Anda di halaman 1dari 3

NO.

RUJUK PROSEDUR : UIP-05-01-06 PROSEDUR PENGMBILAN EKSIBIT DALAM AKTIVITI PENGUATKUASAAN


1. NO. RUJUKAN PROSEDUR UIP-05-02-06 2. TAJUK Prosedur Pengambilan Eksibit dalam Aktiviti Penguatkuasaan 3. TUJUAN PROSEDUR Tujuan prosedur ini adalah untuk gariskan tatacara pengambilan eksibit-eksibit semasa menjalankan aktiviti penguatkuasaan dan siasatan terhadap

kesalahan-kesalahan di bawah Undang-Undang Kesihatan Awam. 4. UNDANG-UNDANG BERKAITAN 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Akta Keterangan Kanun Prosedur Jenayah Akta Tafsiran

5.

TAFSIRAN Eksibit adalah merupakan bahan bukti yang digunakan bagi membuktikan tentang sesuatu pelanggaran undang undang yang telah berlaku samada dalam bentuk keterangan primer atau keterangan sekunder. Keterangan primer ertinya dokumen itu sendiri. Misalan Suatu dokumen yang dikeluarkan oleh computer adalah keterangan primer. Keterangan sekunder meliputi salinan-salinan yang dibuat daripada naskah asal melaui proses mesin.

6.

ANGGOTA YANG TERLIBAT 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Pegawai Kesihatan Daerah Pegawai Kesihatan Persekitaran ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

7.

SINGKATAN YANG DI GUNAKAN PKD PKP KPPKP PPKPK PPKP IO IP TPR Pegawai Kesihatan Daerah Pegawai Kesihatan Persekitaran Ketua Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Kanan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Pegawai Penyiasat Kertas Siasatan Timbalan Pendakwaraya

8.

PROSES KERJA PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN Rujuk Lampiran A

9.

CARTA ALIR PENYEDIAAN KERTAS SIASATAN Rujuk Lampiran B

10. SENARAI SEMAK Rujuk Lampiran C 10. SENARAI REKOD / DAFTAR 10.1. Buku Pendaftran Kertas Siasatan. 10.2. Buku Pendaftaran Eksibit

11.

SENARAI BORANG

12.

SENARAI RETEN

13.

SENARAI RUJUKAN 13.1. Akta Makanan 1983 13.2. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 13.3. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 13.4. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 13.5. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 13.6. Kanun Tatacara Jenayah 13.7. Akta Keterangan

14.

PEMATUHAN PROSEDUR

14.1. Prosedur yang dikeluarkan ini hendaklah terus berkuatkuasa dan dianggap sah sehingga dipinda atau diganti dengan satu prosedur lain atau dibatalkan. 14.2. Keengganan dan kegagalan mematuhi Prosedur ini tanpa alasan yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 15. TARIKH KUATKUASA PROSEDUR Prosedur ini adalah berkuatkuasa mulai dari tarikh dikeluarkan.
DIKELUARKAN OLEH: UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ARAS 8, BLOK E 10, PARCEL E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62590 PUTRAJAYA, W.P. PUTRAJAYA. TEL: FAK: 03-8883 4037 03-8883 4017

EDISI PERTAMA 01 NOVEMBER 2006