INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

Institut Pendidikan Guru Malaysia Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3, Persiaran APEC, Cyber 6, 63000 Cyberjaya. Web : http://www.moe.gov.my/ipgm

Berkuat kuasa Jun 2011

PRAKATA REKTOR

Ii

PRAKATA PENGARAH

iii

VISI IPG IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru MISI IPG Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia iv .

SENARAI KANDUNGAN Bil.66 9 Lampiran – Kombinasi Pakej Kursus Elektif .63 8 Bab 5 Pakej Kursus Elektif 64 .14 7 Bab 4 Perincian Kurikulum Mengikut Bidang Pengkhususan 15 . Muka surat 1 Prakata Rektor ii 2 Prakata Pengarah iii 3 Visi dan Misi iv 1-3 4 Bab 1 Maklumat Pusat Pembelajaran PPG 5 Bab 2 Maklumat Am Dan Sistem Akademik 4-9 6 Bab 3 Struktur Kurikulum Dan Keperluan Pengijazahan 10 .

kemahiran. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan 1 . dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.1 PENGENALAN Program Pensiswazahan Guru (PPG) yang ditawarkan kepada guru dalam perkhidmatan merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah memartabatkan profesion perguruan seperti yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Teras 5 bagi memastikan guru-guru mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya peringkat ijazah pertama. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi.3 FOKUS HASIL PEMBELAJARAN Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi:         Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dilaksanakan di dua puluh tujuh (27) Kampus Institut Pendidikan Guru melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).2 MATLAMAT PROGRAM Matlamat PPG ini adalah untuk melahirkan guru-guru siswazah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. 1.Buku Panduan PPG 2011 BAB 1 MAKLUMAT PUSAT PEMBELAJARAN PPG 1. 1.

2 .4 JAMINAN KUALITI Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .Buku Panduan PPG 2011 1.5 KELULUSAN KURIKULUM Kurikulum Program Pensiswazahan Guru (PPG) adalah tertakluk kepada kelulusan Senat IPGM.MQF). 1.

iaitu: BIL.Buku Panduan PPG 2011 1.6 BIDANG PENGKHUSUSAN PPG IPG menawarkan enam belas (16) bidang pengkhususan bagi pelajar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah KOD BMM BCN BTM MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP 16 TSL 3 .

php c. Pembelajaran Bersemuka dan Pembelajaran Atas Talian (OLL).my/ipgm/a/atutor/login.1 MAKLUMAT AM DAN PERATURAN AKADEMIK PEMBELAJARAN DI IPG KAMPUS 2. a.gov. nota pensyarah dan bahan rujukan yang membantu pembelajaran anda     Berinteraksi dengan pensyarah melalui forum Berkomunikasi dengan Mentor Berkongsi pengalaman pembelajaran dengan pelajar lain Mendapat maklumat terkini atau berita terkini Semua pelajar WAJIB mendaftarkan diri sebagai pengguna pembelajaran atas talian. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri membolehkan pelajar memilih masa dan tempat yang sesuai untuk menguruskan pembelajaran pelajar berpandukan kepada modul pembelajaran.moe.1. Portal Pembelajaran IPG : http://www. b. Interaksi bersemuka dijalankan sebanyak lima (5) kali setiap semester mengikut kalender akademik program.Buku Panduan PPG 2011 BAB 2 2. buku rujukan dan bahan sumber internet. Pembelajaran Atas Talian (OLL) Pembelajaran Atas Talian membolehkan pelajar belajar melalui saluran yang berikut.1 Pembelajaran Program Pensiswazahan Guru (PPG) di IPG Kampus melalui mod pendidikan jarak jauh ini mengambil kira status pelajar PPG sebagai guru dalam perkhidmatan. Interaksi Bersemuka Interaksi bersemuka membolehkan anda berbincang topik-topik pembelajaran dalam modul.  Mengakses dan muat turun bahan pembelajaran seperti modul pembelajaran. 4 . soalan tugasan.2 Mod pembelajaran PPG merupakan integrasi antara Pembelajaran Kendiri. 2.1.

