BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MAIAYSIA
ARAS 3 & 4, BLOK E2, KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,

62604 PUTRNAYA, MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN DISIPTIN

1
2

INAMA SEKOLAH
SEKOLAH

3 I 4
6

AIAMATSEKOI.AH

ITELEFoN
PENGETUA

5

FAKSIMILI

/
L

GURU BESAR

7 8

IBIL. GURU

P

JUM
JUMLAH

BIL MURID
MEI.AYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH

L

P

9

ITARIKH PEMANTAUAN

PEGAWAIPEMANTAU
10 TANDATANGAN PEGAWAI PEMANTAU

11

lCop Sekolah

l*Tlr"naatangan

pengetua/Guru Besar

13

lTarikhTerima:

Nota Penting : Sekiranya terdapat Laporan Ketakakuran
,|

Pihak sekolah diminta mengembalikan semula instrumen ini ke JPN/PPD dalam tempoh 14

'

hari bekerja daritarikh terima.

2 1.engurusan Data BPD (Borang Pengurusan Disiplin rengurusan Data KPJ .7 luku Panduan Pengurusan Menangani Buli di Sekolah Suku Konsep Dan Manual Sekolah Selamat Page 1 .1 1.5 ) Crdinan Pelajaran 1957 .6 3.5 lakwim Tahunan Disiplin luku laporan perhimpunan lekod DAN DATADISIPLII{ / Laporan Ponteng .engurusan Jadual Kedatangan Murid Buku Panduan Tatacara Disiplin Untuk Guru Besar Dan Guru 2.t2 2 PET{GURUSAil REI(OD 2.9 Aspek YanS Dinilai lawatankuasa Pengurusan Disiplin Sekolah 3arta Organisasi Pengurusan Disiplin Sekolah Skor .6 L.7 2.4 1.8 2.1 3.aporan Pemeriksaan Mengejut luku Kawalan Kelas tekod salah laku murid .3 3.3 L.11 :ail Pengurusan Disiplin )erancangan Strategik Disiplin t.mth Skor PENTADBIRAN Vinit Mesyuarat iurat rasmi penurunan kuasa merotan ienarai tugas Ketua Guru Disiplin ienarai tugas AJK / Guru Disiplin )engurusan badan/lembaga pengawas sekolah .2 3.engurusan Data SSDM .6 2.5 1.8 1.7 2.4 2.2 2.Peraturan-peraturan Pelajaran lOisiplin Sekolah) 1959 Akta Pendidikan 1996 Pekeliling lkhtisas Disiplin Buku Panduan Mengatasi Ponteng Sekolah 3.10 1.7 1.apan Kenyataan / lnfo Disiplin Sekolah ]uku Peraturan Disiplin Sekolah 1.3 2.PEMANTAUAN DISIPTIN Nama Sekolah Kod Sekolah Taraf Cemerlang Baik Harapan Skor 6 5 Deskripsi Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah rnendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada sekolah lain (ekuatan keseluruhan yang sangat jelas 3anyak kekuatan yang melebihi keperluan minimum 4 3 2 Memuaskan Lemah Saneat Lemah lanyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum iedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan Sanyak kelemahan yang memedukan tindakan pembetulan dengan segera t BAHAGIAN L PENGURUSAN DAN 1.4 3.9 3 BAHAN RUJUKAIT 3.

3.5.1 5.2.' Iatacara Pensgunaan Peti Aduan 5.5 Permuafakatan agensi luar 5.6 Laporan Aktiviti t.2 dlElptfti.BAHAGIAN 4 TATACARAHUKUMAN Aspek Yang Dinilai 4.?!ltt.2.4 5.4 ronteng Sekolah ialah Laku Berat ialah Laku Sederhana ialah Laku Ringan Page 2 .2 5.3 4.3 Minit Mesvuarat 5.1 .3 5.4 Arahan/prosedur keselamatan 5.5.2.1.2 4.5 KPJ larta Organisasi Vinit Mesyuarat )erancangan Tahunan -aporan Aktiviti )erancangan Tahunan 5.5:$.4 4.3.3 Tindakan Terhadap Aduan ir2.3 5.2 €poran Aktiviti t.3.*t(e$a{rmq 5.1.1 Lokasi 5.3.2 5.4.Tatacara didokumen & ikut pekeliling Skor Jmlh Skor Santung Sekolah-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Buang Sekolah-Tatacara MURID didokumen & ikut pekeliling Denda-Tatacara didokumen & ikut pekeliling Amaran-Tatacara didokumen & ikut pekeliling s"rf$rA 5.1 5.4.ffi.t 5 PROGRAM DISIPLIN lawatankuasa 5.2.2 5.riigram.1.5.5.5 r'lukuman Rotan .L 4. lawatankuasa Bertindak Keselamata n Polisi Keselamatan s.2.2.r: 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful