Anda di halaman 1dari 5

SMK TAMAN UNIVERSITI 2 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 NAMA:_______________________________ Bahagian A Setiap soalan diikuti oleh

empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik. 1. Mengapakah Tuhan mencipta manusia? A. Untuk berkuasa di muka bumi B. Untuk mentadbir alam dengan baik C. Untuk menjadi generasi yang akan datang D. Supaya manusia hidup dalam keadaan senang. 2. Mengapakah sifat amanah perlu dipraktikkan dalam kehidupan? A. Untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain B. Untuk mendapat simpati daripada orang lain C. Untuk meraih kepercayaan daripada orang lain D. Untuk mewujudkan suasana yang harmoni sesama pelajar 3. Yang berikut menggambarkan ciri-ciri harga diri kecuali A. Sentiasa berpakaian sopan B. Menjaga diri di mana sahaja berada C. Menjaga nama baik diri dan keluarga D. Mudah terpengaruh dengan unsure negatif 4. Mengapakah pengambilan makanan yang seimbang penting untuk kebaikan manusia? A. Untuk mengelakkan demam B. Untuk mengurangkan berat badan C. Untuk membantu pertumbuhan badan D. Untuk mengurangkan kolesterol dalam badan 5. Antara berikut yang manakah menunjukkan seseorang itu berhemah tinggi? I. Suka mengasingkan diri II. menghormati orang yang lebih tua III. bercakap dengan lemah lembut IV. tidak bersikap angkuh dan sombong A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 6. Perlakuan manakah menunjukkan nilai hemah tinggi? A. Halimah makan sambil berdiri B. Zaki tidak bertegur sapa apabila bertemu dengan gurunya C. Sofea memberi salam apabila hendak masuk ke dalam rumah D. Suriani menunjuk-nunjuk cincin yang baru dibeli kepada kawan-kawannya 7. Apakah kebaikan mengamalkan nilai toleransi? A. Dapat menilai kekurangan orang lain B. Dapat mengetahui kelemahan orang lain C. Dapat menerima dan memahami cara hidup orang lain D. Dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi 8. Usaha seseorang itu tidak akan berjaya sekiranya A. Besikap sambil lewa B. Dapat menerima pendapat orang lain C. Melakukan kerja secara berkumpulan D. Melakukan sesuatu kerja dengan bersungguh-sungguh TINGKATAN:_____

9. Mengapakah sikap boros berbelanja tidak baik untuk diamalkan? I. Meningkatkan jumlah hutang

II. III. IV. A. B. C. D.

Meningkatkan inflasi Meningkatkan ekonomi negara Hidup dalam kesusahan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A. B. C. D.

Banjir kilat Hakisan tanah Pencemaran bunyi Pembangunan terbantut

10. Yang berikut adalah kelebihan melancong dalam negara kecuali A. Meningkatkan kos perbelanjaan B. Meningkatkan ekonomi negara C. Mengelakkan pengaliran keluar matawang D. Mengurangkan pembaziran 11. Individu yang mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga akan A. Menyayangi keluarganya dengan hati yang ikhlas B. Memastikan anak-anak mendapat apa-apa sahaja yang mereka inginkan C. Sanggup menghantar anak-anak ke sekolah swasta D. Menyerahkan tugas menjaga ibu dan ayah yang sudah tidak upaya kepada pembantu rumah 12. Yang manakah antara berikut merupakan kesan negatif kepada individu yang dibesarkan dalam keluarga yang tiada kasih sayang? A. Hidup bahagia dan gembira B. Terlibat dengan masalah disiplin di sekolah C. Mesra dan saling bermaafan antara adikberadik D. Cemerlang dalam pelajaran dan berjaya dalam hidup 13. Mengapakah kita perlu memelihara dan memulihara alam sekitar? A. Untuk memperkenalkan negara keseluruh dunia B. Agar keseimbangan ekosistem akan terpelihara C. Kerana alam sekitar adalah hak kita D. Supaya Negara maju dan aman 14. Pembakaran secara terbuka akan menyebabkan pencemaran A. Air B. Bau C. Bunyi D. Udara 15. Parit dan longkang yang tersumbat disebabkan oleh pembuangan sampah sarap secara tidak bersistem akan menyebabkan

16. Kementerian yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar ialah A. Kementerian Pelajaran B. Kementerian Kesihatan C. Kementerian Kerja Raya D. Kementerian Sains, Teknologi dan Alam sekitar 17. Nilai cinta akan negara ditafsirkan sebagai A. Sayang kepada kedaulatan negara dan berusaha untuk mempertahankannya. B. Mengharumkan nama negara di luar negara untuk mendapat pengiktirafan C. Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri D. Sikap prihatin terhadap pembangunan negara dan bersama-sama memberikan sumbangan 18. Apakah lambang dan identiti sesebuah negeri yang perlu dihormati? I bendera II Jata negeri III Maskot negeri IV Lagu negeri A. B. C. D. I, II dan III II, III dan IV I, II dan IV I, III dan IV

19. Taat setia kepada raja dan negara bermaksud A. Menunaikan kewajipan terhadap raja dan negara melebihi diri sendiri B. Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara C. Mengenali keistimewaan yang dimiliki oleh raja dan negara D. Memastikan masyarakat mematuhi undangundang negara

20. Rakyat yang setia kepada raja dan negara akan mengamalkan

A. B. C. D.

Prinsip-prinsip Rukun Negara Kepercayaan nenek moyang Sikap ramah dengan pelancong asing Semangat patriotik ketika sambutan Hari Kemerdekaan diadakan

C. Mengasuh, mengajar dan mendidik kanakkanak agar mengetahui hak-hak mereka D. Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna 27. Persekitaran mesra kanak-kanak dapat menjamin _____________ mental, fizikal dan sahsiah mereka. A. Peluasan B. Pengekalan C. Pertambahan D. Pertumbuhan 28. Apakah nama pertubuhan antarabangsa yang aktif melindungi golongan kanak-kanak? A. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) B. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) C. Tabung Darurat Kanak-Kanak Antarabangsa Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) D. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) 29. Individu yang menghormati hak wanita lazimnya A. menyanjung tinggi kemampuan wanita dalam mentadbir negara B. memberi pengiktirafan kepada golongan wanita yang berjaya dalam hidup C. melayan wanita dengan sopan-santun, lemah lembut dan tidak menganiaya golongan tersebut. D. Mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. 30. Apakah peranan pihak media dalam melindungi hak wanita? A. Menyiarkan kes-kes yang melanggar hak seorang wanita B. Menerbitkan rancangan yang menepati citarasa wanita C. Mendedahkan kisah-kisah wanita yang berjaya dalam kerjaya D. Mengelakkan penyiaran iklan atau rancangan yang boleh menjatuhkan imej wanita

21. Ketika mendengar lagu Negaraku berkumandang, kita hendaklah A. Duduk dan menundukkan kepala B. Menyanyi dengan sekuat-kuat hati C. Mengibar-ngibar bendera Malaysia D. Berdiri tegak dan menghormati lagu 22. Seseorang yang sanggup berkorban untuk negara akan A. Mempelajari cara-cara menggunakan senjata api B. Mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri C. Menyertai pasukan unit beruniform di sekolah D. Berani bertindak dalam apa jua keadaan 23. Ketika negara dalam keadaan aman, TLDM berperanan A. Mengawasi pelantar minyak B. Mengawal keselamatan di laut C. Melindungi sumber luar pantai D. Melindungi kapal-kapal negara jiran 24. Mengapakah kita perlu menghargai jasa pahlawan negara? A. Mereka amat memerlukan bantuan B. Mereka banyak menolong orang susah C. Mereka sanggup berkorban nyawa demi negara D. Mereka tidak berpeluang untuk mendapat anugerah 25. Abang anda berminat untuk menjadi seorang askar. Bagaimanakah reaksi yang sepatutnya anda tunjukkan? A. Mendorong dia mencapai cita-citanya B. Memintanya memikirkan perkara itu masak-masak C. Menyuruhnya mendapatkan pandangan ibu bapa D. Menasihatinya agar mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebolehan diri 26. Apakah maksud melindungi hak kanak-kanak? A. Mendidik kanak-kanak agar mengetahui hak mereka dalam masyarakat B. Menjaga kanak-kanak yang terabai dan ditinggalkan oleh ibu bapa

31. Pilih situasi yang mengamalkan sikap menghormati hak wanita. A. Encik Balan menyerahkan tanggungjawab menguruskan keluarga kepada isterinya B. Roger Lee menentang hasrat isterinya untuk melanjutkan pelajaran keluar negara C. Encik Kwan menaikkan pangkat Puan Murni kerana berpuas hati dengan prestasi kerjanya D. Encik Hamid tidak menggalakkan isterinya menceburi bidang perniagaan 32. Apakah faedah penubuhan Pertubuhan Keselamatan Sosial? A. Membantu pekerja mendapatkan kenaikan gaji B. Meningkatkan kadar caruman majikan daripada gaji pekerja C. Memastikan para pekerja tidak dianiaya oleh majikan D. Memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan di tempat kerja 33. Berikut merupakan cuti umum bagi semua pekerja di Malaysia, kecuali A. Hari Pekerja B. Hari Wanita C. Hari kebangsaan D. Hari Keputeraan Yang Di-Pertuan Agong 34. Kita perlu melayan golongan kurang upaya dengan sopan supaya A. Mereka dapat hidup senang B. Mereka dapat sembuh sepenuhnya C. Mereka tidak tersisih daripada masyarakat D. Mereka mudah mendapatkan bantuan 35. Kecacatan yang dimiliki oleh seseorang individu tidak harus dipandang hina kerana A. Mereka juga insan ciptaan tuhan B. Mereka sentiasa berusaha untuk hidup C. Mereka banyak menyumbang kepada ekonomi negara D. Mereka lebih menderita daripada insan normal 36. Yang berikut tidak termasuk dalam kategori kurang upaya anggota A. Polio B. Spastik C. Lumpuh D. Lembam 37. Apakah faktor yang kemerosotan disiplin pelajar? mempengaruhi

A. B. C. D.

Tiada guru kaunseling yang baik Pengaruh rakan sekeliling Kurang kawalan daripada guru Keprihatinan guru dan pengetua

38. Siapakah yang paling awal membentuk akhlak dan peribadi pelajar? A. Guru B. Ibu bapa C. Diri sendiri D. Sekolah 39. Apakah kesan terhadap pelajar jika terus terlibat dengan masalah disiplin? A. Pelajaran akan terjejas B. Prestasi pelajaran akan meningkat C. Guru-guru akan mendapat imbuhan D. Diri akan menjadi terkenal 40. Antara contoh masalah disiplin pelajar ialah A. Belajar sambil lewa B. Tertinggal buku latihan C. Bertumbuk sesama pelajar D. Terlupa membuat kerja sekolah 41. Situasi yang berikut menunjukkan keharmonian hidup bermasyarakat kecuali A. Mengadakan rondaan keselamatan di kawasan taman perumahan B. Mengutip derma untuk mangsa kebakaran C. Berkaraoke bersama-sama keluarga sehingga lewat malam D. Mengunjungi rumah terbuka jiran tetangga ketika perayaan 42. Keamanan dan keharmonian negara dapat memberikan anggapan bahawa A. Warganegaranya mengamalkan cara hidup bertoleransi dan bersatu padu B. Pemimpinnya mengarahkan rakyatnya berbuat demikian C. Faktor ekonomi memberikan kemakmuran D. Negara itu bebas daripada ancaman lanun yang sering mengancam nelayan 43. Pilih definisi yang paling tepat tentang kebebasan bersuara A. Bebas berucap dan mengeluarkan idea demi kepentingan diri B. Bebas berucap dan mengemukakan cadangan untuk menjamin keselamatan ahli keluarga C. Bebas berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

D. Bebas berucap dan memberi cadangan dengan batasan tertentu bagi menjamin keselamatan dan keamanan 44. Pilih pernyataan yang tepat menggambarkan rakyat Malaysia menikmati kebebasan beragama A. Menghormati agama yang dianuti oleh rakan B. Memaksa rakan memeluk agama yang kita anuti C. Menghormati rakan yang sama agama sahaja D. Melarang rakan beribadat di tempat-tempat keagamaan 45. Pilih definisi yang paling tepat tentang sikap keterbukaan A. Bersedia menerima pandangan dan pembaharuan dan abaikan kebenaran fakta dan norma masyarakat B. Bersedia memberi dan menerima pandangan dan melakukan pembaharuan demi keuntungan diri C. Bersedia memberi dan menerima pandangan dan menolak kritikan D. Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia 46. Pilih maksud yang paling tepat tentang nilai saling menghormati antara Negara A. Menghargai dan memuji hubungan antara negara-negara Barat B. Menghargai dan menyanjung tinggi hubungan antara negara demi keselamatan diri Disediakan Oleh, (En. Shahizar Md Salleh) Disemak oleh,

C. Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat D. Menghargai dan memuliakan hubungan dengan satu negara sahaja 47. Seseorang yang mengamalkan nilai hidup bersama secara aman A. Suka bertegur sapa B. Suka timbulkan konflik C. Suka mencetuskan perbalahan D. Akan gembira hanya apabila menerima kebaikan daripada orang lain 48. Pilih sikap yang menunjukkan nilai saling membantu dan bekerjasama A. Membantu melakukan kerja gotong-royong B. Duduk sahaja sementara orang lain sedang sibuk C. Tidak menghiraukan jiran yang berada dalam kesusahan D. Membantu seseorang jika bantuan itu mendatangkan kebaikan kepada diri sendiri 49. Apabila berada di negara lain kita perlu A. Membuat kacau untuk menarik perhatian orang B. Mengkritik kemudahan-kemudahan yang disediakan di negara berkenaan C. Mencuri benda yang luar biasa dan unik sebagai kenangan D. Mematuhi peraturan dan undang-undang Negara berkenaan 50. Kaum Melayu, Cina dan India di Malaysia perlu A. Saling membenci antara satu sama lain B. Hidup berbaik-baik dan bertolak ansur C. Mengkritik agama masing-masing D. Mengetawakan cara makan masing-masing Dilihat Oleh, ..

.... (Pn. Kartini Yaakub)