Anda di halaman 1dari 5

Pada tahun 1960an iaitu selepas Malaysia mencapai kemerdekaan,JHE O A t e l a h mewujudkan satu bahagian pendidikan dalam jabatannya

. Bahagian pendidikan ini berperanan u n t u k m e t ad b i r ka n p e n d id i kan Ora n g A sli ke m u d ian n y a b ar u lah me n in g ka t ka n t a r a f m u t u p e n d id ik a n d i kal an g an Or a n g A sli . M an ak al a mat la m a t J HE OA a d a l a h u n t u k me l in d u n gi komuniti Orang Asli dan menjaga kebajikan mereka. Sekolah yang disediakan oleh JHEOAterbahagi kepada dua jenis iaitu Sekolah Rendah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan SekolahUsahasama JHEOA dengan Kementerian Pendidikan.Ole h d is e b ab kan J HE O A d ip e rt an gg u n g ja w ab k a n u n t u k me n ye d i a ka

JHEOA dipertanggungjawabkan untuk menyediakan pendidikan kepada Orang Asli. Selain itu. JHEOA telahmenyerahkan semua sekolah yang dikelolakannya kepada pengurusan sepenuh KementerianPendidikan. kebanyakan bangunannya sangat daif d a n t i a d a kelengkapan yang sempurna. tempat makan. Ini dapat dibuktikan dengan tiada sekatan bilik yang memisahkandarjah-darjah yang berlainan dan kemudahan sukan yang ada juga tidak memuaskan. Dari sudut pengurusan pendidikan juga kurangnya koordinasi pentadbiran di antara kedua-dua pihak iaitu JHEOA dan Kementerian Pendidikan. keupayaan murid-murid Orang Asli untuk membaca. pihak JHEOA dilepaskan daripada tanggungjawab menyediakan kemudahan pendidikan untuk Orang Asli. asrama yang disediakan oleh JHEOA juga tidak sebaik kemudahan seperti yang disediakan oleh sekolah kebangsaan.Bagi Sekolah Rendah Usahasama dengan Kementerian Pendidikan yang kebanyakannyaterletak di pinggir bandar juga tidak terlepas daripada berbagai-bagai kelemahan.JHEOA tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penyedia perkhidmatan pendidikan kerana tidak mampu menyediakan kemudahan prasarana yang sempurna dan guru- . mengira dan menulis menjadi lemah dan melemahkan semangat guru untuk memberi pengajaran yang lebih komited dan berdedikasi.Pada 19 Januari 1996 iaitu selepas 39 tahun Malaysia merdeka.n ke m u d ah an p e r se ko l ah an ke p ad a ko mu n it i Ora n g As li . ke m u d ah a n se ko lah s e p e rt i b an g u n an d an k e l e n g kap a n d i se d i a ka n o l e h J HE O A manakala Kementerian Pendidikan hanya menyediakan guru. Pada masa yang sama juga tiada pengawasan ketat d a r ip a d a J HE O A. ma ka ke ad aan se ko la h Or an g A sl i me n ga l am i berbagai-bagai kekurangan dan kelemahan dalam keduadua jenis sekolah Orang Asli. ini telah menyebabkan kanak-kanak OrangAsli tidak dapat menbuat ulangkaji di rumah. Sebelum Kementerian Pendidikan mengambil alih program pendidikan Orang Asli padatahun 1996. Hal ini kerana guru-guru yang disediakan oleh JHEOA ini tidak mendapat latihan perguruan dan mereka juga tiada kelayakan akademik yang memuaskan. kelengkapan tempat tidur. maka kemudahan pendidikan sekolah ini jauh lebih rendah mutunya berbanding sekolah kebangsaan. Selain itu. Ke a d aan in i t e lah me n y e b ab kan p e n y a mp a ian p e n g aja ra n m e n j a d i t id a k terkawal dan teratur.guru-guru di dalam sekolah juga tiada kemahiran untuk mengajar dan mendidik. Dalam Sekolah Rendah JHEOA. Oleh sebab kemudahan sekolah disediakan oleh JHEOA sendiri. Dalam sekolah j e n is in i . Seterusnya.Antara kemudahan adalah ruang bilik yang kecil. Penyerahan ini melambangkan diskriminasi Orang Asli dalam pendidikan telah berakhir.Dari sudut pembelajaran. tradisi di sekolah-sekolah JHEOA adalah tidak membenarkan murid-mu rid me mb a wa b a li k b u ku t e ks d an b u ku lat ih an ke ru mah .tempat mengulang kaji dan tempat bersukan juga kurang selesa. A las an J HE O A ad a lah u n t u k menjaga keselamatan buku teks. Secara langsungnya.

k e b a n y a k a n i b u b a p a e n g g a n m e m b e n a r k a n a n a k m e r e k a berpindah ke tempat lain kerana mereka bimbang akan keselamatan anak-anak mereka yang m a s ih m e n t ah . Keadaan ini telah menyebabkan kadar keciciran di kalangan Orang Asli masih lagitinggi.guru yang terlatih. M e re k a ju g a b e r a n g ga p a n b a h a wa Bandar bukanlah persekitaran yang sesuai dengan tradisi mereka.14% daripada pelajar- . DaripadaJadual 1. didapati bahawa secara puratanya. terdapat 62. Hal ini kerana kebanyakan sekolah hanya menyediakan pendidikan sehingga darjah tiga sahaja. ramai ibu bapa enggan membenarkan anakanak merekameneruskan persekolahan dan kerana itu anak-anak mereka terpaksa menamatkan persekolahanlebih awal.Disebabkan masalah tersebut. h id u p t e r p is ah d ar i p e n g aw a san me re k a. Ini dapat dibuktikan dengan Jadual 1 yang menunjukkan pola keciciran peringkat sekolahrendah Orang Asli Jadual 1 menunjukan pola keciciran pelajar peringkat sekolah rendah yang berlaku dikalangan pelajar Orang Asli sepanjang 20 tahun iaitu dari tahun 1971 hingga 1990.Se le p a s t am at d a rjah t i ga. p e la jar d i gal ak k an b e r p in d a h ke a sr am a p e la jar Oran g A sli yan g disediakan di bandar.W a l a u b a g a i m a n a p u n .

Pada masa yang sama. Oleh sebabitu . Jadual 2 menunjukkan pola kecicran pelajar Orang Asli yang tidak menyambung ke Tingkatan 1 W a la u b a ga iman ap u n .2orang pelajar akan menamatkan pengajian mereka sebelum mencapai darjah 6 dalam tempohtersebut. . J a d u a l 3 m e n u n j u k k a n penurunan kadar keciciran pelajar Orang Asli tahun 1 yang meneruskan ke tahun enam dari 47%(1 9 9 1 ke 1 9 9 6 ) ke p ad a 1 8 % ( 1 9 9 4 k e 1 9 9 9 ).pelajar Orang Aslitidak meneruskan pelajaran ke darjah 6. generasi muda Orang Asli kurang berpeluang untuk terlibat sama aktiviti ekonomi moden yang sedang pesat berkembang di negara ini. Akibat daripada berlakunya keciciran padatahap persekolahan yang begitu rendah. p e l b a ga i u sa h a t e lah d ij alan k an u n t u k me n in g kat ka n t a r a f pendidikan di kalangan kanak-kanak Orang Asli di mana usaha ini telah berjaya mengurangkankad a r k e ci ci ran Ora n g As li d alam p e n d id i kan . didapati bahawa kadar keciciran di kalangan pelajar Orang Aslidalam kekal sama tinggi dalam tempoh tersebut.Pelajar yang menamatkan pendidkan pada peringkat sekolah rendah tidak semestinyameneruskan pengajian di peringkat sekolah menengah. Jad u al 4 p u la me n u n ju k k an p e n in g kat a n ka d a r keciciran pelajar Orang Asli tahun enam yang meneruskan pelajaran ke sekolah menengah dari32% (1995 ke 1996) kepada 38% (1998 ke 1999). J ad u al 3 d a n J a d u a l 4 me n u n ju k kan kad ar k e c i c i r a n b a g i p e l a j a r O r a n g A s l i p a d a t a h u n 1 9 9 1 h i n g g a 1 9 9 9 . dalam setiap 10 orang. Dengan lain kata. terdapat 6. mereka tersisih dan terpinggir daripada arus pembangunan.

Keciciran pelajar ini berpunca daripada pelbagai sebab. Antaranya ialah jemu dan malas.malu bersekolah di bandar dan mengikut ibu bapa bekerja.Faktor ini yang menyebabkan mereka ketinggalan dalam sistem pendidikan. Ia juga disebabkan masalah tidak hadir dalam peperiksaan berbanding 72% yang hadir. selalu dimarahi guru. . Di pihak ibu bapa pula. faktor kewangan ialah sikap membiarkan anak mereka menentukan sama ada hendak pergi sekolah atau tidak. Faktor p e n t i n g y a n g menyebabkan keciciran pelajar-pelajar Orang Asli ialah berpunca daripada sikap pelajar dan ibubapa terhadap pelajaran. tiada minat.