Anda di halaman 1dari 21

KRP 3013: KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH

TAJUK TUGASAN

TUGASAN REFLEKSI KRP 3013 5 REFLEKSI UNIT 8-12

KUMPULAN

KLTN 11 (A112 PJJ)


DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.ID NO. TELEFON

AFANDI BIN IBRAHIM

D046884

019-9327731

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR.IKHSAN BIN OTHMAN TARIKH SERAH: 28/04/2012

SI KANDUNGAN Perkara Isi kandungan Penghargaan Refleksi Unit 8 Refleksi Unit 9 Refleksi Unit 10 Refleksi Unit 11 Refleksi Unit 12 Refleksi Rujukan Muka surat 2 3 4-7 8-9 9 - 12 12 - 16 17 - 19 20 21

PENGHARGAAN Saya bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, akhirnya saya telah dapat menyempurnakan tugasan ini. Saya mengetahui bahawa tugasan ini kurang memuaskan bagi Dr. Ikhsan bin Othman, tetapai saya berharap semoga Dr. Ikhsan bin Othman dapat menerima dengan baik. Harapan saya semoga setiap tugasan yang diberi kepada saya akan saya lakukan dengan baik. Sekalung penghargaan yang tidak terhingga diucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu Dr.Ikhsan bin Othman dan rakan-rakan sekumpulan yang telah banyak membimbing, memberi panduan dan tunjuk ajar dalam menyiapkan tugasan ini. Walau sibuk dengan tugasan saya iaitu, menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran namun tanggungjawab perlu dilaksanakan demi mencapai cita-cita saya selama ini sebagai seorang pendidik yang berjaya untuk membentuk dan mendidik anak bangsa demi memertabatakan bidang pendidikan. Dalam usaha mengejar impian ini, tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga saya kerana mereka memahami dengan tugas saya sebagai seorang guru dan sedang melanjutkan pelajaran. Mereka juga telah banyak membantu dan member semangat kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini. Ucapan terima kasih juga saya ingin tujukan kepada pensyarah sebab telah banyak member bimbingan kepada saya walaupun tidak sekali bersua secara langsung. Namun beliau telah banyak memberi tunjuk ajar melalui sistem pendidikan jarak jauh. Tidak lupa saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan kerana sudi membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung semasa menyiapkan tugasan ini, terutamanya buat keluarga yang tercinta. Jutaan kemaafan dipohon atas segala kekurangan dan kesilapan yang ada. Sekian, terima kasih.

Wassalam.

REFLAKSI UNIT 8 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH Pengenalan Hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh adalah dengan disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum formal juga perlu disepadukan, dalam KSSR elemen merestas kurikulum (EMK) telah diperkenalkan.

PETA KONSEP TAJUK

Elemen Merentas Kurikulum(EMK)

Konsep EMK

Kepertingan EMK

Integrasi EMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EMK dalam pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah Elemen merentas kurikulum merupakan unsure nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam KSSR EMK melibatkan elemen sedia ada, dan patriotime dengan elemen yang baru.

ELEMEN-ELEMEN SEDIA ADA

Bahasa

Sains Dan teknologi

Pendidikan Alam Sekitar

Nilai Murni

Patriotime

ELEMEN-ELEMEN BARU

Kreativiti Dan Inovasi

Keusawanan

Teknologi Maklumat & Komunikasi

Sekolah merupakan tempat proses sosialisasi murid-murid untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan bertamadun. Elemen-elemen lain ialah sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran perlu diberi penegasan dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuan integrasi EMK adalah untuk mengukuhkan kemahiran dan ketrampilan modal insane dimana ia mampu untuk menangani cabaran masa depan.

5 FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN

Sikap keusahawanan

Pemikiran keusahawanan

Pengetahuan Dan Kemehiran Keusahawanan

Formulasi Pengetahuan Dan Kemahiran Teknologi Dan Vokasional

Nilai Moral Dan Etika Keusahawanan

REFLEKSI UNIT 9 BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP TAJUK

Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Latar Belakang dan Maksud

Garis Panduan Penggunaan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pengusan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Kategori Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Rasional Penggunaan Bahan

Pengenalan Suasana bilik darjah yang kondusif menjadi faktor utama bagi membantu murid-murid untuk meneruskan proses pembelajaran, tambahan pula dibantu dengan bahan-bahan pengajaran yang releven. Disokong lagi dengan mata pelajaran dan topik yang diajar. Apabila guru dapat menggunakan bahan-bahan yang releven, ia akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Antara bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang bercetak dan senang untuk didapati seperti gambar rajah di bawah.

BAHAN PENGAJARAN BERCETAK

Mudol

Buku Tes

Surat Khabar

Internet

Buku latihan dan aktiviti

Bahan siaran Radio & TV

CD-ROM dan DVDROM

CD-ROM buku teks

Pihak yang terlibat atau bertanggungjawab secara langsung terhadap bahan pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengurusan sekolah Panitia mata pelajaran Guru pusat sumber sekolah Guru mata pelajaran Guru kelas Murid-murid

REFLEKSI UNIT 10
ORGANISASI DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH PETA KONSEP TAJUK

ORGANISASI DAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

Konsep Bilik Darjah

Pengurusan Bilik Darjah

Bilik Darjah Kelas Bercantum

Jenis-jenis Bilik Darjah

Suasana Fizikal

Suasana Psikologikal

10

Pengenalan Bilik darjah yang standard bagi sekolah-sekolah di Malaysia ialah berukuran 7 meter lebar dan 9 meter panjang, jadi keluasan keseluruhannya adalah 63 meter persegi. Guru kelas merupakan orang yang memainkan peranan utama dalam menyusun atur kelas supaya menjadi inkelusif dan dapat menambahkan lagi minat murid-murid untuk terus belajar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Abdullah Sani Yahya (2003) murid-murid diperinkat yang lebih tinggi akan manfaatkan di dalam bilik darjah mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Fungsi bilik Darjah Bilik darjah dapat difinasikan sebagai ruangan bilik yang mempunyai sekumpulan murid dan diajar oleh seorang guru. Pendapat Abdullah Sani Yahya mengenai fungsi bilik darjah ialah satu tempat di mana berlakunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis bilik darjah, seperti gambar rajah di bawah.

Jenis-jenis Bilik Darjah

Bilik Darjah Tradisi

Bilik Darjah KBSR

BILIK Darjah Elektronik

11

Bagi saya susun atur bilik darjah merupakan satu tugas yang penting untuk guru kelas, kerana dengan mengusun bilik darjah supaya menjadi sebuah bilik yang menarik dan kondutif. Ini bertujuan untuk mengawal sikap serta menarik minat murid-murid terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Selain itu keadaan ini juga dapat member tumpuan yang sepenuhnya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan, murid-murid juga dapat menghubung kait dengan mata pelajaran lain dengan terdapatnya bahan-bahan dalam bilik darjah. Hasil daripada bahan-bahan yang ada dalam bilik darjah juga murid-murid akan dapat menghasilkan kreativiti yang baru ketika proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan.

REFLEKSI UNIT 11 PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH Pengenalan Tahun 1982 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan untuk menggantikan KLSR. Seterusnya Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diwujudkan bagi menambahbaik kurikulum baru Sekolah Rendah yang sedia ada, pada tahun 1993. Manakala tujuh tahun kemudian Kurikulum Standard Sekolah Rendah diperkenalkan bagi menggantikan KBSR pada tahun 2011. PETA KONSEP TAJUK

Penilaian Berasaskan Sekolah

Penilaian Authentik/ Aiternatif

Pemulihan dan Pengayaan

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH


Pentaksiran /penilaian Formatif & Sumatif

Konsep & Pengertian pentaksiran & Penilaian

12

Konsep dan pengertian pentaksiran dan penilaian Menurut Payne (2003) pentaksiran dirujuk sebagai integrasi proses mengumpul maklumat, mengintegrasi maklumat atau member nilai kepada maklumat itu. Manakala penilaian pula merupakan proses pendapatan maklumat tentang sesuatu diikuti dengan proses member nilai atau interpretasi terhadap maklumat tersebut. Dalam konsep pendidikan, proses mengumpul maklumat, member nilai atau interpretasi boleh berlaku secara formal dan tidak formal. Ketiga-tiga proses ini berlaku secara timbale balik dan sepadu antara satu sama lain dan sepadu dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

Perbandingan Antara Pentaksiran dan Penilaian

Pentaksiran Pengertian Proses mengumpul maklumat, menginterpretasi maklumat atau member nilai kepada maklumat dan membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas maklumat. Membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang dibuat ke atas nilai dan maklumat yang dilakukan. Melibatkan peringkat perancangan, pembinaan, pentadbiran, pemeriksaan dan laporan.

Penilaian Proses mentaksir perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif.

Peranan

Membuat pentaksiran tentang pencapaian murid untuk tujuan pemulihan atau penggredan. Sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian, soal selidik, rekod anekdot, senarai semak. Berdasarkan maklumat pengujian dan data kualitatif dari pemerhatian, soal selidik dan senarai semak. Menunjukkan pencapaian dan tingkahlaku murid-murid secara keseluruhan.

Masa Pelaksanaan

Kaedah

Pengukuran dan penilaian.

Fokus

Berdasarkan maklumat yang dilakukan secara pentaksiran secara formatif dan sumatif.

Hasil

Maklumat untuk tindakan susulan kea rah peningkatan prestasi.

13

HUBUNGKAIT PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN

PENGAJARAN (Guru)

PEMBELAJARA N (Murid)

Guru menambahbaik pengajaran secara keseluruhan dan berterusan

MAKLUMAT / OBJEKTIF

Murid meningkatkan prestasi pembelajaran secara keseluruhan dan berterusan

PENTAKSIRAN (Guru & Murid)

14

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)


Peranan guru dalam PBS

Peranan murid dalam PS

Peranan ibu bapa dalam PBS

Kaedah dan instrument PBS

Kaedah pengumpulan bukti PBS 1. Cerapan. 2. Ujian. 3. Tugasan atau pentaksiran prestasi. 4. Pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan.

FUNGSI PBS
Pentaksiran tentang pembelajaran

Pentaksiran untuk pembelajaran

Integrasi pengajaran, pembelajaran dan penilaian

15

STANDARD PRESTASI

Pernyertaan Kriteria Umum

Pernyertaan Kriteria Khusus

Pernyertaan Tentang Standard

PENILAIAN DALAM KLSR, KBSR DAN KSSR

PENILAIAN

Penilaian dalam KLSR

Penilaian dalam KBSR

Penilaian dalam KSSR

16

REFLEKSI UNIT 12 ARAH ALIRAN DAN PERKEMBANGAN TERBARU KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH Pengenalan Taraf pendidikan di seluruh dunia terus berkembang pesat, bergitu juga dengan tahap kemajuan pendidikan di Malaysia. Kini perubahan dan pembaruan pendidikan di Negara telah menuju kepada tahap pendidikan peringkat global, sebenarnya sekolah merupakan tempat atau institutsi yang dapat penyemaian nilai dan budaya kemanusiaan menerusi Pendidikan kesihatan, Reprodutif dan Sosial. Dasar Memertabatkan Bahasa Melayu dan Memperkasakan bahasa Inggeris (MBMMBI) dapat membangunkan modal insan bertaraf dunia dengan minda kelas pertama. Manakala kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dapat membantu dan mempercepatkan lagi proses (MBMMBI) mencapai kejayaan.

Penaakulan dan budaya saintifik dalam pendidikan rendah

Dasar MBMMBI pada peringkat sekolah rendah

TREND PERKEMBANGA N PENDIDIKAN

Peperiksaan mengikut keupayaan dan sekolah

Pendidikan Sejarah dan pembentukan patriotism di sekolah rendah

Pendidikan kesihatan, Reproduktif dan Sosial

17

ANTARA KAITAN PENAAKULAN DAN PEMBINAAN BUDAYA SAINTIFIK

Budaya Saintifik

Pemikiran Saintifik

Penaakulan

Pendidikan sejarah dapat membentuk pratriotime di sekolah rendah : 1. 2. 3. 4. Pelan Induk perancangan Pembangunan (PIPP). Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menyuntik Semangat Cintakan Negara. Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan.

18

Melahirkan Modal Insan Bertaraf Dunia

Merapatkan Jurang Perbezaan Murid-murid

MAKSUD (MBMMBI)

Mengaplikasi pendekatan pengajaran dan pembelajaran

Menguasai pelbagai Bidang Ilmu

Rakyat Malaysia mampu bersain

Peperiksaan Berasaskan Sekolah

Pelaksanaan sepenuhnya pada tahun 2016

Pembinaan modal insan yang berterusan

Murid tahun 1 menyertai ko-kurikulum & sukan

Mengurangkan tekanan untuk semua pihak

Perkembangan potensi miurid secara fleksibel

Murid lebih bersedia dengan peperiksaan 19

REFLEKSI

Alhamdulillah, akhirnya tugasan kerja kursus ini berjaya saya siapkan. Sepanjang menyiapkan tugasan ini, saya mendapat bantuan dan kerjasama daripada banyak pihak terutama rakan sepasukan dan pensyarah pembimbing serta melalui forum yang saya layari telah banyak memberi panduan dan tunjuk ajar bagi menyiapkan tugasan ini. Segala kesukaran dan masalah serta tuntutan waktu akhirnya dapat diatasi dengan sokongan rakan-rakan dan ahli keluarga yang amat memahami situasi yang terpaksa dilalui sepanjang menyiapkan tugasan ini. Kursus Kurikulum Dan Pengajaran Sekolah Rendah (KRP 3013) ini merupakan satu mata pelajaran yang memerlukan kefahaman serta kajian yang amat terperinci dan mendalam , terutama bagi memahami dan mengingati serta menjadi sumber rujukan yang amat berfaedah terutama dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah . Kursus ini telah memberi peluang kepada saya untuk menyelesaikan persoalan mengenai persaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kursus ini telah banyak member manfaat dan menambahkan lagi pengetahuan yang amat berguna . Tugasan ini benar-benar memberi kesedaran dan keyakinan kepada saya bahawa proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan dan mudah sekiranya seseorang guru itu menguasai dalam aspek ilmu pengetahuan. Diharapkan segala ilmu yang dipelajari melalui Kursus ini mampu saya manfaatkan dengan sebaiknya dalam mendidik anak bangsa .Sekian.
20

RUJUKAN
Abdullah Sani Yahya (2003). Mengurus sekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Abd. Rahim Abd. Rashid (2000). Wawasan & agenda pendidikan. Kuala Lumpur. Utusan Publication & Distributors. Bahagian Perkembangan Kurikulum (2005). KSSR: Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Kementerian pelajaran Malaysia. Bhasah Abu Bakar (2007). Pengujian, pengukuran dan penilaian pendidikan. Kuala Lumpur. Pustaka Salam. Cruickshank, D.B. & Metcalf, K.K. ( 2003). The act of teaching (3rd ed.). Boston: McGraw Hill. Fogarty, R. (2002). How to integrate the curricula (2nd ed.). Illionis: Pearson Skyligt Publication. Hajah Noresah bt. Baharom, BCs(UM), MA(Birmingham) Kamus Dewan Edisi Keempat Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur Ikhsan Othman., & Norila Md. Sallah. (2005). Kurikulum dan pengajaran sekolah rendah: Aspek-aspek yang berkaitan. Tanjong Malim: Quantum Books. Sufean hussin. (2004). Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://ruhanaa115497.blogspot.com/ http://www.scribd.com/doc/49392490/Bahasa-Melayu

21