KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

2

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

3

TAFSIRAN
o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. Evidens : Murid Instrumen Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.

o

o

o

o

o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

4

KERANGKA STANDARD PRESTASI
BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

5

TAFSIRAN BAND
BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

2

TAHU DAN FAHAM

3

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

4

5

6

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

6

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk merekacipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

7

BAND
1 2 3 4

PERNYATAAN STANDARD
Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik. Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik.

5

6

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

8

BAND
1 Tahu

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1E1 B1D1 B1 Mengenali dan mengetahui Tahu dan kenal unsur seni dalam Mengenalpasti unsur seni unsur seni dan prinsip rekaan Asas Seni Reka  garisan dalam Asas Seni Reka.  rupa  bentuk  jalinan  ruang  warna B1D2 B1D2E1 Tahu dan kenal prinsip rekaan dalam Mengenalpasti prinsip rekaan Asas Seni Reka  Kontra  Harmoni  Penegasan  Imbangan  Irama dan pergerakan  Kepelbagaian  Kesatuan

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

9

BAND
2 Tahu dan Faham

PERNYATAAN STANDARD
B2 Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2D1E1 B2D1 Tahu dan faham tentang kewujudan Mengelaskan unsur seni, garisan, rupa, bentuk, unsur seni pada sumber alam, objek jalinan, ruang dan warna pada sumber alam buatan manusia dan hasil seni visual B2D1E2 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada objek buatan manusia B2D1E3 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada hasil seni visual

B2D2 Tahu dan faham tentang kewujudan prinsip rekaan pada sumber alam, objek buatan manusia dan hasil seni visual

B2D2E1 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan pada sumber alam B2D2E2 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada objek buatan manusia B2D2E3 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada hasil seni visual

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

10

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

DESKRIPTOR B3D1 Tahu, faham dan membuat aplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik

EVIDENS B3D1E1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan lukisan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E2 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan catan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E3 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan arca melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan cetakan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E5 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tipografi pada reka bentuk poster atau seni reka tanda melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E6 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tembikar melalui penerokaan pelbagai media dan teknik

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

11

B3D1E7 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman melalui penerokaan dan eksperimentasi pelbagai media dan teknik

B3D2 Tahu, faham dan boleh menghasilkan karya seni visual menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik .

B3D2E1 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan lukisan B3D2E2 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan catan B3D2E3 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan arca B3D2E4 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan cetakan B3D2E5 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan poster atau seni reka tanda B3D2E6 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan tembikar B3D2E7 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan anyaman

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

12

BAND 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab

PERNYATAAN STANDARD B4 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik.

DESKRIPTOR B4D1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

EVIDENS B4D1E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E2 Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B4D1E4 Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B4D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

13

B4D1E6 Menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B4D1E7 Menghasilkan anyaman dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B4D2 Memilih dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul B4D2E1 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan lukisan B4D2E2 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan catan B4D2E3 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan arca B4D2E4 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan cetakan B4D2E5 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan poster atau seni reka tanda B4D2E6 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan tembikar DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

14

B4D2E7 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan anyaman

B4D3 Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri

B4D3E1 Mempamerkan hasil kerja yang dihasilkan

B4D4E1 B4D4 Mengamalkan nilai kendiri yang baik Mengamalkan nilai kendiri yang baik semasa menghasilkan lukisan, catan, arca, cetakan, semasa menjalankan aktiviti poster dan seni reka tanda, kraf tembikar dan anyaman seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

15

BAND 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Terpuji

PERNYATAAN STANDARD B5 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik

DESKRIPTOR B5D1 Mengaplikasikan asas seni reka dengan betul dan kreatif dalam karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

EVIDENS B5D1E1 Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D1E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D1E3 Menghasilkan arca yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B5D1E4 Menghasilkan cetakan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea B5D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warna

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

16

B5D1E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D1E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias

B5D2 Mempelbagaikan dan memanipulasi penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif

B5D2E1 Menghasilkan lukisan yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E3 Menghasilkan arca asemblaj, stabail dan mobail yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan, stensil dan monoprint yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

17

B5D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif

B5D3E1 B5D3 Mengamalkan nilai kendiri yang Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti penghasilan seni visual terpuji semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri B5D3E2 Menghargai sumber alam ciptaan Tuhan dalam proses penerokaan idea dan penghasilan karya

B5D4E1 B5D4 Membuat apresiasi terhadap hasil Mempamer dan memperihalkan hasil kerja sendiri kerja sendiri dengan menggunakan dengan menggunakan bahasa seni yang betul bahasa seni

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

18

BAND 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Adab Mithali

PERNYATAAN STANDARD B6 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik..

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6D1 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional yang unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah

B6D1E1 Menghasilkan lukisan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E2 Menghasilkan catan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B6D1E3 Menghasilkan arca yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B6D1E4 Menghasilkan cetakan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

19

B6D1E5 Menghasilkan rekaan poster atau senireka tanda yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada gubahan tipografi, reka letak, gubahan warna dan imbangan B6D1E6 Menghasilkan kraf tembikar yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D1E6 Menghasilkan kraf anyaman yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias

B6D2 Menggunakan dan memanipulasi pelbagai media dan teknik secara betul dan kreatif serta mematuhi proses yang betul dan tepat secara manual dan berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

B6D2E1 Menghasilkan lukisan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E2 Menghasilkan catan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E3 Menghasilkan arca yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

20

B6D2E4 Menghasilkan cetakan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif, secara manual dan berbantukan ICT

B6D2E6 Mereka cipta karya kraf tembikar yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D2E7 Mereka cipta kraf anyaman yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif.

B6D3E1 B6D3 Membuat apresiasi terhadap hasil Mempamerkan dan membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan kerja sendiri dan hasil kerja rakan menggunakan bahasa seni yang betul dan tepat

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

21

B6D4 Memahami dan menghargai hasil kerja sendiri, sumber alam, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara

B6D4E1 Menyediakan portfolio hasil kerja sendiri yang mempunyai hubung kait dengan sumber alam, warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar negara.

B6D5 Membudayakan nilai kendiri terpuji yang boleh dicontohi semasa menjalankan aktiviti

B6D5E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab,berdisiplin dan yakin diri dan menjadi contoh yang baik kepada rakan sebaya B6D5E2 Menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti B6D5E3 Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi

DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   15 Mac 2012 

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful