Anda di halaman 1dari 1

KEW.PS-20 LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN STOK TAHUN ..........

(Tatacara Pengurusan Stor 231) KEMENTERIAN: Nota : Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikut Bil Bahagian/Jabatan Jumlah Nilai Perolehan (RM) Hasil Pelupusan (RM) Jualan Jumlah Nilai Perolehan Stok (RM) Pindahan Musnah Kaedah Lain

Disediakan Oleh Unit Pengurusan Aset

Diperakukan oleh:

........................................ (Tandatangan) Nama : Jawatan: Tarikh :

.......................................................... (Tandatangan Pegawai Pengawal) Nama : Jawatan: Tarikh : Cop Kementerian/Jabatan:

64