Anda di halaman 1dari 9

© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

1e Jaargang nummer 7
9 november 1956
Goeden avond, vrienden,
Mag ik U er hernieuwd op wijzen aan het begin van deze bijeenkomst dat wij sprekers van de
Orde noch alwetend noch onfeilbaar zijn. Wij hopen, dat U hiervan nota wilt nemen en U een
eigen oordeel zult willen vormen over hetgeen hier gesproken wordt,
Dan heb ik een tweedei misschien minder aangename mededeling voor U.
Door de toestand in de wereld en vooral ook daardoor in onze wereld ontstaan maakt het
voor ons noodzakelijk in de eerste plaats alle beschikbare krachten aan te wenden om
degenen, die overgaan in verblinding, haat en duisternis, bij te staan. Dit betekent zolang deze
toestand blijft bestaan, met een beperkt sprekerscorps zullen moeten werken. Wij hopen, dat
U hier verdraagzaan zult zijn en dit van ons zult willen accepteren. Het geschiedt hier ten bate
van allen onverschillig welke nationaliteit, onverschillig welke instelling zij hebben , die
gewelddadig zijn overgegaan in de laatste dagen en ook nu nog sterven in omstandigheden die
het meer moeilijk maken voor de geest om het voortbestaan onmiddellijk op de juiste wijze te
aanvaarden.
Dit betekent ook, dat wij op deze avond enige wijziging in het programma aanbrengen. In
tegenstelling tot hetgeen oorspronkelijk bedoeld was, zullen wij bij ontstentenis van onze
spreker over esoterische zaken, gelegenheid tot vragenstelling geven. In de tweede plaats zal
ik voor U, zowel het eigen onderwerp als het door U gekozen onderwerp, behandelen.
Onze verontschuldigingen voor deze noodzakelijke beperking zullen alles doen zoveel mogelijk
althans de sprekers toch nog doen rouleren. Maar het lijkt ons op het ogenblik niet doenlijk
meer dan drie sprekers hoogstens per bijeenkomst beschikbaar te stellen. Nu ik de
Bestuurskwesties achter de rug heb, vrienden, zou ik met U willen gaan praten over
verschillende dingen dezer wereld. En wel in de eerste plaats over:

DE CYCLI OP AARDE

De wereld is onderhevig aan voortdurende impulsen, die met vaststaande tussenruimten


terugkeren. De verschijnselen, die zij met zich meebrengen, zijn in de historie herkenbaar,
worden in de overlevering nog steeds uitgedrukt. Men noemt dezen wel: de cyclische
verschijnselen.
Nu weten wij allen, dat er een groot aantal verschillend is. De kortste loopt ongeveer drie
dagen. Dit is een vitaliteitscyclus. Daarna kennen wij om 7 en 14 dagen, Maar wij kennen ook
cycli van 3 jaren, van ongeveer één maand, van ong. 71/2 jaar, van 21 jaar, 250 jaar en 750
jaren, ook weer plus minus. Daarnaast kennen wij de grotere cycli, die liggen tussen de 2100
en de 2200 jaar en de grootste cyclus, die ong. 22700 jaren neemt.
Dat deze cycli niet zonder enige reden of oorzaak bestaan, zal een ieder begrijpen. Toch
kunnen wij deze verschijnselen niet terug brengen tot een geestelijke oorzaak. Wij weten, dat
zij veroorzaakt worden door het stoffelijke Al en de daarin optredende krachten en
krachtverschuivingen. Het is interessant om na te gaan, hoe steeds weer bepaalde impulsen
op aarde een totale verandering teweeg brachten. Het is ook interessant om na te gaan, hoe
de ondergang en de ondergangperiode van grote staten, ja, van vaste landen zelfs, precies
vallen in de grote cyclus van 2100 jaren.
Nu kunnen wij natuurlijk geen vergelijk maken met hetgeen hier op het ogenblik gebeurt. Wij
kunnen niet gaan zeggen: "Dit is nu de grote cyclus en er komt een wereldondergang". Dat
zou dwaas zijn.

DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE 1


Orde der Verdraagzamen

Wij moeten voor onszelf toch wel gaan constateren, dat, gezien de herhaling met bepaalde
tussenruimten van grote wereldbranden met daartussen optredende kleinere oorlogen of zoals
men het tegenwoordig noemt: politionele acties aanduidt, dat wij ons op het ogenblik bevinden
in een stoffelijke beïnvloeding van deze wereld, die de gewelddadigheid sterk in de hand
werkt.
Verder zijn er nog verschijnselen, die ons al evenzeer doen denken aan oude gebeurtenissen.
Wij zien steeds weer wereldrijken ondergaan door materialisme. In deze wereld is op het
ogenblik het materialisme nog het meest belangrijke, de leidende gedachtegang. Het zal U niet
verwonderen te heren, dat er verband bestaal; tussen het materialisme en het geweld in dit
geval. Want waar deze cyclische verschijnselen t.o.v. elkaar kunnen verschuiven, kan het
voorkomen, dat meerdere krachten praktisch gelijktijdig op aarde werkzaam worden. Op dit
moment is het inderdaad zo. De verschijnselen, verschuiven zich langzaam rond de aarde,
iets, wat een periode van 1 tot 3 jaren vraagt naargelang de cyclus, die loopt.
In de oudheid, in de werkelijke oudheid, is ontwikkeling van de mens tot ongeveer de
tegenwoordige homo sapiens wel degelijk zwaar beïnvloed door gebeurtenissen van dezelfde
geaardheid, die wij thans doormaken. Er is voortdurend weer een invloed van buitenaf
geweest van sterke invloed , die alle morele waarden ging veranderen, die mentale toestanden
schiep, die als noodzakelijkerwijze bij gebrek aan geestelijke beheersing moesten leiden in
gewelddadigheid en strijd en daarmede gelijktijdig de ontwikkeling van de nieuwe mens, de
nieuwe vorm, en daarmede ook een nieuw moreel besef, een nieuw geloof en een nieuwe
maatschappij. Wanneer ik spreek over maatschappij, dan denkt U ongetwijfeld aan de
hedendaagse grote steden en cultuur. Maar elke kleine stam in de oertijd vormde op zijn
manier toch ook een maatschappijtje. Een groepering met zijn eigen wetten, zijn eigen
waarderingen, zijn eigen kunst, zijn eigen fouten en eigen deugden.
Daarna is de mens steeds weer door die cycli geleid. Eigenaardig genoeg deden zij dit niet
alleen gelden op zuiver stoffelijk gebied, maar waren zij mede verantwoordelijk voor de
geestelijke ontwikkeling van de mens. Die geestelijke ontwikkeling kwam n.l. tot stand, nadat
onder invloed van de cyclus de huidige, stoffelijke condities onhoudbaar bleken. Dan moest
eerst de geest zich gaan aanpassen aan een nieuwe toestand. Als resultaat daarvan was men
dan in staat ook stoffelijk een aanpassing te vinden, waardoor de door mij reeds genoemde
vernieuwingen, inderdaad plaats konden vinden.
Wanneer U dit meer in het actuele zo dadelijk wilt overzetten, dan heb ik daartegen geen
bezwaar. In verband met onze reeks van lezingen lijkt het mij toch goed om in de eerste
plaats deze verschijnselen te zien als krachten, die medevormend werken op de wereld en in
verband staan met wetmatigheden van de materie.
Hoe komen dan deze cyclische verschijnselen tot stand?
In de eerste plaats door de plaats, die de zon inneemt in het Al in een vast omschreven baan.
De zon loopt binnen het Melkwegstelsel weg van sommige sterren en benadert andere sterren.
Zij verplaatst zich zelfs iets meer naar de rand van deze grote nevel en als resultaat kunnen
wij zeggen, dat haar eigen plaats t.o.v. het middelpunt al sterk bepalend is voor de werking
wisselwerking , die tussen zon en dit middelpunt van de sterrennevel bestaat.
Deze wijziging is continu. Maar de realisatie daarvan door de schepselen op aarde kan niet
continu zijn. Zij gebeurt schoksgewijze n.l. wanneer t.o.v. een aanvaarde dus ook stoffelijk en
geestelijke gerealiseerde toestand een grote wijziging optreedt, dan moet dit een zekere
afstand, een zeker merkbaar verschil betekenen voordat de mensheid zich daaraan aan gaat
passen. Daarnaast hebben wij te maken met invloeden van de maan, de zon, de planeten, in
kleine cycli en wat wij noemen de sterrenbeelden voor de grote cycli. Die sterrenbeelden
tonen ons, dat rond ons de kosmos in beweging is. En dat wij dus t.o.v. het kosmisch
middelpunt ook steeds weer een andere plaats innemen.
Ook hierdoor vinden wijzigingen plaats op aarde. Zij zijn klein en op aarde zelf praktisch niet
merkbaar. Langzaam wijzigt zich b.v. de zwaartekracht. Het aardmagnetisch veld wordt
sterker, of zwakker. Het is niet veel en deze kleine afwijkingen zijn praktisch niet te bemerken
voor U, voor ons wel. Daarnaast zien wij, dat de straling, die vanuit de ruimte tot de aarde
doordringt, ook varieert. Hierbij spelen weliswaar de planeten nog een grote rol, omdat zij

