Anda di halaman 1dari 1

Objektif: 1. Mendefinisikan kekenyalan, had kekenyalan dan tenaga keupayaan kenyal. 2. Menyatakan Hukum Hooke. 3. Menggunakan Ep = kx2. 4.

. Menyatakan faktor-faktor pengaruhi kekenyalan spring. 5. Menyatakan aplikasi untuk kekenyalan. 6. Menyelesaikan masalah berkaitan kekenyalan.

Kekenyalan sesuatu bahan ialah kebolehan bahan kembali ke bentuk dan saiz asalny a apabila daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan. Pemalar daya spring ialah daya per unit pemanjangan bagi spring tersebut. Had kenyal ialah had daya maksimum yang boleh dikenakan ke atas spring supaya ti dak merosakkan kekenyalannya. Hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring kenyal adalah berkadar te rus dengan daya yang bertindak terhadapnya jika daya itu tidak melebihi had keke nyalan spring ini.