Anda di halaman 1dari 5

SOALAN EDU 3101 (FALSAFAH) . *sape tak bace, dia rugi 1. Menurut Akta Pendidikan 1996.

Kurikulum Kebangsaan adalah A. Laporan Razak 1956 B. Falsafah Pendidikan Guru C. Laporan Rahman Talib 1960 D. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2. . A. Falsafah Pendidikan Guru B. Falsafah Pendidikan Kebangsaan C. Laporan Rahman Talib D. Laporan Razak 3. Murid perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh agar dapat memperolehi seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing-masing. Pandangan ahli falsafah mana? A. Perenialisme B. Esensialisme C. Progresivisme D. Eksistenlialisme 4. Pandangan ahli falsafah seperti Al Ghazali dan Confucius banyak mempengaruhi falsafah pendidikan islam dan timur. Bagaimanakah pandangan kedua-dua tokoh ini berkaitan dengan peranan pendidikan? A. Pemikiran manusia sukar berubah B. Pendidikan budaya perlu diutamakan C. Tingkah laku perlu dipupuk secara holistic D. Ketamadunan manusia diwarisi secara doktinasi 5. Falsafah pendidikan Rekonstruktivisme bercirikan Progresivisme dan pragmatisme. Bagaimana pendekatan pengajaran yang menekankan aspek pendidikan rekonstruktivisme. A. Kaedah latih tubi B. Kaedah penghafalan C. Kaedah ingatan kembali D. Kaedah inkuiri penemuan 6. Pendidikan di Malaysia memberi penekanan kepada pembentukan insan yang seimbang dan harmonis. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, ia berlandaskan aspek? A. Aksiologi B. Metafizik C. Epistemology D. Eksistenlialisme 7. Manakah antara berikut yang merujuk kepada konsep eksistenlialisme dalam falsafah pendidikan barat? I. Diasaskan oleh Carl Roger II. Tingkah laku manusia berasaskan rasional III. Kebebasan dan potensi penting dalam perkembangan manusia. IV. Matlamat hidup boleh dicapai melalui kaedah peniruan berterusan 8. Pilih penyataan yang menunjukkan perlaksanaan insane guru yang professional selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Guru. A. Cikgu W mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri selepas setiap sesi pengajaran B. Cikgu X menyediakan bahan pembelajaran selaras dengan keperluan muridnya C. Cikgu Y mengamalkan budaya ilmu untuk meningkatkan pengetahuan dan kecekapan diri D. Cikgu Z menghadiri banyak kursus diluar dan dalam perkhidmatan untuk meningkatkan kecekapan. 9. Matlamat Falsafah Pendidikan Guru adalah untuk menghasilkan guru yang:I. Bertanggungjawab ke atas profesion dan rakan sejawat II. Menguasai ilmu kemahiran dan nilai pengurusan III. Berkualiti dari segi social dan kemahiran teknologi IV. Mempunyai autonomi dan autoriti yang buat keputusan berkaitan profesion V. Berupaya mencapai kecemerlangan dalam menangani tuntutan perisian wawasan pendidikan abad ke-21

10. Konsep modal insan merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang produktif dalam menjana tenaga dan modal. Manakah yang ada ciri-ciri penting dalam melahirkan modal insan berkualiti? I. Kebijaksanaan II. Berpengetahuan III. Latihan berterusan IV. Status sosio-ekonomi yang tinggi V. Agihan kekayaan yang perlu dikekalkan masyarakat etnik 11. Ahli falsafah agung ini telah banyak berkongsi ilmu tanpa mengira wang ringgit. Malangnya beliau telah membunuh diri apabila dijatuhi hukuman mati kerana didapati bersalah atas tuduhan salah laku oleh kerajaan. Siapakah mahaguru tersebut? A. Plato B. Socrates C. Aristotle D. Mahatma Gandhi 12. Tokoh pendidik ini digelar David Starr Jordan Professor of Social Science in Psycohology. Beliau telah menghasilkan buku berjudul social learning theory pada tahun 1997. Tokoh pendidikan ini ialah A. Albert Bandura B. Carl Rogers C. Jean Piaget D. Maria Montessori 13. Zainal abidin Ahmad merupakan pelajar melayu pertama yang lulus peperiksaan senior Cambridge 1915 selain menerima gelaran pendita Apa karya beliau? A. Permata asli B. Ilmu mengarang C. Buat menyapu si Air Mata D. Merah Biru Kuning 14. Program yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk pelajar-pelajar yang masih gagal menguasai kemahiran tertentu merupakan reka bentuk kurikulum berpusatkan? A. Proses B. Individu C. Masyarakat D. Pengetahuan 15. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan yang paling tepat terhadap sistem pendidikan Negara A. Penekanan diberikan kepada pembudayaan sikap-sikap positif B. Kewujudan program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan umum C. Penekanan diberikan kepada penerapan unsur-unsur displin dan peraturan sekolah D. Program pendidikan yang bersepadu kea rah melahirkan maruah 16. if we unthinkably embrace the computer and other information technology, we may mould our student to like the machines that they use and not like the unique individuals that they are ( Ornstein and Hunkins 1998 ; 377 ) Implikasi penyataan di atas kepada guru ialah bahawa aspek yang perlu dikembangkan oleh guru dalam pendidikan ialah A. Teknologi B. Peperiksaan C. Potensi individu D. Alat bantu mengajar 17. Penyataan yang tepat mengenai kurikulum ialah A. Semua pengalaman pembelajaran di capai melalui penyataan dalam aktiviti-aktiviti sekolah B. Semua mata pelajaran yang dirancang untuk pelajar sekolah bagi mencapai matlamat pendidikan C. Semua pengalaman akademik pembelajaran dicapai melalui penyataan dalam aktiviti-aktiviti sekolah D. Semua pengalam aktiviti bilik darjah yang dirancang untuk membantu pelajar menepati matlamat pendidikan 18. Hubungan manusia dengan alam menjadi salah satu komponen yg ditekankan dalam KBSR. Mengapakah komponen ini penting dalam aktiviti pembelajaran? A. Kepentingan melestarikan alam B. Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada C. Pergantungan Negara kepada persekitaran D. Sumbangan persekitaran manjana ekonomi

19. Pilih penyataan yang menunjukkan aspek yang diberi penekanan utama dalam pembentukan KBSR? A. Menjalinkan konteks mesra dengan persekitaran B. Tingkat tahap literasi dan kognitif kanak-kanak C. Memberi peluang yang sama kepada semua kanak-kanak D. Pupuk daya sains dan teknologi kanak-kanak 20. Mengikut Tyler (1950) cirri-ciri penting dalam kokurikulum ialah A. Objektif perancangan pentafsiran B. Pengalaman objektif kurikulum C. Pelaksanaan penyusunan pembelajaran D. Sukatan pelajaran-p&p-penilaian Bahagian B 1. Falsafah pendidikan Islam dan Timur mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia. (a) Senaraikan 5 tujuan Pendidikan Islam. - mendidik murid supaya berakhlak mulia - mendidik roh supaya halus dan sempurna - mengasuh murid lakukan yang baik terhormat dan mulia - membiasakan diri murid dengan adab-adab yang mulia - membiasakan murid dengan kebersihan , kesucian dan keikhlasan serta amalan-malan yang mulia (b) Senaraikan 5 tanggungjawab guru dalam Falsafah pendidikan Confucius - Sebagai fasilitator - Sebagai penyampai ilmu yang mahir - Mengenali dan memahami murid yang diajar - Menunjukkan komitmen terhadap tugas - Memaksimumkan potensi dan kebolehan murid 2. FPK & FPG adalah tunjang sistem pendidikan di Malaysia. (a) Nyatakan 5 unsur penting yang terkandung dalam FPK dalam usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis - Insan yang menghayati dan memiliki ilmu dan berakhlak mulia - Mempunyai kepercayaan teguh kepada tuhan - Mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram serta sikap yang positif - Mempunyai tubuh badan yang sehat dan cergas - Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi (b) Terangkan 5 cara bagaimana guru dapat membantu murid mencapai matlamat FPK? - Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum - Guru mengaplikasikan teknologi yang canggih - Menerapkan nilai-nilai murni di dalam proses p&p - Memberi ilmu pengetahuan mengikut potensi dan kebolehan - Memaksimumkan potensi dan kebolehan murid 3. Pendidikan Barat, Timur dan Malaysia telah memberi banyak sumbangan dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan falsafah, psikologi dan pedagogi. (a) Nyatakan 5 pandangan Al-Ghazali mengenai pendidikan. Pendidikan perlulah diberi kepada kanak-kanak sejak kecil lagi Ibu bapa perlu bersikap tegas tetapi tidak mencemuh anak-anak Pendidikan diberi mengikut kemampuan murid Tidak mengharapkan ganjaran Tidak boleh keterlaluan dalam mendenda mereka Jangan mencemuh dan membenci Kanak2 digalakkan bermain (b) Beri 5 sumbangan bapa pendidikan Malaysia terhadap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.(aminuddin baki) - memperkenalkan sisitem pendidikan aneka jurusan - menubuhkan lembaga pepriksaan Malaysia - mewujudkan sijil rendah kebangsaan,spm,stpm

- menjadi ahli jawatan kuasa penasihat dalam menyiapkan laporan rahman talib pada tahun 1960 - melibatkan diri dalam penyediaan penyata razak pada tahun1955 - memperkenalkan sejarah islam kepada guru-guru pelatih di maktab perguruan sultan idris 4. Falsafah Pendidikan Guru berhasrat untuk melahirkan insan guru yang gemilang dapat merealisasikan aspirasi Negara sebagai sebuah Negara yang maju mengikut acuan sendiri. (a) 5 ciri insan guru gemilang yang diingini. - ramah mesra - merendah diri -semangat berbakti - jujur - budi pekerti (b) Terangkan 5 ciri yang harus dimiliki oleh seseorang pendidik dalam usaha merealisasikan usaha di atas. - Bersopan santun semasa bergaul - Sifat merendah diri - Semangat berbakti - Menjalankan tugas secara dedikasi dan jujur - Beramah mesra dengan baik Bahagian C 1. Sistem pemerintahan British telah meninggalkan banyak kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memantapkan sistem pendidikan agar dapat bersaing secara global. (a) Huraikan 5 kesan sistem pendidikan di bawah jajahan British. - Sistem sekolah vernakular diperkenalkan - Sekolah vernakular Melayu dinegeri-negeri selat ditubuhkan - Penubuhan sekolah vernakular tamil dan cina - Penubuhan sekolah-sekolah Inggeris yang dikenali sebagai sekolah mubaligh - Penubuhan sekolah vokasional (b) Bincangkan 5 langkah utama yang telah diambil oleh kerajaan kearah memantapkan sistem pendidikan di Malaysia. PPSMI Pendidikan wajib Sekolah wawasan Sekolah bestari Kia 2M PIPP 2. FPK dan FPG adalah dasar membina inan pendidik yang berketrampilan dan bertanggungjawab dalam melakukan tugas membina negra bangsa. (a) Jelaskan 5 ciri insan guru yang dihasratkan dalam FPG. - guru yang berpekerti mulia - guru yang berpandangan progresif dan saintifik - guru yang bersedia menjunjung aspirasi Negara - guru yang menjamin perkembangan individu - guru yang menyanjung warisan kebudayaan negara (b) Huraikan 5 cara bagaimana guru berperanan untuk menjayakan hasrat tersebut. Guru perlu mempunyai akauntabiliti yg tinggi. Guru disifatkan sebagai rol model bg golongan murid. ..................... 3. Model kurikulum yang dikemukakan oleh Hilda Taba telah menjadi pedoman guru-guru kurikulum bersepadu sekolah rendah. (a) Bincangkan 4 komponen Model Kurikulum Taba. - pengenalpastian objektif-objektif kurikulum - penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum - organisasi kaedah dan strategi

- penilaian untuk mencapai objektif (b) 4 prinsip yang harus diamalkan oleh guru KBSR dalam pelaksananaanya. - Pendekatan bersepadu - Perkembangan individu secara menyeluruh - Pendidikan seumur hidup - Pendidikan yang sama untuk semua murid