Anda di halaman 1dari 7

Modul Sains Tingkatan 1

Bab 1: Pengenalan kepada sains


1.1 Apakah itu sains?
Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
1. ....................... ialah ilmu pengetahuan hasil daripada kajian sistematik tentang
segala benda dan kejadian dalam alam sekitar.
2. Pembentukan terumbu karang adalah kejadian ...........................................................
3. Pertunjukan bunga api adalah kejadian ........................................................................
4. Proses mencarigali minyak adalah ...............................................................................
5. Kejadian bayu darat dan bayu laut adalah ...................................................................
6. Isikan tempat kosong pada bidang sains dan kerjaya yang berkaitan dengannya.
Bidang sains
Biologi

Sumbangan Sains

Kerjaya
Ahli biologi

Mereka bentuk dan membina jalan raya, jambatan.


Kajian tentang komposisi dan sifat kimia jirim
Geologi
Kajian tentang tumbuhan dan strukturnya

Ahli geologi
Ahli astronomi
Ahli botani

Meteorologi
1.2 Penyiasatan saintifik

Tuliskan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu penyiasatan saintifik mengikut


susunan yang betul.
Mengenal pasti ................................

Membuat ................................

Merancang ................................

Mengawal pemboleh ubah


1. ...........................................................-faktor yang berubah
2. ...........................................................- pemerhatian atau keputusan
3. ...........................................................- faktor yang tetap

Menjalankan ..................................

Mengumpul ................................

Menganalisis dan mentafsir ...............


................................

Membuat ................................

Menulis ................................

1.2.1

Makmal sains.
Nyatakan 5 Peraturan-peraturan keselamatan di makmal sains:
1.
2.
3.
4.
5.

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................

1.2.2 Radas yang digunakan di dalam makmal.


Lengkapkan jadual di bawah dengan nama radas berdasarkan kegunaannya.
Radas

Kegunaan
mengisi pepejal bagi pemanasan terus
di atas api.
mengumpulkan gas.
menyokong radas semasa pemanasan.
menyukat isi padu cecair yang tetap.
menyebarkan haba dengan sekata
semasa pemanasan.
Membekalkan api untuk tujuan
pemanasan.
Menyokong dan memegang sesuatu
radas .

1.2.3 Simbol-simbol amaran.


Nyatakan symbol-simbol amaran bahaya berikut dengan contoh bahan kimianya.
Simbol

Maksud

Contoh bahan kimia

1.3 Kuantiti fizik dan unitnya.


Jadual di bawah menunjukkan unit SI dan symbol yang berkenaan bagi setiap
kuantiti fizik. Lengkapkan jadual di bawah.
Kuantiti fizik
Panjang

Unit SI

Simbol unit
m

kilogram
Masa

s
K
A

Kelvin
Arus elektrik
Lengkapkan jadual berikut dengan jawapan yang betul.
Imbuhan
mega
kilo
desi
senti
mili
mikro

Simbol

Nilai simbol
1 000
0.1

Nilai piawai
1 x 10
1 x 10
1 x 10-1
1 x 10
1 x 10-3
1 x 10

1.4 Penggunaan alat pengukuran.


Rajah di bawah menunjukkan kedudukan mata yang berlainan ketika mengambil
bacaan skala pada pembaris.

(a) Kedudukan mata ......... ialah kedudukan yang betul untuk mengambil bacaan.
( b) Kedudukan tersebut boleh mengelakkan kesilapan jenis ralat .........................
( c ) Bacaan haruslah diambil beberapa kali supaya purata bacaan diperolehi
untuk mendapatkan ...............................................................................................
1.5 Mengukur luas bagi bentuk yang sekata dan menganggar luas bagi bentuk
yang tidak sekata.
a. Rajah di bawah menunjukkan luas kawasan suatu objek yang sekata.

(a) Luas segi empat tepat = .......................................


= ........................................
(b) Luas segi tiga
= .........................................
.........................................

b. Rajah di bawah menunjukkan luas permukaan sehelai daun.

(a) ........................... digunakan untuk ...............................luas permukaan yang


tidak sekata.
(b) Semua segi empat yang dilitupi separuh dan lebih daripada separuh dikira
sebagai ...........................................
(c) Luas permukaan daun di atas ialah ..................................
1.6 Menyukat isipadu cecair.
(a) Alat-alat yang boleh digunakan untuk mengukur isipadu cecair ialah
..............................., .............................. dan ...................................
(b) Langkah-langkah yang harus diperhatikan keyika mengambil bacaan isi padu
cecair adalah:
i. Silinder penyukat mestilah diletakkan di atas permukaan yang ...................
ii. Kedudukan mata mestilah ............................... dengan dasar meniskus.
(c) Isipadu cecair diukur dalam unit .............., ................., ................. dan ............
1.7 Menyukat isi padu pepejal yang berbentuk sekata dan tidak sekata.
(a) Isipadu objek pepejal boleh disukat dengan menggunakan kaedah
..............................................
(b) Rajah di bawah menunjukkan lima biji guli dimasukkan ke dalam air.

Isipadu semua guli= .............................. Isipadu sebiji guli =....................


= ..............................

= ....................

(c) Rajah di bawah menunjukkan batu kecil yang diikat dengan sebiji gabus.

Jumlah isipadu pemberat (batu kecil) dan objek ringan (gabus) =


Jumlah pemberat

Jumlah gabus

1.8 Menyukat suhu.


(a) Darjah kepanasan atau kesejukan dikenali sebagai ...................................
(b) Suhu boleh disukat dengan menggunakan ................................................
(c) Unit SI bagi suhu ialah .......................Walau bagaimanapun,suhu juga boleh
disukat dalam unit ...........................................
(d) Julat suhu yang dapat disukat dengan termometer makmal ialah ...................
Hingga ..............................
1.9 Konsep jisim dan berat
Lengkapkan jadual di bawah untuk membandingkan prinsip-prinsip jisim dan berat.

Jisim
.......................jirim dalam
sesuatu objek.

Prinsip
Definisi

Kilogram (kg)
.Neraca ..........................

Unit ukuran
Alat sukatan

Neraca ...........................

Berat
...........................yang
bertindak terhadap suatu
objek.
...........................(N)
Neraca ...........................
Neraca ...........................