Kursus yang ditawarkan dalam setiap semester akan dimaklumkan kepada pelajar pada awal permulaan semester. Semester Januari Pengajaran dan Pembelajaran Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Jumlah 15 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 20 Minggu Semester Jun Pengajaran dan Pembelajaran Minggu Ulangkaji Minggu Peperiksaan Jumlah 15 Minggu 3 Minggu 2 Minggu 20 Minggu 2.2. 2. 5 . kemahiran serta pentaksiran.2.1 PERATURAN AKADEMIK Peraturan Akademik adalah ketetapan yang digunakan oleh IPG dalam melaksanakan proses penguasaan ilmu pengetahuan.3 Penawaran Kursus Setiap Semester IPGM mempunyai kuasa muktamad dalam menentukan kursus yang ditawarkan pada satu-satu semester tertakluk kepada keputusan Senat IPG.2 2.2 Kalendar Akademik Kalendar akademik adalah jadual kegiatan akademik semester yang ditetapkan oleh Senat IPGM.Buku Panduan PPG 2011 2.2.

Buku Panduan PPG 2011 2.6 Jumlah Kredit PPG Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.2.5 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar Satu (1) jam kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran (Notional Credit Hours) untuk setiap kursus dalam setiap semester. pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri. Kursus tiga (3) kredit merujuk kepada 120 jam pembelajaran diterjemahkan seperti yang berikut: Aktiviti-aktiviti Pembelajaran Bilangan Jam pembelajaran Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Mengahadiri kelas interaksi bersemuka ( 5 kali) Pembelajaran Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Peperiksaan Jumlah 70 10 5 20 10 3 120 2.2.4 Tempoh Pengajian Tempoh pengajian PPG adalah lapan (8) semester 2.2. 6 . Jam pembelajaran merujuk kepada agihan masa untuk interaksi bersemuka.

2.3. Kursuskursus yang layak untuk pengecualian kredit adalah seperti yang berikut: Kursus Bilangan Kursus Jumlah Pencualian Kredit Secara Pukal Kokurikulum Pengajian Profesional Praktikum Jumlah Besar 6 4 5 12 12 29 11 13 14 Rujuk Maklumat pada Muka Surat c. 2. Dua puluh sembilan (29) kredit yang tersebut di atas tidak diambil kira dalam pengiraan PMG/PMGT bagi tujuan pengijazahan.3. kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di IPGK sahaja yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan.3 Jumlah Besar Pengecualian Kredit Secara Pukal Pelajar PPG layak mendapat tiga puluh (30) pengecualian kredit secara pukal.3 2.3. Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan pengijazahan. 7 .2 Syarat-syarat untuk pengecualian kredit adalah seperti berikut: (a) Kursus-kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah setara atau lebih tinggi daripada kursus yang ditawarkan oleh IPG.Buku Panduan PPG 2011 2.1 PENGECUALIAN KREDIT / PEMINDAHAN KREDIT Takrifan Pengecualian Kredit Pengecualian Kredit ditakrifkan sebagai sejumlah kredit yang diberikan kepada pelajar yang mengikuti kursus di IPGK yang dikecualikan daripada keperluan pengijazahan. (b) Kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah mempunyai sekurangkurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan kursus yang ditawarkan oleh IPGM.

Buku Panduan PPG 2011 2. tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut: (a) Kursus-kursus bidang pengkhususan sahaja dibenarkan untuk pemindahan kredit seperti yang tersenarai dalam “ Senarai Kursus Layak Pindah Kredit PPG”.3. (b) Kursus-kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah setara dan memenuhi kehendak kurikulum kursus semasa.00.5 Syarat-syarat Pemindahan Kredit Dalam proses pemindahan kredit. digabungkan dengan kredit yang diperolehi di IPGK bagi memenuhi syarat keperluan kredit program pengajiannya. Kebenaran untuk pemindahan kredit adalah antara lain. 2.4 Takrifan Pemindahan Kredit Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang diperolehi oleh seseorang pelajar IPGK yang mengikuti kursus di sesebuah Maktab Perguruan / Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia di peringkat diploma. 8 . Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus yang diikuti di Maktab Perguruan / Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia di peringkat diploma yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan PMG/PMGT.3. jam kredit yang diperolehi bersama-sama dengan gred dan mata gred bagi kursus berkenaan akan diambil kira dalam pengiraan PMG/ PMGT pelajar. (c) Kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan kursus yang ditawarkan oleh IPGM. (d) Gred atau mata gred yang diperolehi untuk kursus berkenaan adalah tidak kurang daripada gred C atau mata gred 2.

