METODE PEMBELAJARAN PAI KONVENSIONAL (DEMONSTRASI, EKSPERIMEN, DAN RESITASI) TEORI DAN APLIKASI

Oleh : Wahyono Saputro (NIM. 2110103187) Kurniawan (NIM. 2110103173) Tugas Mata Kuliah: MODEL-MODEL PEMBELAJARAN PAI Dosen Pengam u : Dr ! I"#ai$ Su%ar&i' M A(

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PRO)RAM PAS*ASARJANA INSTIT+T A)AMA ISLAM NE)ERI RADEN ,ATA! PALEMBAN) -./-

2

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

PEMBA!ASAN A METODE DEMONSTRASI (D0#on"tration M0tho&) a) P0n(0rtian M0to&0 D0#on"tra"i !"a #e#e$a a enge$tian %ang "ita&a$'an #e$'aitan "engan meto"e "emonst$asi( anta$a lain: 1. Menu$ut Ismail )M %aitu suatu meto"e em#ela*a$an %ang mengguna'an peragaan untu' mem e$*elas suatu pengertian atau untu' mem e$lihat'an bagaimana mela'u'an sesuatu 'e a"a ana' "i"i'.1 2. Menu$ut !$ie+( %ang "ima'su" "engan meto"e "emonst$asi a"alah meto"e menga*a$ "engan mengguna'an peragaan untu' mem e$*elas suatu pengertian atau untu' mem e$lihat'an #agaimana #e$*alann%a suatu proses em#entu'an te$tentu 'e a"a sis&a.2 3. Menu$ut ,ama%ulius( a"alah se#uah meto"e %ang "iguna'an untu' menggam#a$'an suatu -a$a menga*a$ %ang #en"a.3 /. Menu$ut Muhi##in )%ah se e$ti "i'uti oleh )u'a$"i( meto"e "emonst$asi a"alah meto"e menga*a$ "engan -a$a mem e$aga'an #a$ang( 'e*a"ian( atu$an( "an u$utan mela'u'an suatu 'egiatan( #ai' se-a$a langsung a"a umumn%a en*elasan .e$#al "engan suatu 'e$*a +isi' atau engo e$asian e$alatan #a$ang atau

Ismail )M( (2008). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. )ema$ang( ,a)!I0 Me"ia 1$ou . 2lm. 20. !$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 150. ,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 281. Kutipan %ang sama *uga te$"a at "alam )amsul Ni6a$ "an 7ainal 8+en"i 2asi#uan( (2011). Hadits Tarbawi. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 95. 0ihat *uga ,ama%ulius( (2008). Ilmu Pendidikan Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 15:( "alam #u'un%a te$se#ut ,ama%ulius men*elas'an enge$tian meto"e "emonst$asi %aitu suatu -a$a menga*a$ "imana guru mem e$tun*u''an tentang proses sesuatu( atau ela'sanaan sesuatu se"ang'an murid memperhatikann a.
3 2

1

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 2

3/13/2014

3

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

mau un melalui

enggunaan me"ia

enga*a$an %ang $ele.an "engan

o'o' #ahasan atau mate$i %ang se"ang "isa*i'an./

1) Lan&a"an atau Prin"ip Da"ar M0to&0 D0#on"tra"i 0an"asan atau $insi "asa$ meto"e "emonst$asi ini #an%a' te$"a at "alam ha"its Na#i Muhamma" )!;. %a'ni %ang #e$'aitan "engan -a$a &u"lu<( shalat( ha*i "an i#a"ah lainn%a. =e$i'ut "i anta$a ha"its>ha"its %ang "i*a"i'an lan"asan untu' mem e$'uat meto"e "emonst$asi ini: 1. 2a"its tentang -a$a &u"lu< Na#i Muhamma" )!;?

2 3 (--4) ‫حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن‬ ‫ أ برنا ابن‬:!‫ "ا‬.‫يبي‬#$‫ وحرملة بن يحيى ال‬،‫عمرو بن سرح‬ ‫ي‬.‫يد اللي‬-‫ بن ي‬,‫ عطا‬+‫ عن ابن *)ا(' أ‬،&‫ عن يون‬%‫وه‬ +‫ا‬0‫ بن ع‬+‫ما‬.‫ ع‬+‫' أ‬/‫ أ بر‬+‫ما‬.‫ مولى ع‬+‫ حمرا‬+‫' أ‬/‫أ بر‬ .<‫ مرا‬:;‫يه ث‬09 6785 .41‫و‬$5 .,‫و‬1‫عا بو‬3 ‫ي الله عنه‬12 /‫ يد‬67@ =‫ ث‬.<‫ مرا‬:;‫)ه ث‬A‫ و‬67@ =‫ ث‬.‫ر‬.‫ن‬$‫ث= م?م> واس‬ 6.‫ م‬D‫ر‬7‫ الي‬/‫ يد‬67@ =‫ ث‬.<‫ مرا‬:;‫ ث‬C5‫لى المر‬B ‫اليمنى‬ :;‫بين ث‬HI‫لى ال‬B ‫له اليمنى‬A2 67@ =‫ ث‬.‫أسه‬2 G7‫ ث= م‬.E‫ل‬F ‫ الله‬K‫سو‬2 J‫أي‬2 :K‫ ث= "ا‬.E‫ل‬F 6.‫ م‬D‫ر‬7‫ الي‬67@ =‫ ث‬.<‫مرا‬ K‫سو‬2 K‫ ث= "ا‬.‫ا‬O‫ي ه‬N‫و‬1‫ نحو و‬41‫و‬M =‫لى الله عليه وسل‬L =‫ ث‬،‫ا‬O‫ي ه‬N‫و‬1‫ نحو و‬41‫و‬M ‫لى الله عليه وسل= "من‬L ‫الله‬ P‫د‬RM ‫ر له ما‬0@ ،‫ه‬70‫ي)ما ن‬5 :‫ ! يحد‬،‫ين‬$H92 Q9‫ر‬5 P‫"ا‬ ‫نبه‬F ‫من‬5
Artin a# $ari Humran %katan a& 'sman bin A((an ra. # Bahwa Ia %'sman ra.& minta air lalu berwudu. Beliau membasuh kedua telapak tangann a tiga kali lalu berkumur dan mengeluarkan air dari hidung. Kemudian membasuh wajahn a tiga kali) lantas membasuh tangan kanann a sampai siku tiga kali) tangan kirin a juga begitu. Setelah itu mengusap kepalan a) kemudian membasuh kaki kanann a sampai mata kaki tiga kali) begitu juga kaki kirin a. Kemudian berkata# Aku pernah melihat *asulullah saw. berwudu seperti wuduku ini) lalu beliau bersabda# Barang siapa ang berwudu seperti +ara wuduku ini) lalu salat dua rakaat) di mana dalam dua rakaat itu ia tidak berbi+ara dengan hatin a sendiri) maka dosan a ang telah lalu akan diampuni. %Shahih Muslim ,o.--.&.5 2. 2a"its tentang -a$a shalat Na#i Muhamma" )!;?
Ismail )u'a$"i( (2011). Model dan Metode Pembelajaran Modern# Suatu Pengantar . Palem#ang( Tunas 1emilang P$ess. 2lm. 29.
/

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 3

3/13/2014

4

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

-6 3 (27-) ‫ أ برنا ابن‬.S‫ا‬T‫ حدثنا عبدالر‬.Q5‫ا‬2 ‫حدثنا محمد بن‬ ‫ر بن عبدالرحمن' أنه‬I‫ أ برني ابن *)ا( عن أبي ب‬.U‫ري‬A K‫و‬R‫ ي‬V‫ أبا هرير‬Q‫سم‬8 ‫بر‬I‫ ي‬V;W‫لى ال‬B P‫ا "ا‬FB =‫لى الله عليه وسل‬L ‫ الله‬K‫سو‬2 +‫ا‬9 "/‫ الله لمن حمد‬Q‫ "سم‬K‫و‬R‫ ث= ي‬.Q9‫بر حين ير‬I‫ ث= ي‬.P‫و‬R‫حين ي‬ E‫بنا ول‬2" =N‫ وهو "ا‬K‫و‬R‫ ث= ي‬.X‫و‬9‫لبه من الر‬L Q5‫حين ير‬ .‫أسه‬2 Q5‫بر حين ير‬I‫ ث= ي‬.‫دا‬A‫ سا‬Y‫بر حين ي)و‬I‫الحمد" ث= ي‬ E‫ل‬F 6.‫ م‬6H0‫ ث= ي‬.‫أسه‬2 Q5‫بر حين ير‬I‫ ث= ي‬.‫د‬#7‫بر حين ي‬I‫وي‬ ‫د‬H‫نى ب‬.‫ من الم‬P‫و‬R‫بر حين ي‬I‫ وي‬.‫?ي)ا‬R‫ى ي‬$‫ل)ا ح‬9 V;W‫ي ال‬5 Z‫لو‬#‫ال‬ ‫لى الله‬L ‫ الله‬K‫ برسو‬V;L =I)‫ني [*ب‬B :V‫ أبو هرير‬K‫و‬R‫ث= ي‬ =‫عليه وسل‬
Artin a# ...$ari Abu Bakar bin Abdurrahman) bahwa ia telah mendengar Abu Hurairah ra. berkata# /Adalah *asulullah SA! apabila berdiri hendak shalat Ia bertakbir ketika %mulai& berdiri. Kemudian bertakbir ketika rukuk) kemudian mengu+ap /Sami0allahu liman hamidah1) ketika mengangkat tulang sulbin a dari rukuk. Kemudian mengu+apkan /*abbana wa laka al hamd1 dalam posisi berdirin a. Kemudian bertakbir ketika dalam keadaan sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalan a. Kemudian bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalan a. Kemudian Ia %,abi SA!& melakukan hal ang serupa itu di dalam proses shalat se+ara keseluruhan hingga tuntas. Kemudian Ia %,abi SA!&bertakbir ketika berdiri pada pada %rakaat& kedua setelah duduk.Kemudian Abu Hurairah ra. berkata# 1Sesungguhn a aku adalah orang ang paling mirip *asulullah shalatn a daripada kalian1.6 3. 2a"its tentang -a$a manasi' ha*i Na#i Muhamma" )!;?
!#u al>2usain Muslim =in 2a**a* al>@us%ai$i al>Niisaa#u$%( Shahih Muslim( Mausu<ah al> 2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al>)unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om( Kita# Thaha$ah( #a# (3) )i+at &u"lu< "an 'esem u$naann%a(
:

‫ماله‬9‫ و‬,‫و‬1‫ة الو‬0L (‫با‬
ha"its no. 229. 0ihat *uga Muhamma" I#nu Isma<il !l Kahlan%( (tt). Subul Al2Salam. (Te$*. Oleh !#u#a'a$ Muhamma"). )u$a#a%a( !l>I'hlas. 2lm. 100. !#u al>2usain Muslim =in 2a**a* al>@us%ai$i al>Niisaa#u$%( Shahih Muslim( Mausu<ah al> 2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al>)unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om( Kita# )halat( #a# (10)
9

‫ه من‬H52 !B ،V;W‫ي ال‬5 Q52‫> و‬0 69 ‫ي‬5 ‫بير‬I$‫ثبا< ال‬B (‫با‬ /‫ الله لمن حمد‬Q‫ سم‬:‫يه‬5 K‫و‬R‫ي‬5 X‫و‬9‫الر‬
ha"its no. 352.

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 4

3/13/2014

5

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

-2. 3 (/-4/) ‫ حدثنا عبدالله بن‬.‫ر بن أبي *يبة‬I‫حدثنا أبو ب‬ ‫ حدثنا عبيدالله عن‬.‫ حدثني أبي‬.‫ ح وحدثنا ابن نمير‬.‫نمير‬ '‫ عن ابن عمر‬،Q5‫نا‬ \‫ا ]ا‬FB +‫ا‬9 =‫لى الله عليه وسل‬L ‫ الله‬K‫سو‬2 +‫أ‬ +‫ا‬9‫ و‬.‫ا‬H‫ب‬2‫ ث;ثا وم^ى أ‬% ،K‫ الطوا\ ا[و‬J‫بالبي‬ .V‫ا والمرو‬0W‫ا ]ا\ بين ال‬FB 6‫ي‬7‫ى ببطن الم‬H7‫ي‬ E‫ل‬F 6H0‫ ابن عمر ي‬+‫ا‬9‫و‬
Artin a# $ari Ibnu 'mar ra. # /Bahwa *asulullah saw. jika melakukan tawa( di Baitullah sebagai tawa( pertama dalam haji dan umrah) maka beliau berlari2lari ke+il seban ak tiga putaran dan berjalan biasa seban ak empat putaran. 3alu beliau melakukan sai antara Sha(a dan Marwah1.4

9) Pro"0&ur atau Lan(%ah3 Lan(%ah P0n0rapan M0to&0 D0#on"tra"i 1. Pe$en-anaan %ang te$"i$i atas?. 1) Me$umus'an tu*uan %ang *elas #ai' "a$i su"ut 'e-a'a an atau 'egiatan %ang "iha$a 'an "a at te$-a ai setelah meto"e "emonst$asi selesai. 2) Meneta 'an ga$is>ga$is #esa$ lang'ah>lang'ah "emonst$asi %ang a'an "ila'sana'an. 3) Mem e$hitung'an &a'tu %ang "i#utuh'an /) )elama "emonst$asi #e$langsung( seo$ang gu$u mela'u'an inst$o e'si "i$i a a'ah:  Pa$a sis&a telah men"enga$'an semua 'ete$angann%a(  )emua me"ia telah sesuai "engan tem at "an osisin%a masing> masing sehingga a$a sis&a telah melihatn%a "engan *elas.  Pa$a sis&a "isa$an'an untu' mem#uat -atatan %ang "iangga enting

!#u al>2usain Muslim =in 2a**a* al>@us%ai$i al>Niisaa#u$%( Shahih Muslim( Mausu<ah al> 2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al>)unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om( Kita# 2a*i( #a# (35).

7

\‫ي الطوا‬5‫ و‬،V‫مر‬H‫ي الطوا\ ال‬5 6‫حبا( الرم‬$‫با( اس‬ U‫ من الح‬K‫ا[و‬
2a"its no. 1291.

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 5

3/13/2014

6

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

:) Meneta 'an $en-ana enilaian te$ha"a 'emam uan ana' "i"i'8 2. Pela'sanaan 1) Mela'u'an -e' ulang 2) Memulai "emonst$asi "engan mena$i' e$hatian sis&a 3) Mengingat 'ea"aan sis&a( a a'ah semuan%a mengi'uti "emonst$asi "engan #ai' /) Mengingat oin> oin mate$i :) Menstimulasi e$an a'ti+ sis&a tentang a a %ang "ilihat( "i"enga$( "engan -a$a menga*u'an e$tan%aan( mem#an"ing'ann%a "engan %ang lain atau mela'u'ann%a sen"i$i 9) 2in"a$i 'etegangan5 3. 8.aluasi )e#agai (ollow up (lan*utan) setelah ela'sanaan "emonst$asi se$ing "ii$ingi "engan 'egiatan>'egiatan #ela*a$ selan*utn%a. Kegiatan ini "a at #e$u a em#e$ian tugas( se e$ti mem#uat la o$an( men*a&a# e$tan%aan( menga"a'an latihan le#ihh lan*ut( "i $umah atau'ah "i se'olah. 8.aluasi *uga mem e$hati'an as e' e$en-anaan( ela'sanaan mau un (ollow up.10 &) K0$01ihan &an K0%uran(an M0to&0 D0#on"tra"i Kele#ihan meto"e "emonst$asi anta$a lain?11  Memom a 'ea'ti+an sis&a mengi'uti $oses em#ela*a$an  Da at mem#antu sis&a untu' mengingat le#ih lama tentang mate$i %ang telah "isam ai'an  Da at memusat'an e$hatian sis&a

!$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 152>153.
5

8

!$mai !$ie+( Ibid. 2lm. 15/ !$mai !$ie+( Ibid. 2lm. 15/.

10

!$mai !$ie+( Ibid. 2lm. 151.0ihat *uga ,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia.2lm. 282.

11

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 6

3/13/2014

7

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

 Da at mengu$angi 'esalah ahaman 'a$ena enga*a$an men*a"i le#ih *elas "an 'on'$et  Mem e$luas emahaman ese$ta "i"i' Ke'u$angan meto"e "emonst$asi anta$a lain?12  Men%ita &a'tu  ! a#ila te$*a"i 'e'u$angan me"ia( meto"e "emonst$asi men*a"i 'u$ang e+e'ti+  Meme$lu'an #an%a' tenaga  =ila sis&a ti"a' a'ti+ ma'a meto"e "emonst$asi *uga men*a"i ti"a' e+e'ti+. )e"ang menu$ut ,ama%ulius( 'e'u$angan meto"e "emonst$asi %aitu: 13  Mem#utuh'an 'emam uan %ang o timal a$a en"i"i' untu' itu e$lu e$sia an %ang matang.  )ulit "ila'sana'an #ila ti"a' "itun*ang oleh &a'tu( tem at "an e$alatan %ang -u'u .

B METODE EKSPERIMEN (E:p0ri#0nta$ M0tho&) a) P0n(0rtian M0to&0 E%"p0ri#0n !"a #e#e$a a enge$tian %ang "ia*u'an "i anta$an%a ialah? 1. Menu$ut ,ama%ulius( meto"e e's e$imen a"alah a a#ila seseo$ang ese$ta "i"i' mela'u'an sesuatu e$-o#aan setia "iamati oleh setia
12

$oses "an hasil e$-o#aan itu

ese$ta "i"i'.1/

!$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 152
13

,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia.2lm. 282.

,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. I#i". 2lm. 28:. Di 'esem atan lain( "engan $e"a'si se"i'it #e$#e"a ia men"e+inisi'an meto"e e's e$imen a"alah suatu -a$a menga*a$ "engan men%u$uh mu$i" mela'u'an sesuatu e$-o#aan( "an setia $oses "an hasil e$-o#aan itu "iamati oleh setia mu$i"( se"ang'an gu$u mem e$hati'an %ang "ila'u'an oleh mu$i" sam#il mem#e$i'an a$ahan(,ama%ulius( (2008). Ilmu Pendidikan Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 15:(). Kuti an se$u a *uga te$"a at "alam )amsul Ni6a$ "an 7ainal 8+en"i 2asi#uan( (2011). Hadits Tarbawi. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 92.

1/

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 7

3/13/2014

8

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

2. Menu$ut D*ama$ah se e$ti "i'uti e's e$imen a"alah meto"e

)u'a$"i menegas'an #ah&a meto"e $oses atau

em#e$ian 'esem atan 'e a"a ana' "i"i'

e$o$angan atau 'elom o'( untu' "ilatih mela'u'an suatu

e$-o#aan. 0an*utn%a( meto"e e$-o#aan a"alah suatu meto"e menga*a$ %ang mengguna'an $oses te$tentu "an "ila'u'an le#ih "a$i satu 'ali.1: 3. Menu$ut De a$temen !gama (se'a$ang Kemenete$ian !gama) se e$ti "i'uti !$ie+ men"e+inisi'an meto"e e's e$imen se#agai $a'te' enga*a$an %ang meli#at'an ana' "i"i' a"a e'e$*aan ana' "i"i' a"a e'e$*aan a'a"emis( latihan "an eme-ahan masalah atau to i' se e$ti shalat( uasa( ha*i( em#angunan mas%a$a'at "an lain>lain.19 1) Lan&a"an atau Prin"ip Da"ar M0to&0 E%"p0ri#0n 0an"asan atau $insi "asa$ meto"e e's e$imen salah satun%a #e$"asa$'an ha"its #e$i'ut::

;-< 3 ‫ عن عبيد الله‬،‫ حدثنا يحيى‬:K‫ "ا‬2‫حدثنا محمد بن ب^ا‬ ‫ عن أبي‬،‫ عن أبيه‬،‫يد‬H‫يد بن أبي س‬H‫ حدثني س‬:K‫"ا‬ ،‫د‬#7‫ الم‬6 3 =‫لى الله عليه وسل‬L ‫ الله‬K‫سو‬2 +‫أ‬:V‫هرير‬ ‫لى الله عليه‬L ‫ل= على النبي‬75 ،‫لى‬W5 6A2 6 ‫د‬5 QA‫ر‬5 .(6WM =‫ ل‬E‫_ن‬5 ،6W5 QA2‫ )ا‬:K‫ و"ا‬،3‫ر‬5 =‫وسل‬ ‫لى الله عليه‬L ‫ل= على النبي‬75 ،,‫ا‬A =‫ ث‬،‫لى‬L ‫ما‬9 ‫لي‬W‫ي‬ :K‫ا‬R5 ،‫ ث;ثا‬.(6WM =‫ ل‬E‫_ن‬5 6W5 QA2‫ )ا‬:K‫ا‬R5 ،=‫وسل‬ ‫ا‬FB) :K‫ا‬R5 `‫لمني‬H5 ،/‫ن @ير‬7‫ ما أح‬،C‫ بالح‬E.H‫ ب‬YO‫وال‬ a ‫ر‬R‫ من ال‬EH‫ر م‬7‫ي‬M ‫ ث= ا"رأ ما‬،‫بر‬I5 V;W‫لى ال‬B J‫"م‬ ،+‫ا‬ =‫ ث‬،‫ما‬N‫ "ا‬K‫د‬$HM ‫ى‬$‫ ح‬Q52‫ ث= ا‬،‫ا‬H9‫ا‬2 ‫ن‬b‫طم‬M ‫ى‬$‫ ح‬Q92‫ث= ا‬ ،‫ا‬7‫ال‬A ‫ن‬b‫طم‬M ‫ى‬$‫ ح‬Q52‫ ث= ا‬،‫دا‬A‫ن سا‬b‫طم‬M ‫ى‬$‫د ح‬#‫اس‬ ‫ل)ا‬9 EM;L ‫ي‬5 E‫ل‬F 6H5‫)وا‬
Artin a# $ari Abu Hurairah ra.) bahwa *asulullah SA! masuk ke sebuah masjid) tiba2tiba masuklah seseorang ke dalam masjid lantas shalat. Kemudian ia menghadap ,abi SA!. sera a memberi salam. Setelah ,abi SA! menjawab salamn a lalu Ia berkata# Kembalilah dan shalatlah sekali lagi) karena engkau belum shalat. Kemudian laki2laki itu shalat lagi) setelah
Ismail )u'a$"i( (2011). Model dan Metode Pembelajaran Modern# Suatu Pengantar. Palem#ang( Tunas 1emilang P$ess. 2lm. 28. !$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 172.
19

1:

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 8

3/13/2014

9

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

selesai ia datang pula menghadap ,abi SA! sera a memberi salam. ,abi SA! bersabda5 kembalilah dan shalatlah sekali lagi) karena engkau belum shalat. %Hal itu sampai tiga kali&. Kemudian laki2laki itu berkata# /$emi Allah) sa a tidak pandai mengerjakan shalat selain daripada itu) sebab itu ajarkanlah aku1. ,abi SA! berkata# /Apabila engkau berdiri hendak mengerjakan shalat) hendaklah takbir) kemudian ba+alah apa ang mudah bagi engkau di antara Al 6ur0an) setelah itu rukuklah hingga tenang dalam rukuk itu) kemudian bangkitlah hingga tegak lurus kembali kemudian sujudlah hingga tenang daam sujud itu) kemudian bangkitlah sehingga tenang dalam duduk) dan lakukanlah hal tersebut dalam semua shalatmu1.74 9) Pro"0&ur atau Lan(%ah3 Lan(%ah P0n0rapan M0to&0 E%"p0ri#0n !"a un lang'ah>lang'ah ene$a an meto"e e's e$imen a"alah: 1. Mene$ang'an tu*uan e's e$imen 2. Mem#i-a$a'an te$le#ih "ahulu "iang'at 3. )e#elumn%a gu$u ha$us meneta 'an: alat %ang "i e$lu'an lang'ah> lang'ah a a %ang ha$us "item uh( hal a a %ang ha$us "i-atat( "an .a$ia#el> .a$ia#el a a %ang ha$us "i'ont$ol. /. )etelah e's e$imen "ila'u'an gu$u ha$us: mengum ul'an la o$an e's e$imen( mem $oses 'egiatan( "an mela'u'an tes untu' mengu*i emahaman mu$i".18 &) K0$01ihan &an K0%uran(an M0to&0 E%"p0ri#0n Kele#ihan meto"e e's e$imen %aitu:.  Menam#ah 'ea'ti+an untu' #e$#uat "an meme-ah'an sen"i$i se#uah e$masalahan
!#u !#"illah Muhamma" =in Isma<il =in I#$ahim =in Mughi$ah !l>=u'ha$i( Al2Bukhari( Mausu<ah al>2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al>)unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om( Kita# )i+at )halat( #a#. (13)
17

e$masalahan %ang signi+i'an untu'

‫ي‬5 ،‫ل)ا‬9 <‫لوا‬W‫ي ال‬5 P‫مو‬4‫ والم‬P‫ما‬c‫ ل‬V,‫را‬R‫و( ال‬A‫ و‬:(‫با‬ J5‫ا‬d‫ي)ا وما ي‬5 ‫)ر‬#‫ وما ي‬،‫ر‬07‫الح?ر وال‬
ha"its no. 72/.
18 !$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 173 "an ,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. I#i". 2lm. 289> 287.

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page

3/13/2014

10

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

 Da at mela'sana'an meto"e ilmiah "engan #ai'. Ke'u$angan meto"e e's e$imen %aitu:15  Ti"a' semua mata ela*a$an "a at mengguna'an meto"e ini  Mu$i" %ang 'u$ang mem un%ai "a%a intele'tual %ang 'u$ang han%a mem e$oleh hasil %ang minim.

* METODE RESITASI (R09itation M0tho&) a) P0n(0rtian M0to&0 R0"ita"i ,esitasi a"alah te$*emahan "a$i #ahasa Ingg$is Ato +iteB %ang a$tin%a menguti ( %aitu sis&a menguti sia se#agaimana mestin%a.20 ,esitasi a"alah en%a*ian 'em#ali atau enim#ulan 'em#ali sesuatu %ang su"ah "imili'i( "i'etahui "an "i ela*a$i. Meto"e ini o ule$ "engan se#utan e'e$*aan $umah (P,)( se#etuln%a #u'an han%a e'e$*aan $umah( teta i "a at "i'e$*a'an "i se'olah( "i halaman( "i e$ usta'aan( la#o$atu$ium( mushalla( mas*i"( atau tem at>tem at lainn%a.21 Dalam Pen"i"i'an !gama Islam (P!I)( mata asing( mem#uat 'li ing( a e$ $esume "an lain>lain.22 !"a #e#e$a a $esitasi anta$a lain: 1. Menu$ut Ismail )M( %ang "ima'su" meto"e $esitasi a"alah suatu -a$a "alam $oses em#ela*a$an #ilamana gu$u mem#e$i tugas te$tentu "an enge$tian %ang "ita&a$'an #e$'aitan "engan meto"e ela*a$an %ang sesuai "ite$a 'an a"alah %ang #e$si+at $a'tis se e$ti mene$*emah'an lite$atu$ #ahasa atau mengam#il sen"i$i #agian>#agian ela*a$an itu "a$i #u'u>#u'u te$tentu( lalu #ela*a$ sen"i$i "an #e$latih hingga

!$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm. 173 "an ,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. I#i". 2lm. 287.
20

15

I#i". 2lm. 19/. I#i". I#i".

21

22

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 10

3/13/2014

11

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

mu$i" menge$*a'ann%a( 'emu"ian tugas te$se#ut "i e$tanggung*a&a#'an 'e a"a gu$u.23 2. Menu$ut ,ama%ulius( %ang "ima'su" meto"e em#e$ian tugas "an $esitasi ialah sutu -a$a menga*a$ "i mana seo$ang gu$u mem#e$i'an tugas te$tentu 'e a"a ese$ta "i"i'( se"ang'an hasil te$se#ut "i e$i'sa oleh gu$u "an ese$ta "i"i' mem e$tanggung *a&a#'ann%a.2/ 3. Menu$ut )u'a$"i( meto"e $esitasi a"alah suatu meto"e menga*a$ "imana sis&a "iha$us'an mem#uat $esume "engan 'alimat sen"i$i.2: /. Menu$ut !$ie+( meto"e $esitasi a"alah -a$a men%a*i'an #ahan ela*a$an "imana gu$u mem#e$i'an se*umlah tugas te$ha"a mu$i">mu$i"n%a untu' mem ela*a$i sesuatu( 'emu"ian me$e'a "isu$uh untu' mem e$tanggung *a&a#'ann%a. mem e$#ai'i( Tugas %ang "i#e$i'an oleh gu$u #isa #e$#entu' atau mem e$"alam( menge-e'( men-a$i in+o$masi

mengha+al ela*a$an %ang a'hi$n%a mem#uat 'esim ulan te$tentu.29 1) Lan&a"an atau Prin"ip Da"ar M0to&0 R0"ita"i 0an"asan atau $insi "asa$ meto"e $esitasi #e$"asa$'an !l> @u$<an su$ah !l>Musatsi$ a%at 1>7 "an !l>@i%amah a%at 17>18 #e$i'ut:

ِ ‫ر‬ ِ ّ ‫الل‬ ْ ‫ر‬ َ ‫ح‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ال‬ ِ ‫حميم‬ ِ ‫م‬ َ َ َ ‫مي اب‬ َ ّ ‫رب‬ ﴿‫ر‬ َ ِ ‫َث‬$ ﴾'﴿‫ر‬ ْ ّ‫ !َ( َه‬# ْ ّ %َ &َ! # َ َ$﴾"﴿‫ر‬ ْ ِ‫!َ ن ْذ‬

ْ ِ‫ب‬ ِ ‫سم‬ َ ‫م‬ َ ْ ُ‫﴾ ق‬1﴿ ‫ر‬ ُ ْ ‫ه ا ال‬ َ ّ ‫ي ا أي‬ ُ ّ ‫مد ّث‬ َ * ﴾/.﴿‫ر‬ ُ ْ-‫! ا‬ َ + ْ ‫ر‬ ْ , ّ ‫ال‬$ َ ﴾) َ َ$ َ ّ ‫رب‬ َ # ‫ر‬ ْ َ2 ‫ن‬ ْ َ2 0 ْ ‫! ا‬ ْ ِ %6 َ ِ ‫َل‬$﴾5﴿‫ر‬ ُ ِ 3ْ &َ 4‫س‬ ْ ُ 1‫م‬

Ismail )M( (2008). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM . )ema$ang( ,a)!I0 Me"ia 1$ou . 2lm. 21.
2/

23

,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm.

325. Ismail )u'a$"i( (2011). Model dan Metode Pembelajaran Modern# Suatu Pengantar. Palem#ang( Tunas 1emilang P$ess. 2lm. 27. !$mai !$ie+ (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. 2lm.19/
29

2:

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 11

3/13/2014

12

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

Artin a# /Hai orang ang berkemul %berselimut&) bangunlah) lalu berilah peringatan8 dan Tuhanmu agungkanlah8 dan pakaianmu bersihkanlah) dan perbuatan dosa tinggalkanlah)dan janganlah kamu memberi %dengan maksud& memperoleh %balasan& ang lebih ban ak.dan untuk %memenuhi perintah& Tuhanmu) bersabarlah.1 (@.). !l>Mu"atsi$: 1>7)
﴾1A﴿

ْ َ‫=ا ق‬ َ ُ?‫ن ا‬ ‫ه‬ َ ‫رأ‬ َ ْ ‫َل َمي‬9 7 ْ ِ %ّ 2‫! ا‬ َ ‫ ا‬1 ّ ِ8 ُ َ ‫ر;ن‬ ُ َ ‫ر;ن‬ ُ َ :‫م‬ ْ + ْ ُ‫@ ق‬ َ َ ِ >َ!﴾1<﴿ ‫ه‬ ْ ُ‫َق‬$ ‫ه‬

Artin a# /Sesungguhn a atas tanggungan kamilah mengumpulkann a %di dadamu& dan %membuatmu pandai& memba+an a. Apabila Kami telah selesai memba+akann a Maka ikutilah ba+aann a itu1. (@.). !l>@i%amah: 17>18) Menu$ut ,ama%ulius( tugas %ang "iem#an oleh Na#i )!;. "alam su$ah !l>Mu"atsi$ a%at 1>7( %aitu27 : 1. Taat #e$agama 2. 1iat "an $a*in #e$"a'&ah 3. Mem#esih'an "i$i( *i&a #ai' lahi$ "an #atin /. Pe$-a%a 'e a"a 'emam uan sen"i$i :. Ta#ah "an ulet "alam mela'sana'an tugas. 9) Pro"0&ur atau Lan(%ah3 Lan(%ah P0n0rapan M0to&0 R0"ita"i Cang e$lu "i e$hati'an "alam lang'ah>lang'ah meto"e $esitasi 1. Me$umus'an tu*uan se-a$a o e$asionalD s esi+i' tentang ta$get %ang a'an "i-a ai 2. Mem e$'i$a'an a a'ah tu*uan itu "a at "i-a ai "alam #atas>#atas &a'tu te$tentu 3. Tenaga se$ta sa$ana %ang te$se"ia /. Da at men"o$ong sis&a se-a$a a'ti+ "an '$eati+ untu' mem ela*a$i "an mem $a'te''an ela*a$an %ang telah "i#e$i'an( aga$ sis&a mem un%ai engetahuan..28

27 28

,ama%ulius( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. 2lm. 330 !$mai !$ie+ ( Ibid. 2lm. 199

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 12

3/13/2014

13

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

)ementa$a

ela'sanaan meto"e $esitasi "ila'sana'an "alam 'egiatan

#ela*a$ e$o$angan mau un 'elom o'. !"a un ela'sanaan %ang "item uh "alam meto"e ini anta$a lain:25 1. Pen"ahuluan. Pa"a taha ini e$lu mem e$sia 'an mental mu$i" untu' mene$ima tugas %ang a'an "i#e$i'an 'e a"a me$e'a a"a ela*a$an inti( untu' itu e$lu mem#e$i'an 'e*elasan tentang suatu #ahan ela*a$an %ang "ila'sana'an "engan meto"e ini. 2. Pela*a$an inti. 1u$u mem#e$i'an tugas( mu$i" mela o$'an hasil 'e$*a me$e'a( sementa$a gu$u menga"a'an 'o$e'si te$ha"a te$se#ut. 3. Penutu . Pa"a lang'ah ini mu$i" #e$sama gu$u men-e' 'e#ena$an sementa$a mu$i" "isu$uh mengulangi tugas itu 'em#ali. "). Kele#ihan "an Ke'u$angan Meto"e ,esitasi30 Kele#ihan meto"e $esitasi a"alah:  Pengetahuan %ang "i e$oleh mu$i" #ai' "a$i hasil #ela*a$( hasil e's e$imen atau en%eli"i'an( #an%a' #e$hu#ungan "engan minat "an #e$guna untu' hi"u me$e'a "an a'an le#ih lama "iingat.  Da at "ila'sana'an "alam #e$#agai #i"ang stu"i.  ! a#ila tugas te$se#ut "alam #entu' 'elom o' ma'a mu$i" "a at saling #e'e$*asama "an saling mem#antu.  Mu$i" #e$'esem atan memu u' e$'em#angan "an 'e#e$anian #e$'$eati+( #e$inisiati+( #e$tanggung *a&a# "an man"i$i. )ementa$a 'elemahan meto"e $esitasi a"alah:  Tugas $umah se$ing "i'e$*a'an oleh o$ang lain( sehingga mu$i" ti"a' tahu a a %ang ha$us "i'e$*a'an.  Tugas %ang su'a$ "a at mem enga$uhi 'etenangan mental mu$i".  )u'a$ mem#e$i'an tugas %ang sesuai "engan e$#e"aan in"i.i"ual "an mu$i" su'a men%alin e'e$*aan teman.
25 30

tugas>tugas

I#i". 2lm. 197. I#i". 2lm. 199>197.

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 13

3/13/2014

14

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

Dalam mengguna'an meto"e $esitasi te$"a at tiga +ase: 1. Ease em#e$ian tugas. Tugas %ang "i#e$i'an 'e a"a sis&a hen"a'n%a mem e$tim#ang'an tu*uan( *enis tugas( tugas sesuai "engan 'emam uan mu$i"( se"ia'an &a'tu %ang -u'u "an a"a sum#e$ %ang "a at mem#antu e'e$*aan sis&a. 2. Ease ela'sanaan tugas. Pa"a +ase ini sis&a "i#e$i'an #im#ingan "an enga&asan oleh gu$u( "an "i#e$i'an "o$ongan sehingga ana' mau #e$usaha( "iusaha'an "i'e$*a'an oleh sis&a ti"a' men%u$uh o$ang lain. 3. Ease e$tanggung *a&a#an tugas. 2al %ang ha$us "ila'u'an a"a +ase ini: la o$an sis&a( a"a tan%a *a&a# atau "is'usi 'elas( "an enilaian hasil tugas gu$u.

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 14

3/13/2014

15

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

DA,TAR P+STAKA !#u !#"illah Muhamma" =in Isma<il =in I#$ahim =in Mughi$ah !l>=u'ha$i( Al2Bukhari( Mausu<ah al>2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al> )unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om !#u al>2usain Muslim =in 2a**a* al>@us%ai$i al>Niisaa#u$%( Shahih Muslim( Mausu<ah al>2a"iits al>Na#a&i% al>)%a$ii+ al>)hihhah( &a al>)unnah &a al> Masaanii"( &&&.islams i$it.-om !$ie+( !$mai( (2002). Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam. 3a'a$ta( 4i utat Pe$s. Eatimah( )iti( et al( (2005). Model2Model Pembelajaran SMP9SMA. Palem#ang( Pen"i"i'an "an 0atihan P$o+esi 1u$u (P0P1) ,a%on /( Fni.e$sitas )$i&i*a%a (FN),I) Palem#ang. 2a&i( !'mal( (2008). Kom etensi 1u$u P!I. Palem#ang( I!IN ,a"en Eatah P$ess. I#nu Isma<il !l Kahlan%( Muhamma"( (tt). Subul Al2Salam. (Te$*. Oleh !#u#a'a$ Muhamma"). )u$a#a%a( !l>I'hlas. Ismail )M( (2008). Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM . )ema$ang( ,a)!I0 Me"ia 1$ou . Muhamma" Cusu+( Ka"a$( (2011). Ta(sir Tarbawi. Pe'an#a$u( 7ana+a Pu#lishing. Ni6a$( )amsul "an 2asi#uan( 7ainal 8+en"i( (2011). Hadits Tarbawi. 3a'a$ta( Kalam Mulia. ,ama%ulius( (2008). Ilmu Pendidikan Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. >>>>>>>>>>>>>>>>>( (2008). Metodologi Pendidikan Agama Islam. 3a'a$ta( Kalam Mulia. )u'a$"i( Ismail( (2011). Model dan Metode Pembelajaran Modern# Suatu Pengantar. Palem#ang( Tunas 1emilang P$ess. )u a$lan et al( (2005). PAKEM# Pembelajaran Akti() Kreati() E(ekti( dan Men enangkan. =an"ung( 1enesin"o.
htt :DD'a#a$> en"i"i'an.#logs ot.-omD2011D10D enge$tian meto"e>$esitasi.html

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 15

3/13/2014

16

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

htt :DDhelmi"a"ang.&o$" $ess.-omD2010D03D12Dma'alah>$egene$asi> esant$en>untu'>'ema*aun> umatD htt :DD&&&.s-$i#".-omD"o-D51782378DT!E)I,>T!,=!;I htt :DD&ah%ono>sa ut$o.#logs ot.-om=TA,SIR TARBAWI

LAMPIRAN 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran [RPP] Pendidikan Agama Islam [PAI] Melalui Metode Demonstrasi, Eks erimen dan Resitasi REN!ANA PER"AI#AN PEM"ELA$ARAN
Mata Pelajaran #elas% &emester Alokasi 'aktu &tandar #om etensi : Al-Qur’an Hadits : VIII MTs/ II : 4 X 35 menit : Menerap an Al-Qur’an sura!- sura! pende pili!an dalam e!idupan se!ari-!ari tentan" menimbun !arta #sera a!$

#om etensi Dasar : Menerap an andun"an Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur dalam (en)mena e!idupan se!ari- !ari dan a ibatn*a% Indikator :  Mema!ami eter aitan isi andun"an Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur tentan" si(at +inta dunia dan melupa an eba!a"iaan !a i i dalam (en)mena e!idupan%  Menerap an andun"an Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur dalam (en)mena e!idupan se!ari- !ari dan a ibatn*a% I( )ujuan Pembelajaran: &is,a mampu menerap an andun"an Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur dalam (en)mena e!idupan se!ari-!ari dan a ibatn*a% II( )ujuan Perbaikan Pembelajaran: Menin" at an Prestasi -elajar &is,a III( Materi Pokok%Pembelajaran: Al-Qur’an sura! pende pili!an tentan" menimbun !arta #sera a!$ I*( Metode Pembelajaran : Met)de dem)nstrasi *( &kenario Pembelajaran A% .e"iatan A,al  /uru men"u+ap an salam  /uru men" )ndisi an elas  /uru dan sis,a memba+a d)a sebelum belajar  /uru men"absen sis,a  /uru dan sis,a mela(al an Q%&%At-Ta atsur bersama-sama selama sepulu! menit%

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 16

3/13/2014

17

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

ِ ‫ر‬ ِ ّ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ر‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ح‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ال‬ ِ ‫حميم‬ ِ ‫م‬ َ ّ َB D ‫ر‬ َ ّ 4‫م ال‬ 7 َ ‫م‬ َ ْ IJ ّ ‫ح‬ َ I‫م‬ ُ C4 َ D ‫ر‬ َ G ُ َ ‫ْل‬:َ 2 H َ ْ ‫م ال‬ ُ ُ 2‫ر‬ ُ ُ B‫ه ا‬ َ ْ ‫أل‬ َ ِ ‫ اب‬F ْE ُ ُ ‫& اث‬ ّ َ BD 7 ّ َB ‫م‬ D ‫ن‬ ِ 7 َ ْ IJ ِ َ ‫م ال ْمي‬ َ I‫م‬ َ I‫م‬ َ G َ ْ ‫ل‬9 ُ َ ‫ْل‬:َ 2 I ُ َ ‫ْل‬:َ 2 H ّ ُ ‫ث‬D ْ َ‫ ل‬G ِ َ ‫مي‬F ‫ن‬ ِ , ِ َ ‫ن ال ْمي‬ َ ْ ‫ ال‬7 ّ ُ $‫ر‬ ْ ُ 4َ ‫م ل‬ ّ ُ‫ ث‬D ‫ن‬ ّ ُ ‫ ث‬D‫م‬ َ ‫مي‬K َ ّ ‫ُن‬$‫ر‬ ّ ُ‫س ل‬ َ ْ ‫َمي‬9 ‫ه ا‬ َ َ 4َ ‫م ل‬ َ َ 4َ ‫ل‬ ِ ‫مي‬F D ِ ‫ميم‬: ِ ّ 1‫ن ال‬ َ ْIَ ‫ي‬ ِ َ9 L‫ ِذ‬MN
1. 2. 3. #. $. 6. (. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. anganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui !akibat perbuatanmu itu", dan anganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. anganlah begitu, ika kamu mengetahui dengan pengetahuan %ang %akin, nis&a%a kamu benar-benar akan melihat neraka 'ahiim, dan )esungguhn%a kamu benar-benar akan melihatn%a dengan *ainul %a+in. ,. kemudian kamu pasti akan ditan%ai pada hari itu tentang kenikmatan !%ang kamu megah-megahkan di dunia itu". Men"emu a an tujuan pembelajaran 0menerap an andun"an Q%&% AlHuma'a! dan At-Ta atsur%dalam (en)mena e!idupan se!ari- !ari dan a ibatn*a1%  Peserta didi men*iap an bu u pa et  -% .e"iatan Inti  /uru memba+a an materi p) ) tentan" 0Al-Qur’an sura! pende pili!an tentan" menimbun !arta #sera a!$1%  /uru menunju sala! satu sis,a maju e depan elas berperan seba"ai "uru untu memba+a dan menterjema! an Q%&% At-Ta atsur a*at pera*at se+ara ber"iliran di antara sis,a !in""a tuntas sampai a !ir sura!%  &is,a #se+ara a+a $ diminta men*impul an isi andun"an dari masin"masin" sura! di depan elas%  &is,a men*alin Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur%  /uru men"anjur an a"ar sis,a mempra te an ba+aan Q%&% Al-Huma'a! dan At-Ta atsur setiap ali salat%  Men"ada an tan*a ja,ab tentan" ma na *an" ter andun" dalam Q%&% AlHuma'a! dan At-Ta atsur% 2% .e"iatan A !ir  Memberita!u an pelajaran *an" a an datan"  /uru menutup3 men"a !iri pelajaran den"an memba+a !amdala!/ d)a% *I( Media dan &umber -elajar  Al-Qur’an  -u u te s Al-Qur’an Hadits elas VIII MTs Penilaian : Tes tulis danTes 4isan

*II(

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 17

3/13/2014

18

Beberapa Metode Konvensional dalam Pembelajaran PAI Teori dan Aplikasi.

 -entu instrumen essa* *III(56aluasi  7a,abla! pertan*aan-pertan*aan di ba,a! ini den"an benar8 9% Apa balasan )ran"-)ran" *an" selalu memban""a-ban"a an !artan*a sampai lalai a an e,ajibann*a ela di a !irat: ;% Tulis den"an benar Al-Qur’an &ura! At-Ta atsur8 3% Tulis terjema! Al-Qur’an &ura! At-Ta atsur a*at 98 4% 7elas an den"an sin" at ma na a*at #9$ &ura! At-Ta atsur8 7umla! per)le!an s )r & )r< 7umla! s )r t)tal I+( .un+i 7a,aban 9% A an merasa an &i sa/ A'ab ?era a 7a!im ;% X9==>

ِ ‫ر‬ ِ ّ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ر‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ح‬ ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ه ال‬ ِ ‫حميم‬ ِ ‫م‬ َ ّ َB D ‫ر‬ َ ّ 4‫م ال‬ H َ ‫م‬ َ ْ IJ ّ ‫ح‬ ُ C4 َ D ‫ر‬ َ G َ ْ ‫م ال‬ ُ ُ 2‫ر‬ ُ ُ B‫ه ا‬ َ ْ ‫أل‬ َ ِ ‫ اب‬F ْE ُ ُ ‫& اث‬ ّ َB D 7 ّ َB ‫م‬ ‫م‬ ِ 7 َ ْ IJ َ I‫م‬ َ I‫م‬ َ I‫م‬ َ G َ ْ ‫ل‬9 ُ َ ‫ْل‬:َ 2 I ُ َ ‫ْل‬:َ 2 H ّ ُ ‫ث‬D 7 ُ َ ‫ْل‬:َ 2 ْ َ‫ ل‬G ‫م‬ ِ , ِ َ ‫ن ال ْمي‬ ِ َ ‫ال ْمي‬ َ ْ ‫ ال‬7 ّ ُ $‫ر‬ ّ ُ ‫ ث‬D‫ن‬ ّ ُ ‫ث‬D‫م‬ َ ‫مي‬K َ ّ ‫ُن‬$‫ر‬ َ ْ ‫َمي‬9 ‫ه ا‬ َ َ 4َ ‫م ل‬ َ َ 4َ ‫ل‬D ‫ن‬ ِ ‫مي‬F ِ َ ‫مي‬F ِ ّ 1‫ن ال‬ ْ ُ 4َ ‫ل‬ َ ْIَ ‫ن ي‬ ّ ُ‫س ل‬ ِ ‫ميم‬: ِ َ9 L‫ ِذ‬MN
3% 4% -erme"a!-me"a!an tela! melalai an amu A*at pertama sura! At-Ta atsur menjelas an adan*a perin"atan Alla! s,t% epada !amba-!amba-?*a *an" lalai3 len"a!3 dan tela! berpalin" daripada tujuan !idup *an" sejati%

Indrala*a3 Men"eta!ui .epala MTs Masdarul @lum /uru PAI/Ma!asis,a

#.!airi*atul Aad!ila!3 &% Pd%I%$ ?ip%

# &u ma,ati &% Pd%I% $ ?ip%9B55=;9= 9BC3=3 ;==;

!ah ono Saputro " Kurniawan

Page 18

3/13/2014

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful