TAJUK: PANTUN Tema Aktiviti : Tanggungjawab Kita : Mendengar Pantun Budi Dengan Penghayatan

Prosedur Pelaksanaan 1. Perdengarkan rakaman CD-Rom Rakaman Contoh `Pantun Budi' dan Pantun Gurindam Jiwa. Minta murid mendengarnya dan 2. Murid ditayangkan Slaid Pantun dan meminta murid mencari maksudnya. 3. Murid mencatatkan maksud pantun dalam bentuk lakaran grafik yang sesuai. 4. Gunakan teknik "Think Pair Share" untuk mentafsirkan isi yang tersirat serta menentukan jenis pantun. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan.

Elemen Pengurusan  Strategi Generatif · Kemahiran Teknologi Maklumat · Kemahiran belajar mendengar aktif Strategi metakognitif Kemahiran Berfikir Strategi koperatif Kem. Fasilitator ~Disclosing · Kemahiran Menilai dan Mentaksif

Strategi mediatif

Kemahiran belajar-Mencatat 5. Minta pelajar nota membacakan pantun yang dengan intonasi yang betul dan menarik. Murid-murid lain Kecerdasan Pelbagai:verbal diminta menilainya. linguistik 6. Perdengarkan semula rakaman CD-Rom `Pantun Budi' dan minta mencatatkan ayat-ayat pasif daripada pantun tersebut. 7. Secara berpasangan pelajar diminta memindahkan bentuk ayat pasif tersebut kepada bentuk ayat aktif. 8. Minta pelajar aplikasikan teknik One Stray Two Stay untuk berkongsi maklumat. 9 Guru membimbing pelajar membuat rumusan Kemahiran belajar- mencatat nota Strategi koperatif kecerdasan pelbagai Kem. Fasilitator Thematising Strategi metakognitif Kecerdasan Pelbagai

Rekod Pengajaran Harian Nama : Nor Aliza Bt Ahmad Tahun : Empat Masa : 60 Minit Tajuk : Pantun Budaya Kita Ringkasan Pelajaran Satu pengajaran yang menfokuskan kemahiran belajar iaitu mendengar aktif dengan menggunakan strategi koperatif serta menggunakan pantun sebagai bahan pengajaran. Murid akan mendengar sebutan, intonasi, rima dan irama pantun tersebut Sistem Bahasa : Tatabahasa: Kata Adjektif 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta menyatakan perkara yang dibaca. Aras 1. i.Membaca lancar bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menceritakan isi bahan (pantun) yang dibaca 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Aras 1. Mengenal pasti isi daripada pantun berdasarkan tajuk. 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan. Aras 1.i. Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik (Budaya Kita) yang dibincangkan. ii. Mengemukakan isi penting dengan jelas. Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 2. menyatakan maksud pantun. 3. menceritakan isi-isi penting yang terdapat dalam pantun yang dibaca. 4. melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang sesuai.

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama:

Fokus Sampingan:

Isi kandungan: Kemahiran Berbahasa:

Mendengar dan bertutur Membaca dan menulis Kata Adjektif Kasih sayang, baik hati, jujur, kerjasama, yakin diri,

Tatabahasa: Nilai Murni:

Bahan Bantu Belajar:

Slaid p&p, pantun, laptop, lembaran kerja, sapu tangan, kad tugasan Bahan prosa : Puisi - Pantun - Lirik Lagu Grafik : Rajah Peta Minda

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik:

Kemahiran mentaksir dan menilai, kecerdasan pelbagai, kemahiran belajar

Prosedur Perlaksanaan Set induksi ( 5 minit) Mendengar Lagu Gurindam Jiwa Langkah 1 ( 20 Minit) Melafazkan pantun 1. Murid mendengar contoh bacaan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul oleh guru

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik Kecerdasan pelbagai, Interpersonal murid

Kemahiran Pemudahcaraan - Pencontohan (Modeling) Kemahiran belajar-mendengar

2. Murid diminta melafazkan Kecerdasan Pelbagai pantun dengan sebutan dan Verbal linguistik intonasi yang betul dan menarik.
3. Murid menyatakan maksud

Interpersonal

setiap rangkap pantun mengikut kumpulan Langkah 2 (20 minit) 1.Murid menjalankan aktiviti yang disediakan guru. (seperti lampiran)

Strategi P&P ~koperatif dan kolaboratif Pembelajaran Kompetetif Round Table

2. Murid membincangkan isi-isi yang terdapat dalam pantun 3. Murid melengkapkan peta minda yang diberikan 4. Murid membentangkan peta minda dan membuat rumusan. Langkah 3 (10 minit) Tatabahasa (Kata Adjektif) 1. Murid menggariskan kata adjektif di dalam pantun

Pembelajaran Kompetetif ~One Stay Three Stray

Kemahiran berfikir Menyenaraikan isi pantun secara grafik ~peta minda

Kecerdasan Pelbagai ~Verbal Linguistik

2. Murid menyebut kata adjektif Yakin diri

secara sumbangsaran 3. Murid mengisikan tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai 4. Murid menyemak jawapan berdasarkan jawapan pada skrin. Penutup (5 minit) Rumusan pelajaran 1. Guru membimbing murid membuat rumusan tentang isi pelajaran 2. Guru memperdengarkan Lagu Anak Kemahiran Berfikir

Penilaian Kendiri

Kemahiran pemudahcaraan

Renungan ~menerap nilai kasih sayang.

Refleksi :

Catatan/Bahan CD-Rom Pantun budi

Kad Arahan Struktur Think pair Share

Borang Penilaian

n, intonasi, rima dan irama

n (pantun) yang dibaca

atif dan bukan kreatif

alam pengucapan yang mudah,

sun isi penting daripada sesuatu

an kata adjektif yang sesuai.

aran kerja, sapu tangan, kad

ai, kecerdasan pelbagai,

Catatan

Lirik Lagu

Komputer LCD

Edaran pantun ~membaca secara kelas ~ kumpulan ~individu

Kad bernombor ~Kertas arahan

Saputangan merah

Lembaran Kerja

Slaid jawapan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful