UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBR 13003 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi: MATLAMAT : Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang asas nombor. HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir kursus, pelajar boleh: Nama Kursus : Asas nombor Kredit: 3 Kuliah: 3

Mukasurat : 1/3

Tutorial: 1

Amali: 0

Tarikh Keluaran Januari 2011

Mengenal konsep bidang nombor dan perkembangannya. (C1) Meningkatkan minat untuk menambah pengetahuan dan kemahiran dalam proses pengajaran untuk kemajuan yang berterusan. (P1, A1) 3. Bekerja secara individu dan kumpulan sama ada dalam bentuk formal dan informal dengan penuh yakin dan tanggungjawab dalam semua tugasan yang diberi. (CTPS3) SINOPSIS : Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang nombor yang merangkumi topik-topik nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang dan peratus. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan. ISI KANDUNGAN : BAB 1.0 KANDUNGAN NOMBOR BULAT 1.1 Konsep Nombor bulat 1.2 Kesukaran dan miskonsepsi konsep nombor bulat 1.3 Pembinaan PCK bagi konsep nombor bulat 1.4 Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep nombor bulat NOMBOR PECAHAN (9 JAM) 2.1 Konsep nombor pecahan 2.2 Kesukaran dan miskonsepsi konsep pecahan (8 JAM)

1. 2.

2.0

A. (2009). media dan teknologi bagi konsep wang PERATUS (8 JAM) 5. Boston: Allyn and Bacon : : : 60% 40% 100% .0 2.3 Pembinaan PCK bagi konsep nombor bulat 3.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBR 13003 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi: Nama Kursus : Asas nombor Kredit: 3 Kuliah: 3 Mukasurat : 2/3 Tutorial: 1 Amali: 0 Tarikh Keluaran Januari 2011 2. Teaching mathematics: A sourcebook of aids. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe .3 Pembinaan PCK bagi konsep pecahan 3. media dan teknologi bagi konsep nombor bulat WANG (8 JAM) 4.0 * Kursus ini mengandungi kuliah yang melibat jumlah jam sebanyak 42 jam.4 Integrasi bahan konkrit. Singapore: McGraw Hill.1 Konsep nombor perpuluhan 3. E. M. 2. Teaching Primary School Mathematics A Resource Book (2nd ed.2 Kesukaran dan miskonsepsi konsep nombor bulat 3.1 Konsep wang 4. Azmah Abdul Manaf (2001). media dan teknologi bagi konsep pecahan NOMBOR PERPULUHAN (9 JAM) 3. (1999).3 Pembinaan PCK bagi konsep wang 4.).4 Integrasi bahan konkrit. Bhd. media dan teknologi bagi konsep peratus 4. “Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia”.3 Pembinaan PCK bagi konsep peratus 5.2 Kesukaran dan miskonsepsi konsep peratus 5. & maletsky. 3.1 Konsep peratus 5.: Kuala Lumpur.2 Kesukaran dan miskonsepsi konsep wang 4.0 5.4 Integrasi bahan konkrit. PENILAIAN (ASSESSMENT): Penilaian Berterusan Peperiksaan Akhir Markah Keseluruhan RUJUKAN: 1.4 Integrasi bahan konkrit. Sobel. M. Utusan Publications & Distributors Sdn. activities and strategies.

C. Bishop. Berkshire. Disediakan oleh : Disahkan oleh : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Zanariah Binti Ahmad : : Januari 2011 Tandatangan Nama Jawatan Tarikh : : Prof Dr. K. (2008). International handbook of mathematics education (pp. Laborde (Eds.Wahid bin Razzaly : Dekan : Januari 2011 . (2010). Dorechet. Number and Arithmetic. 6. Clements. 5. D. & De Corte. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 99-135). Nama Kursus : Asas nombor Kredit: 3 Kuliah: 3 Mukasurat : 3/3 Tutorial: 1 Amali: 0 Tarikh Keluaran Januari 2011 Spangler. Keitel & C. L. I. (1996). Thousand Oaks. Teaching and Learning Early Number. B. E.L. California: Corwin Press. In A. Thompson.). UK: Open University Press Verschaffel. Strategies for Teaching Whole Number Computation: Using Error Analysis for Intervention and Assessment.UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Fakulti/Pusat Pengajian : FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL Kod Kursus : BBR 13003 Kursus Pra Syarat : TIADA Edisi: 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful