Anda di halaman 1dari 3

Apakah perbezaan antara Model Tyler, Model Masteri dan Model ASSURE dari segi penulisan objektif, strategi

pengajaran dan pembelajaran, strategi penggunaan BBM dan kaedah penilaian untuk sesuatu topik pengajaran. Model Tyler Penulisan objektif mengikut cara penulisan Taksonomi Bloom yang menitikberatkan tiga domain iaitu Kognitif , Psikomotor dan Afektif. Memberi focus kepada penguasaan murid dalam setiap topik atau unit pembelajaran sebelum ke topik yang arasnya lebih tinggi. Bahan kurikulum dirancang dan disusun kepada unit-unit kecil, mengikut turutan dari mudah ke lebih kompleks untuk pengajaran dan Model Masteri Cara penulisan objektif juga menurut 3 Domain Taksonomi Bloom iaitu domain Kognitif, Psikomotor dan Afektif. Model ASSURE Pengetahuan sedia ada murid mesti dianalisa dan difahami terlebih dahulu sebelum ke peringkat penulisan objektif menurut Taxsonomi Bloom.

Penulisan Objektif

Strategi P &P

Pelajar tidak boleh beralih ke topik pembelajaran seterusnya sebelum menguasai sesuatu topik yang diajar.

Kaedah, media dan bahan bantu mengajar dipilih berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran yang hendak dicapai serta kemudiannya

pembelajaran. Kaedah,teknik pengajaran,buku dan alat bantu mengajar yang sesuai harus dipilih supaya dapat membawa kesan yang baik kepada pelajar.

Strategi Penggunaan BBM

Menumpukan kepada kesesuaian BBM dengan tajuk yang diajar serta kemampuan murid untuk menerima tajuk berdasarkan penggunaan BBM yang semaksima mungkin.

Tindakan susulan akan diambil untuk memastikan semua pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Pencapaian hasil pembelajaran lebih diutamakan berbanding bahan bantu mengajar. Mementingkan pemilihan dan penggunaan kaedah serta teknik pengajaran yang sesuai.

digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Lebih kepada P&P berpusatkan murid. Menyarankan penglibatan murid selepas guru menyebarkan ilmu. Penglibatan murid dalam pembelajaran membantu guru dalam menilai pemahaman, kelemahan serta masalah murid dalam pembelajaran tersebut.

Kaedah Penilaian

Penekanan kepada pencapaian murid terhadap objektif yang telah dirancang diawal P&P. Pelajar boleh beralih ke topik seterusnya walaupun belum menguasai sesuatu topik sepenuhnya.

Penilaian bertujuan untuk mengenalpasti murid yang telah menguasai dab belum menguasai sesebuah topik pelajaran. Murid yang tidak menguasai hasil pembelajaran akan mengikuti aktiviti pemulihan sementara murid yang telah menguasai suatu pelajaran akan membuat aktiviti pengayaan. Proses pembelajaran akan berulang sehingga hasil pembelajaran dicapai sepenuhnya.

Penilaian dilihat dari sudut kebolehan murid menjawab soalan. Guru dan murid berbincang bersama untuk menyemak semula jawapan.