Smart Planning Enhances Education DynamicS

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

Smart Planning Enhances Education DynamicS

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

ISI KANDUNGAN

KATA ALU-ALUAN Menteri Pelajaran Malaysia.........................................................1 Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.............................................2 Pengarah Pelajaran Negeri Sabah................................................3 VISI, MISI & SLOGAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH...................4 OBJEKTIF JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH.....................................5 FUNGSI-FUNGSI SEKTOR.......................................................................6 NILAI TERAS PERANCANGAN STRATEGIK..............................................22 CABARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH...................................23 FOKUS JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH........................................26 PELAN STRATEGIK SEKTOR I. Sektor Pengurusan Sekolah..............................................27 II. Sektor Pengurusan Akademik..........................................30 III. Sektor Khidmat Pengurusan Pembangunan....................40 IV. Sektor Pembangunan Kemanusian..................................47 V. Sektor Penilaian dan Peperiksaan....................................54 VI. Sektor Pendidikan Islam...................................................59 VII. Sektor Jaminan Kualiti......................................................66 VIII. Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi...................71 IX. Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas..............77 X. Sektor Psikologi dan Kaunseling.......................................80

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA YAB TAN SRI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN
Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia, Syabas dan tahniah diucapkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kerana telah berjaya membuat perancangan strategik untuk tempoh lima tahun (2012-2016) yang akan datang. Sememangnya, bidang pendidikan memerlukan perancangan rapi, sistematik, dan holistik. Tanpa perancangan yang teliti, sesebuah organisasi boleh diibaratkan sebagai kapal tanpa hala tuju dan matlamat yang jelas. Dalam hubungan ini, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menjayakan agenda transformasi yang berteraskan ekonomi berpendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Sesungguhnya, Gagasan “1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”, Program Transformasi Kerajaan (GTP), Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) merupakan tonggak utama dalam kerangka pelan induk transformasi untuk melonjakkan negara ke arah status negara maju menjelang 2020. Sekiranya seluruh warga pendidikan berada di barisan hadapan dalam menjayakan matlamat tersebut. Kejayaan pada hari ini akan menyaksikan penandaarasan baharu diberi kepada takrifan kecemerlangan pada hari esok. Sehubungan itu, prasyarat penting kepada kejayaan agenda transformasi ialah budaya kerja yang mantap dan bertindak berasaskan visi yang dikongsi bersama. Diharapkan warga pendidikan di semua peringkat di Jabatan Pelajaran Negeri Sabah akan berusaha dengan bersungguhsungguh, dedikasi, dan penuh komitmen untuk mencapai fokus strategik yang telah dikenal pasti. Semoga perancangan strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah akan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhir kata, harapan saya agar dokumen Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah 2012-2016 ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha mentransformasi pendidikan di negeri Sabah khususnya, dan di Malaysia amnya. Seharusnya, dapat digunakan sebagai dokumen rujukan dan garis panduan pelaksanaan segala program mengikut sektor dan fokus yang dirancang.

1

Y.A.B. Tan Sri Muhyiddin Bin Haji Mohd Yassin Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA DATO’ ABDUL GHAFFAR BIN MAHMUD
Selamat Sejahtera dan Salam 1 Malaysia, Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kerana telah berjaya menghasilkan Perancangan Strategik baharu untuk tahun 2012 hingga 2016. Perancangan Strategik yang dikenali sebagai SPEED (Smart Planning Enhances Education Dynamics) ini yang telah dihasilkan melalui kesepakatan idea dan keikhlasan cita-cita untuk membawa negeri Sabah menuju puncak kemajuan dan kecemerlangan pendidikannya. Saya berharap agar Perancangan Strategik ini akan dapat memacu pendidikan di negeri Sabah ke arah pendidikan cemerlang supaya setanding dengan negeri-negeri yang lain. Perancangan Strategik yang komprehensif ini patut dilaksanakan secara kolaboratif dan efektif. Perancangan ini juga perlu dipantau dan dibuat penilaian dari semasa ke semasa bagi memastikan pencapaiannya dapat diukur dan direkodkan.

2

Saya juga berharap agar Perancangan Strategik ini dapat diperluaskan ke Pejabat-pejabat Pelajaran Daerah dan sekolahsekolah di negeri Sabah supaya perancangan 5 tahun ini dapat meresap ke dalam jiwa dan melekat ke dalam minda mereka bagi sama-sama memperjuangkan kecemerlangan pendidikan di Sabah. Kementerian Pelajaran Malaysia berharap agar semua anak 1 Malaysia di Sabah walaupun yang berada jauh di pedalaman merasai akan impak Perancangan Strategik bervisi ini supaya mereka dapat turut sama merasai program transformasi kerajaan ini. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kerana sentiasa menyokong dan mendokong visi, misi, dasar dan program-program Kementerian Pelajaran Malaysia untuk kecemerlangan pendidikan di Malaysia. Semoga SPEED 2012-2016 ini akan berjaya mencapai cita-cita yang telah dimenterai bersama. Sekian, Terima kasih. Dato’ Abd. Ghaffar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

KATA ALU-ALUAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI SABAH DATUK DR. HAJI MUHIDDIN BIN YUSIN
Salam Sejahtera Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya, maka Perancangan Strategik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah yang dikenali sebagai SPEED (Smart Planning Enhances Education Dynamics) ini dapat dihasilkan dengan jayanya. Perancangan ini melibatkan fokus penyampaian perkhidmatan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah kepada rakyat negeri ini khususnya golongan pelajar, guru dan staf pendidikan. Perancangan ini adalah merupakan satu dokumen rasmi dalam melaksanakan tindakan memacu dan memartabatkan pendidikan di negeri ini. SPEED 2012-2016 menjelaskan visi, misi dan hala tuju strategik dan kerangka kerja bagi menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cekap, berkualiti dan bertaraf dunia. Penetapan hala tuju perancangan strategik ini sejajar dengan hasrat negara dan dibangunkan secara tersusun agar mampu menjadi pemangkin dalam memacu wawasan negara. Akhir kata, setingi-tinggi penghargaan ditujukan kepada pengurusan tertinggi Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dan para pegawai yang telah memberi komitmen dan pandangan yang bernas semasa proses pembangunan dokumen SPEED 20122016. Semoga SPEED 2012- 2016 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah ini dapat dilaksanakan dengan jayanya melalui pemantauan yang berterusan terhadap pencapaian petunjuk Prestasi utama atau Key Performance Indicators (KPI) bagi setiap inisiatif atau program yang dilaksanakan. Bagi memastikan dokumen ini sentiasa relevan dan terus menjadi rujukan, dokumen ini harus sentiasa dikaji semula dan dikemaskini sesuai dengan perkembangan semasa. Sekian terima kasih

3

Datuk Dr. Haji Muhidin Bin Yusin Pengarah Pelajaran Negeri Sabah Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

VISI
Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul

MISI
Untuk mencapai visi, seluruh warga dan jentera pendidikan negeri ini perlu berusaha untuk memenuhi misi berikut: • Membangunkan kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk mewujudkan organisasi pendidikan terbilang.
4

• Menyediakan perkhidmatan pendidikan berkualiti yang mampu melahirkan modal insan unggul dan seimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negara.

SLOGAN
Melangkah ke Hadapan

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

OBJEKTIF
Memberi khidmat nasihat kepada PPD, sekolah dan guru-guru berkaitan dengan: • • • • • Pengurusan Kurikulum Pengurusan Panitia Pengajaran dan Pembelajaran Pelaksanaan Program Akademik KPM Pelaksanaan Program-Program
5

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FUNGSI-FUNGSI SEKTOR DI JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
• • • • • • • • 6 Pengurusan guru Pengurusan murid Pengurusan perhubungan dan pendaftaran Pengurusan data dan anggaran belanja Mengurus (ABM) Pengurusan tingkatan enam Pengurusan teknik dan vokasional Pengurusan projek khas Pemantauan sekolah

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
• • • • • • Memastikan pelaksanaan kurikulum pendidikan kebangsaan mengikut Akta Pendidikan 1996. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau pengurusan dan pemantauan kurikulum. Menyelaras, melaksana dan memantau program-program Kementerian Pelajaran Malaysia. Merancang, menyelaras dan melaksana program-program Kecemerlangan Akademik. Merancang, menyelaras dan melaksana latihan profesional guru. Menyelaras dan mengurusetiakan Jawatankuasa Mesyuarat Kurikulum Peringkat Negeri.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 1 Pengurusan Pentadbiran • Mengurus perkhidmatan kaunter utama Jabatan. • Mengurus penerimaan surat menyurat. • Mengurus permohonan pegawai, staf dan guru ke luar negara. • Mengurus permohonan pas kerja. • Mengurus penyelenggaraaan kenderaan. • Mengurus permohonan menggunakan bilik mesyuarat. • Mengurus kelulusan permohonan menduduki KIPS. • Mengurus kebenaran latihan industri/praktikal. Fungsi 2 Pengurusan Perkhidmatan • Mengurus pengemaskinian, penyemakan dan pengesahan catatan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK). • Mengurus dan mengawal pergerakan keluar BPK daripada Unit Perkhidmatan, mengurus penerimaan BPK anggota yang bertukar masuk ke JPN Sabah dan mengurus penghantaran BPK anggota yang bertukar keluar daripada JPN Sabah. • Mengurus penyediaan salinan BPK untuk anggota Jabatan/sektor/unit/agensi lain yang memohon bagi tujuan urusan rasmi. • Mengurus penguncian masuk (Key in) profil perkhidmatan anggota di Ibu pejabat JPN Sabah ke dalam Human Resources Management Information System (HRMIS). • Mengurus urusan pengesahan dalam perkhidmatan, perlanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen. • Mengurus permohonan penempatan kakitangan JPN Sabah ke jawatan kumpulan (Pool). • Mengurus fail peribadi (personel) JPN Sabah. • Mengurus pemantauan BPK dan urusan-urusan Perkhidmatan di PPD dan sekolah-sekolah menengah.

7

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 3 Pengurusan Latihan dan Kemajuan Staf • Mengurus pelaksanaan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) bagi Pegawai Perkhidmatan Siswazah dan Anggota Kumpulan Sokongan (AKS). • Mengurus permohonan cuti belajar/biasiswa KPM. • Mengurus penempatan semula setelah tamat cuti belajar/berkursus. • Mengurus pemilihan calon untuk mengikuti kursus-kursus anjuran Institut Aminuddin Baki dan agensi-agensi luar. Fungsi 4 Pengurusan Perjawatan • Mengurus penempatan PPPS Gred DG54 – DG44 • Mengurus pertukaran setara PPPS Gred DG54 – DG44 dan (DG41 di Pejabat Sahaja) • Mengurus pertukaran antara negeri PPPS Gred DG54 – DG44 • Mengurus penempatan pemangkuan PPPLD Gred DGA34 dan ke jawatan Hakiki DGA32 • Mengurus pertukaran setara PPPLD Gred DGA34 dan DGA32 • Mengurus pertukaran antara negeri PPPLD Gred DGA34 / DGA32 • Mengurus Guru Sandaran Tidak Terlatih/INTERIM • Mengurus permohonan baru dan perlanjutan kontrak bagi jawatan guru-guru kontrak bersara wajib dan guru-guru kontrak agama • Mengurus pelantikan Guru Perpustakaan dan Media sekolah rendah/menengah dan Guru Pemulihan Khas Sekolah • Mengurus pertukaran Anggota Kakitangan Sokongan (AKS) dalam negeri • Mengurus pertukaran Anggota Kakitangan Sokongan (AKS) antara negeri • Mengurus penempatan Anggota Kakitangan Sokongan (AKS) • Mengurus pelanjutan Kontrak bagi Jawatan PRA R1, Jaga, PPM Sambilan • Mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan • Mengurus permohonan pelepasan jawatan dengan izin.

8

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 5 Pengurusan Kenaikan Pangkat • Mengurus kenaikan pangkat secara pemangkuan • Mengurus pengesahan kenaikan pangkat • Mengurus kenaikan pangkat secara Time-Based • Mengurus Laporan Nilaian Prestasi Tahunan dan Pengurusan • Pergerakan gaji biasa • Mengurus anjakan gaji • Mengurus Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Fungsi 6 Pengurusan Kemudahan dan Saraan • Mengurus kelulusan permohonan cuti • Mengurus perakuan permohonan cuti ke KPM • Mengurus urusan penyemakan gaji • Mengurus urusan pelarasan gaji ke KPM dan SPP • Mengurus permohonan rawatan hemodialisis dan suntikan • Mengurus permohonan kelulusan rawatan dan perubatan ke KPM • Mengurus urusan persaraan/pencen • Mengurus urusan permohonan pembayaran ganjaran pegawai kontrak. • Mengurus pembayaran elaun-elaun dalam perkidmatan • Mengurus perakuan elaun tanggung kerja PPPS • Mengurus kelulusan elaun tanggung kerja PPPLD dan AKS • Mengurus kelulusan elaun tanggungjawab.

9

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 7 Pengurusan Tatatertib Dan Keutuhan • Memproses Urusan Tindakan Tatatertib • Memproses Kes Yang Dilaporkan Terlibat Dalam Prosiding Mahkamah (Jenayah) • Memproses Borang Perisytiharan Harta Pegawai • Memproses Permohonan Bergiat Aktif Dalam Politik • Memproses Permohonan Pekerjaan Luar • Memproses Permohonan Kelulusan Pemberian Hadiah • Memproses Anugerah Darjah-Darjah Kebesaran • Mendapatkan dan menyelaraskan kajian-kajian, mengumpul data • Menyediakan laporan / maklum balas mengenai isu yang berkaitan dengan keutuhan dan Integriti Jabatan Pelajaran \ Negeri Sabah. 10 Fungsi 8 Pengurusan Kewangan • Mengurus penyediaan Anggaran Belanjawan Mengurus (ABM) bajet kewangan bagi Jabatan. • Mengurus Waran Peruntukan Jabatan. • Mengurus penyediaan pelaporan prestasi belanja Jabatan. • Mengurus setiaan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) peringkat Ketua-Ketua Aktiviti, Ibu Pejabat dan Negeri. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Waran Perjalanan Udara. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Pakej Kursus dan Tugas Rasmi. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Pinjaman Kenderaan. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Sewaan Ruang Pejabat. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan Tambang Percuma. • Mengurus penyediaan khidmat kewangan bagi kemudahan pengeluaran Pesanan Kerajaan/Pesanan/Tempatan. • Mengurus Stor Utama, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. • Mengurus Teguran Audit.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 9 Pengurusan Akaun • Mengurus pemantauan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan bagi pusat tanggungjawab di bawah JPN Sabah. • Mengurus permohonan kad pintar kerajaan, capaian dan penetapan kuasa berbelanja pengguna. • Mengurus pembayaran emolumen untuk semua sektor di JPN Sabah, gaji POOL (Pegawai di bawah latihan), guru cuti belajar separuh gaji/bergaji penuh. • Mengurusan pungutan diperbankkan dan diperakaunkan (e-Terimaan). • Mengurusan permohonan pinjaman komputer. • Mengurus pewujudan dan pengemaskinian maklumat penerima bayaran perseorangan/individu, semakan pembayaran pelbagai serta pembayaran baucar bayaran pelbagai . • Mengurus panjar wang runcit. • Mengurus akaun pukal. • Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan bagi Ibu Pejabat. • Menyediakan laporan kelewatan bil. • Menyediakan laporan akaun belum terima suku tahun (Tunggakan hasil). • Menyediakan anggaran hasil persekutuan. • Menyediakan laporan penyata penyesuaian vot mengurus. • Menyediakan laporan penyesuaian akaun hasil/amanah. • Menyediakan baucar Jurnal bagi PTJ dalam pejabat perakaunan yang sama. • Menyediakan baucar Jurnal antara PTJ dalam pejabat perakaunan sama.

11

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 10 Mengurus Perolehan Dan Pentadbiran Kontrak • Mengurus perlantikan Jawatankuasa Perolehan peringkat jabatan (Negeri) dan perakuan lantikan Jawatankuasa Perolehan peringkat daerah dan sekolah. • Pengurusan perolehan melalui proses sebutharga (Keputusan oleh Jawatan kuasa Sebutharga) . • Pengurusan perolehan melalui proses tender (Keputusan Oleh Lembaga Perolehan KPM). • Pengurusan pembelian terus harta modal di bawah peruntukan OS35000 bagi JPN Sabah. • Mengurus kontrak bekalan, perkhidmatan dan kerja yang dilantik oleh JPN Sabah/KPM. • Mengurus perolehan bekalan perabot dan peralatan daripada pembekal-pembekal kontrak pusat PMS/kontrak bermasa KPM, bagi bekalan di bawah peruntukan Pembangunan (P41). • Mengurus perolehan bekalan perabot/peralatan daripada pembekal-pembekal kontrak pusat PMS/kontrak bermasa KPM, bagi bekalan di bawah peruntukan Belanja Mengurus (B41). • Mengurus perolehan jabatan secara sewaan (bermula 1 Jun 2008) 12 Fungsi 11 Pengurusan Pembangunan • Mengurus permohonan pemberimilikan tanah kerajaan. • Mengurus pengambilan tanah persendirian / hak milik. • Mengurus perancangan projek. • Mengurus pemantauan projek. • Mengurus penyelenggaraan dan naik taraf. • Mengurus laporan dan data projek (SPP II). Fungsi 12 Pengurusan Penilaian dan Kompetensi • Mengurus pelaksanaan penilaian kompetensi. • Mengurus pelaksanaan Peperiksaan Am Kerajaan. • Mengurus pelantikan ketua-ketua pengawas dan pengawas peperiksaan.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
Fungsi 13 Pengurusan HRMIS • Menyelaras dan memantau pelaksanaan aplikasi HRMIS. • Mengurus, memberi taklimat, dan bengkel aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran HRMIS di agensi. • Mengurus meja bantuan (helpdesk) HRMIS dan menjadi pusat rujukan HRMIS. • Mewujudkan dan menyelenggara aliran kerja modul yang terdapat di dalam aplikasi HRMIS • Menjadi urusetia kepada jawatankuasa pelaksanaan HRMIS dan pasukan teras. • Menyediakan laporan status pelaksanaan HRMIS dari semasa ke semasa. Fungsi 14 Pengurusan Aset • Mengurus pelantikan Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa dan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan. • Mengurus pendaftaran Aset Alih Kerajaan. • Mengurus pemeriksaan Aset Alih Kerajaan. • Mengurus pelupusan Aset Alih Kerajaan. • Mengurus kehilangan dan hapus kira Aset Alih Kerajaan. • Mengurus pendaftaran aset alih kerajaan hasil sumbangan/hadiah.

13

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
Fungsi 1: Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid • Pengurusan Disiplin. • Pengurusan Biasiswa. • Pengurusan Kebajikan. Fungsi 2: Pengurusan Unit Kokurikulum • Pengurusan penubuhan persatuan dan kelab atau agensi kerajaan (GO’S) dan agensi bukan kerajaan (Ngo’s). • Pengurusan pasukan pakaian seragam. • Pengurusan aktiviti/pertandingan kokurikulum. • Pemantauan dan Penilaian kokurikulum. Fungsi 3: Pengurusan Unit Sukan • Merancang dan menyelaras program sukan untuk semua/massa. • Merancang dan menyelaras sukan prestasi tinggi sekolah daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. • Merancang dan menyelaras program pembangunan sukan sekolah. • Merancang, mengenalpasti dan menyedia sumber kewangan, tenaga mahir dan prasarana untuk melaksanakan program sukan sekolah.

14

Fungsi 4: Pengurusan Unit Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) • Sekolah Bebas Dadah Fungsi 5: Pengurusan Unit Bimbingan dan Kaunseling ( UBK ) • Pengurusan program kepimpinan dan motivasi pelajar. • Pengurusan pertandingan aktiviti bimbingan dan kaunseling. • Pengurusan perkhidmatan dan maju diri. • Bidang umum

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
Fungsi 6: Pengurusan Unit Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) • Pengurusan peruntukan perbelanjaan. • Pengurusan pemesanan buku teks untuk sekolah seluruh Sabah. • Pengurusan pembekalan, pengedaran dan penerimaan buku teks. • Pembayaran tuntutan pembekalan buku teks kepada penerbit. • Pengurusan pelupusan buku teks yang rosak, perubahan sukatan pelajaran. Fungsi 7: Pengurusan Unit Kesihatan • Pengurusan data Sistem Maklumat Murid (SMM) • Pelaksanaan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) sekolah. • Pengurusan pengendalian kantin sekolah. • Pengurusan program-program kesihatan. Fungsi 8: Pengurusan Unit Pusat Kokurikulum • Pengurusan pentadbiran dan kewangan. • Pengurusan logistik dan pembangunan. • Pengurusan pembelian perolehan dan perkhidmatan. • Pengurusan peningkatan profesionalisme dan pembangunan kejurulatihan. • Pengurusan pengelolaan program dan pembangunan modal insan. Fungsi 9: Pengurusan Unit Pentadbiran dan Kewangan • Pengurusan kewangan Sektor Pembangunan Kemanusiaan . • Pengagihan waran peruntukan. • Pengurusan sistem fail. • Pengurusan perkhidmatan pentadbiran. 15

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
• • • • • • • • 16 • • Mempastikan maklumat guru, murid dan kelas yang dikumpul, dikemaskini dan dikeluarkan secara cepat dan sistematik selari dengan EMIS. Mempastikan SMKA, KAA dan SAR sentiasa mencapai pembangunan fizikal dan sumber manusia yang mencukupi. Mempastikan kewangan diurus dengan kemaskini. Mempastikan kurikulum Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Pendidikan Islam dan elektif serta j-Qaf dipantau supaya memenuhi kehendak kementerian pelajaran. Melibatkan GPI dan GBA serta j-Qaf dalam kursus-kursus kurikulum dan kemahiran P&P. Mempastikan keputusan mata pelajaran Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan elektif di peringkat PMR, SPM dan STPM menyaingi peringkat kebangsaan. Mempastikan keputusan peperiksaan PMR, SPM dan STPM di SMKA dan SABK menyaingi peringkat kebangsaan. Merancang dan menyelaras aktiviti dakwah ke arah kecemerlangan melalui penyampaian risalah Islam dan pembangunan potensi guru, murid dan ibu bapa dalam memenuhi aspirasi negara. Membangunkan potensi kepimpinan dalam kalangan guru dan murid. Merancang dan menyelaras aktiviti kawalan akidah dan pemikiran Islam dalam kalangan warga JPN Sabah.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR JAMINAN KUALITI
Fungsi 1: Kepimpinan dan Pengurusan • Memberi bimbingan secara berterusan untuk membentuk sistem pengurusan sekolah secara profesional. • Mengekal dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan instruksional. • Berkongsi pengalaman dan kejayaan pengurusan sekolah sebagai budaya memperkasakan kepimpinan sekolah. Fungsi 2: Kepiawaian dan Dokumentasi • Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan lain-lain pekeliling perkhidmatan yang berkaitan. • Merancang, menyelaras, membina dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia. • Menyelaras pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi. • Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat organisasi (KPM, JPN dan PPD). • Merancang, menyelaras, dan melaksanakan audit dalaman bagi seluruh proses kerja dalam organisasi. • Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan jabatan dan semua urusan mendapatkan maklum balas minit mesyuarat pengurusan di peringkat Kementerian yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan.

17

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
Fungsi 1 : Mengurus Semua Jenis Peperiksaan Awam bagi Calon-calon Negeri Sabah (Tanpa sebarang ketidakakuran). • Mendaftar semua calon yang layak dan memohon untuk didaftarkan. • Semua calon berdaftar dapat menduduki peperiksaan awam yang sepatutnya. • Semua calon yang menduduki peperiksaan akan mendapat slip keputusan masing-masing apabila keputusan di umumkan secara rasmi. Fungsi 2 : Mengurus Bahan Sulit Peperiksaan Mengikut Prosedur Keselamatan yang Ditetapkan (SOP). • Tidak ada kebocoran soalan berlaku sebelum hari peperiksaan. • Semua calon mendapat soalan yang tepat pada masa yang tepat • Semua skrip jawaban dikutip dan sampai ke destinasinya tepat pada masanya. Fungsi 3 : Mengurus Lojistik Berkaitan Peperiksaan dan Mempastikan Bilangan yang Mencukupi. • calon yang berkeperluan khas dilayan dengan sepatutnya • semua peralatan sokongan peperiksaan disediakan dengan sebaik mungkin • Semua calon menduduki peperiksaan dengan selesa Fungsi 4 : Menyediakan Prasarana Dan Kakitangan Yang Secukupnya Untuk Mentadbir Semua Jenis Peperiksaan Awam. • Menyediakan dan mentadbir pusat peperiksaan yang mencukupi • Melantik Penyelia kawasan, Ketua Pengawas dan penolong pengawas yang cukup • Melantik petugas sokongan secukupnya. • Memberi taklimat dan bimbingan kepada semua petugas peperiksaan untuk menjalankan tugas dengan cekap dan berintegriti.

18

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
Fungsi 5 : Mengurus Perlaksanaan “Pentaksiran Berasaskan Sekolah” (PBS) Bagi Negeri Sabah. • Melantik Ketua Pentaksir Negeri bagi semua mata pelajaran yang di taksir. • Melantik Ketua Pentaksir Sekolah bgai semua mata pelajaran yang ditaksir. • Memberi taklimat dan panduan perlaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah kepada semua Ketua Pentaksir dan pentaksir mata pelajaran. • Memberi taklimat dan bimbingan kepada pentaksir mata pelajaran mengenai penskoran dan pelaporan taksiran. • Memberi taklimat dan bimbingan penggunaan aplikasi PBS. • Memantau dari semasa ke semasa perlaksanaan PBS di sekolah sekolah. • Menyediakan pelaporan tahunan prestasi perlaksanaan PBS Negeri ke Lembaga Peperiksaan. • Mengambil tindakan susulan untuk tujuan penambahbaikan perlaksanaan PBS di sekolah-sekolah.

19

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
Fungsi 1 : Pendidikan Swasta. • Pengurusan perkhidmatan Pendidikan Swasta. • Perancangan, penyelidikan dan perkembangan Pendidikan Swasta. • Penguatkuasaan dan pemantauan Pendidikan Swasta. • Pengurusan data dan maklumat Institusi Pendidikan Swasta. Fungsi 2 : Pendidikan Khas. • Merancang dan mengurus semua sekolah pendidikan khas rendah dan menengah. • Merancang dan menyelaras semua Program Pendidikan Integrasi (percantuman). • Merancang, menyelaras dan menilai dasar-dasar dan peraturan-peraturan dari segi peluang pendidikan yang seimbang, khidmat bantu dan sokongan bagi murid pendidikan khas dan dasar pendidikan vakasional pendidikan khas. • Merancang kurikulum, aktiviti dan hal-ehwal pendidikan khas. • Menyediakan perancangan, penyelidikan dan penilaian pendidikan khas. • Menyediakan perancangan latihan dan pembangunan staf. • Menyelaras program pendidikan Pemulihan Khas.

20

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
• • • • Mengurus, menyelaras dan memantau penyenggaraan perkakasan dan perisian ICT di Jabatan. Mengurus, menyelaras dan memantau program ICT Kementerian di peringkat JPN/PPD/Sekolah. Mengurus kutipan, memantau, mengumpul, menyimpan, menganalisis dan menjaga integiriti data dan maklumat di peringkat Jabatan. Mengurus, menyenggara dan menjadi urusetia Laman Web JPN.

SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
Memberikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling (sesi kaunseling, konsultasi, mediator dan advokasi) kepada pegawai dan kakitangan pendidikan negeri secara profesional berdasarkan Akta 580 Tahun 1998; • Merancang dan melaksanakan kursus-kursus berkaitan psikologi dan kaunseling kepada pegawai dan kakitangan; • Mengumpul data dan menganalisa pegawai dan kakitangan pendidikan negeri yang menerima khidmat psikologi dan kaunseling. • Mengurus dan mengawal pelaksanaan alat-alat ujian psikologi selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2005: Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Awam; • Memantau dan menyelia perkhidmatan kaunseling Kaunselor-Kaunselor Organisasi di Pejabat Pelajaran Daerah .

21

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

Nilai-nilai teras yang digunakan dalam pengubalan perancangan strategik JPN Sabah,

22

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

CABARAN-CABARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
Cabaran 1: Melonjakkan Prestasi Peperiksaan Awam
Prestasi pendidikan yang sentiasa diukur dengan penilaian sumatif dalam peperiksaan awam merupakan cabaran yang besar kepada warga pendidik. Cabaran ini perlu disahut dengan keazaman, ketekalan dan semangat jitu untuk lebih cemerlang melalui transformasi sikap, mental dan tindakan yang menyeluruh untuk melonjakkan prestasi pendidikan di negeri Sabah. Cabaran utama JPN Sabah adalah melonjakkan prestasi peperiksaan awam di negeri ini. Prestasi pencapaian akademik di negeri Sabah jika diukur dari segi pencapaian peperiksaan awam kurang memberangsangkan. Peningkatan yang amat perlahan menyebabkan negeri Sabah tertinggal di bawah pencapaian kebangsaan perlu ditanggani segera melalui satu gerakan secara kolektif berteraskan nilai-nilai kecemerlangan, beramal dan bertaqwa agar kita boleh berganjak dengan lebih pantas. Revolusi kecemerlangan untuk merubah senario pencapaian peperiksaan awam bermula di peringkat UPSR, PMR, SPM dan STPM. menuntut komitmen dan kesungguhan dari setiap warga pendidik di negeri ini. Sokongan ibu bapa dan masyarakat amat diperlukan agar usaha melonjakkan akademik di negeri Sabah dapat direalisasikan sepenuhnya. Setiap peringkat dalam sistem pendidikan perlu melaksanakan lonjakan berganda dalam segala usaha yang mampu menggarap dan membina potensi akal, jasmani, emosi dan rohani murid secara holistik agar segala potensinya terbangun secara seimbang dan sempurna. Program-program yang strategik, dan dinamik yang dijangka mempunyai impak yang tinggi perlu dikenal pasti dan dilaksanakan secara konsisten dengan pemantauan yang rapi dan dinilai dari masa ke semasa.

Cabaran 2: Merealisasikan Pencapaian NKRA KPM
Dalam merealisasikan NKRA Pendidikan iaitu meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan demi memantapkan sistem pendidikan di Malaysia. Sub NKRA Pendidikan yang telah dikenal pasti sebagai salah satu cabaran utama dalam perkhidmatan pendidikan di JPN Sabah iaitu mempastikan peningkatan kadar penyertaan murid prasekolah sebanyak 20% pada akhir tahun 2012 dengan memasukkan semua pra sekolah kerajaan dan swasta dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan, semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada tahun 2012, membangunkan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada akhir tahun 2015 dan bai'ah kepada pemimpin sekolah. JPN Sabah perlu mempastikan sub NKRA Pendidikan dapat diterjemahkan untuk sekolah-sekolah di negeri Sabah melalui satu perancangan strategik yang bersifat dinamik melalui;
Ÿ

Usaha pembukaan kelas-kelas pra sekolah di setiap sekolah rendah agar peningkatan penyertaan murid pra sekolah sekurang-kurangnya 10% dalam jangka masa 5 tahun dari 2012 hingga 2016 akan dapat dicapai. Memastikan murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada tahun 2012. Mengupayakan sekolah-sekolah di negeri Sabah untuk dicalonkan ke Anugerah SBT melalui program-program ke arah peningkatan skor komposit dan skor dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. Mengupayakan pemimpin sekolah berdasarkan Performance Based Assessment untuk melonjakkan kecemerlangan sekolah. Peningkatan penyertaan sebanyak 100% dalam aliran vokasional dan kemahiran menjelang 2015.
Ÿ

23

Ÿ

Ÿ

Ÿ ·

Ÿ

Semua sekolah menerima bekalan elektrik 24 jam.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

CABARAN-CABARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
Cabaran 3: Memperkasa Kepimpinan Pendidikan.
Cabaran utama perkhidmatan awam di KPM ialah untuk melahirkan para pemimpin yang fleksibel, adaptable, kompeten, responsif dan proaktif. Kepimpinan pendidikan perlu memiliki daya kognitif yang tinggi dan berupaya bertindak balas dengan segera bagi menghadapi sesuatu isu kerana mereka adalah pemain utama kepada perubahan. Manakala, NKRA Pendidikan meletakkan peranan utama pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional, agen perubahan utama bagi mencapai kemenjadian murid dan berperanan mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. Dalam persekitaran pendidikan yang dinamik, semua perubahan yang telah dirancang di sekolah telah menjadikan peranan pentadbir sekolah menjadi semakin penting kerana wujudnya prinsip pengupayaan tanggungjawab dalam proses membuat keputusan. Oleh itu, kepimpinan pendidikan perlu sentiasa meningkatkan kecekapan, profesionalisme dan akauntabiliti untuk membuat keputusan yang tepat dan strategik serta inovatif dalam menjana idea-idea baru untuk menerajui kecemerlangan yang berterusan. Dalam usaha pemantapan sistem pengurusan kualiti, dimensi pengurusan kualiti menyeluruh yang telah dikenal pasti sesuai diaplikasikan terhadap dunia pendidikan iaitu komitmen pengurusan atasan, perancangan strategik kualiti latihan, penilaian, pembangunan staf dan penglibatan staf dalam membuat keputusan perlu diterapkan dalam sistem pengurusan setiap lokasi di JPN Sabah. Program-program berkaitan program khidmat cemerlang, strategik-strategik peningkatan kualiti, kumpulan mutu kerja, piagam pelanggan perlu dimantapkan di setiap peringkat pengurusan pendidikan.

Cabaran 5: Keperluan Peningkatan Sahsiah Murid
Selaras dengan visi JPN Sabah untuk melahirkan modal insan unggul, dan untuk merealisasikan kecemerlangan akademik di negeri Sabah, maka, satu bentuk perancangan strategik yang berfokus kepada aspek mendorong minat murid untuk belajar dan cara belajar yang betul perlu dikenal pasti dan dilaksanakan secara terancang dengan kerjasama guru, ibu bapa dan masyarakat yang mengambil cabaran ini sebagai tanggungjawab bersama. Kesungguhan guru-guru untuk mengajar tidak menjamin dapat menjadikan sesebuah sekolah itu cemerlang dalam bidang akademik, jika kadar ponteng sekolah masih tinggi. Jika fenomena ponteng sekolah tidak dibendung maka sasaran untuk menjadikan sekolah di negeri Sabah mencapai sekolah berprestasi tinggi memang sukar direalisasikan. Dalam usaha membangun modal insan unggul, program-program berorentasikan peningkatan disiplin, penglibatan aktif dalam kegiatan kokurikulum dan sukan sebagai latihan untuk murid membina jati diri dalam berhubungan dengan masyarakat. Di samping itu, melalui kegiatan sukan yang sistematik mampu meningkatkan kecergasan fizikal dan mental dalam kalangan murid. Dalam usaha ini, perancangan strategik perlu menjurus kepada penglibatan aktif dalam program berkaitan dengan peningkatan disiplin, kegiatan sukan dan kokurikulum perlu diberi perhatian. Faktor-faktor pemangkin seperti pengurusan yang sistematik, kawalan keselamatan dan suasana kebersihan dan keindahan yang menarik juga perlu diberi perhatian.

24
Dalam usaha memperkasa kepimpinan pendidikan, JPN Sabah perlu diterajui oleh personal yang kompetan, relevan, efektif dan mempunyai integriti yang tinggi supaya dapat berfungsi dengan berkesan dalam suasana baru bagi membolehkan pendidikan di negeri ini melonjak setaraf dengan negara terbaik di dunia.

Cabaran 4: Keperluan Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti.
Sejajar dengan usaha KPM dalam misinya untuk mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dengan memberi penekanan kepada kualiti dalam pendidikan. Pendekatan pengurusan kualiti menyeluruh digunakan bertujuan untuk kaji keberkesanan perkhidmatan dan sesebuah sekolah untuk mencapai prestasi yang diperlukan. Justeru, kualiti menjadi agenda terpenting bagi organisasi pendidikan dan aktiviti kualiti pula merupakan tugas yang mencabar yang perlu dihadapi oleh semua pihak. Dalam hal ini pengurangan back-log kes-kes tatatertib dan pematuhan prosedur dan pengurusan kewangan oleh semua peringkat di JPN Sabah perlu diberi keutamaan.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

CABARAN-CABARAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
Cabaran 6: Keperluan Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan di Sekolah.
Kekurangan peruntukan untuk belanja mengurus, bilangan sekolah yang besar iaitu sebanyak 1285 buah sekolah telah memberi kesan kepada pembangunan infrastruktur dan kemudahan di sekolah. Kedudukan sekolah-sekolah yang jauh dan terpencil, keadaan bentuk muka bumi, sistem pengangkutan yang tidak sempurna, dan jarak perjalanan yang jauh menyebabkan pihak JPN Sabah menghadapi kesukaran untuk mengekalkan penempatan guru-guru berpengalaman dalam jangka waktu yang diperlukan di sekolah-sekolah terpencil ini. Keperluan pembangunan infrastruktur dan kemudahan di sekolah merupakan cabaran yang perlu ditangani dengan kaedah yang luar biasa. Kewujudan sekolahsekolah daif di kawasan luar bandar yang memerlukan bangunan baru atau gantian, bilik darjah tambahan, naik taraf dan pembaikan di samping keperluan rumah-rumah guru. Melalui perancangan strategik yang lebih berfokus ini, JPN Sabah komited dalam pelaksanaan semua projek pembangunan fizikal termasuk sekolah, asrama, rumah guru, makmal komputer, solar hibrid, dan bengkel mengikut spesifikasi kerja dan tempoh yang telah ditetapkan. Tindakan perlu diambil, termasuk pelaporan dan pemantauan projek setiap bulan dilakukan dan hasil pemantauan dimesyuaratkan untuk memastikan kelancaran pembangunan dan kemudahan di sekolah dapat disediakan seperti yang dirancang. Sebagai pengurus kita perlu bijak menggunakan peruntukan yang terhad berbanding keperluan mendesak yang tinggi tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan pendidikan kepada murid-murid. Pengamalan sistem pengurusan dan pengawalan yang cekap, dasar perbelanjaan berhemah dan mengikut keutamaan perlu dilaksanakan untuk pastikan impak yang maksima.

Cabaran 7: Keperluan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling.
Cabaran paling utama dalam bidang psikologi dan kaunseling ialah bagaimana untuk mengubah persepsi warga pendidikan dan masyarakat amnya bahawa perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang ditawarkan boleh membantu mereka ke arah hidup yang lebih sejahtera. Pemahaman terhadapnya perlu disebarluaskan agar semua pihak dapat menikmati impak kesejahteraan yang sebenar.

25

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS
1

FOKUS JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
Melonjakkan Prestasi Peperiksaan Awam UPSR, PMR, SPM dan STPM. Pencapaian Sub-NKRA KPM:2.1 Prasekolah – Peningkatan kadar penyertaan kanak-kanak berumur 4 dan 5 tahun dan peningkatan kualiti pendidikan prasekolah. 2.2 LINUS – Peningkatan penguasaan literasi dan numerasi murid tahap 1. 2.3 Sekolah Berprestasi Tinggi. 2.4 Bai’ah (Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah) Kepimpinan Pendidikan. Pemantapan SistemPengurusan Kualiti. 4.1 Pemantapan SistemPerkhidmatan Pendidikan. 4.2 Pemantapan Pengurusan Kewangan dan Akaun di Semua Peringkat. 4.3 Pemantapan Dalam Pengurusan Pentadbiran dan Pengendalian Peperiksaan Awam dan PBS di Sabah. Peningkatan Sahsiah Murid 5.1 Pengurangan Kadar Ponteng Dalam Kalangan Murid Sekolah. . 5.2 Pembangunan Sukan dan Kokurikulum. . . Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan di Sekolah. Perkhidmatan Psikologi, dan Kaunseling.

2

3
26

4

5 6 7

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
27

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS
PENCAPAIAN SUB-NKRA KPM:-

STRATEGIK

2

2.1 PRASEKOLAH – PENINGKATAN KADAR PENYERTAAN KANAK-KANAK BERUMUR 4 DAN 5 TAHUN DAN PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN PRASEKOLAH. 2.3 MENINGKATKAN BILANGAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI (SBT).

28

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 2: PENCAPAIAN NKRA KPM: 2.1 MENINGKATKAN KADAR PENYERTAAN KANAK -KANAK PRASEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI
Peningkatan % penyertaan kanak-kanak prasekolah.

TOV

2012
89%

SASARAN 2013 2014 2015
91% 93% 95%

2016
97%

1.Menambah bilangan Perluasan penyertaan kanakprasekolah. kanak prasekolah.

84%

FOKUS 2: PENCAPAIAN NKRA KPM: 2.3 MENINGKATKAN BILANGAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
STRATEGI
1.Membantu meningkatkan skor komposit sekolah.

29

PROGRAM

KPI

TOV

SASARAN 2012
3

2013
5

2014
7

2015
9

2016
10

Laluanke arah Bilangansekolah mendapat Sekolah anugerah Sekolah Berprestasi Berprestasi Tinggi. Tinggi(SBT).

1

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
30

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS
1

STRATEGIK
MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR, PMR, SPM DAN STPM. PENCAPAIAN SUB-NKRA KPM: 2.2 LINUS – PENINGKATAN PENGUASAAN LITERASI DAN NUMERASI MURID TAHUN 1. KEPIMPINAN PENDIDIKAN.
31

2

3

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1: MELONJAKKANPRESTASI PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM UPSR, SPM, DAN STPM
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
GPN

TOV 2012
2.83 2.36

SASARAN 2013 2014 2015
2.30 2.20 2.10

2016
2.00

1. Meningkatkan prestasi UPSR.

• TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah) • Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. • Perealisasian resolusi Konvensyen Revolusi Kecemerlangan Akademik (RevKA). • TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah) • Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. • Perealisasian resolusi Konvensyen Revolusi Kecemerlangan Akademik (RevKA). • TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah) • Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. • Perealisasian resolusi Konvensyen Revolusi . Kecemerlangan Akademik (RevKA). • TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah) • Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. • Perealisasian resolusi Konvensyen Revolusi Kecemerlangan Akademik (RevKA).

32

2. Meningkatkan prestasi PMR.

GPN

3.03

2.70

2.69

2.68

2.67

2.66

3. Meningkatkan prestasi SPM.

GPN

5.67

5.60

5.40

5.20

5.00

4.90

4. Meningkatkan prestasi STPM.

GPN

1.96

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR , PMR, SPM DAN STPM.
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012
2.78 48

2013
2.68 36

2014
2.58 24

2015
2.48 12

2016
2.38 0

1.Melonjakkan Prestasi UPSR . 1.1 TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah) 1.2 Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. 1.3 Perealisasian resolusi RevKA .

Gred Purata Negeri (GPN) · Bilangan sekolah besar dengan pencapaian di bawah 50%

2.83 61

33
· Peratus lulus. · Peratus cemerlang. 47.36% 2.73% 60.0% 3.0% 65.0% 3.5% 70.0% 4.0% 75.0% 4.5% 80.0% 5.0%

· Bilangan pembentangan hasilProgram KepimpinanPengajaran Transformatif.

2

4

4

4

4

4

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR , PMR, SPM DAN STPM.
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012
3.00 3

2013
2.97 3

2014
2.94 3

2015
2.91 3

2016
2.88 3

2. Melonjakkan Prestasi PMR. 2.1 TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah).

Gred Purata Negeri (GPN) · Bilangan sekolah dengan keputusan di bawah 50%

3.03 38

34
2.2 Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. 2.3 Perealisasian resolusi RevKA . · Peratus lulus. · Peratus cemerlang. 40.29% 4.0% 40.79% 4.5% 41.29% 5.0% 42.29% 5.5% 43.29 6.0% 44.29% 6.5%

· Bilangan pembentangan hasilProgram kepimpinan pengajaran transformatif..

2

4

4

4

4

4

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR , PMR, SPM DAN STPM.
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012
5.60 3

2013
5.40 3

2014
5.20 3

2015
5.00 3

2016
4.90 3

3. Melonjakkan Prestasi SPM. 3.1 TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah). 3.2 Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. 3.3 Perealisasian resolusi RevKA .

Gred Purata Negeri (GPN) · Bilanganpelaksanaan ujian setara di setiap PPD.

5.67 2

35
· Peratus lulus. · Peratus cemerlang. 95.0% 6.6% 96.0% 7.0% 97.0% 7.5% 98.0% 8.0% 99.0% 8.5% 100% 9.0%

· Bilanganpembentangan hasilProgram kepimpinan pengajaran transformatif

2

4

4

4

4

4

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1 : MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR , PMR, SPM DAN STPM.
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012
2.00 2

2013
2.05 2

2014
2.10 2

2015
2.15 2

2016
2.20 2

4. Melonjakkan prestasi STPM. 4.1 TRANS (Transformasi Akademik Negeri Sabah).

Gred Purata Negeri (GPN) · Bilanganset modul latihan berfokus mengikut mata pelajaran.

1.96 2

36
4.2 Program Lonjakan Kecemerlangan Akademik Bersama PPD. 4.3 Perealisasian resolusi RevKA . 88.51% · Peratus lulus. · Bilanganmurid cemerlang. 5 orang 90.0% 6 murid 92.0% 8 murid 94.0% 96.0% 98.0% 10 murid 12 murid 15 murid

• Bilanganpembentangan hasilProgram kepimpinan pengajaran transformatif

2

2

2

2

2

2

.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 2 : PENCAPAIAN SUB -NKRA KPM: 2.2 LINUS – PENINGKATAN PENGUASAAN LITERASI DAN NUMERASI MURID TAHAP 1.
BIL STRATEGI Mensifarkan murid LINUS PROGRAM Sifar LINUS KPI Peratus murid yang melepasi saringan. TOV (2011 ) Kohort 1 (2010 – 2012) Saringan 6 LIT = 96.03% NUM = 97.95% Saringan 3 LIT = 84.90% NUM = 92.51 % SASARAN
2012 2013 2014 2015 2016

1

100%

Kohort 2 (2011 – 2013)

100%

100%

37

Kohort 3 (2012 – 2014)

95%

100%

100%

Kohort 4 (2013 – 2015)

95%

100%

100%

Kohort 5 (2014 – 2016)

95%

100%

100%

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 2 : PENCAPAIAN SUB -NKRA KPM: 2.2 LINUS – PENINGKATAN PENGUASAAN LITERASI DAN NUMERASI MURID TAHUN 1.
BIL STRATEGI PROGRAM KPI TOV (2011 ) 5 SASARAN
2012 2013 2014 2015 2016

2

Pemantapan Pengurusan Program LINUS

•Selia Bantu LINUS

BilanganPPD yang diseliabantu

5

4

4

3

3

3

38

Memperkasa FasiLINUS

•PERKASA FASILINUS •Peratus LINUS berdasarkan kohort.

Saringan 6 LIT = 96.03% NUM = 97.95%

100% Kohort 1-2

100% Kohort 1-3

100% Kohort 1-4

100% Kohort 1-5

100% Kohort 1-6

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 3 : KEPIMPINAN PENDIDIKAN: REVOLUSI KECEMERLANGAN AKADEMIK NEGERI SABAH (RevKA)
SASARAN STRATEGI
1. Konvensyen RevKA

PROGRAM
• RevKA I. Program KITANI II. Resolusi RevKA

KPI
% sekolah yang mengaplikasi prograz m KITANI

TOV

2012
50

2013
70

2014
90

2015
100

2016
100

-

.

39

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN
40

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK
PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.2 PEMANTAPAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN PPD. PEMANTAPAN PENGURUSAN KES TATATERTIB DI PERINGKAT SEKOLAH DAN PPD. PEMANTAPAN PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN PENGETUA DAN GURU BESAR DI SEKOLAH.
41

4

4.3 4.4

6

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN DI SEKOLAH.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.2 PEMANTAPAN PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN DI SEKOLAH DAN PPD
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/Kuantiti/ Masa ) TOV 2012 SASARAN 2013 2014 2015 2016

42

i. Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan dan akaun bagiPenolong Akauntan/Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Tadbir Kewangan ii. Memantau akaun PPD dan Sekolah

Kursus Pengurusan Kewangan dan Perakaunan bagi Bilangansiri kursus Penolong Akauntan / Ketua Pembantu Tadbir/ Pembantu Bilanganpeserta Tadbir Kewangan

1 34

2 90

2 90

2 90

2 90

2 90

Pemeriksaan mengejut mengikut gred PPD:Gred A - 1 PPD Gred B - 1 PPD Lawatan ke 2 buah daerah setiap bulan untuk memantau akaun sekolah yang menerima Sijil Audit Berteguran

BilanganPPD yang menerima laporan audit memuaskan (kumulatif). Peratus sekolah yang menerima Sijil Audit Berteguran Bilangansekolah dipantau

1

2

3

4

5

6

143

5

5

3

1

0

181

64

64

39

13

0

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.3 PEMANTAPAN PENGURUSAN KES TATATERTIB DI PERINGKAT PPD DAN SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/Kuantiti/ Masa ) • Bilangankursus TOV 2012 SASARAN 2013 2014 2015 2016

Memberi kemahiran kepada PPD, Pengetua dan Guru Besar dalampengurusan kes tatatertib.

Kursus Pengurusan kes tatatertib untuk PPD, Pengetua dan Guru Besar.

1 siri

3

3

3

3

3

• Bilanganpeserta

80 24 PPD peserta

-

-

-

-

43

71 71 71 Penget Penget Penge ua tua ua

-

-

-

200 Guru Besar

200 Guru Besar

300 Guru Besar

210 Guru Besar

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.4 PEMANTAPAN PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR DAN PENGETUA DI SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/Kuantiti/ Masa ) TOV 2012 SASARAN 2013 2014 2015 2016

44

1. Melaksanakan urusan kenaikan pangkat berdasarkan siaran iklan daripadaKPM

PPPS Urusan Pemangkuan Bilangancalon BidangUmum / Pengetua Cemerlang / Time-Based

• 57 calon gred DG48 diperakukan ke gred DG52 (Bidangumum) . • 29 calon gred DG44 diluluskan ke gred DG48 (Bidangumum) . • 51 calon gred DG44 diperakukan ke gred DG48 (time-based).

57

19

17

5

4

250

220

338

370

578

51

354

455

266

267

PPPLD Urusan Pemangkuan BidangUmum PPPLD gred DGA34/ TimeBased DGA32

Bilangancalon

• 1029 calon gred DGA32 diperakukan ke gred DGA34. • 611 calon gred DGA29 diperakukan ke gred DGA32 (Time-based).

1020

1016

1024

1038

1120

Bilangancalon

581

657

732

1627

742

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.4 PEMANTAPAN PENGURUSAN PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR DAN PENGETUA DI SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/Kuantiti/ Masa ) Bilangan pengisian kekosongan jawatan Pengetua . Bilangan pengisian kekosongan jawatan Pengetua . TOV 2012 SASARAN 2013 2014 2015 2016

2. Melaksanakan urusan penempatan mengikut keperluan jawatan.

Pengisian kekosongan jawatan Pengetua / Guru Besar di sekolah menengah dan sekolah rendah

14

14

5

5

11

14

180

180

189

189

183

180

45

Bilanganpengisian kekosongan jawatan Guru Besar.

6

28

21

42

63

88

Bilanganpengisian kekosongan jawatan Guru Besar.

1064

1042

1049

1028

1007

982

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 6: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN DI SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa) Bilanganpembinaan projek siap. TOV 2012 57 buah kelas pra sekolah belum siap Perluasan kelas prasekolah 35 44 1 44 257 57 siap 47 4 8 4 15 20 SASARAN 2013 2014 2015 2016 -

Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek pembangunan fizikal pendidikan.

• Pendidikan Prasekolah

20 13 7 4 15 20

20 13 7 4 15 20

20 10 5 4 15 20

20 10 5 4 15 20

• Pendidikan Rendah. • Pendidikan Menengah.

Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek. Bilanganpembinaan projek.

46

• Program Pembangunan Sukan. • Ubahsuai Naik Taraf Sokongan Pendidikan. • Program Pembangunan LuarBandar Sabah (Rumah Guru). • Penyelenggaraan dan Pembaikan. • Solar Hibrid. • Telaga Tiub.

148

200

200

200

200

200

84 115

23 20

20 20

20 20

20 20

20 18

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
47

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK
PENINGKATAN SAHSIAH MURID

5

5.1 PENGURANGAN KADAR PONTENG DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH. 5.2 PEMBANGUNAN SUKAN DAN KOKURIKULUM.

48

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.1 PENGURANGAN KADAR PONTENG DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012 i. Pendedahan Sistem · Pengurusan Disiplin Yang Cemerlang Merekayasa Sistem Pengurusan Disiplindan Budaya Disiplin yang Cemerlang. Program Guru Masuk Kampung. Peratus pematuhan disiplin murid .. SR 99.91 % Jumlah = 294475 SM 99.94% Jumlah = 203207 99.94 % 99.96 % 2013 99.96 % 99.97 % SASARAN 2014 99.98 % 99.98 % 2015 99.99 % 99.99 % 2016
100 % 100 %

49

·

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.1 PENGURANGAN KADAR PONTENG DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH
STRATEGI ii. Melaksanakan kempen dan penilaian penarafan bintang terhadap penjagaan kebersihan dan keceriaan sekolah PROGRAM Kempen dan Penilaian Penarafan Bintang TerhadapPenjagaan Kebersihan dan Keceriaan Sekolah Memperkasa PIBG Sekolah. KPI Peratus pematuhan disiplin murid. . TOV 2012 SR= 99.91 % SM= 99.91 % 99.94 % 99.96 % 2013 99.96 % 99.97 % SASARAN 2014 99.97 % 99.98 % 2015 0.099 % 99.99 % 2016 100 % 100 %

50

iii. Meningkatkan tahap komitmen PIBG terhadap pengurusan dan program sekolah dalammenangani ponteng sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.1 PENGURANGAN KADAR PONTENG DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012
iv. Memperkasa program permuafakatan PPD dan agensi kerajaan dan NGO Daerah v. Meningkatkan kesediaan sekolah untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum dan sukan mengikut dasar. vi. Meningkatkan keupayaan guru disiplin untuk melaksanakan tindakan disiplin mengikut akta dan peraturan . vii. Meningkatkan jatidiri kepada murid yang bermasalah ponteng sekolah. Program Permuafakatan PPD, Agensi Kerajaan dan NGO Daerah Peratus ponteng. SR=0.09 % L=159 P=108 J=267 SM=0.06 % L=66 P=48 J=114 Peratus ponteng. SR=0.09 % L=159 P=108 J=267 SM=0.06 % L=66 P=48 J=14 0.045 %

SASARAN 2013
0.023 %

2014
0.014 %

2015
0.007 %

2016
0.003 %

Kursus Modul Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan.

0.03 %

0.02 %

0.008 %

0.004 %

0.002 %

51

Mengadakan Kursus Kreativiti dalam Pengurusan Disiplin

0.045 %

0.023 %

0.014 %

0.007 %

0.003 %

0.03 %

0.02 %

0.008 %

0.004 %

0.002 %

Sekolah mengenalpasti pelajar kerap ponteng sekolah untuk rujukan dan tindakan Unit HEM JPN.

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.1 PENGURANGAN KADAR PONTENG DALAM KALANGAN MURID SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012 viii. Melaksanakan kajian bagimengenal pasti punca ponteng sekolah dalam kalangan murid. Kajian mengenal pasti punca ponteng sekolah dalamkalangan murid. Peratus ponteng setahun. SR= 0.09% 0.045 % L – 159 P – 108 J – 267 SM=0.06% 0.03 % L – 66 P – 48 J – 114 2013 0.023 % SASARAN 2014 2015 0.014 % 0.007 % 2016 0.003 %

52

0.02 %

0.008 %

0.004 %

0.002 %

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.2 PEMBANGUNAN SUKAN DAN KOKURIKULUM
STRATEGI PROGRAM KPI TOV (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
Bilangan sukan pada ranking top five MSSM Peringkat Kebangsaan. 4

SASARAN 2012
4

2013
4

2014
4

2015
4

2016
4

i. Meningkatkan Pengetahuan dan Kemahiran Kejurulatihan di kalanganJurulatih (guru) Pusat Latihan Daerah, Program Sukan Prestasi Tinggi sekolah KPM ii. Penglibatan aktif setiap murid dalam aktiviti sukan.

· ·

Kejurulatihan Spesifik Sains Sukan

53
· Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M 1S). Peratusan murid terlibat dalam aktiviti sukan. Bilangan sukan pada ranking top five MSSM Peringkat Kebangsaan. (Terdapat 14 jenis sukan dalam Takwim *MSSM). 60% 8% (68%) 8% (76%) 8% (84%) 8% (92%) 8% (100%)

· iii. Peningkatan prestasi atlet murid dalam Kejohanan di Peringkat Kebangsaan · · ·

Mengenal pasti Bakat (Talent Identification – TID). Program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah, KPM. Kem Bakat Sukan Klinik Sukan

4

4

4

4

4

4

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
54

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK

4

PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.5 PEMATUHAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

55

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.5 PEMATUHAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa) Kuantiti: Bilanganbengkel Bilanganhari taklimat TOV 2012 20 2013 20 SASARAN 2014 20 2015 20 2016 20

Memberi fokus kepada pematuhan prosedur PBS di semua sekolah.

1. Bengkel profesional pengurusan dan pengendalian PBS kepada semua ketua pentaksir sekolah mengikut zon.

-

1

1

1

1

1

56

2. Bengkel Profesional kepada Semua Pentaksir Mata Pelajaran i. SK = 1070 sekolah. ii. SM = 206 sekolah

Billangan kursus 20 20 20 20 20

Bilanganhari taklimat

-

2

2

2

2

2

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.5 PEMATUHAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa) Bilangansekolah TOV 2012 2013 SASARAN 2014 2015 2016

5. Program (Sekolah Contoh PBS) Sekolah Menangah dan Sekolah Rendah di seluruh PPD di Sabah Asas pemilihan sekolah • Cemerlang Akademik • Pelaksanaan PBS mengikut prosedur • Persekitaran sekolah kondusif.

6 (SR) 3 (SM)

6 (SR) 3 (SM)

6 (SR) 3 (SM)

6(SR) 3 (SM)

6(SR) 3(SM)

Bilangansekolah

9 hari

9 hari

9 hari

9 hari

9 hari

57

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.5 PEMATUHAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa) TOV 2012 2013 SASARAN 2014 2015 2016

3. Taklimat Profesional Pengurusan PBS Kepada Semua Pemimpin Sekolah. i. Sekolah Rendah: 1070 sekolah. ii. Sekolah Menengah: 213 sekolah.

Bilangankursus

-

10

10

10

10

10

58

Bilanganhari

-

1

1

1

1

1

4. Pemantauan (Program Bilangansekolah MENTORING & COACHING) PBS: SPP bersama PPD Bilanganhari Asas pemilihan sekolah i. Prestasi rendah ii. Pelaksanaan PBS tidak ikut prosedur

6 (SR) 3 (SM) 9 hari

6 (SR) 3 (SM) 9 hari

6 (SR) 3 (SM) 9 hari

6(SR) 3 (SM) 9 hari

6(SR) 3(SM) 9 hari

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
59

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS
1

STRATEGIK
MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM UPSR, PMR, SPM DAN STPM

1

MELONJAKKAN PRESTASI PEPERIKSAAN AWAM SMKA DAN SABK SABAH PENINGKATAN SAHSIAH MURID

5
60

5.3 MENINGKATKAN PRESTASI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1: MELONJAKKAN PRESTASI PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
GPN Mata pelajaran Pendidikan Islam GPN Mata pelajaran Bahasa Arab GPN Mata pelajaran Pendidikan Islam GPN Mata pelajaran Bahasa Arab GPN Mata pelajaran Tasawur GPN Mata pelajaran PSI GPN Mata pelajaran PQS

TOV 2012
2.84 2.35

SASARAN 2013 2014 2015
2.32 2.29 2.26

2016
2.23

1. Meningkatkan prestasi PMR

• Modul Imtiyaz & Modul Imtiyaz Intensif • Tafawwuq Imtihan (TIME). • Seminar Mualim (SEMUA)

3.32

2.80

2.79

2.78

2.77

2.76

3. Meningkatkan prestasi SPM.

• Modul Imtiyaz & Modul Imtiyaz Intensif • Tafawwuq Imtihan (TIME). • Seminar Mualim (SEMUA)

5.19

4.67

4.66

4.65

4.64

4.63

6.7

4.84

4.83

4.82

4.81

4.80

61

5.87

4.40

4.39

4.38

4.37

4.36

4.03 3.10

3.68 2.79

3.67 2.78

3.66 2.77

3.65 2.76

3.64 2.75

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 1: MELONJAKKAN PRESTASI PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM SMKA/SABK
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
GPS

TOV 2012
1.57 1.51

SASARAN 2013 2014 2015
1.40 1.30 1.20

2016
1.10

1. Melonjakkan prestasi PMR

• • • •

Program MEGA (pembinaan item) AKAD (Audit Kesihatan Akademik ) MURAQAHBAH (Pemantauan Program AKRAB ( pemantapan profesional guru). • Pendedahan Teknik Menjawab.

62

2. Melonjakkan prestasi SPM.

• • • •

Program MEGA (pembinaan item) AKAD (Audit Kesihatan Akademik ) MURAQAHBAH (Pemantauan Program AKRAB ( pemantapan profesional guru). • Seminar Kecemerlangan Akademik

GPS

4.03

3.75

3.37

2.99

2.62

2.22

3. Melonjakkan prestasi • STPM. • • •

Program MEGA (pembinaan item) AKAD (Audit Kesihatan Akademik ) MURAQAHBAH (Pemantauan Program AKRAB ( pemantapan profesional guru). • Seminar Kecemerlangan Akademik

GPS

2.68

3.65

3.72

3.79

3.86

3.93

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
Peratus pencapaian negeri di peringkat kebangsaan.

TOV 2012
69% 72%

SASARAN 2013
79%

2014
86%

2015
93%

2016
100%

1. Melonjakan Prestasi j-QAF.

• • • • • • •

Pemulihan jawi Tasmi’ Khatam Al-Quran. Kem Literasi Al-Quran. Kem Bina Juara Kem Bestari. Tahibibul Lughah.

63

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.3 MENINGKATKAN PRESTASI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
Pencapaian di peringkat Nasional dan antabangsa

TOV 2012
1 2 Nasional Nasional

SASARAN 2013
3 Nasional

2014
4 Nasional

2015
5 Nasional

2016
6 Nasional

1. Meningkatkan pencapaian murid dalam bidang sukan

• Pemantauan dan konsultasi bidang kebitaraan sukan “SUKAN CEMERLANG”

64

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 5: PENINGKATAN SAHSIAH MURID 5.3 MENINGKATKAN PRESTASI PENCAPAIAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
Peratus kefahaman murid terhadap undang-undang dan peraturan sekolah.

TOV 2012
70% 80%

SASARAN 2013 2014 2015
85% 90% 95%

2016
100%

1.

Meningkatkan • PROMISE pemahaman murid terhadap undangundang dan peraturan sekolah. • SUMUR

2. Meningkatkan amalan dan penghayatan nilai/sahsiah yang baik. 3. Meningkatkan mutu programprogram kerohanian di masjid dan surau sekolah.

Peratus kes salah laku disiplin dalam kalangan murid.

15%

12%

9%

7%

5%

3%

65

• Imarah Masjid

Bilangan sekolah mendapat penganugerahan surau/masjid (ASBK)

1

2

4

6

8

8

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR JAMINAN KUALITI
66

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK PENCAPAIAN SUB-NKRA KPM:2.4 BAI’AH (TAWARAN BARU KEPADA PEMIMPIN SEKOLAH)

2

3

KEPIMPINAN PENDIDIKAN
67

4

PELAKSANAAN DAN PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI SEKOLAH-SEKOLAH

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 2 : PENCAPAIAN SUB -NKRA KPM 2.4 TAWARAN BARU UNTUK PENGETUA DAN GURU BESAR
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012 2013 2014 2015 2016

68

Meningkatkan bilangan Pengetua dan Guru Besar mendapat Tawaran Baru

Pemantauan Kepimpinan Instruksional

Bilangan Sekolah Rendah 81 Bilangan Sekolah 10 Menengah

84 13

87 16

90 19

93 22

96 25

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 3 : KEPIMPINAN PENDIDIKAN
SASARAN STRATEGI PROGRAM KPI TOV 2012 30 9 2013 2014 33 12 36 15 2015 2016 38 18 41 21

Memantapkan 1. Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar 2.

Pemantauan Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah

Bilangan Sekolah Rendah 27 6 Bilangan Sekolah Menengah Bilangan sekolah dipantau 8

Pemantauan Tindakan Susulan Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Pemantauan Program Membangun Kapasiti Kepimpinan Pengetua dan Guru Besar

15

15

15

15

15

69
Bilangan Pelaksanaan aktivti di PPD yang dipantau 3 3 4 4 5 5

3.

4.

Pemantauan Tindakan dan Syor Bilangan sekolah yang dipantau JNJK Immersion Kepengetuaan dan Guru Besar

12

15

18

21

24

27

5.

10 Bilangan Pengetua baru Bilangan Guru Besar baru 28

4 43

11 67

14 86

17 99

13 97

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4 : PELAKSANAAN DAN PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DI SEKOLAH
STRATEGI PROGRAM KPI SASARAN TOV 2012 2013 2014 2015 2016

70

Melaksana Melaksana Sistem pengurusan Sistem Kualiti di Sekolah-Sekolah Pengurusan Kulaiti dan memantapkan manual dan prosedur kualiti

• Bilangan sekolah yang melaksanakan SPKS Bil. Sekolah Rendah Bil .Sekolah Menengah 53 6 200 40 200 40 200 40 203 42 213 42

Memantap Manual dan Prosedur Kualiti

· Bilangan Prosedur digubal mengikut Piawai

4

2

4

4

4

4

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
71

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK

4

PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.1 PEMANTAPAN SISTEM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

72

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 4: PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI 4.1 PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN PENDIDIKAN
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa)
Peratus sekolah telah melaksanakan JPMS Peratus PPD telah melaksanakan JPMD Peratus kekerapan penggunaan data emis dalam pengurusan. Pendidikan. Peratus Guru Data mendapat latihan Pengurusan Data berasaskan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). % Pengurus Kandungan diberi latihan. % kakitangan Ibu Pejabat JPN Sabah dan PPD mempunyai emel rasmi MOE

TOV 2012
20% 80%

SASARAN 2013 2014 2015
100% 100% 100%

2016
100%

1. Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS). 2. Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Daerah (JPMD). 3. Penggunaan Program Pengurusan Data EMIS dalam kalangan pengurus pendidikan. 4. Pemantapan Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan (EMIS)melalui latihan dan pemantauan.

0%

100%

100%

100%

100%

100%

1. Meningkatkan ketepatan dan kecekapan Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan

50%

60%

70%

80%

90%

100%

73

50%

80%

100%

100%

100%

100%

2. Meningkatkan kualiti penyampaian maklumat melalui elektronik

1. Pemantapan Kandungan Portal Rasmi JPN Sabah. 2. Penggunaan emel rasmi MOE sebagai saluran utama penyampaian maklumat

50%

90%

100%

100%

100%

100%

30%

70%

90%

100%

100%

100%

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
74

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK

PENCAPAIAN SUB-NKRA KPM: 2 2.2 LINUS 2.2.1 PENGUASAAN 4M MURID -MURID PRASEKOLAH SWASTA DAN PEMULIHAN KHAS
75

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 2 : PENCAPAIAN SUB -NKRA : 2.2 LINUS :
2.2.1 PENGUASAAN 4M MURID-MURID PRASEKOLAH SWASTA DAN PEMULIHAN KHAS
STRATEGI
1. Penguasaan 4M dalam kalangan murid-murid Tahun 1 Prasekolah Swasta . i. ii.

PROGRAM
Pendedahan KSPK Pendedahan kaedah pentaksiran perkembangan murid di Prasekolah Swasta . i. Program Pendidikan Khas Intergrasi dapat menguasai 3M (BM,MT dan BI).

KPI (Kualiti/Kuantiti/Masa)
Peratus Guru Besar dan guru-guru di prasekolah swasta diberipendedahan tentang KSPK dan Kaedah Pentaksiran Perkembangan Murid. Peratus sekolah rendah dan sekolah menengah yang mencapai sekurangkurangnya band 2 standard prestasi PBS KSSR/KSSM Pendidikan Khas Masalah.

SASARAN TOV 2012
70% 75%

2013
80%

2014
85%

2015
90%

2016
100%

76

2. Pendedahan dalam penyediaan modulmodul pembelajaran 3M KSSR dan instrumen pentaksiran standard prestasi PBS KSSR Pendidikan Khas Pembelajaran.

0%

90%

100%

100%

100%

100%

3. Pemulihan sifar di Sekolah rendah.

i. Pemantauan Bersepadu dan Program Kasih DiSemai Budi DiTabur i. Kem Bestari LINUS dan program Outreach murid murid beperluan Khas.

Peratus sekolah rendah mencapai pemulihan sifar.

51%

70%

100%

100%

100%

100%

4. Murid pemulihan mendapat gred C atau setaraf standard prestasi dalamBM dan MT

Peratus penglibatan murid pemulihan khas mendapat gred C atau setaraf standard prestasi dalam BM dan MT

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
77

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS

STRATEGIK

7

PERKHIDMATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

78

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

FOKUS 7 : PERKHIDMATAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
STRATEGI PROGRAM KPI (Kualiti/ Kuantiti /Masa) Peratus Klien & Kelompok TOV 2012 60% 55% 2013 5 SASARAN 2014 45 2015 40% 2016 35%

Mengurus kes-kes kaunseling pegawai / AKS yang berprestasi rendah dan bermasalah (sakit kronik & mental)

i)

Menjalankan sesi Kaunseling Individu & Kaunseling Kelompok Pemantauan Pelaksanaan Sesi Kaunseling di PPD Pemantauan Pelakansanaan Program MAYANG di PPD Pemantauan Pelaksanaan Program AKRAB di PPD Pemantauan Pelakanaan Program Pementoran di PPD

ii)

Bilangan PPD

24

24

24

24

24

24

iii)

Bilangan program yang dipantau Bilangan program yang dipantau Bilangan program yang dipantau

24

24

24

24

24

24

79
24 24 24 24 24 24

iv)

v)

24

24

24 0%

24 %

24

24

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

Smart Planning Enhances Education DynamicS

PERANCANGAN STRATEGIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH 2012-2016

Catatan

80

Reka bentuk grafik dan reka letak oleh Fie.S msufries@gmail.com

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful