Anda di halaman 1dari 7

Berdasarkan ceramah yang telah saya hadiri, terdapat beberapa isu berkaitan yang boleh dibentangkan di dalam kertas

renungan ini. Isi ini turut juga berkaitan dengan situasi di tempat kerja di mana situasi ini perlu dihuraikan untuk membuat penambahbaikan. Di sini terdapat beberapa isu yang dapat saya kenal pasti iaitu komunikasi berkesan, empati dalam memahami masalah pekerja, pengurusan konflik,-------- dan -------------. Di bawah ini saya akan menghuraikan setiap isu yang berkaitan dan cara penyelesaiannya. Komunikasi Berkesan Sillars (1988), menyatakan bahawa Komunikasi merupakan penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat, pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Ini menjelaskan bahawa komunikasi berkesan adalah sesuatu perkara yang perlu dititik beratkan agar semua maklumat sampai dengan tepat dan jelas. Berada di tempat kerja memerlukan kemahiran komunikasi yang berkesan bukan sahaja pekerja tetapi merangkumi ketua pegawai. Ini adalah untuk menjamin setiap maklumat disampaikan dengan tepat. Namun, jika kita lihat pada masa kini, terdapat pelbagai masalah komunikasi dikalangan rakan sejawat mahupun ketua pegawai. Ini menyebabkan pelbagai kerja tergendala mahupun masalah hubungan antara rakan pejabat. Terdapat pelbagai faktor komunikasi berkesan tidak dapat dilaksanakan di tempat kerja. Antaranya ialah, kurangnya pendedahan terhadap cara-cara untuk berkomunikasi secara berkesan. Bukan sahaja dikalangan pekerja, namun komunikasi di antara pekerja dan juga ketua banyak kelemahannya. Jika kita lihat,

ramai pekerja bawahan yang berani meninggikan suara terhadap ketua dan menyampaikan maklumat dengan sambil lewa. Selain itu juga, terdapat masalah dalam berkomunikasi apabila pihak atasan tidak mengetahui masalah pekerja bawahan seperti terdapat beberapa rakan sejawat yang datang lewat setiap bulan. Namun, kad perakam waktu mereka bertukar kepada kad hijau dalam tempoh 6 bulan tanpa mengikut prosedur tertentu. Pihak atasan tidak membuat apa-apa tindakan sehingga kad ditukarkan. Ini

menyebabkan ketidakpuasan hati pekerja sehingga mengganggu emosi dan prestasi kerja. Namun, semua ini dapat dielakkan dengan beberapa cara. Antaranya ialah, pihak atasan boleh menghantar pekerja mereka menghadiri ceramah motivasi atan pun bengkel bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi di kalangan pekerja. Dengan ini, pekerja akan sedar bagaimana berkomunikasi secara protokol untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan tepat menggunakan cara yang lebih berkesan tanpa menyinggung perasaan bukan sahaja rakan sejawat, tetapi yang paling penting adalah ketua mereka. Selain itu, pihak atasan boleh melakukan perjumpaan bulanan bagi mendengar masalah pekerja yang berkaitan dengan kerja. Pekerja akan dapat meluahkan pendapat dan masalah yang mereka hadapi di tempat kerja. Ini dapat mengelakkan salah faham antara pegawai dan juga pekerja bawahan dan dapat memberi keyakinan kepada para pekerja untuk selesa berkomunikasi dengan pihak atasan. Ini, dapat meningkatkan prestasi kerja pekerja kerana pekerja merasakan dihargai dan akan menunjukkan prestasi yang baik dalam menyiapkan tugasan mereka.

Empati Di dalam suatu organisasi, setiap pegawai haruslah mempunyai sifat empati di dalam diri mereka. Empati adalah suatu sifat yang membolehkan seorang pegawai memahami situasi seorang pekerja bukan sahaja masalah luaran tetapi juga dalaman. Ini disokong oleh (Ab Aziz,2008) yang menyatakan McShane & Glinow (2000) mendefinasikan empati sebagai kebolehan seseorang untuk memahami dan lebih sensitif terhadap perasaan, pemikiran dan situasi yang dialami oleh pihak lain. Dengan sifat empati, pegawai akan lebih memahami kehendak dan keperluan pekerja. Secara lansung, pegawai akan lebih dihormati dan disegani oleh pekerja. Namun, sebagai pegawai kita seringkali leka dan tidak sedar permasalahan yang dialami oleh pihak pekerja. Ini kerana, tiadanya empati di dalam diri pegawai. Sebagai contoh, semasa penilaian prestasi dilakukan. Sesetengah pekerja mengalami masalah di dalam menjalankan tugas. Namun, sebagai pegwai, prestasi diambil kira tanpa mengambil tahu permasalahan pekerja. Ini akan menyebabkan prestasi dan keyakinan pekerja menurun. Selain itu juga, terdapat juga masalah semasa penilaian di mana kadang kala markah penilaian jauh berbeza dari apa yang disasarkan oleh pekerja. Para pekerja merasakan penilaian yang dilakukan oleh pegwai tidak adil dan telus. Ini kerana pegawai membuat penilaian yang membuata tuli dan kadang kala boleh dikatakan pilih kasih. Ini boleh menurunkan tahap motivasi para pekerja kerana sesetangah pekerja telah berusaha sebaik mungkin dalam menyiapkan kerja yang diberikan. Terdapat beberapa cara dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lebih professional. Sebagai pegawai, mereka perlulah menilai pekerja secara berterusan dan membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja dalam

masa yang sama. Ini dapat membantu pekerja mengatasi masalah di dalam menjalankan tugas sekaligus dapat merapatkan hubungan antara pekerja dan juga pegawai. Dengan ini pekerja akan merasakan penilaian yang dilakukan telus dan jujur. Pekerja akan berpuas hati dan meneruskan usaha gigih mereka dalam memastikan kerja yang dilakukan sentiasa baik dan memuaskan. Selain itu juga, menurut Ab Aziz (2008), terdapat tiga cara dalam menerapkan empati di kalangan pemimpin. Yang pertama ialah, pemimpin haruslah

memperdengarkan mesej peringatan. Contohnya, sekiranya pekerja datang lewat, pemimpin perlulah memberi peringatan yang disusuli oleh amaran. Dengan ini, pekerja akan sedar dan tidak mengulangi kesalahan. Namun, pegawai juga perlu sedia untuk mendengar, menerima dan memahami mesej yang disampaikan oleh pekerja. Dengan ini, pekerja akan merasa selesa untuk menerangkan sebab ketidakhadiran tanpa rasa takut dan mengelakkan sikap prejudis terhadap pekerja. Kemudian, pemimpin haruslah menganalisis mesej dan memberi reaksi yang bersesuaian berdasarkan mesej yang disampaikan. Dengan cara ini, pekerja akan merasakan pegawai mengambil berat setiap yang disampaikan dan pegawai boleh memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah. Ini akan dapat membantu dalam mendapatkan keyakinan pekerja dalam menjalankan tugas dan menerima penilaian yang diberikan. Kesimpulannya, pegawai yang mempunyai empati di dalam diri akan dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja sekaligus mendapat kepercayaan pekerja. Ini akan dapat membantu pekerja maningkatkan produktiviti dan salah faham di antara pegawai dan pekerja dapat dikurangkan. Pengurusan Konflik

Konflik? Kita biasa mendengar perkataan konflik di mana sahaja hatta di tempat kerja. Konflik sering berlaku apabila dua orang yang berbeza mempunyai pendapat yang berbeza tentang sesuatu perkara dalam mencapai matlamat yang sama. Ini disokong oleh Zamri & Mohd Yahya (2009), yang menyatakan bahawa konflik ialah perbezaan cara bagi dua pihak dalam mencapai objektif yang sama. Contohnya, seorang pegawai dan seorang pekerja mempunyai cara yang berbeza dalam mendapatkan sesuatu tender bagi syarikat mereka. ini yang dinamakan konflik di dalam organisasi. Tetapi, seringkali sahaja, kita gagal dalam mengurus konflik yang ada. Antara sebab-sebabnya ialah kurangnya pendedahan dalam menangangi konflik. Setiap orang merasakan cara mereka adalah yang terbaik tanpa mengambil kira pendapat orang lain. Contohnya, pekerja A dipindahkan daripada satu bahagian ke bahagian yang lain oleh ketuanya. Konflik timbul apabila pekerja A tidak mahu berpindah dengan alas an tidak dapat menyesuaikan diri. Bagi ketuanya pula, arahan ialah arahan dan tiada siapa patut menolak. Di sini timbul konflik apabila kedua-dua pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Selain itu juga, sering berlaku konflik apabila emosi menguasai pemikiran. Contohnya, pegawai A datang kepada pekerja B dengan perasaan marah kerana ditegur oleh pegawai atasannya kerana laporan unit bulanan tidak lengkap. Pekerja B pula meninggikan suara menerangkan keadaan sebenar. Ini mengakibatkan berlakunya konflik apabila pegawai A merasakan tercabar dengan kelakuan pekerjanya. Ini menunjukkan konflik tidak dapat dielkkan apabila emosi marah disambut dengan perasaan marah menyebabkan matlamat tidak dapat dicapai.

Namun, setiap masalah pasti mempunyai jalan penyelesaiannya. Terdapat beberapa cara bagi mengatasi masalah berkaitan dengan emosi. Antaranya ialah, sebagai pekerja A kita perlulah menunjukkan rasa hormat kita kepada pegawai kita dengan beralah dan mendengar masalah pegawai tersebut. Kemudian, sebgai pegawai yang mempunyai sifat empati, pegawai tersebut perlulah sedia mendengar, menerima dan memahami masalah pekerja tersebut. Kemudian, pegawai dan pekerja A perlulah menetapkan matlamat yang sama. Dengan matlamat yang sama, mereka boleh mendapatkan cara pendekatan yang terbaik. Bagi masalah kedua pula, bagi mengurus konflik yang ada, mereka haruslah mengawal emosi mereka terlebih dahulu. Ini kerana apabila emosi mengatasi pemikiran, cara penyelesaian yang terbaik tidak akan dapat dicapai. Pegawai A seharusnya duduk dan berbincang terlebih dahulu dengan pekerja B untuk mengetahui sebab perkara itu berlaku. Kemudian, pegawai itu perlu selidik masalah tersebut dengan lebih teliti sebelum membuat apa-apa keputusan. Selepas itu, mereka boleh berbincang menghasilkan rancangan tindakan dan mudian memilih kaedah yang terbaik. Dengan cara itu, kedua-dua pihak akan merasa lapang hati dan tidak akan berlaku perselisihan faham pada masa hadapan. Kesimpulannya ialah, dengan pengurusan konflik yang baik, tidak akan berlaku pergaduhan atau ketidakpuasan di hati pekerja. Dengan ini, matlamat syarikat akan dapat dicapai. Pengurusan konflik yang baik juga dapat menjamin kesihatan yang baik kerana emosi dapat dikawal dengan baik. Ini akan dapat mengurangkan tekanan di tempat kerja. Justeru itu, pengurusan konflik yang ada adalah penting bagi menjamin situasi tempat kerja yang positif.

Rujukan Ab. Aziz, Y. (2008). Mengurus Perubahan Dalam Organisasi. Shah Alam, KHL Printing Co. Diambil kembali dari books.google.com.my

Zamri, M. & Mohamad Yahya, F. J. (2009). Mengurus Konflik Gaya Streetsmart. PTS Millennia. Diambil kembali dari books.google.com.my