atau tidak?

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

14

Akhirnya kecemerlangan pelajar dalam membudayakan ilmu itu terletak ke atas lima proses ia itu bagaimana ia : Mengenal pasti masalah/salah konsep/konsep baru/ilmu baru yang perlu dibina Merancang aktiviti penyelesaian masalah ke atas konsep dan theory yang baru Mengesan, mencatat, memahami dan menghargai idea yang dapat dicerna Membuat refleksi ke atas proses pembelajaran di atas untuk menentukan tindakannya Menilai semula proses pembelajaran di atas samada telah dapat kefahaman baru atau memperkukuhkan kefahaman yang sediaada terhadap konsep dan theori yang dibina dalam dirinya sendiri dan ahli masyarakatnya.

KEMAHIRAN INSANIAH DI KALANGAN PELAJAR IPT Kemahiran insaniah adalah kualiti yang dikembangkan di institusi pengajian tinggi (IPT) yang bertujuan untuk membayangkan penguasaan kemahiran generik dalam kehidupan. Kemahiran insaniah graduan IPT i. Kemahiran Berkomunikasi ii. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

15

iii. Kemahiran Berpasukan iv. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat v. Kemahiran Keusahawanan vi. Etika dan Moral Professional vii. Kemahiran Kepimpinan i. Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran berkomunikasi melibatkan kemahiran berkomunikasi yang berkesan dalam bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam konteks berlainan dan dengan interlokutor yang berlainan CS1 KIM Kebolehan menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis. KIM Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberikan maklum balas. KIM Kebolehan untuk membuat pembentangan yang terang dengan penuh keyakinan bersesuaan dengan tahap pendengar. Kebolehan untuk menggunakan teknologi dalam pembentangan Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan Kebolehan berkomunikasi dengan penutur budaya berlainan Kebolehan mengembangkan kemahiran interpersonal Kebolehan menggunakan kemahiran bukan verbal.

CS2

CS3

CS4 CS5 CS6 CS7 CS8

ii.

Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

Kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah melibatkan kebolehan berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitik serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan berlainan. CTPS1 KIM Kebolehan mengenal pasti dan menganalisa masalah dalam situasi kompleks dan kabur serta membuat penilaian yang berjustifikasi.

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

16

CTPS 2

KIM Kebolehan untuk memperkembangkan dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, mennganalisa dan menilai perbincangan. KIM Kebolehan untuk mencari idea dan penyelesaian alternatif Kebolehan untuk berfikir outside the box Kebolehan untuk membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang kukuh Kebolehan untuk bertahan serta memberi perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan Kebolehan memahami dan menyesuaikan diri kepada budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baru

CTPS 3 CTPS 4 CTPS 5

CTPS 6

CTPS 7

iii.

Kemahiran Berpasukan

Kemahiran berpasukan melibatkan kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain daripada pelbagai latar belakang untuk mencapai matlamat yang sama. TS1 KIM Kebolehan untuk membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama meeka untuk mencapai objektif yang sama. KIM Kebolehan untuk memahami dan megambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan KIM Kebolehan untuk mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain. Kebolehan untuk menyumbang kepada perancangan dan mengkoordinasi hasil usaha kumpulan Bertanggung jawab terhadap keputusan kumpulan Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

TS2

TS3

TS4

TS5 iv.

Pembelajaran berterusan melibatkan untuk belajar berdikari di dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baru. LL1 KIM Kebolehan untuk mencari dan menguruskan maklumat berkaitan daripada pelbagai sumber. KIM Kebolehan untuk menerima idea baru dan berkeupayaan untuk
17

LL2

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

pembelajaran autonomi LL3 Kebolehan untuk mengembangkan minda ingin tahu dan dahaga ilmu

v.

Kemahiran Keusahawanan

Kemahiran keusahawanan melibatkan keupayaan untuk meneroka peluang dan membangunkan kesedaran tentang risiko (risk awareness), kreativiti dan inovasi di dalam aktiviti berkaitan perniagaan/pekerjaan. KK1 KK2 KK3 KIM Kebolehan untuk mengenal pasti peluang perniagaan Kebolehan untuk merangka perancangan perniagaan Kebolehan untuk membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan/ pekerjaan. Kebolehan untuk bekerja sendiri.

KK4

vi.

Etika dan Moral Profesional

Etika dan moral profesional melibatkan kebolehan untuk mengamalkan standard moral yang tinggi di dalam amalan profesional dan interaksi sosial EM1 KIM Kebolehan untuk memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan profesional KIM Kebolehan untuk menganalisa dan membuat keputusan di dalam menyelesaikan masalah berkaitan etika Kebolehan untuk mengamalkan sikap beretika, di samping mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemahiran Kepimpinan

EM2

EM3

vii.

Kemahiran kepimpinan melibatkan keupayaan untuk mengamalkan ciri-ciri kepimpinan di dalam pelbagai aktiviti. LS1 LS2 KIM Pengetahuan tentang teori asas kepimpinan. KIM Kebolehan untuk memimpin projek
18

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

LS3

Kebolehan untuk memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan ahli pasukan Kebolehan untuk menyelia ahli pasukan

LS4

2.1 KI KIM 2.2 2.3

Definisi Kemahiran insaniah Kemahiran insaniah mesti

Kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh pelajar Keterangan

PEMBANGUNAN KI DI KALANGAN PELAJAR IPT


JK 1 : PEMBANGUNAN KI BERASASKAN AKTIVITI FORMAL P & P
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

KURSUS : BEKP/BEKE/BEKC/BEKM

1.

MODEL EMBEDDED ( INFUSION )

KI

YANG

PERLU

DIKUASAI
TAHUN 1

OLEH PELAJAR IPT


1. Kemahiran Berkomunikasi

MATA PELAJARAN TAHUN 2 TAHUN 3

TAHUN 4

LI 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah. Amalan Kejuruteraan

PSM

LI

PSM

3. Kemahiran Kerja Berpasukan

PBL(MP) PBL
Amalan Kejuruteraan LI (P. E)

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

19

4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat.

LI

PSM

5. Kemahiran Keusahawanan

Amalan Kejuruteraan

LI

6. Etika & Moral Profesional

7. Kemahiran Kepimpinan LI

Cacatan : Terdapat banyak mata pelajaran di Fakulti yang menerapkan unsur-unsur KI seperti kemahiran berkomunikasi, PBL, SCL sebagai tugasan/ projek, kajian kendiri, kerja lapangan, kerja berpasukan dan pembentangan.

2.

MODEL STAND ALONE ( DIFUSSION )

KI YANG PERLU DIKUASAI OLEH PELAJAR IPT


1. Kemahiran Berkomunikasi TAHUN 1 Tech.Com

MATA PELAJARAN TAHUN TAHUN 3 2 Com.

TAHUN 4

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

20

I Tech.Com II 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah.

Skills

Ko-K I

Ko-K II

Keusahawanan

3. Kemahiran Kerja Berpasukan Ko-K I 4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat. Ko-K II

Keusahawanan

5. Kemahiran Keusahawanan

Keusahawanan Hubungan Etnik PSEM Etika Kejuruteraan Pengurusan Projek Etika Kejuruteraan

6. Etika & Moral Profesional FST TITAS

7. Kemahiran Kepimpinan Ko-K I Ko-K II

Bengkel Modul Soft Skill di IPTA 30/6/06 Penerapan Soft-skill Melalui Ko-Kurikulum

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

21

Model Konseptual Soft Skill


SUKAN BERILMU PERSATUAN

Kepimpinan

Kerja Berpasukan

Kompetensi Teras Pelajar

Pelajar IPTA

Kompetensi Professional Pelajar

Kemahiran berfikir secara kritis

Kebolehan Berkomunikasi

Kompetensi Fungsional Pelajar

Kemahiran usahawan

BERKETRAMPILAN

Pendidikan sepanjang hayat

HOLISTIK

KESENIAN

Kokurikulum Tambahan

UNIT BERUNIFORM

Model Konseptual Soft-skill yang diterapkan melalui kokurikulum dan extra kokurikulum mempunyai 5 komponen asas:

1)Sukan 2)Persatuan 3)Kesenian 4)Unit Beruniform 5)Kokurikulum Tambahan

SUKAN *Merangkumi acara lapangan, indoor game, rekreasi, acara padang

PERSATUAN *Merangkumi persatuan akademik, khidmat masyarakat, perhubungan awam dan pengurusan masjid.

KESENIAN

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

22

*Merangkumi seni suara seperti koir, seni tampak (khat, batik, lukisan, fotografi dll.), , musik dan persembahan(teater, drama, tarian), seni mempertahankan diri (silat, taekwando, karate,wushu). UNIT BERUNIFORM *Merangkumi PALAPES, SUKSIS, Jabatan Pertahanan Awam, Bulan Sabit Merah. KOKURIKULUM TAMBAHAN *Melibatkan aktiviti-aktiviti di peringkat kelab, penerbitan, projek-projek khas seperti Pesta Konvokesyen, Lawatan Sambil Belajar dan aktiviti pengembangan

(OPKIM/Operasi Khidmat Masyarakat).

TEKNIK REFLEKSI SEBAGAI MANGKIN PENJANAAN KEMAHIRAN INSANIAH

Pemikiran moral, perasaan moral dan perbuatan moral yang dinyatakan di dalam menghuraikan isi kandungan pegagogi Mata Pelajaran Pen.Agama dan Moral boleh diransang dengan menggunakan teknik refleksi.

Mengikut Hanipah 1999, teknik refleksi adalah merupakan satu aktiviti berfikir panjang, merenung diri dan keadaan dengan melibatkan kemahiran membuat pengamatan dan penaggapan seperti melihat, menganalisa, meneroka, mendalami isu, mencari dan membina nyalarasa diri secara positif, membuat konfrantasi dan berusaha mendapat celik akal baru ke atas isu atau peristiwa, membina pengetahuan baru, mendapat kesedaran terhadap realiti dan kebenaran secara kendiri. Dari proses ini seseorang dibimbing untuk mencari kefahaman baru terhadap isu yang dirasa dan dilihat, meneroka cadangan atau mencari alternatif terhampir dan praktikal untuk memperbaiki keadaan diri sendiri, mengatur rancangan bertindak untuk memperbaiki keadaan yang ada.

Pendekatan refleksi ini membawa pelajar meneroka dan mendalami isu, sehingga mereka berjumpa dengan 'nyalarasa' atau 'penghayatan moral' diri sendiri dan bukan dipengaruhi oleh orang lain. Bahan yang digunakan di dalam P&P Pendidikan Agama dan Moral

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

23

harus bersifat 'isu-isu hari ini' sebab dari hari ini pelajar boleh menyatakan pemikirannya ke atas peristiwa. Kemudian pelajar myatakan pemikiranya ke atas peristiwa tersebut dalam konteks masa sekarang dan selepas pelajar mendapat 'celik akal' dan kefahaman baru mereka berupaya membuat jamgkaan masa hadapan dan di masa inilah guru memperkasakan jati diri, kepercayaan, etika, estetika dan nilai yang hendak diterapkan dengan membawa pemikiran pelajar meneroka 'apa yang saya mahu lakukan selepas ini'. Apa yang pelajar inginkan di masa hadapan harus berteraskan kepada Falsafah

Pendidikan Kebangsaan Malaysia iaitu melahirkan insan yang seimbang dan bertindak berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Jika element kepercayaan kepada Tuhan ini dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini tidak menjadi teras dalam proses berrefleksi, aktiviti berfikir panjang akan akan menjadi kosong, sesat dan terpesong dari tujuan asalnya. Sehubungan dengan ini, teori teori terhadap fungsi otak pada abad ke 21, telah membawa kesan kepada pengkaji pengkaji dari Barat dan Timur di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran untuk menyelidik dan memahami tentang 'Pedagogigal Content Knowledge' (PCK) di bidang masing-masing. Seperti apakah 'properties',

sistem, mekanisme dan misteri yang terbina dalam otak manusia' semasa p&p dilaksanakan?. Dengan jumpaan beberapa teori baru tentang otak seperti peranan sistem otak limbik (lymbic system) yang menangani (afektif domain) fungsi emotional, humanistik, empatetik, ekspresif, sensori interpersonal dan intrapersonal, kerohanian intuitif, konseptual, imaginatif, holistk dan visual dapat menolong pensyarah dan guru moral serta pelajar memahami 'perasaan empathatik' dan menekankannya dalam proses pengajaran moral. Perkara di atas merupakan sebahagian daripada 'Pedagogical Content Knowledge' dalam mata pelajaran 'Pendidikan Agama Islam dan Moral'. Element emosi dan nyalarasa (passion) seseorang individu sebenarnya dikawal oleh sistem otak limbiknya. Dalam kehidupan seharian seorang guru atau pelajar itu pula, sesuatu peristiwa yang berlaku kepadanya adalah sesuatu yang berada di luar kawalannya. Dalam konteks ini proses refleksi ke atas persistiwa yang berlaku tadi adalah diterokai oleh takulan oleh otak rasional, bisikan hati, (self talk) dan emosi. Kesemua unsur emosi ini dikawal oleh diri sendiri. Dalam hal ini melalui kajiannya ke atas sekumpulan guru, Hanipah (1999) mendapati bahawa unsur emosi adalah unsur yang

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

24

penting di dalam membangunkan pemikiran refleksi yang kritikal (critical reflection). Pemikiran refleksi yang bersifat kritikal ini adalah merupakan bisikan hati dan emosi yang ditulis atau dinyatakan oleh seseorang untuk menterjemahkan persepsinya terhadap isu etika, estetika dan nilai (cabang aksiologi dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan) yang hadir di sekitarnya. Proses dan amalan refleksi kritikal seperti ini perlu

diaplikasikan segera di sekolah untuk membetulkan sebarang pemikiran dan kepercayaan negatif. Bisikan hati dan emosi yang ditulis atau diperkatakan adalah merupakan unsur afektif yang sedang diterokai dalam proses seseorang memberi gambaran terhadap konsep-konsep yang abstrak seperti kepercayaan kepada Tuhan yang disembah, keyakinan kepada sesuatu perkara, memberi metafora, menggunakan anologi, memberi sistesis, menyatakan intuitif. Itulah sebabnya proses refleksi kritikal secara menulis atau berbincang adalah digalakkan dalam usaha seseorang mencari dan memberi makna ke atas pengalaman yang lampau. Jika seseorang itu mengamalkan refleksi dengan mengambil kira unsur-unsur seperti bisikan hati (self talk) dan nyalarasa (passion) sudah tentu ianya akan mempunyai pemikiran yang lebih luas.

Contohnya seseorang yang mengamalkan pemikiran refleksi kritikal, akan mampu memberi kaitan dan hubungan antara pengalamannya dan falsafah dirinya sebagai manusia yang dicipta olah Allah, Tuhan yang disembahnya, atau ia boleh membincangkan falsafah dan visi negara dengan mengaitkan pengalaman dirinya, ia boleh menulis aspek-aspek budaya dan norma-norma masyarakat dan amalan kaum tertentu dengan mengaitkan pengalaman dirinya, ia boleh membincangkan isu-isu politik secara rasional. Dengan hujah di atas maka Hanipah (1999) memberikan definisi refleksinya sebagai

Self reflection is an active and goal directed analysis with emphasis on the importance of the emotional mind (feeling and spiritual) and the rational mind (logical) in order to find the truth in their professional development.

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

25

Daripada definisi ini, Hanipah (1999) menegaskan bahawa proses refleksi itu harus bermula daripada sistem otak 'lymbik' yang berfungsi membawa sensitiviti kepada afektif domain dan mengembangkannya menjadi 'dataran hati' atau 'methaforical heart' yang terasuh dan terdidik dengan pemikiran yang berteraskan kepercayaan kepada agama. Refleksi kritikal adalah analisis secara aktif terhadap amalan diri dengan

menggunakan pendekatan terarah dan bermatlamat. Refleksi kritikal menitikberatkan penerokaan domain afektif, (emotional mind) spiritual dan pemikiran rasional (rational mind) seseorang dalam tindakannya mencari ketelusan diri terhadap pembangunan profesion yang dibangunkan. InsyaAllah Langkah - Langkah Aplikasi Teknik Refleksi Dalam P&P Pend.Agama dan Moral Kajian Hanipah 1999 mendapati soalan refleksi harus dibina dahulu dan minta cohort (respondent) mencari pasangan sendiri dan memberikan respons mereka terhadap isu yang dibawa di bilik darjah (berdasarkan bahan ransangan dalam PCK Pen.Agama dan Moral).

FORMAT MENULIS REFLEKSI


1 Tulis satu cabaran yang hendak diselesaikan di bilik darjah/bidang tugas yang diberi 2 Mengapakah ia merupakan cabaran kepada diri anda dan apakah punca cabaran itu 3 Tuliskan perasaan anda terhadap cabaran itu dan kesannya terhadap kualiti kerja di dalam bilik darjah/bidang tugas 4 Cadangkan cara bagaimana amda sendiri boleh bertindak untuk mengatasinya 5 Tuliskan tindakan yang anda akan ambil dengan jelas (rujukan, masa)

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

26

TEKNIK REFLEKSI SEBAGAI ALAT MENILAI KEBERKESANAN PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH Apakah isu atau event yang menarik perhatian saya terhadap bahan (what is the
interesting event )

Mengapa perkara ini menarik perhatian saya (why does it interested to me?)

Bagaimana bisikan hati saya terhadap isu (how could I explain my emosion toword that)

Jelaskan pegangan, kepercayaan dan falsafah diri ke atas isu (Elaborate your belief and
your philosophy)

Kefahaman baru/kesedaran yang saya dapat lihat /perolehi ( new understanding that I
learned)

Cadangan dan Tindakan akan datang/rancangan memperbaiki keadaan (my future


actions)

Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002

27

KAJIAN KES 1: DARI TEORI KE PRAKTIS Refleksi ke atas Perpaduan di Malaysia


Isu yang dibincangkan bersama masyarakat adalah

AnalisisPedagogi dan Dapatan Kajian Penerapan Kemahiran Insaniah


Content Analisis Straus & Corbin 1991

perpaduan. Saya telah menemuramah bapa saudara saya Encik Mohamed Fuad bin Zainal Abidin, beliau adalah seorang Peguambela dan Peguamcara di salah sebuah firma guaman di Kuala Lumpur. Saya menanyakan, adakah beliau berpuas hati dengan perpaduan di Malaysia? Beliau menyatakan beliau berpuas hati tetapi tidak 100 peratus kerana masih banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki, menurut beliau apa yang dapat dilihat misalnya di institusi pendidikan sama ada di sekolah atau universiti sesetengah pelajar masih tidak bercampur gaul dengan pelbagai kaum, mereka masih lagi dengan kelompok kaum masing-masing terutama sekali pelajar-pelajar di luar bandar. Menurutnya contoh yang dapat dilihat lagi adalah di iklan-iklan kerja yang terpapar di dalam suratkhabar, seeking female Chinese menerangkan bahawa hanya wanita yang berbangsa Cina sahaja yang dicari untuk bekerja ini menunjukkan masih lagi terdapat jurang antara kaum. Beliau menyatakan bahawa elemen-elemen penting bagi mewujudkan perpaduan adalah semua kaum haruslah bersifat terbuka serta sensitif pada kehendak kepada kaum masing-masing Saya juga sempat menemuramah Encik Shamsusah bin Zainal Abidin iaitu seorang Pereka Hiasan Dalaman, beliau menyatakan beliau berpuas hati dengan perpaduan di Malaysia kerana sekarang ini sudah nampak semangat memupuk perpaduan kaum sudah bermula di peringkat kanak-kanak seperti sekarang ini sudah ramai ibu bapa
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

Isu- perpaduan di Malaysia

CTPS- sudut negatif Ada lagi sesetengah pelajar yang tidak mahu bercampur gaul dan masih lagi dengan kelompok kaum masingmasing

Antara elemen-elemen penting bagi mewujudkan perpaduan

28

menghantar anak mereka di tadika perpaduan, di sana kanak-kanak diajar barcampur gaul tanpa ideologi-ideologi yang boleh menampakkan jurang sesama kaum. Mereka juga diajar semangat setia kawan tidak kira bangsa dan agama. Golongan remaja pula sekarang ini sudah boleh barinteraksi dengan baik bersama rakan berlainan bangsa berbanding tahun 60-an dahulu disebabkan kebanyakan kaum Melayu tinggal di kampung, kaum Cina tinggal di bandar dan kaum India pula tinggal di estet. Mereka terasing di kawasan masing-masing, oleh itu interaksi dan persefahaman antara kaum tidak dapat diwujudkan. Untuk mendapatkan persepsi yang berlainan pula saya telah menemuramah rakan saya yang berbangsa Cina iaitu saudara Jason Hwang salah seorang pelajar tahun satu, Ijazah Perubatan Veterinar di Universiti Pertanian Malaysia (UPM). Beliau hanya menyatakan secara ringkasnya bahawa setakat ini perpaduan di Malaysia memuaskan kerana rakyat sekarang lebih bersifat terbuka dan dapat menerima budaya daripada kaum lain. Saya tertarik untuk membincangkan isu di atas kerana perpaduan adalah elemen penting dalam mencorak masa depan negara dalam menuju era 2020. Sesungguhnya amat sukar untuk mempercayai sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dapat hidup dalam keadaan aman dan damai tetapi lihat sajalah sekarang ini, sebagai contoh Tahun Baru Cina yang lalu telah disambut dengan begitu meriah, kunjugan sesama rakyat pelbagai kaum memberi makna tersendiri dalam konteks perpaduan rakyat. Ia melambangkan realiti masyarakat yang mementingkan hidup dalam suasana aman dan damai. Suasana sebegini

CTPS- sudut positif


golongan remaja zaman sekarang sudah boleh berinteraksi dengan baik bersama rakan-rakan yang berlainan bangsa

Pendapat rakan yang berlainan bangsa - menyatakan secara ringkas bahawa perpaduan di Malaysia setakat ini berada pada tahap yang memuaskan

