Anda di halaman 1dari 5

TIPS-TIPS MENJELANG PEPERIKSAAN

1. Tajuk-Tajuk Yang Perlu Diberi Perhatian Penyata Pendapatan & KKK (termasuk pelarasan) - ulangkaji semula pelarasan untuk : i. stok akhir (ambil yg nilai TERENDAH) ii. hutang lapuk dan Peruntukan Hutang Ragu (bertambah - belanja, berkurang hasil) iii. susutnilai kaedah garis lurus dan baki berkurangan iv. pembetulan kesilapan v. terakru dan terdahulu - KKK pastikan ada butiran modal kerja Perkongsian - Penyata Pengasingan Untung Rugi , Akaun Semasa Pekongsi (Beruangan) dan Kunci Kira-kira (ruangan ekuiti pemilik) - beri perhatian kepada Faedah atas pinjaman (ikut bulan ; x ?/12) dan catat di bahagian BELANJA dalam pengiraan untung bersih. - perhatian juga kepada Faedah atas ambilan (ikut bulan ambilan diambil) - Akaun Semasa pekongsi - hanya yang terakru sahaja untuk Gaji, Faedah atas pinjaman. Pengeluaran - Penyata Kos Pengeluaran , Penyata Perdagangan (sehingga pengiraan untung kasar), Titik Pulang Modal menggunakan maklumat daripada Penyata Pengeluaran. ** perlu ingat : Kos prima dalam pengeluaran adalah KOS BERUBAH dan kos overhed adalah KOS TETAP. Kegunaannya untuk mengira Titik Pulang Modal dengan formula : TPM = Kos Tetap -----------------------------------------------Harga jualan seunit - kos berubah seunit

* untuk mendapatkan kos berubah seunit perlu bahagi dengan jumlah / kuantiti dikeluarkan dalam tempoh tersebut.

Akaun Kelab dan Persatuan - Akaun Yuran , Akaun Perdagangan (termasuk Akaun Kawalan Penghutang dan Pemiutang) , Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan, Pengiraan Dana Terkumpul Awal dan Akhir - apabila buat akaun kawalan penghutang dan pemiutang, pastikan kira jumlah jualan dan belian keseluruhan. Gunakan formula : Jumlah jualan = jualan tunai + jualan kredit * angka jualan tunai ambil daripada akaun penerimaan dan pembayaran dan angka jualan kredit ambil daripada akaun kawalan penghutang. Jumlah belian = belian tunai + belian kredit * angka dapatkan sama seperti di atas. - pastikan Yuran lapuk dicatat dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan (jika ada) - susutnilai untuk aset kelab perlu catat dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan. Kira susutnilai menggunakan % atau guna formula : Baki awal + belian aset - baki akhir - pelarasan juga perlu diambilkira semasa mencatat hasil dan belanja. Gunakan jadual di bawah : BELANJA PELARASAN Akhir Tahun TERAKRU TERDAHULU + Awal Tahun + Akhir Tahun + Awal Tahun + HASIL

Belanja terakru , Hasil terdahulu - LIABILITI SEMASA Belanja terdahulu, Hasil terakru - ASET SEMASA - Untuk mengira dana terkumpul awal = aset awal tahun - liabiliti awal tahun Belanjawan tunai dan varian - pastikan anda sudah faham dan hafal format belanjawan tunai. Pastikan ada semua item Baki awal, Penerimaan tunai, Pembayaran tunai, Lebihan / Kurangan dan Baki akhir.
2

- perkara-perkara yang TIDAK PERLU CATAT dalam belanjawan tunai : susutnilai aset, peruntukan hutang ragu, hutang lapuk, membawa masuk aset yang bukan tunai contoh perabot. - beri perhatian terhadap syarat kredit jualan atau belian. Contoh: Jumlah jualan bulan Jan RM5000. 70% adalah jualan tunai dan bakinya jualan kredit dengan tempoh kredit 1 bulan. Ini bermaksud , Penerimaan tunai : Jualan Kutipan penghutang

bulan Januari RM3500 (70% x RM5000) bulan Februari RM1500 (30% x RM5000)

- rujuk semula format Penyata Belanjawan Tunai dan Varian dalam buku teks m/s 300. *** PENTING*** Persamaan Perakaunan - pastikan pengiraan ditunjukkan sebelum menyediakan KKK. Boleh buat jadual atau pengiraan secara individu. Contoh : a) Beli kenderaan berharga RM80 000, bayar pendahuluan RM8000 dengan cek dan bakinya pinjaman dengan bank. ASET LIABILITI EKUITI PEMILIK Kenderaan Stok Bank Penghutang Pinjaman Pemiutang Modal Untung 20 000 4 500 4 000 1 200 800 23900 12000 + 80 000 -8000 +72000 * symbol + atau - perlu ditunjukkan. Pelupusan Aset - Perlu sediakan Akaun Aset, Akaun Peruntukan Susutnilai Aset, Akaun Pelupusan, Akaun Untung Rugi Soalan teori : Soalan 1 (10 markah) Ambil perhatian tajuk-tajuk ini : i. Penggajian - bagaimana mengira gaji bersih - mengira KWSP caruman pekerja dan majikan - ingat ! Gaji pokok = gaji asal (perjanjian) Gaji kasar = gaji pokok + elaun tetap Gaji bersih = gaji kasar - potongan (KWSP, PERKESO, PCB) - mengira KWSP ialah % x gaji kasar (** tidak termasuk elaun tidak tetap cth kerja lebih masa dan lain-lain) *** rujuk buku teks m/s 318
3

Bil Perabot Baki 7 000 a)

ii.

Akaun Induk dan Akaun Kontra - buku teks m/s 47 Akta Perkongsian 1961 m/s 339 , Pengiraan modal-modal syarikat berhad dan pengiraan dividen Perbezaan antara : - syer biasa dengan syer keutamaan - perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal / syarikat berhad - diskaun niaga dengan diskaun tunai - perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal (Kelab & persatuan) - tatawujud dengan tataurusan syarikat Dokumen perniagaan dengan buku catatan pertama Maksud / Contoh : - Ikatan Perkongsian - Prinsip Asas Perakaunan - Konservatisme, Materialiti, Ketekalan dll - Aset, liabiliti , hasil, belanja, (kendalian , bukan kendalian) - Ciri-ciri kualitatif penyata kewangan - kebolehpercayaan, tepat masa, kebolehfahaman, Relevan, kebolehbandingan - ciri-ciri etika seorang akauntan Pengiraan Nisbah dalam Analisis Penyata Kewangan

iii. iv. v.

vi. vii.

viii.

2. Peringatan umum : tunjukkan semua pengiraan dalam kertas jawapan (hantar bersama) kekemasan dan susunan jawapan mempengaruhi emosi pemeriksa kertas tulisan yang jelas, terang dan senang dibaca. Elakkan menggunakan pensil atau pen dakwat basah Agihan masa menjawab : Soalan 1 10 minit Soalan 2 40 minit Soalan 3 40 minit Soalan 4/5/6 30 minit Soalan 4/5/6 30 minit -----------150 minit = 2 jam 30 minit Jika masa menjawab setiap soalan sudah melebihi had, dan anda masih tidak mampu menyiapkan 70% daripada kehendak soalan, tinggalkan soalan berkenaan dan cuba jawab soalan lain dahulu. Jangan terlalu menggunakan masa yang lama untuk menjawab soalan yang anda tidak dapat jawab.
4

SELAMAT BERJAYA!!!