Anda di halaman 1dari 4

NAMA : ...

TINGKATAN ; ..

SANTAI MATEMATIK SPM 2012 ( CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ) 1

3 (a) Given that 7 + 5 = 4 2 , find the value of m. m 6 1


Diberi bahawa 7 6

() ()

+5

3 = 4 2 , cari nilai m. m 1

() ()

4 2 7 (b) Express as a single matrix. 1 2 3


4 2 7 Ungkapkan 1 2 3 sebagai satu matriks tunggal

[6 marks / 6 markah] Answer/jawapan : (a) (b)

1 p 7 2 (a) Given = 1 0 , find the value of p and of q. 3 q 9 3 0 1

( )

1 p 7 2 Diberi 3 q 9 3 = 1 0 , cari nilai p dan q. 0 1

( )

(b) Using matrices, calculate the value of x and of y that satisfy the following matrix equation:
Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan y yang memuaskan persamaan matriks berikut:

7 2 x 194 9 3 y = 261

()

[6 marks / 6 markah] Answer/jawapan : (a) (b)

NAMA : ...

TINGKATAN ; ..

3 It is given that G = h 4 . 3 2
Diberi bahawa G = h 4 .

( )

(3 2)

(a) Find the value of h if matrix G has no inverse matrix.


Cari nilai h jika matriks G tidak mempunyai matriks songsang.

(b) Find the inverse matrix of G if h = 8.


Cari matriks songsang bagi matriks G jika h = 8.

[6 marks / 6 markah] Answer/jawapan : (a)

(b)

3 2 1 2 1 0 4 (a) Matrix D = 2 and matrix E = m 1 n such that DE = 0 1 . Find the value of m and of n. 1 1

( )

Matriks D = 2

2 1 2 dan matriks E = m 1 n jika DE = 1 0 . Cari nilai m dan nilai n. 0 1 1 1

( )

(b) Using matrices, find the value of x and of y that satisfy the following simultaneous equations:
Dengan menggunakan kaedah matriks, cari nilai x dan y yang memuaskan persamaan serentak berikut:

x + 2y = 65 x y = 36 [6 marks / 6 markah]

Answer/jawapan : (a) (b)

NAMA : ...

TINGKATAN ; ..

x 2 3 and matrix Q = 5 2 , find the value of x and of y if PQ = 1 0 . (a) Given matrix P = 4 y 0 1 4 5 3 3

( )

Diberi matriks P =

x 2 3 dan matriks Q = 5 2 , cari nilai x dan y jika diberi PQ = 1 0 . 4 y 4 5 0 1 3 3

( )

(b) Using matrices, calculate the value of a and of b that satisfy the following matrix equation:
Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai a dan b yang memuaskan persamaan matriks berikut:

95 5 2 a 4 1 b = 67

()

[6 marks / 6 markah]

Answer/jawapan :

(a)

(b)

3 5 2 (a) Matrix V = and matrix W = h 1 2 1

5 such that VW = 1 0 . Find the value of a and of h. a 0 1

( )

3 5 2 5 Matriks V = 1 2 dan matriks W = h 1 a jika VW = 1 0 . 0 1 Cari nilai a dan nilai h.

( )

(b) Using matrices, find the value of x and of y that satisfy the following simultaneous equations:
Dengan menggunakan kaedah matriks, cari nilai x dan y yang memuaskan persamaan serentak berikut:

3x 5y = 17 x + 2y = 53 Answer/jawapan :

[6 marks / 6 markah]

(a)

(b)

NAMA : ...

TINGKATAN ; ..

2 1 e (a) The inverse matrix of is 1 3 4 d 3


2 1 1 e Matriks songsang bagi 3 4 ialah d 3

1 . Find the value of d and of e. 2

1 . Cari nilai d dan nilai e. 2

(b) Using matrices, calculate the value of x and of y that satisfy both of the following equations:
Dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai x dan y yang memuaskan kedua-dua persamaan berikut:

2x y = 11 3x 4y = 9 Answer/jawapan :

[6 marks / 6 markah]

(a)

(b)

8 (a) 2

3 1 8 2 is the inverse matrix of 11 3 . Find the valueof m. m 4

3 1 2 ialah matriks songsang bagi 8 2 . Cari nilai m. 11 3 m 4

( )

(b) Write the following simultaneous linear equations as matrix equation:


Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

8x + 2y = 2 11x + 3y = 2 Hence, using matrix method, calculate the value of x and of y.


Seterusnya, menggunakan kaedah matriks, hitung nilai x dan nilai y.

[6 marks / 6 markah]

Answer/jawapan: (a) (b)