7 Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk Pengecualian Kredit dan Pemindahan Kredit hendaklah tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada jumlah kredit bagi sesuatu program pengajian. (f) Pihak IPGM berhak mengadakan ujian untuk menentukan sama ada pemindahan kredit boleh diberi kepada pelajar bagi mana-mana kursus.3.6 Tatacara Permohonan Pemindahan Kredit Pelajar PPG yang ingin memohon pemindahan kredit bagi kursus pengkhususan perlu memohon dengan menggunakan “Borang Permohonan Pemindahan Kredit”. Borang permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Senat bagi program pengajian yang sedang diikuti dalam tempoh masa tahun pertama untuk pertimbangan.Buku Panduan PPG 2011 (e) Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk pemindahan kredit hendaklah tidak melebihi dua belas (12) kredit daripada jumlah kredit bagi sesuatu program pengajian. 2. 2.3. 9 .

Buku Panduan PPG 2011 BAB 3 STRUKTUR KURIKULUM DAN KEPERLUAN PENGIJAZAHAN 3. KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 1. KURSUS WAJIB  Kursus Wajib IPT  Kursus Wajib IPG 4 19 23 (17%) 2.1 STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS TERAS  Pengajian Profesional  Major  Amalan Profesional 27 45 14 86 (65%) 3. KURSUS ELEKTIF  Pakej Elektif 1  Pakej Elektif 2 12 12 24 (18%) JUMLAH 133 (100%) 10 .

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1)**** 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 11 .Buku Panduan PPG 2011 3. kemahiran generik.Unit Beruniform I Kokurikulum . dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Wajib Kokurikulum – Olahraga ditawarkan selaras dengan dasar 1Murid 1Sukan.2 KURSUS WAJIB Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Senarai Kursus Wajib adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT WAJ3101 WAJ3102 WAJ3115 WAJ3103 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 *WAJ3108 *WAJ3109 *WAJ3110 *WAJ3111 WAJ3112 Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I ***Bahasa Melayu Komunikatif I English Language Proficiency II ***Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Literasi Nombor Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PPG. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.

(iii) *** Kursus Wajib ini hanya untuk pengkhususan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103 (iv) **** Penerangan pecahan kredit adalah seperti yang berikut: 3(2+ 1 ) Jumlah Kredit yang Diperuntukan Peruntukan Kredit Untuk Teori di mana 1 kredit bersamaan 15 jam pembelajaran Peruntukan Kredit Untuk Amali di mana 1 kredit bersamaan 30 jam pembelajaran Contoh pengiraan jam pembelajaran suatu kursus adalah seperti yang berikut: Pecahan Kredit 3(2+1) 2(2+0) Jumlah Jam Pembelajaran 60 30 12 . **KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Buku Panduan PPG 2011 KOD KURSUS KREDIT *WAJ3113 WAJ 3114 Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) 1(0+1) **KT **KT **KT **KT **KT 3(0+3) 23 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah (i) (ii) * Kursus pengecualian kredit secara pukal.

Buku Panduan PPG 2011 3. Senarai Kursus Pengajian Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *EDU3101 *EDU3102 EDU3103 *EDU3104 EDU3105 EDU3106 *EDU3107 EDU3108 EDU3109 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. 13 . Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Major. dan Amalan Profesional.3 KURSUS TERAS Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

4 Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Senarai Kursus Amalan Profesional adalah seperti yang berikut: KOD KURSUS KREDIT *PRK3101 *PRK3102 *PRK3103 INT3101 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah 2 4 6 2 14 * Kursus pengecualian kredit secara pukal. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.Buku Panduan PPG 2011 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. 14 .5 Kursus MUET English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). 3. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. 3.

Buku Panduan PPG 2011 BAB 4 PERINCIAN STRUKTUR KURIKULUM PENGKHUSUSAN 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BMM3101 BMM3117 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BMM3103 BMM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 BMM3105 BMM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(0+3) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 15 .

Perkamusan dan Terjemahan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 2(2+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 14 16 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BMM3107 BMM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengantar Linguistik Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 2(2+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 12 Semester 5 KOD WAJ3114 BMM3109 BMM3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BMM3111 BMM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu Sejarah Bahasa Melayu.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BMM3113 BMM3114 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(0+3) 3(3+0) 3(x+x) 2(4M) 14 17 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Kebudayaan Melayu Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(x+x) 14 Semester 8 KOD EDU3109 BMM3115 BMM3116 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Penyelidikan Tindakan II .

Buku Panduan PPG 2011 2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BCN3101 BCN3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BCN3103 BCN3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 BCN3105 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) BCN3106 XXX31XX ELS3101 3(3+0) 3(x+x) TK 14 18 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BCN3107 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) BCN3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 BCN3109 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) BCN3110 XXX31XX XXX31XX 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BCN3111 BCN3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 19 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BCN3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 BCN3114 BCN3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) XXX31XX INT3101 3(x+x) 2(4M) 14 20 .

Buku Panduan PPG 2011 3. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 BTM3101 BTM3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 BTM3103 BTM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 WAJ3107 WAJ3114 BTM3105 BTM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(2+1) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) TK 14 21 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 BTM3107 BTM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 BTM3109 BTM3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 BTM3111 BTM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 22 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 BTM3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 BTM3114 BTM3115 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 23 .

Buku Panduan PPG 2011 4. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Jumlah Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(x+x) TK 14 KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 12 24 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Semester 6 KOD WAJ3114 MZU3119 MZU3120 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama MZP3121P Piano V MZP3121G Gitar V MZP3121V Vokal V XXX31XX Elektif 1 XXX31XX Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 KREDIT *KT 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 25 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 MZU3122 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 MZU3123 MZU3124 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 26 .

Membuat Corak dan Rekaan Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) XXX31XX ELS3101 3(x+x) TK 14 27 .Buku Panduan PPG 2011 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PSV3101 PSV3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PSV3103 PSV3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PSV3105 PSV3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.

dan Mengenal Kraf Tradisional Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PSV3107 PSV3108 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR Membentuk dan Membuat Binaan.Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PSV3109 PSV3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PSV3111 PSV3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 28 .

Buku Panduan PPG

2011

Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PSV3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0)

XXX31XX

3(x+x) 12

Semester 8 KOD EDU3109 PSV3114 PSV3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3)

XXX31XX INT3101

3(x+x) 2(4M) 14

29

Buku Panduan PPG

2011

6.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PIM3101 PIM3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PIM3103 PIM3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12

Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PIM3105 PIM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14

30

Buku Panduan PPG

2011

Semester 4 KOD WAJ3114 PIM3107 PIM3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum - Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13

Semester 5 KOD WAJ3114 PIM3109 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1)

PIM3110 XXX31XX XXX31XX

3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12

Semester 6 KOD WAJ3114 PIM3111 PIM3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15

31

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 32 .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PIM3114 PIM3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PIM3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .

Buku Panduan PPG 2011 7. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PJM3101 PJM3102 PJM3103 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 13 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 13 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PJM3107 PJM3108 PJM3109 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(x+x) TK 15 33 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PJM3110 PJM3111 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olahraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 12 Semester 5 KOD WAJ3114 PJM3112 PJM3113 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 2(0+2) 3(x+x) 3(x+x) 11 Semester 6 KOD WAJ3114 PJM3114 PJM3115 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 2(1+1) 2(1+1) 3(x+x) 3(x+x) 13 34 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PJM3116 PJM3117 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) XXX31XX Elektif 2 Jumlah 3(x+x) 14 Semester 8 KOD EDU3109 PJM3118 PJM3119 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) KREDIT 3(3+0) 2(1+1) 3(0+3) XXX31XX INT3101 Elektif 2 Internship Jumlah 3(x+x) 2(4M) 13 35 .

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 MTE3101 MTE3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Mengenal Nombor Kurikulum Pendidikan Matematik Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 MTE3103 MTE3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Geometri Matematik Keputusan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 MTE3105 MTE3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Statistik Resos Dalam Matematik Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 36 .Buku Panduan PPG 2011 8.

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 MTE3109 MTE3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Mengajar Nombor. Pecahan.Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 MTE3107 MTE3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Perancangan dan Pengajaran Matematik Kalkulus Asas Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum . Perpuluhan dan Peratus Algebra Linear Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 MTE3111 MTE3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Mengajar Geometri. Pengukuran dan Pengendalian Data Amalan Pentaksiran dalam Matematik Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 37 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 MTE3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 MTE3114 MTE3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Aplikasi Matematik Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 38 .

Buku Panduan PPG 2011 9. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 SCE3101 SCE3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Hidupan dan Proses Kehidupan Kanak-kanak dalm Pembelajaran Sains Jumlah Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 SCE3103 SCE3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Penerokaan Bahan Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedogogi Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 12 KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 SCE3105 SCE3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Fizik dalam Konteks Pemikiran dan Kerja Bersaintifik Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 39 .

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 SCE3109 SCE3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Tenaga Kimia Bumi dan Angkasa Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 SCE3111 SCE3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran dalam Pangajaran Sains Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 40 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 SCE3107 SCE3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Ekosistem dan Biodiversiti Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 SCE3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Sains Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 SCE3114 SCE3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Sains. Teknologi dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II – Sains Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 41 .

Buku Panduan PPG 2011 10. REKA BENTUK & TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 RBT3101 RBT3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) Jumlah 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 RBT3103 RBT3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) Jumlah 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 RBT3105 RBT3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) XXX31XX ELS3101 Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah 3(x+x) TK 14 42 .

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 RBT3109 RBT3110 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) XXX31XX XXX31XX Elektif 1 Elektif 2 Jumlah 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 RBT3111 RBT3112 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 2(2+0) XXX31XX XXX31XX Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl 3(x+x) 3(x+x) 14 43 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 RBT3107 RBT3108 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah KREDIT *KT 3(2+1) 3(3+0) EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 RBT3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) XXX31XX Elektif 2 Jumlah 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 RBT3114 RBT3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk KREDIT 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) 2(0+2) RBT3116 XXX31XX INT3101 Elektif 2 Internship Jumlah 3(x+x) 2(4M) 15 44 .

PENDIDIKAN PRASEKOLAH PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PRA3101 PRA3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PRA3103 PRA3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Perkembangan Fizikal.Buku Panduan PPG 2011 11. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PRA3105 PRA3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) TK 14 45 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PRA3107 PRA3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PRA3109 PRA3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PRA3111 PRA3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Pentaksiran dan Penilaian Kanakkanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 46 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PRA3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PRA3114 PRA3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 47 .

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKB3103 PKB3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKB3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 48 .Buku Panduan PPG 2011 12.

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKB3107 PKB3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kemahiran Asas untuk Berdikari Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKU3109 PKB3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Terapi dalam Pendidikan Khas Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKU3111 PKU3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 49 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKB3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 XXX31XX Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKB3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 50 .

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKU3103 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) PKD3104 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKD3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 51 .Buku Panduan PPG 2011 13.

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKD3109 PKD3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKD3111 KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(2+1) PKU3112 XXX31XX XXX31XX 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 52 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKD3107 PKD3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKD3113 KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 XXX31XX Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKD3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 53 .

Buku Panduan PPG 2011 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKU3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan kepada Pendidikan Khas Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKL3103 PKL3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKL3105 PKU3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 54 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKL3107 PKL3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKL3109 PKL3110 KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) XXX31XX XXX31XX 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKL3111 PKU3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 15 55 .

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 56 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKL3111 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PKU3114 PKL3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II .

PENDIDIKAN PEMULIHAN Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 PKP3101 PKU3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 PKP3103 PKP3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 PKP3105 PKP3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) TK 14 58 .Buku Panduan PPG 2011 15.

Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 PKP3111 PKP3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Matematik Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 PKP3116 PKU3118 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Sistem Bahasa Melayu Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 59 .Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 PKP3107 PKP3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 PKU3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 XXX31XX INT3101 60 .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 PKP3117 PKU3115 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Seni Bahasa dan Sastera Dalam Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .

Buku Panduan PPG 2011 16. PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH Semester 1 KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3105 WAJ3114 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Literasi Nombor Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 2(2+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 2 KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar ELT Methodology English Phonetics and Phonology Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 12 Semester 3 KOD WAJ3106 EDU3106 WAJ3114 TSL3105 TSL3106 KURSUS Hubungan Etnik Budaya dan Pembelajaran Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Elektif 1 English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 3(3+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) XXX31XX ELS3101 3(x+x) TK 14 61 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 4 KOD WAJ3114 TSL3107 TSL3108 EDU3105 XXX31XX WAJ3112 ELS3102 KURSUS Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Elektif 1 Kokurikulum .Olaraga English Language Enrichment II Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 1(0+1) TK 13 Semester 5 KOD WAJ3114 TSL3109 TSL3110 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1 Elektif 2 Jumlah KREDIT *KT 3(3+0) 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 12 Semester 6 KOD WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX XXX31XX KURSUS Bina Insan Guru Fasa VI Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 1 Elektif 2 Jumlahl KREDIT *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 15 62 .

Buku Panduan PPG 2011 Semester 7 KOD WAJ3107 EDU3108 TSL3113 XXX31XX KURSUS Seni dalam Pendidikan Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Action Research I .Methodology Elektif 2 Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 12 Semester 8 KOD EDU3109 TSL3114 TSL3115 XXX31XX INT3101 KURSUS Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Elektif 2 Internship Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(x+x) 2(4M) 14 63 .

Bahasa Arab 4. Pendidikan Islam 3. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 1. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit.Buku Panduan PPG 2011 BAB 5 PAKEJ KURSUS ELEKTIF 5. Bahasa Cina 64 . Pendidikan Kesihatan 5. Elektif Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Jasmani 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 2. Bahasa Melayu 6. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Pakej elektif adalah seperti yang berikut: Bil. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.1 KURSUS ELEKTIF Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.

Matematik MTE3102 Kurikulum Pendidikan Matematik MTE3107 Perancangan dan Pengajaran Matematik MTE3109 Mengajar Nombor.Buku Panduan PPG 2011 Bil. Bahasa Tamil 8. Pecahan. Elektif Kursus BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Perpuluhan dan Peratus MTE3112 Amalan Pentaksiran dalam Matematik PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 Pendidikan Seni Visual 13. Pendidikan Sivik dan Kewargane garaan Pendidikan 9 Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 10. Pendidikan Muzik 65 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi SCE3106 Pemikiran dan Kerja Bersaintifik SCE3111 Pentaksiran dalam Pengajaran Sains SCE3112 Pengurusan Makmal Sains dan Bahan Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 7. Sains 11.

Elektif Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Kursus PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 14 15 Muzik Prasekolah PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners LGA3101 Children’ s Literature LGA3102 Songs and Poetry for Young Learners LGA3103 Stories for Young Learners LGA3104 Plays and Drama for Young Learners 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 16 Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 17 English Language 18.Buku Panduan PPG 2011 Bil. Language Arts 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 66 .

Pendididikan Pemulihan  Bahasa Melayu  Bahasa Cina  Bahasa Tamil  Matematik  pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan.LAMPIRAN KOMBINASI PAKEJ ELEKTIF 1 DAN 2 BAGI PENGKHUSUSAN MAJOR PISMP UNTUK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPGM Bil 1. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Kump. Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Language Arts Kump. Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral  Pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan 4. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump.  Elektif 2 ditetapkan. . Pendidikan Khas Masalah Pendengaran 5. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump. Major Pendidikan Islam Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Al-Quran Elektif 2 Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan  Elektif 1 ditetapkan  pilih satu Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan 2. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 3. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 6.

1 : Sains/Kemahiran Hidup Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 9. 2 : Persuratan dan Kesenian Melayu Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral  Elektif 1 ditetapkan  pilih satu Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan 10. Pendidikan Prasekolah Pendidikan Jasmani Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 3 kumpulan elektif yang disenaraikan  Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 8. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/KemahiranHidup Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. Sains Kump. Matematik Kump. 3 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 11. 3 : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral . Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup Kump. 2 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump.Bil Major Elektif 1 Elektif 2  Muzik Pra Sekolah  Catatan 7. Bahasa Melayu Kump.

Bil Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan 12. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 14. 2 : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 13. Bahasa Tamil  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  pilih satu Elektif 1 dan Elektif 2 daripada 2 kumpulan elektif yang disenaraikan  15. Pendidikan Seni Visual Kump. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral 16. 2 : Matematik/Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan/Pendidikan Moral . Bahasa Cina Kump. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/English Language Kump. Pendidikan Muzik Kump. 1 : Bahasa Melayu/Bahasa Cina/Bahasa Tamil/English Language Kump. 1 : Pendidikan Seni Visual/Pendidikan Jasmani/Sains/Kemahiran Hidup/Pendidikan Muzik Kump. Reka Bentuk dan Teknologi Kump.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful