Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN PROSES SAINS Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramal Berkomunikasi Menggunakan perhubungan

perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan maklumat Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah Membuat hipotesis Mengeksperimen

Petunjuk memerhati Menggunakan deria rasa, penglihatan, bau, pendengaran dan sentuhan Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep Mengenal ciri-ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dikesani Memperihal akan perubahan yang berlaku Mengenal pasti tertiban kejadian yang berlaku Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci

Petunjuk mengelas Kenal pasti ciri umum sekumpulan item Beri nama kepada kumpulan item itu Kenal pasti ciri lain Memasukkan item berciri sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil Ulangi langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam suatu kumpulan

3. Mengukur & Menggunakan Nombor Kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat piawai

1. Memerhati Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria. Boleh dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengetahuan konsep diperlukan dalam pemilihan dan penaksiran pemerhatian yang dibuat.

2. Mengelas Proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek atau fenomena berdasarkan ciri atau sifat yang sepunya. Mengasingkan dan mengumpul objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing.

Petunjuk Mengukur & Menggunakan Nombor Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan Menggunakan nombor untuk merekod fenomena

Membandingkan objek-objek menggunakan nombor Menggunakan alat dengan betul Mencatat bacaan dengan tepat Mencatat unit dengan betul Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul Membandingkan masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan Boleh mengenal pola dalam jadual-jadual nombor Menentukan kejituan ukuran tertentu Menggunakan skala dan menerangkan nisbah

Kesimpulan yang dibuat ini mungkin benar atau tidak.

Petunjuk Inferens menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian mengenal had-had inferens menguji kejituan inferens dengan pemerhatian tambahan menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian tambahan

menggunakan pola sebagai bukti bagi membuat sesuatu jangkaan menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan mengesahkan jangkaan berlandaskan data atau pengalaman yang lepas mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru membezakan ramalan daripada tekaan

6. Berkomunikasi Kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk Petunjuk Berkomunikasi Kenal pasti ciri umum sekumpulan item Bercakap, mendengar atau menulis atau menjelaskan idea atau makna kepada rakan Merekod maklumat daripada kajian Meneliti maklumat yang ingin disampaikan Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian

5. Meramal Proses untuk menentukan dan menjangka peristiwa yang akan berlaku. Berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

4. Membuat Inferens Proses membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut.

Petunjuk meramal menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku

Menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian Menggunakan bahan rujukan Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat

7. Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa Petunjuk Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah dengan masa Memperihalkan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalam ruang

Menghuraikan rupa bentuk objek dilihat dari kedudukan yang berlainan Menerangkan perhubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak

Petunjuk mendefinisi secara operasi Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh ubah dalam konteks pengalaman sendiri. Membuat pernyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat.

8. Mentafsir Maklumat Kebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena, atau pola berdasarkan maklumat yang dikumpul. Petunjuk Mentafsir maklumat Mengumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuat pernyataan tentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan diantara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan

10. Mengawal Pemboleh ubah Pemboleh ubah boleh jadi satu faktor, keadaan atau hubungan yang boleh diubah dalam suatu kejadian atau sistem yang dikaji. Pemboleh ubah dimanipulasikan untuk menghasilkan perubahan dalam pemboleh ubah kedua (pembolehubah bergerakbalas). Pemboleh ubah lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perlu dimalarkan (pemboleh ubah dimalarkan).

Petunjuk Mengawal Pemboleh ubah Menentukan pemboleh ubah yang relevan dalam penyiasatan. Menentukan pemboleh ubah yang akan dimanipulasi (tak bersandar),

9. Mendefinisi Secara Operasi Proses memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan.

bergerak balas (bersandar) dimalarkan. Menentukan apakah perubahan yang perlu dilakukan keatas pemboleh ubah yang dimanipulasikan.

12. Mengeksperimen Kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis. Merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi. Petunjuk Mengeksperimen Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secara operasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu eksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati serta merekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telah dijalankan

11. Membuat Hipotesis Proses menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasar inferens, untuk menerangkan suatu perkara atau peristiwa. Merupakan suatu ramalan mengenai hubungan antara dua atau lebih pembolehubah. Boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Petunjuk Membuat Hipotesis mengenal pasti pemboleh ubah membuat inferens yang munasabah menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah berdasarkan inferens