Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 4.

Mata pelajaran : Bahasa Melayu. Tahun Tarikh Hari Masa Bil. Murid Tema Tajuk Pakej/modul HPU : 2.0. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton atau dialami. 5.0. Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 11.0. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca. : 4 Potensi. : 19/4/2012. : Khamis. : 8:45-9:15 pagi. : 39 orang (25 lelaki dan 14 perempuan). : Hargailah warisan kita. :Alat muzik tradisional budaya Malaysia. : kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis.

HPK

: 1.5. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 5.1. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan

memahami perkara yang dibaca. 11.3. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

HHP

: Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 1 (ii) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

Objektif

1. Menyatakan 8 jenis alat muzik tradisional di Malaysia. 2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 3. Mengisi jadual tentang 8 jenis alat muzik tradisional mengikut kaum beserta fungsinya. Pengisian kurikulum: Sistem bahasa i. ii. iii. :

Sebutan dan intonasi: Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tatabahasa: Kata hubung. Kosa kata: Getaran, dipalu, meniup,

Kemahiran bernilai tambah: i. ii. iii. iv. Kemahiran kecerdasan: kemahiran interpersonal, muzik, linguistic. Kemahiran berfikir: mengesan, menginterpretasi maklumat, mengkategori. Kajian masa depan. Pembelajaran kontekstual.

Strategi pengajaran dan pembelajaran: pendekatan berpusatkan murid. Kemahiran generic: kemahiran belajar. Penekanan konsep 5P: i. ii. iii. Penggabungjalinan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Penyerapan ilmu: pendidikan muzik. Penerapan nilai: kerjasama, hormat-menghormati.

iv.

Pemulihan: menyebut kosa kata secara latih tubi.

Bahan bantu mengajar: Bil. 1. 2. Perkara Kompang Poster gambar tradisional 3. Lembaran kerja teks jenis alat 39 muzik tradisional 4. Lembaran kerja dan jadual 5 alat muzik tradisional 5. 6. 7. Lembaran kerja kata hubung Telefon bimbit Radio 39 1 1 alat Kuantiti )unit) 1 muzik 1

Langkah/masa Set induksi (3 min)

Isi pelajaran Mengenali kompang secara lebih dekat. Tahu kompang. Perkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid. tajuk fungsi

Aktiviti p&p Guru murid. Murid jenis alat muzik

Catatan menunjukkan ABM : kompang. kepada KBKK : mengesan. Nilai : Menghargai menyatakan warisan kita.

kompang

tersebut. Seorang diminta kompang. Murid bila dimainkan. Guru perkaitan membuat tajuk menyatakan kompang murid memalu

dengan PSA murid.

Langkah 1 (5 min)

Penerangan tentang jenis-jenis muzik alat tradisional

Mengedarkan lembaran tentang kategori alat muzik tradisional. Menggantungkan gambar alat muzik di hadapan kelas. Beberapa teks alat tradisional. Guru memperdengarkan bunyi alat muzik spt sitar, kompang dan erhu menerangkan maksud kosa kata yang digaris. ketika

ABM: kerja kerja

lembaran alat

Gambar

setiap bangsa. Melihat gambar alat muzik hadapan nama alat tradisional kelas. muzik bunyi yang dipamerkan di Menyatakan namatersebut. Mengetahui

muzik tradisional Telefon bimbit Radio Kbkk: Menaakul

orang maklumat. tentang muzik

murid membaca kuat Nilai: Patriotisme. keterangan kategori

kategori bunyi alat muzik tradisional cth sitar, kompang dan erhu.

Langkah 2 (12 min)

Mengetahui maklumat spt nama tentang alat sesuatu alat muzik muzik, kaum yang memainkannya, fungsi alat tersebut. Berkongsi maklumat melalui

Murid membentuk 5 ABM: kumpulan 1 kumpulan. Guru keterangan diisi oleh setiap

set dan Mencari dan

yang keterangan KBKK: dan merumus.

terdiri dari 6-7 orang borng jadual. mengedarkan maklumat

borang jadual untuk Nilai: kerjasama.

kumpulan. Murid pembentangan kumpulan. dalam berbincang kumpulan

masing-masing.

Wakil

dari

dua

kumpulan membentangkan hasil kerja di

hadapan kelas. Langkah 3 (5 min) Latihan tatabahasa: kata hubung Guru mengedarkan ABM: kerja kerja. kata KBKK: Menaakul maklumat. menjawab Nilai: --Lembaran

lembaran (tatabahasa: hubung). Murid

dalam masa 2 minit. Murid membincangkan jawapan sama guru. Murid membuat dan pembetulan memulangkan semula kepada guru. Penutup (5 min) Nyanyian Geylang geylang alat-alat tradisional dan seruling. Rumusan tajuk yang isi baru si lagu paku dengan muzik spt Murid hadapan Guru seni beratur di ABM : Carta liriks Geylang Telefon Radio : menaakul si maklumat. si bersama-

kelas lagu

dalam 2 barisan. menggantungkan kata lagu

paku geylang di bimbit

iringan muzik dari

hadapan kelas. Guru lagu memutarkan KBkk Geylang

kompang, sitar, erhu

paku geylang dari Nilai : Menghargai telefon radio. Murid berpandukan kata. Guru merumuskan seni bimbit ke warisan hormatmenyanyi menghormati. kita,

pelajaran berkaitan dipelajari. Tindakan Murid melakukan susulan: kerja dikehendaki

berkumpulan dalam tempoh 3 hari untuk dihantar guru. kepada

isi

pelajaran

bersama murid. Murid mengucapkan terima kasih kepada guru.