Anda di halaman 1dari 20

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR

MANUAL PROSEDUR KERJA

GARIS PANDUAN PENGAMBILAN EKSIBIT DI BAWAH AKTIVITI PENGUATKUASAAN KESIHATAN AWAM

40

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

GARIS PANDUAN PENGAMBILAN EKSIBIT DI BAWAH AKTIVITI PENGUATKUASAAN KESIHATAN AWAM


1.0. TUJUAN. Menyediakan satu garis panduan yang seragam bagi mendapatkan eksibit di dalam aktiviti penguatkuasaan kesihatan awam untuk digunapakai oleh semua anggota kesihatan di Negeri Selangor. 2.0. LATAR BELAKANG Pengambilan eksibit yang dijalankan pada masa ini didapati tidak mematuhi prosedur di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 dan PeraturanPeraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993. Tindakan tersebut menimbulkan pelbagai masalah dan keraguan semasa mengemukakan keterangan dimahkamah. 3.0 TAFSIRAN Eksibit adalah merupakan bahan bukti yang digunakan bagi membuktikan tentang sesuatu pelanggaran undang undang yang telah berlaku samada dalam bentuk keterangan primer atau keterangan sekunder. Keterangan primer ertinya dokumen itu sendiri. Misalan Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh computer adalah keterangan primer. Keterangan sekunder meliputi salinan-salinan yang dibuat daripada naskah asal melaui proses mesin. 4.0 OBJEKTIF 4.1. Menyediakan satu garis panduan berbentuk carta aliran sebagai panduan bagi memudahkan pegawai penyiasat untuk mendapatkan barang eksibit semasa melaksanakan aktiviti penguatkuasaan bagi melicinkan perjalanan dalam memberi keterangan di mahkamah. Mempermudahkan pegawai penyiasat memahami pengambilan barang eksibit dengan cara yang betul. prosedur

4.2. 4.3.

Memastikan semua aspek perundangan dan peraturan-peraturan berkaitan dilaksanakan dengan lebih telus sempurna dan berkesan.

41

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

1.

PROSES KERJA PENGAMBILAN EKSIBIT DI BAWAH AKTIVITI PENSAMPELAN MAKANAN

TANGGUNGJAWAB PPKP U36/32/29 1.

PROSES Terima keputusan perlanggaran Makanan. Exhibit dalaman

RUJUKAN

PPKP U29 UPP

2.

Pastikan eksibit berikut diperolehi:- Baki sampel yang dianalisis. - Resit jualan sampel. - Sampel simpanan Pegawai Penyiasat - Notis pensampelan. - Salinan pendua borang - Resit akuan terima sampel. - Sijil Perakuan Juruanalisis. - Gambar dan Negatif filem sampel - Laporan penilaian premis makanan. - Salinan kad kuasa A/Makanan.

Sek.5(1) A/Makanan Sek. 4A/Makanan Sek.6 A/Makanan Sek 4 A/Makanan Sek.5(1) A/Makanan Sek.7(1) A/Makanan Sek.63 A/Keterangan Sek.63 A/Keterangan Borang penilaian premis makanan Sek.5 A/Makanan

42

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB

PROSES

RUJUKAN

Exhibit luaran PPKP U29 UPP 3. Exhibit berikut perlu diperolehi: - Sijil pendaftaran perniagaan. - Lesen perniagaan dari Majlis Tempatan. 3.1 Pergi ke lokasi berkenaan. Kenalkan diri dan nyatakan tujuan. 3.2 Serahkan surat permohonan untuk dapatkan eksibit dari Jabatan berkenaan. 3.3 Dapatkan exhibit Sek. 63 Akta Keterangan Sek. 63 Akta Keterangan

43

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

PENGAMBILAN EKSIBIT INGKAR ARAHAN PENUTUPAN PREMIS. TANGGUNGJAWAB PPKP U29 1. PROSES Jalankan pemeriksaan premis makanan 1.1 Lengkapkan borang pemeriksaan premis makanan PPKP UPP 1.2 Sediakan exhibit berikut:- Notis penutupan - Borang Notis penutupan - Borang cadangan kerja pembersihan. - Ambil gambar premis. - Buat laporan polis kerana ingkar arahan penutupan Sek.11 A/Makanan Sek.11 A/Makanan Borang KKM 2/87 Sek.62 A/Keterangan Sek 63 A/Keterangan Sek.4 A/Makanan RUJUKAN

44

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

PENGAMBILAN EKSIBIT AKTIVITI RAMPASAN MAKANAN TANGGUNGJAWAB PPKP U29 1. 2. PROSES Periksa makanan dan kenalpasti jenis perlanggaran. Lengkapkan borang rampasan dalam 2 salinan dan ditandatangani olih pemunya Sesalinan diserahkan kepada pemunya. Ambil gambar barang yang dirampas. Lengkapkan borang KKM 3/87 pemusnahan dalam 2 salinan dan dapatkan tandatangan pemunya dan serahkan satu salinan kepada pemunya Buat laporan polis mengenai perlanggaran notis melak. Ambil gambar barang yang disita (selepas pelanggaran notis). Exhibit berikut perlu diperolehi: - Sijil pendaftaran perniagaan. - Lesen perniagaan dari Majlis Tempatan. 7.1 Pergi ke lokasi berkenaan. Kenalkan diri dan nyatakan tujuan. Sek.63 A/Keterangan Sek.63 A/Keterangan Borang KKM 2/78 RUJUKAN

3. 4.

Sek.62 A/Keterangan Sek.4(8) A/Makanan

5. 6.

Sek.63 A/Keterangan Sek.62 A/Keterangan

7.

45

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB

PROSES

RUJUKAN

PPKP U29

7.2 Serahkan surat permohonan untuk dapatkan eksibit dari Jabatan berkenaan. 7.3 Dapatkan exhibit.

46

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

CARTA ALIR PENGAMBILAN EKSIBIT

Kenalpasti eksibit yang hendak diambil

Pergi ke lokasi.

Kenalkan diri dan nyatakan tujuan

Tak bolih ubah Barang eksibit Lak, tanda dan ambil gambar

Boleh ubah

Senaraikan barang eksibit

Dapatkan Tandatangan persetujuan.

Tak setuju

Barang eksibit

Setuju

Simpan negative dan gambar

Laporan Polis Sek. 186 KK

Tandatangan persetujuan

Mohon Perintah Mahkamah

Bawa balik eksibit

Bawa balik eksibit

SENARAI SEMAK BARANG EKSIBIT.

47

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

BIL.

PERKARA Salinan kad kuasa Akta Makanan 1985 Salinan resit pembelian sample. Salinan label sample makanan. Salinan notis pensampelan. Salinan inbois. Salinan borang A mohon analisis sample. Salinan akuan terima sample J/analisis. Salinan sijil perakuan J/analisis. Salinan borang pendaftaran perniagaan. Baki sampel yang dianalisis.

ADA

TIADA.

Rujukan 1. 2. 3. 4. Akta Makanan 1983 (Pindaan 2000) Kanun Prosedur Jenayah Akta Keterangan Kanun Keseksaan

48

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

2. PROSES KERJA PENGAMBILAN EKSIBIT DI BAWAH AKTIVITI OPERASI PERATURAN KAWALAN HASIL TEMBAKAU 1993. TANGGUNGJAWAB PROSES A.Pengambilan eksibit semasa operasi Pasukan operasi Ketua operasi / PPKP UPP Pasukan operasi 1.Permulaan operasi. 1.1Kenal pasti kawasan dan lokasi operasi dapatkan alamat lengkap. 1.2 Kenal pasti pelanggaran. Gagal mencetak amaran yang di kehendaki AMARAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA Gagal mempamerkan kenyataan yang dikehendaki iaitu paras nikotina (1.5mg) dan Tar(20mg) Membekalkan hasil tembakau dalam bekas yang tidak mencetak amaran dan pamerkan paras nikotina. Menjual hasil tembakau kepada seseorang dibawah umur 18 tahun Memiliki hasil tembakau dibawah umur 18 tahun. Merokok dikawasan larangan. PPKHT 1993 (PINDDAAN 1997) Subper.6(1) PPKHT 1993 (pindaan 1997) Subper.6(2) PPKHT 1993 (pindaan 1997) Per.7 PPKHT 1993 (pindaan 1997) Per.8 PPKHT 1993 (pindaan 1997) Subper.8(1)(a) PPKHT 1993 (pindaan 1997 Per.10. PPKHT 1993 (pindaan 1997 Subper.11(2)(b) PPKHT 1993 (pindaan 1997 RUJUKAN

Kegagalan tuan punya premis untuk memastikan bahawa orang merokok dikawasan yang ditetapkan.

49

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB PB

PROSES 1.3 Kenalkan diri dan tunjuk kad kuasa. Kad Kuasa Akta Makanan 1983 2.Pengambilan eksibit mengikut pelanggaran : semasa operasi

RUJUKAN Sub.sek.3(2) AKTA 281

PB

2.1 Sampel hasil tembakau dilabel dan dilak ditempat kejadian dihadapan saksi (pesalah / pembantu) bagi pelanggaran dibawah per.10 eksibit sampel rokok adalah baki hasil tembakau yang dihisap bagi pelanggaran dibawah sub.per.8(1)(a) eksibit sampel rokok adalah hasil tembakau yang disimpan bagi pelanggaran dibawah sub.per.6(1), sub.per.6(2), dan per.8 eksibit sampel hasil tembakau adalah hasil tembakau yang dijual.

PPKHT 1993 (PINDAAN 1997)

Pasukan Operasi

2.2 Gambar , diambil semasa pelanggaran dikenal pasti dan kemudianya ditanda di pejabat : bagi pelanggaran dibawah per.10 eksibit gambar adalah gambar pesalah yang sedang mengisap hasil tembakau dikawasan yang dilarang bagi pelanggaran dibawah sub.per.6(1), sub.per.6(2) dan per.7 eksibit gambar adalah gambar yang menunjukkan

Sek 162, AKTA KETERANGAN

50

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB

PROSES kedudukan hasil tembakau yang dipamer untuk dijual didalam premis berkenaan . bagi pelanggaran dibawah sub.per.11(2)(b), eksibit gambar adalah gambar yang menunjukkan ruangan dalam premis tiada papan tanda larangan merokok. bagi pelanggaran dibawah sub.per.8(1)(a) eksbit gambar adalah gambar yang menunjukkan proses jualbeli sedang berlaku .

RUJUKAN

Pasukan Operasi

2.3

Bekas rokok (kotak, tin, pembalut dan lain lain bahan yang digunakan untuk menyimpan rokok.) diambil semasa pelanggaran dikenalpasti bagi pelanggaran dibawah sub.per.6(1), sub.per.6(2), per.7, per.8 dan sub.per.8(a) dan ditanda dipejabat. Resit pembelian bagi pelanggaran sub.per.6(1), sub.per.6(2), per.7 dan per.8

Sek.163, AKTA KETERANGAN

Pasukan Operasi

2.4

Sek.162. AKTA KETERANGAN

PB

2.5 Borang 5 (tawaran kompoun) yang mengandungi identiti pesalah tempat, tarikh dan masa kejadian, nama PB dan pembantu, tandangan PB dan pesalah, jumlah kompoun dan tarikh tamat untuk menjelaskan bayaran bagi semua pelanggaran. 2.6 Beri salinan asal kepada pesalah dan bawa balik ke pejabat semua eksibit.

PPKHT 1993 (PINDAAN 1997)

Pasukan Operasi

Garis panduan menjalankan operasi

51

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB

PROSES

RUJUKAN Kawalan hasil tembakau.

B. Pengambilan eksibit selepas operasi. PPKP / PKA UPP 1. Rekod hasil operasi dalam buku rekod kompaun / Mahkamah PPKHT 1993. Garis panduan menjalankan operasi Kawalan hasil tembakau

2. PPKP / PKA UPP 2.1

Bahan eksibit didapati dipejabat : Isikan borang 2 PPKHT 1993 (Peraturan 7C) [Permintaan bagi analisis sampel hasil Tembakau] bagi semua pelanggaran kecuali per.11(2) (a) PPKHT 1993 (PINDAAN 1997)

PKD

2.2 Hantar sampel, secara sendiri atau melalui PB lain ke makmal yang diwartakan oleh KKM dan dapatkan surat akuan terima. 2.3 Terima dan semak juruanalisis ( Borang 3 ). perakuan

PKD / PPKP U32/U36 PKD/ PPKP U32/U36 PPKP / PKA UPP

2.4 Minitkan kepada PPKP UPP untuk tindakan seterusnya. 2.5 Terima keputusan analisis daripada PKD, rekod dan simpan dalam fail permintaan analisis hasi tembakau. 2.6 Buka fail Siasatan. 2.7 Semak dan sediakan semua eksibit yang diperolehi. Garis panduan menjalankan operasi Kawalan hasil tembakau

PPKP / PKA UPP PPKP / PKA UPP

52

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

CARTA ALIR PENGAMBILAN EKSIBIT (Di Bawah PPKHT 1993)

Operasi

Pergi ke lokasi

Kenalpasti Pelanggaran

Kenalkan diri dan nyatakan tujuan

Dapatkan Eksibit mengikut pelanggaran Senaraikan barang eksibit

Bawa balik eksibit

53

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

SENARAI SEMAK EKSIBIT DI BAWAH PPKHT. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PERKARA Salinan kad kuasa dibawah Akta Makanan 1983 Salinan surat kuasa mengeluarkan kompoun Salinan pendua Borang 2 Peraturan 7 C (Permohonan analisis) Surat akuan terima sampel Juruanalisis. Sijil perakuan Juruanalisis (Borang 3 Peraturan 7D) Botol sampel hasil tembakau ( rokok. ) Baki sampel hasil tembakau ( rokok ) Label Lak Borang 5 (Borang Kompaun) Gambar (menunjukan situasi pelanggaran) Resit jual beli / akual jual beli ADA TIADA.

Rujukan 1. 2. 3. 4. 5. Akta Makanan 1983 (Pindaan 2000) Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 1993 Kanun Prosedur Jenayah Akta Keterangan Kanun Keseksaan

54

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

3.

PROSES KERJA PENGAMBILAN EKSIBIT (Denggi) DI BAWAH AKTA PEMUSNAHAN SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT 1975 PROSES 1. 2. Kenalpasti pembiakan jentik-jentik (pelanggaran) Tentukan bekas atau tempat pembiakan samada mudah alih atau tak mudah alih PKA Mudah alih labelkan dan bawa balik ke pejabat Tak Mudah alih ambil gambar. RUJUKAN Seksyen 13 (1) & (2) Seksyen 6

TANGGUNGJAWAB PPKP/PKA PPKP/PKA

2.1. Proses pengambilan eksibit mudah alih a. Isikan borang perakuan mengambil Specimen larva Bekas tempat pembiakan Lampiran A Lampiran B

b. Tanda dan label barang atau bekas menggunakan pen kalis air Tarikh Masa Alamat Jenis bekas Tandatangan ringkas pengambilan barang kes Bekas tempat pembiakan

PKA

2.2. Sediakan 2 salinan borang perakuan mengambil barang atau bekas dan 2 salinan borang mengambil specimen larva. Serahkan 1 salinan kepada pemunya / penduduk

55

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB PKA

PROSES 2.3. Sekiranya pemunya/penduduk enggan menerima dan menandatangani, tinggalkan 1 salinan di premis berkenaan dengan disaksikan oleh pembantu 2.4. Bawa eksibit balik ke pejabat 2.5. Serahkan salinan asal lampiran A dan B bersama eksibit kepada pegawai penyimpan eksibit 2.6. Semak dan daftar dalam buku daftar barang kes. 3. Proses pengambilan eksibit tak mudah alih 3.1 Tandakan tempat-tempat pembiakan yang dikenalpasti 3.2 Ambil gambar semua tempat pembiakan yang di jumpai dari beberapa sudut. 3.3 Perkara penting semasa mengambil gambar - Pastikan tarikh yang betul pada kamera - Ambil gambar menunjukkan lokasi pembiakan (jarak jauh dan jarak dekat) - Pastikan pemunya atau penduduk menyaksikan bersama semasa gambar diambil

RUJUKAN Sek. 16 (1)(b)

PKA PKA

PKA PKA

56

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

TANGGUNGJAWAB PKA

PROSES 3.4. Rekodkan bilangan gambar yang diambil berdasarkan setiap tempat pembiakan dalam diari siasatan 3.5. Hantarkan filem-filem untuk diproses 3.6. Dapatkan filem-filem yang telah diproses dengan resit pembelian 3.7. Asingkan gambar bersama negative dan masukan ke dalam sampul surat kecil atau plastik. Labelkan sampul surat atau plastik dengan butir-butir berikut:- Tarikh - Masa - Nama pemunya premis - Alamat - Nombor rujukan

RUJUKAN

PKA PKA PKA

PKA

3.8. Masukan semua sampul surat kecil atau plastik yang mengandungi gambar dan negatif ke dalam sampul surat besar. Catatan tarikh pemeriksaan di sampul surat besar 3.9. Serahkan kepada Pegawai Penyimpanan Barang Kes 3.10. Semak dan daftar dalam Buku Daftar Barang Kes.

PKA

PKA

57

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

CARTA ALIRAN PENGAMBILAN EKSIBIT MUDAH ALIH (DENGGI)

Kenalpasti tempat pembiakan

Ambil larva dan bekas pembiakan

Catitkan dalam borang perakuan mengambil larva dan bekas serta dapatkan tandatangan pemunya atau penduduk 2 salinan Kepada pemunya/penduduk

Terangkan tujuan menambil eksibit

Tidak mahu terima


Serahkan 1 salinan borang perakuan pengambilan eksibit

Letakan salinan di premis

Terima Serahkan larva kepada pemeriksa larva

Rekod penyerahan dan penerimaan larva

Serah eksibit kepada penyimpan


58

GARIS PANDUAN PENGUATKUASAAN DIAWANA

SENARAI SEMAK. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Salinan surat penurunan kuasa. Borang pemeriksaan larva. Pipet Specimen larva aedes. Botol specimen. Borang perakuan pungutan larva (lampiran A) & bekas pembiakan (lampiran B) Gambar tempat pembiakan ( jika ada ) Negatif filem tempat pembiakan. ADA TIADA.

Rujukan 1. Akta Pemusnahan Seranggan Pembawa Penyakit 1975 2. Kanun Prosedur Jenayah 3. Akta Keterangan 4. Kanun Keseksaan

59