Anda di halaman 1dari 52

NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM 1.

Jelaskan cirri-ciri atau perlakuan seseorang pegawai awam yang mencerminkan seseorang pegawai itu menghayati nilai-nilai ikhlas dan dedikasi Jawapan: Ikhlas; Tidak menunjuk-nunjuk dalam menjalankan tugas kepada pegawai-pegawai atasannya Tidak memilih sesuatu tugas tertentu untuk dilasanakan umpamanya tidak mengutamakan tugas yang ada hubungan dengan kenaikan pangkat malah tidak mengenepikan tugas yang kurang berhubung dengan kenaikan ; dan

v. vi. vii.

mengawas dan mengawal penggunaan tenaga manusia,asset dan perkhidmatan mewujudkan system perakaunan yang cekap dan kemaskini

system pengawalan dan pengawasan seperti audit dalaman hendaklah dipertingkatkan keupayaannya penguatkuasaan hendklah diambil perhatian agar arahan-arahan dan peraturan jabatan dilaksanakan dengan tegas dan berkesan; dan akauntabiliti di peringkat individu di tingkatkan melalui perubahanperubahan diri seseorang individu itu dengan penerapan nilai-nilai murni dan positif seperti bersih,cekap dan amanah dan sebagainya. Tonggak 12 telah diperkenalkan bertujuan untuk menerapkan nilai, norma dan etika perkhidmatan di kalangan penjawat awam. Ketekunan membawa kejayaan merupakan salah satu daripada tonggak tersebut. Huraikan pengertian serta nyatakan sepuluh amalan positif yang memperlihatkan nilai berkenaan. Jawapan: Pengertian; Ketekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurnanya dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada agensi dan individu. Amalan positif: i. gigih dalam melaksanakan tugas yang mencagar ii. rajin dan sintiasa berusaha iii. tekun dalam menjalankan tugas iv. sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan v. berpandangan jauh vi. bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah vii. dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi viii. sanggup berkorban ix. cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas x. tidak patah semangat xi. bercita-cita tinggi

3.

Dedikasi Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankna tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya; Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan ; dan Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama,bangsa dan negara 2. Akauntabiliti merupakan salah satu nilai yang penting dalam perkhidmatan awam terutamanya dalam menguruskan kewangan di sector awam. Kekurangan tahap akuntabiliti boleh menyebabkan berlakunya penyelewengan dan penyelahgunaan kuasa. Jelaskan lima tindakan yang perlu dijalankan bagi meningkatkan akuntabiliti Jawapan: Tindakan-tindakan bagi meningkat akuantabiliti: i.pihak pengurusan perlu menyatakan dengan jelas akauntabiliti bagi setiap tugas dan tanggungjawab ii.sistem akauntabiliti perlu diwujudkan di semua agensi kerajaan yang menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap pekerja yang terlibat dalam melaksanakan satu tugas. Sistem ini perlu mengandungi penentuan tanggungjawab bagi setiap pekerja dan jenis tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya iii. akauntabiliti hendaklah dinyatakan secara bertulis dan di dokumenkan melalui undang-undang, prosuder,peraturan dan arahan-arahan yang spesifik; iv. system kawalan kewangan perlu megambil perhatian ke atas tiga aspek yang penting, iaiitu: system belanjawan yang berkesan bagi pengagihan dan pembahagian peruntukan kewangan

4.

Etika perkhidmatan awam adalah berteraskan kepada 7 Teras perkhidmatan. Huraikan lima daripada tujuh teras perkhidmatan tersebut. Jawapan: i. berazam meninggikan mutu perkhidmatan seseorang pekerja bertanggungjawab itu membaiki mutu perkhidmatannya dengan meningkatkan kemahirannya menerusi latiah-latiahn tertentu,

pembacaan,perbincangan dan lain-lain lagi.Kesediaan seseorang pekerja untuk mengatasi kelemahankelemahan dirinya tanpa diperingatkan oleh ketuanya adalah satu sikap yang terpuji ii. bekerja dengan penuh bertanggungjawab setiap pekerja dikehendaki bertabnggungjawab bererti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin seperti mana yang diharapkan oleh organisasi berusaha mengikis sikap mementingkan diri

5.

Seseorang pegawai awam sewajarnya memahami dan mengamalkan nilai-niali murni dan etika kerja dalam pengurusan seharian. Huraikan pengertian nilai dan etika kerja berikut dalam konteks pengurusan sebuah organisasi. a. b. c. Jawapan: a. Akauntabiliti Bermakna tanggungjawab seorang terhadap tugastugas yang perlu dilaksanakan dari konteks pengurusan organisasi dalam perkhidmatan awam, akauntabiliti bermaksud tanggungjawab pegawaipegawai dan kakitangan awam dalam melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan bagi memastikan pencapaian matlamat serta ibjektif tugas-tugas tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut hendaklah mengikut peraturan yang telah ditetapkan.Undang-undang yang berkuatkuasa, prosuder dan arahan, sikap cermat dan cekap perlu diutamakan. akauntabiliti integriti profesionalisme

iii.

kakitangan kerajaan perlu menyifatkan dirinya sebagai penggerak masyarakat tanpa mempergunakan kedudukannya bagi mencari keuntungan diri sendiri. Sifat sombong dan bongkak perlu dihapuskan dan digantikan dengan perasaan insaf dan sopan. berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

iv.

negara mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan keturunan serta mengamalkan pelnbagai kepercayaan dan budaya. Keadaan ini memerlukan semua kakitangan kerajaan bekerja dengan muhibbah dan kemesraan bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat b.

v.

Integriti Sering dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur,kebolehpervayaan dan sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri,.Dalam kontek pengurusan organisasi, sebarang kerja yang dilakukan hendaklah dengan penuh ketulusan hati dan tahu menggunakan kuasa dengan adil dan saksama profesionalisme bermakna setiap anggota organisasi harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi bagi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan akan dapat dihasilkan jika masalah yang dibangkitkan dapat diselesaikan secara professional. Oleh itu, setiap anggota organisasi hendaklah sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran yang sedia ada.

adalah menjadi kewajipan bagi setiap kakitangan kerajaan membantu memberi kefahaman kepada masyarakat awam tentang dasar, program serta hasrat kerajaan agar pembangunan dan perubahan yang dibawa oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancer dan jayanya. bekerjasama dalam membenteras keselamatan dan musuhmusuh negara

vi.

semua pihak adalah terlibat dalam uasaha membenteras kelemahan negara seperti kemiskinan , kejahilan dan rasuah. Kerjasama antara semua pihak awam perlu swasta serta golongan-golongan tertentu adalah penting bagi memastikan keamanan serta menggerakkan negara kea rah pembangunan yang menyeluruh berpegang teguh kepada ajaran agama

c.

vii.

berpegang teguh kepada ajaran agama merupakan satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan tugas. Ini adalah kerana agama itu sendiri membawa nilai-nilai yang baik dalam membentuk pekerja yang jujur, cekap dan berkesan.

6.

Berdasarkan kepada tonggak 12 huraikan amalan-amalan positif dan negative yang berkaitan dengan tonggak kemuliaan kesederhanaan

Jawapan: Amalan positif: Jelas dan jitu dalam pemikiran,penulisan dan percakapan Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan Tidak membazir di dalam perbelanjaan pejabat Bersifat pemaaf di dalam pergaulan Boleh menerima teguran Berlaku adil dalam semua tindakan Menepati janji Sedia menerima cadangan dan nasihat Jujur dan ikhlas Merendah diri Bijaksana dalam membuat pertimbangan Bermaruah dan berhemah tinggi Berjimat cermat Cermat dalam kata-kata Tidak memperagakan kemewahan Mesra dalam pergaulan Senang didampingi oleh semua pihak

vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. 8.

tekun berdisiplin bekerjasama berbudi mulia bersyukur jujr baik hati rajin menepati masa

Huraikan pengertian tiga daripada nilai-nilai berikut : a. b. c. d. a. Amanah Bermakna boleh dipercayai sama ada menjalankan tugas ataupun menyimpan rahsia. Seseorang yang mempunyai nilai ini tidak akan menyeleweng dari tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Setiap urusan yang dipertanggungjawabkan akan ditunaikan serta dilaksanakan sebaik mungkin. Nilai amanah ini akan membentuk perilaku individu yang mulia. Sebagai manusia kita hendaklah menunaikan amanah kepada Tuhan ,negara,organisasi,masyarakat,keluarga dan diri sendiri. amanah bekerjasama berdisiplin bertaggubgjawab

Amalan negative : 7. Menonjol-nonjolkan diri Bercakap dengan menggunakan perkataan bombastic Mengada-ngada Sombong dan meninggi diri Menyukarkan persoalan yang mudah Memperbesarkan perkara kecil Kedekut atau berlebihan dalam memenuhi keperluan organisasi Berlebihan dalam mengampu ketua Memperagakan kemewahan dan kedudukan Kerap menghias diri di pejabat Membazir dan merosakkan harta benda kerajaan Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal.

b.

Bekerjasama Kita masing-masing memerlukan dan diperlu antara satu sama lain. Kerjasama yang diperlukan ini ialah kerjasama antara angota-anggota kerajaan di semua peringkat, semua perkhidmatan dan semua Kementerian.kerjasama juga penting antara sector awam dan sector swasta

c. Huraikan lima nilai-nilai peribadi asas yang perlu diamalkan atau dihayati oleh seseorang anggota perkhidmatan awam dalam menjalankan tugastugas sehariannya. Jawapan: Nilai-nilai yang perlu dihayati oleh pegawai-pegawai kerajaan ialah i. ii. iii. iv. v. adil amanah bertanggungjawab ikhlas dedikasi d.

berdisiplin akur dan patuh kepada semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan dan tugas yang dijalankan. Patuh kepada perintah, rajin serta sentiasa berusaha mencari kemajuan dan kejayaan

bertanggungjawab bermakna kewajipan yang perlu dilaksanakan atau disempurnakan. Segala akibat dari tindakan serta perbuatannya akan dipertanggungjawaqbkan olehnya. Akauntabiliti adalah merupakan antara cirri utama nilai

bertanggungjawab. Seseorang yang bertanggungjawab sentiasa sanggup dirinya dinilai dan diperiksa. 9. Nyatakan sebab-sebab mengapa etika perkhidmatan awam diwujudkan dan berikan tujuh amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah agensi kerajaan bagi melaksanakan etika tersebut. Jawapan: a. sebab-sebab etika perkhidmatan awam diwujudkan Permintaan rakyat ke atas perkhidmatan awam terus meningkat dan mereka mahukan satu pentadbiran yang dapat memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan Adanya tuduhan bahawa terdapat penyelewengan di dalam perlaksanaan dasar-dasar kerajaan Kerajaan berazam untuk meninggikan lagi mutu kecekapan dan prestasi perkhidmatan awam Disebabkan factor-faktor luar seperti kemorosotan ekonomi, ancaman keselamatan kepada rantau ini dan kemunculan gejala-gejala social yang kurang sihat.

i.

menghargai masa setiap kakitangan kerajaan haruslah berusaha kea rah penggunaan masa secara maksimum. Ini dapat dilakukan dengan cara mendisiplinkan diri dan menggunakan catatan penggunaan masa setiap hari. Tepat pada masa hendaklah dijadikan tabiat yang harus dimulakan, bisakan dan dikekalkan kerana ia merupakan maruah diri dan adanya rasa hormat pada orang lain.

ii.

keseronokan bekerja konsep kerja sebagai ibadat akan menimbulkan dedikasi,ketekunan,amanah,bertanggungjawab dan ikhlas kerja akan menyeronokkan jika seseorang berasa bangga dengan hasil kerjanya dan bersikap positif terhadap cabaran baru.

iii.

pengaruh teladan sifat merendah diri memerlukan kekuatan peribadi dan kebijaksanaan. Ketua yang mempunyai sifat ini dihormati pejerjanya dan lebih mudah mengawal organisasi ketua yang tegas tetapi adil lebih senang meningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi serta lebih mudah dicontohi.

b.

amalan-amalan yang boleh dilaksanakan pemberian penghargaan mengadakan dialog serta perbincangan untuk menerangkan cara perlaksanaan etika perkhidmatan awam menubuhkan jawatankuasa kelab sukan kebajikan dan social mengeluarkan berita jabatan mengadakan majlis jamuan minum the dan sebagainya menganjurkan majlis syarahan / ceramah agama memberi kakitangan kursus / latihan mengadakan pertandingan pejabat terbersih mengadakan lawatan mengejut untuk menaksir perjalanan kerja-kerja pejabat menyediakan manual kerja penyediaan buku panduan mewujudkan perpustakaan jabatan

iv.

kewajipan menjalankan tugas sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan tekun dan sabar dalam menjalankan tugas dan boleh diharap untuk menyempurnakan tugas.

11.

Huraikan lima nilai-nilai profesionalisme yang semestinya ada pada kakitangan Perkhidmatan Awam

Jawapan Nilai-nilai Profesionalisme 1. Berilmu Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencukupi. Setiap anggota sentiasa berusaha untuk meningkatkan kebolehan dan kemahiran sedia ada. Kreatif dan inovatif Menggalakkan penyertaan yang lebih gigih oleh anggota organisasi untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam organisasi. 3. Integriti

10.

Berikut adalah di antara etika perkhidmatan yang terkandung di dalam tonggak 12 yang menjadi teras kepada kakitangan kerajaan bagi meningkatkan prestasi masing-masing: i. ii. iii. iv. menghargai masa keseronokan bekerja pengaruh teladan kewajipan menjalankan tugas 2.

Jawapan:

Dikaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur, kebolehpercayaan. Sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Sebarang tugas dilaksanakan dengan penuh ketelusan hati Mengguna kuasa dengan adil dan saksama.

10.

4.

Akauntabiliti Tanggungjawab melaksanakan tugas Memastikan pencapaian objektif dan matlamat tugas-tugas tersebut. Mengikut peraturan yang ditetapkan, undang-undang yang berkuatkuasa prosedur dan dan arahan. Perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat. Memastikan tidak ada pembaziran yang menjejaskan penggunaan sumbersunber awam. Berkecuali Tanpa membawa apa-apa bentuk tekanan luar berhubung dengan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan tugas awamnya. Bersedia dan berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan semua dasar , program dan aktiviti yang telah direncanakan oleh kerajaan. Tidak dibenarkan bergiat secara aktif mana-mana parti politik untuk mengelakkan kerajaan daripada menghadapi keadaan serba salah. Kepimpinan Memiliki ciri-ciri kepimpinan yang berkesan. Berupaya mendorong, merangsang, membangun serta mengembeling sepenuh tenaga, kepakaran dan peralatan yang ada bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Mempunyai wawasan yang jelas. Mampu memberi panduan, dengan sistematik dan berkesan. Pengurusan masa yang berkesan. Membuat keputusan yang berkesan. Bekerjasama Budaya antara jabatan/kementerian dalam melaksana tugas bagi mencapai objektif. Setiap anggota tidak mungkin dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan secara bersendirian. Kerjasama perlu pada semua peringkat dan antara sektor. Berorientasikan pelanggan Bersedia memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholder. Berfikiran terbuka dan bersedia mendengar pandangan pelanggan. Sentiasa mendampingi pelanggan bagi mendapatkan idea-idea baru bagi meningkatkan prestasi dan mutu kerja. Sentiasa responsif dan proaktif. Pengurusan Diri Menjaga imej diri dari segi pakaian, tutur kata, gerak-geri, budi bahasa dan kesihatan diri. Personaliti yang baik. Tidak sombong, setia kawan, arif tentang perilaku dan cara bergaul, berdisiplin, berbudi bahasa dan berhemah tinggi.

Kemajuan diri Sentiasa mencari peluang bagi meningkatkan kebolehan diri. Melaksanakan tugas dengan cemerlang. Sentiasa meningkatkan tahap kebolehan dan kecekapan dalam bidang yang diceburi. Sentiasa menyalakan semangat ingin tahu, mempunyai fikiran yang rasional dan saintifik serta semangat ingin berbakti bagi menyelesaikan masalah kerja dan masyarakat.

12. Sepuluh nilai murni dalam Perkhidmatan Awam bertujuan untuk membimbing anggotaanggota ke arah melaksanakan tugasnya dengan cemerlang. (Nilai Etika PA) INTAN 1999 Sebagai anggota Perkhidmatan Awam , sejauh manakah nilai-nilai murni itu mempengaruhi komitmen anda bagi meningkatkan mutu perkhidmatan dalam organisasi. Jawapan: Adil dalam perlantikan Individu layak dan berkebolehan sahaja dilantik ke dalam satu-satu jawatan Pekerja yang benar-benar memenuhi syarat dan dinilai dari perspektif yang adil sahaja disahkan dalam jawatan Pekerja-pekerja yang layak dan berkemampuan sahaja dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan

5.

6.

Amanah dalam menjalankan tugas Bermakna boleh dipercayai sama ada menjalankan tugas ataupun menyimpan rahsia. Seseorang yang mempunyai nilai ini tidak akan menyeleweng dari tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Setiap urusan yang dipertanggungjawabkan akan ditunaikan serta dilaksanakan sebaik mungkin. Nilai amanah ini akan membentuk perilaku individu yang mulia. Sebagai manusia kita hendaklah menunaikan amanah kepada tuhan ,negara,organisasi,masyarakat,keluarga dan diri sendiri.

7.

8.

Bertanggungjawab dalam perkhidmatan awam bermakna kewajipan yang perlu dilaksanakan atau disempurnakan. Segala akibat dari tindakan serta perbuatannya akan dipertanggungjawabkan individu. Akauntabiliti adalah merupakan antara ciri utama nilai bertanggungjawab. Seseorang yang bertanggungjawab sentiasa bersedia dinilai dan diperiksa.

9.

Ikhlas dalam perkhidmatan awam

Tidak menunjuk-nunjuk dalam menjalankan tugas kepada pegawaipegawai atasannya Tidak memilih sesuatu tugas tertentu untuk dilasanakan umpamanya tidak mengutamakan tugas yang ada hubungan dengan kenaikan pangkat malah tidak mengetepikan tugas yang kurang berhubung dengan kenaikan pangkat atau ganjaran.

11. Huraikan

a) b)

Dedikasi dalam perkhidmatan awam Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankna tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan . Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama,bangsa dan negara Jawapan

Terangkan kepentingan nilai dan etika dlm perkhidmatan awam Jelaskan maksud dan pemakaian dua (2) nilai utama berikut dlm perkhidmatan awam 1. Taat setia 2. Berkecuali

Tekun dalam perkhidmatan awam Mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan diri supaya hasil kerjanya benar-benar sempurna Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan untuk kemajuan negara Dapat meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti ke tahap yang cemerlang

Berdisiplin dalam perkhidmatan awam akur dan patuh kepada semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perkhidmatan dan tugas yang dijalankan. Patuh kepada perintah, rajin serta sentiasa berusaha mencari kemajuan dan kejayaan

Bekerjasama dalam perkhidmatan awam Kita masing-masing saling memerlukan antara satu sama lain. Kerjasama yang diperlukan ini ialah kerjasama antara angotaanggota kerajaan di semua peringkat, semua perkhidmatan dan semua kementerian.Kerjasama juga penting antara sektor awam dan sector swasta

Kepentingan Nilai dan etika dlm perkhidmatan awam Nilai dan etiika menentukan arah dan memberikan makna kpd pemikiran, tindakan dan t/laku anggota perkhidmatan awam bagi memenuhi t/jawab dan amanah sbg pekerja Nilai dan etiika memberi penyatuan dan penyelarasan antara anggota perkhidmatan awam sbg institusi utama yg membuat sumbangan kpd pembangunan tamadun masyarakat Nilai dan etiika perkhidmatan awam merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota perkhidmatan berkhidmat dgn ikhlas dan berkesan Taat Setia Taat setia kpd raja,negara dan kerajaan adalah nilai yg penting perlu diamalkan dan dihayati Peraturan pegawai awam kelakuan dan tatatertib 1993 mengkhendaki pegawai pada setiap masa dan waktu menumpukan taat setianya yg tak berbelah bahagi kpd YDPA, negara dan kerajaan Rukun negara menghendaki setiap pegawai mendukung prinsip kesetiaan kpd raja dan negara Bagi menentukan nilai ini dipatuhi, setiap anggotanya dikehendaki mematuhi tatakelakuan serta ikrar yang termaktub dlm beberapa peruntukan yg berkenaan. Berkecuali Anggota perkhidmatan awam dikehendaki melaksanakan tugas tanpa membawa apa2 bentuk pengaruh atau tekanan luar berhubung dgn sesuatu tuntutan yg berkaitan dgn tugas awam. Mereka tidak dibenarkan menyertai secara aktif dlm mana2 parti politik utk mengelakkan kerajaan drp menghadapi keadaan serba salah Nilai ini termaktub dlm tatatertib 1993 dan surat pekeliling Bil 30 tahun 1974 12. Pegawai awam hendaklah sentiasa memiliki keperibadian unggul yg dizahirkan melalui sikap dan tatakelakuan yg berasaskan nilai2 murni. Bagi memastikan semua pegawai menghayati nilai2 tsb nyatakan dan huraikan perkara2 bkt:a) Mempunyai keazaman dan kegigihan b) Bersikap positif c) Mempunyai sifat keberanian dan sanggup menerima cabaran

Berbudi mulia dalam perkhidmatan awam Bertutur dengan lemah lembut tetapi tegas Memberi layanan dengan wajah yang manis dan bersopan santun Bertindak dengan kelakuan yang menyenangkan Bersedia membantu orang lain dengan tangan terbuka

Bersyukur dalam perkhidmatan awam Bekerja dengan tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan Patuh dan sabar menerima semua arahan Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan bangsa,agama dan negara.

Jawapan Mempunyai keazaman dan kegigihan Tidak berputus asa dan Sanggup berkorban masa dan tenaga bagi memastikan rancangan dan tugas dilaksanakan spt mana dijadualkan demi mencapai matlamat organisasi Berupaya menggunakan strategi dan kaedah lain yg bersesuaian melalui inisiatif sendiri spt mdptkan sokongan pihak2 ttu utk memastikan objektif organisasi tercapai 2.

iv. v. vi. vii.

keadaan pejabat upah atau gaji komunikasi dua hala personel life

Bersikap positif Mempunyai keyakinan dan percaya sesuatu perkara boleh dilaksanakan walaupun dlm suasana dan keadaan yg sukar Sentiasa percaya setiap isu atau masalah mempunyai jalan penyelesaian Sentiasa menganggap sesuatu yg negatif itu boleh diperbaiki atau diterjemahkan kpd sesuatu yg bernilai positif Mempunyai sifat keberanian dan sanggup menerima cabaran Boleh mengemukakan pandangan secara berani tetapi secara bertangungjawab dan berhemah Sanggup menerima cabaran utk memajukan diri dan organisasi Mempunyai semangat dan keupayaan utk melaksanakan tugas yg mencabar dan sanggup mengambil risiko dlm melaksanakannya PENGURUSAN AM

Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkan persekitaran kerja, persekitaran masyarakat dan persekitaran dalaman. Huraikan secara ringkas bagaimana meningkatkan mutu persekitaran tersebut. ( Atau soalan yang membawa jawapan yang sama adalah seperti berikut : Pihak pengurusan boleh mengambil tindakan untuk meningkatkan produktiviti melalui gaya pengurusan, persekitaran kerja,teknologi, bahan-bahan dan kelengkapan modal. Huraikan secara ringkas tindakan-tindakan tersebut )

Jawapan: a. i. ii. iii. b. i. ii. iii. iv. c. Gaya pengurusan mewujudkan wawasan dan objektif jabatan/pejabat serta meyebarkannya kepada kakitangan merancang dan menetapkan matlamat prestasi jabatan/pejabat dan kemudahannya mengukur pencapaian sebenar. Mewujudkan budaya kerja yang menekankan produktiviti Persekitaran kerja mewujudkan susunatur jabatan/pejabat yang sesuai dengan operasi kerja melengkapi pejabat dengan kemudahan asas menjaga kebersihan dan perhiasan di tempat kerja menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kakitangan Teknologi mengkaji proses-proses kerja yang dijalankan mengenalpasti aspek-aspek yang sesuai untuk dimekanisasikan. Bahan-bahan i. ii. iii. menjalankan pemeriksaan kualiti pada peringkat awal ke atas bahan-bahan input yang diperolehi daripada pembekal. Memberi Pendidikan kualiti kepada pembekal Mengamalkan system inventori yang baik untuk mengelakkan pemegangan stok yang berlebihan bagi bahan-bahan. sekarang untuk diautomasi atau

1.

Faktor dorongan adalah merupakan salah satu factor yang boleh mempengaruhi kecekapan dan mutu perkhidmatan awam. Huraikan tiga (3) factor galakan (motivator factor) dan tiga (3) factor penyelenggaraan(hygiene factor) sebagaimana yang dimaksudkan di bawah factor dorongan tersebut.

i.

d. Jawapan: Faktor-faktor galakan: i. ii. iii. iv. v. vi. pencapaian tugas pengiktirafan kemajuan kerjaya tanggungjawab status kerja kerja itu sendiri

e.

Kelengkapan modal i. ii. iii. menyelenggara kelengkapan modal mengikut jadual menentukan kelengkapan modal berada dalam persekitaran operasi yang baik. Merancang penggunaan kelengkapan supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum.

Faktor-faktor penyelenggaraan: i. ii. iii. penyeliaan rakan sejawat dan orang bawahan dasar organisasi jaminan kerja

3.

Seseorang pemimpin sama ada di peringkat jabatan atau mana-mana organisasi perlu memiliki sifat-sifat murni kepimpinan. Jelaskan sifat-sifat murni kepimpinan yang seharusnya dipunyai oleh seseorang pemimpin supaya dianggap pemimpin yang berwibawa. Jawapan:

b.

Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Ini boleh dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran. Memberi kesedaran kepada individu tentang pandangan Islam terhadap kepimpinan akan memberi kesan kepada diri individu itu sendiri.

c. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. pandai menggunakan kuasa tanpa menimbulkan syak wasangka di kalangan pekerja atau tidak gila kuasa. bersih,cekap dan amanah. Kerelaan untuk menghadapi risiko dan mencuba yang baru untuk kebaikan organisasi. Sikap hormat menghormati sambil mengambil berat dan bertanggungjawab. Sentiasa bertimbang rasa dan mengambil pendekatan penyertaan dalam pengurusan. Kerelaan berkongsi kuasa dengan pekerja-pekerja. Menyedari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Menyedari mengenai kemajuan diri sendiri dan kemajuan pekerjapekerja bawahan. Sentiasa berfikiran terbuka dan mengalu-alukan nilai-nilai positif di kalangan pekerja-pekerjanya. Mempunyai emosi seimbang dan pandai berjenaka. Sentiasa memberi teladan yang baik kepada pekerja-pekerja. Sentiasa bertenaga dan menggalakkan serta memberi dorongan kepada pekerja-pekerja. Sentiasa mengiktiraf dan menghargai setiap sumbangan pekerja. Sentiasa mewujudkan mutu kehidupan bekerja yang baik dan selesa. Tidak cuba sentiasa mengawal pekerja sehingga menimbulkan ketegangan. Sentiasa terbuka kepada kritikan yang membina Bertindak dengan tegas, sabar dan adil iaitu tidak pilih kasih.

Perubahan sikap dan nilai Ini boleh dilakukan melalui latihan kederiaan di mana seseorang itu diberi peluang untuk mengenal diri sendiri dan memberi peluang kepada orang lain untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dirinya sebagai pemimpin.

d.

Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahan Untuk menilai sama ada kepimpinan pegawai atasan itu berkesan atau disenangi, satu system maklumbalas perlu diadakan di mana pekerjapekerja bawahan diberi peluang untuk menilai prestasi pegawai atasan tanpa ada rasa dendam di kalangan yang dinilai.

e.

Pengalaman dan pusingan kerja. Tiap-tiap individu dalam jabatan hendaklah diberi peluang yang meluas untuk menjawat jawatan yang tanggungjawabnya mencabar. Ini boleh dilakukan dengan system pusingan kerja dan penglibatan mereka dalam Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).

xiii. xiv. xv. xvi.

f.

Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu. Individu perlu dipermajukan dengan memberi peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran atau menyediakan anugerah cemerlang,Hari Q sebagai menghargai sumbanagan mereka.

4.

Huraikan pendekatan-pendekatan berikut yang keberkesanan kepimpinan dalam sesebuah organisasi. a. b. c. d. e. f. Jawapan: Meningkatkan keberkesanan kepimpinan ialah a. Latihan kepimpinan Latihan kepimpinan Penerapan nilai-nilai murni kepimpinan Perubahan sikap dan nilai Maklumbalas dari pekerja-pekerja bawahan Pengalaman dan pusingan kerja. Kemajuan kerjaya dan kemajuan individu

dapat

meningkatkan

5.

Salah satu aspek dalam kemahiran berkomunikasi ialah kemahiran mendengar. Mengikut Thomas Gordon(1970) ,pendengaran yang aktif merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain meyelesaikan masalahnya. Jelaskan tanda-tanda pendengar yang kurang baik.

Jawapan: Tanda tanda kebiasaan pendengar yang kurang baik i. Beranggapan bahawa perkara yang diperbincangkan tidak menarik. Angapan daripada pendengar mengatakan bahawa perkara yang sedang dibincangkan itu tidak menarik adalah merupakan penghalang yang besar kepada pendengar yang berkesan. Mengkritik penyampaian penceramah Satu lagi kebiasaan seseorang yang tidak berminat ialah dengan cara mengkritik penyampaian penceramah. Kritikan adakalanya juga menyentuh kualiti bantuan alat pandang dengar. Mendengar secara memilih

ii. Setiap individu yang baru menganggotai sesebuah jabatan perlu diberi kursus orientasi supaya mereka memahami akan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Latihan kerohanian perlu diberi penekanan dan diadakan dari masa ke semasa. iii.

iii. Mendengar secara memilih sesuatu topic atau tajuk perbincangan yang diminta sahaja. Pendengar menapis maklumat-maklumat. iv. iv. Mencelah Pendengar yang kerap mencelah menunjukkan bahawa ia adalah seoraang pendengar yang kurang baik. Keadaan ini berlaku kerana pada hakikatnya kita boleh berfikir lebih pantas dari bercakap. Jadi pendengar cuba membuat andaian. v. Mimpi di siang hari Mimipi di siang hari menunjukkan bahawa seseorang itu adalah seorang pendengar yang kurang baik. Pada hakikatnya memang sukar untuk memikirkan dua perkara dalam satu masa yang sama. Oleh itu pendengar yang sedang bermimpi di siang hari akan menumpukan pemikirannya kepada perkara-perkara yang sedang difikirkannya, sedang dibuai mimpi, dan tidak kepada perkara yang didengar. vi. Gangguan luar. Gangguan ini boleh berupa kerusi yang tidak selesa, kebisingan, panas atau sejuk yang keterlaluan. Pendengar yang baik akan dapat mengatasi gangguan ini, sebaliknya seseorang pendengar yang kurang baik akan membiarkan gangguan-gangguan itu menguasainya dan tidak memusatkan pendengarannya kepada perbincangan. vii. Mengelakkan perkara yang susah dan teknikal. Apabila seseorang itu cuba mengelak untuk memahami perkara-perkara yang susah dan teknikal, ini menunjukkan bahawa ia seorang pendengar yang kurang baik. c. viii. Tertidur Pendengar yang tertidur menunjukkan bahawa ia tidak berupaya mendengar dengan baik. Pendengar yang aktif memerlukan tidur yang cukup sebelumnya. Inilah suatu kenyataan yang sering dikebelakangkan oleh pendengar yang kurang baik. Keletihan juga akan mengakibatkan kurang tumpuan. d. 6. Nyatakan mengapakah perancangan dan kawalan perlu bagi sesuatu organisasi mencapai objektifnya. Jawapan: e. a. i. ii. Perancangan untuk memastikan keberkesanan dengan memilih tindakan-tindakan yang terbaik untuk mencapai objektif sumber-sumber yang terhad manusia,wang,bahan mentah,mesin dan tanah dan membuat perancangan yang bijak untuk mengelakkan pembaziran. b. i. ii. iii. iv.

Untuk mengurus perubahan persekitaran yang tidak menentu.Ini mendesak pengurus menjangkakan perubahan dan bagaimana hendak menyesuai denganya. Untuk memudahkan kawalan. Perancangan dan kawalan saling berkait rapat. Kawalan akauntabiliti untuk memastikan objektif organisasi tercapai. manusia membuat kesilapan. Kawal untuk pastikan apa yang sedang berlaku. Berlakunya banyak perubahan di dalam dan di luar organisasi semasa perlaksanaan tindakan. Mengelak berlakunya pembaziran sumber.

7.

Pengaruh yang dipunyai oleh seseorang itu pada kebiasaannya dikaitkan dengan Kuasa(Power) yang dimilikinya dan tanpa kuasa seseorang itu tidak mempunyai kemampuan atau kurang berkesan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu ke arah pencapaian matlamat. Huraikan jenis-jenis kuasa yang dimiliki oleh seseorang individu itu. a. Kuasa yang sah (Legitimate Power) i. Kuasa yang diperolehi melalui proses perundangan ii. Melalui pengundian iii. Dilantik memenuhi sesuatu jawatan atau kedudukan iv. Tidak kekal kerana ianya boleh diambil semula jika individu tidak menggunakannya dengan bijaksana b. Kuasa Ganjaran (Reward Power) i. Individu yang mempunyai kuasa ini mampu memberi ganjaran atau hadiah atau wang ringgit ii. Pengiktirafan kpd individu lain iii. Dikaitkan dengan kuasa legitimate yang dipunyai oleh seseorang Kuasa Paksaan (Coercive Power) i. Membolehkan seseorang memberi ganjaran dan hukuman ii. Berkaitrapat dengan kedudukan dan kuasa yang sah iii. Boleh menyekat daripada memberi ganjaran atau perakuan yang baik adalah dilihat sebagai penggunaan kuasa paksaan iv. Sukar mendapat sokongan yang ikhlas daripada individu lain v. Sentiasa di takuti dan sentiasa dijauhi vi. Beliau merasa terasing dan tidak disegani Kuasa Maklumat (Information Power) i. Apb seseorang mempunyai maklumat penting dan maklumat ini adalah diperlukan oleh pihak tertentu bagi melaksanakan tugas ii. Beliau juga dianggap sebagai orang yang berkuasa iii. Menyembunyi atau berkongsi maklumat akan memberi kesan kepada organisasi Kuasa Hubungan (Connection Power) i. Individu dianggap berkuasa dengan melihat kebolehan beliau berhubung dan dengan siapakah dia membuat perhubungan ii. Dengan kedudukan yang tinggi, peluang untuk membuat perhubungan dengan individu lain yang berkuasa akan menyebabkan seseorang itu boleh mempengaruhi orang lain Kuasa Rujukan (Referent Power)

f.

g.

Seseorang dijadikan rujukan oleh individu yang lain untuk mempengaruhi orang lain bagi melaksanakan tugas ii. Individu yang mempunyai kuasa rujukan adalah merupakan seorang yang mempunyai nilai moral yang tinggi keperibadian yang mulia dan sentiasa menjadi sumber inspirasi kepada yang lain Kuasa Kepakaran (Expert power) i. Dengan ilmu pengetahuan, kemahiran, latihan serta pengalaman, seseorang individu mampu mempengaruhi orang lain. ii. Kepakaran seseorang dalam bidang yang tertentu adalah sangat penting dari segi pembangunan fizikal seperti pembinaan iii. Kepakaran dalam bidang keagamaan akan dapat mempengaruhi seseorang kearah jalan yang baik. 9.

i.

iii. iv. v. vi. vii.

viii.

mengesahkan jawatan pekerja2 yang telah layak dan memenuhi syarat2 yg ditetapkan sahaja mengetahui dengan jelas tugas2 yg dijalankan oleh pekerja2 bawahannya sebelum membuat penilaian prestasi dengan adil pekerja yg berkelayakan sahaja dipertimbangkan kenaikan pangkat, memangku, kursus dan angerah khidmat cemerlang. Tidak memilih pekerja2 yg rapat dengannya sahaja utk sesuatu anugerah/penilaian prestasi yg tinggi Tidak mengabaikan pengambilan tindakan tatatertib kpd pekerja2 yang sengaja melanggar peraturan dikalangan yang rapat dengannya dan sebaliknya Tidak hanya menaikkan pangkat pekerja bawahannya yg sealiran dengannya sahaja.

8.

En. Rizal telah dilantik sbg seorang ketua pengarah di sebuah jabatan kerajaan. a. Bagaimana dapat ditentukan bahawa beliau mempunyai sifat kepimpinan yang unggul b. Jelaskan ciri-ciri bahawa seorang KJ itu telah dpt memberikan kepimpinan yg berkesan c. Huraikan cara2 utk mengelakkan perbuatan pilih kasih dlm tindakan2 dikalangan pemimpin/ketua organisasi/jabatan

Kerajaan bertangungjawab membangunkan negara utk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dgn melaksanakan dasar dan rancangan yg cekap dan berkesan. Usaha berterusan sentiasa sentiasa dijalankan bagi mengoptimumkan penggunaan segala sumber yg ada dan mencegah pembaziran serta penyalahgunaannya. Nyata dan huraikan tumpuan dan keutamaan khusus yg harus dibuat oleh KJ Jawapan

Jawapan a. sifat kepimpinan yang unggul i) tidak menggunakan kuasa yg ada padanya sewenang2nya tanpa memikirkan akibatnya ii) menggunakan kuasa yg ada utk meningkatkan prestasi, produktiviti dan reputasi jabatannya iii) dpt mendorong pekerja bawahan meningkatkan prestasi dan produktiviti mereka iv) memiliki penampilan diri sbg pemimpin yg dihormati dan bukan ditakuti v) bertindak adil, bijaksana, tegas, berani, bertangung jawab , sabar dan baik hati vi) dpt mengembelingkan sumber2 manusia di organisasinya ke arah mencapai objektifnya vii) dpt memberikan teladan yg baik kpd org bawahannya.

Setiap KJ adalah dikehendaki mentadbir agensi dgn cekap dan berkesan dgn memberi tumpuan kpd Menyedia dan mempamerkan visi, misi, objektif, fungsi, slogan Q, piagam pelanggan dan carta organisasi peringkat jabatan, bahagian, cawangan sehingga ke peringkat struktur yg lebih rendah mengikut kesesuaian Memastikan semua pegawai memahami dan menghayati Visi, misi, objektif, fungsi, slogan Q, piagam pelanggan jabatan dan tangung jawab pegawai terutama kpd anggota yg baru ditempatkan di jabatan itu. Menyediakan sasaran kerja tahunan dan memastikan setiap pegawai mempunyai SKT masing2 Memaklumkan kpd semua pegawai mengenai kepentingan pematuhan kpd peraturan2 berkaitan dengan pengurusan sumber manusia (spt urusan perkhidmatan, tatatertib dan kemajuan kerjaya) pengurusan kewangan dan peraturan2 lain yg berkuatkuasa dari masa ke semasa Mengutamakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di dalam pengurusan pejabat Menggalakkan hubungan yg sihat di antara pegawai dan menyediakan suasana kerja yg harmonis Menggunakan aplikasi psikologi dlm pengurusan sumber manusia Menyediakan dan melaksanakan program kualiti jabatan Mewujud dan memperkukuhkan mekanisme kerjasama antara sektor awam dan swasta PENGURUSAN INTEGRITI Anggota Perkhidmatan Awam hendaklah menghindarkan diri daripada memberi atau menerima suapan.

b)

ciri-ciri bahawa seorang KJ itu telah dpt memberikan kepimpinan yg berkesan matlamat organisasi dpt dicapai sepenuhnya dpt mewujudkan suasana harmoni dan tenteram dlm organisasi ke arah peningkatan kreativiti dan inovasi dlm jabatan iii. organisasi dipercayai oleh pelanggan,orang ramai dan pihak atasan iv. berjaya meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja2nya dgn program latihan berterusan v. dpt mengelakkan pertembungan kepentingan peribadi dengan tugas rasmi jabatan vi. sesuatu keputusan dibuat secara mesyuarah vii. dpt mewujudkan k/sama dan kerja berpasukan dlm organisasi cara2 utk mengelakkan perbuatan pilih kasih dlm tindakan2 dikalangan pemimpin/ketua organisasi/jabatan i. bersikap adil dlm semua tindakan dan keputusan ii. memilih individu yg benar2 layak dan berkebolehanbagi sesuatu jawatan i. ii.

c)

10

Nyatakan takrifan suapan. Jawapan : Takrifan suapan bermaksud a. wang,derma,alang,pinjaman,fee,hadiah,cagaran berharga harta atau kepentingan mengenai harta,iaitu apa-apa jenis harta sama ada alih atau tak alih, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. Apa-apa jawatan ,kebesaran,pekerjaan,kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat Apa-apa bayaran,pelepasan,penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman,obligasi atau liability lain,sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya Apa-apa jenis balasan berharga,apa-apa diskaun,komisen,rebat,bonus,potongan atau peratusan. Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain, seperti perlindungan daripada apa-apa penalty atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikuatiri atau daripada apa-apa tindakan atau prosiding yang bersifat tatatertib , sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apaapa kuasa atau kewajipan rasmi Apa-apa tawaran, akujanji atau janji sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberi suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f) terdahulu. PENGURUSAN KEWANGAN 1. Huraikan maksud Pembelian Runcit dan nyatakan apakah keslahan yang sering dilakukan oleh jabatan-jabatan yang membuat pembelian secara ini. Jawapan: a) Pembelian runcit ialah pembelian barang-barang di luar kontrak pusat yang melibatkan perbelanjaan tahunan tidak lebih daripada RM50,000.00 bagi mana-mana satu jenis benda atau satu kelas benda yang berkaitan boleh dibuat oleh Ketua Jabatan dengan membuat pesanan terus kepada pembekal pilihan. Kesalahan yang sering dilakukan dalam amalan perolehan di jabatanjabatan kerajaan yang dapat dikesan ialah memecah kecilkan jumlah pembelian dalam setahun atau menyalah tafsirkan kelas jenis benda dan membeli secara berasingan.

Jawapan: i. ii. iii. melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak polis tidak lewat dari dua hari dari tarikh kehilangan itu. Mendapatkan laporan penyiasatan polis Mengemukakan satu salinan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaaan atau pihak berkuasa kewangan negeri atau kedua-duanya mengikut mana yang berkenaan sesudah sahaja penyiasatan itu selesai atau 4 bulan dari tarikh kehilangan sekiranya penyiasatan belum selesai. Kenyataan dari pegawai yang terlibat hendaklah dilampirkan bersama tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengganti laporan atau pandangan Pegawai Pengawal Laporan akhir hendaklah dihantar oleh Pegawai Pengawal kepada akauntan negara, juruaudit negara dan wakil tempatan juruaudit negara dalam negeri itu.

b. c. d. e. f.

iv.

v.

3.

Encik Alwi dan Encik Arif ialah dua orang pegawai kanan kerajaan yang dilantik sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa berhubung dengan pelupusan barang-barang di jabatannya. a) Nyatakan cara-cara pelupusan terhadap barang-barang yang boleh disyorkan oleh Encik Alwi dan Encik Arif selaku Ahli Lembaga Pemeriksa Nyatakan barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa.

b)

g.

Jawapan: a) Barang-barang yang tidak boleh digunakan dan tidak ekonomik boleh disyorkan untuk dilupuskan oleh lembaga pemeriksa secara berikut: Jualan lelong Jualan melalui tender Secara tukar beli Pindah/hadiah(mengikut budi bicara pegawai pengawal) kepada manamana jabatan ,institusi atau pertubuhan di bawah kawalan atau anjuran kerajaan.(Pindahan yang disyorkan itu mestilah dirujukkan kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri untuk keputusan dan arahan sama ada penyelarasan mesti dibuat) Ditanam Kitar semula Dibakar di dalam tempat khas Lain-lain pelupusan yang sesuai bagi sesuatu barang yang berkenaan.

b)

b)

Barang-barang yang boleh dilupuskan oleh sesebuah jabatan tanpa melalui Lembaga Pemeriksa ialah: Nilai perolehan asal barang tersebut tidak melebihi RM 10,000.00 tiaptiap satu atau RM100,000.00 jumlah kesemuannya dan tidak boleh digunakan atau tidak ekonomik serta hanya boleh mendapatkan hasil jualan sisa sahaja.

2.

Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pegawai Pengawal apabila didapati kehilangan wang atau barang-barang awam di sesebuah jabatan dari peringkat awal hingga laporan dibuat.

11

4.

Barangan tersebut tidak bernilai untuk dijual, misalnya pinggan mangkuk pecah dan sebagainya. Barangan tersebut tidak boleh dijual disebabkan oleh dasar kerajaan atau keselamatan awam.

a)

Pemeriksaan mengejut itu hendaklah dilakukan tidak kurang dari sekali dalam enam bulan dan hasil pemeriksaan hendaklah direkod dalam buku pemeriksaan A.P 309 (b)

Nyatakan dua (2) prinsip asas yang akan digunakan dalam Belanjawan Negara dan apakah matlamat yang hendak dicapai dengan terlaksananya system yang digunapakai ini. Jawapan: a) b) Dua prinsip yang digunakan dalam Belanjawan Negara ialah Kuasa membuat keputusan diberikan seberapa praktikal yang boleh kepada beberapa peringkat bawahan Kuasa yang diberi mesti bersesuaian dengan prinsip akauntabiliti Dengan terlaksananya system ini beberapa matlamat dapat dicapai iaitu adalah diharapkan bahawa 6.

Butir-butir yang perlu ialah Tarikh dan masa pemeriksaan Nama pegawai yang wang tunai diperiksa Amaun wang yang diamanahkan kepadanya Perihal barang-barang berharga yang diamanahkan kepadanya Hasil pemeriksaan Tandatanngan dan jawatan pemeriksa b) Pengauditan dalaman adalah bertujuan bagi mengetahui sama ada acaraacara yang betul difahami dengan sepatutnya dan sentiasa diikuti oleh pegawai-pegawai yang bertanggungjawab di bawah kawalan Ketua Jabatan A.P 308.

Agensi pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dengan ketat. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana. Agensi pelaksana diberi kuasa yang lebih luas untuk mengurus program dan aktiviti mereka. Agensi pelaksanalah yang mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin akan timbul dan tindakan yang sewajarnya untuk diambil. Oleh itu kelewatan melaksanakan sesuatu program/aktiviti dapat dielakkan. Agensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program/aktiviti mereka. Ini adalah berasaskan kepada konsep let manager manage yang diberi kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/aktiviti/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program. Kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauhmana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugas mereka.

Semua wang hasil yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan sama ada dalam bentuk wang tunai,cek,kiriman pos dan lain-lain hendaklah dikeluarkan resit rasmi bagi mengakuterima wang yang diterima. Daftar dan senarai pungutan mestilah dibukukan oleh seorang anggota yang lain daripada kasyer. a) b) terangkan peraturan-peraturan biasa dalam mengeluarkan resit nyatakan keadaan di mana penyediaan resit rasmi boleh dilakukan oleh seorang anggota sahaja.

Jawapan: a)Resit rasmi mestilah dikeluarkan bagi mengaku terima wang yang diterima oleh sesebuah jabatan kerajaan. i. resit mestilah dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan jika pembayar hadir sendiri, resit itu diserahkan kepadanya. Jika diterima melalui pos atau penghantar, resit dihantar pada hari itu juga. Resit mestilah ditandatanngani dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang itu tetapi mestilah ditulis oleh seorang pegawai lain.

ii.

b)Resit resmi boleh dikeluarkan oleh seorang pegawai sahaja dalam keadaankeadaan berikut: i. ii. iii. iv. 7. resit dari skim bermesin ada digunakan bayaran tetap tercetak pada resit pungutan luar di mana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri seorang pegawai lain tidak ada, dengan kebenaran khusus dari akauntan negara/bendahari negeri. a) Apakah yang dimaksudkan dengan Belanjawan Negara b)Huraikan bagaimana belanjawan negara berfungsi sebagai penstabil ekonomi Jawapan: a) Belanjawan Negara ialah:

5.

Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab menyelia urusan kewangan pejabatnya dan membuat pemeriksaan mengejut ke atas peti besi wang tunai dalam jagaan seseorang pegawai yang diamanahkan di jabatannya. Di samping itu, Ketua Jabatan juga dari masa ke semasa perlu menjalankan pengauditan dalaman. a) Nyatakan kekerapan pemeriksaan mengejut perlu dilakukan dan butir-butir yang perlu dicatatkan ke dalam buku yang disimpan bagi maksud pemeriksaan mengejut tersebut. Jelaskan tujuan pengauditan dalaman dilaksanakan.

b) Jawapan:

12

b)

Satu pernyataan hasil dan perbelanjaan Alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara Melaksanakan dasar-dasar sosio ekonomi negara

ii.

Hasil-hasil bukan cukai Hasil bukan cukai ialah hasil yang dikutip dari perkhidmatanperkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat. Orang ramai akan dikenakan bayaran apabila mereka menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Kadar-kadar bayaran yang dikenakan adalah juga berasaskan peruntukan akta-akta mengenainya yang diluluskan oleh Parlimen Contoh-contohnya ialah lessen,bayaran pendaftaran,permit,perkhidmatan,perolehan dari jualan barangbarang,sewaan,denda dan sebagainya.

Fungsi Mengawal inflasi melalui subsidi barangan, subsidi harga(contoh:harga padi) Akta kawalan harga Mengurangkan pengangguran Meningkatkan guna tenaga (cth: membangunkan kawasan industri,membangun sector pertanian moden,menggalakkan industri kecil dan sederhana) Meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi (cth: galak pelaburan,pemotongan cukai,edar wang dalam negara dan elak beli barang import)

iii.

Terimaan-terimaan bukan hasil Terimaan bukan hasil pula ialah kutipan-kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta atau perundangan, tetapi lebih merupakan kutipan-kutipan dari punca-punca seperti; pulangan balik perbelanjaan terimaan untuk perkhidmatan bayaran-bayaran balik pemberian dan caruman jualan barang-barang

8.

Komponen utama Belanjawan Negara terbahagi kepada dua bidang utama iaitu Hasil Negara dan perbelanjaan negara. Jelaskan kategori-kategori hasil yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan mengikut jenisnya. Jawapan: Kategori-kategori hasil kerajaan persekutuan i. Hasil-hasil cukai iv.

a) b) c) d) e)

Hasil dari wilayah-wilayah persekutuan Hasil ini sama seperti hasil yang diterima oleh negeri-negeri lain tetapi oleh keranan wilayah-wilayah persekutuan adalah di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan maka hasil-hasil tersebut dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan

Hasil cukai ialah hasil-hasil yang dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan oleh Parlimen. Ia boleh didefinasikan sebagai satu bayaran wajib yang dikenakan ke atas urusniaga,pendapatan,perbelanjaan dan kekayaan. 9. Dua jenis iaitu Cukai langsung dan Cukai tak langsung Cukai langsung Cukai yang dikenakan secara terus ke atas pendapatan dan kekayaan mengikut akta-akta yang diluluskan. Cukai-cukai tersebut adalah seprti cukai pendapatan,cukai sewa filem,duti setem filem,duti harta pusaka,duti setem dan sebaqgainya. Kadar-kadar cukai yang dikenakan adalah berasaskan kadarkadar yang ditetapkan di dalam akta-akta yang berkaitan. Cukaicukai ini ditadbir dan dikutip oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jawapan:

Nyatakan cirri-ciri Perbelanjaan Tanggungan dan Perbelanjaan Perbekalan

Perbelanjaan Tanggungan i. ii. iii. iv. v. dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan perbelanjaan yang telah sedia diperuntukkan oleh perlembagaan dikenali dalam anggaran belanjawan dengan kod huruf T tidak perlu kepada kelulusan parlimen peruntukan bagi elaun-elaun Diraja,gaji hakim,gaji Ketua Audit Negara,perbelanjaan Suruhanjaya-suruhanjaya,bayaran-bayaran pencen,elaun bersara dan ganjaran termasuk dalam perbelanjaan tanggungan

Cukai tidak langsung Cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas individu.Cukai ini hanya dikenakan apabila seseorang individu membeli atau menggunakan sesuatu barangan atau perkhidmatan.Contohnya ialah duti eksport,duti eksais,cukai perkhidmatan dan sebagainya.

Perbelanjaan perbekalan i. ii. iii. semua jenis perbelanjaan yang dilakukan untuk tujuan membiayai kegiatan-kegiatan harian Kementerian/jabatan nombor kod biasanya ditunjukkan dengan huruf B dalam anggaran belanjawan tidak dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan oleh perlembagaan

13

iv. v.

kelulusan parlimen mesti diperolehi terlebih dahulu sebelum boleh diperuntukkan dan dibelanjakan peruntukan bagi emolument,perkhidmatan dan bekalan,asset,pembelian dan kenaan tetap serta perbelanjaanperbelanjaan lain yang berkaitan.

b)

tidak menarik 2 tahun sekali

Lembaga pemeriksa pula menjalankan tugas-tugas berikut: i. membuat pemeriksaan dan laporan terhadap loji,kelengkapan dan lain-lain harta awam yang dianggap tidak digunakan dan bernilai lagi. Mengesyorkan supaya barang-barang dilupuskan dengan cara: Jualan lelong Jualan tender Tukar beli Pindah/hadiah Dan lain-lain cara yang sesuai seperti tanam,bakar atau buang di laut.

10.

Di bawah arahan perbendaharaan terdapat empat (4) jenis panjar. Huraikan mengenai panjar-panjar tersebut. Jawapan: a) b) panjar gaji adalah pendahuluan bagi membayar gaji panjar seperduabelas adalah peruntukan wang tunai dalam Kumpulan Wang disatukan dan oleh itu tidak dipertanggungkan dalam akaun sebagai perbelanjaan muktamad dan hanya pembayaran yang sebenar sahaja dari panjar itu, dipertanggungkan wang tunai yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara atau Akauntan Negeri/Bendahari Negeri sebagai panjar hendaklah diakaun dibawah kepala panjar yang berasingan dalam akaun panjar diri atas nama pemegang panjar yang berkenaan yang mana hendaklah dijelaskan apabila panjar itu akhirnya diserah balik. Panjar unit adalah pendahuluan khas kepada pegawai penjaga sesuatu kumpulan pasukan Tentera dan Polis bagi membayar perbelanjaan semasa menjalan perkhidmatan. Paanjar Wang Runcit adalah sejumlah wang yang diberi kepada pegawai pengakaun untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungjawabkannya terlebih dahulu kepada sesuatu vot. Ia boleh juga digunakan bagi memberi pendahuluan wang tunai segera kepada pegawai-pegawai yang memerlukan wang untuk membayar belanja perjalanan.

ii.

12.

Huraikan keperluan-keperluan asas yang perlu diperkenalkan untuk melicinkan proses pengumpulan maklumat kos di dalam Sistem perakaunan Mikro. Jawapan: i. Pengenalpastian Output Output sesuatu agensi yang hendak dikoskan dikenalpasti terlebih dahulu. Output bolehlah ditakrifkan sebagai barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh agensi-agensi kerajaan. Sistem koding bagi output Koding perlulah diberikan kepada output mengikut keperluan jabatan untuk mengenalpasti output berkenaan. Kod yang dicadangkan boleh berbentuk numeric seperti 102 ataupun dalam bentuk alpha numeric seperti A12 dan sebagainya. Pengenalpastian aktiviti yang terlibat dalam mengeluarkan output Aktiviti proses ini adalah asas untuk mengenalpasti input yang digunakan dalam mengeluarkan output. Di samping itu, aktivit-aktiviti sokongan seperti perkhidmatan,personel dan lain-lain perlulah juga dikenalpasti. Pengenalpastian input Disenaraikan secara sistematik dengan menghubungkannya kepada aktiviti-aktiviti atau proses-proses yang berkenaan dan seterusnya kepada output yang dikeluarkan. Contoh-contoh input adalah bahanbahan, tenaga kerja dan lain-lain seperti kos penggunaan asset modal. Pengkodan input Input yang telah dikenalpasti perlu diberikan nombor kod tertentu. Ia adalah sebagai nombor rujukan bagi satu-satu elemen input untuk tujuan pegumpulan kos. Sistem penyimpanan rekod bagi input

c)

d)

ii.

11.

Nyatakan tugas-tugas yang dijalankan oleh ahli-ahli berikut: a) b) Jawapan: a) Pemverifikasi stok menjalankan tugas-tugas berikut: Pemverifikasi stok Lembaga pemeriksa

iii.

iv.

i. mengadakan lawatan mengejut dan membuat pemeriksaan ke atas hartabenda awam ii. mengira dan merekod baki stok fizikal borang-borang di hadapan penyelenggara stor dan membandingkan angkanya dengan kad kawalan. iii. menyediakan verifikasi stok dan mengemukakan kepada pegawai pengawal iv. menjalankan verifikasi barangan mengikut kelas barang seperti ditetapkan dalam Tatacara Pengurusan Stor (TPS) iaitu sangat menarik tidak kurang 2x seminggu menarik sekali setahun

v.

vi.

14

Daftar rekod-rekod berkaitan hendaklah kemaskini serta mengandungi maklumat-maklumat kewangan/penggunaan sumber-sumber dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pengeluaran output.

14.

a) Dalam peraturan kewangan kerajaan, setiap wang yang diterima oleh pegawai kerajaan hendaklah dikeluarkan resit. Resit itu pula hendaklah disediakan oleh seorang pegawai lain dan ditandatangani oleh pegawai yang menerima wang. Dalam keadaan manakah peraturan ini boleh dikecualikan. b) Encik Izat adalah seorang pemungut hasil. Pada suatu hari salah seorang Pembantu tabdbir di jabatannya telah melaporkan kepadanya bahawa beliau telah tersalah tulis tiga helai boring resit dan akibatnya ketiga-tiga boring resit berkenaan telah rosak. Apakah nasihat Encik Izat kepada Pembantu Tadbirnya mengenai perkara ini. Jawapan: a) resit dari skim bermesin ada digunakan bayaran tetap tercetak pada resit pungutan luar, dimana seorang pegawai terpaksa bekerja seorang diri seorang pegawai lain tidak ada, dan dengan kebenaran khusus dari akauntan negara/bandahari negeri. meminda resit adalah dilarang jika borang resit rosak dan tidak boleh dikeluarkan, ia tidak boleh dimusnahkan borang resit yang rosak itu dibatalkan dan disimpan beserta salinannya untuk diaudit.

vii.

Borang-borang baru Untuk mengkoskan output, boring-borang dan rekod-rekod perakaunan yang bersesuaian perlu digunakan untuk mengesan dan merekodkan kos-kos input yang digunakan untuk mengeluarkan output. Memperkemaskan pusat tanggungjawab/pusat kod Kod-kod tersebut hendaklah dikemaskan jika perlu untuk menggambarkan unit organisasi yang bertanggungjawab ke atas sesuatu aktiviti. Walaubagaimanapun, sekiranya terdapat bahagian/unit baru yang belum diberikan kod PTJ/PK, maka kod-kod berkenaan perlu diwujudkan terlebih dahulu. Latihan Untuk menentukan SPM berjalan dengan lancer, latihan berhubung dengan SPM perlu diberikan kepada semua personel yang terlibat dengan pelaksanaannya. Kemudahan computer mikro Untuk memudahkan penawanan dan pengumpulan maklumat, daftar dan rekod-rekod perlulah diselenggara melalui system berkomputer. Sistem berkomputer akan mengurangkan penggunaan boring, tenaga kerja dan mempercepatkan analisis dan penjanaan laporan-laporan. a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara berikut: i) Perbelanjaan Pembangunan ii) Perbelanjaan mengurus Nyatakan cirri-ciri yang terdapat di dalam perbelanjaan pembangunan

viii.

ix.

b)

x.

13.

b) Jawapan:

15. En A ialah KSU di salah sebuah kementerian. Diantara tangung jawab En A ialah Pegawai Pengawal kepada Kementerian tersebut disamping itu beliau juga mengawal perbelanjaan supaya Vot di bawah kawalannya tidak dilampaui serta menguruskan dengan sepatutnya wang awam yang dipungutnya, diterima atau dibelanjakan dan barang-barang awam yang diterima, disimpan atau dilupuskan dibawah kawalannya. a) Jelaskan tindakan yang perlu diambil oleh En A sekiranya mendapati vot perbelanjaan di bawah kawalannya dilampaui b) Adakah lampauan itu boleh dipertangungkan. Beri alasan. Jawapan a) selaku pegawai pengawal, En A mestilah melaporkannya dengan memberi huraian kepada ketua setiausaha perbendaharaan Boleh. Dengan menggunakan budibicaranya, Ketua Setiauaha Perbendaharaan boleh membenarkan hal itu dipertangungkan ke atas Akaun Kumpulan Wang Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) iaitu sesuatu pendahuluan atas nama jawatan En A sementara menanti keputusan tentang cara untuk menyelesaikannya.

a) Perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan modal yang biasanya tidak berulang dan merupakan perbelanjaan yang mempunyai keluaran yang berfaedah dalam jangka panjang. Perbelanjaan mengurus pula merupakan perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti seharian yang berulang dan berterusan atau boleh juga disebut sebagai perbelanjaan penggunaan. b) i. ii. iii. iv. v. Ciriciri perbelanjaan pembangunan ialah melibatkan jumlah modal (peruntukan) yang besar aliran wang (keluar dan masuk) berjangka panjang dibiayai dengan wang pinjaman yang besar jumlahnya memerlukan penyediaan dan penyenggaraan di masa akan datang seperti pembesaran,penggantian,pembaikan dan sebagainya. mempunyai implikasi aliran faedah dan kos kepada rakyat dan negara yang harus dipertimbangkan dengan teliti.

b)

16 a) Maksud pembelian sebut harga Satu kaedah perolehan baranan dan perkhidmatan mengikut perincian berikut i) perolehan barangan dan perkhidmatan yang bernilai antara 50 ribu 200 ribu

15

ii)

memperlawa sekurang-kurang 5 buah syarikat bertaraf bumiputera yang berdaftar dengan kem kewangan malaysia iv)

b) Jenis sebutharga i) ii) iii) Sebutharga bekalan perolehan lebih 50000 dan tak kurang 200 000 Sebutharga kerja perolehan lebih 20 000 dan tak kurang 200 000 Sebutharga perkhidmatan - perolehan lebih 50000 dan tak kurang 200 000

adalah berasaskan kepada konsep let manager manage yang memberi kuasa yang lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang melaksanakan program/projek untuk membuat keputusan berkaitan dengan program/projek mereka kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauh mana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan. Ini membolehkan pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibaliti untuk melaksanakan tugas mereka.

c) Keahlian jk sebutharga i) Dianggotai 3 orang ahli yang dilantik secara bertulis oleh pegawai pengawal iaitu iii) Pengerusi pemegang waran peruntukan atau mana-mana pegawai yang dilantik oleh pegawai pengawal d) Peranan pegawai sebut harga a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 16. a) b) Jawapan Dua prinsip asas dlm sistem Belanjawan Diubahsuai i) ii) Kuasa membuat keputusan diberi seberapa praktikal yg boleh kpd peringkat bawahan Kuasa yg diberi mesti bersesuaian dgn prinsip akauntabiliti B) Nyatakan Dua prinsip asas dlm sistem Belanjawan Diubahsuai Apakah matlamat yg hendak dicapai dgn terlaksananya sistem ini ? Emolumen termasuk gaji, upahan, elaun tetap, sumbangan berkanun untuk kakitangan (EPF/SOCSO), elaun lebih masa, elaun perumahan dan apa jua bentuk elaun lain yang diluluskan oleh kerajaan Jumlah emolumen itu hendaklah dipohon dalam tahun kewangan itu berdasarkan bilangan jawatan awam yang ada Menubuhkan jk sebutharga Menyenaraikan inden kerja Merahsiakan sebutharga Mengiklankan tawaran sebutharga kepada orang ramai Tempoh minimum iklan tersebut sekurang-kurangnya 7 hari dari tarikh iklan Memasukkan borang permohonan dalam peti dalam sebut harga Peti sebut harga dibuka oleh 3 ahli Menilai tawaran yang menguntungkan Menerima keputusan sebutharga, pesanan kerajaan dan inden kerja dikeluarkan kepada pembekal yang berjaya Menyediakan kontrak formal. 17. Jabatan tuan terlibat dengan projek pembangunan. Bagi melaksanakan projek tersebut, seramai 10 kakitangan yang terdiri daripada seorang Juruukur Bahan, Jurutera, Arkitek, lima orang juruteknik dan 2 orang pembantu tadbir telah dilantik secara sementara. a) Huraikan dengan perkataan anda sendiri definisi emolumen b) Terangkan bagaimana pihak tuan membayar emolumen mereka

Jawapan A) Definisi Emolumen Emolumen ialah gaji atau saraan yang dibayar bulanan melalui anggaran perbelanjaan mengurus di bilangan jawatan/senarai perjawatan telah diluluskan bagi program dan aktiviti.

Pembayaran emolumen Bagi gaji kakitangan sementara, pembayaran gaji/emolumen boleh dibenarkan melalui butiran lain daripada emolumen iaitu OS 29000 Gaji bagi 10 orang kakitangan yang melaksanakan projek pembangunan yang dilantik sementara, dibayar daripada peruntukan projek (peruntukan pembangunan). Jika khidmat mereka diperlukan lagi selepas projek siap, maka adalah wajar emolumen mereka dibayar melalui peruntukan belanja mengurus.

Matlamat dpt dicapai melalui sistem ini i) agensi pusat tidak perlu lagi mengawasi secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana dgn ketat. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kpd perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana agensi pelaksana diberi kuasa yg lebih luas utk mengurus program dan aktiviti mereka. Agensi genalpasti lebih awal masalah2 pelaksanaannya yg mungkin timbul dan tindakan sewajarnya diambil. Oleh itu, kelewatan melaksanakan ssesuatu program/aktiviti dapat dielakkan agensi pelaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program/aktiviti mereka. Ini

ii)

iii)

16

18. Sebagai seorang pegawai yang menguruskan tender, En. K perlu mengadakan publisiti bagi tender2 tersebut. Terangkan tujuan dan tatacara pengurusan publisiti sesuatu tender Jawapan

v.

vi. Apabila mempelawa tender, publisiti seluas2 nya hendaklah dibuat supaya pembekal yang bona fide berpeluang untuk menyertai tender dan dengan itu membolehkan kerajaan mendapatkan tawaran terbaik Tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang2 nya satu akhbar harian utama berbahasa Melayu. Walau bagaimanapun untuk tender a/bangsa sekurang2nya di dalam dua akhbar, dimana satu berbahsa Melayu dan satu berbahsa Inggeris. Walaupun publisiti meluas digalakkan bagi urusan tender, pertimbangan sewajarnya mengenai kos iklan hendaklah juga diambil kira. Sekiranya kontraktor yang berkelayakan dibawah satu2 bidang adalah diketahui tidak melebehi 5 konttraktor, iklan tidak perlu dibuat. Dalam hal demikian, kelulusan KSU perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Setelah mendapat kelulusan, pemberitahuan tender kepada kontraktor yang diluluskan hendaklah dihantar dengan surat berdaftar. PENILAIAN PRESTASI 1. Ketua jabatan bertanggungjawab memastikan penilaian prestasi dilaksanakan secara adil, saksama dan objektif supaya ganjaran yang diberi setimpal dengan prestasi anggota . Ketua jabatan juga menerusi penilaian prestasi, dapat mengenalpasti anggota yang memerlukan bimbingan dan latihan untuk memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi mereka. Bincangkan lima rancangan tindakan yang boleh dijalankan oleh ketua jabatan bagi mencapai matlamat ini. Jawapan: i. ii. iii. merangka rancangan kerja jabatan secara bersama dengan ketua bahagian untuk dilaksanakan oleh tiap-tiap bahagian selaras dengan strategi yang dipersetujui ; merangka rancangan kerja jabatan bersama dengan ketua bahagian dan unit; menetapkan ukuran piawaian (standard) bagi setiap aktiviti utama jabatan yang akan dijadikan asas pencapaian kerja bagi semua bahagian dan unit . Piawaian yang ditetapkan hendaklah munasabah serta boleh dicapai dan diukur; memastikan kerja yang dijalankan oleh ketua bahagian dan ketua unit mengikut jadual yang ditetapkan bagi keseluruhan jabatan dengan mengadakan system penyelarasan, pengawalan dan kajian semula yang senua; iii. 2.

vii.

menentukan supaya anggota yang bertanggungjawab sebagai Pegawai Penilaian Pertama dan Pegawai Penilaian Kedua di jabatan masing-masing menyediakan laporan penilaian prestasi anggota di bawah penyeliaan mereka menurut peraturan dan jadual yang ditetapkan; mengarahkan Pegawai Penialain Pertama dan Pegawai Penilaian Kedua yang akan bertukar , bersara atau meletak jawatan, menyediakan laporan penilaian prestasi di bawah penyeliaan mereka jika tempoh penyeliaan mereka itu tidak kurang daripada 6 bulan ; dan memastikan penilaian prestasi anggota yang dilantik pada penghujung tahun (selepas 1 Julai ) disediakan apabila tempoh sebenar perkhidmatan mereka genap 6 bulan

Sistem Penilaian Prestasi perkhidmatan awam telah menetapkan dua peringkat penilaian prestasi seseorang pegawai dinilai (PYD) iaitu pegawai yang diperlukan dalam menentukan PPP dan PPK ; Jawapan: Syarat-syarat tersebut ialah : i. ii. hendaklah ujud hubungan kerja dan penyeliaan di mana PYD bertanggungjawab secara langsung kepada PPP; gred hakiki PPP hendaklah lebih tinggi daripada gred hakiki PYD. Syarat ini boleh dikecualikan jika PPP dan PYD berada digred hakiki yang sama tetapi ujud hubungan kerja dan penyeliaan di mana PYD bertanggungjawab secara langsung kepada PPP; tempoh penyeliaan hendaklah tidak kurang daripada 6 bulan dalam sesuatu tahun penilaian. Sekiranya seseorang PYD itu berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjangnya, maka keduadua PPP yang terbabit dikehendaki menyediakan laporan prestasi yang PYD yang berkenaan; sekiranya tiada PPP yang layak menilai kerana tempoh penyediaannya kurang dari 6 bulan dalam tahun yang dinilai, maka penilaian hendaklah dibuat oleh anggota yang lebih tinggi yang terdekat yang mempunyai hubungan kerja dengan PYD; bagi PYD yang diselia oleh lebih daripada seorang PPP dalam tempoh yang berbeza-beza panjangnya dan tidak ada anggota kanan yang lain yang layak membuat penilaian , maka PPP yang paling lama tempoh penyeliaannya bolehlah membuat penilaian tersebut; sekiranya PPP telah bersara, meletak jawatan atau tidak dapat dikesan, maka laporan prestasi PYD hendaklah disediakan terus oleh PPK, dan tiada hubungan kekeluargaan terdekat samada melalui pertalian darah atau perkahwinan (suami, isteri, anak, adikberadik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu atau biras ) di antara PYD, PPP dan PPK.

iv.

v.

vi. vii.

iv.

17

iii. 3. Pegawai penilai adalah bertanggungjawab untuk menentukan supaya laporan dan penilaian disediakan bersifat adil dan saksama. Nyatakan lima pendekatan yang dapat menghasilkan penilaian prestasi yang adil dan saksama. Jawapan : Pendekatan-pendekatan tersebut adalah : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. penilaian hendaklah dibuat secara berterusan dan berdasarkan kepada pencapaian kerja sebenar sepanjang tahun penilaian hendaklah dibuat secara bebas tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahunsebelumnya penilaian hendaklah dibuat dengan keyakinan bahawa pegawai yang dinilai merupakan asset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari semasa ke semasa penilaian tidak dibuat secara tergesa-gesa atau dilakukan di saat akhir penilaian tidak dipengaruhi oleh factor yang boleh dianggap sebagai pilih kasih, berat sebelah ,syak wasangka penilaian tidak bersifat terlalu murah hati atau sebaliknya penilaian hendaklah tepat bukan memberi markah dalam lingkungan pertengahan sahaja tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negative, yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan seseorang anggota penilaian berdasarkan prosuder yang telah ditetapkan iv. v. vi. vii. b)

yang tinggal atau memiliki tanah atau menjalankan perniagaan di dalam kawasan tempatan yang dia mempunyai kuasa rasmi. Yang menjalankan perniagaan pemberian pinjaman wang Jika agregat hutang dan liability tidak melebihi 10 kali emolumennya Penghutang penghakiman Muflis / bangkrap Seseorang pegawai boleh meminjam wang daripada atau menjadi penjamin kepada mana-mana orang yang meminjam wang daripada bank, syarikat insuran, koperasi atau syarikat kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Bank dan institusi-institusi Kewangan 1989 atau menaggung hutang dengan cara memperolehi barangbarang melalui perjanjian sewa beli dengan syarat bahawa: bank,syarikat insuran,koperasi atau syarikat kewangan berlesen yang pegawai itu meminjam tidaklah secara langsung tertakluk kepada kuasa rasminya. Peminjaman itu tidak akan membawa kepada skandal awam atau tidak akan ditafsirkan bahawa pegawai itu telah menyalahgunakan kedudukan awamnya untuk faedah persendiriannya. Agregat hutangnya tidak menyebabbkan atau tidak mungkin menyebabkan pegawai itu berada dalam keterhutangan kewangan yang serius sebagaimana yang ditafsirkan di bawah peraturan 13 Puan Zarina ialah seorang pegawai kerajaan. Selaku seorang pegawai awam, beliau serta ahli keluarga layak menerima rawatan dan ubatubatan secara percuma daripada hospital atau klinik kerajaan. Walau bagaimanapun, jika mereka dimasukkan ke wad kerana menerima rawatan, mereka akan dikehendaki membayar bayaran wad kecuali dalam kes-kes tertentu. a) b) Nyatakan kes-kes di mana seorang Pegawai Awam akan dikecualikan daripada membayar bayaran wad Nyatakan mereka yang tergolong di dalam definisi keluarga seseorang pegawai awam seperti dalam Perintah Am Bab F

i. ii. iii.

2.

PERINTAH AM 1. Cik Ariana seorang Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Perdana Menteri ingin meminjam wang berjumlah RM50,000.00 daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Beliau juga telah menjadi penjamin kepada rakannya yang membeli rumah: a) b) Jelaskan tiga (3) keadaan yang menyebabkan seseorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin Nyatakan dua (2) syarat yang membolehkan seseorang pegawai awam dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin.

Jawapan: a) i. ii. iii. iv. Kes-kes di mana seseorang Pegawai Awam akan dikecualikan daripada membayar wad : penyakit tibi,kusta dan barah adalah percuma mengidap penyakit merebak seseorang pegawai yang jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat. Seseorang pegawai menerima kecederaan semasa menjalankan tugas rasminya di luar ibu pejabatnya apabila ia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital di luar ibu pejabat.

Jawapan: a) i. ii. Seseorang pegawai awam tidak dibolehkan menjadi peminjam atau penjamin atau dengan apa-apa cara meletakkan dirinya di bawah suatu obligasi kewangan kepada mana-mana orang: yang secara langsung atau tidak langsung tertakluk kepada kuasa rasminya yang dengannya pegawai itu ada atau mungkin ada urusan rasmi

18

b) i. ii. iii.

Mereka yang tergolong di dalam definisi Keluarga seorang Pegawai Awam seperti dalam Perintah Am Bab F bagi pegawai lelaki isteri dan anak-anaknya atau bagi pegawai perempuan suami dan anak-anaknya anak-anak yang berkelayakkan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai yang berumur di bawah 18 tahun atau sekiranya masih bersekolah di bawah umur 21 tahun anak-anak daif(kelemahan otak atau jasmani) tidak ada had umur anak tiri dan anak angkat yang diambil mengikut undangundang balu seorang pegawai selagi ia tidak berkahwin semula ibu bapa kandung / mengikut undang-undang pegawai berkenaan.

C)

Dengan Denda Atau Dengan Tiada Berdenda.Jelaskan Maksud Keduanya Ketua Jabatan Perlu Memperakukan Tempoh Perlanjutan 3 Bulan Sebelum Tamat Tempoh. Sila Nyatakan Perkara-Perkara Yang Perlu Terkandung Dalam Perakuan Itu. Jawapan: A) B) 3 Tahun Dengan Denda Penangguhan Pergerakan Gajinya Hilang Kekananannya

iv. v. vi. vii.

Dengan Tiada Berdenda Pegawai Itu Dibenarkan Menerima Pergerakan Gajinya Semasa Dalam Tempoh Percubaan Lanjutannya Itu Tidak Hilang Kekanannya C) 5. Perakuan Itu Mengandungi Sebab-Sebab Pegawai Itu Tidak Dapat Disahkan Sokongan Ketua Jabatan Mengapa Perlanjutan Perlu Diberi Kenyataan Perkhidmatan Yang Lengkap Senarai Peperiksaan Yang Pegawai Telah Lulus Atau Tidak Beserta Tarikh-Tarikhnya Sekali.

3. A) B)

Cik Maria Seorang Pegawai Perubatan Bercadang Bergiat Aktif Di Dalam Politik Nyatakan Samada Boleh Atau Tidak Beliau Mengambil Bahagian Aktif Dalam Aktiviti Politik Dengan Alasannya Sekali. Terangkan Lima Perkara Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Cik Maria Dan Pegawai Lain Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

JAWAPAN : A) B) 4. Tidak boleh kerana cik maria seorang pegawai dalam kumpulan p&p. Kum. P&p dilarang mengambil bahagian aktif dalam politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti. Aktiviti-aktiviti politik yang dimaksudkan ialah: Membuat apa-apa pernyataan awam secara lisan atau bertulis yang memberikan suatu pandangan yang berat sebelah atas isu parti-parti politik Menerbit atau mengedarkan buku,makalah atu risalah yang mengemukakan pandanganya tentang perkara kepartian Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada suatu pilihanraya umum Bertindak sebagai seorang agen pilihanraya atau agen tempat mengundi Masuk bertanding apa-apa jawatan dalam mana-mana parti Memegang apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik

a) Nyatakan tanggungjawab Ketua Jabatan apabila seseorang anggota dituduh melakukan kesalahan jenayah di mahkamah b)Nyatakan bentuk tindakan yang boleh diambil oleh Lembaga Tatatertib terhadap anggota telah ditangkap dan selepas mahkamah menjatuhkan hukuman bersalah terhadap anggota berkenaan. Jawapan : a) Tanggungjawab Ketua Jabatan (peraturan 28(3) Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan laporan daripada mahkamah seksyen yang mengandungi maklumat-maklumat berikut: pertuduhan atau pertuduhan-pertuduhan terhadap pegawa ii. jika ditangkaap,tarikh dan waktu pegawai ditangkap iii. sama ada pegawai itu dijamin; dan iv. apa-apa maklumat lain yang relevan Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Lembaga tatatertib untuk tindakan selanjutnya.Mengesyorkan kepada Lembaga TT jenis tindakan tt yang boleh diambil. b) Tindakan selepas beliau ditangkap i.

Seseorang Pegawai Yang Baru Dilantik Ke Dalam Perkhidmatan Awam Akan Dikenakan Tempoh Percubaan Sebelum Disahkan Dalam Perkhidmatannya. A) B) Berapa Lamakah Tempoh Percubaan Yang Dikenakan? Tempoh Percubaan Seseorang Pegawai Boleh Dilanjutkan

19

i. ii.

beliau boleh dikenakan sama ada perintah tahan kerja atau tidak dibayar emolument antara 50% hingga 100 % Tindakan selepas dijatuhkan hukuman Pegawai hendaklah digantung kerja dan dalam tempoh itu pegawai tidak berhak menerima emolument. B)

Alasan- Menurut Perintah Am Bab C,Ii, Seorang Pegawai Yang Tidak Dapat Mengambil Cuti Kerana Kepentingan Perkhidmatan Boleh Dibenarkan Mengumpul Baki Cuti Rehatnya Dalam Tempoh Dua Tahun Perkhidmatan Ke Tahun Ke Tiga. Oleh Kerana En. Sony Hanya Mengambil Cuti Sebanyak 15 Hari Tahun 1995 Bermakna Baki Cutinya Yang Dibawa Dari Tahun 1994 Sebnayak 5 Hari Lagi Terlupus Di Akhir 1996. Cuti Rehat En.Sony Bagi Tahun 1997 Hanyalah Cuti Rehat Yang Tidak Diambil Pada Tahun 1995 Sebanyak 30 Hari Dan Cuti Rehat Tahun 1996 Sebanyak 30 Hari. 65 Hari. Apabila En. Sony Genap 10 Tahun Berkhidmat Pada Tahun 1996 Kelayakan Cuti Rehatnya Berjumlah 35 Hari Seperti Di Dalam Perintah Am Bab C, 8(A) Terdapat 7 Jenis Hukuman Tatatertib Yang Boleh Dikenakan Terhadap Seseorang Penjawat Awam. Huraikan Tiga Persamaan Dan Tiga Perbezaan Antara Hukuman Tangguh Pergerakan Gaji Dengan Hukuman Turun Gaji

6.

Sebagai Pegawai Perkhidmatan Awam Anda Layak Menduduki Rumah Kerajaan Yang Disediakan Demi Kepentingan Tugas. A) Nyatakan Larangan-Larangan Yang Perlu Dipatuhi Semasa Mendiami Rumah Kerajaan B)Huraikan Tanggungjawab Anda Sebagai Penghuni Rumah Berkenaan

8.

Jawapan : A) Larangan-Larangan Yang Perlu Dipatuhi Menjadikannya Permis Perniagaan Meminda Rumah Tanpa Kebenaran Pengarah Jkr Negeri Meyewa Mana-Mana Bahagian Rumah Memelihara Binatang-Binatang Ternakan B) Tanggungjawab Sebagai Penghuni Rumah 7. Laporkan Kerosakan Laporkan Bila Memasuki Rumah Menjelaskan Semua Bil Air Dan Elektrik Laporkan Ketika Rumah Dikosongkan Membersih Kawasan,Potong Rumput Dan Sebagainya Menyerahkan Kunci Rumah Bila Keluar Rumah Serta Sijil Keluar Membayar Atas Kerosakan Yang Disengajakan

Jawapan : Persamaan Kedua-Dua Hukuman Ini Ialah: 1. Kedua-Dua Hukuman Ini Boleh Dikenakan Oleh Pihak Berkuasa Tatatertib Yang Berkenaan 2. Kedua-Dua Hukuman Ini Mengubah Tarikh Pergerakan Gaji 3. Dalam Tempoh Hukuman Ini Berkuatkuasa,Pegawai Berkenaan Tidak Berhak Menerima Pergerakan Gaji Perbezaan Kedua-Dua Hukuman Ini Ialah: Tangguhnpergerakan Gaji Turun Gaji Tarikh Kuatkuasa Pada Tarikh Ulang Tahun Tarikh Lembaga Tt Bersidang Atau Satu Kenaikan Gaji Selepas Tarikh Lembaga Tt Tarikh Ke Hadapan Yang Ditetapkan Membuat Keputusan Oleh Lembaga Tt Tempoh Kuatkuasa Ialah 3 Bulan,6 Bulan,9 Tempoh Antara 12 Bulan Hingga 36 Bulan Atau 12 Bulan Bulan Tidak Sesuai Dikenakan Kpd Mereka Yang Tidak Sesuai Dikenakan Kepada Mereka Telah Berada Di Matagaji Maksimum Yang Matagaji Berada Pada P1t1,P2t1 Dan P3t1

En Sony Seorang Pegawai Kerajaan Berkelayakan Mendapat Cuti Rehat Sebanyak 30 Hari Setahun. Atas Kepentingan Perkhidmatan Dia Tidak Dapat Menghabiskan Cuti Rehatnya Itu Bagi Tahun 1994 Sebanyak 20 Hari. Baki Cuti Tersebut Dibawa Ke Tahun 1995 Menjadikan Jumlah Cuti Rehatnya Bagi Tahun Tersebut Sebanyak 50 Hari. Bagaimanapun Pada Tahun 1995 Beliau Telah Mengambil Cuti Rehat Selama 15 Hari. Pada Tahun 1996 Beliau Langsung Tidak Mengambil Sebarang Cuti Rehat. A) B) Berapakah Jumlah Cuti Rehat En. Sony Yang Boleh Dibenarkan Untuk Dibawa Ke Tahun 1997? Berikan Alasan Sekiranya Pada Tahun 1996 Genap 10 Tahun En. Somy Dalam Perkhidmatan Kerajaan Berapakah Jumlah Cuti Rehat Beliau Yang Boleh Dibawa Ke Tahun 1997.

9.

Encik Amran Tompel Ialah Penguasa Kementerian Hal Ehwal Pengguna Yang Bertugas Di Ipoh. Gaji Beliau Sekarang Ialah Rm 2,340.00 Sebulan. Encik Amran Memiliki Sebuah Kereta Proton Waja (Sukatan Selinder 16oo Cc) Dan Beliau Selalu Menggunakan Keretanya Untuk Menjalankan Tugas-Tugas Rasmi Jabatan. A) B) Nyatakan Kelas Tuntutan Hitungan Kilometer Yang Beliau Layak Tuntut Ketika Mengejar Sebuah Kereta Yang Disyaki Membawa Cd Tiruan, Kereta Encik Amran Terbalik Dan Rosak Teruk. Adakah Encik Amran Boleh Membuat Tuntutan Bayaran Membaiki Keretanya ? Berikan Alasan Anda.

Jawapan: A) 60 Hari

Jawapan :

20

A) B)

Kelas A Tidak Boleh

Pegawai Boleh Menggunakan Kenderaan Sendiri Dengan Menuntut Mengikut Kelayakannya Apabila Mendapat Kebenaran Ketua Jabatan. En. Samy Tidak Layak Membuat Tuntutan Membaiki Kerosakan Kereta

Alasan- Perintah Am (B) 7, Seseorang Pegawai Yang Menggunakan Kenderaaannya Sendiri Untuk Menjalankan Tugas Lain Boleh Berbuat Demikian Atas Tanggungannya Sendiri. Kerajaan Tidak Bertanggungjawab Bagi Sebarang Kecederaan, Kerosakan,Kehilangan Atau Susut Nilai Kenderaan Akibat Kegunaan Untuk Urusan Kerajaan.

11.

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 4(2)f menyatakan bahawa seseorang penjawat awam tidak boleh tidak jujur. Jelaskan lima (5) contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kerajaan yang boleh dianggap sebagai melanggar tatakelakuanh ini. Jawapan: i. ii. iii. tidak melaporkan harta atau pelaburan yang dipunyai oleh isteri atau anaknya. Membuat tuntutan palsu Mengesahkan tuntutan bekerja lebihmasa yang tidak betul daripada seorang pekerja dengan tujuan untuk mendapat habuan daripada pekerja itu. Tidak melaporkan hutang piutangnya dengan tujuan untuk menipu Ketua Jabatan atau Lembaga Tatatertib berkenaan bagi menggambarkan betapa berat beban kerana hutang. Berdalih atau bercakap bohong dalam penyiasatan yang dijalankan terhadapnya/memberi kenyataan palsu/maklumat palsu Pura-pura sakit atau uzur/mc palsu/sijil sakit palsu Penyelewengan penyalahgunaan harta kerajaan/kuasa

10. En. Samy Seorang Pegawai Farmasi Di Hospital Teluk Intan Telah Menghadiri Satu Mesyuarat Di Kementerian Kesihatan Kuala Lumpur Selama 3 Hari. Dalam Tempoh Tersebut Beliau Menginap Di Hotel. Semasa Perjalanan Balik, Kereta Beliau Telah Mengalami Kerosakan Dan Beliau Terpaksa Membelanjakan Rm 200.00 Untuk Membaiki Keretanya Itu. A) B) C) Nyatakan Jenis-Jenis Elaun Yang Boleh Dituntut Oleh En. Samy Semasa Menjalankan Tugas Tersebut Nyatakan Syarat-Syarat Yang Membolehkan Beliau Menuntut Elaun Harian Serta Kadarnya Jelaskan Samada Beliau Boleh Menuntut Perbelanjaan Membaiki Keretanya Daripada Kerajaan.

iv. v. vi. vii. 12.

Jawapan : A) Elaun Yang Layak Dituntut: B) Elaun Perjalanan Elaun Sewa Hotel Elaun Makan Bayaran Pelbagai

En. Raju adalah seorang pegawai Pendidikan bergaji sebanyak RM1,428.00 sebulan. Baru-baru ini beliau telah membeli sebuah kereta terpakai berharga RM20,000.00(secara ansuran bulanan sebanyak RM280.00 sebulan). Setahun yang lalu beliau telah membeli sebuah rumah berharga RM90,000.00 melalui skim pinjaman kerajaan. Potongan bulanan bagi pinjaman ini ialah sebanyak RM500.00 sebulan (selama 25 tahun). Selain dari itu beliau ada juga membuat pinjaman dari syarikat kerjasama sebanyak RM3,000.00. Jumlah potongan semua hutangnya pada tiap-tiap bulan ialah RM800.00. a) b) Adakah pegawai ini dianggap sebagai berada dalam keadaan keterhutangan kewangan yang serius? Beri huraian Bagaimanakah seseorang penjawat awam itu boleh disifatkan sebagai berada dalam keadaan keterhutangan kewangan yang serius?

Syarat Tuntutan Elaun Harian Serta Kadarnya Jika Mesyuarat Hari Ketiga Tamat Awal Tengahari. Beliau Tak Layak Mendapat Elaun Makan Penuhnya Sebaliknya Boleh Menuntut Elaun Harian Kerana Jangkamasa Melebihi 8 Jam Tetapi Kurang 24 Jam Kadar Tuntutan Separuh Elaun Makan Kerajaan Tidak Bertanggungjawab Ke Atas Kerosakan Kenderaan Yang Dialami Semasa Menjalankan Tugas

Jawapan: a) Tidak Semua hutang-hutan ini adalah hutang bercagar

C)

21

b)

Hanya hutang-hutang dan liability yang tidak bercagar yang daripada 6 bulan emolument diambilkira Dia bukan seorang bankrap atau siberhutang hukuman

Jika jumlah semua hutang dan tanggungannya yang tidak bercagar lebih daripada jumlah sepuluh kali ganda emolument bulanannya pada satu-satu masa tertentu. Jika pegawai itu seorang siberhutang hukuman selagi hutang itu masih belum dijelaskan Jika pegawai itu seorang bangkrap atau pemakan gaji tidak berkemampuan

Seseorang Pegawai Didapati Masih Tidak Sihat Setelah Menghabiskan Semua Cuti-Cuti Sakitnya Seorang Pegawai Perubatan Berpendapat Bahawa Tiada Harapan Untuk Pegawai Menjadi Sihat Untuk Bertugas Tiap-Tiap Tahun Dalam Masa 3 Tahun Yang Berturut-Turut Pegawai Itu Telah Bercuti Sakit Sebanyak 45 Hari Atau Lebih Kesiuman Otak Atau Kesihatan Badan Pegawai Diragukan Pegawai Telah Tercedera Semasa Bertugas Pegawai Disahkan Mengidap Penyakit Tibi,Kusta Atau Barah Pegawai Atau Keluarganya Perlu Diperiksa Untuk Mendapatkan Rawatan Di Luar Negeri Kerana Tiada Rawatan Sedemikian Di Negeri Ini.

15. Pegawai kerajaan dan keluarga mereka yang jatuh sakit mendapat rawatan yang disediakan oleh pihak kerajaan atau swasta mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. a) b) nyatakan kelas wad dan kadar bayaran wad bagi keluarga pegawai. Jelaskan tafsiran keluarga pegawai yang layak menerima kemudahan rawatan pecuma selepas kematian pegawai.

13. Seorang Pegawai Kerajaan Adalah Dilarang Membuat Pekerjaan Luar Kecuali Mendapat Kebenaran Ketua Jabatannya. A) Nyatakan Jenis Pekerjaan Luar Yang Dimaksudkan B)Jelaskan Perkara-Perkara Yang Perlu Diambil Perhatian Oleh Seseorang Ketua Jabatan Semasa Menimbangkan Sesuatu Permohonan Patut Diberi Atau Tidak. Jawapan : Seseorang Pegawai Tidak Boleh; Mengambil Bahagian Secara Langsung Atau Tak Langsung Dalam Pengurusan Atau Perjalanan Apa-Apa Perusahaan Komersial,Pertanian Atau Perindustrian Mengusahakan Bagi Mendapatkan Upah Apa-Apa Kerja Bagi Mana-Mana Institusi,Syarikat,Firma Atau Individu Persendirian Sebagai Pakar,Memberi Apa-Apa Laporan Atau Keterangan Pakar,Samada Dengan Percuma Atau Dengan Mendapat Upah Bertugas Sebagai Seorang Wasi,Pentadbir Atau Penerima Ketua Jabatan Hendaklah Memastikan Kerja Luar Itu ; Tidak Dilaksanakan Semasa Waktu Pejabat Dan Semasa Pegawai Itu Dikehendaki Menjalankan Tugas Rasminya Tidak Akan Menjejaskan Reputasi Pegawai Itu Sebagai Pegawai Perkhidmatan Awam Tidak Bercanggah Dengan Kepentingan Jabatan Atau Tak Konsisten Dengan Kedudukan Pegawai Sebagai Penjawat Awam 14. Bersesuaian Dengan Perintah Am Bab C, Lembaga Perubatan Boleh Dipanggil Bagi Membuat Pemantauan Dan Laporan Terhadap Tahap Kesihatan Pegawai Awam. Jelaskan Kenapa Perlunya Lembaga Tersebut Demi Keutamaan Kebajikan Penjawat Awam Jawapan : Lembaga Perubatan Boleh Dipanggila Apabila:

Jawapan a) i) keluarga pegawai adalah berkelayakan untuk dimasukkan ke dalam wad yang sama seperti pegawai sendiri ii) iii) Atau Kelayakan dan bayaran wad keluarga pegawai Kelas Wad Kelas 1 : bilik seorang Kelas 1 : bilik berdua Kelas 1 : bilik bertiga atau lebih Kelas 2 Kelas 3 Bayaran sehari RM 10.00 RM 8.00 RM 6.00 RM 3.00 percuma kadar bayaran wad sama dengan kadar bayaran wad untuk pegawai sekiranya anak pegawai murid sekolah tidak melebehi tk 5, dikecualikan bayaran wad apb dimasukkan ke dalam kelas 2.

b) keluarga pegawai yang layak menerima rawatan percuma selepas kematian pegawai adalah : i. bagi pegawai lelaki, isteri/balu dan anak-anaknya. Bagi pegawai perempuan, suami/duda dan anak-anaknya ii. anak-anak yang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai iaitu yang berumur di bwh 18 tahun atau sekiranya masih bersekolah di bawah 21 tahun iii. anak-anak daif (kelemahan otak atau jasmani) tiada had umur iv. anak tiri

22

v. 16.

anak angkat yang diambil mengikut undang-undang

vi.

Seorang pegawai awam tidak boleh dengan apa-apa cara menyebabkan dirinya berada dalam Keterhutangan Kewanagn yang serius. a. Nyatakan apakah yang dimaksudkan Keterhutangan Kewangan yang serius b. Jelaskan 3 keadaan seorang pegawai dikatakan berada dalam keterhutangan yang serius, Bagi maksud peraturan ini 1. keadaan keterhutangan seseorang pegawai yang setelah diambilkira amaun hutang yang ditanggung olehnya telah sebenarnya menyebabkan kesusahan kewangan yang serius kepada nya. b) Seseorang pegawai disifatkan berada dalam keterhutangan yang serius jika 1. agreget hutang dan nilai tanggungan tidak bercagarnya pada bila-bila masa tertentu melebehi 10 kali emolumen bulanannya 2. dial iaah seorang penghutang kehakiman dan hutang penghakiman itu tidak dijelaskan dalam tempoh 1 bulan dari penerimaan perintah bermeteri penghakiman itu 3. dia ialah seorang bangkrap atau pemakan gaji tak solven. Mengikut mana-mana yang berkenaan, selain apa-apa penghakiman terhadapnya yang memihak kepada pegawai pemegang harta masih belum dijelaskan atau selagi tidak ada pembatalan penghukuman kebangkrapannya. Anda bertugas di Ibupejabat di Putrajaya telah diarahkan utk menghadiri kursus di Hotel JB selama 2 minggu. Pengangkutan telah disediakan tetapi anda tidak menaikinya atas kesibukan tugas. Sebaliknya pergi dengan kereta sendiri. Huraikan perkara2 penting yg perlu anda beri perhatian ketika menyediakan tuntutan perjalanan dan kemudahan yg berkaitan i. Perlu mendapat kelulusan KJ dan tidak layak menuntut elaun perjalanan kerana JB boleh dihubungi terus melalui k/terbang atau k/api (lebih 240 km) ii. Layak tuntut tambang gantian mengikut kadar tambang k/terbang atau k/api iii. Kelulusan kj haruslah dilampirkan dgn baucer tuntutan dan dokumen sokongan yg berkenaan iv. Tidak layak menuntut apa2 tambang atau bayaran tambahan yg bersabit dgn perjalanan k/t spt tambang dari rumah ke lapangan terbang dan lain2 lagi v. Tuntutan hendaklah dikemukakan tidak lewat drp 10 hb, bulan berikutnya a)

14.

Jawapan

Elaun perjalanan kenderaan hanya boleh dibenarkan dlm keadaan bkt :a) Jarak kurang 240 km b) Dikehendaki menjalankan tugas rasmi di beberapa tempat di sepanjang perjalanan c) Mustahak serta terpaksa membawa kenderaan sendiri atau terpaksa membawa pegawai lain dan juga peralatan kursus A) Seorang pegawai awam yg berhasrat utk meletak jawatan hendaklah mengemukakan notis bertulis dalam tempoh tertentu. Nyatakan tempoh tertentu bagi pegawai-pegawai berikut i. Seorang pegawai yg dilantik selain pelantikan tetap. Jika tempoh itu tidak diperuntukan dlm syarat perlantikkannya notisnya 30 hari sebelum peletakkan jawatan itu berkuatkuasa atau sebulan gaji sbg ganti notis ii. Seorag pegawai dlm tempoh percubaan. Notisnya ialah 30 hari sebelum peletekkan jawatan itu berkuatkuasa atau sebulan gaji sbg ganti notis iii. Seorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatannya Notisnya ialah 90 hari sebelum peletakkan jawatan itu berkuatkuasa atau sebulan gaji sbg ganti notis

c)

KJ boleh memendekkan notis peletakkan jawatan mana2 pegawai atas sebab2 tertentu. Nyatakan sebeb-sebab tersebut: a. b. c. d. Pegawai itu menyandang mana2 jawatan sesuatu pihak berkuasa berkanun , pihak berkuasa tempatan atau agensi lain yg diluluskan oleh KPPA Pegawai atau pasangan, anak atau ibu,bapa pegawai itu menghadapi masalah kesihatan Pegawai itu menghadiri kursus atau latihan yg diluluskan oleh pihak berkuasa yg berkenaan Apa2 sebab lain yg diluluskan oleh KPPA PKPA

13.

1.

Proses kerja . yang terdapat didalam manual prosuder kerja dan fail meja ialah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan mengikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Jelaskan kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripadanya. Jawapan: Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yang terdapat didalam MPK dan FM ialah; a. mengelakkan kesilapan operasi dan perundangan ketika menjalankan tugas

23

b. c. d. e. f. g. h. i.

memperlihatkan tindakan-tindakan lengkap yang perlu diambil semasa menjalanakan tugas membantu kerja penyeliaan memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila mengemaskinikan diperlukan mengurangkan arahan biasa yang berulang-ulang memendekkan masa latihan kepada pekerja-pekerja baru mengekalkan tahap kecekapan dan keberkesanan kerja seseorang pegawai memudah dan melicinkan urusan harian pejabat menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yang telah ditetapkan

d. e. f. g.

memberi kerjasama penuh kepada biro pengaduan awam, apabila siasatan terhadap aduan/kes dijalankan; mengambil tindakan-tindakan pembetulan untuk menyelesaikan aduan sepeti yang diputuskan oleh jawatankuasa tetap pengaduan awam; menemukakan laporan kemajuan mengenai tindakan-tindakan pembetulan yang diambil dari semasa ke semasa kepada biro pengaduan awam; menyimpan rekod mengenai semua aduan yang dirujuk oleh biro pengaduan awam dan aduan yang diterimanya secara langsung dengan mengandungi maklumat asas seperti tarikh aduan diterima,tarikh surat akuan dikeluarkan,kedudukan terkini sesuatu aduan,keputusan jawatankuasa dan tindakan pembetulan yang telah/sedang diambil.

2.

Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) merupakaan mekanisme bagi membolehkan mekanisme bagi membolehkan pekerja secara berkumpulan menyertai proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan. Jelaskan factor yang menyokong kejayaan pelaksanaannya. Jawapan:

4.

Nyatakan faedah-faedah yang boleh diperolehi oleh sesebuah agensi kerajaan dengan melaksanakan pemulihan perkhidmatan sebagaimana yang dijelaskan didalam panduan pelaksanaan system pemulihan perkhidmatan Jawapan: Faedah-faedah kepada agensi-agensi kerajaan

a.

b. c. d. e. f. g. h. i. 3.

sikap yang positif , kesungguhan dan komitmen dari pihak pengurusan atasan. Antaranya kesediaan pihak pengurusan untuk meluangkan masa dan tenaga dalam melaksanakan program. System latihan yang berkesan Sokongan dari semua peringkat Perwujudan sistrem pengiktirafan kepada ahli Kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan seperti alattulis, LCD,bilik perbincanagan dll Dimulakan dengan kerja secara kecil-kecilan dan dikekalkan secara berterusan Perkembangan perlu diketahui oleh semua pihak Kebolehan jawatankuasa pemandu bagi merancang,melaksana,menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan-perakuan Melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi poster,slogan dan risalah

a.

b. c.

d. e.

Jelaskan prosedur yang perlu diikuti oleh agensi kerajaan dalam mengendalikan aduan-aduan daripada orang ramai mengenai ketidakpuasan hati mereka terhadap perkhidmatan atau sebarang tindakan oleh agensi kerajaan. Jawapan: setiap Kementerian/jabatan/badan berkanun persekutuan /piahk berkuasa tempatan/agensi hendaklah memberi perhatian sewajarnya kepada semua pengaduan awam dan mengendalikannya secara berikut: a. mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu setelah menerima surat aduan daripada orang awam ataupun yang dirujuk oleh biro pengaduan awam; memberi jawapan dalam masa yang ditetapkan atau kepada pengadu berkenaan pengaduan yang diterimanya secara langsung ataupun daripada biro pengaduan awam; menghantar surat jawapan sementara yang mengandungi penjelasan mengenai sebab-sebab jawapan /ulasan tidak dapat diberi dalam jangkamasa yang ditetapkan dan memaklumkan juga jangkamasa jawapan ulasan akan diberikan;

f.

g.

memperkukuhkan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatanperkhidmatan sesebuah agensi seperti yang tersurat dalam piagam pelanggan mereka mencerminkan komitmen bahawa agensi benar-benar mengutamakan kualiti yang bermatlamat memenuhi hati pelanggan persepsi orang ramai terhadap kecekapan dan kemampuan agensi adapat dipertingkatkan dengan adanya system pemulihan perkhidmatan pelanggan yang baik memudahkan agensi mengukur prestasi dan menmgenalpasti peluangpeluang penambahbaikan mengukuhkan semangat berpasukan dan motivasi di kalngan pekerja. Ini adalah kerana aktiviti-aktiviti tersebut melibatkan penyertaan berbagai peringkat kkakitangan dan mereka diberi kuasa bertindak sepadan dengan tanggungjawab (impowerment) membantu agensi mengenalpasti punca-punca masalah perkhidmatan yang kritikal kepada pelanggan dan mengatur langkah-langkah penyelesaian segera sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius; dan mengukuhkan sikap menyelesaikan kerja dengan segera di kalangan pekerja ketika menguruskan masalah-masalah. Sikap ini turut menyumbang kepada pencapaian matlamat kualiti agensi.

5.

Manual Prosuder Kerja (MPK) dan Fail meja adalah dua dokumen rujukan rasmi yang perlu ada dalam sesebuah pejabat. Kedua-dua dokumen ini adalah alat pengurusan penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti pejabat keseluruhannya. a) b) Nyatakan maklumat-maklumat yang terkandung di dalam kedua-dua dokumen tersebut Bagaimanakah MPK dan FM dikatakan sangat berguna kepada anggota yang baru dilantik atau anggota yang baru bertukar ?

b.

c.

Jawapan:

24

a)

(i)

maklumat dalam MPK Gambaran menyeluruh mengenai jabatan atau pejabat seperti sejarah dan rasional penubuhan jabatan/pejabat/objektif, fungsi/prosuder dan pegawai atau staf yang bertanggungjawab melaksanakan prosedur-prosuder tersebut maklumat dalam FM

6.

Huraikan tandakan-tindakan yang boleh diambil oleh sesebuah jabatan bagi mencapai kepastian kualiti di bawah pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) Jawapan: Memeriksa kualiti untuk mengenalpasti masalah dan kelemahan yang meyimpang daripada standard yang ditetapkan untuk menghasilkan output Memeriksa input(sumber manusia dan bahan) supaya input yang digunakan akan menghasilkan output yang berkualiti Memeriksa proses untuk mempastikan peringkat proses penghasilan output berjalan lancer Memeriksa output untuk mempastikan ia bersesuaian dengan kehendak pelanggan Merancang output untuk mengelakkan kerugian kos Merancang output untuk mengelakkan pembaziran input Merancang output untuk merekabentuk hasil keluaran Merancang output untuk merekabentuk proses Melatih kakitangan supaya bertanggungjawab terhadap kualiti output Melatih kakitangan untuk memberikan kefahaman tentang falsafah dan matlamat kualiti yang diinginkan jabatan Menghantar kakitangan untuk menjalani latihan yang bersesuaian dengan bidang kerjasama ada di dalam negara atau luar negara Menghantar kakitangan untuk menjalani latihan yang bersesuaian dengan bidang kerja sama ada untuk jangka masa pendek atau panjang.

(ii)

panduan terperinci mengenai semua tugas yang dijalankan oleh seseorang individu setiap hari. Senarai tugas dan tanggungjawab seseorang individu dalam jabatan atau pejabat. Rangkaian prosuder dan senarai semak (checklist) Peruntukan kuasa dan undang-undang yang terlibat dengan tanggungjawab seseorang individu. Objektif jabatan, objektif bahagian dan unit Carta kedudukan individu dalam bahagian atau unit masingmasing bagi membantu indivisu-individu memahami peranan mereka dalam jabatan atau pejabat.

(iii) MPK

perbezaan dari focus dan tujuan

dokumen rujukan peringkat jabatan berasaskan fungsi dan bidang tugas jabatan satu MPK untuk satu jabatan mengandungi maklumat menyeluruh mengenai semua aktiviti dalam jabatan

7.

Lima tindakan yang perlu diambil oleh urusetia sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan Jawapan:

FM (b) Dokumen rujukan peringkat individu/jawatan Berasaskan tugas dan tanggungjawab individu Satu FM bagi satu jawatan Mengandungi maklumat / panduan untuk mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi satu-satu jawatan MPK dan FM sangat berguna sebagai alat latihan terutama kepada pegawai baru dilantik atau pegawai yang baru ditukarkan ke sesuatu jabatan/pejabat. biasanya pegawai-pegawai baru ini sukar memahami kerja baru dan mereka kerap kali mengambil masa yang panjang untuk mempelajari cara-cara menjalankan tugas. Mereka bergantung kepada pengalaman rakan-rakan yang terdahulu dan tiada dokumen rasmi untuk dirujuk. Sebelum MPK dan FM diperkenalkan pekerja-pekerja melaksanakan tugas berasaskan pengalaman dan tunjukajar pekerja-pekerja lama. Kini pegawai-pegawai baru dapat mempelajari dengan cepat tugas-tugas baru mereka daripada MPK dan FM.

(i)

(ii)

(iii)

Menentukan agenda Membuat tempahan bilik mesyuarat Memberikan maklumat yang diperlukan kepada pegawai yang menerima tempahan Menentukan kertas kerja Kementerian/jabatan/agensi disediakan untuk perbincangan Kertas kerja yang disediakan oleh Kementerian/jabatan/agensi untuk pembentangan dalam mesyuarat perlu diterima dalam tempoh sekurangkurangnya 15 hari sebelum mesyuarat Menghantar surat jemputan mesyuarat. Menentukan surat jemputan dan dokumen-dokumen berkenaan diterima dalam tempoh sekurang-kurangnya 10 hari sebelum sesuaatu mesyuarat itu diadakan Memastikan persediaan kemudahan-kemudahan bilik mesyuarat dalam keadaan sedia sebelum mesyuarat dijalankan Menentukan kehadiran senarai disediakan 2 hari sebelum mesyuarat Perbincangan pra-mesyuarat antara urusetia dengan pengerusi Memberitahu ahli tentang etiket mesyuarat Menentukan tarikh, tempat dan masa mesyuarat

25

8.

Pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil. 3 tahun 1993 adalah panduan mengenai piagam pelanggan. Nyatakan manfaatnya kepada orang ramai dan sesebuah jabatan/agensi yang mempunyai piagam Jawapan: a. manfaat kepada orang ramai membolehkan orang ramai mengetahui secara spesifik mutu perkhidmatan yang boleh diharapkan daripada jabatan/agensi memudahkan orang ramai menilai tahap penyampaian perkhidmatan mengurangkan keraguan terhadap penyampaian perkhidmatan memudahkan perbandingan di antara jabatan/agensi yang memberi perkhidmatan yang serupa; dan membolehkan orang ramai mengetahui standard kauliti perkhidmatan sesebuah jabatan/agensi

10.

Hari kualiti telah ditetapkan pada 31 Oktober setiap tahun. Sempena hari kualiti tersebut, nyatakan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh sesebuah jabatan serta tujuan aktiviti-aktiviti itu dilaksanakan. Jawapan: Aktiviti dan tujuan hari kualiti Majlis ikrar tujuannya ialah meningkatkan iltizam, semangat serta kesedaran kakitangan terhadap kualiti Seminar dan ceramah tujuannya ialah menjelaskan kepentingan kualiti Majlis pengiktirafan tujuannya ialah untuk menghargai dan mengiktiraf setiap sumbangan kualiti Pamera kualiti tujuannya ialah mempamerkan hasil-hasil yang berkualiti Persembahan KMK tujuannya ialah untuk menunjukkan bagaimana untuk meningkatkan kualiti Sesi latihan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman mengenai peningkatan kualiti Lawatan pendedahan kualiti

b.

manfaat kepada jabatan/agensi kerajaan mengadakan petunjuk prestasi yang spesifik bagi memudahkan jabatan/agensi membuat penilaian mempertingkatkan disiplin,tanggungjawab dan akauntabiliti dalam perkhidmatan awam. Ini akan menyumbangkan kepada perkhidmatan awam yang lebih telus.

11. Salah satu prinsip pengurusan kualiti Menyeluruh (TQM) ialah mengutamakan pelanggan. Jelaskan peringkat-peringkat tindakan yang terkandung dalam prinsip ini. Peringkat-peringkat tindakan I. Kenalpasti tindakan a) Membolehkan jabatan mengetahui lebih jelas pelanggan b) Memudahkan jabatan menumpukan segala usaha dan sumber untuk memberi perkhidmatan c) Jabatan boleh mengkategori pelanggan dan menentukan senarai keutamaan d) Setiap kakitangan perlu mengenalpasti kehendak-kehendak rakan pekerja dan memastikan kehendak tersebut dapat dipenuhi Kenalpasti kehendak pelanggan a) Jabatan perlu kenalpasti kehendak pelanggan b) Berbagai kaedah boleh digunakan untuk kenalpasti pelanggan. Misalnya soal selidik, sesi dialog, temubual dan mengkaji cadangan-cadangan dari pelanggan c) Ciri-ciri kualiti yang bersifat universal yang lazimnya dihargai oleh pelanggan boleh dijadikan panduan umum Terjemah kehendak pelanggan menjadi standard kualiti a) Menterjemah kehendak-kehendak pelanggan yang dikenalpasti menjadi standard kualiti output b) Standard tersebut perlu jelas dan mudah difahami oleh kakitangan jabatan. wujudkan proses penghasilan output a) menggubal proses kerja bagi menghasilkan output berpandukan standard standard kualiti output yang telah ditetapkan sebelumnya b) menjamin proses tersebut berkemampuan menghasilkanoutput seperti yang dikehendaki

9.

Biro Pengaduan awam telah ditubuhkan di Jabatan Perdana Menteri bagi tujuan melaksanakan system pengendalian pengaduan awam. Huraikan fungsi dan tanggungjawabnya. Jawapan: Fungsi dan tanggungjawab BPA adalah seperti berikut : Menerima pengaduan-pengaduan orang awam mengenai ketidakpuasan mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada, termasuk salahlaku, penyelewengan,salahguna kuasa dan salah tadbir Menyiasat pengaduan-pengaduan awam yang dianggap mempunyai asas Melapor dan mempeakukan hasil siasatan mengenai pengaduanpengaduan itu kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam Menyampaikan keputusan-keputusan jawatankuasa tetap pengaduan awam kepada Kementerian/jabatan persekutuan/badan berkanun persekutuan/ pihak berkuasa tempatan/agensi yang berkenaan untuk tujuan tindakan pembetulan; dan Mengesan dan mengawasi tindakan pembetulan yang diambil oleh Kementerian/jabatan persekutuan/badan berkanun persekutuan/ pihak berkuasa tempatan/agensi dan seterusnya memberi maklum balas kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam.

II.

III.

IV.

26

c) d) V.

setiap peringkat proses kerja, standard kualiti proses perlu ditentukan untuk dijadilan rujukan kakitangan yang menjalankan proses kerja berkenaan panduan tersebut mengawal kesilapan yang berpunca daripada kelemahan

a)

Menggubal Pelan Induk Latihan Berdasarkan dasar kualiti jabatan Dimaklumkan kpd seluruh negara

laksanakan proses penghasilan output a) melaksanakan proses-proses kerja yang telah digubal bagi menghasilkan output yang dikehendaki b) pemeriksaan kualiti diperlukan supaya standard yang ditetapkan dapat dipenuhi c) tiga peringkat pemeriksaan diperlukan iaitu input, transformasi dan output akhir Kerajaan telah mengadakan pelbagai usaha untuk meningkatkan lagi penyampaian perkhidmatan kpd para pelanggannya. Antara langkah tsb termasuklah piagam pelanggan. Sila jelaskan:a. Definisi Piagam pelanggan b. Ciri-ciri piagam pelanggan yang dikatakan jelas dan senang disebar. c. Bagaimanakah Sistem Maklumbalas Pelanggan boleh dilaksanakan ? Jawapan a) Piagam pelanggan adalah satu kenyataan atau penyataan komitmen secara bertulis oleh agensi kerajaan terhadap penyampaian keluaran atau perkhidmatan yang diberikan kpd pelanggan. Ia merupakan satu jaminan agensi kerajaan untuk menyampaikan keluaran atau penkhidmatan mengikut kualiti yang ditetapkan Piagam pelanggan hendaklah jelas, ringkas dan mudah difahami. Maklumat-maklumat di dlmnya hendaklah menyatakan hanya perkara utama dengan tepat. Ia juga senang disebar untuk pengetahuan orang ramai . Penyebaran boleh dibuat sama ada melalui risalah risalah, handbills atau poster yang boleh dipamirkan ditempat-tempat strategik di agensi atau tempat-tempat awam. Sistem maklum balas pelanggan boleh dilaksanakan disesebuah agensi adalah seperti berikut i. Borang maklum balas pelanggan ii. Peti cadangan iii. Pengesanan berita iv. Kajian pakar perunding v. Penyediaan perkhidmatan on line vi. Client survey vii. Kaunter aduan Pengurusan Kualiti menyeluruh (TQM) dalam PKPA Bil 1 Tahun 1992, merupakan matlamat penting dlm mewujudkan organisasi yg cemerlang. Setiap peringkat anggota dlm organisasi perlu mengamalkan budaya kualiti secara menyeluruh. Walau bagaimanapun, bagi menerapkan budaya ini bukanlah satu tugas yg mudah terutamanya dgn kepelbagaian kategori dan fungsi tugas pegawai yg memerlukan pengetahuan dan kemahiran secara berterusan bagi mencapai matlamat tersebut . Huraikan tindakan yg perlu dilakukan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bagi menjayakan TQM. Jawapan

b) c) d) e)

12.

b)

Menentukan Pegawai Bertangungjawab KJ2, pengurus dan penyelia perlu diberi tjawab tentang latihan utk kakitangannya k/tangan yg telah dilatih hendaklah digalak mengembangkan pengetahuan mereka kpd k/tangan lain mengikut prinsip cascade Menggariskan Objektif latihan yg perlu menyentuh isu2 spt Bagaimana kehendak pelanggan dpt dijelaskan dgn berkesan kpd seluruh k/tangan jabatan Bidang2 kerja yg perlu diberi perhatian Prosedur dan peraturan yg perlu diberi perhatian Perubahan2 yg akan dilaksanakan pada masa depan Mengujudkan struktur organisasi bagi Latihan Sekiranya didapati praktikal, jabatan2 boleh mewujudkan struktur organisasi yg khusus utk mengendalikan latihan kualiti utk k/tangannya Mengujudkan J/kuasa latihan, J/Kuasa pelaksana latihan. Keperluan Latihan

c)

Jabatan2 hendaklah menggariskan dgn jelas keperluan latihan bagi setiap aspek kerja yg dijalankan. Isu2 yg perlu disentuh termasuklah f) Siapa yg perlu dilatih Tahap kemahiran yg dikehendaki Tempoh latihan Adakah latihan perlu disegerakan Bilangan yg perlu dilatih Siapakah yg akan melatih Sumber2 yg diperlukan Menentukan Program dan Bahan Latihan Program2 ini seharusnya menyentuh empat(4) aspek berikut: g) Objektif latihan Kandungan modul Kaedah latihan Jurulatih yg bert/jawab Melaksanakan Program dan Mengesan Kemajuan Jabatan2 perlu melaksanakanprogram2 latihan spt yg ditetapakn dlm pelan induk. Pelaksanaan ini pula perlu

13.

Peringkat2 tindakan yg boleh diikuti dlm melaksanakan latihan2 kualiti ialah

27

h)

i)

dikesan pada sepanjang masa agar masalah2 pelaksanaan dpt diberi perhatian dgn secepat mungkin. Penilaian ke atas pencapaian Program Pegawai2 yg bertangungjawab terhadap latihan perlu menilai hasil yg diperolehi drp program latihan k/tangannya. Maklumbalas drp penilaian ini akan dijadikan asas utk memperbaiki program latihan yg akan dtg. Kajian semula keberkesanan Latihan(Penambahbaikan) Dari semasa ke semasa, pihak pengurusan atasan di jabatan2 perlu mengkaji semula secara menyeluruh keberkesanan pelan induk latihan masing2. Ini adalah untuk memastikan pelan tersebut sesuai dengan kehendak semasa dan dengan keadaan persekitaran yang berubah2.

a. b.

Huraikan peringkat-peringkat utama dalam pelaksanaan Piagam Pelanggam Apakah mekanisme yang perlu digunakan untuk menilai maklumbalas terhadap prestasi jabatan ?

Huraikan peringkat-peringkat utama dalam pelaksanaan Piagam Pelanggam Penggubalan Piagam Pelanggan Tindakan Pertama: Mengenalpasti Pelanggan dan Kehendak Mereka Tindakan Kedua: Mengenalpasti Keluaran Atau Perkhidmatan Utama Jabatan/agensi Tindakan Ketiga: Menentukan Standard Keluaran Atau Perkidmatan Tindakan Keempat : Menyediakan Piagam Pelanggan Promosi Piagam Kepada Pelanggan Jabatan/agensi hendaklah menentukan Piagam Pelanggannya disebarkan untuk makluman orang awam. Penyebaran maklumat tersebut boleh dibuat dalam bentuk risalah atau handbills. Keterangan yang terkandung dalam risalah atau handbills ini hendaklah ringkas, jelas, mudah dibaca dan senang difahami. Di samping itu,jabatan/agensi perlu mempamerkan poster Piagam di tempat-tempat strategik di persekitaran pejabat yang senang dilihat oleh orang awam Pemulihan Perkhidmatan Adakalanya jabatan/agensi tidak dapat menepati janji-janji seperti yang terkandung dalam Piagam Pelanggan masing-masing. Sekiranya ini berlaku, ia boleh menjejaskan imej dan kewibawaan jabatan/agensi di kacamata pelanggan. Oleh itu, tindakan hendaklah diambil untuk memulihkan kepercayaan pelanggan ke atas keupayaan jabatan/agensi dalam memberi perkhidmatan seperti yang dijanjikan di dalam Piagam Pemulihan Secara Reaktif; dan Pemulihan secara Proaktif Pengesanan Penilaian dan Penambahbaikan

14. a)

Nyatakan Matlamat, Tujuan dan Fungsi Mesyuarat pagi Matlamat Mesyuarat Pagi Matlamat Mesyuarat Pagi ini ialah bagi memupuk semangat mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan jabatan

b)

Tujuan Mesyuarat Pagi i) menyelesaikan secara On the spot masalah-masalah yang timbul mengenai pelaksanaan program dan projek pembangunan serta pengeluaran lesen dan permit ii) Cara ini dapat mengesan segala halangan dan membolehkan tindakan penyelesaian dilakukan dengan segera. iii) Ini akan dapat memantapkan proses pengesanan dan pengawasan yang berterusan untuk mempastikan projek-projek pembangunan berjalan mengikut jadual iv) Di samping itu, permohonan untuk memperolehi lesen, permit dan lain-lain kelulusan dapat diberi perhatian yang sewajarnya v) Mesyuarat Pagi ini merupakan satu forum setempat antara jabatan yang dapat membuat keputusan dengan kadar yang segera vi) Cara ini akan dapat mengelakkan berlakunya tunggakan kerja di kalangan jabatan yang terlibat. vii) Seterusnya ia akan dapat mewujud dan memupuk penyelarasan di kalangan Jabatanjabatan Kerajaan yang berkaitan supaya bergerak sehaluan untuk mencapai matlamat pembangunan negara Fungsi Mesyuarat Pagi i) mengkaji kedudukan semasa pelaksanaan program/projek pembangunan dan pengeluaran lesen dan permit; ii) mengenalpasti masalah yang dihadapi; iii) mengambil tindakan menghapuskan tunggakan kerja; dan iv) menentukan tindakan penyelesaian

c)

16. 15. Sesebuah jabatan/agensi perlu melalui lima peringkat utama dalam proses pelaksanaan Piagam Pelanggan

Kerajaan telah memperkenalkan konsep KMK kpd pegawai awam di agensi kerajaan. Tujuannya ialah memberi peluang pegawai awam turut serta menyelesaikan masalah2 dan meningkatkan kualiti dan produktiviti jabatan a. Huraikan bagaimana matlamat KMK di atas dpt dicapai

28

Matlamat KMK boleh dicapai melalui a) Kalangan pegawai bahawan/pekerja terlibat sama dlm mencari jalan menyelesaikan masalah yg dihadapi oleh mereka Semangat bekerja secara secara berkumpulan yg tinggi Menyemak dan menerapkan nilai dan etika kerja positif di kalangan ahli Kepercayaan yg diberi oleh pengurusan di semua peringkat aktiviti KMK Penglibatan dan minat setiap ahli kumpulan utk bersama2 menyelesaikan masalah Pembahagian tugas,tangung jawab, peranan dan sumbangan ahli2 KMK KMK sbg usaha jangka panjang dan bermula secara kecil2an dahulu. Pelaksanaan cadangan2 KMK selepas dipersetujui pengurusan Penyertaan ahli2 secara sukarela dlm KMK utk bergerak aktif

c) Jawapan: a) i. ii. iii. iv. v.

Sistem Ahli

Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan pada tahun 1962 Tujuan Suruhanjaya ini dibentuk untuk meninjau pendapat dan pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai cadangan penubuhan Malaysia Suruhanjaya telah meninjau pandangan berbagai kumpulan dan lapisan masyarakat selama tiga bulan dari bulan Febuari 1962 hingga April 1962 Dalam rangka tinjauannya, Suruhanjaya telah mengadakan peninjauan yang meluas dan telah menerima 2,200 memorandum Suruhanjaya telah mengemukakan laporan kepada Kerajaan British di mana 80% daripada rakyat Sabah dan Sarawak telah menyokong rancangan penubuhan Malaysia, sementara 20% lagi tidak bersetuju dengan rancangan tersebut. Suruhanjaya Reid i. Dipengerusikan oleh Lord Reid dari U.K. Ahli-ahli lain terdiri daripada Sir Ivor Jennings(U.K), Sir William Mc. Kell(Australia), B.Malik (India) dan Halim Abdul Hamid (Pakistan) Suruhanjaya ini ditugaskan meyelia, dan megesyorkan satu perlembagaan bagi Tanah Melayu berdasarkan pemerintahan demokrasi berparlimen. Suruhanjaya telah menerima 131 memorandum daripada berbagai pertubuhan dan orang perseorangan Suruhanjaya telah mengadakan sebanyak 118 persidangan mulai Jun hingga Oktober 1956 Rang Perlembagaan yang dipinda diluluskan oleh Majlis Persekutuan pada 15 Ogos 1957 dan diluluskan pada 27 Ogos 1957 Sistem Ahli i. ii. iii. Dimulakan dalam tahun 1951 di peringkat Persekutuan. Ianya lebih kurang sama dengan Kabinet yang wujud sekarang Ianya hanya merupakan suatu cara untuk memberi latihan kepada pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu dalam hal-ehwal pentadbiran. Ahli-ahlinya dilantik dan tidak diberi kuasa sepenuhnya untuk menentukan dasar kerajaan

b) c) d) e) f) g) h) i)

b.

Bincangkan peraturan2 serta teknik yg perlu dipatuhi oleh setiap Kumpulan KMK Peraturan2 yg perlu diikuti oleh KMK a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Menentukan projek yg hendak dibuat atau mengenalpasti masalah yg perlu diselesaikan Mematuhi konsep, prosedur dan proses KMK Keputusan dibuat secara perbincangan dan dipersetujui bersama/majoriti Tiada ahli yg mendominasai kumpulan dan setiap ahli sama taraf Sentiasa menwujudkan suasana yg harmoni semasa perbincangan/ mesyuarat KMK Perbincangan yg berjadual dan regular Setiap idea yg dikeluarkan dicatatkan oleh s/u yg dilantik Selepas selesai sesi percambahan fikiran setiap idea dikaji dan disenarai pendekkan Menggunakan teknik2 KMK yg ditetapkan Percanggahan pendapat diselesaikan secara konsensus Mengemukakan keputusan KMK kpd pengurusan utk pelaksanaan SEJARAH MALAYSIA

b)

ii. iii. iv. v.

c)

1.

Huraikan secara ringkas DUA daripada perkara-perkara berikut: a) b) Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Reid

29

iv.

v.

Dengan wujudnya system ini maka perjalanan pentadbiran tidak lagi tertumpu kepada Ketua Setiausaha Kerajaan. Beliau kini bertindak sebagai penyelaras sahaja. Diwujudkan beberapa jabatan dan sesetengahnya diketuai oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Perundangan Persekutuan.

i.

Ekonomi penjajah yang bercorak selektif Iaitu hanya memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan yang memberi hasil sahaja Wujud konsep Old Malaya dan New Malaya Old Malaya dimana kegiatan ekonominya tertumpu pada pertanian secara kecil-kecilan dan penangkapan ikan. New Malaya-kegiatan ekonomi tertumpu kepada kegiatan perlombongan,pertanian lading,perkilangan serta perdagangan. Aktiviti ekonomi bersifat export oriented di negeri-negeri pantai barat Aktiviti sara diri dan ekonomi dualisme- di negeri-negeri pantai timur. Perkembangan perusahaan bijih timah Semakain berkembang pesat semasa pemerintahan Inggeris di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Ini disebabkan permintaan yang besar ke atas bahan tersebut khususnya daripada Great Britain sendiri.

ii.

2.

Campurtangan penjajah British dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu Bersekutu pada akhir abad ke-19 telah membawa perubahan dalam system politik dan ekonomi. Huraikan perubahan-perubahan tersebut. Jawapan: POLITIK i. Wujudnya system residen Sistem ini bermula apabila ditandatangani Perjanjian Pangkor 1874 oleh Sir Andrew Clarke, Gabenor Inggeris bagi Negeri-negeri Selat denganRaja Abdullah, bakal Sultan Perak. Campurtangan Inggeris Campurtangan yang lebih aktif dalam menentukan dasardasar yang berkaitan dengan pengutipan hasil, undangundang tanah dan guna tenaga. Penentangan orang Melayu Kehilangan kuasa ,hak pungutan cukai,pelanggaran adat resam Melayu oleh Inggeris. Perubahan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu Semenjak tahun 1896 pihak Inggeris telah berusaha untuk menyekutukan negeri-negri Selangor,Pahang, Perak dan Negeri Sembilan. Pelaksanaan dasar ini mengambil masa 10 tahun untuk dijayakan. Tujuan penyekutuan ini ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah asas seperti penyelarasan dasar dan system untuk pengambilan buruh imigran,memperimbangkan kemajuan perhubungan infrastruktur dan pelaksanaan satu dasar dan system tanah yang seragam di negeri-negeri tersebut. Hasil dari persekutuan ini ialah: Kemajuan system jalanraya dan keretapi di pantai barat Semenanjung Pembangunan lading-ladang pertanian secara besar-besaran oleh sector swasta Mengukuhkan lagi dasar pecah dan perintah Inggeris. v. iii. iv.

ii.

vi.

Kegiatan pertanian komersial Sumber pendapatan tambahan. Gambir dan lada hitam diusahakan oleh orang Cina di Johor, ubi kayu di Negeri Sembilan, tebu di Perak dan kopi di Perak dan Selangor. Perhubungan / infrastruktur Petempatan semula (Bandar baru,kampong dan estet) Kemasukan imigran/ masyarakat majmuk.

III.

vii. viii. ix. 3.

iii.

Akibat daripada keganasan yang dilakukan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Kerajaan Inggeris telah mengistiharkan darurat pada tahun 1948. Nyatakan lima (5) langkah yang telah diambil oleh Kerajaan Inggeris bagi membenteras kegiatan PKM di antara tahun 1948 hingga 1960.

Jawapan: i. Memperkenalkan Rancangan Briggs iaitu menempatkan semula setinggan Cina di kawasankawasan terpencil ke kampong-kampung baru yang dikawal. Tujuannya menyekat bekalan makanan,ubat-ubatan dan kelengkapan senjata

EKONOMI

30

ii. iii.

iv. v.

vi. vii.

viii.

dari jatuh ke tangan komunis. Sistem ini dikenali sebagai Min Yuen Menubuhkan jawatankuasa-jawatankuasa kerja perang Menjalankan operasi-operasi ketenteraan memeriksa kawasan penempatan Cina dan rondaan ke kawasan-kawasan hutan yang dianggap tempat perlindungan dan penyembunyian komunis Menubuhkan sukarelawan untuk serta menentang komunis. Contohnya pasukan home guard Melancarkan perang saraf/psikologi , terutama untuk menarik sokongan Melayu melalui penyebaran risalah,memberi pengampunan,memberi kemudahan kerakyatan,pemilikan tanah dan jawatan-jawatan pentadbiran. Komitmen British memberikan kemerdekaan kepada PTM-melalui kerjasama dan gabungan antara partiparti yang mewakili kaum di Tanah Melayu Rundingan Baling diadakan antara pemimpin kerajaan dan komunis sebagai langkah penamatan tuntutan komunis dan pengapunan ahli komunis yang menyerah diri. Mengadakan kad pengenalan diri

Pendidikan yang berlaianan. Murid-murid tidak berpeluang bercampur gaul dengan murid dari kumpulan etnik lain. iv. Fahaman dan pengaruh politik Wujudnya berbagai-bagai persatuan politik,social dan ekonomi yang berasaskan kumpulan etnik telah juga memperkuatkan lagi identity etnik dan syak wasangka Masalah ekonomi Orang-orang Melayu menguasai bidang yang mundur dan sector primer, orang Cina menguasai sector yang lebih maju. Ketidakseimbangan pendapatan menyebabkan setiap kaum saling mencemburui. Penggunaan akhbar yang berbeza-beza Akhbar berperanan penting dalam menyemarakkan semangat perkauman di kalangan masyarakat berbilang kaum. Setiap akhbar mengikut bahasa masing-masing memberikan perhatian secara menyeluruh kepada golongan tertentu sahaja. Fenomena ini memperkuatkan semangat kecintaan pada tanah air dan kaum masing-masing sahaja dan menyulitkan mereka untuk memahami bahasa, budaya dan sensitivity kaum-kaum lain.

v.

vi.

4.

Penjajahan British di Tanah Melayu telah mengakibatkan masalah perpaduan di antara kaum di Tanah Melayu. Jelaskan factor-faktor yang telah menyumbangkan kepada masalah perpaduan tersebut.

5.

Terangkan factor-faktor penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Jawapan: a)

Jawapan: i. Pemisahan tempat tinggal atau petempatan British mengamalkan dasar pecah dan perintah; jarak social serta segregasi antara kumpulankumpulan etnik sengaja diwujudkan dan dikekalkan. Menetapkan status dan peranan yang berlaianan bagi kaum Melayu,Cina dan India. Perbezaan tumpuan sector ekonomi Orang-orang Melayu,Cina ,India menjalankan aktiviti ekonomi yang berlainan.Wujudnya jurang pendapatan yang tidak seimbang antara kaum. Ini menimbulkan persaingan ekonomi dan ketidakpuasan di kalangan kaum tertentu. Pengasingan system Pendidikan Tiada terdapat satu system Pendidikan nasional di Tanah Melayu. Wujud empat aliran system

ii.

iii.

Pemberian Taraf kerakyatan secara Jus Soli Pemberian taraf kerakyatan secara jus soli kepada kaum bukan Melayu terutamanya Cina, merupakan factor paling penting yang menimbulkan bantahan. Menurut perlembagaan Malayan Union, orang bukan Melayu akan diberikan taraf kerakyatan tanpa syarat. Tindakan ini akan menyebabkan kaum bukan Melayu mempunyai hak yang sama dengan kaum Melayu, sedangkan taat setia mereka kepada Tanah Melayu belum dapat dipastikan lagi. Selain itu, orang Melayu akan ketinggalan dari segi ekonomi berbanding kaum Cina dan ini sudah tentu menjadi ancaman yang amat berbahaya kepada ketuanan politik Melayu. Pemimpin-pemimpin Melayu mempunyai kewajaran untuk berasa khuatir kerana tindakan Malayan Union itu akan hanya menimbulkan sentiment perkauman yang membara di kalangan kaum Melayu dan bukan Melayu.

31

a) b) Ancaman kepada kuasa dan kedaulatan Sultan Melayu Melalui rancangan Malayan Union, kuasa dan kedaulatan raja-raja Melayu terhapus sepenuhnya. Kuasa sultan hanyalah dalam aspek agama dan adapt resam sahaja, itu pun dengan kebenaran Gabenor Inggeris yang turut menjadi Pengerusi Majlis Agama Islam dan adapt istiadat Melayu. Tindakan ini amat memalukan orang Melayu Dengan penghapusan kuasa sultan, lambing keagungan politik tradisional Melayu terhapus dan dengan sendirinya Tanah Melayu berstatus Tanah Jajahan Inggeris. Orang Melayu turut membantu tindakan Inggeris menghapuskan hak-hak keistimewaan ke atas orang Melayu. Tindakan penipuan Harold Mac Michael Tindakan Mac Michael mengugut sultan untuk mempersetujui rancangan Malayan Union telah disepakati oleh sarjana sejarah sebagai factor kemarahan orang Melayu termasuklah juga daripada raja-raja Melayu secara tidak langsung Menurut JM Gullick, seorang sarjana sejarah politik, tindakan kurang bijak Harold telah menggagalkan dasar Malayan Union akibat tentangan hebat daripada orangorang Melayu Sokongan bekas pegawai British di Tanah Melayu Bekas pegawai Inggeris yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu seperti Frank Swettenhem, George Maxwell,R.O Winstead dan Sir Cecil Clementi Smith telah memberikan pandangan mereka yang disiarkan dalam akhbar Times ke seluruh England. Mereka berpendapat bahawa rancangan Malayan Union merupakan tindakan buruk kerajaan Parti Buruh terhadap Tanah Melayu kerana tidak langsung menghormati kedaulatan dan keistimewaan peribumi asal yang telah dijajah oleh Inggeris sejak sekian lama. Sokongan ini telah menaikkan semangat perjuangan orang Melayu untuk menentang perlaksanaan dasar Malayan Union.

b)

c)

Perkembangan pengaruh komunis di Asia Tenggara terutamanya di Singapura telah membinbangkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Rahman khuatir Singapura akan jatuh ke tangan komunis dan seterusnya mengancam keselamatan Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman berpendapat bahawa penubuhan Malaysia dapat menyekat perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan Sarawak.

2.

c)

d)

Keseimbangan Kaum a) Percantuman Singapura sahaja dengan Persekutuan Tanah Melayu akan mengancam kedudukan orang Melayu dari segi bilangan penduduk b) Lebih kurang 80% penduduk Singapura terdiri daripada orang bukan Melayu c) Sabah,Sarawak dan Brunei perlu digabungkan dalam Malaysia bagi memastikan keseimbangan antara kaum bumiputera dan bukan bumiputera. d) Jumlah penduduk bumiputera di negerinegeri Borneo adalah kira-kira tiga kali ganda lebih dari jumlah orang Cina. Kemerdekaan segera bagi Singapura,Sabah dan Sarawak a) Singapura,Sabah dan Sarawak dapat mencapai kemerdekaan dengan lebih segera lagi menerusi penubuhan Malaysia. b) Kerajaan British tidak begitu berminat untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura dan wilayah-wilayah Borneo secara persendirian memandangkan keselamatan negeri-negeri tersebut mungkin terancam. Perkembangan ekonomi a) Singapura mempunyai pertalian ekonomi,geografi dan sejarah yang erat dengan Semenanjung Tanah Melayu b) Percantuman akan mendatangkan faedah-faedah ekonomi bagi kedua-dua Negara c) Ekonomi Sabah dan Sarawak dapat dimajukan melalui penyertaan dalam Malaysia. d) Sabah dan Sarawak diberi jaminan bahawa Kerajaan Pusat akan membiayai

3.

6.

Pada 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman mengemukakan idea penubuhan Malaysia dalam satu perjumpaan Correspondents Association of Southeast Asia di Singapura. Beliau mencadangkan kerjasama politik dan ekonomi yang lebih erat antara Tanah Melayu ,Singapura,Sabah ,Sarawak dan Brunei. Terangkan sebab-sebab asas mengapa beliau mencadangkan penubuhan Malaysia. Jawapan: 1. Ancaman Komunis

4.

32

pelbagai projek pembangunan di negerinegeri tersebut. 5. Sokongan kerajaan British a) Sokongan kerajaan British juga penting dalam mempengaruhi pembentukan Malaysia b) Kerajaan British menyokong penubuhan Malaysia memandangkan ia akan menyekat perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan Sarawak serta dapat melindungi pelaburan British di kawasan-kawasan berkenaan. Peristiwa tuntutan Filipina,Indonesia dan Brunei terhadap Sabah

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

6.

7.

Terangkan secara ringkas perkembangan politik dan perlembagaan di Sabah dan Sarawak sebelum pembentukan Malaysia 1963.

19. 20. 21. 22.

Jawapan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dari tahun 1881 hingga tahun 1946, Borneo Utara (sabah) diperintah oleh Syarikat Borneo Utara British Pada bulan Julai 1946, syarikat tersebut menyerahkan segala haknya ke atas Sabah kepada Kerajaan British Pada tahun 1950 Kerajaan British memperkenalkan sebuah perlembagaan baru bagi Sabah Struktur kerajaan terdiri daripada seorang Gabenor British, sebuah Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan Sabah Sabah dibahagikan kepada empat Residensi yang seterusnya dibahagikan kepada daerah Pilihanraya yang pertama bagi peringkat daerah sahaja telah diadakan pada bulan Disember 1962Mei 1963. Ahli Majlis Daerah melantik ahli Majlis Resedensi dan mereka pula melantik ahli ke Majlis Perundangan Sabah Pilihanraya tersebut dimenangi oleh Parti Perikatan Sabah dengan majority yang besar. Donald Stephens (kemudiannya dikenali sebagai Tun Fuad Stephens) dilantik sebagai Ketua Menteri yang pertama pada bulan Ogos 1963. Sarawak pula diperintah oleh Keluarga Brooke antara tahun 1841-1946

23. 24.

Kerajaan British mengambil alih pemerintahan Sarawak pada bulan Julai 1946 Sarawaak mendapat sebuah perlembagaan baru pada tahun 1956. Struktur kerajaan terdiri daripada Gabenor British, Majlis Mesyuarat Negeri(badan perundangan) dan Majlis Tertinggi(badan eksekutif) Dari segi pentadbiran, Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian dan setiap bahagian pula dibahagikan kepada daerah. Pilihanraya pertama untuk Majlis Daerah sahaja telah diadakan pada tahun 1959. Ahli-ahli Majlis Daerah memilih wakil-wakil ke Majlis Bahagian dan mereka pula memilih wakil-wakil ke Majlis Mesyuarat Negeri. Pilihanraya 1963 dimenangi oleh Parti Perikatan Sarawak Datuk Stephen Kalong Ningkan dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Politik berdasarkan kaum / puak setempat Ada ancaman komunis di Sabah dan Sarawak Wujudnya parti politik yang tersusun dan berorganisasi Sebelum kedatangan syarikat Borneo Utara Sabah di bawah jajahan Sulu Sebelum kerajaan Brooke Sarawak di bawah Kerajaan Brunei Suruhanjaya Cobbold untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak untuk mewakili Malaysia

8.

Pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak meyertai Malaysia. Huraikan dengan jelas factor-faktor yang mendorong penyertaan kedua-dua negeri tersebut ke dalam Malaysia.

Jawapan: a. Pentadbiran dan keselamatan i. ii. iii. membolehkan Sabah dan Sarawak mendapatkan kemerdekaan lebih awal memperkuat dan memperkukuhkan pertahanan serantau Asia Tenggara menghadapi ancaman daripada kuasa-kuasa luar. Melalui penyertaan dalam Malaysia , satu Negara yang lebih kuat dan kukuh akan dapat diwujudkan. Ini akan dapat menyekat pengaruh kuasa-kuasa luar dan menjamin keselamatan serantau. Bekerjasama dan mengurangkan ancaman komunis dalam negeri.Pengalaman dan cara-

iv.

33

v. vi. b. Ekonomi i.

cara Tanah Melayu menghadapi ancaman komunis dapat digunakan bagi tujuan yang sama di Sabah dan Sarawak Latarbelakang pentadbiran yang sama di bawah British memudahkan penyatuan Sabah dan Sarawak dengan Tanah Melayu. Membolehkan wakil-wakil Sabah dan Sarawak dalam cabinet menteri 10. Sabah dan Sarawak mempunyai sumber-sumber ekonomi yang sama dengan Tanah Melayu seperti hasil pertanian, kayu balak dan galian. Oleh itu, tenaga pakar yang sama dapat digunakan untuk meningkatkan pengeluaran di kedua-dua negeri itu.Dengan itu projek-projek pembangunan dapat dipesatkan. Kegiatan ekonomi di Sabah dan Sarawak dan antara Sabah,Sarawaak dan Semenanjung akan lebih berkembang. Eksport dan import akan meningkat.

pengistiharaan darurat pengasingan daripada komintang taktik Parti Komunis Malaya gagal Melancarkan perang saraf / psikologi Komitmen Inggeris memberi kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu

Cadangan pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Nyatakan tiga (3) pihak tersebut dan sebab-sebab penentangan mereka.

Jawapan : Pihak yang menentang dan sebab-sebab penentangan: a. Barisan Sosialis Singapura Barisan sosialis serta parti-parti pembangkang yang lain menentang gagasan tersebut kerana mahukan Singapura kekal sebagai negeri yang berasingan Mereka bercadang untuk menjadikannya sebagai satu pusat komunis di Asia Tenggara. BSS menganggap ini adalah satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruh British b. Parti Rakyat Brunei AZ Azhari, pemimpin Parti Rakyat Brunei ingin supaya satu gagasan politik yang dikenali sebagai Kerajaan Borneo Utara ditubuhkan. Azahari ingin menubuhkan sebuah kerajaan Kalimantan Utara yang diketuai oleh Sultan Brunei c. Indonesia Walaupun pada mulanya tidak menunjukkan sebarang bantahan namun kemudiannya menentang dengan alas an gagasan tersebut berunsur penjajahan. Malaysia bercadang untuk mengambilalih Sumatera Malaysia akan menjadi lemah dan akan jatuh ke tangan orang Cina dan kemudian diperintah komunis Borneo Utara dan Sarawak telah dipaksa untuk bersatu dengan Malaysia. Filipina

ii.

c.

Sosial i. ii. pada amnya rakyat Sabah dan Sarawak adalah daripada satu rumpun yang sama dengan orangorang di Tanah Melayu. Mereka bertutur bahasa dan mengamalkan kebudayaan yang hamper sama dengan penduduk di Tanah Melayu. Ini memudahkan integrasi nasional. Bimbang akan perluasan kuasa Indonesia untuk membentuk Indonesia Raya Kepentingan dan keistimewaan bumiputera Sabah dan Sarawak akan dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan.

iii. iv.

9.

Jelaskan factor-faktor yang menyebabkan perjuangan PKM gagal mendapatkan sokongan masyarakat dalam tempoh 1948-1960.

Jawapan : ideology komunis bertentangan dengan agama Islam keanggotaan Parti Komunis Malaya dikuasai oleh orang Cina keadaan ekonomi Persekutuan Tanah Melayu yang stabil dan memuaskan matlamat dan perlembagaan Parti Komunis Malaya tidak jelas dan meragukan tindakan keras British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tindakan ketenteraan penempatan semula penduduk pinggir hutan ke kampong baru

d.

34

Kerajaaan Filipina di bawah Macapagal menuntut supaya Borneo Utara (Sabah) dikembalikan kepadnya. Menurut mereka, Sabah adalah sebahagian daripada Kerajaan Sulu. Memandangkan Kerajaan Sulu adalah sebahagian daripada Filipina maka Sabah perlu dikembalikan kepada mereka. 11. Huraikan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan selepas peristiwa 13 Mei untuk mengembalikan semula perpaduan kaum di Malaysia. Jawapan: Tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan ialah: i. ii. Pembentukan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) kerajaan telah mewujudkan Majlis Muhibah Negara dan Jabatan Perpaduan Negara untuk menyusun dan melaksanankan dasar serta aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum. Kerajaan juga menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Majlis ini menimbangkan apa-apa perkara berkenaan dengan perpaduan Negara yang difikirkan oleh Pengarah Gerakan patut dirujukkan kepada Majlis Gerakan Negara. Pembentukan Rukun Negara di mana prinsip-prinsipnya mengajak rakyat Malaysia menyokong cita-cita berikut: Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat Memelihara cara hidup demokratik Mencipta satu masyarakat yang adil dan kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama Menjamin satu cara yang lebih liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan objektifnya untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat.

Pembahagian kuasa antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri dipersetujui. Negeri Sabah dan Sarawak diberi kuasa istimewa termasuk dalam bidang imigresen Islam dijadikan agama rasmi Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi Kedudukan istimewa bumiputra Sabah dan Sarawak dikekalkan Satu Suruhanjaya dibentuk bagi meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah mengenai cadangan penubuhan Malaysia.

13.

Huraikan cirri-ciri Perlembagaan Malayan Union yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu dalam tahun 1946. Jawapan: Ciri-ciri utama Perlembagaan Malayan Union i. ii. iii. iv. Semua Negeri Melayu(termasuk Pulau Pinang dan Melaka) disatukan di bawah satu pemerintahan pusat. Malayan Union diperintah(diketuai) oleh seorang Gabenor British dengan bantuan Majlis Mesyuarat Kerja dan Majlis Perundangan. Singapura tidak dimasukkan dalam Malayan Union tetapi dijadikan Tanah Jajahan Mahkota British yang berasingan di bawah kuasa seorang Gabenor British. Kedaulatan Raja-raja Melayu dihapuskan dan hanya berkuasa dalam soal-soal agama Islam. Mereka Cuma menjadi Raja Kehormat sahaja dan mengetuai Majlis Penasihat Melayu Majlis-majlis Mesyuarat Negeri dikekalkan bagi menguruskan hal ehwal Kerajaan Tempatan dan majlsimajlis ini diletakkan di bawah kawalan pemerintahan pusat. Perlembagaan Malayan Union memberi hak kewarganegaraan yang sama rata bagi semua orang tanpa mengira bangsa dan asal keturunan. Hak-hak ini termasuk kemasukan ke dalam perkhidmatan kerajaan dan satu undi dalam pilihanraya umum. Kewarganegaraan diberikan kepada semua orang asing yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura serta mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan telah bermastautin di sana untuk selama 10 daripada 15 tahun sebelum 15 Febuari 1942 Hak kerakyatan bagi bukana melayu menerusi prinsip jus soli. Orang melayu akan hilang hak dan keistimewaan mereka sebagai bumiputra.

iii.

iv.

v. vi.

v.

vii.

12.

Nyatakan perkara-perkara penting yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia yang telah ditubuhkan di Singapura pada Julai 1961 Jawapan: Perlembagaan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas kepada Perlembagaan Malaysia 14.

viii. ix.

Selepas Kerajaan British memberikan komitmen kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu (PTM) beberapa peristiwa telah

35

berlaku. Jelaskan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting yang berlaku menjelang kemerdekaan tersebut. Jawapan: i. ii. iii. Sistem Ahli 1951 9 tokoh tempatan dilantik menjadi ahli Majlis Perundangan Persekutuan, antaranya ialah Dato Onn Jaafar,Datuk Thuraisingam dan Tun H.S Lee bertaraf menteri Tujuannya mendedahkan pemimpin tempatan dalam selok-belok pentadbiran Negara Semua ahli bertanggungjawab kepada pentadbiran Inggeris bukan kepada Majlis Pilihanraya Majlis-majlis Tempatan 1951 -52 Di Pulau Pinang,(1 Disember 1951) Prti Radikal menang majority, iaitu 6 daripada 9, Parti Buruh dan UMNO ikut bertanding. Di Kuala Lumpur(16 Febuari 1952), Perikatan UMNO-MCA menang majority (9 daripada 12). 1 lagi; masing-masing oleh Parti Negara dan Bebas. Di Johor Bahru, Muar dan Melaka dimenangi oleh Perikatan,UMNO dan MCA. Pilihanraya Persekutuan (Pertama) 1955 Pada 27 Julai 1955 Parti Perikatan (UMNO-MCA-MIC) menang majority (51 daripada 52). 1 lagi dimenangi oleh PAS. Ikut bertanding Parti Negara(IMP), Parti Buruh dan Parti Progresif Rakyat. Rombongan Merdeka 1956 ke London 8 wakil Persekutuan Tanah Melayu hadir, iaitu 4 wakil Rajaraja Melayu dan 4 lagi Perikatan. Diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Rundingan pada 18 Januari hingga 8 Febuari 1956. Keputusannya: a. b. v. British setuju beri kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 Mengarahkan ditubuh Suruhanjaya Reid untuk merangka perlembagaan PTM

15.

Pada tahun 1962, atas cadangan Tunku Abdul Rahman Kerajaan British bersetuju membebaskan Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak dengan syarat negeri-negeri tersebut bergabung dengan Persekutuan Malaya untuk membentuk Malaysia. Tiap-tiap pihak di atas mendapati konsep Malaysia menarik dengan alas an-alasan tersendiri. Huraikan dengan jelas alas an-alasan yang telah mendorong penerimaan konsep Malaysia oleh Persekutuan Malaya, Sinagpura, Sabah dan Sarawak. Jawapan: Setiap pihak mendapati konsep Malaysia menarik dengan alas analasan tersendiri. Persekutuan Malaya menerima konsep Malaysia kerana i. ii. iii. kemasukan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia akan dapat membendung perkembangan komunis di sekitarnya kemasukan Sabah dan Sarawak ke Malaysia akan dapat mengimbangkan penduduk Cina yang lebih besar di Singapura dengan penduduk yang kurang di Borneo. Percantuman dengan negeri-negeri baru itu akan menghasilkan faedah-faedah ekonomi tertentu

Singapura menerima konsep Malaysia kerana i. ii. negeri itu akan dapat mencapai kemerdekaannya lebih awal negeri itu akan dapat membendung ancaman komunis yang berkembang di pulau itu.

iv.

Sabah dan Sarawak menerima konsep Malaysia kerana i. ii. yakin akan dapat mencapai kemerdekaan masing-masing menerusi Malaysia negeri-negeri itu belum boleh lagi merdeka dengan sendirinya apabila pihak British berundur pada tahun 1962.

Secara umumnya Malaysia telah ditubuhkan dengan mengambilkira factor-faktor berikut: i. ii. iii. iv. v. ancaman komunis di Singapura dan Persekutuan Malaya ketidakseimbangan penduduk Cina dan Melayu antara Singapura dan Persekutuan Malaya ketidak seimbangan antara golongan pribumi dengan orang Melayu di Sabah dan Sarawak ketidakseimbangan antara penduduk pribumi di Sabah, Sarawak dan Malaya kemerdekaan dapat dipercepatkan bagi Si ngapura, Sabah,Sarawak dan Malaya menerusi satu persekutuan yang lebih besar.

Suruhanjaya Reid Pengerusi Lord Reid. Bersidang sebanyak 118 kali dan menerima 131 memorandum bertulis daripada pertubuhan dan individu. Tugas, merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Rang perlembagaan diluluskan oleh Majlis Perundangan pada 15 Ogos 1957 dan berkuatkuasa 27 Ogos 1957.

36

vi.

Sokongan kerajaan British terhadap pembentukan Malaysia untuk melindungi dan memperkukuhkan pelaburan British di bekas tanah jajahan. SISTEM PENTADBIRAN NEGARA

2.

a)Huraikan tiga (3) tanggungjawab/fungsi utama agensi-agensi pusat b)Bincangkan tiga(3) cara bagaimana penyelarasan dan kawalan ke atas agensi-agensi mengurus dijalankan oleh agensi-agensi pusat. Jawapan: a) i. ii. iii. iv. Tanggungjawab /fungsi sgensi pusat menggubal dasar dan perancangan ekonomi Negara membekalkan keperluan sumber manusai,peruntukan kewangan kepada agensi kerajaan memberi perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh agensi-agensi mengurus membentuk dasar dan perancangan mengenai keperluan asas dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang diberikan oleh agensi-agensi mengurus.

1.

Kerajaan Tempatan diwujudkan bagi memberi peluang kepada penduduk-penduduk tempatan mengambil bahagian di dalam pengurusan kawasan mereka. Nyatakan secara ringkas a) b) Jawapan: a) i. ii. iii. iv. b) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. Kuasa-kuasa kerajaan Tempatan mengadakan undang-undang kecil by-laws mengutip cukai,kadar sewa dan lain-lain berautonomi kewangan melantik kakitangannya sendiri Kuasa-kuasa Kerajaan Negeri ke atas Kerajaan Tempatan menerima atau tidak segala akta tentang kerajaan tempatan yang digubal oleh Parlimen,sama ada secara penuh atau sebahagian sahaja mengawal perubahan sempadan,kemasukan kawasan baru dan pengiktirafan status perbandaran melantik ahli majlis,datuk Bandar atau yang di-pertua penguasa tempatan meluluskan belanjawan penguasa tempatan meluluskan pinjaman untuk melaksanakan projek spt penurapan jalan,pembinaan gerai dan lain-lain meluluskan perjawatan penguasa tempatan mempunyai budi bicara untuk memecat Ketua Jabatan sebuah penguasa tempatan atau timbalannya mengesahkan undang-undang kecil spt cukai pintu dsb. Boleh melambatkan kelulusan untuk membuat penilaian semula perkadaran bagi penguasa tempatan spt. Cukai pintu Memberi arahan jenis am mengenai dasar-dasar kepada pihak berkuasa tempatan Kerajaan negeri menampung jumlah perbelanjaan yang tidak mencukupi oleh penguasa tempatan Kerajaan negeri akan mengadakan pemantauan segala kegiatan pihak kerajaan tempatan Mempunyai kuasa untuk memindahkan semua atau sebahagian daripada fungsi penguasa tempatan kepada Menteri Besar Meluluskan segala jenis perkhidmatan untuk kebajikan masyarakat seperti urusan pungutan sampah dan lain-lain. kuasa-kuasa yang diberikan pada Kerajaan Tempatan apakah kuasa-kuasa kerajaan negeri ke atas kerajaan tempatan.

b)Penyelarasan dan kawalan agensi pusat ke atas agensi mengurus i. ii. iii. iv. v. 3. pemeriksaan anggaran belanjawan tahunan pemeriksaan permintaan mengadakan skim perkhidmatan dan menambah atau menggred jawatan pemeriksaan perancangan pembangunan ekonomi tahunan dan lima tahun menguatkuasakan peraturan-peraturan kewangan dan perkhidmatan penyelarasan pembentukan dasar program dan projek kerajaan bagi mengesan masalah dan menyelasikannya.

Agensi-agensi kerajaan boleh dibahagikan kepada tiga komponen penting iaitu Kementerian,jabatan dan perbadanan awam. Huraikan secara ringkas sifat serta fungsi mana-mana dua (2) komponen agensi tersebut. Jawapan: Kementerian Sifat : Merupakan agensi tertinggi kerajaan Tanggugjawab seseorang menteri dilaksanakan oleh badan yang dipanggil Kementerian Ia merupakan agensi tertinggi di dalam jentera pentadbiran pusat atau persekutuan Menteri-menteri yang memegang Kementerian yang penting dan mempunyai anggungjawab yang berat akan dibantu oleh timbalan-timbalan menteri Ketua setiausaha merupakan pegawai pentadbir. Beliau adalah penasihat perdana menteri.terutama dalam pembentukan dasar-dasar dan tanggungjawab Semua Kementerian beribupejabat di KL

37

Fungsi: Jabatan Sifat: Fungsi: Agensi kerajaan yang diwujudkan di dalam sesebuah Kementerian Semua jabatan mempunyai cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah Kebanyakan jabatan diketuai oleh ketua pengarah Jabatan-jabatan peringkat negeri/daerah diketuai oelh pengarah Melaksanakan sebahagian daripada perkara dan dasardasar yang terletak di bawah Kementerian itu. Bertanggungjawab mengawas dan menyelaras perjalanan cawangan-cawangan di peringkat negeri dan daerah Bertanggungjawab bagi perkara-perkara ikhtisas dan teknikal Kebanyaakan jabatan diketuai oleh pegawai-pegawai dari berbagai perkhidmatan ikhtisas Jawapan: a) Kabinet Membentuk dasar-dasar,merancang,mengawal dan menyelaras pelaksanaan tugas-tugas yang diletakkan di bawah portfolionya Tugas-tugas dan tanggungjawab Kementerian disalurkan ke beberapa buah jabatan dan perbadanan awam yang ditubuhkan dalam Kementerian tersebut Terdapat Kementerian yang tidak mempunyai jabatan seperti Kementerian luar negeri. 4.

Menceburkan diri dalam agensi yang tidak diminati oleh sector swasta kerana kurang untung dan memerlukan modal yang besar Dapat memastikan pembangunan berjalan dengan lebih cepat,pesat,teratur,adil dan efisien Agensi ini lebih bebas dan authoritative-bertanggungjawab

Huraikan perkara-perkara berikut berkaitan Jentera Pentadbiran a) b) kabinet majlis mesyuarat kerajaan negeri

Kabinet merupakan badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDA. Ini bermakna kuasa pemerintahan Negara berada di tangan cabinet. Kuasa membentuk cabinet diserahkan kepada parti yang mendapat kedudukan majority dalam Parlimen. Kabinet diketuai oleh PM yang dilantik oleh YDA iaitu ketua parti pemerintah. Ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majority ahli Dewan tersebut. Ahli-ahli cabinet terdiri daripada menteri-menteri yang dilantik oleh YDA atas nasihat PM. Jumlahnya tidak ditentukan oleh perlembagaan tetapi berdasarkan keperluan dan biasanya tidak terlalu ramai. Setiap menteri mengetuai kementeriannya.Kabinet mengadakan mesyuarat sekali seminggu.Ketua Setiausaha Negara menjadi Setiausaha Kabinet. Kabinet merupakan badan tertinggi yang membentuk dasar dan bertanggungjawab terhadap segala keputusan dasar yang dibuat. Dasar-dasar ini dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan.Bagi membantu cabinet menjalankan tanggungjawabnya beberapa jawatankuasa ditubuhkan sama ada bersifat tetap atau ad-hoc bergantung kepada keperluan dan isu-isu semasa. b) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Perbadanan Awam Sifat: Agensi yang baru ditubuhkan di Negara ini Mengambilalih beberapa peranan yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan kerajaan Terdapat beberapa perbadanan awam yang baru ditubuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas baru seperti KESEDAR,PETRONAS,UDA dan lain-lain Prestasi perbadanan awam cukup cemerlang selepas pelaksanaan DEB di mana telah menjayakan pencapaian objektif dasar tersebut Agensi yang telah dibentuk ini meliputi bidang-bidang seperti latihan,Pendidikan,perdagangan,perindustrian,kewangan,p embangunan wilayah dan lain-lain. Membolehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung dalam pembangunan sosio ekonomi

Melaksanakan kuasa eksekutif di peringkat negeri. Di Sabah disebut Kabinet dan Sarawak disebut Majlis Tertinggi atau juga disebut cabinet.Badan ini merupakan pembentuk dasar di peringkat negeri dan bertindak menasihati Raja-raja/Yang Di-Pertua Negeri kecuali dalam hal berkaitan dengan Agama Islam dan Adat Istiadat. Diketuai oleh seorang Menteri besar atau Ketua Menteri yang dilantik oleh Raja/YDN di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mencatat kepercayaan majority .Ahli dewan dipanggil Exco (Sabah dan Sarawak dipanggil Menteri) dan tiga orang pegawai kanankerajaan ex-officio iaitu, Setiausaha Kerajaan Negeri,Pegawai kewangan Negeri dan penasihat Undang-undang Negeri.Jumlah exco berbeza dari satu negeri dengan yang lain.

Fungsi:

38

Setiap EXCO mengetuai sekurang-kurangnya satu jawatankuasa (Sabah dan Sarawak dipanggil Kementerian) yang ditubuhkan untuk menyelaaras perkara-perkara tertentu seperti perindustrian,pertanian,hal ehwal agama,perumahan,alam sekitar,kerajaan tempatan,Pendidikan,pelancongan,kebajikan masyarakat,dan aspekaspek yang mempunyai kepentingan kepada pembangunan sesuatu negeri itu. Di Sabah dan Sarawak yang mengamalkan system cabinet setiap Kementerian diketuai oleh menteri dan diwujudkan pembantu menteri (kadang-kadang lebih daripada seorang) 5. Huraikan komponen-komponen berikut: a) b) c) Komponen Yang Di Pertuan Agong Dewan Negara Dewan Rakyat 6.

Hilang kelayakan apabila tidak hadir mesyuarat dewan selama enam bulan secara berterusan Hilang kelayakan apabila diistiharkan muflis Hilang kelayakan apabila didenda melebihi RM2000.00 Mempunyai Yang Dipertua dan Timbalan Tempat pembentangan belanjawan tahunan Hilang kelayakan dipenjara lebih setahun.

Struktur pentadbiran kerajaan peringkat negeri di Semenanjung Malaysia terbahagi kepada empat peringkat iaitu peringkat Negeri,Daerah,Mukim dan Kampung. Huraikan mana-mana dua peringkat pentadbiran berkenaan. Jawapan: a) i. Struktur pentadbiran kerajaan Peringkat Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Badan ini menyerupai cabinet di peringkat Persekutuan Diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri Di peringkat negeri terdapat jabatan-jabatan kerajaan negeri dan cawangan jabatan-jabatan persekutuan. Di Negeri Sabah dan Sarawak system cabinet adalah dipraktikkan di mana menteri-menteri adalah bertanggungjawab terhadap Kementerian-kementerian.

Jawapan: a) b) c) Komponen YDA Berkuasa memanggil persidangan parlimen Berkuasa menangguh persidangan parlimen Berkuasa membubar persidangan parlimen Meluluskan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Negara dan Dewan Rakyat Boleh menolak pembubaran parlimwn Dewan Negara Dikenali juga sebagai Majlis Tertinggi atau Senat Membahaskan sesuatu rang undang-undang dengan lebih teliti daripada Dewan Rakyat Membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan umum Keahliannya berjumlah 69 orang Perlantikan ahli oleh Dewan Undangan Negeri dan YDA Tempoh jawatan ahli Dewan Negara dua penggal Yang Dipertua terdiri daripada ahli dewan Tidak berkuasa menolak tetapi berkuasa menangguh sesuatu rang undang-undang Tidak berkuasa membuat pindaan Dewan Rakyat Merupakan satu majlis yang membolehkan rakyat menyampaikan hasrat dan pembelaan melalui wakil mereka Menggubal undang-undang Keanggotaan 192 orang Ahli Dewan Rakyat dipilih melalui pilihanraya Tempoh ahli Dewan Rakyat akan tamat apabila parlimen dibubarkan

b)

Peringkat kdaerah Pejabat daerah dan Tanah adalah merupakan peringkat yang utama di poeringkat daerah. Pejabat ini adalah diketuai oleh Pegawai Daerah. Pejabat ini melaksanakan projek-projek yang telah dirancang di peringkat persekutuan dan negeri. Pejabat ini juga bertanggungjawab terhadap soal tanah dan pembangunan dan menyelaraskan kegiatan semua cawangan agensi kerajaan negeri dan persekutuan di peringkat daerah. Peringkat Mukim Struktur pentadbiran di peringkat mukim adalah diketuai oleh seorang Penghulu. Peranan penghulu ialah membantu Pejabat Daerah dan Tanah dan agensi-agensi kerajaan melaksanakan program-program dan projek-projek pembangunan dan menyelaras kegiatan-kegiatan di kampong-kampung. Peringkat kampong Peringkat kampong adalah diketuai oleh seorang ketua kampong yang dilantik oleh Kerajaan Negeri. Ketua Kampung berperanan membantu melaksanakan projek pembangunan kerajaan. Ketua kampong juga menolong agensi-agensi

c)

d)

39

7.

kerajaan mengenalpasti tapak yang sesuai untuk projek di dalam kampungnya. Ketua kampong menjalankan tugasnya melalui jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampong. Badan ini menyerupai cabinet di peringkat persekutuan, diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri. Di peringkat negeri terdapat jabatan-jabantan kerajaan negeri dan cawangan jabatan-jabatan persekutuan. Di negeri Sabah dan Sarawak system cabinet adalah dipraktikkan di mana menteri-menteri adalah bertanggungjawab terhadap Kementerian-kementerian. Salah satu komponen penting dalam jentera pentadbiran kerajaan ialah Badan-badan Berkanun. Nyatakan tujuan objektif dan faedah-faedah dari penubuhan Badan Berkanun. Jawapan:

individu/kumpulan cuba merosakkan keharmonian itu dianggap sebagai musuh negara. ii. ketegangan/perpecahan-negara tidak akan stabil jika ujud gejalagejala yang boleh menggugat integrasi nasional seperti hubungan yang tidak baik di antara kerajaan pusat dan negeri dan di antara kerajaankerajaan negeri sendiri. iii. iv. v. vi. ancaman komunis walaupun satu perjanjian telah dimeterai di antara kerajaan Malaysia, Thailand dan PKM di Hadyai pada 2.12.1989, namun ancamannya masih wujud. Ancaman dadah berbagai masalah social wujud akibat penagihan dadah yang mana jika tidak dikawal akan melumpuhkan negara. Pelarian/pendatang tanpa izin pelbagai masalah wujud akibat kemasukan pelarian ini seperti masalah jenayah,pengangguran dll Golongan pelampau golongan ini akan menggunakan isu-isu yang boleh mengganggugugat sentiment perkauman. Golongan subersif Aids Gejala-gejala social Penjenayah Parlimen membuat undang-undang mengikut cara dan peraturan tertentu seperti yang ditetapkan dalam Bab 5 Acara Perundangan. Terangkan proses penggubalan undang-undang yang dikemukakan oleh Kerajaan dari peringkat awal sehingga diluluskan oleh Parlimen. Jawapan: i. menteri atau sesuatu Kementerian merangka dasar-dasar Rang Undang-undang dengan bantuan pegawai-pegawai kementeriannya. ii. menteri atau pihak Kementerian perlu berunding dengan jabatan Peguam Negara,perbendaharaan atau Kementerian iii. draf rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara dengan kerjasama Kementerian berkenaan. iii. draf rang undang-undang dikemukakan kepada cabinet untuk mendapatkan kelulusan iv. pembentangan rang undang-undang di Prlimen untuk kelulusan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. v. Bacaan pertama oleh menteri berkenaan di Dewan Rakyat dan menetapkan bacaan kali kedua biasa dibuat pada mesyuarat yang sama. vi. Bacaan kedua adalah penting untuk dibahas secara menyeluruh oleh ahli-ahli Dewan vii. Rang undang-undang akan diteliti secara terperinci fasal demi fasal oleh jawatankuasa. viii. Rang undang-undang dikemukakan semula oleh menteri berkenaan kepada Majlis Parlimen, untuk bacaan kali ketiga untuk diluluskan, dan proses yang sama akan dijalankan oleh Dewan Negara.

Tujuan: Untuk mengambilalih tugas dan tanggungjawab fungsi jabatan-jabatan kerajaan tertentu yang telah lama ditubuhkan. Penubuhannya membolehkan pihak kerajaan melaksanakan sesuatu tanggungjawab khusus dan penting. 9. Objektif: i. membolehkan kerajaan terlibat secara terus dalam bidang-bidang tertentu yang enggan tau tidak mampu diceburi oleh pihak swasta sebab masalah modal. Penglibatan langsung kerajaan ini dapat menolong meningkatkan pembangunan sosio ekonomi Negara. ii. membolehkan jentera pentadbiran bertindak secara lebih bebas daripada ikatan peraturan-peraturan pentadbiran kerajaan. Hal ini membolehkan perbadanan tersebut bergerak lebih pantas seiring dengan syarikat-syarikat swasta yang lain.

vii. viii. ix. x.

Faedah: i. ii. memberi peluang kepada kerajaan terlibat secara langsung dengan kegiatan ekonomi secara aktif memainkan peranan dalam sector ekonomi dan social. Di samping bertujuan memperolehi keuntungan, ia juga dikehendaki menyediakan berbagai kemudahan dan perkhidmatan kepada rakyat. Ancaman kepada keselamatan negara boleh diklasifikasikan kepada ancaman dalaman dan luaran. Huraikan bentuk-bentuk ancaman dalaman yang boleh mengganggu keselamatan negara. i. polarisasi kaum masyarakat di negara kita yang berbilang kaum merupakan suatu asset yang bias menggugat keselamatan negara jika keharmoniannya tidak dititikberatkan. Oleh itu mana-mana

8.

40

ix. x. 10.

Rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dipersembahkan kepada YDA untuk diperkenankan. Pewartaan undang-undang untuk dikuatkuasakan.

beberapa perkhidmatan awam negeri dengan perkhidmatan awam persekutuan. vii. Majlis Tindakan Negara Majlis pentadbiran yang tertinggi sekali dibentuk oleh kerajaan untuk menyelaraskan pelaksanaan semua program dan projek pembangunan kerajaan. Majlis ini dihadiri oleh semua menteri yang ada. Majlis Keselamatan Negara Menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan keselamatan negara Majlis Ekonomi Negara Bertanggungjawab khusus tentang segala aspek ekonomi negara Jawatankuasa pembangunan dan perancangan negeri Menjalin perhubungan dan persefahaman antara pentadbiran persekutuan dengan negeri dalam hal pembangunan dan kewangan.

Pertalian dan penyelarasan di antara jentera pentadbiran Persekutuan dan Negeri adalah dijalankan oleh Majlis-majlis dan jawatankuasajawatankuasa tertentu. Jelaskan mana-mana (5) Majlis atau jawatankuasa. i. ii. Majlis Raja-raja Membincangkan soal-soal yang menyentuh dasar negara Bertanggungjawab mengadakan dasar kebangsaan menyelaraskan perkara-perkara di bawah bidang kuasanya. Majlis Tanah Negara Diberi tugas untuk membentuk dasar negara yang meliputi seluruh Persekutuan bagi menaja dan mengawal penggunaan tanah untuk galian,pertanian,perhutanan dan lain-alin. Majlis Kewangan Negara 11. Bertanggungjawab dalam halehwal kewangan negara seperti pemberian wang Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri,pinjaman wang oleh kerajaan-kerajaan negeri,membuat rancangan kemajuan dan lain-lain. Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan Bertanggungjawab bagi membentuk dasar negara untuk mengelola,memaju dan mengawal Kerajaan Tempatan di seluruh Persekutuan. Jawatankuasa Perhubungan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaankerajaan Negeri. Memainkan peranan menjalin hubungan dan persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Tujuannya ialah untuk membincang isu-isu dan menyelesaikan masalah dalam hubungan di antara Kerajaan Negeri dan Kementerian-kementerian Persekutuan. Dipengerusikan oleh KSN Jawatankuasa antara Kerajaan Untuk membincang mengenai peruntukan-peruntukan khas bagi kedua-dua negeri iaitu negeri Sabah dan Sarawak untuk mempastikan peruntukan/peraturan khas tidak perlu lagi ditarik balik. Jawatankuasa ini bertanggungjawab didalam menyatukan dan ix. viii.

iii.

Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan-peruntukan mengenai berbagai perkara termasuk peruntukan mengenai perkhidmatan awam. Terangkan maksud Perkhidmatan Awam menurut Perlembagaan Persekutuan. Jawapan: Perkhidmatan Awam: i. Mengikut perkara 132 perlembagaan persekutuan , perkhidmtana awam terdiri daripada; a. angkatan tentera b. perkhidmatan kehakiman dan undang-undang c. perkhidmatan awam am persekutuan d. angkatan polis e. perkhidmatan awam bersama seperti dalam perkara 133 f. perkhidmatan awam setiap negeri g. perkhidmatan Pendidikan ii. Setiap anggota perkhidmatan awam persekutuan memegang jawatannya selama diperkenankan oleh YDA dan anggota perkhidmatan awam negeri pula selama diperkenankan oleh Raja atau Yang Dipertua Negeri. iii. Menurut perkara 135, tidak seorang pun anggota dalam manamana perkhidmatan awam boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkat oleh sesuatu pihak berkuasa yang rendah daripada pihak berkuasa yang melantiknya.

iv.

v.

vi.

41

iv. Seseorang anggota dalam mana-mana perkhidmatan awam tidak boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkatnya tanpa diberi peluang yang munasabah untuk didengar. v. Cara-cara bagaimana anggota perkhidmatan awam boleh dikenakan tindakan tatatertib atau dibuang kerja adalah dihuraikan secara terperinci dalam Perintah Am. vi. Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan bagi memastikan layananan yang adil terhadap anggota perkhidmatan awam dalam bidangbidang perlantikan,kenaikan pangkat dan tatatertib. 12. Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia.Perlembagaan menjadi undang-undang yang utama dan undang-undang lain yang digubal hendaklah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jelaskan mengapakah Perlembagaan Persekutuan penting sebagai satu sumber undangundang. Jawapan: Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia.Perlembagaan menjadi undang-undang yang utama dan undangundang lain yang digubal hendaklah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Terdapat tiga sebab utama yang menjadikan perlembagaan persekutuan berbeza daripada undang-undang biasa. i. parlimen tidak mempunyai kuasa untuk meminda atau memansuhkan keseluruhan perlembagaan persekutuan walaupun dengan 2/3 majoriti. ii. keseluruhan perlembagaan persekutuan bukan digubal oleh parlimen iii. majlis raja-raja mempunyai pengaruh dan kuasa untuk menentukan bahagian-bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan, umpamanya perkara 36,perkara 70,perkara 71,perkara 152 dan perkara 153. Kepentingan dan ketinggian perlembagaan persekutuan tidak perlu dipersoalkan lagi. Oleh kerana Malaysia mempunyai hubungan sejarah yang lama dengan British, Malaysia telah mengambil model parlimen jenis Westminster. Perlembagaan British tidak sama dengan perlembagaan Malaysia kerana perlembagaan British adalah perlembagaan yang tidak bertulis. Terdapat beberapa sebab mengapa perlembagaan persekutuan dianggap sangat penting i. wujudnya perlembagaan persekutuan membuktikan bahawa kita hidup sebagai sebuah masyarakat yang mempunyai organisasi yang tersusun ii. hak individu dan rakyat tersusun dan terjamin iii. mengelakkan perebutan kuasa secara paksaan dan kekerasan iv. menjamin pengasingan kuasa antara tiga badan; Perundangan Eksekutif 1. 13.

v.

Kehakiman

menjamin pembahagian kuasa. Biro Pengaduan Awam (BPA) telah ditubuhkaan di Jabatan Perdana Menteri bagi tujuan melaksanakan system pengendalian pengaduan awam. Huraikan fungsi dan tanggungjawabnya. Jawapan: Fungsi dan tanggungjawab BPA adalah seperti berikut: i. menerima pengaduan-pengaduan orang awam mengenai ketidakpuasan mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada, termasuk salah laku,penyelewengan, salah guna kuasa dan salah tadbir; menyiasat pengaduan-pengaduan awam yang dianggap mempunyai asas; melapor dan memperakukan hasil siasatan mengenai pengaduan-pengaduan itu kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam; menyampaikan keputuasan-keputusan jawatankuasa tetap pengaduan awam kepada Kementerian atau jabatan persekutuan atau badan berkanun persekutuan atau pihak berkuasa tempatan atau agensi yang berkenaan untuk tujuan tindakan pembetulan; dan mengesan dan mengawasi tindakan pembetulan yang diambil oelh Kementerian / jabatan persekutuan/badan berkanun persekutuan/pihak BT/agensi dan seterusnya memberi maklumbalas kepada jawatankuasa tetap pengaduan awam.

ii. iii. iv.

v.

ARAHAN PERKHIDMATAN DAN ARAHAN KESELAMATAN Cik X seorang Penolong Pengarah Tadbir, telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus system fail di jabatannya. Ketua Jabatannya telah mengarahkan beliau supaya mengkaji system fail sedia ada bagi mengatasi permasalahanpermasalahan berikut: a) b) c) fail-fail yang berpindah tangan dari seorang pegawai kepada seorang pegawai lain tanpa melalui Bahagian Pendaftaran Fail. Fail-fail yang tersimpan terlalu lama di tangan seseorang pegawai Fail-fail yang terlalu tebal dan telah melebihi had kandungannya.

Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Cik Fiza dalam mengatasi permasalahan di atas. Jawapan:

42

a)

Cik X hendaklah menyediakan borang-borang perjalanan fail yang mempunyai butir-butir berikut: i. ii. iii. iv. v. no. fail nama fail pegawai yang mengedarkan fail pegawai yang menerima fail tarikh dan tandatangan dari mengedarkan fail.

i. ii. iii. 3.

peringkat keselamatan maklumat yang terlibat taraf kewarganegaraan orang yang menghadirinya tempat ianya di adakan.

pegawai-pegawai

yang

a) Sekiranya suatu dokumen terperingkat didapati hilang di sesebuah jabatan, apakah peraturan-peraturan yang perlu diambil oleh pihak yang berkenaan mengenai perkara tersebut. c) Nyatakan bagaimana cara-cara dokumen terperingkat patut dimansuhkan

b)

c)

Sebagai seorang Penolong Pegawai Tadbir, Cik X boleh mengeluarkan surat edaran dalaman kepada pegawai-pegawai agar menghantar balik fail ke Bahagian Pendaftaran Fail sekiranya sesuatu fail itu telah selesai diambil tindakan atau tidak dapat diteruskan kerana menunggu butir-butir lanjut atau sebab-sebab lain. Jika perlu fail berkenaan boleh disimpan dalam perhatian. Cik X hendaklah mengambil tindakan membuka satu kulit fail baru yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama dan ditanda sebagai Jilid II dengan terang. Fail asal hendaklah ditanda Jilid I. Fail baru ini hendaklah juga direkodkan dalam doket sebagai satu fail berasingan dan dimasukkan selepas rekod fail Jilid I. Tindakan yang sama juga bolehlah diambil bila membuka fail Jilid III dan selanjutnya.

Jawapan: a) peraturan yang perlu diambil i. hendaklah mencarinya dengan segera Laporan juga hendaklah dibuat kepada Pegawai Keselamatan Jabatan dan Ketua Jabatan mereka seterusnya akan menyiasat dan mengemukakan laporan yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam. Sekiranya kehilangan disahkan, pemula dokumen tersebut hedaklah dimaklumkan agar taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat serta pembetulan keadaan dapat diambil.

ii.

iii. 2. Sesebuah agensi kerajaan bercadang untuk mengadakan satu persidangan yang akan membincangkan ancaman pengganas dan keselamatan Negara. Persidangan ini akan diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur dan akan dihadiri oleh semua pihak yang terlibat dengan urusan keselamatan Negara. Berdasarkan kepada agenda yang ditetapkan, persidangan ini dijangka meliputi perbincangan serta tayangan filem yang mengandungi maklumat terperingkat Sulit, Rahsia dan Rahsia Besar. a) b) Nyatakan langkah-langkah keselamatan berkesan yang perlu diambil oleh penganjur semasa mengadakan persidangan tersebut. Nyatakan asas-asas yang diambilkira bagi memastikan tahap keselamatan dokumen yang dibincangkan dan ditayangkan akan terkawal. b)

cara memusnahkan dokumen terperingkat: i. dokumen terperingkat termasuk buangan terperingkat yang hendak dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecilkecil atau diricih dengan menggunakan mesin pericih. Dokumen yang diricih dibakar,peraturan-peraturan yang selamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang dibenar mengendalikan dokumen itu. Abunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi. Buangan terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamaatan yang sepatutnya sehingga ianya dimusnahkan.

Jawapan: a) Langkah-langkah keselamatan berkesan ialah; i. ii. iii. iv. tiada sesiapa yang tidak dibenarkan dapat masuk ke kawasan atau tempat di mana ianya diadakan tiada sesiapa yang tidak dibenar ekses kepada perkara terperingkat mendapatnya tiada sesuatu perkara terperingkat dibawa keluar dari tempat atau kawasannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan tapisan keselamatan dan pemeriksaan fizikal hendaklah dikenakan ke atas semua orang yang menghadirinya termasuk kakitangan teknik,pencuci dan penyelenggara yang mungkin dapat masuk ke kawasan keselamatan tersebut seorang pegawai penyelaras dilantik bagi mengendalikan peraturan-peraturan keselamatan.

ii.

iii.

3.

Dokumen-dokumen terperingkat Rahsia Besar atau Rahsia tidak sekali-kali boleh dibawa balik ke rumah oleh pegawai-pegawai a) b) c) Jawapan: a) jika iannya dikehendaki untuk rujukan rasmi di tempat-tempat lain Dalam keadaan bagaimanakah peraturan ini boleh dikecualikan Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan tersebut Jelaskan cara-cara memusnahkan dokumen terperingkat

v.

b)

Asas-asas tahap keselamatan dokumen ialah:

43

jika ada sebab-sebab yang terkecuali untuk berbuat demikian sama ada sekali-sekala atau amalan biasa b) pihak yang boleh memberi kebenaran bertulis: Ketua Setiausaha Kementerian Setiausaha Kerajaan Negeri Ketua Jabatan bagi dokumen terperingkat Sulit atau Terhad

diawasi daripada anai-anai atau bubuk-bubuk dengan menyemburkan dieldrin terlebih dahulu kepada rak kayu. iv) mongering rekod dan lain-lain tindakan

4.

Antara langkah yang boleh diambil oleh jabatan dalam usaha memelihara rekodrekod kerajaan semasa dalam jagaan mereka dari sebarang kerosakan ialah dengan mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. a) b) nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan rekod kerajaan selain daripada mendapatkan nasihat jabatan arkib Negara, nyatakan lima usaha lain yang boleh dilakukan oleh jabatan untuk memelihara rekod di dalam jagaan mereka.

rekod-rekod yang basah hendaklah dianginkan supaya kering dan jangan sekali-kali dijemur atau disalai. Rekod-rekdo yang berlapuk hendaklah dibersihkan dari lapuknya, dan yang beranai-anai atau dimasuki oleh semut atau lain-lain serangga hendaklah dikeluarkan dan dibinasakan seranggaserangga itu. Arkib Negara akan sedia membantu Jabatan-jabatan dalam hal ini. v) rekod koyak perlu dibaiki

rekod-rekod yang koyak hendaklah ditampal dengan kertas lain dengan menggunakan pelekat yang boleh dibuat daripada tepung ubi kayu ataupun yang ada dijual di kedai-kedai dalam bentuk yang serupa. Gam cair atau tape cellulose tidaklah elok digunakan kerana ini boleh merosakkan dan mencacatkan kertas-kertas. Mana-mana kertas atau lampiran yang tertanggal daripada fail-fail hendaklah disematkan semula dengan segera. vi) bilik rekod hendaklah dijaga dan dibersihkan

Jawapan: a) Nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan rekod kerajaan Rekod kerajaan ialah segala jenis, dokumen,rekod,daftar,bahan bercetak,buku,peta,pelan,lukisan,gambar,mikrofilem,filem,filem wayang gambar dan rakaman suara,yang diterima atau yang dikeluarkan oleh mana-mana Jabatan kerajaan dalam apa-apa bentuk untuk tujuan menjalankan dan menunaikan urusan rasmi mereka. b) Memelihara rekod jabatan i. rekod mesti dipelihara dengan baik 5. bilik-bilik rekod hendaklah jangan digunakan sebagai tempat makan minum dan merokok atau bagi menyimpan bahan-bahan pejabat yang lain terutama bahan-bahan berair seperti asid,cat,dakwat,minyak spirit dan sebagainya. Bilik-bilik ini hendaklah dibersihkan selalu dan pencuci hampagas hendaklah digunakan supaya habuk-habuk tidak berkumpul.

tiap-tiap jabatan hendaklah mengambil tindakan yang sesuai untuk memelihara rekod-rekod kerajaan dari sebarang kerosakan dan kemusnahan semasa dalam jagaan mereka. Nasihat-nasihat pakar yang percuma tentang pemeliharaan rekod-rekod boleh didapati dengan menghubungi Ketua Pengarah Arkib Negara ii) bilik simpanan mesti sesuai

En K seorang Penolong SU di Kementerian P dan telah diarahkan menyediakan kertas kerja tentang strategi melaksanakan satu projek peringkat kebangsaan. Statistik maklumat yang digunakan termasuklah maklumat terperingkat bertaraf SULIT, RAHSIA dan RAHSIA BESAR. Beliau telah dihubungi oleh En. N yang tidak dikenalinyadan menawarkan ganjaran wang sekiranya beliau memberikan salinan projek berkenaan kpdnya. a) Adakah tindakan En. N boleh dikategorikan sebagai espionaj. Berikan alasan anda. b) Bagaimanakah kaedah penyimpanan maklumat-maklumat terperingkat yang perlu diikuti oleh En. K ? Jawapan: a)

jabatan hendaklah menentukan bahawa rekod-rekod disimpan dalam bilikbilik sesuai yang tidak lembab,bocor atapnay atau berlubang-lubang dindingnya.Bilik simpanan rekod ini mestilah terhindar dari bahaya banjir atau bahang matahari dan juga selamat dari tikus dan serangga termasuk anai-anai.untuk menjaga dari kelembapan, bilik-bilik simpanan memerlukan pusingan udara seperti pesangan kipas angina atau di hawadinginka n. iii) rekod patut disimpan di atas rak-rak

rekod-rekod hendaklah jangan diletakkan di atas lantai. Sebaik-baiknya digunakan rak-rak besi yang memberi ruang sebanyak enam inci di antara lantai dan rak pertama supaya memudahkan pusingan udara dan pembersihan. Sekiranya rak-rak kayu digunakan maka ini hendaklah

Ya, tindakan En N boleh dikategorikan sebagai espionaj. Espionaj ialah kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah di sisi undang-undang bagi tujuan-tujuan yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan kepentingan Malaysia. Ia juga dikenali sebagai kegiatan intipan untuk mendapat maklumat atau rahsia Satu bentuk ancaman luar

Jawapan: b)

44

Perkara terperingkat hendaklah disimpan dalam peti-peti keselamatan yang sewajar dengan peringkatnya seperti berikut. i) Dokumen terperingkat Rahsia Besar Disimpan di dalam bilik kebal atau peti besi yang dipasang dengan kunci tatakira/digital Dokumen dokumen yang di dalam tindakan pejawat-pejawat awam boleh disimpan untuk sementara waktu dalam kabinet fail keluli atau almari keluli yang dipasang palang besi berkunci. Jika bangunan yang diduduki itu tidak mempunyai kawalan keselamatan yang rapi, dokumen-dokumen tsb hendaklah dikembalikanutk disimpan dalam bilik kebal atau peti besi. Dokumen terperingkat Rahsia Disimpan sama seperti dokumen terperingkat rahsia besar atau Dalam kaebiet keluli atau almari keluli yang dipasangkan dengan papang besi berkunci Dokumen terperingkat sulit dan terhad Disimpan dalam kabinet keluli atau almari keluli

c)

Kakitangan yg dibenarkan akses kpd perkara terperingkat terperingkat shj boleh ditugaskan membuat salinan Jumlah salinan yg dibuat berdasarkan jumlah salinan yg diluluskan shj Semua salinan yg rosak mesti dibinasakan Semakan ke atas buku daftar hendaklah dibuat utk menentukan semua salinan dokumen terperingkat mengikut peraturan Semua penyelewangandan penyalahgunaan mesin penyalin hendaklah dil;aporkan kpd KJ

d) e) f)

g)

ii)

8.

En. Alif ialah seorang Pembantu Tadbir (P/O) yg bertangung jawab terhadap surat menyurat di jabatannya. Setiap hari beliau menerima beberapa pucuk surat rasmi yg dihantar oleh jabatan2 lain.

Iii

a) Untuk simpanan sementara dalam lain-lain peti yang berkunci seperti yang dibenarkan oleh pegawai Keselamatan Jabatan. b) c)

Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit Apakah tindakan perlu terhadap surat yg fail tidak dpt dikesan Apakah tindakan diambil jika surat yg diterima utk perhatian salah seorang pegawai?

6.

En R adalah sorg Penolong Pegawai Tadbir yg dipertanggungjawabkan mengawal keselamatan kunci2 keselamatan di jabatannya. Apakah tugas dan t/jwb serta peraturan2 yg perlu dipatuhi oleh En R menguruskan kunci2 tsb Jawapan a) Menyelenggara sebuah buku daftar kunci serta mengemaskinikannya dan membuat audit ke atas kunci2 tsb Sebuah peti keselamatan hendaklah digunakan utk menyimpan semua anak kunci yg tidak dipakai termasuk anak kunci pendua Anak kunci keselamatan tidak boleh dilebal atau ditandakan dgn nama dan alamat tempat dimana peti keselamatan disimpan Anak kunci keselamatan juga tidak boleh dirangkai dgn kunci lain Anak kunci pendua tambahan tidak boleh dibuat tanpa kebenaran Semua pejawat awam yg berpindah, pencen, berhenti hendaklah menyerahkan balik semua anak kiunci di dlm simpanannya

b)

Nyatakan peraturan bagi merekodkan surat rasmi di atas kertas minit Surat yg diterima hendaklah direkodkan di atas kertas minit. Tulis dengan tulisan merah dengan menulis nombor rujukan surat dan tarikhnya Tarikh surat itu dikandungkan

c)

d) e) f)

Apakah tindakan perlu terhadap surat yg fail tidak dpt dikesan Bagi surat yg failnya tidak dpt dikesan, En. Alif hendaklah meminta Bahagian Pendaftaran fail supaya membuka sampul kecil sbg langkah sementara. Ia hendaklah memasukkan surat rasmi itu ke dlm sampul kecil utk tindakan setelah surat rasmi itu dibuka dan dicop tarikh penerimaannya

7.

Semua mesin penyalin terutama di bhg yg menguruskan dokumen terperingkat perlulah mematuhi peraturan2 bkt :a) Melantik sorg pegawai utk bertangungjawab mengawasi mesin tsb dan menyediakan sebuah buku daftar/rekod penggunaan Semua mesin hendaklah disimpan dibilik yg berkunci

b)

45

Apakah tindakan diambil jika surat yg diterima utk perhatian salah seorang pegawai? 1. Surat utk perhatian pegawai dijabatannya, surat tersebut hendaklah dihantar terus kpd pegawai berkenaan tanpa dibuka

DASAR KERAJAAN Bagi mencapai matlamat wawasan 2020, terdapat sembilan cabaran yang harus diatasi. Huraikan cabaran tersebut. Jawapan: Sembilan cabaran yang telah dikenalpasti ialah i. mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman,berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum,hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya,secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. mewujudkan masyarakat yang berjiwa beas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri,bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, sedar semua kemampuannya,tidak mengalah kepada sesiapa, dan dan dihormati oleh rakyat negara lain. mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegara kukuh dalam nilai agama,dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adapt,kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga meyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu system social yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insane tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekeliling system kekeluargaan yang kukuh. Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi berdasarkan kaum; dan Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik,giat dan kental.

9.

Rekod merupakan satu dokumen yg sgt penting dan perlu diberi perhatian agar tidak mengalami kerosakan atau kemusnahan. KJ perlulah mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan rekod dari Jabatan Arkib Negara. a) Nyatakan apakah yg dimaksudkan dengan Rekod Kerajaan ii. Rekod awam ertinya rekod yg diterima secara rasmi atau yg dikeluarkan oleh mana2 pejabat awam, perusahaan Kerajaan atau perkhidmatan awam dlm menjalankan tugas rasminya. Ia nya merangkumi segala jenis surat, kertas,dokumen, daftar, bahan bercetak, buku, peta, pelan lukisan, gambar foto, mikro filem, mikrofis, filem sinematograf, rakaman bunyi, tanpa mengira bentuk atau media termasuk rekod elektronik. iii. b) Nyatakan usaha2 yg boleh dilakukan oleh Jabatan utk memelihara rekod di dlm jagaan mereka iv. KJ adalah bertangungjawab bagi pewujudan, penyenggaraan, pemeliharaan dan pelupusan setiap rekod awam dibawah kawalannya. Bagi tujuan tsb KJ perlulah: Mematuhi dan melaksanakan semua piawaian dan prosedur pengurusan rekod awam yg telah ditetapkan oleh jabatan arkib negara Mengadakan bilik rekod jabatan dgn kelengkapan dan peralatan yg bersesuaian sentiasa bersih, tidak berhabuk dan mempunyai peredaran udara yg baik Melaksanakan pelupusan rekod awam mengikut peraturan rekod awam, akta arkib negara Melantik sorg pegawai rekod jabatan sekurang2nya N27 atau setaraf dgnnya dan memaklumkan perlantikkannya kpd jabatan arkib negara ix. Membuat pembaikan sebarang kerosakan kecil ke atas rekod awam

v.

vi.

vii.

viii.

46

2.

Dasar penswastaan telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan Maac 1983 dengan tujuan-tujuan tertentu. Huraikan dengan ringkas tujuantujuan Dasar Penswastaan tersebut. Jawapan: Tujuan pelaksanaannya:

Jawapan: Kepentingan nasional Dari aspek keselamatan, Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar. Dari aspek ekonomi, Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa oleh kerana ekonomi Malaysia adalah berorientasikan eksport Jestru itu, Malaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara serta memperjuangkan prinsip perdagangan bebas dan pasaran terbuka.

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

mengurangkan beban kewangan kerajaan meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja menggalakkan pertumbuhan ekonomi pengagihan sumber secara cekap mempercepatkan pencapaian DEB/DPN mengurangkan kerugian berterusan meningkatkan pendapatan negara melalui cukai.

Piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Malaysia merupakan penyokong kuat PBB yang dianggap sebagai pelindung negara-negara kecil serta penggalak keamanan dan kemakmuran dunia Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip piagam PBB seperti memelihara keamanan dunia,melindungi hak asasi manusia,menegakkan keadilan dan kewibawaan undag-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan social

3.

Terangkan matlamat dasar ekonomi baru dan strategi pelaksanaan yang telah dirangka bagi mencapai kadar pertumbuhan ekonomi negara. Jawapan: i. dilancarkan oleh kerajaan pada 1970 melalui Rancangan Malaysia kedua (1971-1975) merupakan rancangan ekonomi jangka panjang iaitu sehingga tahun 1990. Matlamat utamanya ialah mewujudkan perpaduan antara kaum dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi,social,kebudayaan dan penempatan.Matlamat ini cuba dicapai melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi. Antara langkah membasmi kemiskinan ialah Mewujudkan peluang pekerjaan Menggalakkan mobility pekerjaan Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum,kawasan dan wilayah Memodenkan kehidupan desa Mewujudkan usahawan bumiputera Memperbaiki taraf hidup rakyat melalui peluang Pendidikan dan penyediaan prasarana langkah meyusun semula masyarakat ialah: v. meningkatkan daya pengeluaran mengurangkan ketidakseimbangan struktur antara kaum menambah ekuiti saham bumiputera mengurangkan kadar pemilikan saham asing memajukan negeri-negeri yang mundur

ii.

Persekitaran Geostrategik Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang telah mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang Dunai Kedua Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat bergantung kepada kejadian-kejadian yang berlaku di Asia Tenggara Malaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik.ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh masing-masing di rantau Asia Tenggara. Jestru itu Malaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negaranegara Asia Tenggara . Malaysia juga ingin menjadikan Asia Tenggara satu kawasan yang aman bebas dan berkecuali

iii.

Islam Memandangkan Islam merupakan agama persekutuan Malaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara Islam Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan Islam

iv.

guna

tenaga

Bekas jajahan British Malaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota Komanwel British Malaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan kerajaan-kerajaan Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand

matlamat akhir DEB ialah memberi peluang penglibatan bumiputera sebanyak 30% dalam kegiatan ekonomi negara menjelang akhir tahun 1990.

Dasar Berkecuali

4.

Terangkan factor-faktor yang diambil kira dalam penentuan Dasar Luar Malaysia

47

Sejak tahun 1970 malaysia mengamalkan dasar berkecuali, iaitu ia ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara yang mengamalkan dasar aman dan persahabatan tanpa mengira ideology mereka Dasar berkecuali ini bertujuan mengelakkan penglibatan Malaysia dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Russia.

iii.

atau menguruskan perkhidmatan-perkhidmatan lain cth : Dermaga Kontena Pelabuah Kelang Penswastaan berbentuk pengurusan bercorak perniagaan swasta Dalam bentuk ini hanya prinsip perniagaan sahaja digunakan sementara hakmilik aktivitinya masih dipunyai sepenuhnya oleh kerajaan cth:Telekom,TNB,KTM,POS Malaysia,LPN,RTM Penswastaan berbentuk pengurusan swasta Dalam bentuk ini, penyertaan sector swasta bagi menyediakan beberapa perkhidmatan tertentu kepada kerajaan tetapi tidak melibatkan apa-apa perubahan dari segi organisasi kerajaan yang menawarkan perkhidmatan berkenaan. Cth: Alam Flora,Hotel Seri Malaysia,MAS Penswastaan secara pajakan Dalam bentuk ini kemudahan-kemudahan dan harta kerajaan tertentu disewakan kepada sector swasta bagi mendapatkan hasil tanpa sebarang perubahan kepada taraf hakmilik hartaharta berkenaan. Cth: PLUS,Parking,MAHB Penswastaan secara kontrak (bina kendali pindah) Dalam bentuk ini,kontrak perkhidmatan kerajaan diberikan kepada sector swsata tanpa merombak struktur organisasi agensi kerajaan tersebut cth: Perkhidmatan Pungut sampah Penswastaan secara menyeluruh (bina kendali) Dalam bentuk ini, seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilikkan kepada sector swasta keseluruhan hak milik,pengawalan dan pengurusan,perusahaan atau perkhidmatan yang berkenaan akan dikendalikan oleh swasta, sementara kerajaan dianggap terpisah langsung dari sebarang kepentingan dalam perusahaan tersebut.

Prinsip hidup bersama Malaysia berpegang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. Malaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri Malaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara Jestru itu Malaysia telah menyokong perjuangan Pertubuhan Pembebasan Pelastin,Kerajaan Demokratik Kemboja dan pejuan-pejuang Mujahidin Afghanistan.

iv.

v.

5.

Dasar Pembagunan Nasional bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan di negara ini. Jelaskan lima aktiviti yang telah dijalankan oleh kerajaan kea rah mencapai matlamat di atas. Jawapan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan memberi peluang kepada orang yang bekerja di sector yang rendah daya pengeluarannya berpindah ke sector yang lebih lumayan mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum,antara di kawasan banadar dan luar Bandar dan antara wilayah memodenkan kehidupan di luar Bandar mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran,latihan,kesihatan,kemudahan infrastruktur dan lain-lain

vi.

vii.

7.

6.

Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Huraikan kesemua bentuk penswastaan yang telah dilaksanaakan oleh Kerajaan Jawapan:

Dasar persyarikatan Malaysia merupakan sa;ah satu dasar yang turut menyumbang kearah perkembangan ekonomi negara. Strategi utama yang dipilih bagi menjayakannya ialah dengan menggalakkan aktiviti-aktiviti yang bertujuan mempereratkan lagi kerjasama di antara sector awam dan sector swasta melalui beberapa program tindakan tertentu. Jelaskan program-program tindakan tersebut. Jawapan: Program-program

i.

ii.

Penswastaan secara sebahagian Dalam bentuk ini sebahagian sahaja hakmilik kerajaan dalam perkhidmatan atau kegiatan dipindahkan kepada sector swasta manakala sebahagian lagi masih dipunyai atau dikuasai oleh kerajaan cth: AIROD Penswastaan secara terpilih Dalam bentuk ini, hanya satu bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatan dalam sesuatu agensi itu dijual atau diserahkan kepada swasta tetapi terus memiliki,menguasai

a. penerangan dasar ini kepada para pegawai dan eksekutif sector awam supaya dapat difahami dan diamalkan dalam tugas seharian b. melalui surat pekeliling am bil 2/84,KSN telah mengarahkan semua Kementerian/jabatan,kerajaan negeri dan pejabat daerah menubuhkan panel persyarikatan Malaysia di jabatan masing-masing

48

c.

d. di.

dii.

mendedahkan petugas-petugas perkhidmatan awam kepada pegawaipegawai awam di syarikat-syarikat swasta seperti program sangkutan dan kursus-kursus pengurusan yang dijalankan di INTAN penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada sector swasta meningkatkan hubungan di antara agensi-agensi kerajaan sebagai salah satu langkah meningkatkan perkhidmatan kepada sector swasta secara tersusun dan mudah dan pekeliling kemajuan pentadbiran awam bil. 9 tahun 1991- panduan mengenai pelaksanaan dasar persyarikatan Malaysia telah dikeluarkan pada 1 Julai 1991 bagi memberi garis panduan melaksanakan dasar ini.

Satu system peperiksaan yang sama i. peperiksaan yang sama dan seragam telah dimulakan oleh kerajaan seperti, PMR,SPM,STPM dan UPSR. Dengan cara adanya peperiksaan yang seragam dan sama ini maka perasaan rendah diri dapat dihindarkan dan satu identity yang sama dan sepadu dapat dibentuk

9.

Melalui pembinaan suatu Kebudayaan Kebangsaan, Kerajaan berharap akan dapat mencapai beberapa objektif. Jelaskan objektif-objektif tersebut serta strategi-strategi bagi mencapainya. Jawapan: Objektif; i. mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. ii. Memeupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. iii. Memeperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi . Strategi; i. pemulihan pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan kea rah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usahasama peyelidikan, pembangunan,, Pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya. ii. Meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usahausaha membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. iii. Mewujudkan komunikasi yang berkesan kea rah kesedaran kebagsaan,kenegaraan dan nasionalisme Malaysia. iv. Memenuhi keperluan sosio-budaya v. Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

8.

Dasar Pendidikan Negara digubal bagi membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Bagaimanakah perpaduan rakyat ini dapat dicapai melalui dasar Pendidikan negara. Jawapan: Dasar Pendidikan negara sebagaimana dalan Akta Pelajaran 1961 menjadikan perpaduan sebagai matlamat akhirnya. Ini dapat dilakukan melalui kaedahkaedah berikut:Kurikulum yang sama i. ii. iii. kurikulum sekolah diubah supaya berorientasikan Malaysia tanpa mengira bahasa pengantarnya. Semua sekolah rendah menggunakan KBSR dan semua sekolah menengah menggunakan KBSM Pendidikan berunsurkan ketatanegaraan dan cintakan Malaysia telah diserapkan ke dalam semua matapelajaran.Dengan cara ini semangat kebangsaan dan sifat taat setia kepada negara dapat dipupuk. Oleh sebab penekanan dibuat ke atas keadaan hidup rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan budaya, maka sifat-sifat toleransi, persefahaman dan tolak ansur boleh dibentuk bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bersatupadu 10.

iv.

Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama i. bahasa melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah dan puast pengajian tinggi di Malaysia mulai tahun 1970. Matapelajaran bahasa melayu telah juga diwajibkan di semua sekolah rendah aliran bahasa cina dan tamil. Penggunaan satu bahasa dapat mengeratkan lagi perhubungan dan persefahaman antara kaum di negara ini.

Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan a) b) Jawapan: a) Persyarikatan Malaysia b) Definisi kerjasama yang erat dan berkesan di antara sector awam dan swasta demi pembangunan negara bagi faedah bersama Menghapuskan sifat permusuhan di antara kedua-dua sector Menggalakkan perkongsian maklumat Kedua-dua sector saling faham memahami prosuder dan matlamat kedua-dua pihak meningkatnya hasil negara Dasar persyarikatan Malaysia Dasar penswastaan

ii.

Kegiatan ko-kurikulum i. aktiviti ko-kurikulum dan sukan telah digalakkan oleh kerajaan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kegiatan ini di bahagikan kepada tiga kategori iaitu aktiviti berpesatuan, unit beruniform dan sukan /olahraga. Dengan cara ini usaha melahirkan genarasi muda yang berdisiplin, bersemangat kebangsaan dan bersatu padu akan mudah dicapai.

penswastaan sector awam

49

melibatkan pemindahan kuasa kawalan dan kepentingan atau pelaburan kerajaan(yang pada tradisinya merupakan tanggungjawab sector awam) kepada sector swasta.

12.

Kerajaan telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oelh Malaysia kearah mencapai taraf sebuah negara perindustrian. Huraikan lima daripada langkah yang dimaksudkan itu melalui pelan Perindustrian 1983. Jawapan: i. melaksanakan dasar perindustrian yang berpandangan keluar. Untuk mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang tinggi, Malaysia harus menumpukan kepada pengeksportan keluaran keluaran perkilangan secara besar-besaran.Masalah pasaran yang kecil telah menjadi satu factor penghalang bagi industri-industri tempatan mencapai produktiviti yang lebih tinggi dan lebih kompetitif. Memajukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber untuk eksport dan mempelbagai serta meningkatkan industri-industri bukan berasaskan sumber untuk eksport: Memajukan industri-industri berat terpilih untuk menyokong industriindustri eksport.Strategi ini dipilih memandangkan Kerajaan sudahpun membuat pelaburan yang banyak dalam beberapa jenis industri berat. Usaha-usaha perlu ditumpukan kepada memastikan kejayaaan projek=projek itu dahulu sebelum menceburi bidang-bidang industri berat yang lain; Memaju dan menggunakan system perkhidmatan maklumat yang bersepadu; Membangunkan teknologi dan tenaga rakyat; Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur denagn memberi tumpuan kepada pertumbuhan indutri-industri di kawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan. Penubuhan industri-industri diutamakan di sepanjang wetern corridor di paantai barat semenanjung dan di mini corridor di pantai timur semenanjung dan di Bandar-bandar Sabah dan Sarawak. Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian dengan memepertingkatkan pembangunan industri-industri kecil dan sederhana kerana sector ini merupakan tulang belakang proses perindustrian dan menyusun semula industri-industri yang kurang berkesan tetapi penting dalam ekonomi negara; Memperkukuhkan institusi-institusi yang bertanggungjawab kepada pembangunan sector pembuatan; dan Menyusun semula system galakan perindustrian yang sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya bersaing yang lebih tinggi.

Tujuan pelaksanaannya: 11. mengurangkan beban kewangan kerajaan meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja menggalakkan pertumbuhan ekonomi pengagihan sumber secara cekap mempercepatkan pencapaian DEB/DPN

ii. Huraikan peranan yang harus dimainkan oleh sector awam dan tanggungjawab sector swasta dalam pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. Jawapan: Peranan Sektor Awam i. sebagai fasilitator,sector awam menyediakan suasana yang kondusif bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang pesat sebagaimana dan sejauh yang dibenarkan oleh peraturan dan undang-undang pembaikan system,prosedur dan proses bagi memudahkan sector swasta mencapai matlamat mereka, dirugalation dan sebagainya.Ini akan memudahkan kegiatan perniagaan dan memperbaiki lagi iklim pelaburan atau memudahkan peraturan-peraturan dan menyediakan inesiatif yang menarik ii. sebagai perancang, sector awam mestilah peka dan responsive kepada perubahan-perubahan dalam persekitaran dunia semasa merancang arah tujuan dan strategi pertumbuhan proaktif, menyediakan maklumat yang betul; aktiviti galakan yang lebih baik melalui perwkilan seberang laut, sector swasta perlukan pengetahuan dan kemahiran bagi mengenalpasti dan memenangi peluangpeluang perniagaan untuk negara atau sebagai perancang untuk menentukan dasar atau arah tuju, strategi menyediakan maklumat dan aktiviti-aktiviti galakan. iii. sebagai pelaksana sector awam perlu terus menyediakan kemudahan dan perkhidmatan social yang penting kepada semua rakyat, bukan sahaja kemudahan dan perkhidmatan itu meluas tetapi standardnya harus lebih baik atau untuk mengembeleng sumber-sumber melalui kerjasama yang padu antara sector awam dan swasta,mewujudkan panel-panel perunding dan mematuhi pekeliling kemajuan perkhidmatan awam. Tanggungjawab sector swasta iv. sebagai penggerak pertubuhan ekonomi, memerlukannya lebih kuat,dinamik,berdaya saing,cekap dan tangkas dalam menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan mereka haruslah mampu mengekalkan persaingan dan berbagai barangan untuk pasaran yang berbagai. Mereka juga perlu bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin atau sector swasta perlukan pengetahuan dan kemahiran. iv. v. vi.

iii.

vii.

viii. ix.

13.

Dasar penswastaan telah dilaksanakan dalam beberapa bentuk iaitu Penjualan, Pajakan, kontrak pengurusan dan Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK). Huraikan mana-mana tiga bentuk penswastaan tersebut. i. Penjualan Bentuk penswastaan melalui penjualan boleh digunakan ke atas aset atau ekuiti kerajaan Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat kerajaan dan melibatkan pemindahan ketiga-tiga komponen organisasi iaitu tangung jawab pengurusan, aset beserta atau tanpa tanggungan dan kakitangan Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat Penjualan ekuiti keseluruhan bermakna pemindahan 100% ekuiti kerajaan dalam syarikat berkenaan

50

ii.

iii.

Penjualan sebahagian bermakna pemindahan kurang daripada 100%. Penjualan aset boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen tersebut atau sebahagian daripada komponennya Penjualan aset boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti. Contoh Airod, Dermaga Export Pelabuhan Kelang Pajakan Melibatkan pemindahan hak menggunakan aset untuk tempoh tertentu dengan bayaran pajakan Kaedah ini biasanya digunakan bagi penswastaan entiti yang mempunyai aset bernilai tinggi dan bersifat strategik seperti pelabuhan dan lapangan terbang. Tiada berlaku pemindahan kedudukan hak milik aset tetapi peraturan-peraturan boleh dibuat bagi pemajak membeli aset berkenaan di akhir tempoh pajakan Contoh : KLIA, Pelabuhan, Metro Parking Kontrak Pengurusan Melibatkan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta Mengurus sesuatu entiti kerajaan dengan dibayar yuran pengurusan Kaedah ini meliputi pemindahan tangung jawab pengurusan kpd sektor swasta Mungkin melibatkan pemindahan kakitangan Tidak melibatkan pemindahan hak milik aset Contoh Alam Flora, MAS, Hotel Seri Malaysia, IWK Bina Kendali Pindah (BKP) dan Bina Kendali (BK) Kedua-dua kaedah digunakan bagi penswastaan projek-projek baru yang secara tradisinya dimajukan oleh sektor awam termasuk projek infrastruktur dan kemudahan awam seperti bekalan air dan jalan raya. Kaedah BKP melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaannya sendiri dan akan mengendalikannya bagi tempoh yang dinamakan konsensi. Kemudahan ini akan diserahkan balik kpd kerajaan di akhir tempoh konsensi tsb. Dalam tempoh konsensi tsb sektor swasta dibenar mengutip caj terus daripada pengguna kemudahan berkenaan atau secara tidak langsung daripada pihak perantaraan biasanya institusi kerajaan. Kaedah BK adalah hampir sama dengan kaedah BKP,kecuali kaedah BK tidak melibatkan penyerahan balik kemudahan berkenaan kpd kerajaan. Kedua-dua kaedah ini biasanya melibatkan pemberian lesen dan/atau konsensi. Kerajaan dianggap terpisah langsung Contoh BKP PLUS, Penjanakuasa TNB, PUAS, Jambatan Pulau Pinang. Contoh BK TV3, Celcom, Astro, Maxis

14.

Malaysia mensasarkan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Pelan perindusterian Negara telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh kerajaan bagi mencapai matlamat tsb. Nyatakan langkahlangkah yang digariskan di dalam perancangan tersebut . i. melaksanakan dasar erindusterian yang berpandangan keluar dengan menumpukan perhatian kepada pengeksportan keluaran-keluaran pekilangan secara besar-besaran ii. memajukan secara itensif industri-industri berasaskan sumber untuk eksport. Mempelbagai dan meningkatkan industri-industri bukan berasaskan sumber untuk eksport iii. memajukan industri-industri berat terpilih untuk menyokong industriindustri eksport. Usaha-usaha ditumpukan kpd memastikan kejayaan projek-projek dimana kerajaan sudahpun membuat pelaburan yang banyak dalam beberapa jenis industri berat. iv. Memaju dan menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yang bersepadu v. Memajukan teknologi dan tenaga rakyat vi. Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur dengan memberi tumpuan kpd pertumbuhan industri dikawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan vii. Memoden dan menyusun semula struktur perindusterian dengan meningkatkan pembangunan industri kecil dan sederhana kerana sektor ini merupakan tulang belakang proses perindusterian. viii. Memperkukuhkan institusi-institusi yang bertangungjawab kpd pembangunan sektor pembuatan ix. Menyusun semula sistem galakan perindusterian yang sedia ada untuk memupuk kecekapan dan daya saing yang lebih tinggi, Dasar Sains & Teknologi penting bagi memajukan sektor perindustrian negara. Bagaimanakah faktor2 bkt dpt dijadikan pendekatan dlm membangunkan sains dan teknologi Malaysia i. Penyelidikan dan pembangunan ii. Tenaga Manusia iii. Teknologi Maklumat Jawapan Penyelidikan dan tindakan (P&P) Penggunaan P&P dlm memajukan sumber2 pertanian, teknologi pengeluaran barangan dan memajukan proses yg sesuai serta juga bidang kesihatan Menubuhkan satu sistem pengurusan P&P yg berkesan dan juga membangunkan infrastruktur sokongan S&T spt pejabat pateent, institusi rekabentuk perindusterian, rundingan teknik dan maklumat dgn tujuan memperkukuhkan kemudahan asas utk tujuan menjamin pemindahan teknologi dan memperkenalkan produk yg baru Menggalakkan sektor perindustrian melabor dlm usaha2 P&P melalui insentif, menubuhkan jentera perhubungan antara sektor awam dan swasta , menggalakkan usahawan dlm memperdagangkan hasil2 penyelidikan dan menekankan usaha2 dlm P&P gunaan dan penyesuaian.

15. iv.

Tenaga Manusia

51

Satu rancangan pembangunan tenaga manusia jangka masa panjang yg saintifik dan teknikal akan digubal utk memenuhi keperluan sektor perindustrian yg kian berkembang. Ia melibatkan perubahan dlm sistem pelajaran, usaha membangunkan kesedaran dikalangan rakyat terhadap potensi S&T serta juga menjamin supaya tenaga teknik dan saintifik dikekalkan dlm bidang yg sesuai Teknologi Maklumat Usaha utk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer dlm pelajaran, industri dan pengurusan penyelidikan akan diberi keutamaan.

52