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

29

bukanlah perkara baru, ikatan persahabatan ini terus diperkukuh dari satu perayaan ke perayaan dan ini telah menjadi amalan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi rakyat Malaysia kini sudah sehati sejiwa bagi mencapai matlamat melalui permuafakatan dan kerjasama yang erat untuk membawa Malaysia ke mercu kejayaan. Bagi sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, adalah amat penting untuk hidup dalam keadaan aman dan bersatu padu kerana segala masalah yang timbul akan menyebabkan satu keadaan yang tidak selesa bagi setiap kaum dan risiko untuk mencetuskan kekacauan dan perbalahan adalah tinggi seperti rusuhan kaum yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969 dahulu. Walaubagaimanapun perpaduan dan intergrasi penting supaya tenaga negara dapat disalurkan untuk memajukan negara daripada digunakan untuk menyelesaikan masalah yang wujud daripada kepelbagaian kaum. Pegangan hidup saya terhadap isu yang dibincangkan adalah, kita hendaklah hidup berharmoni dengan dipupuk melalui HE
Turning Point

Jati diri etnik Melayu yang dapat

masyarakat bukan sahaja dari bangsa sendiri tetapi dari pelbagai bangsa atau kaum untuk memperkembangkan atau menjana pemikiran, luar dari kelompok bangsa sendiri. Mungkin bangsa lain mempunyai idea atau method yang boleh memperkaya atau membentuk kreativiti dalam cara kita berfikir dan bertindak. Perpaduan antara kaum amat

penting dalam mewujudkan keharmonian dalam negara, malah perkara ini sudah disedari sejak saya di peringkat sekolah lagi. Terdapat perbezaan yang ketara jika kita bergaul dengan satu kaum sahaja pemikiran proaktif kita akan berada pada tahap yang rendah dan akan sentiasa

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

30

berada pada takuk yang lama. Berlainan pula jika kita bergaul dengan lebih dari satu kaum, pemikiran proaktif kita akan berkembang dan lebih terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Tolak ansur antara budaya lain amat diperlukan supaya peristiwa 13 Mei 1969 tidak berulang lagi, kerana pemikiran rakyat pada masa itu sungguh rendah oleh itu perpaduan berada tahap sifar. Tiga cadangan yang saya sendiri boleh lakukan untuk memperbaiki keadaan yang saya inginkan ialah, I.Berani bergaul dengan rakan-rakan berlainan kaum selain bergaul dengan rakan- rakan yang sama bangsa. II.Tidak iri hati dengan kejayaan sesuatu bangsa malah mempertingkatkan diri untuk lebih maju daripada mereka. III.Tidak mewujudkan rasa rendah diri (inferiority complex) untuk bergaul dengan rakan-rakan berlainan kaum. IV.Tidak prejudis untuk berkomunikasi dengan mereka yang berlainan kaum untuk membentuk pemikiran yang lebih terbuka. Tindakan yang boleh saya lakukan di peringkat diri dan keluarga adalah, I. Saya perlu mendidik ahli keluarga saya untuk menghormati dan menerima adat dan budaya kaum lain. II. Bermesra dengan jiran-jiran samada sama bangsa atau berlainan kaum seperti bertukartukar juadah. III. Saya juga perlu pandai menyesuaikan diri dengan rakan berlainan kaum, menghormati agama dan budaya mereka.
Pemikiran Refleksi: FAREEZAN SALHA BTE MOHAMED AZAHAR - FKE

Akamodatif -

Tiga cadangan Kemahiran Menyelesaikan maslaah (Problem solving) melalui mata pelajaran Pembangunan Sosioekonomi Malaysia

AKAMODASI Berlaku Tiga Tindakan Perubahan tingkah laku Selepas proses pembelajaran melalui kajian partisipatori Tindakan bermula dari individu sendiri untuk memperbaiki keadaan Immidiate Action to be takenBerlaku pembelajaran kendiri Self-action oriented-SCLMenghayati dan bertindak Whole-heartednesseagerness

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

31

PART II: ACTION-ORIENTED RESEARCH: A TWELVE -STEP PROCESS

Level 5 Follow up Step 12: Disseminate report, store data, and make action plans Step 11: Prepare Research Report Level 4 Analysis & report writing Step 10: Data Analysis Step 9: Second Phase of Data Collection Step 8: Preliminary Analysis of Collected Data

Level 3 Data collection

Step 7: First Phase of Data Collection Step 6: Pilot Research Tools and Finalize Research Plan Step 5: Develop Research Tools

Level 2 Protocol Design

Step 4: Develop Detailed Research Questions Step 3: Collect, Review, and analyze Secondary Data Step 2: Define Research Aims and Major Research Questions

Level 1 - Preparation Step 1: Identify Stakeholders and The Research Team

KAJIAN TINDAKAN PARTISIPATORI SEBAGAI MANGKIN PENJANAAN KEMAHIRAN INSANIAH

3.1

(Reka bentuk kajian, Merancang, Intervensi, Bertindak, Mengumpul data,

Refleksi Siri Pertama, dan Merancang semula untuk ke Siri Kedua) Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Orientation Research yang berfokus kepada Model Jurulatih Reflektif ( Hanipah 1999) 3.1.1 Model Jurulatih Reflektif (Hanipah Hussin 1999) Penyelidik memodelkan kemahiran mentor dalam pengurusan orientation research membangunkan K-ekonomi para pemimpin muda. Penyelidik sebagai Jurulatih Reflektif. Beliau membuat intervensi yang dirancang bersama secara Kolaboratif dengan pihak yang menjadi sasaran. Intervensi/Inovasi yang terancang & sistematik membolehkan kumpulan kolaboratif bertindak berpandukan prosedur kerja dalam intervensi/inovasi (lihat rajah berikut)
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

32

Model Jurulatih Reflektif


Ke Gelong Ketiga Kenal pasti masalah utama yang hendak diselesaikan

Sumbangsaran secara Kolaboratif untuk kenal pasti punca masalah Membuat pilihan dan keputusan

ke Gelong Kedua New plan More specific Gelong lebih kecil

Menulis refleksi Critical event Puncanya Alternatif Kesedaran ilmu baru Affirmation Action Plan

Langkah-Langkah Membuat orientation research Dengan menggunakan Alat Refleksi

Merancang intervensi/inovasi

Melaksanakan Intervensi/inovasi Menilai Mencatat Pemerhatian Merekod Interview Mengisi inventori Mengisi boran-borang Memantau Pelaksanaan Intervensi/inovasi

Reflective Practice Model of Professional Educational Development

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

33

Stage 1 ( pretraining)

Stage 2 (professional education/ development)

GOAL

Received knowledge

Trainees existing Reflective Practice Reflective cycle PROFESSIONAL conceptual schemata or mental constructs COMPETENCE

Experiential knowledge

Source: Adapted from Wallace 1991:49, Hanipah Hussin 2004:8 )

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

34

Pada tahun 2002 pengarang telah memulakan kariernya di KUTKM (UTeM). Sebagai seorang yang berlatar belakangkan pedagogi, beliau telah mengaplikasikan pendekatan pengajaran refleksi reflective teaching dalam pengajarannya. Pada awal kariernya di universiti, beliau mengajar dua mata pelajaran iaitu Pembagunan Sosio-Ekonomi Malaysia dan Technoproneurship. Setelah mengajar mahasiswa dan siswi dengan teknik pengajaran refleksi, beliau mendapati bahawa unsur refleksi telah dapat membantu pelajar berfikir lebih critis terhadap isu-isu yang berbangkit di sekitar diri dan keluarga serta masyarakat mereka. Teknik ini juga telah dapat membantu beliau mengenal pasti alat dalam menjana kemahiran insaniah yang paling penting iaitu berfikiran critis yang membantu kepada penyelesaian masalah. Teknik refleksi ini sebenarnya merupakan engine

Konseptual Pendidikan Malaysia.


Falsafah EKLEKTIK ALLAH
Meminta Jurutera berfikir, mencari kebenaran ilmu dan kesejahtera an alam

Ilmu Nilai
Ilmu dan Kemahiran mendekatkan diri kepada Allah maha pencipta

Kemahiran Masyarakat
memperbaiki diri dan memudahkan kehidupan masyarakat

Insan Jurutera

Mahasiswa/siswi

yang menggalakkan proses pemikiran kritis dalam penyelesaian masalah dan bertindak untuk menyelesaikan masalah di peringkat diri sendiri. Artikel ini adalah salah satu daripada hasil dokumen yang ditulis dalam satu projek yang dinamakan Refleksi dan kajian Tindakan bagi memenuhi penilaian dalam kerja kursus mata pelajaran wajib universiti. Mata pelajaran ini dinamakan Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia, (PSEM) ianya membawa 2 kredit dalam mata point CGPA. Apabila mata pelajaran
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

35

Hubungan Etnik (HE) diperkenalkan dan diwajibkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, pada tahun 2005, hampir 70% daripada kurikulum HE yang diwajibkan kepada semua pelajar bersamaan dengan PSEM yang sedia ada. Oleh yang demikian pengkaji mendapati bahawa data yang dikumpulkan adalah lebih sesuai untuk diketengahkan sebagai bahan rujukan bagi mata pelajaran HE. Bahan rujukan ini adalah berguna untuk pensyarah sebagai contoh dalam melakukan kajian tempatan yang menggunakan kaedah interview, perbincangan dan pemerhatian. Kaedah kajian ini merupakan pendekatan terbaik bagi pensyarah dalam mata pelajaran sains sosial bagi melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran inquiri dan penerokaan bagi membantu pelajar universiti memahami dan menerima masalah masyarakat sebagai sebahagian daripada masalah mereka, kemudian memikirkannya bersama-sama masyarakat serta menggunakan kemahiran insaniah dan modal insan (bidang pengajian di universiti) mereka untuk mengubah fikiran dan tingkahlaku dalam perkaraperkara berikut: 1. Memberi perhatian utama kepada masalah atau isu yang dibincangkan. (menerima masalah secara matang, menolak secara berhemah, bersaing dengan azam dan tindakan, beri kerjasama secara profesional atau berkompromi dengan masalah yang dibincangkan secara win-win ) 2. Mencanai idea bagi menyelesaikan masalah dan isu-isu masyarakat di peringkat diri sendiri, keluarga dan masyarakat setempat. Pendekatan reflektif yang dijadikan alat dan format berfikir secara rasional diperkenalkan sebagai salah satu cara mengenal pasti masalah mencari jalan penyelesaian terhampir untuk bertindak di peringkat diri dan keluarga. Kaedah ini dapat menyediakan satu cara terbaik dan murah bagi menyediakan platform kepada mahasiswa dan siswi untuk mendekati ahli keluarga sendiri dan menjadi contoh kepada keluarga lain di tempat tinggal mereka. Pendekatan kajian tempatan yang digunakan dalam mata pelajaran Pembangunan Sosio-Ekonomi serta Hubungan Etnik dan TITAS adalah pendekatan kajian kes yang mudah, murah dan selamat kepada pelajar, relevan dan bersifat menyelesaikan masalah dari puncanya, iaitu dari diri sendiri dan dari unit yang paling kecil dalam masyarakat iaitu keluarga. Kajian tempatan cara ini memenuhi pendekatan Problem Base Learning (PBL), pembelajaran inquiry, ctitical thinking, reflection and
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

36

action oriented learning dalam memenuhi keperluan Out Come Based Education (OBE) di peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Pendekatan ini adalah usaha pensyarah sebagai tenaga pengajar yang profesional untuk melaksanakan pedagogical content knowledge atau (PCK) dalam pengajaran yang effective dan memperkasakan kemahiran insaniah dalam proses pembelajaran melalui mata pelajaran wajib universiti. Metodologi kajian tempatan ini menggunakan satu alat kognitif yang dipanggil critical reflection.Alat kognitif yang terlibat adalah seperti beberapa soalan penerokaan yang digubal untuk mengenal pasti masalah dan jalan penyelesaiannya. Soalan-soalan tadi diformatkan untuk mengarah kognitif berfungsi dengan aktif dan lymbic system (emotional quation) berfungsi dengan tepat dalam penyelesaian masalah yang melibatkan manusia dan kemanusian. Soalan-soalan refleksi yang melibatkan bidang aksiologi (nilai dan moral) akan membawa pemikir kepada critical reflection. Proses berfikir yang menggunakan format refleksi yang tertib, dan standard, membantu seseorang untuk berfikir dan menakkul masalah dengan membuat resoning thinking dalam otak rasionalnya dan memberi makna kepada perkara yang ditakkulkan itu dalam hati dan kalbu mereka. Makna yang diberikan itu akan menggambarkan nilai dan moral ke atas sesuatu isu yang difikirkan. Oleh itu alat critikal reflection ini membantu seseorang mengmbil langkah tenang dan diam untuk berfikir panjang sebelum memberi nilai ke atas apa yang telah dilakukan. Pada peringkat ini rational mind akan mengarahkan fungsi otaknya untuk mencari punca masalah yang difikirkan dan meneroka pelbagai alternatif bagi menyelesaikan masalah atau isu yang difikirkan secara critical. Secara criticalmaknanya otak rasional dan emotional quotion sedang menimbang-nimbang baik buruknya, atau betul salahnya tindakan yang telah dilakukan dan ini yang Nabi (s.a.w) menyatakan manusia yang beriman itu selalu sabar dalam peperangan yang paling besar iaitu perang jiwa dalam membuat keputusan memilih yang baik dan yang buruk. Kemudian dengan cara ini, seseorang akan dapat memikirkan kata-kata yang tepat dengan makna yang akan disampaikan melalui lisan atau ditulis dalam bentuk catatan refleksi. Teknik pemikiran refleksi seperti ini dapat memberi peluang seseorang mengolah ayat yang tepat untuk menyampaikan makna di dalam fikirannya secara critikal. Secara kritikal maksudnya memasukkan nilai-nilai sejagat dalam pemikiran. Menuliskan ayat ayat itu dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi dapat meluahkan falsafah diri dan aspirasi diri terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan. Catatan refleksi seperti ini sudah tentu mencungkil idea dan memnyuburkan roh dan jiwa yang menulis
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

37

kerana dengan berrefleksi ia dapat melahirkan falsafah diri dan penampilan diri sebenar sebagai orang dewasa yang menggunakan akal dan kalbu untuk berfikir. Critikal refleksi juga membenarkan nyala rasa seseorang dilayani sebelum dirinya membuat beberapa persoalan terhadap apa yang ada pada keadaan realiti (Goleman,1995, Hanipah 1999). Oleh itu teknik refleksi ini membenarkan seseorang meneroka minda, nilai dan falsafah diri yang diamalkan dan sistem keprcayaan yang mereka bina dalam lymbic system mereka. Cara refleksi membenarkan seseorang melihat apa yang telah berlaku dan mencari jalan penyelesaian kepada perkara yang lebih baik dan sempurna. Catatan refleksi yang berformat ini memandu seseorang ke arah pemikiran proaktif dan action oriented. Catatan refleksi ini juga adalah membantu seseorang menulis tindakan segera yang dirinya sendiri akan lakukan bagi menyumbang dalam menyelesaikan masalah yang telah direnungkan pada awalnya.Catatan terhadap apa yang hendak dilakukan segera itu merupakan akur janji kepada dirinya sendiri untuk menyumbang kepada jalan penyelesaian terhadap isu yang difikirkan. Sebelum cacatan refleksi dapat disempurakan, beberapa sesi interview harus dilakukan terhadap masyarakat tempatan. Interview itu harus realiti, terus kepada masyarakat yang berada dalam situasi itu. Artikel ini akan membawa beberapa contoh catatan refleksi yang berasaskan satu kajian diskriptif melalui interview ke atas seramai 110 responden yang berada di seluruh Malaysia. Kriteria pemilihan nama-nama responden adalah berdasarkan kepada kerapatannya kepada mahasiswa atau mahasiswi yang menyelidiki isu tertentu. Sebenarnya semua catatan yang diketengahkan dalam artikel ini hanyalah sebahagian daripada keseluruhan data yang telah diproses. Analisis data dalam kajian kes dan kajian tempatan biasanya menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang telah digunakan adalah merujuk kepada satu menual prosedur memberi kod dan memberi makna kepada isi kandungan catatan refleksi tersebut. Teknik ini dinamakan teknik content analysis yang memecahkan data kualitatif kepada beberapa bahagian iaitu dari kata, phrasa, ayat atau perenggan yang boleh menunjukkan kehadiran makna yang dicari. Contoh analisis kualitatif yang telah dibincangkan boleh dilihat di Lampiran ( ) Proses seperti ini agak teliti kerana pengkaji yang meneliti catatan refleksi ini harus mengasingkan bukti-bukti tadi ke dalam senarai yang dinamakan property subcatogory category consept dan akhirnya kepada teori. Content analysis akan diteruskan oleh pensyarah dengan proses berikutnya yang dinamakan peringkat memberi makna kepada catatan refleksi tadi dengan itu pengkaji ia itu pensyarah dapat memahami pola
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

38

pemikiran pelajarnya terhadap isu yang dikupas dan sebagai penganalisis pensyarah akan memberi makna- pada kata, ayat atau perenggan yang didapati memberi sesuatu pertalian dalam penyelididkannya. Setelah membaca atau mendengar catatan refleksi pelajar, pensyarah boleh berkongsi idea dengan rakan pelajar atau kumpulan pelajar tentang isu dan pola pemikiran yang ada dalam catatan refleksi tadi. Proses berbincang berdasarkan kajian dan catatan refleksi dapat melentur fikiran yang keras, meluaskan minda dan membawa kepada sikap yang lebih optimis. Perbincangan ini akan membawa kepada melihat bahawa perbezaan individu itu sebenarnya kekayaan pada yang lain dan bukannya satu yang harus dinaikan. Fikiran yang berbeza itu datang dari kefahaman yang berbeza, dengan itu catatan refleksi adalah bahan pengajaran yang bolehmemberi ruang kepada orang lain menilai dan menganalisa fikiraan sendiri dan membuat perbandingan dengan orang lain. Catatan refleksi juga berguna sebagai bahan untuk memberi ruang untuk pensyarah menilai hasil pembelajaran mereka samaada telah tercapai atau belum. Pemikiran refleksi adalah salah satu kecerdasan yang penting untuk dibentuk dalam minda mahasiswa dan siswi. Salah laku selalunya berpunca dari pemikiran yang sempit atau terlalu luas dan bebas kepada fungsi rasional dan meninggalkan fungsi emosi dan dan roh. Bagaimana jiwa dibentuk dan fikiran diasah , semuanya berpunca daripada peluang untuk berubah dan perubahan pula bermula dari tuan badan yang berfikir dan bertindak. Dalam konteks mengajar HE atau mata pelajaran lain, perkara yang paling penting untuk dianalisis diperingkat pensyarah adalah hasil pembelajaran kemahiran insaniah itu telah tercapai atau tidak? Jawapan kepada soalan ini dapat dijawap dengan analisis content ke atas catatan refleksi pelajar dan bagaimana ianya dapat dihubungkan kepada darjah kerjasama mahasiswa dan siswi ke atas isu yang digarap dikalangan masyarakat. Darjah kerjasam mahasiswa-siswi ke atas isu dan konflik yang dikaji dapat di lihat dalam rajah di bawah. Darjah kerjasama ke atas isu yang dikaji akan dapat dikenalpasti. Darjah kerjasama seperti dalam gambarajah adalah seperti bersaing, mengelak beri kerjasama dan akhirnya menerima. Apa yang penting dalam matapelajaran HE adalah bagaimana melalui mata pelajaran tadi pelajar diberi peluang mengenal diri dan membina kefahaman baru untuk berkompromi jika berlaku konflik dalam membuat keputusan terhadap isu yang sedang dihadapi dalam masyarakat.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

39

Tinggi

Bersaing

Kerjasama

Perlakuan Asertif Kompromi

Rendah

Mengelak

Menerima

Rendah Darjah Kerjasama

Tinggi

Dalam memperkasakan pembangunan kemahiran insaniah di kalangan mahasiswa dan siswi, pensyarah boleh menggunakan aplikasi psikologi dalam membentuk dan mengukuhkan tingkahlaku yang dikehendaki. Tingkahlaku seperti mengelak, bersaing, memberi kerjasama, menerima dan berkompromi adalah tingkahlaku permulaan yang boleh menambah keberkesanan dalam kemahiran insaniah. Rajah di atas dapat secara berkesan menerangkan bagaimana menghadapi masalah dan dilema dalam sesuatu isu masyarakat dan lansung membawa kepada kemahiran membuat keputusan dan bertindak dalam masyarakat.

Perlakuan Mengelakkan(Avoiding)terhadap isu yang dikemukakan Penggunaan pendekatan mengelakkan boleh dilakukan dalam keadaan yang berikut: a) Apabila perlakuan asertif (tegas kendiri) adalah rendah dan keinginan untuk bekerjasama dengan pihak yang terlibat juga adalah rendah. b) Apabila isu masyarakat yang dihadapi difikirkan terlalu kecil dan terdapat isu-isu lain yang lebih penting dan perlu diselesaikan. c) Apabila responden berpandangan atau berpendapat ia tidak berpeluang untuk mencapai matlamat yang dikehendaki.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

40

d) Apabila kemungkinan gangguan atau keburukan melebihi faedah dari usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik. e) Untuk memberi peluang kepada pihak-pihak yang terlibat bertenang dan mendapat perseptif yang betul mengenai masalah yang dihadapi. f) Apabila pengumpulan maklumat mengenai masalah yang dihadapi lebih penting dariada keputusan segera. g) Apabila responden berpendapat pihak lain atau orang lain dapat menyelesaikan isu tersebut dengan berkesan atau lebih baik. h) Apabila isu yang menjadi punca masalah masyarakat yang konflik lebih merupakan tanda kepada masalah lain yang lebih besar.

Perlakuan Menerima(Accomodating) dan bersedia untuk bertindak untuk menyelesaikan isu/masalah yang dihadapi Pendekatan perlakuan menerima sesuai digunakan apabila keadaan isu adalah seperti berikut: a) Apabila darjah bekerjasama terhadap isu/masalah adalah tinggi dan perlakuan asertif di kalangan responden adalah rendah. b) Apabila responden berpendapat atau merasakan bahawa ia merupakan pihak yang bersalah. Pendekatan ini perlu diambil dalam keadaan ini untuk menunjukkan bahawa ia adalah pihak yang bertimbang rasa serta sedia mendengar pendapat orang lain atau pihak atasan. c) Apabila isu yang menjadi punca isu/masalah adalah lebih penting demi mencari kebaikan d) Pendekatan ini akan mengekalkan kerjasama. e) Untuk meminimumkan kerugian apabila responden merasakan merasakan dia merupakan pihak yang akan menerima kerugian dalam isu/masalah tersebut. f) Apabila keharmonian dan kestabilan merupakan suatu yang penting untuk dipertahankan dan dikekalkan. g) Untuk memberi peluang kepada responden berkembang atau membangun dengan cara mempelajari sesuatu melalui kesilapan.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

41

Bersaing (Confronting/Competing) Pendekatan bersaing adalah cara yang tidak baik digunakan dan harus dielakkan dengan sebaik mungkin yang boleh. Ini kerana ia mungkin akan meninggalkan kesan psikologi yang negatif kepada pihak yang kalah. Selain itu, ia juga mungkin akan menjejaskan hubungan pihak yang berkonflik dan memburukkan persekitaran tempat kerja. Pendekatan ini sesuai digunakan dalam keadaan-keadaan berikut: a) Apabila perlakuan asertif kedua-dua pihak adalah tinggi dan darjah kerjasama adalah rendah. b) Apabila berlaku keadaan di mana keputusan segera dan muktamat adalah sangat diperlukan misalnya dalam keadaan kecemasan. c) Apabila tindakan yang tidak sesuai dilaksanakan misalnya perlaksanaan peraturan-peraturan yang belanjawan. d) Apabila isu yang terlibat penting kepada kebajikan syarikat dan anda mengetahui hak anda. e) Pendekatan ini digunakan kepada individu atau kumpulan yang akan mengambil kesempatan dari perlakuan anda yang tidak competitif(non-competitive). tidak relevan dan pengurangan kos operasi atau

Bekerjasama(Collaborating) Pendekatan bekerjasama boleh digunakan dalam beberapa keadaan seperti berikut: a) Apabila perlakuan asertif dan darjah kerjasama kedua-dua pihak adalah tinggi. b) Apabila anda menjadikan pembelajaran sebagai salah satu maklumat usaha penyelesaian konflik. c) Untuk menggabungkan pandangan individu kepada perspektif yang pelbagai. d) Untuk mendapatkan komitmen dengan mengambil kira persetujuan(concern), kerisauan dan keperihatinan di dalam persetujuan yang diambil. e) Untuk memahami perasaan yang terjejas akibat daripada konflik yang berlaku.

Kompromi(Win-Win)

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

42

Pendekatan berkompromi boleh digunakan di dalam beberapa keadaan seperti berikut: a) Apabila perlakuan asertif dan darjah kerjasama berada di tahap yang sama. b) Apabila matlamat adalah penting dan tindakan lain dianggap tidak

menguntungkan kerana akan menimbulkan masalah. c) Apabila pihak lawan mempunyai kuasa yang setara dengan anda dan komitmen mereka untuk mencapai matlamat bersama. d) Apabila penyelesaian sementara perlu dicapai untuk menyelesaikan isu yang kompleks.

Objektif dalam membuat kajian kes dalam matapelajaran HE dan Kenegaraan di Peringkat Pengajian Tinggi. 1- Mendokumentasikan pandangan masyarakat ke atas pembangunan sosio-ekonomi Malaysia 2- Membuat kajian secara impirikal terhadap isu masyarakat dan isunegara yang dikaji 3- Mendokumentasikan fikiran dan falsafah mahasiswa dalam bentuk catatan critical reflection 4- Menerbitkan buku-buku yang boleh menjana pengetahuan dari aspek kepimpinan dan bina insan untuk negara berdasarkan kajian kes. 5- Menambahkan bilangan sumber rujukan dalam bidang sains politik dan sejarah moden Malaysia di IPTA dan IPTS dan semua perpustakaan negeri serta mana-mana organisasi yang berkenaan. Projek penulisan refleksi dan kajian kes ini juga mempunyai jastifikasi kewangan, di antararanya adalah: 1- Memantapkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan kurikulum mata pelajaran wajib seperti TITAS dan Hubungan Etnik berdasarkan kajian tempatan yang bersifat kontemporari. 2- Memberi kefahaman kepada pelajar terhadap persekitaran dan peristiwa yang dilalui oleh rakyat dan ini memberi pengalaman yang berguna agar mereka boleh bertindak secara bijaksana dalam menyelesaikan masalah 3- Menambah bilangan penerbitan artikel dan buku yang berkaitan dengan isu-isu kenegaraan, TITAS dan Hubungan Etnik .

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

43

Dari sudut pengajaran dan pembelajaran pula, artikel ini merupakan contoh bagaimanaexperiential learning method boleh dilaksanakan. Pelajar boleh membuat role play dan memainkan watak tokoh-tokoh yang mereka minati. Pelajar boleh menjemput tokoh yang masih hidup untuk berforum atau berdialog. Pelajar boleh membuat temubual jika berminat untuk mendalami sesuatu isu kepimpinan seperti demokrasi terpimpin, perlembangaan dan perundangan. Jawapan kepada beberapa persoalan sejarah hanya boleh dijawab oleh orang yang terlibat dengan peristiwa berkenaan. Kaedah naratif dan diskriptif digunakan di mana interview dan kajian ke atas portfolio kerja menjadi pendekatan utama dalam teknik pengumpulan data. Oleh itu sudah tentu kaedah trangulasi digunakan dalam kajian ini ke atas beberapa teknik mengumpul data bagi mendapatkan kebolehpercayaan yang tinggi. Konsep kesahan kandungan dan kesahan gagasan dalam menulis fakta sejarah juga adalah teknik dan prosedur kerja yang telah diambil kira. Masa sepenuhnya membuat catatan refleksi adalah selama lebih kurang 4 bulan. Dalam masa 4 bulan ini pelajar digalakkan menggunakan waktu cuti bersama keluarga di kampong masing-masing untuk menemui masyarakat untuk tujuan menemuduga responden yang berkenaan topik atau isu yang telah mereka pilih. Mereka akan melaksanakan temuduga dengan cara semi formal dan mencatatkan hasil temuduga dalam format catatan refleksi. Limitasi dalam kajian dan mendokumentasikan buku ini terbahagi kepada dua. Pertama sumber utamanya bergantung kepada ingatan, oleh itu faktor umur subjek boleh membawa kepada persoalan terhadap kesahihan fakta. Kedua bahan bukti yang ada sudah uzur dan ada yang telah koyak. Kesimpulannya tidak semua buku itu sempurna, tetapi sekurang-kurangnya pihak penulis berwaspada dalam membukukan pengalaman tokoh dan sumbangannya dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Malaysia mengikut angkubah kecil yang telah ditetapkan dalam silibus. . Angkubah kecil itu dilihat dari peristiwa sejarah negara seperti era sebelum merdeka, proses mencapai kemerdekaan, pembentukan Malaysia, sistem pemerintahan Malaysia, sistem demokrasi berparlimen, perlembangaan Malaysia, masyarakat majmuk di Malaysia, integrasi dan perpaduan nasional, perancangan dan wawasan pembangunan, rukun negara sebagai ideologi, dasar luar Malaysia, pemuliharaan dan pemulihan kualiti alam sekitar, perkembangan sains dan teknologi dan isu-isu dalam pembangunan modal insan.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

44

Dalam kajian seperti ini, pensysarah harus memainkan peranan sebagai ketua penyelidik dan mahasiswa dan siswi sebagai participant yang meyelidik masalah yang sama untuk mencapai satu objektif iaitu professional development in human capital atau penambahbaikan dalam kemahiran insaniah. Ketua penyelidik mempunyai sekurang-kurnagnya 4060 pelajar dalam kumpulannya manakala mahasiswa atau mahasiswi di bawah seliaannya mempunyai satu atau 2 orang respondent di tempat tinggal mereka. Mereka akan berusaha menyelesaikan masalah dalam kajian mereka mengikut prosedure kajian yang sistematik iaitu rancang, tindak, nilai dan reflek dalam satu turutan kerja yang bersistematik dan boleh di lihat sebagai satu gelungan kerja yang berterusan. Gelungan pensyarah yang besar akan bergerak kehadapan dan dengan itu akan menggerakkan geluangan yang kecil di dalamnya. Gelungan yang kecil itu adalah geluangan pelajar yang dibimbingnya. Oleh itu pensyarah dan pelajar sedang melakukan apa yang dinamakan kajian partisipatori particiotary research. Kajian yang melibatkan dua pihak untuk menyelesaikan satu tujuan.Konseptual ini dapat dijelaskan lagi seperti rajah di bawah

Pensyarah

Pelajar

3 Gelong Tindakan serentak dalam usaha menyelesaikan masalah melalui teknik refleksi dan PBL

Garaduan Kompitent

Ahli Keluarga dan Masyarakat

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

45

Kemahiran Insaniah yang dapat dibentuk dalam proses kajian partisipotori ini adalah seperti pemikiran kritis dan penyelesaian masalah (CTPS- Critical Thinking Problem Solving) malah lebih jauh masuk kedalam tingkahlaku participant iaitu membuat

keputusan berdasarkan pengamatan dan kajian. Proses pembelajaran melalui pemerhatian dan pengamatan dalam rajah konseptual kajian tindakan yang digambarkan di atas dapat membantu berlakunya anjakan minda secara perlahan dan secara lansung akan merubah fikiran dan tindakan dari tidak sedar kepada sedar dan dari sedar kepada tahu sehingga akan membawa kepada dari diam kepada bertindak untuk mencapai tujuan yang satu. Jika ini dapat dibuat dalam masa satu semester sudah tentulah semua pelajar akan dapat ditambah modal insan mereka. Modal insan tidak akan terhasil secepat yang kita fikirkan. Modal insan adalah hasil bukan proses. Oleh itu sebelum pensyarah mencapai peringkat menjana modal insan, pensyarah harus mencari pembaharuan dalam cara membimbing pelajar di peringkat pengajain tinggi, memikirkan bersama-sama pelajar penemuan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi, memberi maklumat mengenai pelbagai masalah dan melahirkan perpaduan yang baru bersama sama pelajar. Inquiri dan penerokaan terhadap ilmu secara bersama-sam itu dikatakan proses menjana modal insan. juga boleh diselesaikan melalui beberapa kaedah dan pendekatan kemahiran manusia itu sendiri seperti mengelak (avoiding), berkompromi (compromising), menerima

(accomading) dan bekerjasama (collaborating). Maka cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang timbul ialah dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang sistematik seperti yang pertamanya ialah intervene, diikuti dengan langkah pemisahan disusuli dengan langkah mendengar dan memahaminya dan kemudian menerang. Setelah itu, langkah bimbingan dan pemantauan dibuat. Setelah semua langkah-langkah di atas diambil, pemerhatian perlu dilakukan sebagai rumusan pada keseluruhan masalah.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

46

Kemahiran Pensyarah dalam membuat penyelidikan

partisipotory adalah

kemahiran coaching dan mentoring. Kemahiran mentoring adalah kemahiran berkomunikasi dengan mereka yang dibimbing secara rapat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kaedah coaching dan mentoring dapat membantu mengukuhkan hubungan keduanya. Suasana itu ialah seperti berikut : 1) Kebolehan membayangkan perasaan seseorang- iaitu dapat menyelami perasaan orang lain seolah-olah pengalaman sendiri. 2) Keaslian seolah-olah dia sendiri yang mengalami disepanjang kaunseling berjalan dan bergantung kepada hubungan dalam kaunseling itu sendiri. 3) Penghormatan yang positif mengambil tahu mengenai kliennya dan menunjukkan sikap benar-benar mengambil tahu. 4) Tidak mempunyai apa-apa syarat tidak meletakkan syarat bahawa kaunselor mesti dan harus mengambil berat terhadap kliennya sekalipun itu bercanggah dengan sikapnya sendiri. Egan (1982) menambah satu syarat lagi iaitu : 5) Tepat menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan sesuai untuk menceritakan sesuatu mengenai kehidupan kliennya.

Berikut adalah peringkat yang terdapat dalam pendekatan Egan : Peringkat I : Menerangkan punca masalah. Sikap pembantu : 1) Melayan, mendengar dan menghayati serta memahami setiap aduan kliennya. 2) Mendekati klien secara fizikal dan mental.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

47

3)

Bersama-sama dengan klien mendengar dengan tekun apa yang dicakapkan oleh klien.

4)

Memudahkan klien untuk menyelami diri dengan menduga secara bijak.

5)

Tindak balas dengan rasa hormat dan simpati terhadap apa yang diluahkan oleh klien.

6)

Mewujudkan satu hubungan kerjasama melalui layanan, reaksi serta bekerja dengan klien.

Sikap klien : Menyelami situasi masalah. Berdasarkan kepada reaksi pembantu, klien juga digalakkan dan dibantu untuk menyelami pengalaman, sikap dan perasaannya yang berkaitan dengan situasi permasalahan. Dengan ini situasi masalah itu boleh ditentukan dan diterangkan.

Peringkat II : Menetapkan matlamat berdasarkan kepada pemahaman yang dinamik. Sikap pembantu : 1) 2) 3) Mencadangkan perspektif baru dan penetapan matlamat. Membantunya membangunkan cadangan tersebut. Menolong klien mencantumkan data yang dihasilkan melalui proses menyelami diri. 4) Menyediakan proses penetapan matlamat. Sikap klien : Membangunkan perspektif baru dan menyediakan matlamat. Situasi masalah mula dilihat oleh klien dalam cara yang baru dan memahami keperluan untuk tindakan serta memilih matlamat.

Peringkat III : Tindakan membentuk dan melaksanakan program-program tindakan. Sikap pembantu : 1) Menyediakan program rekabentuk dan tindakan dengan cara pembantu bekerjasama dengan klien dalam melaksanakan program tindakan tertentu.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

48

2)

Menyelami bersama-sama klien di dalam berbagai kaedah untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan.

3) 4)

Menggalakkan klien untuk bertindak. Memberikan sokongan dan panduan untuk menjalankan program serta menolong klien menilai program-program tindakan itu.

Sikap klien : bertindak untuk mencapai matlamat pengurusan masalah. Menyelami kaedah terbaik untuk mencapai matlamat, mencari sumber-sumber yang menyokong di dalam diri dan persekitarannya, memilih, program tindakan, melaksanakan program, meguruskan situasi masalah agar lebih berkesan, mengatasi masalah dalam hidup serta menilai proses bantuan dengan kaunselor.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

49

KAJIAN KES 2 PERBINCANGAN KUMPULAN: Bolehkah etika dididik?

1.0

PENGENALAN
Teori etika ialah sains praktikal yang menggunakan istilah sains untuk merujuk

kepada sesuatu yang sistematik dalam mengatur aktiviti-aktiviti yang berdasarkan pertimbangan rasional (Pojman,1990:2). Pada hal kebanyakan falsafah yang berkaitan dengan etika mengambil berat tentang pengetahuan terhadap apa itu etika. Sebagai contoh metafizik, falsafah sains, falsafah agama dan falsafah minda. Etika di sini adalah berkaitan dan berkenaan dengan tindakan dan kebiasaan.

Beberapa sarjana mengatakan bahawa etika tidak boleh dididik atau diajar. Maksudnya di sini ialah orang atau individu boleh dididik dengan perlakuan yang beretika, tetapi tiada jaminan mereka akan berkelakuan dengan beretika. Sebenarnya, tujuan dan matlamat permulaan adalah mengajar individu mengenal masalah dimensi etika dan berbicara tentang dasar kebenaran etika untuk memutuskan penyelesaian dalam masalah etika di dalam situasi tertentu. Dewasa ini organisasi lebih memfokus untuk menambahkan perhatian kepada isuisu etika yang berkaitan dengan perlakuan tidak beretika. Apakah kod-kod ini berguna untuk membimbing pembuat keputusan (pekerja) melalui dilema etika yang lazimnya didapati dalam kehidupan berorganisasi? Apa akan terjadi apabila apa yang betul menurut hukum dan apa yang beretika menjadi terpisah? Kecenderungan menyamakan perlakuan yang menurut hukum dan yang beretika membuatkan ia menjadi mudah untuk pekerja mengatakan ianya adalah menurut hukum, jadi tentulah kesemuanya betul. Beberapa sikap tertentu dapat melepaskan pembuat keputusan (pekerja) daripada tanggungjawab memikirkan masalah etika. Tetapi bagaimana dengan keadaan di mana apa (perlakuan) yang menurut hukum ialah tidak beretika atau perlakuan yang salah dikatakan beretika? Situasi ini menjadi keterlaluan jika ada yang menyatakan saya hanya mengikut arahan. Tidakkah ianya satu kenyataan
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

50

yang menunjukkan bahawa pendidikan terhadap nilai bertimbang rasa dalam membuat keputusan telah hilang? Atau seseorang memang telah terbiasa untuk tidak menggunakan emosi dan perasaan ke atas bidang pentadbiran sehingga ciri-ciri kemanusian langsung tidak dibenarkan? Dunia ini berubah terlalu cepat dan pantas untuk kita mampu dan berupaya bergantung kepada undang-undang sebagai penimbang-tara terakhir tentang apa itu perlakuan yang beretika. Justeru sebelum pergi jauh tentang etika dan perlakuan tidak beretika di kalangan pekerja, di sini diterangkan terlebih dahulu tentang definisi etika dan etika pekerja serta apa yang dikatakan dengan perlakuan yang beretika sebagaimana yang diharapkan oleh setiap organisasi terhadap pekerjanya.

1.1

Definisi Etika dan Etika Pekerja


Di dalam apa sahaja budaya termasuklah di dalam organisasi, boleh berlaku

perbezaan dan pertentangan pendapat yang tersebar luas dalam pentafsiran etika. Sebagai contoh, beberapa individu mengatakan kesemua perlakuan yang berada di dalam atau di bawah undang-undang adalah etika. Manakala yang lain pula mengandaikan perlakuan yang membuatkan seseorang berasa gembira adalah perbuatan beretika. Jadi sebenarnya etika boleh didefinasikan sebagai sistem berprinsip yang berdasarkan kebenaran untuk bimbingan moral (Lewis, 1983:379). Bagaimanapun masih ada yang percaya bahawa perlakuan yang mencerminkan nilai yang lebih baik adalah beretika.

Menurut Cook, Hunsaker dan Coffey (1997), etika bermaksud sejumlah besar disiplin dengan tanggungjawab dan kewajipan moral tentang apa itu baik dan apa itu jahat.Ia mempunyai tindakan membimbing yang jelas dan nyata, atau dipanggil normative, aspek dan sebagainya, yang menganggotai kepada kumpulan institusi praktikal yang mengandungi agama, undang-undang dan budi bahasa. Etika kerja dalam Islam ialah: 1. Bekerja Dengan Azam Mengabdikan Diri Kepada Allah 2. Bekerja Dengan ikhlas Dan Amanah

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

51

3. Bekerja Dengan Tekun Dan Cekap 4. Bekerja Dengan Semangat Gotong-Royong Dan Berpadu Fikiran 5. Bekerja Dengan Matlamat Kebahagiaan Manusia Sejagat

1.2

Apa Itu Perlakuan Beretika


Perlakuan beretika merupakan perlakuan atau kelakuan yang menurut untuk

menerima bimbingan yang berdasarkan tahap atau taraf yang dikehendaki oleh organisasi dan sesebuah industri (Cook, Hunsaker dan Coffey, 1997:402). Ia adalah teras terbesar dalam penulisan tentang 18 Abad oleh ahli falsafah Emanuel Kant di mana kepentingan etika pentadbiran adalah lemah untuk bertindak. Kant percaya dimana kita (pekerja) boleh mengetahui apa itu perlakuan beretika sebelum mengetahui tentang akibat tindakan yang tidak beretika atau melanggar etika.

Dengan pengguna yang dimaksudkan sebagai pekerja industri, secara umumnya dengan mengetahui peraturan dan prinsip yang berkaitan dengan perlakuan beretika, mereka boleh mengetahui apa dia tindakan-tindakan yang beretika melalui kod-kod etika yang digubal oleh syarikat atau industri mahupun organisasi .Peraturan ini mungkin secara amnya menjelaskan tentang undang-undang, fahaman atau dengan luasnya berpegang kepada kepercayaan atau nilai dan budaya sesebuah organisasi.

Tindakan yang mana produk mengalami kekurangan atau keluaran produk tidak memuaskan adalah disebabkan oleh ketiadaan etika dalam tugas dan

berorganisasi.Tindakan dalam pengurusan yang kedekut untuk kebajikan dan kepentingan pekerja pula akan menyebabkan berlakunya ketiadaan etika dalam tugas kerana pengeluaran yang baik tidak diagihkan kepada sebilangan orang atau pihak yang terbaik.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

52

1.3

Takrifan Budaya Kerja Selamat


Menurut Bird and Loftus (1976), keadaan yang membolehkan individu bekerja

dengan selamat boleh diterangkan dengan tiga perkataan mengenai perkataan bekerja; TAHU, BOLEH dan UPAYA.

TAHU

Pekerja hanya akan tahu melakukan kerja dengan selamat

sekiranya diberikan maklumat dan latihan.

BOLEH

Pekerja boleh bekerja dengan selamat kerana segala tindakan

keselamatan telah diambil sebelum melakukan pekerjaan tersebut.

UPAYA

Pekerja akan mempunyai upaya untuk terus bekerja dengan

selamat kerana dia sedar akan bencana atau bahaya yang terlibat dengan pekerjaannya dan pekerjaan yang dilakukan mempunyai risiko yang rendah dan boleh diterima.

1.4
1.

Komponen Budaya / Sistem Kerja Selamat


Kakitangan Jadikan aspek keselamatan dan kesihatan sebagai satu budaya dan bukannya beban tugas selain dari tugas sebenar. Hanya pekerja yang kompeten sahaja yang dibenarkan bekerja. Pihak majikan bertanggungjawab memberikan

latihan yang sesuai dan mencukupi, sekiranya pekerja tidak berada di tahap kompetensi yang diperlukan.

2.

Sekitaran Kerja / Kelengkapan Bangunan, mesin dan loji, dan semua kelengkapan handaklah memenuhi rekabentuk dan standard kualiti keselamatan dan kesihatan sepertimana

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

53

terdapat dalam peruntukan undang-undang. Pekerja mestilah diberikan perlindungan peribadi melalui program perlindungan peribadi.

3.

Prosedur Kerja Prosedur ini biasanya terhasil dari Analisis Kerja selamat. Ianya memberikan jaminan untuk melakukan cara kerja spesifik seperti yang direncanakan dan dikehendaki. Prosedur formal dibangunkan melalui pemeriksaan sistematik kerja dengan mengambil kira semua bahaya / bencana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Prosedur ini mengenalpasti langkah keselamatan yang perlu bagi setiap bahaya.

4.

Kebenaran Khas Kerja Ianya sama seperti permit kerja tatapi berbeza daripada prosedur. Memerlukan pemantauan yang ketat, terutama untuk aktiviti yang berbahaya tatapi tidak dilakukan secara rutin.

5.

Latihan Latihan amat diperlukan semasa induksi dan di dalam perkhidmatan untuk memberi dan maningkatkan kemahiran. Ia juga diperlukan sebagai pengukuhan kayakinan pekerja melakukan pekerjaannya disamping

memastikan keselamatan semasa bekerja. pengukuhan.

Dijalankan secara ulangan dan

2.0

ETIKA PEKERJA DI SEKTOR AWAM DAN INDUSTRI

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

54

2.1 i.

Kategori Etika Pengaiban etika

Pengaiban etika dimaksudkan sebagai sistem nilai di mana malu (pengaiban) adalah nilai pengalaman yang dilihat secara negatif manakala nilai baik yang tertinggi iaitu maruah atau kehormatan diri adalah lawan kepada malu. Antara ciri-ciri atau karakter pengaiban etika yang juga dikenali sebagai shame ethics ialah :

i.

Peningkatan tahap kemarahan terhadap orang lain Contoh : Jika kita telah membunuh semua orang, saya patut berkata Bagus, kita telah memusnahkan musuh. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah kumpulan pembunuh.

ii.

Penurunan tahap kemarahan terhadap orang lain Seseorang tidak menyalahkan diri sendiri dan mengelakkan

penerimaan hukuman daripada orang lain.

iii.

Penurunan tahap kasih sayang untuk orang lain Ia adalah ketidakacuhan dan kebencian terhadap orang lain.

iv.

Peningkatan tahap kasih sayang terhadap diri sendiri Ia adalah memaksimumkan tahap kehormatan diri (maruah) melalui pengenalan dan penyesuaian kepada pelbagai bentuk kuasa.

ii.

Bimbingan etika

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

55

Ia adalah berlawanan dengan sistem nilai di mana nilai jahat yang paling teruk ialah kehormatan diri manakala nilai baik yang tertinggi ialah rendah diri. Perbezaan kedua yang dapat dilihat ialah samada ianya berlaku secara tanpa sedar atau tidak sedar.

Ini bermakna disebalik kesedaran terhadap rendah diri dalam bimbingan

etika

ialah kehormatan diri yang tidak sedar atau tanpa disedari. Di sebalik kesombongan dan kehormatan diri yang disedari terhadap pengaiban etika pula ialah aib (malu) yang tidak disedari. Antara ciri-ciri atau karakter guilt ethics iaitu bimbingan etika berdasarkan pandangan Socrates dan Christ ialah :

i.

Peningkatan tahap kemarahan terhadap diri Pandangan Socrates dan Christ menolak sama ada mempertahankan pendirian mereka atau membenarkan pengikut mereka melakukannya.

ii.

Penurunan tahap kemarahan terhadap orang lain Socrates dan Christ mengamalkan kebiasaan dengan tidak bertindak kejam dan memberi kemaafan kepada penganiaya supaya

mengembalikan atau membetulkan sikap biadap orang lain serta enggan membiarkan pengikut mereka bertindak kejam atau

menghukum dengan tujuan menyakiti orang lain mahupun berdendam.

iii.

Peningkatan tahap kasih sayang terhadap orang lain Pandangan Socrates dan Christ menjelaskan tindakan ke atas sikap yang berkaitan seperti belas kasihan dan kasih sayang adalah untuk mereka yang cuba membantu serta musuh mereka. Pandangan mereka juga meletakkan kasih sayang terhadap orang lain dan komuniti yang besar mengatasi kasih sayang terhadap diri sendiri.

iv.

Penurunan tahap kasih sayang terhadap diri sendiri

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

56

Pandangan Socrates dan Christ adalah wujudnya sikap yang sedar terhadap sikap rendah diri.

Kesimpulannya ialah kategori yang menunjukkan motif untuk tahap kemoralan adalah dengan mengelakkan sama ada pengaiban etika ataupun bimbingan etika kerana kedua-duanya tidak menyatakan kasih sayang yang aktif. Ia juga menunjukkan arah pembangunan adalah daripada awal lagi iaitu dorongan-pengaiban kemoralan kepada tahap yang seterusnya iaitu dorongan-bimbingan.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

57

KAJIAN KES 3: Refleksi ke atas tokoh teknologi dalam industri dan kesanya ke atas pembangunan profesionalisma saya di Universiti

Nama Tokoh: Tokoh industri yang saya minati adalah Taiichi Ohno

Bidang beliau sama dengan bidang saya iaitu Kejuruteraan Pembuatan 1. Huraikan mengapa tokoh ini menarik perhatian anda? Saya tertarik dengan kepakaran Taiichi Ohno dalam industri pengurusan proses pembuatan kereta jenama Toyota iaitu Toyota Production System atau Lean Manufacturing . Selain itu , saya juga mengagumi kesetiaan beliau kepada syarikat Toyota. Beliau telah bekerja untuk keluarga Toyoda sejak Toyoda Spinning ditubuhkan sehinggalah Kiichiro Toyoda menubuhkan Toyota Motor Corp pada tahun 1943. 2. Jelaskan apakah bidang yang yang membawa tokoh ini menjadi terkenal? Saya dapati Taiichi Ohno menjadi terkenal apabila konsep Toyota Production System yang diperkenalkan olehnya meningkatkan produktiviti Syarikat Toyota dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi dalam proses pembuatan kereta Toyota sebelumnya. Disebabkan sistem ini ,

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

58

Syarikat Toyota dapat berdiri teguh dalam arena automobil sehingga hari ini. Sistem ini juga digunapakai oleh syarikat-syarikat di Malaysia sepertin HICOM. 3. Jelaskan bagaimanakah hasil tokoh ini berhubungkait dengan bidang matapelajaran yang sedang anda pelajari ? Hasil Taiichi Ohno iaitu Toyota Production System berkait rapat dengan bidang kejuruteraan pembuatan yang saya pelajari sekarang. Kewujudan sistem ini bukan sahaja merupakan salah satu contoh yang baik dalam bidang kejuruteraan pembuatan malah ia menjadi panduan atau ikutan kepada syarikat-syarikat lain yang sedang membangun begitu juga dengan saya pada masa hadapan.Sistem ini mengamalkan prinsip Elimination of Waste . Melalui sistem ini kos produk boleh dikurangkan dan pada masa yang sama juga kuantiti dan kualiti produk dapat dipertingkatkan.pengawalan kuantiti dan kualiti sesuatu produk amat penting kepada sesebuah syarikat kerana jikalau pengeluaran produk melampaui permintaan semasa maka harga pemasaran akan terjejas dan mengalami kemerosotan .Keadaan ini akan mengakibatkan syarikat tersebut menghadapi masalah kewangan kerana terpaksa menanggung kerugian untuk stok yang tidak dapat dijual. Manakala kualiti melambangkan keyakinan dan kepercayaan pengguna terhadap produk dan syarikat itu. 4. Bagaimanakah ciri-ciri peribadi tokoh ini dapat dicontohi oleh anda sebagai bakal engineer? Ciri-ciri peribadi Taiichi Ohno yang patut dicontohi oleh saya ialah kesetiaan beliau terhadap keluarga Toyoda Jelasnya , beliau menjadi pekerja yang pertama dalam Toyoda Spinning dan kemudiannya Toyota Automobile sehinggalah beliau bersara. Seterusnya adalah kegigihan dan kecekalan beliau. Kejayaan beliau menjadi eksekutif dalam Syarikat Toyota yang bermula dari seorang pekerja biasa merupakan satu bukti yang baik. Sikap beliau yang cuba memperbaiki kelemahan dalam sistemnya untuk memastikan mutu produk bertambah baik dari semasa ke semasa juga patut dicontohi. 5. Tuliskan tindakan anda untuk mengikut contoh tokoh ini. Saya akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menamatkan penggajian saya selama 4 tahun ini di UTeM dengan cemerlang. Di samping itu , saya akan menumpukan perhatian dan mengkaji sistem-sistem yang seumpama yang telah dicipta

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

59

oleh pakar-pakar yang professional untuk kegunaan pada masa hadapan. Saya juga sentiasa menjadikan semua sikap Taiichi Ohno sebagai teladan atau contoh. 6. Senaraikan rujukan yang diambil untuk menerangkan tokoh ini. http://en.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno http://www.strategosinc.com/taiichi_ohno.htm http://www.toyotageorgetown.com/history.asp
http://images.google.com.my/images?q=taiichi+ohno&hl=en&

um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=images&ct=title
http://images.google.com.my/images?q=taiichi+ohno&svnum=

10&um=1&hl=en&start=20&sa=N&ndsp=20
http://images.google.com.my/images?svnum=10&um=

1&hl=en&q=henry+ford&btnG=Search+Images 7. Kemukakan bukti-bukti hasil tokoh.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

60

KAJIAN KES 4 : Menjana Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pensyarah

A2. Learning Objective & Learning Outcome

KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA


DMV 2043: MANUFACTURING PROCESSES Type of subject: W 1.0 LEARNING OBJECTIVES Successful completion of this subject will enable students to: 1. Know the various types of manufacturing processes 2. Explain the basic principle of various manufacturing processes 3. Learn different manufacturing processes suitability and advantages LEARNING OUTCOMES After completing the subject students should be able to: 1. Explain various types of manufacturing processes. 2. Describe knowledge on principles of the processes and applications. 3. Identify the suitable process in manufacturing practice with 80% accuracy. 4. Demonstrate basic step of manufacturing process by using milling machine, Lathe machine and etc. during practical session with 80% accuracy. 3.0 SYNOPSIS Discuss on the various basic / primary manufacturing processes such as foundry, cold working, hot working and etc, to give basic ideas to the student on the various method of producing component. PRE REQUISITE None IMPLEMENTATION : TEACHING AND LEARNING METHODS TUTORIAL LECTURE PROJECT MODULE

CASE STUDY

Communication Skills

CS1 CS2 CS3

4 4 3

4 4 4
61

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

LAB

SCL

Critical thinking & Problem Solving Teamwork Skills

CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CTPS 1 CTPS 2 CTPS 3 TS1 TS2

4 3 4 3 3 3 3 3 4 3

3 4 3 4 2 4 3 3 4 4

6.0 METHODS OF ASSESSMENT Portfolio/Web folio Essay/Report Written Test Presentation Dissertation Internship (Practicum/ industrial training Gred
62

Oral Test

Communication Skills

Critical thinking & Problem Solving Teamwork Skills

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CTPS1 CTPS2 CTPS3 TS1 TS2

3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3

Project

3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3

7.0 EVALUATIONS Academic Kemahiran Insaniah Coursework 60% Communication Skills 60% Final 40% CTPS 40% 100% Total 100%

8.0 REFERENCES

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

9.0 Scrope Kalpakjian, Steven R.Schmidt, Manufacturing Engineering and Technology. 10.0 Mikell P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing Materials, Processes and Systems. 11.0 BH Amstead, Philip Ostwald, Manufacturing Processes 12.0 William O.Fellers, William W. Hunt, Manufacturing Processes for Technology 13.0 Dr. B. Kumar, Manufacturing Technology.

TEACHING METHODOLOGIES
3.0

Teaching Methodologies

I always make sure that my lectures are very well prepared and organised. I try to optimise the usage of audiovisual facilities in my presentation. This is very important to me to organise the interactive lecture session. In my class, I try to use simple language to explain difficult concept and emphasize the basic. I always discus with my student the current issue related to the manufacturing engineering and the latest equipment and machine that related to manufacturing. In my class I always remind my student to become the knowledgeable Engineer in their future. The group work of students, with not more than four in each group for solving problem and assignment. The students are assessed through test, projects and final examinations. I always encourage the students free to obtain other information about the subjects from other sources such as Internet or online library. It is a process of trained the student towards achieving and processing the sea of information. Normally, fundamental concept will first be explained in detail before the applications of state of the arts of knowledge about the subjects is put forward. In my class the student are trained as manager and I always remind the student to become professional in their professions.
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

63

A3. Reflection EXPERIENTIAL LEARNING Reflection on LI 1. CRITICAL EVENT Saya diberikan satu tanggungjawab untuk melukis semula semua lukisan daripada manual drawing kepada AutoCAD drawing untuk disimpan di dalam hard copy dan softcopy. Saya dikehendaki untuk berkomunikasi dengan Vendor untuk membeli part-part atau tool-tool yang berkaitan dengan mesin dan mold. Saya diarahkan untuk membantu Director untuk mereka bentuk mold yang baru. Saya juga diberi peluang untuk menyertai dan melibatkan diri untuk melatih mengikut kehendak JPPK(Jawatankuasa Keselamatan Pekerja) pekerja

2. FEELING TOWARD THE CRITICAL EVENT Saya berasa sangat bimbang kerana diberi satu tugas yang sangat berat dan amat sukar untuk saya, pada ketika itu untuk menggunakan AutoCAD. Dalam masa yang sama saya juga berasa bangga kerana dapat bekerja bersama-sama Director dan berpeluang untuk berkomunikasi dengan vendor. Satu penghargaan juga untuk saya kerana diberi peluang serta kepercayaan untuk melibatkan diri untuk melatih pekerja mengikut kehendak JKKP (Jawatankuasa Keselamatan Pekerja)

3. AWARENESS Kesedaran yang saya dapat ialah, sebelum memulakan latihan industri, pastikan diri kita benar-benar bersedia daripada segi fizikal dan mental, ini kerana di industri, adalah amat sukar untuk kita mengharapkan 100% transfer information dari mereka, kerana apabila kita menjalani latihan industri, kebiasaannya mereka telah menyediakan satu tugasan untuk kita.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

64

4. SUGGESTION Saya mencadangkan supaya pihak universiti terlebih dahulu meminta pihak industri memberikan sedikit sebanyak tugasan yang akan diberikan ketika pelajar berada di industri. Pelajar juga mesti mengetahui serba sedikit tentang operasi dan product yang dihasilkan oleh industri tersebut. 5. IMMEDIATE ACTION Sebelum menjalani latihan industri, seseorang itu mesti mempunyai pengetahuan di dalam menggunakan software, mempunyai daya pemikiran yang kreatif, boleh berkomunikasi dengan baik dan melakukan sedikit survey berkenaan dengan proses yang dilakukan di dalam industri tersebut.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

65

KAJIAN KES 5: Pensyarah sebagai Malim Sarjana

REFLECTION ON CLINICAL SUPERVISION AMONG JURUTERA PENGAJAR


As an educator of Asas Ppendidikan I have coach many cohort of Jurutera Pengajar in KUTKM. Some of them from Mechanical Engineering and Electrical Engineering. They practice Pedagogical Content Knowledge and implement related approaches such as OBE, PBL, ABL and EL, in teaching subject matter in Engineering feel during Instructional Practice. I always write comments, make memos and notes for cohort student. I used Diaoligal Reflection during my clinical supervision, improvement, and provided a rubric system of evaluation scheme As I have contributed to investigate the quality of the service of knowing how with wholeheartedness, awareness and responsible in teaching profession to Engineers, I feel glad that they learn how to practice reflective thinking and reflective writing contribute my expertise in clinical supervision and coaching. I also communicate with UPSI to gain new information about Instructional Practice in. talk, papers and procedures to head of departments in Teachers Training Division, University Pendidikan Sultan Idris, Schools and Universities College in Ministry of Education Malaysia. Let us together examine recent Malaysian government document, that identified the importance of developing professionalism among teachers. The vision of 2020 is emphasis on teachers training where the teacher educator have to be a head of researcher, reflective practitioner, and implement second order action research. Teacher educator has to drive student teachers in to the process of learning to be reflective. So that before 2020, both educator and student teachers could develop higher order intellectual capacities which allow them to critique their experiences and think reflectively about teaching knowledge base. Through this article, I try to explain how head of researcher initiated the procedures and general plan for intervention of second order action research. I also included in detail how the implementation of a structured framework for reflective thinking and reflective writing should be. The structured framework asked the student teachers to describe the critical incident in classroom, fonder their feelings related to the issue raised, critics their

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

66

experiences and give the meaning to their own practice and provide suggestion for instant action in order to solve their own classroom problem. As a head of researcher, I also provided a cooperative relationship and a series of coaching processes over sixteen weeks during field experiences. Over two cycles of second order action research the two roles of student teacher, co-operating teacher and head of researcher were complementary. They influenced each other in a collective way each discussing and shaping each others ideas. Coaching and scaffolding are involved. This method used to develop their own personal theories in teaching knowledge base as they analyzed classroom situations and school contexts. My cohort student teachers and I kept weekly journals where content analysis used to identify teaching knowledge. As a process, the head of researchers actions and the student teachers actions have reciprocal relationships. They help each other in order to improve practice in teaching. As a result the head of researcher had the data and the student teachers had the experiences during practical teaching. When I did content analysis of the entire portfolio and reflective journal, I found thirty subcategories in teaching knowledge were identified from analyzing student teachers journals. The most important issue discussed as critical reflection was both in the student teachers knowledge of self as teacher and their decisions related to teaching. Most of the issues are student teachers relationships to God, teachers ethics, morals, and values all within the context of Malaysia. I aware that my student teachers gained positive attitude when they reveal knowledge of learners and their characteristics, knowledge of educational contexts, general pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge in part of their practical reflection. Another important areas concerned were curriculum knowledge; knowledge of educational ends and content knowledge. What make me in high spirits were those fourteen student teachers also show some changes, from descriptive reflection to critical reflection as evidenced in the writing in their journals.

One more thing, the steps cycle 1 and cycle 2 contains some general observations about messages that have emerged from the academics participating in coaching and
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

67

scaffolding activities. These people range from student teachers, senior teachers, head teachers, senior lecturer and education district officer with varying degrees of experience, but they have in common a passion for teaching which infectious. The community in the school including peer teachers, cooperating teachers and subject matter lecturers were shown to be important in supporting the process of learning to be reflective in the school setting. The second order action research by head of researcher of her own practice reported in this book, is important in that it examines the processes that can facilitate the development in reflective writing during teachers pre-service education in Malaysia. As an educator and head of researcher,. You and me,.. we hope that as practicing academics through reflective journal, stories and action research of these, their colleagues, they will be inspired to reflect on their own teaching, to search for ways of making their subject matter meaningful and relevant to their students, and so improve opportunities for quality student learning in Malaysian schools, colleges and universities.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

68

KESIMPULAN
Rajah1: Kedudukan Sistem Agama Dalam Budaya Islam Hadhari

ALLAH Tuhan

Konsep hidup sebagai pengabdi

ilmu

Prinsip Maqasidal Syariah menjaga, memartabat dan memperkasa Agama Akal Nyawa Harta Keturunan nilai

kemahiran

MANUSIA

MASYARAKAT

Konsep Kerja dan Belajar Sebagai Ibadah

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

69

CORPORATE QUALITY UNIVERSITY SEBAGAI MAKMAL PEMBELAJARAN

Corporate Quality University telah menyediakan tapak percubaan yang berasaskan persekitaran asli bagi mencuba cara belajar yang baru untuk sesebuah organisasi. Setakat ini, kita telah merangkumi prinsip-prinsip garis panduan dan jenis-jenis program yang boleh didapati di dalam Corporate Quality University. Tetapi, setelah beberapa lama cara pembelajaran korporat dilakukan dalam bentuk kuliah, kini cara ini merupakan salah satu strategi sesebuah organisasi untuk mengajar dan melatih para pekerja syarikat. Apabila kesemea pekerjaan di dalam sesebuah organisasi menjadi lebih kompleks dan kemahiran-kemahiran para pekerja diperlukan lebih meluas (all rounded), andaian tradisional mengenai latihan korporat dan program pembangunan menjadi semakin dipersoalkan. Andaian-andaiannya memegang bahawa latihan yang dijalankan ialah satu cara yang telah disasarkan untuk memperoleh peserta yang homogeneous dan kebanyakannya dari umur latar belakang dan nilai yang hampir sama. Cara yang berformatkan instruksi dilakukan dalam bilangan pelajar seramai 15 hingga 20 ornag pelajar bagi seorang pelatih. Oleh kerana silibus latihan biasanya dijalankan menjauhi bidang pekerjaan pekerja, tanggungjawab bagi memastikan pekerja menerima input dan kemahiran baru mengenai pekerjaan mereka ditanggungjawakan di bawah penyelia. Seperti apa yang diterangkan di dalam bab satu, tempat kerja biasanya mengalami gangguan dalam bentuk perubahan situasi yang mendadak dan mendalam sehingga menyebabkan tenaga pekerja menjadi kurang homogeneous, dan terdapat lebih banyak kelainan dari segi budaya, umur, jantina, tahap kemahiran dan stail belajar. Tambahan

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

70

pula, pengglobalisasian tempat berniaga dan perubahan teknologi yang pesat menjadikan campuran kemahiran yang dipunyai oleh pekerja mestilah sentiasa berkemahiran terkini sebagai respons kepada peluang baru dan perkembangan teknologi. Pekerja-pekerja dalam semua tahap di dalam sesebuah organisasi akan diberikan kursus untuk menerima latihan yang lebih meluas, dan mendalam dan mempelajari kemahiran yang lebih khusus untuk menghadapi keperluan-keperluan yang sering berubah-ubah oleh pelanggan yang dari seluruh dunia. Sementara itu, syarikat-syarikat digalakkan untuk sentiasa memastikan kemahiran yang dipunyai oleh para pekerja, menilai kemahiran yang dipunyai bertepatan dengan keperluan perniagaan yang sentiasa mengalami perubahan dan menyediakan latihan dan peluang pembelajaran untuk mengurangkan jurang perbezaan kemahiran di antara pekerja. Kesimpulannya, dengan cabaran perubahan yang berlaku di tempat kerja, syarikat-syarikat di bawah Corporate Quality Universities sedang mengatasi andaian lama berikutan latihan, dan dalam proses untuk menanamkan andaian baru mengenainya. Syarikat-syarikat sedang mengkaji cara-cara baru yang dapat dipelajari oleh pekerja samada di dalam kelas atau di tempat kerja. Latihan bukan lagi dilihat sebagai cara untuk membantu pekerja untuk memperolehi pengetahuan melalui instuisi dan mempelajari pelbagai kemahiran baru tetapi merupakan cara untuk mencapai peningkatan terhadap sesuatu kerja. Carta 5.1 menunjukkan beberapa cara syarikat yang diprofilkan di bawah Corporate Quality University menjalankan eksperimen berkenaan pembelajaran. Syarikat-syarikat ini berharap, apabila serpihan-serpihan teka-teki mengenai

pembelajaran ini diselesaikan, pekerja-pekerja akan tentunya bertambah baik dalam pekerjaan mereka. Pendekatan terhadap pembelajaran melalui pepatah menuntut ilmu

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

71

adalah untuk menimba ilmu merupakan pemikiran tradisi yang telah membuka ruang kepada para pekerja untuk meningkatkan produktiviti. Antara cara-cara eksperimen yang telah dijalankan oleh barisan syarikat di dalam proses pembelajaran boleh dikategorikan seperti di bawah: Penceritan Korporat Penceritaan korporat telah muncul sebagai cara yang penting dan berdaya maju untuk para pekerja bagi mempelajari selok-belok yang dipraktikkan di dalam syarikat. Cara ini bukan merupakan cara yang baru, tetapi cara yang telah digunakan oleh syarikat seperti Motorola telah memodifikasikan cara ini dengan membawa pendekatan yang baru dan berlainan. Cara mereka ialah dengan berceritakan kisah yang berlaku di dalam syarikat secara terperinci mengenai segala kejayaan dan juga kegagalan syarikat sekaligus memberitahu pelajaran penting yang dipelajari oleh pengurus syarikat berkenaan dalam memajukan syarikat.

Pembelajaran Melalui Praktikal Teknik pembelajaran yang menggunakan kaedah instruksi yang dikhidmatkan mestilah mementingkan elemen pembelajaran melalui praktikal daripada pembelajaran melalui pendengaran. Pembelajaran melalui praktikal bermaksud pekerja-pekerja perlu melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, mereka mendapat peluang untuk berhadapan dengan masalah sebenar di dalam pekerjaan, mengambil penyelesaian masalah-masalah yang rumit dan ini boleh dipraktikkan dalam pekerjaan mereka kelak.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

72

Pembelajaran Alternatif: Penambahan peratus terhadap pembelajaran selalunya berlaku di luar kelas yang mengamalkan cara lama. Maka, cara-cara baru yang membolehkan pembelajaran seperti ini berlaku di dalam kelas amat diperlukan Corporate Quality University telah menjadi makmal untuk mengkaji dan menguji cara untuk menjadikan latihan berkesan bagi menghasilkan pekerja yang terlatih dengan pekerjaan yang dalam permintaan di pasaran, daripada menghasilkan latihan yang hanya diberi dalam set yang tidak menarik kepada pekerja. Tujuan utama ialah untuk menghasilkan pekerja yang mempunyai kemahiran berkesan yang baru sebelum mereka dilepaskan kepada pekerjaan mereka.

Carta 5.1 Mengeksperimen dengan pembelajaran cara baru

Pembelajaran tidak Formal: -pengetahuan bekerja yang berhubung antara satu sama lain

Penceritaan Korporat: -kajian kes mengenai syarikat secara terperinci

Peningkatan Mutu Pekerjaan

Pemindahan Pembelajaran: -Perpindahan sebelum/semasa/selepas pembelajaran

Pembelajaran Alternatif: -Multimedia -bantuan mutu pekerjaan Just-in-Time

Pembelajaran Melalui Praktikal: -latihan mengenai eksperimen pembelajaran -Latih tubi

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

73

Pemindahan Pembelajaran: Pekerja-pekerja mestilah mengambil peluang dan memberi sumbangan kepada syarikat daripada pembelajaran yang telah dipelajari. Syarikat-syarikat masa kini telah mereka bentuk alat-alat dan teknik untuk mengekalkan pembelajaran selepas kelas di kalangan pekerja supaya pemindahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan yang baru dapat dilakukan dengan berkesan. Pepatah tradisi Eropah mengatakan, segala perkara yang berlaku terhadap sesuatu pekerjaan adalah terletak di bahu seorang penyelia, tidak lagi boleh digunapakai. Malah, syarikat-syarikat dan para pekerja saling berganding bahu untuk mencari cara bagi pemindahan ilmu berlaku dengan baik di tempat kerja.

Pembelajaran Tidak Formal: Pekerja-pekerja di setiap peringkat mestilah sentiasa memperbaiki diri sendiri supaya mereka boleh menghadapi dan menyelesaikan cabaran baru tanpa sebarang masalah baik di tempat kerja atau di pasaran terkini. Walaupun pembelajaran ini tidak formal, tetapi ia tetap merupakan pembelajaran secara langsung yang penting. Kini, syarikat-syarikat

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

74

sedang mengenalpasti kepentingannya untuk menambahkan produktiviti pekerja terhadap pekerjaannya. Sesetengah syarikat sedang mengesan proses pembelajaran tidak formal ini, ia dapat digunakan untuk membantu pekerja mengambil peluang seberapa banyak yang boleh terhadap pembelajaran ini ketika sedang bekerja. Corporate Quality University ini bukan sahaja mencabar anggapan lama berkenaan latihan, membuahkan idea baru di dalam perniagaan dan mencari penyelesaian masalah, mereka juga mewujudkan peranan baru sebagai makmal penyelidikan. Eksperimen yang dijalankan adalah sama seperti makmal penyelidikan saintifik; ia juga menghasilkan teori-teori dan teknik baru. Corporate Quality University meneroka caracara yang berbeza untuk menambahkan minat belajar, iaitu mempelajari cara untuk meningkatkan kualiti kerja para pekerja. Dalam pada itu, universiti ini telah menyuntik semangat cuba-jaya dan meneroka dalam bidang perniagaan bagi menghasilkan cara bekerja baru yang berasaskan instraksi, penggunaan teknologi pembelajaran yang terkini dan alat bantu peningkatan prestasi individu, pemindahan ilmu pekerjaan kepada pekerja bagi membolehkan mereka mahir dalam bidang yang spesifik, ilmu pekerjaan yang terbaik dan akhir sekali, kebolehan untuk bersaing di arena pemasaran. Walaubagaimana pun, eksperimen yang dijalankan ini perlu dipandu oleh individu yang diperakui kepakarannya dalam bidang yang diperlukan oleh mana-mana organisasi dan juga menguasai kemahiran yang dipunyai oleh para pekerja di dalam syarikat. Ini bagi membolehkan latihan-latihan dan aktiviti pembelajaran yang diberikan adalah selaras dengan perubahan kehendak klien dan pasaran.

Penilaian kemahiran adalah perkara utama di dalam perniagaan.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

75

Penilaian kemahiran yang telah menjadi contoh di mana-mana industri boleh dicontohi oleh apa yang berlaku di IBM, pembelajaran di tempat kerja dan praktikal dijalankan oleh salah satu syarikatnya, iaitu Syarikat Skills Dynamic. Syarikat ini sebenarnya merupakan pusat pembelajaran dan latihan untuk IBM sebelum ia dijadikan syarikat di bawah naungan IBM. Ia bukan sahaja menawarkan perkhidmatan kepada syarikat IBM, tetapi juga kepada syarikat-syarikat lain di luar IBM. Ralph Clark yang merupakan pengerusi syarikat ini mempunyai kepercayaan yang mendalam bahawa sesebuah organisasi mestilah mengkaji kemahiran-kemahiran para pekerjanya sebelum memperkenalkan bidang pekerjaan yang baru. Clark menjelaskan lagi dalam kenyataannya: Jika di dalam sesebuah organisasi menekankan bahawa tenaga manusia merupakan aset utama, maka setiap pekerja mestilah dianggap sebagai sebuah pelaburan di dalam sesebuah organisasi itu menjaga aset-aset fizikalnya. Ini bermakna setiap organisasi hendaklah memulakan langkah membuat inventori bagi kemahiran-kemahiran yang dipunyai oleh pekerja-pekerja mereka. Kemahiran-kemahiran ini pula perlu dibandingkan dengan kemahiran yang diperlukan oleh syarikat, kemudian, wujudkan program-program pembelajaran dan bantuan prestasi pekerja untuk mengurangkan jurang kemahiran yang dipunyai oleh pekerja

Di IBM, setiap pekerja melibatkan diri di dalam program pembentukan inventori kemahiran yang mempunyai soalan-soalan seperti; Apakah kemahiran terkini yang dipunyai oleh para pekerja?

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

76

Apakah kemahiran yang diperlukan oleh para pekerja bagi memenuhi keperluan syarikat?

Sebanyak mana jurang yang boleh didapati antara kemahiran yang dipunyai oleh para pekerja jika dibandingkan dengan kemahiran yang diperlukan oleh syarikat?

Apakah jenis peluang pembelajaran yang perlu disediakan oleh syarikat yang perlu diduduki oleh para pekerja bagi mengurangkan jurang kemahiran ini?

Model Penilaian Kemahiran IBM merupakan salah satu sistem penting bagi IBM dan dikenali sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran. Sistem ini, seperti yang ditunjukkan pada rajah 5.2, menghubungkan kemahiran praktikal diperlukan oleh sesebuah syarikat (contohnya, kemahiran yang diperlukan bagi memenuhi kehendak perniagaan dan pelanggan dengan kemahiran tersendiri yang dipunyai oleh para pekerja. Jurang antara kemahiran yang diperlukan IBM dan kemahiran yang dipunyai oleh pekerja dikenali sebagai jurang kemahiran. Bagi mengurangkan jurang ini, pekerja-pekerja dan para penyelia perlu merancang beberapa aktiviti pembelajran dan pengalaman di dalam bidang pendidikan. Perancangan seumpama ini dikenali sebagai Perancangan Pembelajran Individu (Individual Education Plan). Ia memberi perkhidmatan spesifik kepada setiap individu dalam menajamkan kemahiran mereka, seperti modul panduan lengkap, kursuskursus, perbincangan, bahan bacaan, aktiviti pembelajaran kendiri di mana ianya perlu dilengkapkan bagi membolehkan pekerja-pekerja menepati objektif pembelajaran.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

77

Carta 5.2 Sistem Pembelajaran IBM Untuk Pembelajaran (Management System of Education) Keperluan Perniagaan

Kunci Kemahiran

Perancangan Keperluan Perniagaan

Inventori Kemahiran

Jadual Kurikulum

Perancangan Pembelajaran Para Pekerja

Katalog Kursus

Perancangan Fungsi Pembelajaran

Perancangan Pembelajaran Individu

Sukatan Pembelajaran

Pelaksanaan Perancangan Pengurusan Diri

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

78

Apa yang menjadikan proses ini sangat berharga ialah Sistem Pengurusan Pembelajaran ini dapat menunjukkan perbandingan yang terperinci mengenai keperluan kemahiran untuk setiap kerja di dalam syarikat dan ia juga mengetahui kebolehan individual pekerja. Jadual kurikulum yang membentuk maklumat yang spesifik mengenai bila, apa dan bagaimana untuk memenuhi keperluan kemahiran di dalam korporat. Penilaian ke atas kemahiran para pekerja akan dapat dilakukan dengan lebih banyak dan kritikal kerana syarikat perlu menilai cara yang terbaik untuk menghadapi cabaran di dalam pasaran. Dengan kata lain, sebelum syarikat-syarikat memulakan latihan untuk melatih para pekerja mereka, syarikat itu perlu mengetahui apakah kemahiran yang mereka perlukan dan keperluan kemahiran ini perlu dibandingkan dengan kemahiran yang dipunyai oleh para pekerja pada masa itu. Tiada cara lain yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat untuk membentuk tenaga pekerja bertaraf dunia tanpa memastikan para pekerja mereka mempunyai kemahiran bertepatan dengan keperluan semasa, ilmu pengetahuan dan daya bersaing yang diperlukan untuk memenuhi pembangunan perniagaan dan keperluan pelanggan.

Penceritaan Korporat

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

79

Berkongsi cerita di dalam kuliah kebiasaannya berlaku dalam keadaan yang tidak terancang, tidak berkoordinat dan perlakuan yang tidak formal. Terdapat pertambahan bilangan syarikat yang kini telah mengenalpasti faedah penggunaan kaedah penceritaan korporat secara terus dan konsisten di dalam proses latihan. Antaranya ialah Syarikat Motorola yang bukan hanya menceritakan kejayaan-kejayaan yang telah dikecapi, tetapi juga menceritakan kegagalan yang dialami oleh syarikat. Kaedah ini memberikan tips mengenai perkara-perkara yang membolehkan sesuatu perkara itu menjadi tidak berjaya di dalam sesuatu perniagaan kepada para pekerja. Ia juga memberikan cara bagaimana masalah tersebut boleh diubah menjadi sebuah kejayaan. Mengapakah cara bercerita merupakan kaedah yang paling berkesan di dalam latihan? Cerita-cerita yang dikisahkan jika diteliti, ia dipenuhi dengan elemen-elemen yang menarik dan terperinci. Para pekerja selalunya akan sama-sama merasai pengalaman yang diceritakan seolah-olah mereka berada di tempat kejadian, dan sekaligus mereka akan lebih mudah mengingati data-data penting berbanding jika ia diberikan secara kuliah kepada pekerja dalam bentuk yang lebih faktual. Padahal sebenarnya, para pekerja biasanya akan menghadapi sebahagian kecil masalah yang berlaku di dalam masalah yang lebih besar dan kompleks di tempat mereka bekerja. Sementara kaedah cerita telah selalu digunakan di dalam kuliah latihan untuk menggambarkan contoh, uji kaji kes korporat memberikan kaedah yang lebih daripada membincangkan aspek sejarah syarikat, tradisi, kejayaan-kejayaan yang telah diraih dan kegagalan yang telah dialami di dalam konteks uji kaji kes. Professor Alan Wilkins yang merupakan pembantu professor bagi pengurusan perilaku di Brigham Young University mengatakan Kisah-kisah di dalam korporat ini sangat mencerminkan Budaya yang

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

80

menjadi ikutan. Ia memberikan satu simbolisme yang menunjukkan objektif atau falsafah syarikat yang dengan secara langsung dapat memberikan tunjuk ajar dan semangat. Keduanya, ia mengandungi informasi yang sangat lengkap mengenai cara-cara yang betul atau salah untuk mengawal mana-mana situasi. Maka, pekerja-pekrja yang telah didedahkan kepada ujikaji kes memahami langakah-langkah yang sewajarnya untuk membuat keputusan di dalam pekerjaan mereka. Mungkin sebab utama untuk mewujudkan uji kaji kes yang memperincikan syarikat dapat diterangkan dengan baik di dalam buku penulisan David Armstrong yang terbaru, Managing By Storying Around: A New Method of Leadership, (Mengurus dengan bercerita: Kaedah Kepimpinan Baru). Armstrong merupakan timbalan pengerusi untuk Armstrong International, mempercayai bahawa penceritaan korporat ialah salah satu bahagian penting dalam pengkajian peristiwa-peristiwa syarikat. Sebab utama Armstrong mengatakan peristiwa-peristiwa ini perlu diturunkan ke generasi berikutya ialah: Peristiwa-peristiwa ini tidak dipengaruhi masa. Pengurusan Kualiti Total dan pengurus-pengurus boleh ditukar ganti, tetapi peristiwa pengkorporatan ini tidak dimakan zaman. Ia merupakan cara baru untuk menurunkan tradisi-tradisi korporat yang dapat mengarah para pekerja berperilaku yang sepatutnya mengikut tradisi tersebut. Ia merupakan cara untuk menguasai para pekerja dan ia dapar berfungsi sebagai panduan mengenai cara melengkapkan kerj ayang sepatutnya. Ia juga merupakan cara untuk memprofilkan perilaku cemerlang, maka para pekerja dapat benar-benar memahami jenis-jenis perilaku yang dapat memandu

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

81

mereka kepada kenaikan pangkat atau perilaku yang boleh menyebabkan mereka di dalam permasalahan.

Contoh seperti Syarikat Motorola di bawah merupakan salah satu cara Motorola University menggunakan kaedah penceritaan korporat untuk menurunkan Budaya dan tradisi syarikat kepada generasi seterusnya.

Motorola menggunakan Ujikaji Kes untuk Melatih Kepimpinan dan Penerimaan Perubahan kepada pengurus-pengurus.

Program Kepimpinan Manager of Manager (MOM)

Program Kepimpinan MOM yang direka oleh Univesiti Motorola menggunakan ujikaji kes yang terperincikan Syarikat Motorola secara intensif sebagai cara untuk mengajar mengenai kejayaan-kejayaan dan kegagalan yang berlaku di dalam syarikat. Apa yang menyebabkan pendekatan ini menjadi sangat inovatif ialah, Motorola menggunakan tiga orang eksekutif tertinggi daripada pejabat CEO untuk membincangkan kejayaan-kejayaan dan kegagalan syarikat. Di dalam Program Kepimpinan MOM ini, ujikaji kes memfokuskan kepada dua percubaan yang berasingan dalam pengkajian produk daripada perniagaan semikonduktor Motorola percubaan pertama merupakan sebuah kegagalan yang telah berlaku pada tahun 1970-an yang mana selepas itu telah menjadi sebuah kejayaan. Kedua-dua ujikaji

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

82

kes disampaikan sebagai sebuah kisah benar di dalam kuliah MOM dengan penggunaan penyamaran terhadap individu yang terlibat. Kaedah penceritaan memberi laluan kepada para pengurus Motorola untuk menghidupkan kembali peristiwa bermakna di dalam syarikat sambil menjelajah kembali ke masa lampau bersama eksekutif tertinggi Motorola untuk mengkaji peristiwa yang berlaku dan bagaimana perniagaan boleh diubah daripada sebuah kegagalan kepada sebuah kejayaan.

Ujikaji Kes I Bart McCartle merupakan timbalan pengerusi dan pegurus besar bagi bahagian produk teknologi tinggi membaca memo yang dihantar oleh timbalan pengerusi Bill Hanson Bahagian Litar dengan cepat. Dalam keadaan yang marah, beliau mendail talian yang menghubungkan kepada Bill lalu barkata, adakah benar bahawa produk baru 40K RAM tidak berjaya melepasi ujian kelayakan produk? Kita amat bergantung kepada produk ini untuk menambahkan keuntungan korporat Bill Hanson menjawab, Saya juga tidak menjangka perkara ini boleh berlaku dan saya telah membuat panggilan mesyuarat di antara kumpulan yang terlibat untuk mencari kelemahan produk ini sehinggakan menjadikan ianya tidak berja melalui ujian kelayakan. Selepas itu, Bill dan pembantuya Roger Andrew menghadiri mesyuarat tergempar yang dipanggil beliau. Tanpa mengambil tempat duduk, Hanson terus menanyakan Pengarah Bahagian Rekabentuk Kejuruteraan, Paul Well dan berkata, saya ingin mengetahui apa yang tidak kena dengan produk ini.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

83

Paul Well menjawab, kita telah memberikan mereka sebuah teknoligi yang unik tetapi mereka telah menganggapnya tidak berbaloi, Jack Ransey yang merupakan pengarah bahagian Proses Penghasilan menjadi sangat tidak puas hati dan menjawab dengan kasar, rekabentuk produk itu sangat teruk; ia tidak mungkin boleh dihasilkan dengan mana-mana peralatan yang kami ada Dalam keadaan yang tegang itu, tiba-tiba Bill Hanson mengambil tindakan mengawal situasi dengan berkata, perbalahan ini tidak akan membawa perbincangan ini ke mana-mana. Lebih baik kita bertanya kepada bahagian Perancangan Pemasaran mengenai kebolehan penjualan produk ini, Clarence Reynolds yang merupakan pengurus bahagian Perancangan Pemasaran memberi respons, Kami tidak mempunyai apa-apa untuk diketengahkan kerana Kumpulan Kejuruteraan tidak pernah berbincang dengan kami mengenai apa yang diperlukan dan apa yang dikehendaki oleh pelanggan daripada produk ini. Ia telah direka bentuk tanpa mengambil kira kehendak pelanggan. Pada masa itulah Bill hanson dengan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tegas, saya tidak dapat menerima lagi perbalahan seperti ini di mana setiap individu menyalahkan individu yang lain. Kita semua dalam keadaan yang genting sekarang dan apa yang penting adalah kita perlu mencari jalan penyelesaian untuk menyelamatkan produk ini. Kemudian, beliau berkata kepada pembantunya Roger Andrew, saya sudah terlewat untuk menghadiri mesyuarat yang lain. Cari jalan penyelesaian. Jalankan tindakan secepat mungkin. Saya mahukan perancangan di meja saya secepat mungkin.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

84

Seornag eksekutif tertinggi Motorola kemudiannya mengetuai perbincangan mengenai kes itu dan mengkaji bagaimana situasi seperti itu dapat diperbetulkan dan dielakkan pada masa hadapan. Ujikaji kes kedua bermula di mana ujikaji pertama berakhir. Ujikaji kedua merupakan sambuangan kepada ujikaji kes pertama, dengan pertambahan maklumat bahawa produk 40KRAM akhirnya dapat diperkenalkan kepada pasaran tetapi ia telah mengaalami kelewstan beberapa bulan dengan pertambahan kos yang sangat besar.

Tetapi kini, Roger Andrew yang merupakan pembantu daripada ujikaji kes yang pertama telah menjadi pihak pegawai peringkat pertengan dan beliau telah

dipertanggungjawabkan untuk mencari jalan lain yang lebih baik untuk menguruskan pengenalan produk yang lebih baru.

Ujikaji kes 2 Selepas beberapa bulan seluruh tenaga pekerja Bahagian Litar berusaha gigih, satu produk baru di dalam teknologi mikrocip iaitu 40K RAM akhirnya berjaya menembusi pasaran, tetapi ia telah memakan pertambahan kos yang sangat besar. Roger Andrew yang merupakan pembantu kepada timbalan pengerusi bahagian Produk Teknologi Tinggi (daripada Ujikaji Kes I) kini mengambil alih dan beliau mempercayai bahawa terdapatnya jalan lain untuk menguruskan pengenalan produk. Roger Andrew merasakan bahawa terdapat satu penyebab utama kepada permasalahan yang timbul, dan ia adalah jurutera-jurutera rekabentuk tidak mempunyai software komputer yang boleh menguji rekabentuk produk secara terperinci dan bertindak secara sangat spesifik. Beliau juga merasakan bahawa jurutera-jurutera

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

85

rekabentuk, jurutera proses penghasilan dan bahagian perancangan pemasaran perlu saling berganding bahu dan bekerja sebagai kumpulan baru. Ahli kumpulan yang disyorkan oleh Andrew ialah Ben Wright daripada Kejuruteraan Rekabentuk, Larry Black daripada proses penghasilan dan Mike Mitchell daripada perancangan pemasaran. Kumpulan ini akan mengetuai perkembangan dan penghasilan produk terbaru iaitu 60K RAM. Wright mengatakan, kami telah menempuhi pelbagai cabaran dan pengalaman dengan pengeluaran produk 40K RAM dan sebenarnya kita tidak memerlukan kesemua masa yang dibazirkan untuk mencipta software pengujian produk pada komputer. Walaubagaimana pun, Larry Black membantah, saya telah memikirkannya Ben, saya merasakan bahawa komputer berperisian sebegitu akan sangat membantu kita menghasilkan produk ini kerana ia membantu kita mengenalpasti rekabenrtuk yang baik, Mike mitchell dengan cepat menambah, apa-apa perkara yang boleh membantu kita mereka bentuk produk dengan lebih mudah akan meningkatkan masa penghasilan. Akhirnya, perisian yang dibincangkan telah berjaya dicipta untuk menguji kelancaran litar dan bahagian penghasilan proses dapat mengetahui spesifikasi produk dengan lebih awal dalam proses pembentukan produk. Malah mereka juag dapat mengenali input untuk mengubah beberapa perkara di dalam produk itu bagi menjadikannya lebih sempurna. Menjelang May 1985, Roger Andrew menerima panggilan Ben Wright daripada Kejuruteraan Rekabentuk. Wright mengatakan, kita telah berjaya melakukannya, mikrocip 60K RAM telah dapat dihasilkan. Bart McCartle, yang merupakan timbalan pengarah sektor telah memberikan setiap pekerja sebuah plak penghargaan. Malah, roger Andrew dan ahli kumpulan beliau

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

86

menulis sebuah buku yang bertajuk, New Product Introduction Process yang merupakan sebuah buku panduan yang boleh digunakan pada masa hadapan. Bill Faust yang merupakan pengurus program MOM Motorola mempercayai bahawa apa yang telah membuatkan ujikajian kes ini sangat bermakna ialah mereka menggunakan isu-isu dan cabaran-cabaran yang benar-benar berlaku mengenai kejayaan dan kegagalan di dalam perniagaan Motorola dapat mengenalpasti cara-cara pengurusan yang boleh menghasilkan kejayaan atau kegagalan. Secara keseluruhannya, apabila kisah-kisah korporat ini telah diubahsuai oleh pengurus tertinggi Motorola, para peserta dapat mempelajari nilai Budaya dan tradisi yang ditegakkan oleh syarikat dengan cara yang lebih bermakna.

Belajar melalui Praktikal Sebagai tambahan untuk menguji kaedah-kaedah baru yang boleh digunakan di dalam kiliah latihan, syarikat-syarikat yang menjalankan program bersama Corporate Quality University juga menjelajah kepada kaedah yang direka menggunakan garis panduan, ia menekankan pembelajaran aktif untuk memberi panduan daripada pembelajaran cara lama yang tradisional, pasif dan melalui penyampaian kuliah. Sementara kuliah yang mempraktikkan cara lama hanya menyampaikan maklumat, pembelajaran aktif memerlukan pekerja-pekerja mempelajari cara pemikiran dan perilaku yang baru semasa menyelaesaikan masalah yang telah direka menepati masalah yang benar berlaku di dalam suasana pekerjaan mereka, satu kaedah yang selalu digunakan untuk menggalakkan pembelajaran aktif ialah latihan pembelajaran aktif ialah latihan pembelajaarn melalui pengalaman.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

87

Latihan pembelajran ini direka untuk membantu pekerja-pekerja mendapat gambaran asas mengenai suasana pekerjaan mereka. Ini adalah untuk memberikan peluang kepada mereka untuk mencuba perilaku dan kemahiran yang baru ke atas pekerjaan itu. Latihan-latihan ini secara asasnya merupakan satu siri situasi yang dialami oleh sebuah kumpulan fokus yang terpilih dan ia telah menjalani pengujian kaian oleh pekerja-pekerja dan para penyelia masing-masing untuk mewujudkan suasana pekerjaan yang seolah-olah benar kepada pekerja terlibat. Kemudian, para peserta mendapat peluang untuk terus mengaplikasikan kemahiran baru yang mereka perolehi ke dalam situasi yang disediakan menyerupai situasi yang mereka akan hadapi di dalam pekerjaan. Program Latihan Pembangunan Pengurusan yang direka Wal-Mart untuk para pengurus gedung membeli-belah dijalankan di Institusi Walton merupakan satu contoh yang menggunakan pendekatan pembelajaran melalui praktikal.

Pengurus-pengurus Gedung Wal-Mart mempelajari Kemahiran Baru Sebagai Pengurus Kedai Always

Wal-Mart telah menjadi pembekal barangan runcit yang utama di Amerika Syarikat dan telah diberikan status daripada Majalah Fortune sebagai salah satu daripada tiga syarikat tertinggi yang amat dikagumi di Amerika. Berdasarkan Harry Cunningham yang merupakan pengasas Kmart, Budaya yang diwujudkan oleh Sam Walton dan menjadikannya sabagai satu ikutan oleh kesemua pekerja di dalam syarikat dan inilah yang menjadi rahsia kepada kejayaan perniagaan itu.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

88

Budaya yang diperkenalkan oleh Walton hanya dapat diterangkan oleh Sam sendiri, di dalam buku karangan beliau Sam Walton, Made In America, mempunyai falsafah seperti whistle while you work. Contohnya, terdapatnya pengurusan kumpulan nyanyian yang dipanggil Jimmy Walker dan Akauntan. Dan pada setiap hari Sabtu pada perjumpaan pagi, kesemua pekerja daripada pejabat induk turun bersama-sama pada 7.30 pagi dan tiada siapa yang perlu mengetuai mereka untuk melakukan sorakan khas WalMart. Masing-maisng mengetahui apa yang perlu dilakukan. Sorakannya berbunyi seperti di bawah;

Berikan saya W ... W! Berikan saya A ... A! Berikan saya L ... L! Berikan saya goyangan (di sini kesemua orang melakukan goyangan) Berikan saya M ... M! Berikan saya A ... A! Berikan saya R ... R! Berikan saya T ... T! Apakah yang telah kita eja? Wal-Mart! Saya tidak dapat dengar Wal-Mart! Siapakah nombor satu? PELANGGAN

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

89

Ada beberapa Budaya yang telah bercambah dengan sendirinya daripada WalMart sebagai satu rantaian yag menjana segala keperluan sebuah bandar yang kecil, di mana kebanyakan perjalanan ke Wal-Mart merupakan keseronokan harian. Wal-Mart memahami keadaan ini dan mencuba pelbagai cara yang sesuai untuk membuatkan aktiviti membeli-belah sesuatu yang menyeronokkan. Mereka menjadikan troli barangan sebagai permainan Bingo. Permainan ini menomborkan setiap troli dan nombor kemenangan membolehkan pelanggan mendapatkan potongan harga ke atas apa-apa barangan di dalam troli. Antara taktik lain yang digunakan Wal-Mart ialah dengan melakukn perjalanan pada jarak yang paling jauh. Budaya mengenai mendapatkan keseronokan dan kerja keras juga mementingkan pembangunan kerjasama (di antara pekerja-pekerja Wal-Mart). Institusi Walton yang pada awalnya dibina oleh Sam Walton dan Helen Walton pada tahun 1985 sebagai tempat para pengurus untuk mendalami dan meluaskan kemahiran pengurusan dan perniagaan mereka. Institut Walton pada awalnya beroperasi sama seperti universiti tempatan, dengan para pengurus menghadiri kuliah formal mengenai pembangunan yang asas, merchandising, dan komunikasi interpersonal. Secara asasnya, para pengurus hanya akan duduk dan mendengar. Tetapi pada tahun 1990, pengurus-pengurus Wal-Mart mengambil keputusan bahawa proses pembangunan kerjasama sepatutnya mempunyai (ditambah) keseronokan yang merupakan salah satu Budaya Walton, maka kepentingan cara pembelajaran berubah dari belajar melalui mendengar kepada belajar melalui melakukannya sendiri. Kini, pengurus-prngurus yang menghadiri Institut Walton mempelajari kemahiran dan

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

90

peranan baru dengan cara menangani masalah-masalah yang wujud di dalam gedung membeli-belah Wal-Mart. Maka dengan itu, Kedai Always telah dicipta oleh Wal-Mart. Secara pokoknya, Kedai Always mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Wal-Mart. Ia diwujudkan untuk memberikan peluang pengurus Wal-Mart melatih kemahiran pembangunan pengurusan dan pemasaran di dalam persekitaran yang hampir benar dengan gedung membeli-belah mereka. Nama yang diberikan - Kedai Always- diambil daripada penggunaan perkataanperkataan di dalam motto Wal-Mart Always the Lowest Price, Always. Di dalam Kedai Always ini, para pengurus mendapat peluang untuk menyelesaikan masalah dan krisis yang selalunya berlaku di dalam pekerjaan mereka dan kemudiannya ia dapat diperbincangkan dengan pegawai terlibat (contohnya pengurus kedai yang lain dan juga pengurus pejabat induk Wal-Mart) mengenai keputusan daripada jalan penyelesain mereka. Pengalaman mengenai perkara sebenar yang direka di dalam Kedai Always dimulakan pada hari pertama apabila 36 orang pengurus dikumpulkan ke dalam kumpulan yang lebih kecil dan latihan mereka bermula dengan mengendalikan surat-surat yang banyak di dalam Peti Surat Always. Pagi pertama itu akan menentukan jenis pekerjaan yang akan mereka hadapi untuk sepanjang minggu. Contohnya, di dalam peti surat itu mengandungi pemberitahuan mengenai esaing baru yang telah memasuki kawasan pemasaran Always dan dua bulan kebelakangan ini, pesaing tersebut telah berjaya merampas keuntungan yang banyak daripada Kedai Always. Satu set soalan akan kemudiannya diberikan kepada pengurus-pengurus ini mengenai perkembangan yang

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

91

berlaku dan beberapa soalan lain yang berkenaan dengan pengurusan. Soalan yang disertakan ialah: 1. bagaimanakah cara anda memulihkan kembali keuntungan yang lepas daripada pesaing? 2. bagaimanakah cara anda menangani pusing ganti di kedai anda? 3. bagaimanakah cara anda meningkatkan kemahiran kepimpinan anda di kalangan ahli kumpulan?

Pengurus-pengurus ini kemudiannya akan membentuk kumpulan di kalangan mereka sendiri untuk menghasilkan pendapat-pendapat yang akan dibentangkan kepada timbalan pengarah bahagian pemgoperasian kedai untuk Wal-Mart. Latihan pembelajaran yang berasaskan pengalaman ini memberikan eluang kepada setiap pengurus untuk menaikkan semula keuntungan syarikat atau menangani pusing ganti di antara pekerja bawahan dan kemudiannya mengaplikasikan penyelesaian masalah itu. Berdasarkan Joe Walker, pengurus bahagian pembangunan pengurusan dan latihan pejabat induk Wal-Mart, situasi yang direka untuk program pembangunan pengurusan selama enam hari itu telah diujikaji secara teliti untuk menggambarkan keadaan sebenar pengurusan Wal-Mart. Walker mempercayai bahawa latihan yang merasaskan pengalaman ini menyediakan ruang bagi pengurus-pengurus Wal-Mart untuk menyelesaikan masalah yang seringkali timbul, kepentingan pelanggan, malah krisis di dalam situasi yang amat serupa sengan Gedung Membeli-belah Wal-Mart. Berdasarkan Walker lagi, oleh kerana tiadanya paradikma untuk menyelesaikan masalah di Kedai Always, pengurus-pengurus mendapat peluang untuk melatih cara menyelesaikan

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

92

pelbagai masalah di situ dan pelbagai permintaan pelangan yang biasanya berlaku apabila mengoperasikan Wal-Mart, maka, peserta bukan hanya mempelajari tujuh cara untuk menyelesaikan masalah pelanggan secara lisan, tetapi para pengurus ini bergerak maju ke hadapan dengan meghadapi masalah-masalah yang seringkali berlaku, dan kemudiannya membincangkan teknik penyelesaian masalah yang mereka ambil dengan timbalan pengerusi bagahian operasi perniagaan Wal-Mart. Kombinasi praktis ini dan maklumbalas seperti ini mengurangkan bilangan pembelajaran baru yang mengikut pepatah trial-and-error dan ia juga membantu para pengurus memahami pembelajaran dengan lebih pantas dan cekap. Para pengurus Wal-Mart ini tidak perlu risau mengenai ketepatan langkah yang diambil kerana mereka akan mempunyai lebih banyak pengalaman yang bernilai yang boleh digunakan sebagai panduan. Cara pembelajaran melalui praktikal ini sememangnya akan memberikan pengurus-pemgurus Wal-Mart sebuah keyakinan diri yang mereka perlukan untuk memprodukifkan perilaku yang maju dan baru di dalam perniagaan mereka.

Panduan untuk merekabentuk Latihan Pembelajaran Melalui Pengalaman. Katakanlah bahawa anda ingin mewujudkan satu set latihan pembelajaran melalui pengalaman. Di bawah merupakan beberapa panduan cara untuk membentuk latihan realiti kepunyaan anda sendiri; 1. gunakan isu-isu sebenar yang dihadapi oleh pekerja-pekerja pada pekerjaan setiap hari mereka. Kumpulan fokus yang terpilih yang menggunakan para pekerja dan penyelia masing-masing boleh membantu menghasilkan input penting bagi membentuk latihan pembelajaran melalui pengalaman ini.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

93

2. cuba wujudkan suasana dramatis dan keseronokan di dalam latihan pembelajaran melalui pengalaman. 3. sentiasa menyediakan contoh-contoh bagi setiap maklumat di dalam latihan pembelajaran melalui pengalaman ini seringkas yang boleh satu atau dua kata kunci yang boleh diterang dan dihuraikan dengan mudah kepada semua peserta. 4. reka latihan yang memerlukan para peserta mengambil tanggungjawab ke atas tindakan yang mereka ambil. Janagan beritahu para peserta untuk menganggap diri masing-masing adalah seorang pengurus, tetapi berikan segala tanggungjawab dan kuasa yang dipunyai oleh seorang pengurus perniagaan dan biarkan mereka mempelajari sendiri cara-cara yang sepatutnya diambil untuk menangani krisis sebenar. 5. lakukan kedua-dua ujian alpha dan beta. Ujian alpha dilakuakn pada awal rekabentuk pemprosesan latihan dan uji anggapan asasmengenai latihan pembelajaran melalui pengalaman anda. Ujian beta pula dilakuakn secara tiba-tiba tanpa diduga untuk menguji kemantapan latihan itu sebelum proses pengakhiran dan berikan peluang kepada pereka bentuk untuk memperhaluskan dan membaiki keberkesanan latihan.

Workouts kepunyaan Syarikat General Electric Workouts kepunyaan Syarikat General Electric mengambil kursus pembelajaran melalui praktikal yang lebih maju. Workouts ini direka untuk menyampaikan pengalaman Syarikat Crotonville kepada sebilangan besar pekerja-pekerja General Electric. Secara asasnya, Workouts merupakan cara untuk menggabungkan tenaga pekerja General

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

94

Electric bersama ketua perniagaan mereka untuk memikirkan masalah sebenar dan isuisu yang berlaku di dalam setiap jabatan dan mencadangkan penyelesaian-penyelesaian yang bersesuaian. Walaubagaimana pun, Workouts telah menggunakan dengan amat banyak oleh General Electric sebagai alat untuk mengetahui isu-isu yang berlaku, menganalisa kekuatan syarikat dan menguji idea-idea yang baru. Apa yang telah menjadikan Workouts ini berjaya dapat dilihat daripada kenaikna skalanya yang tinggi. Menjelang pertengahan tahun 1992, lebih daripada 200,000 orang pekerja General Electric yang mewakili melebihi dua per tiga tenaga pekerja telah menjalani Workouts di dalam jabatan masing-masing. Sebagai perbandingan, Institut Perkembangan Pengurusan General Electric telah mencapai angka seramai 10,000 orang pekerja, atau secara kasarnya empat peratus daripada seluruh tenaga pekerja. Maka dengan itu, Workouts telah menjadi kuasa utama yang mengubah latihan dan pengurusan General Electric daripa tempat pembelajaran kepada proses pembelajaran melalui praktikal. Di bawah merupakan contoh bagaimana General Electric menggunakan Workouts untuk menggalakkan para pekerja belajr melalui praktikal dan sementara itu, menjana keyakinan diri untuk mencari peningkatan prestasi diri yang lebih besar dan mencabar sepanjang proses. Pusat Penerangan (Answer Centre) General Electric di Louisville, Kentucky secara asasnya berkebolehan menghadapi seramai empat juta panggilan pelanggan setiap tahun. Tetapi, Pusat Penerangan ini bukan sahaja memberikan perkhidmatan yang menjawab penggilan pelanggan. Ia juga mencari dan membina ikatan bersama pelanggan perhubungan ynag akan berlangsung selama bertahun-taun dan ia memberikan peluang pemasaran kepada syarikat. Pekerja-pekerjanya yang terlibat adalah seramai 167 orang

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

95

yang kesemuanya mempunyai kepakaran tinggi dalam perwakilan pengguna secara amnya, merekalah yang membina dan menjana operasi syarikat. Apabila General Electric mengalami penstrukturan semula sepanjang tahun 80an, Pusat Penerangan menjadi organisasi yang kurang cekap tanpa kawalan yang tegas ke atas pegawai perwakilannya. Ini berlaku terutamanya kerana pegawai perwakilan pengguna kehilangan banyak lapisan pegawai pengurusan yang ditugaskan untuk memastikan prestasi mereka yang baik di dalam pekerjaan masing-masing. Maka, dengan nisbah pegawai perwakilan yang bertambah berbanding pegawai pengurusan yang mengendali dengan nisbah 10-1 kepada 20-1, pegawai perwakilan memerlukan cara baru untuk menerima maklum balas yang berterusan mengenai prestasi mereka. Respons yang diberikan oleh Pusat Penerangan General Electric ialah: ciptakan sebuah Workouts yang direka bersama pegawai perwakilan dan pegawai pengurusan yang ada dan apa yang penting ialah cari jalan sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi. Set Workouts di Pusat Penerangan General Electric dijalankan dengan mengkaji bersama masalah yang berlaku di antara pegawai perwakilan pengguna dan penyelia masing-masing bersama dengan ketua perniagaan untuk membincangkan dan

mencadangkan cara baru untuk penilaian prestasi pegawai perwakilan di dalam perhubungan mereka harian mereka bersama pelanggan. Pegawai-pegawai perwakilan pelanggan ini menyedari bahawa adanya perubahan yang baik menanti mereka. Sebelum penstrukturan semula pengurusan, pengurus-pengurus akan memberikan penilaian kepada para pegawai perwakilan mengenai kualiti dan kuantiti panggilan yang mereka hadiri. Kini dengan organisasi yang kurang cekap, perkara tersebut tidak lagi dapat dipraktikkan

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

96

seharian. Maka dengan itu, Workouts telah diwujudkan untuk memperkenalkan sistem penilaian prestasi yang baru. Sesi Workouts Pusat Penerangan ini berorganisasi selama tiga hari. Pada hari pertama. Ia memfokuskan aktiviti kepada mempelajari cara untuk kerjasama di dalam kumpulan. Kumpulan-kumpulan ini mempunyai seramai 30 hingga 40 orang ahli pekerja General Electric. Mereka akan menjalankan beberapa latihan yang berasaskan cara

untuk membinan kepercayaan terhadap ahli kumpulan. Pada hari kedua, latihan banyak memfokuskan kepada cara-cara menyelesaikan masalah, dan pada hari ketiga, mereka akan ditugaskan untuk membentangkan hasil terakhir mengenai segala cadangancadangan penyelesaian masalah yang telah mereka bincangkan (ini berkenaan cara terbaik bagi sistem penilaian prestasi yang baru itu akan dijalankan di dalam Pusat Penerangan) kepada ketua kumpulan perniagaan masing-masing. Maka, apakah yang telah dihasilkan oleh Workouts? Adakah ia merupakan satu cara baru yang telah mengalami evolusi bagi penilaian pegawai perwakilan pengguna? Apa yang penting, kriteria untuk membuat penilaian masih dikekalkan, tetapi proses mengenai cara untuk melakukan penilaian telah dikaji semula. Perubahan utama yang dilakukan ialah pegawai perwakilan kini perlu terlibatkan diri secara aktif di dalam sacara aktif di dalam pengurusan dan peningkatan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak akan lagi menunggu untuk mengetahui prestasi masing-masing daripada penyelia, bagaimanakah prestasi saya?, pegawai perwakilan ini perlu mengambil tanggungjawab untuk membuat penilaian terhadap diri sendiri di dalam pekerjaan mereka. Setiap bulan, mereka akan diberikan peralatan ia merupakan borang statistik bulanan mereka yang terperincikan kuantiti dan kualiti khidmat menerima panggilan pelanggan. Seterusnya,

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

97

apa yang telah diubah ialah kini mereka ditanggungjawabkan untuk menulis sendiri prestasi yang mereka telah lakukan berdasarkan penilaian sendiri. Kemudian, secara bergilir-gilir, mereka akan membincangkan evolusi diri yang telah mereka lakukan dengan para pengurus masing-masing. Di dalam teori, konsep evolusi diri ini bukan merupakan perkara yang baru. Tetapi, di Pusat Penerangan General Electric. Ia merupakan suatu pembaharuan bagi para pekerja di mana tidak seorang pekerja pun dikecualikan daripada melibatkan diri di dalam sistem ini. Bill Waers yang merupakan pengurus Pusat Penerangan General Electric mempercayai bahawa sesi Workouts merupakan peralatan yang membantu pegawai perwakilan pengguna dan pengurus mereka memahami kepentingan evolusi diri di dalam sebuah organisasi yang mengalami kekurangan pengurus. Daripada memperkenalkan sistem penilaian prestasi yang baru kepada pegawai perwakilan, Workouts membantu memberikan kebebasan bersuara kepada pegawai perwakilan untuk membentuk sistem evolusi yang baru, kata Waera. Dan dengan apa yang telah dihasilkan oleh pegawai perwakilan pengguna ini bukansahaja merupakan satu proses yang baru, tetapi juga merupakan kemahiran baru yang perlu dibentuk bagi menjayakan ini dengan memerlukan kemahiran yang lebih baik untuk mempersembahkan hasil kerja mengenai prestasi mereka mencapai pengurusan, kemahiran ini merupakan tambahan kepada kemahiran yang mereka perluakn untuk melakukan pekerjaan harian yang biasa. Sebagai mekanisme formal yang perlu mengekalkan pembaikan presatsi yang berterusan di tempat kerja, Workouts bertindak tidak lebih daripada mendorong para pekerja untuk bekerja menangai pekerjaan sebenar, memperkenalkan pembaikan prestasi dan dalam pada itu membantu menambahkan produktiviti.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

98

Tetapi, syarikat-syarikat yang berminat untuk mencuba Workouts mestilah menyedari bahawa ia diwujudkan ketika General Electric telah mempunyai transformasi yang mantap dan berjaya, dan Workouts ini bertindak untuk menguasai para pekerja dan menyingkirkan kerja yang tidak diperlukan di dalam sesebuah organisasi secara keseluruhan.

Cara Pembelajaran Alternatif Apabila Corporate Quality University meluaskan persnan mereka melebihi daripada menjalankan tanggungjawab mereka sebagai institut yang mengkhidmatkan teori di dalam kuliah, mereka mula menguji dan mengeksperimen cara-cara mwmbentuk dan menghasilkan instruksi yang mengindividu dan berkesan. Barry Arnett yang memegang bahagian servis perundingan pembelajaran eksekutif jabatan Kemahiran Dinamik Syarikat IBM telah membuat perspektif yang sangat menarik berkenaan fenomena ini. Pogram latihan korporat tradisional yang dinamakan pada dekad-dekad yang lepas merupakan kursus formal yang dilakukan di dalam kelas. Ia hanya akan dijalankan selama satu atau dua hari. Tetapi, menjelang tahun 2000 dan tahun-tahun yang seterusnya, program latihan ini akan memfokuskan modul yang berasaskan instruksi (panduan) dan mungkin juga mengambil masa di antara lima hingga sepuluh minit di mana ia akan dilakukan di tempat kerja pekerja itu sendiri. Malah, sebagaimana Arnett melihatnya, pembelajaran korporat pada tahun 2000 akan difokuskan untuk mencipta persekitaran pembelajaran di mana modular (modul yang digunakan), yang berasaskan modul instruksi yang sangat peka akan diagihkan kepada para pekerja. Tujuan utama latihan dan pembelajaran kotporat dalam masa

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

99

sepuluh tahun ini akan berdasarkan pembelajaran yang dikawal oleh pekerja, bukan seperti kuliah korporat yang biasa di mana pekerja hadirinya untuk menjalankan latihan yang dikawal oleh tutor. Apakah yang dimaksudkan pembelajaran yang dikawal oleh pekerja-pekerja? Ia bemaksud instruksi latihan yang diberikan akan disediakan dalam bentuk modul yang ringkas dan mudah, bukan seperti kursus formal yang biasa digunakan. Ia juga bermaksud terdapat lebih banyak kursus akan dijalankan dengan automatik menggunakan sistem dokumentari online. Akhir sekali, yang mungkin merupakan perkara yang paling bermakna, ia menjadikan lebih banyak latihan korporat akan disediakan kepada para pekerja (latihan yang menggunakan buku latihan yang berteknologi atau berpanduan kendiri) daripada menjalankan latihan yang perlu dikawla oleh pihak pengurusan. Hasil akhir yang akan didapati daripada perkara ini ialah dengan penghasilan pekerja yang mempunyai kebebasan untuk mengenalpasti jenis-jenis pengalaman dalam pembelajaran yang mereka perlukan untuk mencapai peningkatan di dalam keja-keja mereka. Apabila eksekutif-eksekutif seperti Barry Arnett melihat kepada masa depan, beliau melihat akan adanya perubahan, contohnya penggunaan perkataan yang mengenalpasti pembelajaran korporat akan berlainan dari apa yang digunakan sekarang. Perkataan-perkataan baru yang mungkin digunakan sebagai kata kunci di dalam menerang latihan korporat ialah: Modular: ia mempunyai maksud yang mengenalpasti satu kemahiran sahaja, bukan kursus/ modul yang berkenaan kemahiran yang multi Multisensory: merangsang penglihatan, pendengaran dan sentuhan yang pelbagai di dalam konteks inovatif

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

100

Portable: dapat dipindahkan dengan bebas dari pejabat ke rumah Transferable: maju bergerak melepasi mana-mana bahasa atau Budaya Interruptible: mempunyai kebolehan untuk memulakan atau menghentikan sesuatu kerja dengan mudah. Mungkin ini kedengaran seperti khayalan, tetapi ianya bukan merupakan sebuah perkara yang tidak mungkin berlaku. Ini kerana kesemua pekerjaan di dalam sesebuah korporat akan menjadi lebih kompleks dan ia semakin memerlukan kemahiran tahap tinggi. Kemahiran yang pelbagai dan pengetahuan yang diperlukan bagi setiap pekerja ini akan berada dalam keadaan yang tidak tetap secara berterusan. Maka, syarikat-syarikat mestilah menguji cara-cara untuk menjadikan pembelajaran semakin banyak dikawal oleh pelajar itu sendiri. Ini bermakna, ia melibatkan modular, multisensory, portable, transferable, dan interruptable. Tetapi bagaimanakah ia boleh dilakukan? Kebanyakan syarikat yang diprofilkan di bawah Corporate Quality University melakukan eksperimen dengan membuatkan pembelajaran itu berlaku semasa bekerja dan dalam konteks lain, ia merupakan assignment pekerjaan yang sebenar. Syarikat-syarikat sedang menjalankan eksperimen dengan cara-cara baru untuk para pekerja bagi membolehkan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teknologi alternatif. Cara-cara yang berasaskan teknologi yang dioperasikan oleh pelajar. Senarai teknologi ini menggerakkan julat latihan yang berasaskan komputer, multimedia (contohnya, kombinasi latihan berasaskan komputer yang menggunakan video, audio, animasi dan grafik), video interaktif, pembelajaran jarak jauh (ia menyediakan komunikasi video sehala dan audio dua hala antara pelajar dan pengajar) dan sistem bantauan prestasi elektronik yang mengintegrasikan informasi, instruksi dan sistem

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

101

bantuan untuk menyediakan apa-apa perkara yang diperlukan untuk menjana prestasi pekerjaan yang lebih baik. Inilah yang terakhir iaitu sistem bantuan prestasi elektronik dimana syarikat-syarikat telah menanamkan harapan untuk masa hadapan. Seperti yang diterangkan oleh IBM di dalam buku mereka, A Vision of IBM Human Resource Performance in year 2000, sistem bantuan prestasi elektronik ialah: ... satu sistem yang membantu pekerja-pekerja dan prestasi organisasi dan mempelajari sesuatu bidang dengan penggunaan keterlibatan manusia yang minima. Komponen-komponen sistem ini telah diintegrasi di tempat pekerjaan para pekerja dan selaras dengan pekerjaan yang sedang dilakukan pekerja. Maka, ia mengintegrasikan sistem ini dengan persekitaran pekerjaan yang sebenar. Sistem ini memerlukan beberapa komponen, termasuk (walaubagaimana pun, ia tidak dihadkan) kepada latihan interaktif, pangkalan data, dan sistem kepakaran. Ujikaji kes yang spesifik mengenai cara syarikat-syarikat menggunakan sistem bantuan prestasi elektronik ini boleh didapati di dalam buku karangan Gloria Gery, Electronic Performance Support System (Boston: Weingarten, 1991). Tetapi dalam konteks yang kita berada sekarang ia mencetuskan satu soalan yang menarik: adakah sistem bantuan prestasi elektronik ini merupakan satu latihan atau ia merupakan bantuan pekerjaan? Seperti yang diterangkan oleh Gery, ia sebenarnya sebuah kombinasi bagi kedua-dua perkara di atas, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi para pekerja terhadap pekerjaan mereka. Penggunaan hibrid latihan-bantuan pekerjaan ini semakin bertambah kerana para pekerja sentiasa digalakkan untuk menambahkan pengetahuan bagi melengkapkan pekerjaan mereka dan berpuas hati dengan apa yang dihasilkan. Dengan bertambah kompleksnya sesuatu pekerjaan itu, para pekerja semakin perlu

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

102

menambahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan banyak dan pantas, ini menyebabkan perbezaan antara pembelajaran, latihan dan bantuan pekerjaan menjadi kabur, malah ia tidak lagi dapat dibezakan dengan hanya penilaian mata kasar. Bantuan prestasi menyediakan informasi atau panduan untuk menyelamatkan keadaan genting (Just-in-Time) membantu para pekerja untuk membuat tindakan, selalunya dengan memenuhi keperluan latihan yang sama iaitu membaiki dan meningkatkan prestasi pekerjaan para pekerja. Apabila proses pembelajaran bercampur-aduk dengan perlaksanaan pembelajaran, bantuan pekerjaan menjadi alternatif kritikal kepada latihan tradisonal. Konsep pembelajaran Just-in-Time ini dipinjam daripada konsep inventori Justin-Time, iaitu cara pengawalan inventori yang digunakan oleh banyak organisasi yang fleksibel. Teori disebalik inventori Just-in-Time ini ialah bagi mengurangkan pembaziran kos dan meningkatkan produktiviti, syarikat-syarikat biasanya mengurangkan inventori dengan cara melakukan inventori untuk satu atau dua hari sekali. Apabila ini diaplikasikan ke dalam pembelajaran, Just-in-Time mengatakan prestasi akan meningkat jika suatu pembelajaran itu berlaku dalam tempoh masa yang paling mendekati waktu suatu pengetahuan baru itu amat diperlukan oleh pekerja bagi meneruskan pekerjaan mereka. Pembelajaran Just-in-Time menjadi bertambah penting apabila kehidupan yang menampung ilmu-ilmu pengetahuan para pekerja menjadi lebih pendek. Malah, Mick Mortlock yang merupakan pengurus latihan di Universiti Intel mengatakan rak kehidupan yang menampung ilmu-ilmu pengetahuan bagi seorang jurutera perisian secara purata ini merupakan jumlah masa sebelum stor pengetahuan jurutera perisian ini

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

103

menjadi usang ialah lebih kurang selama dua setengah tahun, seorang jurutera elektrikal, selama lebih kurang lima tahun, dan jurutera mekanikal adalah lebih kurang tujuh tahun. Apabila rak kehidupan yang menampung ilmu pengetahuan ini menjadi lebih pendek, perkara ini telah melatakkan tekanan kepada pakar-pakar latihan untuk membentuk cara yang inovatif bagi menjadikan pembelajaran berlaku ketika para pekerja dalam keadaan yang amat memerlukannya. Satu syarikat yang terlibat di dalam mengeksperimen cara-cara penyampaian ilmu pengetahuan secara multi dan

menggunakan pembelajaran Just-in-Time ialah Syarikat Sun Microsystem. Melalui Sun U yang merupakan universiti korporat yang dirasmikan pada 1990, Sun Microsystem sedang mencipta pelbagai program pembelajaran yang portable. Sebagai apa yang dilihat oelh Peter Smith yang merupakan pengarah Sun U, masa hadapan bagi latihan korporat akan mempunyai kebolehan menggunakan pelbagai teknologi untuk menyelesaikan keperluan latihan. Ini bermakna, daripada tertawan dengan teknologi, pratisioner latihan di syarikat-syarikat seperti Microsystems dan Intel memulakan langkah pertama mereka dengan mengetahui mod penghantaran yang optimal untuk setiap keperluan latihan sebelum mereka terburu-buru untuk menetapkan tarikh, tempat dan masa untuk mengubahkan program latihan yang ada kepada program pembelajaran portable yang menggunakan teknologi-teknologi alternatif.

Bantuan Prestasi Just-in-Time unryk Pegawai Perwakilan Perkhidmatan Pelanggan yang Dijalankan oleh Syarikat Fidelity Investment Fidelity Investment, melalui kumpulan Latihan Perkhidmatan Runcit,

menyediakan contoh yang menarik mengenai cara teknologi digunakan untuk

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

104

menyelesaikan masalah latihan yang diperlukan untuk pegawai perwakilan perkhidmatan pelanggan Fidelity Investment. sebelum ini, Fidelity Investment melatih pegawai perwakilan mereka dengan cara yang lama untuk mencapai matlamat mereka iaitu mempunyai perkhidmatan pelanggan yang sangat baik. Pegawai perwakilan yang baru mempelajari mengenai produk Fidelity Investment dan mempelajari cara menghadiri pelanggan dengan baik melalui instruksi di dalam kelas dan daripada bahan-bahan bercetak. Peningkatan bilangan produk asas Fidelity Investment yang meledak pada akhir tahun 1980-an mewujudkan suatu keperluan kepada syarikat untuk menkaji semula pendekatan latihan yang mereka berikan kepada pegawai perwakilan. Dengan peningkatan jenis bekalan yang mencapai sebanyak 170 jenis yang berbeza sehinggakan ia menjaid satu perkara yang mustahil bagi pegawai perwakilan syarikat untuk mengingati kesemua produk secara terperinci. Tetapi, Fidelity Investment tetap memerlukan pegawai perwakilan perkhismatan pelanggan mereka untuk memberi maklum balas kepada permintaan pelanggan yang mengkehendaki maklumat dan perkhidmatan dengan segera, sopan dan tepat, tanpa perlu menyelak buku panduan yang tebal atau menghantar panggilan pelanggan ke tempat lain di dalam organisasi tersebut. Penyelesaian masalah yang diambil Fidelity Investment ialah dengan cara mencipta bantuan pekerjaan yang berasaskan komputer dapat membantu pegawai perwakilan untuk mengawal persoalan atau urusniaga pelanggan dengan baik. Bantuan ini menyediakan pelbagai perkara dari maklumat kewangan, kepada jawapan segala jenis persoalan pelanggan seperti imbangan bekalan seharina, cara untuk menebus saham, dan alamat kepada Pusat Pelaburan Fidelity Investment yang terdekat. Ia juga membantu

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

105

pegawai perwakilan pada setiap skrip untuk menghasilkan perkhidmatan bertahap tinggi. Contohnya, jika pelanggan bertanyakan mengenai cawangan Fidelity Investment, komputer skrin pada pegawai perwakilan bukan sahaja akan memaparkan alamat cawangan-cawangan Fidelity Investment, tetapi ia juga menyediakan peta perjalanan dan waktu operasi pejabat cawangan tersebut. Apa yang menarik mengenai bantuan prestasi yang berasaskan komputer ini ialah cara ia dapat memenuhi setiap pertanyaan pelanggan dengan terperinci dan menyediakan jawapan kepada pegawai perwakilan. Hasilnya, pegawai perwakilan perkhidmatan pelanggan Fidelity Investment berkebolehan untuk mempelajari cara untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dengan menjangka kehendak pelanggan. Ini merupakan suatu perkara yang amat diperlukan oleh organisasi-organisasi yang mempunyai jaringan luas di dalam perniagaan. Pergawai perwakilan sebenarnya mempelajari tahap kecemerlangan perkhidmatan ini melalui penggunaan bantuan prestasi yang berasaskan komputer yang mereka sering gunakan. Setiap kali pelanggan Fidelity Investment menanyakan soalan, bantuan pekerjaan ini akan menyediakan jawapan yang terperinci melebihi persoalan untama pelanggan. Apa yang Fidelity Investment harapkan ialah, para pegawai perwakilan akan menjadikan Budaya seperti ini sebagai satu kebiasaan dan sentiasa bersedia menyediakan perkara-perkara yang melebihi apa yang diperlukan oleh pelanggan di dalam aspek lain di dalam pekerjaan mereka. Sebenarnya, sebab utama yang menjadikan penyelesaian Fidelity Investment ini sebuah kejayaan ialah ia telah menjalani analisis yang terperinci sebelum ia dilancarkan. Untuk mencipta bantuan prestasi berasaskan komputer, Fidelity Investmentmenggunakan teknik kajian pemasaran yang sama canggih yang mereka gunakan untuk menguji produk

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

106

kewangan yang baru. Proram itu bukan sahaja menyertakan kajian ke dalam setiap persoalan yang ditanyakan pelanggan, ia juga dikaji di Makmal Pengguna Fidelity Investment, di tempat yang sama di mana produk dan paerkhidmatan kewangan baru diuji oleh pengguna-pengguna. Sebelum memperkenalkan sistem tersebut, Fidelity Investment mengarahkan pegawai-pegawai perwakilannya untuk menggunakan sistem ini di dalam beberapa latihan yang disimulasikan kepada persekitaran sebenar untuk memastikan mereka dapat mengendalikan sistem ini dengan mudah sementara menjawab persoalan pelanggan. Keuntungan Fidelity Investment: pegawai-pegawai perwakilannya dapat menjalankan tugas mereka sementara dapat menyediakan perkhidmatan yang melebihi permintaan pelanggan tanpa memakan masa yang banyak di luar waktu pekerjaan di dalam program latihan yang tradisional.

Perpindahan Pembelajaran Seperti mana yang dapat dilihat di dalam bab ini, tujuan utama eksperimeneksperimen yang dilakukan di dalam Corporate Quality University ialah untuk membantu para pekerja belajar melakukan pekerjaan mereka dengan elok, bukan hanya dengan menghantar mereka ke latihan yang dilakukan sebanyak sekali sepanjang pekerjaan mereka. Dengan kata lain,syarikat-syarikat sedang bergelut dengan persoalan cara-cara untuk memastikan bahawa para pekerja memindahkan pembelajaran yang mereka pelajari semula ke dalam pekerjaan mereka. Salah satu andaian lama yang berkaitan dengan latihan yang dijalankan kepada mereka ialah, apa yang berlaku di dalam pekerjaan merupakan perkara di luar kawalan pelatih (trainer). Andaian ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pembinaan kemahiran

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

107

selepas latihan yang perlu ditimba oleh para pekerja merupakan tanggungjawab penyelia. Tetapi berdasarkan kepada pengarah-pengarah di dalam Corporate Quality University, tiada apa yang lebih maju daripada realiti. Syarikat-syarikat semakin banyak mempercayai bahawa mereka perlu bekerja sebagai rakan kongsi dengan para pekerja, iaitu dengan menyediakan peralatan yang membolehkan perpindahan ilmu pengetahuan ke tempat kerja kepada mereka. Dan dengan bekerja bersama para pekerja untuk memastikan mereka menggunakan peralatan ini di dalam pekerjaan. Mari kita kaji bagaimana salah satu syarikat di bawah Corporate Quality University Sprints University of Excellence menyelesaikan isu ini. Di University of Excellence, setiap kursus menyediakan latihan Before-during-after (BDA) sebelum-semasa-selepas untuk peserta dan juga pengurus. Ini bermakna, sebelum setiap peserta memulakan program latihan mereka, kedua-dua peserta dan pengurus akan menerima panduan mengenai apa yang perlu dijangka daripada kursus ini dan cara untuk bersedia untuknya menghadapinya. Kemudian, semasa kursus dijalankan, peserta dan pengurus akan diberikan maklumat mengenai kemahiran-kemahiran dan peralatan untuk diamalkan dan akhirnya, selepas kursus, beberapa aktiviti akan dicadangkan kepada peserta dan pengurus. Rajah 5.3 menunjukkan program BDA untuk kursus bagi Sprints Leadership Link. Panduan yang diberikan kepada peserta dan pengurus adalah sangat terperinci dan boleh dilihat di dalam rajah 5.3, dengan itu masing-masing dapat mengetahui secara spesifik mengenai apa yang perlu dijangka di dalam latihan perpindahan pembelajaran kembali ke tampat kerja.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

108

Kursus The Leadership Link (Rantaian Kepimpinan) merupakan kursus pengurusan yang terawal dijalankan oleh Sprint yang telah disertai oleh kesemua penyelia Sprint dalam masa satu tahun semasa mereka ditugaskan sebagai penyelia. Kursus ini merangkumi peranan dan tanggungjawab sebagai pemimpin baris hadapan di dalam organisasi Sprint. Judy Simmons merupakan pengurus kurikulum di Sprint University of Excellence mempercayai bahawa program latihan BDA untuk kursus ini telah menjadi alat yang membantu pengurus barisan pertama di dalam syarikat Sprint untuk memudahkan kemahiran yang dipelajari di dalam kelas (seperti, kemahiran menyelia dan juga kemahiran pendengaran aktif) kepada pekerjaan baru mereka sebagai penyelia. Objektif utama BDA ialah untuk menyelaraskan pembelajaran selepas kursus supaya ia adalah konsisten di kalangan peserta kata Simmnons. Salah satu konsep yang telah digunakan di dalam BDA malah ia telah menjadi kejayaan kepada Syarikat Sprint dalam menangani masalah perpindahan pembelajaran ialah dengan penggunaan rakan pelajar. University of Excellence Sprint menggalakkan peserta di dalam setiap kursus untuk memilih seorang rakan pelajar. Rakan pelajar perlulah salah seorang rakan kelas, yang bekerja di dalam jabatan yang berlainan, seseorang yang mudah dijumpai dalam sepanjang bulan semasa kursus dijalankan, ini bagi membincangkan cara untuk memindahkan pembelajaran yang didapati dari kuliah kembali ke tempat kerja.

Pembelajaran Tidak Formal. Salah satu cabaran yang amat sukar dihadapi oleh syarikat ialah menginstitusikan semangat pembelajaran sepanjang hayat di kalangan pekerja. Secara ideal, setiap syarikat

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

109

mahukan pekerja-pekerja mereka bukan sahaja mempelajari kemahiran baru untuk sesuatu pekerjaan, tetapi juga mempunyai cara pembelajaran yang baik supaya mereka berkebolehan merebut peluang untuk mempelajari kemahiran dan peranan baru secara tidak formal ke dalam pekerjaa mereka. Semangat pembelajaran sepanjang hayat ini telah dikenalpasti sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan persaingan yang menyebelahi pihak diri. Micheal Rothschild menguatkan hujah ini di dalam bukunya yang bertajuk Bionomics: The Inevitability of Capitalism Menjana peluang yang efisien sebenarnya boleh dilakukan dengan hanya mendapatkan pengalaman yang baik dengan lebih awal daripada pesaing dan ini akan menjadi kunci kepada pertumbuhan jangka panjang dan daya juang bagi sebuah organisasi. Maka, jika sesebuah syarikat itu boleh membentuk cara pembelajaran yang tersendiri kedudukan di dalam persaingan akan tentunya menjadi semakin baik

Objektif utamanya adalah untuk maju melebihi parakdigma bagi pengalaman pembelajaran formal tidak kira jika ianya dilakukan dengan syarahan di dalam kuliah, melalui komputer, melalui television atau melalui bantuan pekerjaan kepada cara pembelajaran tidak formal. Pembelajaran tidak formal, sebagaimana diterangkan oleh Victoria Marsick dan Karen Watkins di dalam buku mereka, Informal and Incidental Learning in the

Workplace; ia merupakan pembelajaran yang berasaskan pengalaman, tanpa rutin dan berkebolehan untuk menerangkan suatu ajaran itu tanpa memerlukan penerangan lisan,

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

110

dan setiap pengalaman yang didapati merupakan suatu penambahan kepada pengetahuan asas individu Dengan kata lain, pembelajaran tidak formal termasuklah perkara seperti pengalaman mengadakan perbincangan bersama rakan kerja dari jabatan yang sama, juga daripada jabatan yang berlainan, mengadakan pemerhatian terhadap pekerja bawahan, mengadakan tinjauan ke atas pemnghasilan produk baru, menjadikan kesilapan sebagai satu pembelajaran, mempelajari mengenai produk pengeluaran dan perkhidmatan dari pihak saingan dan lain-lain cara yang tidak berstruktur dalam mempelajari perkara dalam perlaksanaan pekerjaan. Pembelajaran tidak formal berlaku apabila pegawai tinggi teknikal membantu pegawai teknikal baru untuk melaksanakan pekerjaan yang bermasalah. Ia berlaku dengan berterusan di dalam interaksi normal di antara penyelia dan pekerja, dan ia juga berlaku di dalam proses tunjuk ajar di antara rakan sekerja. Malah, konsep pembelajaran tidak formal ini menjadi perkara utama dalam pekerjaan apabila rak ilmu pengetahuan menjadi semakin pendek. Tetapi, bagaimanakah syarikat dapat menjadikan cara pembelajaran tidak formal ini diamalkan dikalangan pekerja? Contoh yang terbaik bagi melakukan pendekatan yang inovatif untuk mewujudkan persekitaran yang mempraktikkan pembelajaran tidak formal dengan aktif dapat diberikan oleh proses orientasi Syarikat Corning kepada pengurus-prngurusnya yang dipanggil SMARTProcess yang merupakan singkatan bagi Self-Learning (pembelajaran sendiri), Motivation (motivasi), Awareness (kesedaran/ awas),

Responsability (tanggungjawab), dan Technical Competence(kebolehan teknikal) SMARTProcess mempraktikkan teknik pembelajaran yang berasaskan pencarian diri berpandu, di mana ia menggalakkan para pekerja untuk berfikiran get smart about

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

111

the company (ia menerangkan kepada pekerja untuk berfikiran bijak dalam memutuskan perkara untuk syarikat) dengan cara bercakap dengan para pekerja dan meninjau keadaan mereka ketiak di tempat kerja. Proses ini mengetahui bahawa jaringan pembelajaran tidak formal merupakan cara yang berharga untuk membantu pekerja baru mempelajari dan mamahami bahawa pekerjaan mereka merupakan sebahagian daripada sebuah organisasi syarikat. Semasa SMARTProcess dijalankan, pekerja baru akan menerima buku kerja yang secara amnya meminta pekerja terbabit membentuk pemahaman komprehensif mengenai organisasi dan apa yang diutamakan ialah mereka memahami kedudukan mereka di dalam gambaran penuh sebuah organisasi itu. Walaupun SMARTProcess telah memberikan buku kerja kepada pekerja untuk mempelajari mengenai syarikat, ia tetap merupakan tanggungjawab pekerja terbabit untuk bertanyakan soalan kepada rakan sekerja, ketua jabatan dan pakar di dalam syarikat untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan di dalam buku kerja SMARTProcess:

apakah misi syarikat? Senaraikan dan terangkan nilai-nilai yang dipraktikkan oleh syarikat dan bagaimanakah anda boleh mempraktikkan nilai itu ke dalam pekerjaan anda?

Bentukkan diagram organisasi anda yang menunjukkan nama setiap pemain, dan tanggungjawab mereka, dan jenis-jenis perubahan yang telah berlaku dalam tempoh enam bulan yang terakhir ini.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

112

Setelah pekerja-pekerja baru ini menyelesaikan buku kerja yang diberikan (ia biasanya akan mengambil masa selama tiga bulan), mereka akan dijadualkan pula kepada aktiviti perbincangan empat mata bersama rakan sekerja dan bersama koordinator SMARTProcess masing-masing untuk membincangkan perkara-perkara yang telah mereka pelajari sepanjang proses orientasi ini dijalankan. Di sinilah para pekerja ini akan memberikan maklumbalas yang penting berkenaan cara mereka melaksanakan proses jaringan pembelajaran dan cadangan-cadangan yang mereka ada untuk meningkatkan prestasi proses ini. Akhirnya, selepas mereka berjaya berkongsikan pengetahuan mereka mengenai syarikat bersama rakan sekerja dan pengurus, mereka akan dianggap berjaya untuk mengadaptasikan diri di dalam syarikat. Tetapi, apa yang dipentingkan ialah, pekerja tersebut akan terus menjalankan pembelajaran tidak formal untuk mengetahui bagaimana syarikat itu beroperasi dan berkongsikan pengalaman bermakna mereka bersama rakan sekerja. Pembelajaran tidak formal sebagai satu teknik yang berlainan telah menjadi satu perkara yang penting di dalam sesebuah syarikat. Apabila pekerjaan dan peluang berubah dengan pesat, ia telah menjadi satu keperluan bagi pekerja untuk terus mempelajari maklumat, ilmu pengetahuan, dan kemahiran yang baru. Latihan formal, tidak kisah jika ia dijalankan di dalam kelas ataupun komputer juga skrin video, boleh menjadi bantuan kepada pembelajaran. Tetapi, pembelajaran sepatutnya berlaku secara tidak formal melalui penglibatan aktif para pekerja dalam merebut potensi belajar di dalam setiap situasi harian. Ini memberi maksud bahawa ia menjadi suatu perkara yang semakin penting bagi syarikat untuk membentuk peralatan pembelajaran berasaskan panduan diri yang mengajar pekerja cara untuk belajar daripada pengalaman mereka yang didapati bersama rakan sekerja, penyelia, dan ketua jabatan masing-masing.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

113

Sebagai sebuah makmal pembelajaran, Corporate Quality University telah berjaya menyampaikan maklumat penting kepada para pekerja, iaitu mengenai peranan mereka mengeksperimen cara-cara baru yang dapat menolong para pekerja dalam perlaksanaan kerja harian mereka di dalam kelas formal, di tempat kerja dengan menyelesaikan masalah harian, dan mewujudkan jaringan rakan pelajar di kalangan pekerja dengan cara tidak formal. Membina Budaya bagi pembelajaran sepanjang hayat di dalam sesebuah organisasi merupakan tujuan utama setiap syarikat yang diprofil di bawah Corporate Quality University. Dua bab yang seterusnya akan meneliti pembelajaran sepanjang hayat pada tahap yang lebih tinggi iaitu mengenai pembelajaran terkumpul (collective) oleh seluruh organisasi. Bab 6 akan melihat pada cara syarikat-syarikat yang berlainan menjalankan pembelajaran terkumpul dengan membentuk hubungan rakan kongsi bersama pembekal, pelanggan dan institusi pembelajaran, di mana kesemua elemen dijanakan untuk meningkatkan kuasa persaingan sesebuah organisasi di dalam pasaran global. Bab 7 akan meneliti cara mengenali program yang boleh digunakan di dalam latihan perniagaan terhadap setiap pekerja. Objektif utama bagi kesemua jenis eksperimen pembelajaran yang dijalankan ialah untuk menginstitusikan semangat mempraktikkan pembelajaran sepanjang hayat di dalam pekerja-pekerja di dalam sesebuah organisasi.

BIBLIOGRAFI 1. Modul Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran, Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

114

2.

Tham Soo Koon, Konstruktivisme: Pedagogi Bilik Darjah Bistari, Jurnal Keningau. Maktab Perpensyarahan Keningau, 1988

3.

Lay Yun Fah, Angat Sapeh, Marcella Lim, Pengajaran dan Pembelajaran Sains Berasaskan Konsruktivisme, Jurnal Keningau, Maktab Perpensyarahan

Keningau, 1997 4. Maligga a/p K. Govindarsamy, Kertas Kerja Pembelajaran Koperatif, Jabatan Teknologi Pendidikan, MPTI Johor Bahru. 5. Peserta Kursus KSPK M3, Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik berasaskan Fahaman Binaan (Konstruktivisme), Hand-out Seminar Dan Bengkel, MPRM Seremban, 1995 6. Gan Siowck Lee, Noran Fauziah Yaakub, Belajar Pembelajar Kerjasama Melalui Pembelajaran Kerjasama, Buku Sumber Untuk Panduan Pensyarah, UPM Serdang, 1998 7. Ee Ah Meng, Pedagogi 2: Pelaksanaan Pengajaran, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Shah Alam. 1997 8. Abdul Rahim Selamat, Penpensyarahsan Sekolah Bistari (Satu Pengenalan), Badan Cemerlang Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 2000 9. 10. http://www. Mastery Learning system.com/ Jess Simpson http:// Members Tripod. Com/Sri____Perak/koperlearning

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

115

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

116

BIBILIOGRAFI
Chek Mat. (2000). Pengurusan Kerjaya. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 104-106. Mohd Najib Adul Razak. (2006). Globalising Malaysia: Towards Building a Developed Nation. MPH. Kuala Lumpur Mohd Safarin bin Nordin, Mohd Mohsin bin Uzir (2003) Monograf keselamatan Bengkel SPE1032/SPK2032 : Universiti teknologi Malaysia. Bruner,J.S., Goodnow, J.J and et al. ((1956). A Study of Thinking. John Wiley & Sons Inc. Cook, G.W. , Hunsaker, P.L. dan Coffey, R.E. (1997). Management and Organizational Behavior. 2nd ed. Chicago : IRWIN. 30 & 402-405. Hicks, H.G. dan Gullet, C.R. (1975). Organizations : Theory and Behavior. New York : McGraw-Hill Book Company. 292-293. Huse, E.F. dan Bowditch, J.L. (1977). Behavior in Organizations : A Systems Approach To Managing. 2nd ed. Menlo Park, California : Addison-Wesley Publishing Company. 415. Jeniffer Radden (1985). Madness and Reason. London : George Allen and 29-35. Keith Davis (1972). Human Behavior at Work Human Relations and Organizational Behavior. 4th ed. New York : McGraw-Hill Book Company. 83. Lewis, P.V. (1983). Managing Human Relations. Boston : Kent Publishing Company. 375-392. Mainiero, L.A. dan Tromley, C.L. (1994). Developing Managerial Skills in Organizational Behavior. 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall. 403-433 & 449-453. Unwin.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

117

Muhd Mansur Abdullah (1998). Kaunseling Dalam Sektor Industri. Kuantan, Pahang : HUG Publisher. 53-55. Pojman, L.P. (1990). Ethics : Discovering Right and Wrong. Belmont, California : Wadsworth Publishing Company. 2-3. Thomas Lickona (1976). Moral Development and Behavior : Theory,Research and Social Issues. New York : Holt, Rinehart and Winston. http://members.lycos.co.uk/nabirz/ekozs.htm. http://wawanone.bravepages.com/soalan-pitk.htm.

Bibliografi
Abdul Fatah Hassan. (1998). Pemikiran keseluruhan otak: Dalam pengurusan pendidikan dan kaitannya dengan kecerdasan emosi (Emotional Intelligent-EQ). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors SND.BHD. Dawilah Al-Edrus (1992). Islamic epistemology: An introduction to the theory of knowledge in Al-Quran. In Islamic Academy. (44-49). Penang: University Sains Malaysia. Gardner ,H.(1993). Frames of mind. The theory of multiple intelligence. Basic Books Harper Collins Publisher: New York. Goloman, D. (2000). Working With Emotional Intelligence New York:Bantam Books Hatton and Smith. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Journal of Teaching & Teacher Education, 11(1), 33-49. Hanipah Hussin. (1998). Action research on learning to be reflective. Kertas Kerja dibentangkan dalam Second International Practitioner Research Conference. 9-11July. Sydney. Australia. Hanipah Hussin. (1999). Learning to be reflective: The content and nature of primary student teachersthinking during field experience in Malaysia. Unpublished Ph.D Thesis. University of Sydney. Australia.

Kamus Dewan (edisi baru), Pen, DBP, KPM, 1994, m/s 649 Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 9, 1990, m/s 97-98
Khadijah Zon (1995). Pemikiran dan amalan pendidikan guru. Dalam Rashidi Aizan dan Abdullah Mohd. Noor (eds). Pendidikan guru: Cabaran, falsafah dan strategi dalam pembentukan orang dewasayang unggul. (172-179). Kumpulan Kertas Kerja Seminar JKLKAU ke 9. Kuala Lumpur: Mara Enterprise.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

118

Schon, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books. Shaban Muftah Ismail (1995). Towards an accomplished theory: Islamic and western perspectives. Journal Pengurusan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia, 4(2), 47-69. Valli, L., (ed) (1992). Reflective teacher education: Cases and critiques. New York:

State University of New York press. Wilson Arthur L. and. Hayes, Elisabeth R. (2000) New Edition. Hanbook of adult and continuing education. San Francisco. Jossey-Bass

Abdul Fatah Hassan. (1998). Pemikiran keseluruhan otak: Dalam pengurusan pendidikan dan kaitannya dengan kecerdasan emosi (Emotional Intelligent-EQ). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors SND.BHD. Dawilah Al-Edrus (1992). Islamic epistemology: An introduction to the theory of knowledge in Al-Quran. In Islamic Academy. (44-49). Penang: University Sains Malaysia. Gardner ,H.(1993). Frames of mind. The theory of multiple intelligence. Basic Books Harper Collins Publisher: New York. Goloman, D. (1995). Emotional Intelligence New York:Bantam Books. Hatton and Smith. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Journal of Teaching & Teacher Education, 11(1), 33-49. Hanipah Hussin. (1998). Action research on learning to be reflective. Kertas Kerja dibentangkan dalam Second International Practitioner Research Conference. 911July. Sydney. Australia. Hanipah Hussin. (1999). Learning to be reflective: The content and nature of primary student teachersthinking during field experience in Malaysia. Unpublished Ph.D Thesis. University of Sydney. Australia. Hanipah Hussin. (1999). Daya berfikir dan struktur pemikiran refleksi kritikal (Critical Reflection): Bagaimana amalannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Teknologi. No.31,Disember, 31-41. Universiti Teknologi Malaysia. Hanipah Hussin. (1999). Teori dan format penulisan:Refleksi Kritikal (Critical Reflection) dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru bestari. Jurnal Akademik. Jilid 10, Desember, 1-9, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim. Hanipah Hussin. (1999). Ulasan thesis: Learning to be reflective: The content and Nature on student teachers Thinking during field experience in Malaysia. Jurnal Akademik. Jilid 10, Desember, 61-68, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim.

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

119

Hanipah Hussin. (2000), Paradigm shift through reflective writing and action research. The paper presented in Seminar MTDP (Malaysian Trainers Development Programe) 29-Ogos. Seri Malaysia.Hotel Johor Bahru, Malaysia Hanipah Hussin. (2000). Reflection on reflective practice and action research: Field Experience in Malaysia. Kertas Kerja dibentangkan dalam Seminar Guru-Guru Sekolah Menengah SIGS. 14 Oktober , Pan Pacific Hotel. Johor Bahru.Malaysia Hanipah Hussin. (2000). Reflection on reflective practice and action research: Field Experience in Malaysia. Kertas Kerja dibentangkan dalam Seminar Pendidikan Kebangsaan Malaysia. De Palma Hotel. 6-9 November, Shah Alam , Malaysia Hanipah Hussin. (2001). Membangunkan unsur K-Ekonomi melalui pemikiran reflektif dikalangan usahawan. Kertas Kerja Dibentangkan dalam Seminar Usahawan Jabatan Kerja Raya Malaysia. 22 March 2001. Batu Pahat, Johor. Hanipah Hussin. (2002). Applikasi Refleksi dalam P&P Pen.Agama dan Moral/ Kertas Kerja Sepang
Ceramah. Hotel

Herrmann, N (1990). The creative brain. Brain Books Lake Lure: North Corolina, USA.

Ismail Noor. (2003). Pak Lah, A Sense of Accountability. Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.
Khadijah Zon (1995). Pemikiran dan amalan pendidikan guru. Dalam Rashidi Aizan dan Abdullah Mohd. Noor (eds). Pendidikan guru: Cabaran, falsafah dan strategi dalam pembentukan guru yang unggul. (172-179). Kumpulan Kertas Kerja Seminar JKLKAU ke 9. Kuala Lumpur: Mara Enterprise. Kenichi Ohmae. (2000). The Invisible continent: Four strategic Imperatives of the new economy. London. Nicholas Brealey Publishing. Kim.P.L. (1994). Developing field inquiry models for investigating student teacher professional learning:A multidimentional approach. An unpublished Ph.D thesis University of Sydney, Australia.

Mc Taggart, R (1991). Principles for Participatory Action Research. Adult Education Quarterly, (3). 168-187.
Schon, D. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books. Shaban Muftah Ismail (1995). Towards an accomplished theory: Islamic and western perspectives. Journal Pengurusan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia, 4(2), 47-69. Wallace, J.(1991).Training foreign language teachers: A reflective approach .London Cambrige University Press. Valli, L., (ed) (1992). Reflective teacher education: Casesand critiques. New York:
Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

120

State University of New York Press.


Copyright Dr.Hanipah Hussin, 28/2/2002 Applikasi Refleksi dalam P&P Pen.Agama dan Moral/ Kertas Kerja Sepang -Ceramah

RUJUKAN
INTERNET http://www.dte.gn.apc.org/www.oilwatch.org.ec. http://www.eko28.com.my http://www.fortune.com http://www.geocities.com http://www.dte.gn.apc.org/index.htm http://www.geocities.com/capitolhill/parliament/4990/perangkap_perkauman.html http://www.dbp.gov.my/dbp98/majalah/bahasa99/j07guna2.htm

Copyright PM Dr.Hanipah Hussin,

121