2 DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE


© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

door hun eigen baan en veld soms bepaalde bronnen van straling voor ons afschermen. In
andere gevallen ook weer t.o.v. van hun eigen plaatsing van zon en aarde een toevloeien van
deze straling tot de aarde bevorderen. De straling zelf komt uit verdere delen der ruimte.
Zij is zwak. Zij is niet eens te vergelijken, met wat men aan verschillende soorten vindt hier
binnen het zonnestelsel. Men zou haast willen zeggen "Deze straling is bijna etherisch". Want
zij kan niet worden vastgesteld in licht, kracht; zij kan niet worden vastgesteld in een bepaalde
trilling; zij kan alleen worden vastgesteld door de resultaten, die zij veroorzaakt. Het is zoiets
als de lucht bij U. U bent er zo aan gewend om adem te halen, dat U van de lucht niets
bemerkt, tenzij er een afwijking plaats vindt.
De afwijking echter in deze kosmische straling, groot genoeg om kenbaar te worden op aarde,
spelen zich af over een zodanig lange tijd, dat de mensheid in doorsnee niet in staat is
waarnemingen gedurende deze gehele tijd te bewaren en over te leveren. Eerst dan zou na
een periode van ong. 40.000 – 45.000 jaren definitief vast te stellen zijn, wat er eigenlijk
gebeurt.
Het spijt mij dus, dat ik U moet vragen om hiervoor mijn woord te aanvaarden. Mijn woord,
natuurlijk ondergeschikt aan en naast de vele andere grote leraren op esoterisch gebied, die
deze zelfde stellingen aan de mensheid hebben voorgelegd. De ontwikkeling van de mensheid
vooral de geestelijke ontwikkeling van de mensheid is zeer gediend met deze verandering,
Stoffelijk betekenen zij voortdurend ongemak, strijd, lijden. Geestelijk gezien betekent juist dit
ongemak, betekent juist deze strijd, een mogelijkheid te voorkomen, dat de mens zo
gemoedelijk wegdut in een gewoontesleurtje.
Per slot van rekening, wanneer U alles heeft, wat U nodig heeft, en alles gaat zo gezellig
verder, dan komt U er niet toe om grote risico’s te nemen en werkelijke maatregelen te
treffen. Toch zijn die dingen juist noodzakelijk willen wij van vooruitgang, vooral vooruitgang
qua bewustzijn en geestelijk besef, enige sprake zijn.
Een oorlog met al zijn gewelddadigheid is voor ons verwerpelijk vanuit een persoonlijk
standpunt. In kosmisch opzicht betekent zij een noodzakelijke verandering op aarde, een
noodzakelijke omwenteling in menselijk denken, in de waardering, die men heeft voor zijn
bezit, voor zijn positie en wat dies meer zij. Ook op het ogenblik speelt zich - praktisch van
1890 reeds - een dergelijk proces op aarde af. Het sarnentreffen van meerdere cycli op één
punt in de tijd betekent een opeenhoping van oorlogen, rampen, van ongevallen, kortom, alle
waarden, die voor de mensen uitermate storend zijn en die zijn genoeglijke zapigheid van alle
dag wegneemt.
Echter, nogmaals, deze invloeden zijn stoffelijk. Wanneer die invloed stoffelijk is, dan zijn wij
ook in staat om ons geestelijk daarboven te verheffen en ons daartegen teweer te stellen.
Een aardig voorbeeld daarvan hebben wij gezien in de periode, dat Atlantis onderging. Ook
tóen waren er bewusten, D.w.z. mensen , die geestelijk boven de stof leerden te staan en die
de stof maakten tot hulpmiddel van hun eigen ontwikkeling, i.p.v. het werkelijk doel van hun
streven. Dezen konden zich redden en terugtrekken. Wat hen waardevol was; een esoterisch
weten en magische kennis, ja, zelfs aan beschaving hebben zij over weten te brengen en eerst
langzaam is hier en daar het bewustzijn weggestorven. De bewijzen daarvoor vindt U b.v. in
de holentekeningen, waar de oudere van lijn zuiverder zijn, van uitdrukking verfijnder ik zou
haast zeggen geraffineerder dan de lateren. Er sterft bij de mens, die dit geestelijk weten
verwerpt, op de duur dit erfdeel af. Maar de werkelijk bewusten weten zich te redden, zij
weten hun eigen gaven voort te planten en de wereld de mogelijkheid te geven althans in deze
richting van geestelijke beheersing en geestelijk bewustzijn vorder te gaan.
In deze dagen zouden wij kunnen zeggen, dat precies hetzelfde geldt. Een mens, die door
hartstocht wordt opgezweept, die alleen maar kijkt naar stoffelijke waarden en stoffelijke
risico's, zal ofwel te vlug handelen, ofwel niet handelen. Toch zijn beiden even fataal in deze
tijd. Je kunt niet meer zeggen: "Ik ben neutraal en ik wil alleen maar mijn eigen zaakje
behouden en beschermen". Je moet wel mee in de wereld. De wijze, waarop je in deze wereld
mee kunt doen met de mensheid, je aan kunt passen bij de heersende stromingen en toch
voor jezelf je geestelijk bewustzijn vergroten, is de weg die een ontsnapping biedt uit alle

DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE 3


Orde der Verdraagzamen

ramp en alle ondergang, een geestelijke bevrijding betekent en steeds sterker beheersing van
de stof.
Wie het zullen zijn, die in deze wereld de geestelijke vernieuwing tot stand brengen, weet men
niet. Wel weten wij, dat er velen zijn, die in de stof geïncarneerd op het ogenblik werken aan
deze reddende geestelijke stroming. Wel weten wij ook, dat vanuit onze sferen en veel hogere
sferen ook, voortdurend wordt gewerkt aan dit geestelijk bewustzijn. Daaruit vallen conclusies
te trekken.
Er staat een vernieuwing der mensheid voor de deur. Een vernieuwing, waarbij wij niet kunnen
zeggen, dat zij zus of zo zal geschieden, waarvan wij niet kunnen bepalen, of zij met rampen
gepaard zal gaan, of dat de nieuwe levenshouding onder de volkeren een nieuw besef voor
elkaar en voor menselijke waarden deze rampen zal weten te voorkomen. Maar hóe men ook
kiest op deze wereld, de cyclus gaat verder. Wanneer deze cyclus haar voltooiing nadert, dan
zal zij een nieuwe vorm van menselijk zijn hebben gesteld, een nieuwe vorm van menselijk
denken, die op haar beurt een ontwikkeling door zal maken aan het peil van de stoffelijke
vorm, waarin de geest moet incarneren, op een nieuwe hoogte zal hebben gebracht, de wereld
zal hebben gemaakt tot een nieuwe en betere scholing voor alle geest, die daarop af moet
dalen.
Het was zo in de oudheid, het is zo in deze dagen. Want de stof is de school van de geest,
maar slechts de geest, die bewust streeft in deze leerschool, haar leerstof beheerst, d.w.z haar
eigen leven beheersen kan, is in staat om het volle nut daaruit te trekken.
Dat, vrienden, is dan de beschouwing, die ik U had voor te leggen. Zijn er hierover vragen te
stellen?
Wat is een impuls?
Een impuls is een drijfveer, of drijvende kracht, die meestal plotseling optreedt en waarvan de
bron danwel bekend of onbekend kan zijn. Wanneer U dus een elektrische leiding heeft,
waardoor een stroomstoot gaat, dan spreken wij over een impuls. In gelijke termen spreekt U
ook over een impuls, wanneer een plotselinge verandering van zonnekracht op aarde
magnetische storingen veroorzaakt. En bij een mens spreekt U Ook over een impuls, wanneer
waarden, die hij niet kan bepalen of beseffen, hem plotseling brengen tot een zekere wijze van
handelingen.
Wij kunnen dus zeggen: een impuls is een stuwende kracht,die in de moest verschillende
vormen op kan treden en in haar verschijningsvorm - ongeacht geaardheid en wezen -
voortdurend impuls genoemd wordt, omdat hiermede niet haar wezen, maar wel haar kwaliteit
wordt aangegeven.
Indien er geen vragen meer zijn, dan zou ik over willen gaan tot een onderwerp, dat U zelf
heeft gekozen.
Neen, om het uit te leggen is het zeer eenvoudig, om het in de praktijk te brengen vergt het
helaas zeer veel kracht. Het werk van de Orde op geestelijk peil, zoals dit op het ogenblik
wordt gebracht……
Wanneer een geest overgaat, dan zijn de laatste ogenblikken voor de overgang vaak mede
bepalend voor de wijze, waarop hij zijn nieuwe toestand van bestaan aanvaardt. Voor de geest
zijn verder het allerbelangrijkst, gevoelsimpulsen, emoties. Maar de emotie is de taal van het
lichaam, die door de geest het beste wordt verstaan.
Het zal U duidelijk zijn, dat omstandigheden, zoals op het ogenblik optreden b,v. in
verschillende Oost-Europese staten, impulsen in de mens wekken, die wij op zijn minst
noemen, haat en afkeer. Haat en afkeer gedurende de overgang.... .Dat is nog niet zo erg voor
iemand, die door een kogel wordt getroffen en die misschien nog droomt van vrijheid, die
weet, waar hij voor offert. Die kan - ondanks het feit, dat hij eigen dood ongetwijfeld zal
betreuren - toch aanvaarden, dat er een voortbestaan is en kan zelfs met een zeker terzijde.
stellen van haat, luisteren naar degene, die hen verder willen leiden. Maar niet alleen zó
sterven de mensen.
U heeft het ongetwijfeld in de pers gehoord. Hongarije, mensen, die op de meest wrede
manier worden opgeknoopt, langs de straten, het liefst zo, dat zij langzaam sterven. Mensen,

4 DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE


© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

die uit elkaar worden gereten, die men een handgranaat tegen het lichaam bindt e.d.
aardigheden. Mensen, die in razernij vallen, omdat zij vrouwen en kinderen zien vermoorden.
Mensen, die sterven onder geweld, omdat zij hun schamel, bezit zouden willen behouden.
Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Gij kunt toch zelf wel begrijpen, dat de wijze, waarop deze
mensen overgaan hun dompelt in een diepe woede en een grote haat, dat hun laatste
impulsen een voortdurende verwensing en haatgedachte is. Wanneer je zo'n iemand niet kunt
opvangen, niet kunt bereiken, niet kunt helpen, dan voegt hij zich bij de reeks demonische
krachten, die deze wereld bedreigen, waar zij hun eigen haat trachten uit te leven door
mensen op aarde elkaar te laten doden. U zult begrijpen, dat dit voor onze Orde
onaanvaardbaar is. Vandaar, dat wij alles in het werk stellen, wat wij kunnen om deze mensen
te helpen. Wij trachten hen, juist in de periode, dat zij nog in het astraal gebied volledig
bestaan, te doen terugzien op de wereld met andere ogen. Wij trachten hen te bewijzen, dat
hier sprake is van een jammerlijke vergissing, eerder dan van een gewelddadigheid, die haat
verdient. Wij trachten de Hongaren te tonen, dat de Russen ook geprikkeld zijn door de
gewelddadigheden van de Hongaren tegen de Russen. Dat hij, terecht verontwaardigd, niet
wetend, wat er zich op hoger niveau en achter de schermen heeft afgespeeld, verdedigd in een
wreedheid, omdat ook hij heeft leren haten. Wanneer dat gelukt, dan haat er één geest
minder, dan zoekt er één ziel meer naar licht.
Bij de Rus is het precies hetzelfde. Het is niet alleen daar. De inwoners in de omgeving van
Port Saïd, de egyptische soldaten, die daar gevallen zijn, de Israëliërs zelfs, die overgaan, die
over zijn gegaan vol haat, die moeten ook worden opgevangen en geholpen. De Roemenen, de
Tsjechen de gedeporteerden en standrechterlijk terechtgestelden in Oost-Duitsland, de
slachtoffers in Polen, de met dood, of dwangarbeid bestrafte stakers uit de buurt van de
Oekraïne, de rebellerende studenten, die werden neergeknuppeld in een meer noordelijk van
Rusland, dat is meer opeens dan verwerkt kan worden door onze groepen. Dat kun je maar
niet zo even af doen. Daarom ons werk, dat bestaat in de eerste plaats door het voortdurend
opvangen van al die zielen, die op het punt staan om te sterven. Wanneer een menselijk
lichaam begint te zieltogen, dan móeten er al - onverschillig van wie, als het maar lichtende
geesten zijn - een paar aanwezig zijn. Zij moeten trachten in dit stervende denken een visioen
te brengen van schoonheid, een gedachte-impuls te geven, die lieve herinneringen wekt, die
een ogenblik de haat doet verbleken voor iets beters. Daarna moet de geest, die zich van het
lichaam bevrijdt, geleid worden in het astrale gebied. Zo mogelijk met een terugblik op deze
wereld en niet alleen op eigen leven. Er moet getracht worden een begrip bij te brengen voor
wat er precies gebeurt, of wat precies de oorzaken zijn. Wanneer dat is gelukt, dan moet zo'n
iemand rust hebben, veel rust, dan moot hij sluimeren boven het astraal gebied.
Na die sluimering, die kort of lang kan zijn volgens Uw tijd, het gaat van enkele minuten af tot
perioden van jaren, maar meestal is dat niet zo buitengewoon lang, dan moet zo'n iemand
opgenomen worden in een lichtere sfeer. Dan moeten wij trachten om alle drijfveren, die die
geest nog heeft, vrijheidsdwang van de Hongaren, de haat van het onverwachte verzet,
dienstig te maken aan een geestelijk juist en rein doel.
Het geldt niet alleen daar. Ik zei U reeds, het geldt voor de hele wereld. Kunt U zich
voorstellen hoe velen uit de geest op het ogenblik op aarde bezig zijn juist met dit werk? En
ook dat werk is nog niet alles. Er zijn mensen, die driftig zijn en die een hoge plaats hebben.
Een hoge plaats in een regering, die misschien een oorlog zouden kunnen forceren, die
gewelddadig in zouden kunnen grijpen zonder meer....wij zouden ze kunnen begrijpen, naar
dit zou zo noodlottig zijn. Hier moeten inspiratieve gedachten binnendringen en het beeld
duidelijker maken, tonen wat de werkelijke consequenties zijn, tonen waar de werkelijke
fouten liggen. Hier moeten mensen worden aangespoord tot de juiste daden, tot de juiste
wijzen van sympathie betoog, maar ook de juiste wijze van behandeling van de tegenstanders.
Begrijpt U nu, waarom wij zo weinig sprekers beschikbaar hebben? Het is voor ons geen
prettige tijd. Zeker, wij kennen ons eigen licht en ons eigen geluk, maar te zien, dat dat zo bij
de mensen mankeert, dat is iets droevigs. Het is voor ons ook een leerrijk ogenblik, wanneer
een van onze leden iemand mee heeft kunnen nemen naar een lichte sfeer. Wij zijn gelukkig,

DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE 5


Orde der Verdraagzamen

wanneer wij een ziel kunnen redden, zeker, maar er lijden er nog zoveel, er dreigen er zoveel
in een wereld van nevel en duister te verzinken.
Anderen werken misschien op een andere wijze dan wij. Maar wij menen, dat het stempel der
verdraagzaamheid ook gezet moet worden op het huidige conflict, opdat er een begrip komt
voor noodzaken, een begrip ook voor Ruslands handelwijze, een begrip voor de wreedheid van
de Hongaren, een begrip voor de aanval van de Israëliërs, maar ook van het verzet, dat door
hen werd ondervonden gedurende zo lange jaren van Egypte af. Een begrip van Nederland
voor de Indonesiërs, maar ook van de Indonesiërs bij de Nederlanders.
Het is een heel groot werk, dat kan ik U wel vertellen. Onze groep is niet klein, dat kan ik U
wel vertellen. Onze groep is niet klein, maar dit ogenblik moeten wij alle krachten inspannen
willen er geen slachtoffers vallen.
Ik hoop, dat ik U duidelijk heb gemaakt, wat wij ongeveer doen. Hoe wij het doen? Met kracht
en gedachten, ons eigen wezen geheel uitgietende en een enkele impuls, die wij naar een
mens toezenden, onze eigen lichtende kracht als een beschermende mantel plaatsende rond
een ziel, die bijna teloor zou gaan.
Dat zijn woorden, dat begrijpt U niet. U denkt, dat U het begrijpt, naar dat zijn dingen, die
weet U pas werkelijk, wanneer U in de geest leeft. Ik kan U alleen zeggen: ons werk is nodig,
Het is nuttig en het blijft niet geheel zonder resultaat, al zouden wij wensen, dat het resultaat
groter ware.
Heb ik daarmede Uw onderwerpje voldoende belicht?
Zou het niet beter zijn degenen te beïnvloeden, die de haat verwekken?
Als wij dat zouden willen doen, zouden wij alle mensen moeten beletten geboren te worden.
De oorzaak van de haat ligt niet bij een bepaalde partij, bepaalde staat, een bepaald volk, of
een bepaalde ideologie, de oorzaak van de haat ligt in de mens zelf. Zolang er mensen op de
wereld zijn, is er ook haat. Kijkt U maar eens naar de bijbelse geschiedenis, Adam maakte Eva
reeds heftige verwijten en Kain sloeg Abel dood. Sindsdien is het altijd zo geweest. Juist de
weg, die de mensheid gaat, een weg, die individuele ontwikkeling betekent, veroorzaakt de
haat. Want ieder meent steeds dat zijn weg de enig juiste is. Dat is het dan ook waartegen wij
strijden. Wij kunnen niet strijden tegen de leerschool, die de mens zelf zich oplegt. Wij kunnen
geen oorzaken wegnemen, indien dezen een noodzakelijk deel vormen van een noodzakelijke
bewustwordingsmogelijkheid, wel kunnen wij trachten te voorkomen, dat tevelen ondergaan in
het proces van het leren.
Wij zullen dus trachten degenen, die deze moeilijke en zware scholing door moeten maken in
het leven, de geestelijke baten daarvan te tonen. Hierdoor kunnen zij tot aanvaarding komen,
Aanvaarden is meer dan het voorkomen in de knop, waarvan U spreekt.
Dit is een geval van: Ken Uzelf. Kunnen degenen, die zichzelf kennen dus zelf een vrede
uitstralen, waardoor zij de anderen steunen, die het gebeuren ondergaan.
Inderdaad, ik heb het hier niet uitgesproken, omdat het deze avond niet mijn taak is hier een
beroep op U te doen. Het is slechts mijn taak het gestelde onderwerp te behandelen. Dit kan ik
U wel zeggen: Beter dan alle gedachten voor de onderdrukte partijen, beter dan alle
strijdvaardigheid tegen degenen, die gij onrechtvaardigen acht, is het in eigen omgeving vrede
te scheppen. Wie vrede rond zich schept, schept harmonie. Hoe meer harmonie er is tussen de
mensen bestaat, hoe meer disharmonieën er zullen worden onderdrukt uit het bereik der
mensheid uitgebannen tot zij elkaar vernietigen. Dit laatste klinkt misschien niet erg
verdraagzaam, maar het gaat hier dan ook eerder om gedachten en gedachtebeelden dan om
de mensen. Ik hoop, dat U dit zult begrijpen. Wij kennen onszelven ongetwijfeld goed. Maar de
meeste van ons weigeren die kennis te aanvaarden. Sta mij toe dit voor u te definiëren. Wij
zullen onszelf in deze definitie niet buiten sluiten. Elke mens is egoïstisch en denkt
egocentrisch zolang geheel zijn beleving gericht blijft op het "IK". Een andere beleving is
binnen het stoffelijke niet mogelijk, tenzij men eerst alle stoffelijke waarden van het "IK"
beheerst en verwerkt. In de tweede plaats stellen wij hierdoor alles in relatie tot onszelven,
wanneer wij deze relatie aan kunnen passen aan onze hoogste geestelijke idealen, dan zal de
werking hiervan voor ons een verruiming van onze eigen persoonlijkheid betekenen. Hoe
groter, ons wezen wordt door zijn harmonische banden met het leven, hoe zuiverder ons beeld

6 DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE


© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

van het leven zal zijn. Hoe zuiverder ons beeld van het leven is, hoe meer wij voor anderen
zullen zijn in kracht, die rust geeft, vrede schenkt en bewustwording mogelijk maakt. Hierin
echter falen wij allen nog te vaak. Wij in de geest zo goed als U in de stof.
Ondanks dit falen kunnen wij echter toch altijd blijven streven naar een steeds juistere
aanvaarding van het leven en in steeds juistere waardering van het leven en van al, wat daarin
gebeurt. Dit kunnen wij alleen, wanneer wij beginnen met ons streven waar wij de dingen
kennen. Al wat U bereikt aan verhalen over Hongarije, Egypte en de Suez-kwestie enz. kunt U
niet in zijn geheel juist beoordelen. Wat U wel kunt beoordelen is waarom U ruzie heeft met
Uw buurman. Wel kunt U beoordelen in hoeverre U onrechtvaardig bent geweest tegenover
iemand in Uw omgeving. U kunt ervaren en bepalen, of U van anderen soms meer eist dan
Uzelf bereid bent aan anderen te geven enz..
Stel dus deze dingen vast. Zorg, dat gij hier, waar gij kunt oordelen, voor Uzelf steeds
verantwoord en gerechtvaardigd bent in alle dingen. Gelukt U dit, dan hebt gij meer gedaan,
dan gij kunt doen indien gij een kruistocht begint om de wereld te bekeren.
Dit is dan mijn mening in antwoord op hetgeen wat U vaststelde.
Alles wat ik in de wereld zie, vind ik terug in mijzelf. Indien wij iets afkeuren in de wereld,
zijn wij mede verantwoordelijk voor dit gebeuren, voor deze daad.
Dit is logisch. Het is onmogelijk binnen de wereld iets te erkennen, dat reeds niet in beginsel in
Uzelf aanwezig is.
Wij dienen dus onszelf te kennen om de wereld juist te zien?
Om de juiste wereld te zien. Eigenlijk komen wij hiermede in de Mahajana-filosofie terecht.
Deze zegt ons en dit kan ik volkomen onder schrijven:
Elk beeld van de wereld, dat wij in ons dragen is waan, zolang wij onszelf niet
in waarheid kennen. Eerst wie zichzelf in waarheid kent en beschouwt, zal in staat
zijn zijn wereld waar te zien. Tot deze tijd is al, wat men buiten zich weet een waan; die
voortkomt uit het "IK", doch gerealiseerd wordt buiten het "IK".
U ziet, wij kunnen het met elkaar eens zijn
Indien man en vrouw voortdurend met elkaar botsen alle goede pogingen ten spijt, hoe
kan men daar dan iets aan doen?
Heel eenvoudig. Vergeet wie jezelf bent. Dat is wel heel erg moeilijk natuurlijk. Maar wanneer
je leert te vergeten, wat jouw rechten zijn, wat jouw mening is en alleen datgene, wat direkt
vernietigend is te voorkomen tracht of te herstellen, dan zul je op de duur harmonie kunnen
vinden. Hardheid wekt hardheid, twist baart twist. Verdraagzaamheid en zelfbeheersing
daarentegen - ongeacht de stormen, die aan het resultaat misschien voorafgaan - brengen
uiteindelijk verdraagzaamheid voort.
Wanneer de één het geestelijk bewustzijn tracht te vergroten en de ander daarover steeds
satirisch is, dat kan dat toch nooit samen blijven gaan?
Dat kan wel, wanneer degene, die naar een hoger bewustzijn streven, begint met zijn hoog
geestelijke beginselen in de praktijk te brengen. Men realisere zich, dat elke geestelijke
bewustwording het resultaat is van een offer. Men vergeet dit al te vaak. Men meent het
geestelijk beginsel, dat men - verkeerdelijk dan - buiten zich ziet, hoger te moeten stellen dan
het stoffelijke, waaruit het toch uiteindelijk geboren moet worden. In een dergelijk geval is
natuurlijk geen samengaan mogelijk. U kunt niet verwachten, dat een ander zich aan Uw
geloof houdt. Men kan zelfs niet verwachten, dat dit geloof door andersdenkenden altijd zal
worden gerespecteerd. Want alle geloof is in zich onlogisch. U kunt zich echter wel een respect
voor Uzelf verwerven. Dit kunt U waarschijnlijk alleen, indien U bereid bent het uiterlijk
geestelijk streven voor het innerlijk geestelijk beleven te verwisselen. Dit laatste brengt
misschien minder mooie woorden en minder hoogdravende gedachten, het voert U echter tot
groter zelfbeheersing en een sterker zoeken naar het aanvaarden van de ander volgens zijn
werkelijke waarde. Ik kan hier niet verder op het geval ingaan, maar meen toch hiermede mijn
gedachtegang in deze duidelijk genoeg te hebben uitgedrukt.
Ik ben nieuw hier. Ik zou daarom graag willen weten, hoe U denkt over crematie?

DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE 7


Orde der Verdraagzamen

Ach, wij vinden het een zeer zindelijke wijze om de stoffelijke restanten van het aards bestaan
op te ruimen. De geest, die hierdoor lijdt, zal ook - en waarschijnlijk langer - lijden bij
begraven. De geest, die hierdoor niet lijdt, zal bij een andere wijze van vernietiging ook niet
lijden. De vraag is dus hoofdzakelijk, wat zijn de voor en wat zijn de nadelen. Het nadeel is,
dat de onbewuste geest zich sterk identificerende met het verlaten lichaam, op een gegeven
ogenblik komt tot een aan den lijve mee beleven van het verbrandingsproces. Hiertegenover
staat, dat hierdoor een snelle en volledige realisatie van het feit der overgang een zekerheid
wordt, zodat zo'n iemand dus veel gemakkelijker van geestelijke zijde benaderd kan worden.
Het begraven daarentegen zal soms resulteren in een algehele reproductie van het
vervalverschijnsel van het lichaam. Dit neemt in verhouding langere tijd en ook hieraan is veel
lijden verbonden. U zult dan ook bemerken, dat volkeren en groepen, die het stoffelijk leven
minder hoog achten, of de dood beter begrijpen, over het algemeen één van deze twee wegen
kiezen: ofwel het lichaam zo prepareren, dat de vorm daarvan voortdurend behouden zal
blijven, dan wel het lichaam geheel qua vorm vernietigen. Dit laatste meestal door
verbranding, maar soms ook door het aan dieren als voedsel voor te werpen. Crematie is dan
ook o.i. zeer zeker acceptabel. Neem mij niet kwalijk, dat ik hierop niet verder inga. Het is
echter de bedoeling op het ogenblik allereerst de vragen te beantwoorden, die direct
betrekking hebben op de behandelde onderwerpen.
Als ik U goed begrijp is de verdere bewustwording van de geest en ook haar beleven op
aarde hoofdzakelijk een stoffelijke kwestie. Is het mogelijk, dat men hetzelfde meerdere
malen zal beleven?
Ik zou het zo uit willen drukken: Een geest kan hetzelfde meerdere malen mee moeten maken.
Ofwel in haar nieuwe levens, dan wel door een veelvoudige geestelijke herhaling en
herbeleving. Dit laatste komt vooral in de meer duistere sferen nogal eens voor. Een volkomen
gelijk beleven bij reïncarnatie op aarde zal alleen voorkomen, indien de geest hieromtrent
geen bewustzijn bezit, ofwel niet in staat bleek krachtens dit bewustzijn vorm te geven aan het
stoffelijk deel van haar leven.
Het goede behoeft toch niet eerst geestelijk te bestaan voor men het stoffelijk in de
praktijk kan brengen.
Inderdaad. Maar zoals U zich misschien kunt realiseren, zijn in dergelijke gevallen de eerste
ogenblikken na de overgang wel zeer belangrijk. Dit is dan bepalend voor het bewustzijn en
het gezelschap, dat de geest zich kiest. Wanneer er een nadelige impuls bestaat vanuit de stof,
dan kan de geest daarvan wel vrij zijn, maar stoffelijke is het een emotionele toestand. D.w.z.
dat deze tendens mede door de geest wordt gerealiseerd en ook - althans in de meeste
gevallen - geaccepteerd. Verwerpt de geest, dan zal reeds voor de dood veelal een zekere
aanvaarding van de toestand tot stand zijn gekomen. Dit gebeurt echter zelden. Meestal zal de
geest het gebeuren als emotionele impuls in zich dragen. Het resultaat is, dat zij - ondanks
haar scheiding van het stoffelijke, die zij vaak niet eens geheel beseft - zal trachten het
resultaat van haar impuls uit te werken en dus daden ook op stoffelijk peil verder zal stellen.
Dit komt helaas vaak voor. Daarvan bevrijd kan die geest op de duur misschien wel erg hoog
stijgen en een zeer lichtende geest worden, maar zolang zij onder de ban staat van deze
emotie, zal haar streven en handelen hierdoor grotendeels worden bepaald met alle gevolgen
vandien.
Is treuren schadelijk voor degenen, die van ons zijn heengegaan?
Treuren is begrijpelijk, maar het lijkt mij toch niet goed. In vele gevallen betekent treuren n.l,
een verwerpen van het goede, dat het leven biedt. Ik meen, dat een ieder, die bewust wil
leven zich zal realiseren, dat je wel niets bewust moogt begeren, maar dat je daarentegen ook
niets van de wereld moogt verwerpen. Degene, die treurt, sluit zich af van de wereld. Zijn
wereldervaring wordt daardoor kleiner. Ik meen dan ook, dat treuren in deze tijd weinig
waarde heeft. De geest wordt hierdoor bemoeilijkt in haar poging de mens te helpen, of hulp
van de mens te ontvangen. Indien U mij zoudt vragen, wat mijn waardering is voor
treurmuziek uitgezonden aan de hand van het gebeuren der laatste dagen, ofwel over
redevoeringen, meetings enz., dan kan ik zeggen, dat mij dit een ongezond iets lijkt.
Ik kan mij voorstellen, dat men een ogenblik wil af reageren, wat men aan spanningen in zich
draagt. Het is m.i, echter ongezond een ieder te dwingen gelijke emoties door te maken.
Verder lijkt het mij gevaarlijk op deze wijze de zenuwen sterker te spannen en sterker

8 DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE


© Orde der Verdraagzamen De Stem van Gene Zijde

gespannen te houden dan werkelijk noodzakelijk is. U ziet dus, dat ik vanuit mijn standpunt
ook deze treurigheid niet kan accepteren, de ogenblikkelijke impuls van de mens wel, maar in
geen geval accepteer ik een kunstmatig verlengen, of aankweken hiervan. Ook bij het
persoonlijk treuren zien wij dit in vele gevallen gebeuren. Dan kunnen wij vaststellen, dat geen
werkelijke treurnis bestaat, waar men deze kunstmatig weer in zich opwekt om zich op deze
wijze een bepaalde noodzaak en verantwoordelijkheden in het leven te kunnen onttrekken. Dat
is absoluut ongezond.
Dan keurt U dus waarschijnlijk ook het oprichten van oorlogsmonumenten, monumenten
voor Onbekende Soldaat e.d. af?
Inderdaad. Wat is een oorlogsmonument anders dan een gedenkteken van de haat? Ook een
Onbekende Soldaat. Zou het niet beter zijn geen gedenkteken op te richten voor de helden
van de oorlog, of de Onbekende Soldaat, kortom, voor hen, die zijn gevallen in de strijd, maar
in de plaats daarvan ze op te richten voor degenen, die hun leven lieten op andere wijze, n.l.
in dienst der mensheid?
Laat men een gedenkteken zetten voor de artsen, die in en door de uitoefening van hun
beroep zijn gestorven en niet voor soldaten. Laat men, indien men dan al een onbekende wil
eren, de onbekende, plichtsgetrouwe arbeider eren, gestorven na een leven vol
plichtsbetrachting zonder dat iemand het wist. Iemand, die toch in zijn kleine en schijnbaar
onbelangrijke werkkring hielp de wereld te bouwen waarin U allen leeft. Laat men geen
generaal eren en geen politicus, mqqr een filosoof en een componist, een mens, die de wereld
iets heeft gegeven en niet iemand, die al was het ten koste van zichzelf misschien, de wereld
en de mensheid iets heeft genomen, U moet mij niet kwalijk nemen, dat ik op deze wijze
stelling neem tegen al deze gedenktekenen. Ik kan begrijpen waarom men ze opricht. Ik kan
ook begrijpen waarom men zegt: "Hier werden zoveel Joden neergeknuppeld" en een
plaquette aangeeft: "Daar werden zoveel Nederlanders gefusilleerd". Nogmaals: ik kan het
begrijpen. Maar ik denk, dat men deze dingen beter in het hart mee kan dragen. Dit moet men
niet propagandistisch ten toon stellen. Indien men iets wil gedenken, gedenk dan hoe iemand
gestorven is in de poging een ander te helpen, richt dan een gedenkteken op voor degenen,
die dag en nacht hun leven gewaagd hebben en hun krachten gaven voor anderen tijdens de
watersnoodramp. Gedenk hen, die trachten om mensen te redden. Zij zijn het in mijn ogen
meer waard, Ja, wat meer is; ik denk dat dit een edeler voorbeeld is voor het nageslacht en
niet zal leiden tot verering, die ontaardt in een eredienst van een gewelddadige dood.
De toestand van de wereld van het ogenblik toont ons, hoe geweld de uiteindelijke oorzaak is
van de ellende voor alle mensen. Zij, die gestorven zijn voor een ideaal, kunnen wij stil
gedenken, eren en groten, zeker, maar wij moeten ze niet vereeuwigen, wanneer hun middel
geweld was. Men vergeet immers het ideaal en stelt daarvoor uiteindelijk de mens met zijn
daden in de plaats,
Ik denk hier o,a, aan de vele oorlogsverzets- en bevrijdingsgedenktekens in Nederland,
Degenen, die daar worden geëerd, zijn gestorven, omdat zij vrijheid wensten voor een ieder in
Nederland. Degenen, die hen vereren, zijn geneigd de vrijheid van anderen terwille van dit
gedenken te beknotten. Zo gaat het altijd.
Men eert een soldaat, omdat hij voor zijn vaderland is gestorven en gebruikt dan het
gedenkteken om ook anderen aan te moedigen voor het vaderland te sterven, ongeacht de
reden van deze eis. Voor de staat, voor het land, voor het regime, maar niet voor de
mensheid, daarin schuilt de fout, Juist dáárom acht ik dergelijke dingen uit de boze.
Ik wil hier meteen bijvoegen: dit is mijn persoonlijk oordeel, ofschoon ik weet, dat velen in
onze groep het met mij eens zijn. Ik zou zeggen: Gedenk slechts hen, die de wereld iets
wisten te geven, Zij zijn het waard hun voorbeeld en de herinnering daaraan zullen an
Rest ontbreekt

DH 01 07 561109 – DE CUCLI OP AARDE 9