Anda di halaman 1dari 21

NOTA BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KATA NAMA Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu

NAMA BETUL dan GANTI NAMA dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN. a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa ) b) Kata Nama Khas c) Kata Ganti Nama d) Kata Nama Terbitan e) Kata bilangan Nama Betul 1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.

Nama Am 2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuhtumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Manusia , orang binatang tumbuh- tumbuhan benda tempat ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll pokok, betik, rumput, lalang dll pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang: (a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat (b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. 4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan. 5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan: buai - buaian tua - ketua

raja - kerajaan tahu - pengetahuan Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Contoh: Dia sedang menjinakkan seekor gajah. Pada akhir ayat Gajah itu berbadan besar. Pada awal ayat

Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. 2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya. Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. a) b) c) d) benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. manusia Zaidi, Mei Fong, Subramaniam binatang Tompok (kucing), Jalak (ayam) tempat Muar (daerah), Seremban (bandar), Jepun (negara) bangunan Pudu Raya (perhentian bas dan teksi), Menara Tun Razak (pejabat) judul buku Keluarga (majalah), Rentong (novel), Kamus Dewan ( buku) benda Proton Perdana (kereta), Pilot

(pen), Seiko (jam)

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Kegunaan Kata Nama Am Benda bangunan kereta buku sekolah Orang doktor kerani guru budak lelaki Binatang kucing lembu katak ayam burung Tempat negeri bandar kampung tasek Tumbuhan pisang cili jambu limau Kata nama Terbitan Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan : di awal kata ( awalan ) di akhir kata ( akhiran ) di awal dan di akhir kata ( apitan ) Sila teliti contoh-contoh imbuhan : Bangunan Tabung Haji Proton Saga Bahasa Melayu S.K. Darau Doktor Efendi Puan Zainun Cikgu Azmi Muhamad Fauzi Si Tompok Lembu Sapi Katak Puru Ayam Belanda Burung Murai Terengganu Jerteh Kampung Pasir Akar Tasek Perdana Pisang Emas Cili Padi Jambu Batu Limau Kasturi Kata Nama Khas

di awal kata di akhir kata

pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-ita, -man, -wati, -an, dan -wan

di awal dan di akhir kata per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :kelas kata kata kerja kata dasar peraga latih bawa lawan kata sendi oleh untuk kata nama lombong rumah guru kata adjektif cantik besar tinggi kata terbitan peragawati latihan pembawaan perlawanan perolehan peruntukan perlonbongan perumahan perguruan kecantikan pembesar ketinggian

Kata Ganti Nama

Perkataan Ganti Nama ialah perkataan yang menggantikan perkataan NAMA. Perkataan Ganti nama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu Ganti nama Diri, Ganti nama Umum, Ganti nama Pertanyaan, Ganti nama Petunjuk dan Ganti nama Sendi. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang 2. Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga); (b)kata ganti diri singkat; (c) kata ganti tanya; (d) kata ganti tempat; dan (e) kata ganti tak tentu. Gantinama Diri Kata Ganti Diri Pertama 1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang

bercakap. 2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang

berbentuk jamak. Kata Ganti Diri Pertama aku (tunggal) saya (tunggal) hamba (tunggal) Penggunaannya digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada zaman dahulu

patik (tunggal) digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan beta (tunggal) kami (jamak) kita (jamak) digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua

Gantinama Diri Bilangan Tunggal dan Bilangan Banyak Bentuk Tunggal jamak contoh kata nama diri pertama beta, patik, aku, saya kita, kami, kita orang

Kata ganti nama Diri Kedua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut : Bentuk Tunggal Jamak Kata Kedua anda (tunggal) awak (tunggal) engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian (jamak) kamu (tunggal dan jamak) digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita Ganti contoh kata Ganti Diri kedua tuanku, awak, kamu, anda, engkau Kalian Diri Penggunaannya

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua 1. Awak pekerja yang patuh 2. Kamu semua adalah murid yang baik 3. Guru mencari engkau. 4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti. 5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.

Kata Ganti diri ketiga kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga,kata-kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Bentuk tunggal jamak Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka (jamak) Contoh kata ganti diri ketiga ia, dia, beliau, baginda mereka Penggunaannya digunakan untuk raja dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga. 1. Dia pegawai pendidikan 2. Mereka itu orang India. 3. Beliau banyak membantu penduduk di situ. 4. Ia diburu oleh pihak polis. 5. Baginda sedang bertitah di atas singgahsana. 6. Dia menolong bapanya.

Ringkasan Kata Ganti Nama Diri Diri Pertama ( Orang yang bercakap ) Tunggal aku saya patik hamba Diri Kedua ( Orang yang dilawan bercakap ) awak kamu engkau encik cik awak semua kamu semua saudara sekalian saudari sekalian encik-encik Bilangan Banyak / Jamak kami kita

saudara saudari tuan puan anda tuanku Diri Ketiga ( Orang yang diceritakan halnya) dia ia nya beliau baginda

cik-cik tuan-tuan puan-puan anda semua kalian

mereka

Kata Ganti Tanya 1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat,masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. 2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah kah dan tanda soal. 3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Benda apakah siapakah Orang Tempat manakah Masa bilakah Hal Bilangan

bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah

Kata Ganti Nama apa siapa mana Contoh ayat 1. Bilakah engkau pergi ke bandar ? 2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ? 3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ? 4. Nama pokok itu apa ? 5. Pemuda kacak itu siapa ?

Penggunaannya digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat

Kata Ganti Tempat 1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. 2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Tempat sana sini Penggunaannya digunakan untuk tempat yang dianggap jauh digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak sejauh sana

situ

Benda, orang, Binatang ini, itu Tempat sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh) situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh) Keadaan contoh ayat 1. Ini langsat. 2. Itu kucing. 3. Pokok itu rendah sahaja. 4. Kereta Proton Wira ini cantik. Kata Ganti Umum / Tak Tentu Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata ganti Tanya seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh bertukar sesiapa. Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah sahaja. begini, begitu, demikian

Kata Ganti Nama Penunjuk Perkataan yang digunakan untuk menunjuk sesuatu benda, orang, tempat dan cara. 1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tunjuk 2. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (a) subjek dan letaknya di depan kata nama. Contohnya: i. Ini komputer.

ii. Itu rumah Sally. (b) penentu dan letaknya di be­lakang kata nama. Contohnya: i. Kotak ini berat. ii. Saya belajar di sekolah itu.

Kata Ganti tak tentu. 1. Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu 2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata Ganti Umum / Tak Tentu apa-apa Ayat-ayat contoh 1. Entah apa-apa yang dibawanya 2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya. Siapa-siapa 1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu. 2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu. Mana-mana 1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja. 2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka. Kata Ganti Tak Tentu sapa-sapa mana-mana, masing-masing, seseorang,dan sesuatu siapa-siapa atau sesiapa Penggunaannya digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu

KATA KERJA
Kata kerja terbahagi kepada : A. Kata Kerja Transitif ( Perbuatan Melampau ) B. Kata Kerja Tak Transitif ( Perbuatan tidak Melampau ) Kata Kerja Transitif 1. Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ). 2. Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek ) 3. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan me- sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan,

menduduki, mempersilakan. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama. Contohnya: Atan mendengar radio. mendengar ialah kata kerja transitif & radio ialah objek (kata nama)

Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men, men ...i, men ...kan, memper, memper...i, dan memper...kan. Contohnya: Contoh ayat : 1. Kucing itu menangkap seekor burung. 2. perempuan itu menjual sayur. 3. Bapa sedang menulis surat. Dalam ayat pertama Kucing ialah pembuat, menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut. Dalam ayat kedua Perempuan ialah pembuat, menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut. Dalam ayat ketiga Bapa ialah pembuat, menulis ialah perbuatan melampau dan surat ialah benda yang kena buat atau penyambut. (a) Pak Abu menjala ikan.

(b) (c) (d) (e) (f)

Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu. "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan," kata ketua kampung. Jangan suka memperdaya orang yang bodoh. Untuk memperbaiki mutu lakon­an anda perlu selalu berlatih. Pihak polls mempertemukan ibu itu dengan anaknya. Kata kerja transitif membaca memukul menjual berjalan melanggar penyambut ( Objek ) buku seekor ular kuih-muih ke sekolah seekor lembu

Subjek ( pembuat ) Dia suka Jamilah Abidin Ramli Kereta itu

B. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Oleh itu ia tidak mempunyai penyambut. Contohnya :: 1. Mereka berjalan pada hari cuti. 2. Anjing itu sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya semalam. Dalam ayat pertama Mereka melakukan berjalan, tidak kepada benda lain. Dalam ayat kedua Anjing melakukan tidur, tidak kepada benda lain. Dalam ayat ketiga Hujan melakukan turun, tidak kepada benda lain. Subjek ( pembuat ) Kami Dia Saya Hassan Kata kerja tak Transitif mandi senyum menyanyi berjalan keterangan di tasek itu. semasa berjalan dengan kuat ke sekolah

Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat, yakni

tidak memerlukan objek lagi.

2.

Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber, men, ter,

ber... an, dan ber...kan. Contohnya: (a) Ravi belum datang lagi. (b) Muridmurid sedang belajar. (c) Sungai itu mengalir deras. Peringatan Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah kan atau I di hujungnya. Contoh ayat: 1. Mereka menjalankan jentera itu. 2. Emak sedang menidurkan adik. 3. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori. 4. Halim mengikuti perbualan mereka. 5. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam.

Kata Kerja Pasif 1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang

tidak berawalan men. Contohnya: angkat, atasi, berikan, percepat, pelajari, persilakan, dan sebagainya. 2. Ada tiga jenis kata kerja pasif. (a) kata kerja pasif diri pertama (b) kata kerja pasif diri

kedua (c) kata kerja pasif diri ketiga 3. Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja pasif yang berimbuhan ku-.

Contohnya: kuangkat, kuatasi, kuberikan, kupercepat, kupelajari, dan kupersilakan. 4. Kata kerja pasif diri kedua ialah yang berimbuhan ka-.

Contohnya: kauangkat, kauatasi, kauberikan, kaupercepat, kaupelajari, dan kaupersilakan. 5 Kata kerja pasif diri ketiga ialah yang berimbuhan di-.

Contohnya: diangkat, diatasi, diberikan, dipercepat, dipelajari, dan dipersilakan

Kata Adjektif ( Kata Sifat ) Kata Adjektif 1. ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu

kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya. 2. Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat. A. Jenis-jenis kata Adjektif Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang bertugas sebagai penguat. Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

Adjektif Jati Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.

Contoh: Buku itu berwarna biru. Budak kurus itu kawan saya.

Ajdektif Bilangan atau pecahan Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.

Contoh Ayah memiliki dua buah kereta. Saya membeli beberapa kuntum bunga.

Adjektif Tunjuk Ia menunjukkan bagaimana / yang mana

contoh Baju ini mahal harganya. Perkara demikian jangan diulangi lagi. Adjektif pencerai / pengasingan Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok. Contoh

Setiap pelajar mesti berdiplin. Ambil barang masing-masing. 4. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:

(a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik; (b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau; (c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar; (d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur; (e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh; (f) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal; (g) menerangkan sifat perasaan seperti malu dan gembira; (h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat; (i) menerangkan sifat pencaindera seperti masin dan harum. Pangkat-pangkat Adjektif 1. Pangkat biasa ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa. Contoh Baju dia cantik. Buah betik itu manis. 2. Pangkat perbandingan Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang. Contoh Tenaganya sekuat Badang. Buah jambu itu semanis gula. 3. Pangkat menyangat Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-benar dan sebagainya. Contoh Cuaca hari ini sangat mendung. Buah rambutan ini terlalu masak. 4. Pangkat penghabisan Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan. Contoh Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia. Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.

Kata Hubung 1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. 2. (a) (b) (c) Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan.

3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

Contoh agar apabila atau bahawa dan hingga Jika Jikalau kecuali kerana lalu manakala sambil serta semenjak sementara

Ayat Contoh Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera. Mukanya pucat apabila disoal. Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar. Leela dan Siu Lan berjiran. Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam. Saya berpayung jika hujan. Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan. Semua murid Nadir kecuali Gopal. Aini menangis kerana terlalu sedih. Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon. Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor. Zalifah bernyanyi sambil menari. Zahid serta abangnya menonton wayang. Saya berkawan dengannya semenjak kecil. Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

sungguhpun Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.

supaya walaupun tetapi

Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai. Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU. Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan

Contoh Baik - mahupun

Ayat Contoh Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.

Baik- baik bukan sahaja malah entah entah

Baik Daud baik adiknya samasama pintar. Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah. Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak. Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada. Kian lama kian banyak orang yang ke sana. Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah. Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut. Encik Husin semakin kaya semakin pemurah. Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

Jangan pun Kian kian Sama ada ataupun sedangkan...inikan pula semakin...semakin sungguhpun...tetapi walaupun...namun

2. Contoh kata hubung dalam bentuk Akar

Dan Dengan Kerana demikian atau

hingga yang serta walhal demi

lalu tetapi kalau walau supaya

ketika jika kemudian agar

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa semoga setelah

sementara seketika sesungguhnya

seharusnya sebaliknya walaupun

andaikata sedangkan itupun

sewaktu mudah-mudahan padahal contoh ayat

seandainya moga-moga

meskipun jikalau

sekalipun bagaimanapun

1. menggabungkan dua ayat Azhar dan Malek pergi ke Pulau Pinag. 2. Menggabungkan dua rangkai kata Kita boleh pergi ke Mekah dengan kapal terbang atau kapal laut. 3. Menggabungkan ayat-ayat Negara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita.

Kata Seru 1. Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah,

terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba, dan sebagainya. 2. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada

meninggi atau menurun. 3. 4. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Contoh kata seru, penggunaannya, serta ayat contoh adalah seperti yang berikut. Ayat Contoh 1. Aduh, sakitnya tanganku! 2. Aduh, besarnya rumahmu! Aduhai, malang sungguh nasibku!

Kata Seru Penggunaannya aduh untuk menyatakan perasaan sakit dan kagum aduhai untuk menyatakan perasaan sedih ah

untuk menyatakan tidak 1. Ah, saya tetap tidak mengaku bersalah! setuju atau menolak sesuatu 2. Ah, alasan itu tidak dapat kuterima! 1. Amboi, mahal betul kereta itu! 2. Wah, berani betul budak itu! 1. Cis, berani dia menentangku! 2. Cih, mereka tidak kenal siapa aku ! 1. Eh, kamu sudah sampai! 2. Eh, tadi dia ads di sini! 1. Hai, diamlah sikit! 2. Hai, sudah lama kits tidak bertemu!

amboi/wah untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum cis/cih untuk menyatakan perasaan marah dan benci eh untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut hai untuk menegur seseorang atau menarik perhatian Contoh lain kata seru dan ayat Kata Seru wahai maksud menyatakan perasaan sayang

Contoh ayat Wahai adik ku sayang !

atau merayu amboi menunjukkan perasaan kagum hai nah aduh wah ceh bedebah cis oh marah marah atau jijik terkejut hairan, gembira atau mengharap eh syabas hairan gembira, puas, memuji atau ucap tahniah alahai alamak ha Ya-Allah Masya- Allah menghina terkejut hairan terkejut Alahai, itu pun awak tak boleh buat ! Alamak, sudah pukul 8.00 pagi ! Ha, budak itu yang menang ! Ya-Allah, apa akan berlaku nanti ! Oh, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku ! Eh, bila ia terjadi ! Syabas, awak berjaya juga akhirnya ! perasaan sakit perasaan hairan Hai, ke mana kamu menghilang selama ini ! Nah, terimalah habuanmu ! Aduh, sakitnya tanganku ini ! Wan, cantiknya merak ini ! Ceh, usah membantah kata-kataku ini ! Bedebah, berani engkau berkata begitu kepadaku ! Cis, awak rupanya yang menjadi batu api ! Oh, itu rupanya rumah kamu ! Amboi, tingginya bangunan KLCC ini !

hairan atau marah Masya-Allah, sanggup dia melakukan perbuatan biadap itu !

Kata Tanya

1. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. 2.Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. 3. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya. 4. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat 5. Partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. contoh a. Apakah benda itu ? b. Buku siapakah ini ? kenapa bila siapa mengapa apa bagaimana berapa mana Kenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ? Bilakah awak akan memulangkan buku saya ? Engkau ini siapa ? Mengapakah baju awak ini basah ? Apakah nama binatang itu ? Bagaimanakah rupa hantu ? Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ? Nelayan itu dari mana ?

Anda mungkin juga menyukai