SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS

)

MANUAL PENGGUNA BAGI GURU BESAR/ PENOLONG

Versi 1.0

LEMBAGA KEMENTERIAN

PEPERIKSAAN

PELAJARAN MALAYSIA

SENARAI KANDUNGAN

BIL

lSI KANDUNGAN

MUKA SURAl

1 2 3 4

Pengenalan Keperluan Sistem Keterangan Umum SPPBS Penggunaan Sistem Secara Menyeluruh

3 3 3,4 5 5 6 7,8 9 10
Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan prestasi Murid

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Laman Utama SPPBS Login Kemaskini Profil Laman Utama Guru Besar / Penolong Laporan

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6
Cetakan

10,11 12,13 15,16 17

4.6.1 4.6.2 4.7

Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid {Formatif} Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid {Sumatif}.

18 19 20 20 21 21 21 21

Pengguna

4.7.1 4.8
Bantuan

Kemaskini Profil

4.8.1 Pegawai Yang Boleh Dihubungi 4.8.2 Manual Pengguna 4.9
Keluar

1. PENGENALAN
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan bagi kemasukan prestasi murid berlandaskan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Sistem ini dibangunkan secara atas talian.

2.

KEPERLUAN SISTEM SPPBS boleh dicapai menerusi http://apps.moe.gov.my/sppbs. mencapai sistem SPPBSadalah : i. Pelayan web contoh a. b.
ii.

Keperluan perisian untuk

Internet Explorer versi 7.0 ke atas Mozilla Firefox

Adobe Acrobat Reader (PDF Reader)

3.

KETERANGAN UMUM SPPBS
Secara umumnya, berikut adalah gambarajah proses kerja utama keseluruhan SPPBSuntuk guru matapelajaran.

3

SPPBS menyediakan skrin-skrin bagi melakukan proses-proses kerja yang diperlukan oleh Guru Besar / Penolong Kanan. Skrin-skrin tersebut dapat dicapai melalui menu yang boleh dipilih sebelah kiri skrin. Senarai menu tersebut ialah :

1. 2. 3.

Login Laman Utama Laporan i. ii. iii. Senarai Murid Senarai Murid Tiada Markah Laporan Prestasi Murid

4.

Cetakan i. ii. Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

5.

Pengguna i. Kemaskini profil

6.

Bantuan i. ii. Pegawai Yang Boleh Dihubungi Manual Pengguna

7.

Keluar

4

4.

PENGGUNAAN SISTEM SECARA MENYELURUH 4.1 LAMAN UTAMA SISTEM
.
,-

." .
Tools Help

;-

.. vl~~
IAsksearch

....Ii:]
File Edit View

http://127.0.0.1/sppbs/index,cfm Favorites

Ilm
e.,;.Options ... »

-ar.4J

lI!}L3

~ ::.

·IQ.·

5istem Pengurusan

Pentaksiran

Beresesken Sekola .. ,

@} ... ~

~

... ~Page

... @To0l5"

~I

~~~~

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)

Jabatan Pelajaran Negeri
Klik untuk ke laman

Pspslsn

miEns/ik, eue gunsksn

tmemet

Explorer e.n dan kE etas dsngsn

~si:: r~lusi

;lqin H)24 x 758 pi~1.

Skrin ini akan dipaparkan pada permulaan sistem apabila memasuki laman web Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS). Untuk memasuki sistem ini, Pengguna Guru Besar/ Penolong hanya perlu klik pada menu Guru untuk ke laman seterusnya.

5

4.2

LOGIN

Pengguna Guru Besar / Penolong Kanan sebagai Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan Nama Login dan Kata Laluan yang telah diberikan. Setelah itu, butang <Masuk> perlu diklik bagi tujuan pengesahan pengguna sistem.
m Peugur ... I usart pentakstean Berasaskan Sekolah Guru .::

Windows

Internet

Explorer

iJ http://127,
Favorites

O.O. 1!sppbs!guru!sppbsf50 Tools Help

100 ,cfm?SistemPengurusanPentaksiran6er

eseskertSekoleh=Guru

H~@
...-~ Weather

IMseacch

View

·10..
~

~
Pentakslran aeresesken Sekola ...

-+ !!J Online

Music ..-

(j

MTV News ....

!!J 66C Music ..- Ei Rolling Stone .... iii Videos

....~

CNN ..-

:. Sistem Pengurusan

@.
-%Q~)'#

rl

Sr'

&\1

0ii0 •

~page

Lembaga Peperiksaan
Kemeritertao Pelajaran Malaysia Sistern Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

I

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSlRAN 8ERASASKAN SEKOLAH Sila masukken Nama Login dan Kata Laluan untuk memasuki temen.

I

NalnaL~rll5

ta Laluan

-

1. Masukkan nama IOgi~ dan

····1

")

'C

I

t.tosek

:.!I.l_

r2. Klik butang masuk I

Skrin jika Nama Login dan Kata laluan yang tidak sepadan Sekiranya Nama Login dan Kata Laluan tidak sepadan atau salah, skrin dan paparan mesej seperti di atas akan dipaparkan. Pengguna Guru Besar / Penolong Kanan sebagai Guru Mata Pelajaran perlu memasukkan semula Nama Login dan Kata Laluan bagi tujuan pengesahan sekali lagi.

. liJ
View

m Pengurusan

Pentaksiran

Berasaskan

SelmLah - Guru .:: - Windows

Internet

Explorer

http://127.0.0.1/sppbs:/guru/s:ppbsF50100.cFm Favorites Tools Help

bvl~~

IAskSearch

·10..
Ii!

~
Beresesken Sekola ... [

:. Sistem Penqu-usen

Penteksiren

+ !m I

Online

Music ... ~

MTV News ...

!m SSC Music

... ~

Rolling Stone

>

a

Videos

... ~

Weather

...

a

CNN ...

SJ·

m

@ • I!} Page

'@'
~(.~

lLembaga Peperi ksaa n
Kementenan Pelajaran Malaysia Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasasxan Sekolah

I

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSlRAN 8ERASASKAN SEKOLAH

I

Sila masukkan

Nama Login dan Kata Laluan untuk

rnemasuki laman.

Nama Login: Kata t.alusn :

II I

I I
II
Ma~uk

II

Nama Login atau Kata Laluan salah, Sila cuba lagi.

6

4.3

KEMASKINI PROFIL
Pentaksiran
.0.

!m Pengurusan

Berasaskan

Sekolah - Guru

.:: - Windows

Internet

Explorer

I,i[]

http://127 Favorites

o.

1/:;ppbs/guru/sppbsf50700 Help

.cfm?SistemPenguru:;anPentaksiranBerasaskansekolan_Guru

~ I Q. ~::

Tools

1M i*d + ~
Berasaskan Sekola, ..

5istem

Pengurusan

Pentaksiran

r

l

Online

Music

~

EtiI

MTV News

-

~

BBe Music

-

Eti

Rolling

Stone

-

iii Videos

-

~

Weather

-

a

CNN -

@-

ITi}page

Login Sistern Pengurusan

Gu r- u Bexar- / Pentaksiran

PenoloRg

Kanan Sekolah
rv 1""{' 20LL

Berasaskan
T,.rikt.: 03

f f

Laman

ufarna

xetuer
Nama sekolah: SK PENDITA

KEMASKINI

PROFIL

I

Z.A'BA

No

Kad

pengenalan:~6~5~O~1~2~4~O~7~5~4~2~4~ Bimbit:

Nan;a'~IF=AR=I=D=B=IN==IQ\=M=I=L="---Nama Login: guru5

Telefon

r~--~~~~~~~~~:I~~~ 1. Masukkan kat a laluan I
11

~

I
I

r---------------------------------,I~:~: :: ~
2. Tekan butang kemaskini ~uan

Kata Laluar-

Yang Diberi :/ •••• ~ II an B a r-u

'" Rujuk

'Surat

login

dari

SlU

Peperik".aan

Bacc,,'5:..)
I

:1"0=o=o=oCj0"====:
I::>

<::

Kema""kini

l

P"'p",",,"'.n M",n",..il<. ,5il", .gun.",k"n Int""n.O't E><plr:J""" ~'[) ,;:!.",n1<0' ,,,t,,,,;.;jO'n.g.,,,n"",iz .O',"~lu,;i ,;(,:rin 1'!l.2~ ><,'Clog pi~O'1 @I-t"i<opt" T .. "?..lih."",, .:'>011. S."h"Ei."n P .. n~un' .. "n f<o1."i<I" ,n."t. I< .. "' .. nt· .. "i."n P .. I·"i",,,n M."I."".,..i."

J
I L(i)1

e rr-cemet

Menu sistem yang dipaparkan pada skrin di atas ialah <Laman Utama> dan <Keluar> sahaja. Guru Besar / Penolong perlu memasukkan kata laluan yang baru bagi tujuan keselamatan sistem serta melindungi data dalam sistem. Skrin ini akan dipaparkan bagi pengguna yang pertama kali login sahaja.

Skrin jika kata laluan tidak sepadan untuk kemaskini profil. Sekiranya kata laluan lama tidak sepadan seperti yang diberikan, dibawah akan dipaparkan .
..- .iJ
View http://l 27.0.0, 1/sppbs/guru/sppbsf50700 Tools Help .cfm?SistemPengurusanPentaksiranBer

maka skrin yang mempunyai

mesej

eseskansekoleh-ecu-u

...I Q.. ...
~

Favorites

~
Penqur usen Penteksh-en seresesken sekole..

+ !Zm

Online

Music

~~

MTV News

~

!Zm

BBC Music

-

~

Rolling

Stone

~

a

Videos

~~

Weather

-

EI CNN

-

:. Sistern

@LogiA Si.stem Penguru.san
Waktu:

""Page

Lembaga Peperiksaan
Kemeruertan Pelajaran Malaysia

GUfl:JBesar I Penolong Kanan Pentaksiran Berasaskan
Tarikh: 03

Sekolah
Ma'{ 20LL

1:1 1:1

Laman utama ketuar
Nama No Sekolah: SK PENDITA

KEMASK[N[

PROF[L

ZA'BA

KadPengenalan:650124075424 Windows "r Internet
Anda semole tidak kata

Explorer
memasukkan semule laluan kata adalah kata kata laluan untuk yang baru yang serne.

~

elef
Sila rnasukkan laluan baru dan ulang tersebut laluan sama. rat login dari S,tU Peperil-csaan baru penqesehen. dimasukkan dan

Sila pestlken ulangannya

I~I
Ulang Kata Laluan a aru : L0_c0c_0oCC0'--__ --"

I

K~ma;;;kini

I

7

Guru Besar / Penolong perlu mengulangi langkah memasukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan Ulangan kata laluan. Kata laluan baru dan Ulangan kata laluan yang dimasukkan juga perlu sepadan. Sekiranya proses ini berjaya, skrin seperti dibawah akan dipaparkan. la menerangkan pengesahan bahawa proses kemaskini tersebut telah berjaya dan Nama Login serta Kata Laluan akan dipaparkan untuk makluman pengguna Guru Besar / Penolong.
(5 ... Ststem
Pengurusdn

Pentaksudn

BerilSil5ka.n

Sekola.h

Guru

...

WindOW'S

Internet

Explorer

~~rg]

'O"@....File Edit

Ii:]
View

http;11127.0.0.11~ppb::;lgl..lro..Jl::;ppb::;::;50200,dm?5i::;temPenQuru:>.:mPent.:ll<5ir.:lnBer':':>.:lskanSekolah-Guru&m::;g-I&alert-l Favorites Tools Help

[I]]i[3 ~IQ.

~

"M- -I- I!!I
..

I~
Music ~ ~ Rolling Stone
T

Online

Music ~ ~

MTIJ News

~

~~;;

SistemPengurus.:.nPental<5iranBer.:.sask.:!nSekola,

0

I!!I BBe

IIIVideos

T

~

Weather

T

8
T

CNN

T

Sr
Login _ GUfU Beser

~

.s

e. Options
T

T

[Iff

Page

T

@Tools

T

»

I

Penolong

Kanan

Sistem Pengurusan

Pentaksiran

Berasaskart Sekolah
T..rikh: 03 M,,'{ 20]'L

lJ lJ

t.eooren
cetakan penooune Bantuan

c c
lJ

L
Nama

S[STEM

PENGURUSAN

PENTAKSIRAN

IJERASASKAN

SEKOLAH

I

xeruer

Sekolah:

SK PENDITA AIJA0002

ZA'BA

Ko d Sekolah:

Alaruat Sekolah :.JALAN TAPAH ROAD Poskod: 35400 Negeri: PERAK No
"t

Bandar:TAPAH

ROAD

elefon : 054182740

No. r ekstmu! : 054182740

Kata laluan bagi 650124075424 Sila terusken

tetah dikemaskinikan datam bank data. proses berikutnya.

Nama Login: guruS Kate t.eluen : guru5

l
11<lIL

P3"'3.~n m~n,,,ik .• il.~ §un.~1o:3nIn·t~<n.~tEx",I=~. >:UJC.3n ~~ "t"" c~niS"n ."iz <~.~IL!"ios.'--,in().2"~ x ,es ,.ih~1 1 ~ Ii!l~cip't~ T.~J",,,lih.~J!I.~.I) 1 1. S!l.ha.gi!l.n ~n;;uru"!l.n M!I~lu m·~t. K~.m.~nt~Jian P.~I~j!Lf.. n r,1 ,,-Isy.i "-.

]
~100% ~ :;

8

4.4

LAMAN UTAMA GURU BESAR / PENOLONG

Skrin Laman Utama Guru Besar/Penolong akan memaparkan maklumat mengenai pengguna Guru Besar/Penolong yang telah didaftarkan. Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang boleh dicapai oleh Pengguna Guru Besar/Penolong seperti Laoran, Cetakan, Pengguna, Bantuan dan Keluar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------m Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah - Guru .:: - Windows Internet Explorer
IiJ http://127.0.
View 0, 1/sppbs/guru/sppbss50Z00, cfm7SistemPengurusanPentaksir anBer eseskan'Sekolehersuru

l~1 El0 IAsk Search
!!J SBe
Music ... ~ Rolling Stone
v

-10.~

Favorites

Tools

Help

~
an Ber esesken Sekcle. "

.. Sistem Pengurusan

,fl·
"If.r.r:t#

Penteksir

r

+ !!
l

Online

Music ... ~

MTV News

...

a

Videos

... ~

Weather

... ~

CNN ...

SI-

!iii

~

- IT;rPage

Lembaga
Kementerian

Peperiksaan
Malaysia Sistern

Login Pengurusan
Waktu:

_ Guru

Besar

I Penolong
Berasaskan
Taetkh

Kanan Sekolah

Pelajaran

Pentaksiran
4:34:03 PM

: 03 Mav 2011

SISTEM J>ENGURUSAN J>ENTAKSlRAN BERASASKAN SEKOLAH

D D D D D

taporan Cetakan Pengguna aantuan Keluar

L
Alamat

I

Nama Sekolah : SK J>ENDIT A Z.A'BA Kod Sekolah : ABAOOO2 Sekolah : JALAN TAJ>AH ROAD Poskod: Negen: No. Telefon: 35400 J>ERAK 054182740 No. Faksimili : 054182740 Bandar: TAJ>AH ROAD

9

4.5

LAPORAN

4.5.1

SENARAI MURID

Laporan
C eta ka 11 Penggul1a aa ntua 11
Keluar

La pora 11
- Sen::u:3Ji 1... . 1uri~

o 0 c:::::::::C::>

r~1I rld u Tia<:!aM~h - Lap<>lan Prest"",i M urid
- Sena:rai

Cetaltal1

PenggllJrm
Ba IiYlllJa111 KellllJar

Guru Besar / Penolong perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki dan klik butang <Carl>.
(5 ::. Sistem
Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah - Guru.:: - Windows Internet Explorer

[]~0
lV:I~0IA>k5ea"h I~ II
<Ijl evOptions ...

~....File Edit

IiJ http://127.0.0.1/sppbs/guru/sppbss51600

.rfm i'SistemPengurusanPentaksiranBerasaskanSekolah=Guru

[!]]W
t;(

<it'

J ~::.
~
~....

-10. -

View

Favorites

Tools

Help

~
Beresesken Sekola". [

+ !m
I

Online Music ... '"

MTV News

...

!m sse Music

[j Rolling

Stone

>

a

Videos

...

»
>

Sistem Pengurusan

Penteksiren

SrLogin

!ill

D Pece

>

lj) Tools

",008"11"0".,

-tiS
"l(arny#
CI Laman Utarna

z=a
J

lLembaga Peperiksaan
Kementeriao Pelajaran Malaysia

Guru Besar I Penolong Kanan

Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Wa.ktu
=

10:55:32

AM

Taetkh

=

04 Mev 2011

~

c t.aporan ~ cetakan

l_
Tahun Darjah Mata paajaran : 12011

SENARAI MURID

I : I FEBRUARI : I NlLAt-1
Lvi

lvi

Bulan Kelas (SK)

lvi lvi
~

:[IE]
: 11118 - SAINS

3J
sppbss'S 1600 .cfm ?SistemPengurusanPentaksir enaer eseskensekoleb-Guru

IIII

I I L@I @I

Internet

I

ill
~100%

EJ

. ---

10

Senarai semua murid akan dipaparkan seperti di bawah. Pengguna Guru Besar / Penolong hanya dibenarkan untuk melihat senarai murid samada secara keseluruhan atau perseorangan. Disini proses kemaskini tidak dibenarkan bagi pengguna Guru Besar / Penolong.
0::. Sistem

Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekalah - Guru .:: - Windows Internet Explorer
http://127.0.0. Favorites 1/sppbs/guru/sppbss51600. Tools Help cfm7SistemPengurusanPentaksiranBer asaskansekolah=Guru

~~~

~
File Edit

-- 1,iJ
[]]][:J. ~ I Q.
View

I~
BBe Music -

~

fMW + ~
..

~~

:.SistemPengurusanPentaksiranBerasaskansekola

D

Online

Music

-

~

MTV News

-

~

[;i Rolling

Stone

-

e - §1
Sistem Pengurusan
Wakl:u:

IIIVideos

-

II
~ DPage

e. Options
... @Tools

-

....

n

_~_
1:1 1:1
[;I

~~.d.:p

..pe~

~e~~e?a~?e,:a:~:~!ksaan
SENARAI MURID 'r ehun Darjah rotate No. Pelej ar an : 12011 Bulan Kalas

Login _Guru Beser

y PenoloFl'§1Kanan
Sekorah
Ma'" 2011 Tarikll: 04

Peritaksrrarr Berasaskan
10:58: 17 AM

.5l(gtaJ~

Laman utama
Laooran cetakan

I
: I FEBRUARI :
I

.... 1 ....1

, ITEl
I
No. rvnn-id

NILA~-1

: 11118 - SAIN5 (51()

MyKid

Bil.

No. No.

MyKid Murid

I
ADAM AMIRUL NURUL SlEW AlMAN

Nerne

Murid

Darjah

Kelas
NlLAl\l

040:201081051 040310010535 020305 i00002Y

BoIN ZULKEFLI B.IN ZULKIFLI

AMIRUDDIN NAJIHAH 1'o'1El W L AIL

BoINTI

RAZAK

030303010002Y 120306080001Y

THlAGARPJAH

1'o'1UNlANDY

nekcd

1 hingga

5 danpecte 5.

I L@I &

Internet

I ""

100%

Skrin dibawah adalah merupakan skrin contoh bagi senarai maklumat murid secara perseorangan. ~@~
v ~ ~

(5 ::. Sistem

Pengurusan

Pentaksiran

Berasaskan

SekoLah - Guru .:: - Windows

Internet

Explorer

CJ'"@...,..
File Edit

iJ http://127
View Favorite~

.o. 0.1/~ppb~/guru/~ppb~~51600. Tool~ Help

cfm7Si~temPenguru~anPentaksiranBera~a~kanSekolah=Guru

I Ask Search

Ilm
e. Options
...

bj"tiitI!j
1} ~

-+ !m Online

l-lusic ... ~

MTV News ...

!m BBC

Nusic ... ~

Rolling Stone+

a

videos

...

II

ti@ ':.

Slstern Penqurusen

Pentaksiran

Beraseskan

Sekola ..

~·IYPage'@Tools.

"

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Login _Guru Besar Sistem Pengurusan
Waktu:

I Penolonq
Tarikll:

Kanan

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
11:01:49 AM

04 Ma', 2011

Laman Utama

t.aporan
Cetakan 'r ahun Darjah , 12011

SENARA[ MURW

Bulan Kolas

, 1 FEBRUARI : 1 NILAr~ ~v 1

vi

Mata Pelajaran
No. MyKid

: 11118 - SAINS (SK)

I

No. Murid

Bil.

No. MVKid No. Hurid 040201081051

J
ADA"'1 AIMArJ

Nama

Nur-td

narjah

Kelas

511"J ZULKEFLI

NlLAM

Data yang ada sebanyak

: 1 rekoc.

11

4.5.2

SENARAI MURID TIADA MARKAH

Laporan
C eta Iw 11 PenggllJrm Ba mllJa 11 KelllJar

Q

Laporan
- ae-nere.l M urid - S-:>n::u:3Ji Muric; Ti::l.-c;3.1\1~r':.:~h. - Lapcran Pre-staei M urtc

Q I:J Q I:J

Cetakan
PenggllJna BantllJan KeilllJar

Guru Besar / Penolong perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik pada sub menu <Senarai Murid Tiada Markah> , skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang dikehendaki, kemudian klik butang <carl>.

Sistem Pengurusan
W... tu: k

PeAtaksrran
11:1i:37 AM

Berasaskan Seko/ah

SENARAI

MURID

TIADA

MARKAH

'r

ehun

Darjah

1. Pilih tahun, bulan, darjah Kelas dan mata pelajaran

12

Senarai semua murid yang tiada markah mengikut pilihan yang telah dimasukkan akan dipaparkan seperti di bawah.

Login. Kementerian Pelajaran Malaysia Sistem Pengurusan
... "",.ktu:

Guru Besar / PenoloA§J Kanan PeAtaksiran Berasaskan Sekorah
11: 14:32 AM T,. ..ikh: 04 Ma', 2011

SENARAI

MURID

TIADA

MARKAH

"r ahun

: 12011

v'l
- 5AIN5

BLlI~n Kelas 15K)

: :

I FEBRUARI

v

I

Darjah
Mata Pelejer-an / No. Murid

: ITEl
: 11118

I NlLA"

lv I

No. MyKid

BiL

No. MyKid /
No. Murid ADAM AlMAN BIN

Nama

Murid

Dar-jah

Kelas

040201081051

ZULKEFLI

NILAM NILAM NILAM rHLAM

040310010335
020305100002Y

Al\lIRUL AMIRUDDIN
NURUL NAJIHAH BINTI

BIN ZULKIFLI
R.P..ZAK

0303030

i0002Y

SlEW

MEl LIl"l
r-.-1UNIANDY

120306080001Y

THIAGAR....!:.JAHAIL

reeked 1 hingga

5 daripada

5.

Pengguna Guru Besar / Penolong juga boleh melihat laporan senarai maklumat pelajar secara perseorangan seperti contoh skrin dibawah. Caranya adalah pengguna masukkan No. Mykid / No. Murid pada ruang / petak kosong dan tekan butang Cari.

13

(5 ::. Ststem

Pengurusan

Pentaksira.n

Berasaska.n

SekoLah

Guru

.::

Windows

Internet

Explorer v ~ ~

r;J@~

I Ask Search
Ell videos
v

1[£8
e.OPtions ...

+ !m

Online Music ....

EiI MTV News .... !m 66C Music

....~

Rolling Stone ....

II

Login

Guru Besar

I PenoloR"
Tarikh: 04

Kanan

Sistem Pengurusan
Waktu:

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1.1: 19:53 AM Ma'{ 2011

SENARAI

MURID

TIADA

MARKAH

Bulan Kalas

: :

1

FEBRUARI NlLAr~ v
1

vi

2. Tekan <Cari>

1

BiI,

No, MVKid No. Murid

J

Nama Murid AMIRUL Ar"<lIRUDDIN BIN ZULKIFLI

Darjah

kete s rHLAM

040310010535

Data yang ada sebanyak

: 1 rekod.

14

4.5.3

LAPORAN

PRESTASI MURID

Laporan
C eta Iw 11 Pengguna Bamual1
Keluar

Q

Laporan
- Senmai M urid - 5en.a:rai

DD~

!'VI uric! T ia~.a Mw[;:-ah
ML.;ri~

- L9.por~n Pr-=-~ta;ii I:J Q Q Q

Cetakan

Pengguna BamllJan
KelllIJar

Guru Besar / Penolong perlu klik pada menu <Laporan>, kemudian klik sub menu <Laporan Prestasi Murid>, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih tahun, darjah, kelas dan mata pelajaran dikehendaki dan klik butang <Carl>.

Ufi¥t@'ti1j + !IOnline Music ... Ej MTV News ... !m BBe Music ... ~

Rolling Stone+

a

Videos...

II

e.Options

...

{!i)'!i\l

il·[)Page.@Tools.

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Login. GUn! Besar! Penolong Kanan Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Waktu: 11:38:04 AM Taeikh r 04 Nev 2011

LamanUr-----~~~------------,~
t.aporan
cetakan

1. Pilih butiran Yang dikehendaki

LAf'ORAN

f'RESTASI

MURID

Darjah Mata Pelajaran

15

Dibawah ialah contoh skrin yang akan memaparkan maklumat prestasi murid. Carian secara perseorangan juga boleh dibuat dengan memasukkan No Mykid / No. Murid pada ruangan / petak kosong dan tekan butang Cari. Selain itu, Guru Besar / Penolong Kanan juga boleh melihat maklumat lain - lain murid dengan menekan butang Rekod Sebelum atau Rekod Selepas pada bahagian bawah skrin.
(5 ::. Sistem
Pengurusan Pentaksiran
http://127. Favorites

Berasaskan Sekalah - Guru .:: - Windows Internet
dmi'SistemPengurusanPentaksiranBerasaskanSekolah=Guru

Explorer

~@~

O@...- Ii:]
0IE1 ·10. ~ Oi J ~::,
File Edit View

0,0 .1/sppbs/guru/sppbss51800.

lvJi~0IA>k5ea"h
..-

I~
e,
Options •

.

Tools

Help

~
Pental<siran Bereseskan Sekole..

-+ !'IOnline
r

Music

...-

EiI MTV News

!m BBe

Music

...-

EiI Rolling

Stone

...-

.:?lJi.
Sistem Pengurusan

I

II Sr· ~ ~ • IY Page.
Videos ...-

a

.
»

lj) Tool,

lLembaga Peperi ksaa n
Kementenan PelaJaran Malaysia

Login _Guru Besar ," Penolong Kanan Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Waktu: 11:4L:45 AM Tarikh: 04 Ma'{ 2011

~

"'oldy,,"

p Laman
p

p

Utame Laporan Cetaken

l_
"t ahun Darjah Mata Pelajaran No.

LAPORAN PRESTASl MURID

I
H
~

: 12011

lvi
«etas
(SK) : 1NlLAI-1

: ITEl
: 11118- SAINS

LvI
1

MyKld/ No. MLirid

:1

Nama Murid No.

: ADAM AlMAN 8IN ZULKEFU : 040201081051 : 8AND 1

MyKid I No. Murid
Sumatif

crestesi

BULAN Januari Februari Mac April Mei BiD iE l,SlD2E l,BiD4E l,BiD5E

PRESTASI

FORMATIF

1

l,B3DTiE

1

,iJJ

1

1

I

81 ill
1 1 1~I $ Internet 1
E!(100%

. ---

16

4.6

CETAKAN

FI t.aporan

p CetakaeJ p Bantuan
p KelllJar

p Peilggllma

Apabila menu <Cetakan> diklik, skrin di bawah akan dipaparkan. Pilih sama ada cetak Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) atau Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif).

e ::.i.tem Penguru.an S
~... ,ij http://l27

Pent .... iran Ber,,",,"""n Sekolo.h - Guru .:: - Windows Internet Explorer
,0. 0, ijsppbsjcurursppbsssr irn. cfm?SistemPengurusanPentaksiranBerasaskansekolah=Guru v ~

~@~

0 IAsk Search
v

l[m
etv
Options ...

WjiitIIiI + !m
~ ::, Sistem Penqurusen Penteksiren Beresesken Sekole..

Online

Music ... ~

MTIJ News

...

!m sse

Music ... ~

Rolling Stone

a

videos

v

II Sl·

SJ'!ilI

[i}Page • @Toois.

"

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Login: Guru Besar I Penolong Kanan Sistern Pengurusan Pentaksiran Berasa,kan Sekolah
Waktu: 11:57:42 AM Tarikh : 04 Nev 2011

t.ernen uterne
t.aporan Cetakan SENARAI CETAKAN SPPBS

Klik untuk pilihan cetakan

Done

I Llill & Internet

<l'l.100%

.:

17

4.6.1

Pernyataan

Pelaporan Prestasi Murid (Formatif) dipilih, skrin dibawah akan dipaparkan.

Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Formatif)

Guru Besar/Penolong perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru Besar/ Penolong juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid atau No Murid. Kemudian, tekan butang <Sernak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi murid pada bulan berkenaan.
(5 ::. Sislem Pengurusiln enlaksiran erasaskan P B Sekolah Guru.:: - Windows InlernelExplorer
~~
v ~~
1

X

~.,..
File Edit

iJ http:r!127,0.0.1/sppbs/cetakan/sppbsf56100
View

.tfm ?SistemPengurusanPentaksiranBer

asaskanSekolah=Guru&ss=5

Ask Search

I~
e~ Options'
...
~Page ...

[[]}L;1
~ Ot

·10. •

Favorites

Tools

Help

btifii1'j '" !Z!l Online Music • ~

MTV News·

!Z!l BBCMusic •

~

Rolling Stone'

~::,SistemPengurusanPentaksiranBerasaskanSekola",

e ...

U Videos· II
F.)1 ~

@rools ... )}

lLembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia

Login _Guru Besar / Penolong Kanan Sistem Pengurusan PeAtaksiran Berasaskan Sekolah
Waktu: 12:13:29 PM Taeikh r 04 Ma'{ 2011

Laman utarne taporan
Cetakan

PERNYATAAN

PELAPORAN

PRESTASI

MURID

[FORMATIF]

Tahun

Pilih butiran Yang dikehendaki

o Prestasi samua Mlirid o Prestasi Mlirid Mengikllt

No, Mykid I No, Mlind

L_

__J

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

PERNYATAAN 'PEL.APORAN PRESTASI FORMATIF MURIO BAGI MATA PEL.AJARAN MATEMATIK (SK) KSSR TAHUN 1 JANUARI2011

Nama Murid : No, MyKid Nama Sekolah: Kod Sekolah: Darjah:

AHMAD AZAN FITRI BIN ASMAN 041126140879 SK MERPATI JEPANG YBA1201' Kelas: 1 ADIL 1100

Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK (SK)

Kod Mata Pelajaran :

Pernyataan Pelaporan Prestasi : AHMAD AZAN FITRI BIN ASMAN boleh menyatakan kuantiti dan ukuran objek dalarn bentuk perbandingan secara intuitif seperti banyak atau sedikit, lebih atau kurang , panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau dekat, berat atau ringan, sama banyak atau tidak sarna banyak, boleh rnenamakan waktu-waktu dalam sehari, harl-r-arl dalam seminggu, bulan-bulan dalam setahun dan waktu dalam sebutan jam

18

4.6.2

Pernyataan

Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif) Guru

Sekiranya cetakan Pernyataan Pelaporan Prestasi Murid (Sumatif), skrin dibawah akan dipaparkan.

Besar/Penolong perlu memilih tahun, bulan, darjah, kelas dan mata pelajaran yang ingin dimasukkan prestasinya. Guru Besar/Penolong juga boleh memilih sama ada ingin melihat paparan prestasi semua murid atau secara perseorangan melalui kemasukan no. MyKid atau No Murid. Kemudian, tekan butang <Sernak>. Laporan ini adalah berkenaan prestasi keseluruhan murid pada tahun berkenaan.

+ !m

Online Music ... ~

MTV News ...

!m BBe Music ... ~

Rolling Store

v

a

Videos...

II
~. [)

evOptions Page •

...

SJ

'!i\l

@

Tools •

lLembaga Peperiksaan
Kementenan Pelajaran Malaysia

Login _Guru Besar Sistern Pengurusan
Waktu:

I Penolong
Tclrikh:

Kanan

Pentaksiran Berasassan Sekolah
12: 16:38 PM 04 Ma'{ 20L1

Laman utame t.aooran
cetakan

J>ERNYATAAN

J>ELAJ>ORAN J>RESTASI

MURID

[SUMATIF]

Tahun
Darjah

Pilih butiran Yang dikehendaki

o PrestaSi

Murid

Mengikllt

No. Mykid

I

No. Mund

L_

_

Cetakan akan dipaparkan dalam bentuk file .pdf seperti dibawah.

PERNYATAAN

PELA'PORAN

PRESTASI SUMATIF

MURID

BAG I MATA PELAJARAN

MATEMATIK 2011

(SK) KSSR TAHUN 1

Nama Murid: No_ MyKid: Nama Sekolah: Kod Sekolah : Darjah:

AHMAD AZAN FITRI BIN ASMAN 0411261'40879 SK MERPATI JEPANG YBA1201' Kelas: (SK) l' ADIL 1100

Nama Mata Pelajaran : MATEMATIK

Kod Mala Pelajaran :

Preslasi:

Band l'

Pernyalaan

Pelaporan Prestasi : secara

AHMAD AZAN FITRI BIN ASMAN boleh menyatakan ukuran objek dalam benluk perbandingan intuilif, menguasai istilah dan perbendaharaan kala asas malematik

19

4.7

PENGGUNA 4.7.1 KEMASKINI PROFIL

La~ral1 Cetakal1 Pell,g:gl~llllla Bamual1 Keluar

DOC::::::::>

Q

Laporan
Cetakal1 Pel1ggul1a
- IO::ems_;J:ini PrClfil

Q
Q

Q

Bal11ual1 Keluar

Q

1.

Pada menu ini terdapat sub menu <Kemaskini Profil> dimana pengguna Guru Besar / Penolong boleh membuat kemaskini kata laluan. Apabila sub menu <Kemaskini Profil> diklik, Skrin di bawah akan dipaparkan. Pengguna Guru Besar / Penolong boleh memilih untuk membuat kemaskini kata laluan sekiranya perlu. Contoh skrin adalah seperti dibawah.
(5 ::. Sistem
Pengurusen Pentaksiran Bereseskan Sekolah - Guru.:: - Windows Internet Explorer

2.

~....
File Edit

liJ http://127,0,0,
View

1!sppbs!guru!sppbsf50700, Tools Help

cfm ?SistemPengurusanPentaksir

anBer eseskensekoleh=Su-u

lVjI ~ !em BBC Music
... ~ Rolling Stone

0 IAskSearch
>

~@~

I~
e,
~ - ~page
Options

[i]}l"]

~ ~ l:ie::·

-10. -

Favorites

__
Beresesken Sekola .. ,

+ !em
r'

Online

Music ... ~

MTV News

....

Ell Videos

...

II

,ft,
Sistem Pengurusan Pentaksiran 5l'Qr.z'j~

I

SJ-

m

co

- @Tools

lLembaga Peperiksaan
Kementenan PelaJaran Malaysia

login _Guru Besar I Penolong Kanan Sistem Pengurusan Penlaksiran Berasaskan Sekolah
Waktu
= 'raetkh
=

04

rctav

20L1

(] Laman

utama

" Laporan " cetakan

l_
No. Kad Pengenalan: Nama: 650124075424

~
KEMASKINI PROHl

I

Nama Sekolah : SK PENDIT A ZA'OA

IFARID

BIN KA~-UL

I

Telefcn Birnbit : 10125461165

I

Nama Login: guru5

Kate Laluan Lerna : Kate Laluan Baru : Ulang Kate Laluan

I I Baru : I

I I I

II

Kemas.kini

II

~
Done

I I I I I I UlJ I G

Internet

I

ill
<i!l.100%

8

-

20

4.8

BANTUAN 4.8.1 PEGAWAI YANG BOLEH DIHUBUNGI

La poran

Q

Lapor an
Cet.akan PenggllJna Ban1uall
- P-=~3\"'SJi Dfh u tau n p i
- M..anu..al F'en<!i!l;un",

Cetakan Pengguna lElarllitllarll Keluar

o0

c:::::::::C:>

Q Q

Q

Q

KelllIJar

Guru Besar / Penolong perlu klik pada menu <Bantuan>, kemudian klik pada sub menu <Pegawai Yang Boleh Dihubungi>, maka paparan berkenaan pegawai yang boleh dihubungi oleh Guru Besar / Penolong akan dipaparkan.

4.8.2

MANUAL PENGGUNA

p t.aporan p Cetakan p Pengguna p lElamrt~llarll p Keluar

Q Q

t.aporan
Cet.akan PenggllJlla BaliYtllJan
- Pe!l;awai

DD~

Q

Q

- r.~1 :3.r1L~::Il1
Q

Dihubun<!ii P-:-nggUr1::Et

KellilJar

Guru Besar / Penolong perlu klik pada menu, kemudian klik pada submenu <Manual manual pengguna Guru Besar / Penolong akan dipaparkan.

Pengguna>, maka

4.9

KELUAR

p t.aperan p Cetakan p Pengguna p Bamuan p Kel~1m

Apabila menu <Keluar> diklik, Guru Besar / Penolong tidak dapat mencapai segala proses yang boleh dilakukan di dalam sistem. Guru Besar / Penolong perlu memulakan semula proses dengan memasukkan nama login dan kata laluan sekiranya hendak memasuki sistem.

21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful