1.

0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT
Menjelang tahun 2014 SMK (L) Bukit Bintang akan mencapai : 1. Tahap kepimpinan sekolah yang mantap dan berkesan dengan mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. 2. Membudayakan pengurusan P & P yang berkualiti dengan pencapaian akademik: a. PMR 90.0% b. SPM 95.0% c. STPM 100% 3. Memantapkan pengurusan HEM ke arah pembangunan sahsiah murid dengan memperkukuh perlakuan positif murid. 4. Memantapkan pengurusan kokurikulum sekolah ke arah penglibatan, penyertaan dan pencapaian murid yang lebih menyeluruh dan memberangsangkan. 5. Mentadbirurus kewangan secara telus, berintegriti, sistematik dan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang berkuatkuasa. 6. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa ceria, bersih dan kondusif melalui perkongsian pintar dengan kominiti, PIBG dan Lembaga Pengelola Sekolah.

2.0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
1. 2. 3. 4. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

-1-

5.0 SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN 1. 2. 3. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. Memeriksa skrip jawapan pelajar. Memeriksa kerja kursus pelajar. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

-2-

5.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua – mengeluarkan arahan. 2. Penolong Kanan I – memastikan arahan dijalankan. Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan - Ketua Panitia. - Guru Mata Pelajaran - Ketua Bidang / Ketua Panitia.

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran. 1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 1.3. Memeriksa buku latihan pelajar. 1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah. 1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan. - Ketua Bidang.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia. - Pembantu Makmal.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

- Ketua Bidang / Ketua Panitia.

Arahan Pengetua

- Pegawai yang berkenaan.

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

-3-

0 AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 7. Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. Guru Mata Pelajaran -4- . Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.7.1 PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.

Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran Melengkapkan buku rekod Menyerahkan ke Pejabat.8.0 CARTA ALIRAN CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan buku rekod mengajar. Mengambil semula Tamat -5- .

Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Ucap selamat dan doa. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas.7. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. Pelajar Ucapan terima kasih kepada guru. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Guru Mata Pelajaran Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Menerapkan nilai-nilai murni. Masuk kelas mengikut jadual.2. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. -6- . Induksi set.

CARTA ALIRAN Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan pelajar bersih dan susun kelas Tidak Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Objektif pengajaran tercapai? Bersih dan teratur? Ucapan terima kasih kepada guru Tamat -7- .

Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan pelajar.7. -8- . Mengembalikan buku latihan kepada pelajar.3. PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.

CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan Mengumpul buku latihan Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan pelajar Tamat -9- .

4.7. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas.10 - . Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. . PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Guru Mata Pelajaran Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.

CARTA ALIRAN Mula Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Tamat .11 - .

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. .12 - . PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia.7. Menanda skrip jawapan pelajar.5. Membuat tindakan susulan. Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan.13 - . Pemulihan Tamat .CARTA ALIRAN Mula Mengambil skrip jawapan. Menanda skrip jawapan pelajar. Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan pelajar. Menyerahkan skrip jawapan kepada pelajar.

PROSES KERJA KURSUS PELAJAR JAWATAN PROSES KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Guru Mata Pelajaran Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.14 - .6. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. .7.

Menyediakan contoh hasil kerja kursus. Memindahkan markah dan borang markah individu pada borang kelompok.15 - . Tamat . Menyemak hasil kerja kursus. Mengumpul hasil kerja kursus.CARTA ALIRAN Mula Memberi taklimat kepada pelajar.

Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah.7.16 - . Menyemak dan membuat pengesahan. PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan.7. dan terbaik dari kelas masing-masing. Mengumpul semua buku latihan pelajar. Guru Mata Pelajaran . Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). sederhana.

Memilih sepuluh buah buku latihan. Menyerahkan kepada penyemak.CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan kepada pelajar. Mengumpul semua buku latihan pelajar. Tamat . Menyemak dan membuat pengesahan.17 - .

7. Mengarahkan pelajar keluar secara beratur.18 - . Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH JAWATAN PROSES KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. . MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL.8. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Guru Mata Pelajaran Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.

Mengarahkan pelajar mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. Tamat .CARTA ALIRAN Mula Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan.19 - . Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.

7. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan. Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. .9. PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk).20 - .

Tamat .21 - . Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.CARTA ALIRAN Mula Mengambil / menyediakan BBM. Menggunakan BBM dalam proses P & P.

Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.10 PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan surat arahan dari Pengetua.7. .22 - . Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.

Mengedarkan bahan. Melapor / manik curai kepada Pengetua / GPK / GKMP Mengadakan Kursus Dalaman. Tamat .CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan surat arahan. Menghadiri kursus mengikut tarikh.23 - .

1 SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat 2 Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SENARAI SEMAK MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN TINDAKAN Menulis rancangan pengajaran harian. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. 10 11 12 13 9. Menerapkan nilai-nilai murni. 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu. Induksi set. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak.0 SENARAI SEMAK 9.24 TANDA ( / ) CATATAN . Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas. 9. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah.3 BIL SENARAI SEMAK MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR TINDAKAN . Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran.9. Ucapan terima kasih kepada guru.

Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. 9.5 SENARAI SEMAK MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyemak buku latihan pelajar. 2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang.1 2 3 4 Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar.25 - . Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. 2 3 4 Menanda skrip jawapan pelajar.4 SENARAI SEMAK MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak. Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. . Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. 9.

2 3 4 Mengumpul semua buku latihan pelajar.7 SENARAI SEMAK MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. 9. 2 3 Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual.6 SENARAI SEMAK KERJA KURSUS PELAJAR TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah.26 - 5 . Membuat tindakan susulan.5 6 Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang . dan terbaik dari kelas masing-masing. Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok. Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya. 4 5 9. sederhana. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. Menyemak dan membuat pengesahan.

8 SENARAI SEMAK MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. 9. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. 9.10 SENARAI SEMAK MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. 2 3 Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. 9. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.9 SENARAI SEMAK MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TANDA ( / ) CATATAN BIL TINDAKAN 1 Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Mengarahkan pelajar keluar secara beratur./ Ketua Panitia ).27 - . 2 3 4 5 6 Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. .

MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.1 NORMA KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN BIL 1 2 JENIS KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Pengetua. 4 5 Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.0 NORMA KERJA 13. 13. 3 Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian.28 - .2 3 Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.

13. 13.4 NORMA KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI BIL 1 JENIS KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan.29 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . Menyemak buku latihan pelajar. Mengembalikan buku latihan kepada pelajar. Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran 10 11 12 13 berkesan atau tidak. . Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Menerapkan nilai-nilai murni. Memastikan kelas dalam keadaaan bersih Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Borang Pemantauan Kelas.2 NORMA KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS KERJA Menulis rancangan pengajaran harian.3 NORMA KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan pelajar. Ucapan terima kasih kepada guru. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. Induksi set.

5 NORMA KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN PELAJAR BIL 1 2 3 4 5 6 JENIS KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Ketua Panitia. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.6 NORMA KERJA KURSUS PELAJAR BIL 1 2 3 JENIS KERJA Memberi taklimat kepada pelajar dan mengedarkan jadual serta tajuk kerja kursus / tugasan. Mengumpul hasil kerja kursus dari pelajar mengikut jadual. Menyerahkan markah kepada guru tingkatan. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada pelajar. Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah Meletakkan soalan di Bilik Peperiksaan pada hari peperiksaan berlangsung. Menyediakan contoh hasil kerja kursus untuk penyetaraan. 13. Membuat tindakan susulan. Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar dalam kelas. Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan.30 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 4 .2 3 4 5 6 7 Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Bidang. Menanda skrip jawapan pelajar. . Menyemak hasil kerja kursus dan memberi markah berasaskan skema yang diberi dan menandatanganinya.

dan terbaik dari kelas masingmasing. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH BIL 1 2 3 4 5 JENIS KERJA Mengarahkan pelajar berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan pelajar mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. sederhana. Mengarahkan pelajar mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja.7 NORMA KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA BIL 1 2 3 4 JENIS KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Mengumpul semua buku latihan pelajar. Menyemak dan membuat pengesahan. MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 5 13.8 NORMA KERJA MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR SEMASA DI MAKMAL. .31 MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT . Mengarahkan pelajar supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. 13. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). Mengarahkan pelajar membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.5 Memindahkan markah dan borang markah individu kepada borang kelompok.

32 - . MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT 13. Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan.10 BERKAITAN BIL 1 2 3 NORMA KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG JENIS KERJA MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT Mendapatkan surat arahan dari Pengetua. .6 Mengarahkan pelajar keluar secara beratur. Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk.9 NORMA KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIL 1 2 3 JENIS KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guruguru lain. 13. Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful