HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

^ a^ S . M ^h

PELANCONGAN DAN REKREASI
W
«•.

Kejurute fZLtUMWM

l'(-i1oni
w ^

■I
^- / •* t

'\ (:\:u(A(j(A

»

V
^

rg

Lin
•Mm

\
sS&i

-If)

o

Rumah Tangga

..?».. arl'
l« l *
B HI E j •iltrrrJiimWitrmi

£tv*.

* j

s-ss»

ci j j w

/"Mt:
*j

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

■■

1st Pinting 2003 © Ministry of Education Malaysia 2003

ISBN 983-2357-18-7

.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan Matlamat Objektif Pengagihan Waktu Organisasi Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Garis Panduan Pelaksanaan Modul Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan Dan Rekreasi Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modut 7 Bahan Rujukan Panel Jawatankuasa Penggubal Kurikulum : Pertolongan Cemas ti iii 1 1 2 3-4 5-6 7 7 8-9 10-11 12-13 14-17 18-24 25-27 28-30 31 -32 33 : Asas Pemandu Pelancong : : : : : Pengurusan Kaunter Perkhidmatan Pelancongan dan Alam Sekitar Rekreasi Darat Pengendalian Acara Perniagaan Pelancongan .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :- □ KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN □ KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA □ KELUHURAN PERLEMBAGAAN □ KEDAULATAN UNDANG-UNDANG Q KESOPANAN DAN KESUSILAAN . mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikm bersam secara adil dan saksam ati a a.pelancongan & rekreasi RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak m encapai perpaduan yang lebih erat di kafangan seluruh masyarakat. MAKA KAMI. m enjam satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi in kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknoiogi moden. memelihara satu cara hidup demokratik.huraian sukatan pelajaran . rakyat Malaysia.

. diri bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampiian. Usaha ini adalah bagi meiahirkan rakyat Malaysia yang beriimu pengetahuan. em dan jasm osi ani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhiak mulia. masyarakat dan negara.huraian sukatan pelajaran . rohani.pelancongan & rekreasi FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk m eiahirkan insan yang seim bang dan harm onis dari segi intelek.

Bagi menjadikan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini lebih mantap dan relevan. Penggubalan kurikulum aliran pendidikan vokasional ini telah mengambil kira keperluan tenaga kerja negara dan perkembangan teknologi. unsur keusahawanan diterap merentasi kurikulum bagi semua bidang kursus. Penguasaan prinsip dan konsep dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi meiahirkan tenaga kerja yang produktif dan kreatif. etika kerja yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya. iti . pihak institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Kurikulum ini disediakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. pihak industri dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea. Selaras dengan matlamat pendidikan vokasional raitu untuk meiahirkan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri. Pendekatan pengajaran pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan. kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyai nilai murni. dan Kurikulum ini juga digubal untuk memenuhi keperluan artikulasi ke politeknik / kolej komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan memberi nilai tambah kepada semua kursus aliran pendidikan vokasional. masa dan tenaga sehingga terhasilnya kuikulum ini. Bahagian Kurikulum Teknikai dan Vokasional Jabatan Pendidikan Teknikai Kementerian Pendidikan Malaysia. kepakaran. Kementeian Pendidikan Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua guru.pelancongan & rekreasi KATA PENGANTAR Kurikulum aliran pendidikan vokasional mendukung cita-cita murni dan unggu! selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad 21. Justeru kurikulum berbentuk modular dan pendekatan kontekstual diperkenalkan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan. Setiap murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza. Asas pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari dapat membimbing muid ke arah berkerjaya kendiri.huraian sukatan pelajaran .

Pengetahuan dan kemahiran yang diperoieh mampu memupuk keyakinan diri serta memberi sumbangan kepada sosio-ekonomi. Secara tidak langsung. Mata pelajaran ini juga dapat memupuk minat dan kecenderungan individu sebagai laluan untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. keharmonian dan kesejahteraan keluarga. masyarakat dan negara. ianya dapat memupuk minat pelajar untuk menceburi bidang pelancongan ini kerana ianya menjanjikan peluang-peluang pekerjaan dan keusahawanan di masa hadapan. menjadi usahawan yang berjaya atau bekerja di dalam industri yang berkaitan.huraian sukatan pelajaran . di . Pelancongan dan Rekreasi member! pendedahan kepada murid tentang asas-asas kemahiran serta ilmu pengetahuan yang perlu ada di dalam dirt mereka sebagai persediaan untuk menceburi bidang pelancongan dan rekreasi. Penekanan juga diberikan kepada penghayatan nilai-nilai murni melaiui etika kerja yang baik dan kaedah berkomunikasi yang berkesan.pelancongan dan rekreasi MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI PENDAHULUAN Pelancongan dan Rekreasi ialah satu mata pelajaran elektif yang ditawarkan kepada murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik / Vokasional. Mata pelajaran ini diwujudkan bagi membolehkan murid memperoieh proses artikulasi dalam bidang yang berkaitan Kolej Komuniti dan Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. MATLAMAT Matiamat mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi adalah untuk membekalkan pengetahuan dan kemahiran pelbagai bidang dalam industri pelancongan sejajar dengan perkembangan industri pelancongan yang sedang pesat membangun di rantau ini. berkemahiran dan peka terhadap perkembangan serta peluang-peluang di dalam industri pelancongan. ianya dapat meiahirkan murid yang kompeten. Hasil dari pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini.

dan t»Jl£3iiirilril memperoleh pengetahuan tentang pelbagai sektor perniagaan yang boleh diceburi di dalam bidang pelancongan. [•jqailliti M<I!3fJIEil Wrlr ^ -] melaksanakan tugas di kaunter perkhidmatan. merancang dan mengendalikan acara.pelancongan dan rekreasi OBJEKTIF Objektif umum mata pelajaran Pelancongan dan Rekreasi ini adalah untuk membolehkan murid: >]»!fulfil MilEMiHg memberi pertolongan cemas. mengamalkan sikap mencintai alam sekitar. MilElIUlia . memperoleh pengetahuan dan kemahiran tentang profesion Pemandu Pelancong dan dapat menjalankan fungsi asas memandu pelancong. memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam bidang rekreasi.huraian sukatan pela jaran .

2 Alam sekitar dan kebersihan 4.4 Alam sekitar dan daya tampung 4. 40 minit sewaktu dan berdasarkan kepada minima 35 minggu pengajaran setahun.2 Kategori pemandu pelancong 2.4 Penggunaan peralatan dan kelengkapan pejabat 5 10 15 20 20 20 90 MODUL2 20 20 25 25 25 115 MODUL 3 15 20 20 20 75 MODUL 4 PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR 4.pelancongan dan rekreasi PENGAGIHAN WAKTU Mata pelajaran ini dirancangkan untuk diajar dalam 10 waktu seminggu.1 Pengenalan 1.4 Interpretasi 2.huraian sukaian pelajaran .5 Simulasi teknik pemandu pelancong PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3. Pembahagian waktu bagi dua tahun pengajian adalah seperti berikut :MODUL/TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL1 PERTOLONGAN CEMAS 1. Pembelajaran akan melibatkan teori dan juga kerja amali.5 Alam sekitar dan kitar semula 100 20 20 20 20 20 .1 Profesion pemandu pelancong 2. Jumlah bilangan waktu untuk tempoh tingkatan empat dan lima ialah 700 waktu (466 jam).5 Bantu mula 1.6 Cardio pulmonary resuscitation (CPR) dan expel air resuscitation (EAR) ASAS PEMANDU PELANCONG 2.2 Ciri-ciri staf perkhidmatan kaunter 3.3 Pengamal pertolongan cemas 1.4 Balutan 1.1 Kepentingan alam sekitar kepada industri pelancongan 4.3 Alam sekitar dan pencemaran 4. Bilangan waktu ini termasuk juga masa untuk menjalankan kerja-kerja amali / projek tetapi tidak termasuk masa untuk lawatan atau Iain-Iain aktiviti pembelajaran seperti penyediaan kertas projek dan sebagainya.3 Pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan 3.3 Memandu pelancong 2.1 Peranan kaunter perkhidmatan 3.2 Peti pertolongan cemas 1.

1 Pengenalan kepada pelancongan rekreasi 5.1 Pengenalan 7.1 Pengenalan 6.4 Tali-temali 5.8 Inventori perniagaan pelancongan 5 5 5 5 5 5 5 40 75 JUMLAH WAKTU 700 .4 Selepas acara 10 10 10 10 30 15 20 15 120 MODUL 6 125 25 30 40 30 MODUL 7 PERNIAGAAN PELANCONGAN 7.3 Litar berhalangan 5.pelancongan dan rekreasi MODUL / TOPIK AGIHAN WAKTU JUMLAH WAKTU MODUL 5 REKREASI DARAT 5.2 Merancang acara 6.7 Sektor persidangan dan pameran 7.3 Sektor pengangkutan 7.5 Sektor peruncitan pelancongan 7.2 Prosedur dan arahan aktiviti rekreasi darat 5.5 Perkhemahan 5.7 Merentas hutan 5.4 Sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7.6 Pandu arah 5.huraian sukatan pelajaran .2 Sektor penginapan 7.3 Pelaksanaan acara 6.8 Memerhati burung PENGENDALIAN ACARA 6.6 Sektor tarikan pelancong 7.

Pendekatan modular ini bertujuan meningkatkan penguasaan terhadap kemahiran. Daiam ruangan Has/7 Pembelajaran. Modul 2 .pelancongan dan rekreasi ORGANISASI KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran disusun mengikut Unit-unit Pembelajaran. dan . Sinopsis modul-modul ini adaiah seperti berikut: Modul 1 . Ruangan Bidang Pembelajaran mengandungi topik dan sub-topik bagi setiap modul yang harus disampaikan dan menjadi panduan skop pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi bertujuan untuk memberikan maklumat terperinci tentang unit-unit yang dikemukakan dalam Sukatan Pelajaran. Ruangan Cadangan Aktiviti Pembelajaran menumpu kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan bagi sesuatu topik. la merupakan cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh membantu murid menguasai sesuatu kemahiran. Modul 4 .Asas Pemandu Pelancong Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran sebagai profesion Pemandu Pelancong Kebangsaan serta dapat menunjukkan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi yang betul.huraian sukalan pelajaran . Kemahiran dan pengetahuan ini merangkumi ketiga-tiga aspek kognitif.Pertolongan Cemas Modul ini member! pelajar pengetahuan dan kemahiran asas tentang teknik-teknik memberi pertolongan cemas dan rawatan apabila berlakunya kemalangan ringan di tempat kerja atau semasa menjalankan tugas. Modul 3 . Walau bagaimanapun kaedah pengajaran dan pembelajaran lain boleh digunakan bergantung kepada situasi dan tahap kemampuan murid. dinyatakan kemahiran dan pengetahuan yang harus dicapai dari topik-topik yang berkenaan. psikomotor dan afektif. Setiap modul pembelajaran mempunyai objektif pembelajaran tersendiri dan diajar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Setiap Unit Pembelajaran dipecahkan kepada topik dan sub-topik di mana setiap topik itu membentuk modulmodul.Pelancongan dan Alam Sekitar Modul ini memberi peiajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan serta kepentingan alam sekitar kepada sistem ekologi dan industri pelancongan. Ruangan ini juga digunakan untuk menyampaikan maklumat tambahan serta takrifan khusus kepada topik-topik berkenaan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran.Pengurusan Kaunter Hadapan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang peranan dan kepentingan kaunter perkhidmatan dalam sesebuah organisasi. Huraian Sukatan Pelajaran Pelancongan dan Rekreasi mengandungi tujuh (7) modul. pengetahuan dan aplikasi prinsip-prinsip Pelancongan dan Rekreasi. Semua unit dihuraikan dengan jelas dan dinyatakan dalam ruangan Bidang Pembelajaran . Aktiviti aktiviti yang dicadangkan adalah juga untuk membantu murid memperkembangkan kecekapan penyelesaian masalah. ciri-ciri asas petugas serta pengurusan pejabat perkhidmatan kaunter hadapan.

Pengendahan Acara Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran tentang tatacara dan langkah yang perlu untuk merancang dan mengendalikan sesuatu acara .huraian su katan pelajaran . untuk . Modul 7 . Modul 6 .pel ancongan dan rekreasi Modul 5 .Pemiagaan Pelancongan Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran memilih dan merancang memulakan pemiagaan di dalam sektor tertentu di dalam industri pelancongan.Rekreasi Da rat Modul ini memberi pelajar pengetahuan dan kemahiran merancang serta mengendalikan salah satu aktiviti rekreasi darat dengan menerapkan ciri-ciri keselamatan pada setiap masa aktiviti dijalankan.

pendekatan pembelajaran secara kontekstual juga diserapkan bagi memudahkan pemahaman pelajar. projek berkumpulan. Kaedah pembelajaran masteri diberi tumpuan dan peiajar boleh mengulangi modul-modu! berdasarkan pencapaian pelajar.huraian sukatan pelajaran . Modul-modu! ini dibentuk berdasarkan kepada topik-topik yang membolehkan pelajar-peiajar menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran. Pemantapan penguasaan kemahiran berlaku dalam tempoh dua (2) tahun tanpa mengikut urutan modul. . aktiviti-aktiviti simulasi. Pelajar-peiajar perlu menumpu dan memahirkan sesuatu modul dan peiajar boleh mengulangi modul-modul berdasarkan pencapaian mereka. Di samping itu. Guru berperanan sebagai fasilitator kepada proses pembelajaran. lawatan dan berdiskusi. Pelajar boleh mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam nidang ini di Kolej Komuniti. Di samping itu pembelajaran secara kontekstual perlu diserap bagi memudahkan pemahaman pelajar. Semua modul ini bersifat developmental dan dinamik. Adalah dicadangkan modul 1 perlu di pelajari dahulu sebelum mempelajari modul-modul yang lain di sebabkan modul ini adalah modul pengenalan kepada industri pelancongan. Setiap modul adalah bersifat independents dan boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian situasi pengajaran dan pembelajaran. GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MODUL MATA PELAJARAN PELANCONGAN DAN REKREASI Mata pelajaran ini mengandungi tujuh (7) modul.pelancon gan dan rekreasi STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran dan pembelajaran adalah melaiui modul yang berbentuk independent dan hands-on. Kaedah pembelajaran dan pengajaran adalah dengan memberi pendedahan secara teori. Politeknik dan Institut Pengajian Tinggi yang lain.

2.3 PENGAMAL PERTOLONGAN CEMAS 1.1 Sifat-sifat pengamal pertolongan cemas.huraian sukatan pelajaran • pelancongan dan rekreasi MODUL 1 : OBJEKTIF : PERTOLONGAN CEMAS ( 90 WAKTU) Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. 1. kemalangan iii. melakukan tindakan bantu mula mengikut kaedah pertolongan cemas.1 Maksud pertolongan cemas 1. Menyenaraikan nama peralatan dan ubatan di dalam peti pertoiongan cemas Menerangkan kegunaan setiap peralatan dan ubatan di dalam peti pertolongan cemas Menggunakan peralatan sesuai dengan kes kecemasan 1.2 Prinsip asas pertoiongan cemas 1. mengenali ubatan dan peralatan pertolongan cemas serta penggunaannya.1. 2.2 PETI PERTOLONGAN CEMAS 1.1. menerangkan maksud dan prinsip pertolongan cemas. Memberi maksud pertolongan cemas Menerangkan prinsip asas pertoiongan cemas HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan eiektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1. punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan.3. 3.2 Ubatan dan kegunaannya 2.1 Peralatan 1.1 PENGENALAN 1. melakukan teknik pemulihan pemafasan menggunakan teknik CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) dan EAR (Expel Air Resuscitation). 1. 3.2.3. 5. 4. lemas Mengenal pasti sifat-sifat pengamal pertolongan cemas Mengenal pasti punca kecederaan mangsa dan teknik rawatan . BIDANG PEMBELAJARAN 1. mengenal pasti sifat pengamal pertolongan cemas.2 Kenal punca kemalangan dan teknik rawatan i kebakaran ii.2.

5.2 Teknik pemulihan pernafasan CPR dan EAR 1.5.6 Keracunan.6.3 Keracunan.4.2 Menilai keadaan mangsa 1.6 CARDIO PULMONARY RESUSCITATION (CPR) DAN EXPEL AIR RESUSCITATION (EAR) 1.4 Luka dan pendarahan 1.2 Patah.3 Anduh dan kegunaannya. pengsan dan lemas 2.5 BANTU MULA 1. 2.5.5 Patah. 1.6.3 Merawat mangsa 1. pengsan dan lemas 1.1 Luka dan pendarahan 3.5. terseliuh dan renjatan 3.1 Jenis balutan 1.4 BALUTAN 1.5.1 Menilai keadaan persekitaran 1.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 1. gigitan binatang bisa dan terbakar 1.2 Teknik membalut dan membebat 3. Menerangkan definisi CPR dan EAR Menggunakan teknik pemulihan CPR dan EAR . 1.5. Mengenal pasti jenis balutan Menggunakan teknik membalut dan membebat sesuai dengan kes kecemasan Menggunakan anduh dengan teknik yang betul Menyediakan dan menggunakan pengusung CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.4 Teknik menyedia dan mengangkat pengusung 4. 1.4. 2.4.4 Pitam. Menilai keadaan dan kemudahan sekitar kemalangan Memeriksa keadaan mangsa Meiakukan bantu mula dan rawatan awal terhadap 3. 1. 3.huraian sukatan pe lajaran .4.7 Pitam. terseliuh dan renjatan 1. gigitan binatang bisa dan terbakar 3.5.1 Maksud CPR dan EAR 1.

menerangkan ciri-ciri dan tujuan pelancong. Menerangkan teknikteknik latihan dan prosedur Pemandu Pelancong 10 .1. BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. 3.1 PROFESION PEMANDU PELANCONG 2. menerangkan maksud dan prinsip interpretasi dalam pelancongan. Mengenal pasti tugas bagi setiap kategori Pemandu Pelancong 3. mengamalkan tugas pemandu pelancong.4 Peranan Pemandu Pelancong 2.2 Etika Pemandu Pelancong 2. pelesenan 1. etika. rupa diri ii. pelesenan 2. kebersihan diri iii. peranan dan kategori pemandu pelancong.2 Pemandu Pelancong Alam Semulajadi i.2. 4. ( 115 WAKTU ) menerangkan maksud. sikap 2.1 Pemandu Pelancong Persiaran i. 5. Menerangkan etika dan peranan Pemandu Pelancong Mengamalkan etika dan ciri-ciri Pemandu Pelancong Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 1.2 KATEGORI PEMANDU PELANCONG 2.1.3 Ciri-cii Pemandu Pelancong i. mempraktikkan teknik memandu pelancong. tugas ii.1. Membezakan kategori Pemandu Pelancong 2. latihan dan prosedur iii. 2.huraian sukatan pelajaran .1 Maksud Pemandu Pelancong 2.1. Menerangkan maksud Pemandu Pelancong 2. tugas ii latihan dan prosedur iii.2.pelancongan dan rekreasi MODUL 2 : ASAS PEMANDU PELANCONG OBJEKT1F: Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.

4.3 Teknik interpretasi i. Perlaksanaan program Post Tour Evaluation 2.4. 2. Perancangan dan penyediaan program Pelaksanaan a. Lisan ii.1 Maksud interpretasi 2.4 INTERPRETASI 2. Mengenal pasti ciicii dan tujuan pelancong Merancang dan menyediakan program lawatan Melaksanakan program mengikut jadual yang telah ditetapkan Menilai program yang dilaksanakan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik internet Penceramah jemputan Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Pentlaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 2.1 Teknik Asas Memandu Pelancong i. Ciri-ciri Pelancong b. ii. 4.5 SIMULASI TEKNIK PEMANDU PELANCONG 11 .4. iii. Menyatakan maksud interpretasi di dalam pelancongan Menerangkan prinsip-pinsip interpretasi Menggunakan teknik interpretasi yang betul Mempraktikkan teknik memandu pelancong menggunakan teknik asas memandu pelancong dan teknik interpretasi 4. 1.3 MEMANDU PELANCONG 2.huraian sukatan pelajaran .Cetak 3. Pengurusan Masa b.2 Prinsip-prinsip Interpretasi 2. 2. Sebelum Memandu pelancong a.3. Elektronik iii. 2. Tujuan lawatan c.

BIDANG PEMBELAJARAN 3. menerangkan peranan kaunter perkhidmatan di dalam sesebuah organisasi pelancongan.3 3.1.4 Kerja kumpulan Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Peiaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Ceramah 3.pelancongan dan rekreasi MODUL3 : PENGURUSAN KAUNTER PERKHIDMATAN (75 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini muid akan dapat: 1.1. mengamalkan aspek pengurusan dan keselamatan pejabat. 2.5 12 . Menerangkan peranan kaunter perkhidmatan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian 3.1 3. Makanan dan minuman iii. mengenal pasti dan menggunakan peralatan pejabat.1.1. Pengangkutan iv. 3. Penginapan ii.1. mengamalkan ciri-ciri dan etika berkomunikasi dengan pelanggan. Perkhidmatanperkhidmatan lain Pembentukan tanggapan pertama (first impression) 1.huraian sukatan pelajaran .1 PERANAN KAUNTER PERKHIDMATAN 3. 4.2 Pendaftaran Hebahan maklumat menggunakan bahan bercetak (brosur dan Iain-Iain) Menerima bayaran Perkhidmatan jualan dan tempahan i.

4 Keselamatan staf dan pengguna Melaksanakan pengurusan pejabat kaunter perkhidmatan Mengamalkan aspek keselamatan staf dan pengguna 2.4.4.3. Memberi panduan iv.3 Keceriaan pejabat 3.2 CIRI-CIRI STAF KAUNTER PERKHIDMATAN 3.3 Mesin fotostat 3. 13 . Menggunakan etika berkomunikasi ketika berinteraksi dengan pelanggan Sumber : Media cetak Bahan eiektronik internet Penceramah jemputan Menggunakan peralatan sebenar Teknik : Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Pejabat simulasi Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 3. Memberi pandu arah v. Personaliti yang baik Etika berkomunikasi i Menyambut tetamu ii.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 3.3.4 PENGGUNAAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN PEJABAT 3.1 Teiefon 3.3 PENGURUSAN PEJABAT KAUNTER PERKHIDMATAN 3.3.1 Kebersihan pejabat 3.6 Mesin kad kredit Mengenal pasti peralatan dan kelengkapan pejabat.4 Komputer 3.4. Menggunakan peralatan dan kelengkapan pejabat mengikut prosedur operasi yang teiah ditetapkan (standard operation procedure).4.5 Pencetak 3. Penyelesaian masalah 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menunjukkan gaya diri yang positif 2. 3.2 3.4.4.3.2 Susunatur pejabat 3.2.1 Gayadiri i. Menjawab pertanyaan iii.2 Mesin faksimili 3.2.huraian sukatan pelajaran .

5. merancang dan mengendalikan kempen kebersihan dan projek kitar semula. BIDANG PEMBELAJARAN 4.pelancongan dan rekreasi MODUL 4 : OBJEKTIF: PELANCONGAN DAN ALAM SEKITAR (100 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. tali air c. 4. empangan Menerangkan kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN c. menerangkan sumber. Buatan manusia a.1. 3.1 Sumber alam sekitar i. 2.2 Kesan kemusnahan alam sekitar kepada ekologi dan industri pelancongan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 14 .1. laut e.1 KEPENTINGAN ALAM SEKITAR KEPADA INDUSTRI PELANCONGAN 4. punca dan kesan pencemaran alam sekitar serta langkahlangkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. menerangkan maksud. kesan dan langkah mengelakkan lebihan daya tampung. paya Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan d. 6.huraian sukaian pelajaran . isu dan kepentingan penjagaan aiam sekitar. tasik Ceramah b. menerangkan konsep dan kepentingan kitar semula serta langkah melaksanakan amalan kitar semula. hutan b. tasik Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan 4. kepentingan dan kesan alam sekitar kepada industri pelancongan. ii. sungai Menyenaraikan sumbersumber alam sekitar Mengaitkan kepentingan alam sekitar kepada ekoiogi dan industri pelancongan 3. Semula jadi a. menerangkan jenis-jenis. menerangkan ciri-ciri.

1 HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menghuraikan kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar Mengenal pasti ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah Mengenal pasti isu-isu kebersihan alam sekitar Merancang dan melaksanakan kempen kebersihan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpuian Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 15 .2 ALAM SEKITAR DAN KEBERSIHAN Kepentingan penjagaan kebersihan dan keindahan alam sekitar. 4.2 Ciri-ciri persekitaran yang bersih dan indah. Etika dan sikap positif penggunaan dan penjagaan harta benda awam.huraian sukatan pelajaran . 4. i Sistem pembuangan sampan ii.2.4 isu-isu kebersihan alam sekitar Kempen kebersihan di sekolah / premis awam / lokasi tarikan pelancongan setempat. 4.2.pelancongan dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4.3 4.2.2.

huraian sukatan pelajaran . Menerangkan jenis-jenis pencemaran alam sekitar 4.1 Jenis-jenis pencemaran alam sekitar i. udara ii. air iii.3.3 Kesan pencemaran Menyatakan punca-punca pencemaran Menghuraikan kesan-kesan pencemaran terhadap manusia dan industri pelancongan Sumber : Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti : Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 16 .3.pelanconga n dan rekreasi BIDANG PEMBELAJARAN 4. ALAM SEKITAR DAN PENCEMARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 4. hingar 1.3.2 Punca pencemaran 4.3.

Kesan iebihan daya tampung kepada: Destinasi tarikan i. Jalanraya v. i. Hos vi.3. 2. Menyenaraikan kepentingan kitar semula 3. 3.5 ALAM SEKITAR DAN KITAR SEMULA 4. Flora dan fauna v.4.5.5.2 Konsep kitar semula Kepentingan kitar semula 1. signboard /papan tanda amaran ii. Laluan hutan ii.4 Langkah-langkah mengelakkan pencemaran alam sekitar. pemantauan kebersihan Mencadangkan langkahlangkah mengelakkan pencemaran aiam sekitar 4.peianconoan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Simulasi di kaunter perkhidmatan Penilaian : Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 4. Sumber jaya (natural resources) Langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 1. Mengenal pasti langkah melaksanakan amalan kitar semula 4. Menerangkan maksud daya tampung Menerangkan kesan Iebihan daya tampung Mengenal pasti langkah mengelakkan Iebihan daya tampung 4.4.4 ALAM SEKITAR DAN DAYA TAMPUNG 4.1 4.5.5.2 Maksud daya tampung.3 Langkah melaksanakan amalan kitar semula 4. Merancang dan melaksanakan projek kitar semula 4. Menerangkan konsep kitar semula 2.4.1 4. penyediaan tong sampah iii.3 4.4 Projek kitar semula 17 .huraian sukatan pelajaran .

iii. mengenal pasti jenis-jenis aktiviti. ii vi vii 5. vi. menerangkan maksud.1.1. 4. Menerangkan hubungkait rekreasi dalam industri pelancongan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Penceramah jemputan Internet Teknik: Menerangkan maksud rekreasi darat Mengenal pasti sumber pelancongan rekreasi Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti pelancongan berasaskan rekreasi Ceramah Kerja kumpulan Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Penilaian: Pembentangan 5.3 iv v 18 .pelancongan dan rekreasi MODUL 5: REKREASI DARAT (120 WAKTU OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1. peralatan dan prosedur keselamatan aktiviti rekreasi.1. menerangkan jenis-jenis aktiviti dan destinasi pelancongan rekreasi.1 PENGENALAN KEPADA PELANCONGAN REKREASI 5. melaksanakan aktiviti-aktivti rekreasi dan mematuhi prosedur serta arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi. 2. ii. peranan dan hubungkait rekreasi di daSam industri pelancongan. iv. v.1 Hubungkait pelancongan rekreasi dengan industri pelancongan Maksud rekreasi darat dan sumber rekreasi darat bukit hutan rekreasi taman rekreasi iadang/estet taman bunga padang tapak perkhemahan Jenis-jenis rekreasi darat i.2 2. Litar berhalangan tali-temaii perkhemahan pandu arah merentas hutan memerhati burung 1. 3. 3.huraian sukatan pelajaran . HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. 4.

iii.2.2.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. x.huraian sukatan pelajaran . iii. 5. Mengenal peralatan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur dan arahan apabila menjalankan aktiviti rekreasi Merancang program dan peralatan aktiviti rekreasi darat 5.3. vi.3. iv. Titi berayun panjat tali tangga kambing terowong tembok gayut monyet gayut tarzan merangkak menyusup tangga tinggi 5.1 5.3.4 Jurulatih bertauliah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Kajian Aktiviti: Perbincangan Kajian Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis halangan Mengenal pasti prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Menjalankan aktiviti litar berhaiangan Mematuhi prosedur keselamatan aktiviti litar berhaiangan Jenis-jenis halangan n.2.3 LITAR BERHALANGAN 5. Mengenal aktiviti litar berhaiangan 5.2. vii.1 5. ix. v.3 trek litar halangan stesen aktiviti jam randik 3. 4 5 6 1. 2.3.2 Pengenalan litar berhaiangan Peralatan litar berhaiangan i.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Litar Berhaiangan 19 .2 PROSEDUR DAN ARAHAN AKTIVITI REKREASI DARAT 1.3 Keselamatan Persediaan program Persediaan peralatan 5. ii.2 5. 2. viii.

pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5. Mengenal pasti aktiviti tali -temali Menamakan jenis-jenis tali Menunjukkan cara-cara penjagaan tali CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Tali Kayu/buluh Teknik: Ceramah Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Perbincangan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Folio Mengenal jenis-jenis Simpulan. Lilitan dan Sembatan i. Wire rope 5. Simpul Manok iii. lilitan dan sembatan 5.Karamental iii. Polyster v.4. Ikatan. Ikatan. Ikatan Nelayan v. Ikatan Silang Tungku ix. Ikatan Serong vii.2 Pengenalan aktiviti tali-temali Jenis-jenis tali dan penjagaannya i. Hawser-liad iv.4. 3. Simpul balak 5.4. 20 . Mematuhi prosedur langkah keselematan kerja tali-temali 6. Ikatan Seraya vi. 2.4 TALI-TEMALI 5. ikatan. Ikatan Silang Gunting viii.4 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti tali-temali Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat 1. Nylon/Perlon ii. Buku sila ii.1 5. Lilitan dan Sembatan 4.huraian sukatan pelajaran . Membuat simpulan.3 Jenis-jenis Simpulan.Tindih kasih iv.4.

lilin 5.2 Pengenalan Aktiviti perkhemahan.7 Memasak makanan secara mudah 5. Khemah berbumbung /Ridge tent 1. Melipat khemah.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5.3 Bahagian-bahagian khemah i.5. Taklimat aktiviti ii. Menjalankan aktiviti berkhemah Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti perkhemahan 21 . Ceramah Perbincangan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian 5.5 Penjagaan Khemah i. Helaian atas / fly sheet v. Khemah berangka iii. menjemur iv. 7.5. membersih ii. menyimpan 5. Mengenal jenis-jenis khemah CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Khemah Tali Kayu/buluh Teknik: Menamakan bahagian-bahagian khemah 2. Khemah'A" ii. membasuh iii.5. kayu api ii.8 Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Perkhemahan. Palang iii. Mematuhi prosedur khemah 4.1 5.4 Prosedur berkhemah i.5.huraian sukatan pelajaran . Jenis-jenis dan Bahagian khemah i. Khemah ringkas (bivoac) iv. Organisasi Pergerakan Menerangkan prosedur aktiviti berkhemah 3. Tiang ii.5. penjagaan Folio Menghidupkan api di perkhemahan 5. I. Personel yang mahir Situasi yang selamat IV. Pancang iv. Pintu 5. Memilih tapak Mendirikan khemah Menurunkan khemah iv.5. 5.5.5. 8. tapak Menunjukkan cara memasak makanan secara mudah 6.5 PERKHEMAHAN 5.6 Menghidupkan api i.gas iii.

6.2 Peralatan Pandu Arah i. Menerangkan dan mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 5.3 Teknik Membaca Kompas bahagianbahagian kompas ii. 5.5 Mencari kedudukan dan lokasi dalam peta. 2. Jam randik ii. Kompas iii. Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Aktiviti Pandu arah.6. Menunjukkan cara mencari kedudukan dan lokasi dalam peta 5. 8. Mata angin Membaca dan mengorientasi peta. 22 . 5. Menunjukkan cara membaca dan mengorientasi peta.6. Tanda stesen iv.1 Pengenalan aktiviti pandu arah 5.6.6 PANDUARAH 1.6 6.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 5.huraian sukatan pelajaran . Borang Kawalan v.6.4 4. Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Menjalankan aktiviti pandu arah 7.Mengenal 16 mata angin CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengenal peralatan pandu arah Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta lakar Peta topo Jangka sudut Teknik: Ceramah Perbincngan Kajian Kerja kumpulan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio Pelan Mengenal bahagian-bahagian kompas Mengenal mata angin Pelaporan 5. 'puncher' (penanda stesen) vii. Wise! vi. 3.6. Aiat tulis 5.

Sistem ekologi 5. Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah 13. vi. iv. Penyelidikan ii. Fiora dan fauna iii. 5. v.3 Cara menjalankan aktiviti merentas hutan Berjalan kaki Berbasikal Kenderaan awam Berakit/sampan/kayak Mendaki bukit Peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan Tanda stesen Peta iakar Penanda / Tunjuk arah (plate logam.7. 5. Organisasi Pergerakan 23 . ribbon dsb. Mengenal peralatan dan kelengkapan aktiviti merentas hutan iii.7 MERENTAS HUTAN 5.7.5 12.2 Pengenalan Merentas Hutan Tujuan Merentas Hutan i. v. viii.) Borang kawalan/laporan Pakaian Rangsum Peti ubat 10.Tanah-tanih iv.1 5.4 Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio in.7.7. iv. Menghuraikan tatacara aktiviti merentas hutan dijalankan Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Peian 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincngan Tayangan video 11. Menjalankan aktiviti merentas hutan 14. vii.7. Menghuraikan tujuan aktiviti merentas hutan BIDANG PEMBELAJARAN 5.huraian sukatan pelajaran - pelancon gan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 9. Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti pandu arah Prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti merentas hutan Taklimat aktiviti Personel yang mahir in. Situasi yang selamat iv.

8. 6. sistem ekoiogi 5. 24 . 2.3 Peralatan dan kelengkapan aktiviti memerhati burung teropong buku rujukan buku catatan iv.5 Cara menjalankan aktiviti memerhati burung Prosedur Pelaksanaan dan Keselamatan Taklimat aktiviti Personel yang mahir Situasi yang selamat Organisasi Pergerakan 3.8.8.huraian sukatan pelajaran - pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menerangkan tujuan aktiviti memerhati burung BIDANG PEMBELAJARAN 5.8 MEMERHATI BURUNG (BIRD WATCHING) Pengenalan memerhati burung Tujuan memerhati burung penyelidikan fauna aktiviti masa lapang iv.8. alat tulis 5. Menyatakan tatacara aktiviti memerhati burung dijalankan Mengenal pasti prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung Menjalankan aktiviti memerhati burung Mematuhi prosedur pelaksanaan dan keselamatan aktiviti memerhati burung 1. 4.8.2 Sumber: Media cetak Bahan elektronik Internet Penceramah jemputan Kompas Peta Iakar Peta topo Jangka sudut Pelan 'Guide' Teknik: Kajian Kerja kumpulan Ceramah Perbincangan Tayangan video Aktiviti: Amali Perbincangan Lawatan Pelaporan Tugasan Penilaian: Pembentangan Lembaran kerja Pertandingan Ujian Folio 5.1 5.4 5. Mengenal peralatan dan kelengkapan memerhati burung 5.

mengenal pasti kerjaya didalam sektor pengendalian acara. BIDANG PEMBELAJARAN 6. menilai pelaksanaan acara.1 PENGENALAN 6.1.pelancongan dan rekreasi MODUL 6 : PENGENDALIAN ACARA (125 WAKTU ) OBJEKTIF : Di akhir modul ini murid akan dapat: 1 2 3 4 menerangkan jenis-jenis acara dan kepentinganya kepada industri pelancongan. Menerangkan kepentingan acara dalam industri pelancong 3.2 6.1.1. v vi vii viii ix l 2. merancang program dan melaksanakan acara. Menyenaraikan jenisjenis acara HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar ii iv.3 25 .huraian sukatan pelajaran .1 Jenis-jenis acara: Mesyuarat Seminar Konvensyen Festival/Pesta/Fiesta Pameran Expo Forum Bengkel Simposium Kepentingan acara dalam industri pelancongan Bidang kerjaya di dalam sektor pengendalian acara 1. Mengenal pasti kerjaya di dalam sektor pengendalian acara Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Lawatan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan 6.

2 MERANCANG ACARA. Menyediakan kertas cadangan Membuat persediaan sebelum melaksanakan acara Media elektronik Buku rujukan Perpustakaan Penceramah luar Kertas cadangan Video/VCD Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Tunjukcara Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Merancang acara Menyediakan kertas kerja Mengendali mesyuarat Menyediakan teks Mengadakan raptai dan latihan Merancang aktiviti sokongan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil tugasan Hasil acara Sebelum acara Penetapan aturcara.2 ii. iv.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6. vi. v. Perlantikan ahli ii Jawatankuasa iii. x. persembahan. Sumber: Media cetak 1. xii. vii. ix. 26 . Surat jemputan Program promosi Kenal pasti peralatan Aktiviti sokongan (jamuan. 6. xiii.huraian sukatan pelajaran . Penetapan tarikh dan masa Penentuan lokasi Peruntukan kewangan Perlantikan pengacara Penyediaan teks ucapan Raptai dan latihan Senarai tetamu Perlantikan jawatankuasa pelaksana. xi. Mesyuarat ahli jawatankuasa iv. Kertas cadangan 6. sambutan dan Iain-Iain) iii.1 Awal i. viii. Melantikdan menjalankan mesyuarat jawatankuasa 2. i.2.2.

1 Penyediaan tempat dan peralatan 6. 6.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 6. Mengadakan mesyuarat "post¬ mortem" 27 .3.3.4 Pelaksanaan aktiviti-aktiviti sokongan.1 Kebersihan tempat.3.4. Menyelia kebersihan lokasi 2.3 Susun peralatan 6.4. Menyusun peralatan mengikut pelan susunatur peralatan 2.3 Laporan kewangan 6.3.3 PELAKSANAAN ACARA 6. Mengendali dan menyelia pelaksanaan acara Media elektronik Peralatan berkaitan Buku rujukan Teknik: Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Menyediakan acara Mengadakan mesyuarat Pelaporan Penilaian: Kuiz Ujian Hasil pelaksanaan acara Hasil laporan 6.4 SELEPAS ACARA 6. Sumber: Media cetak 1.2 Mesyuarat "post-mortem" 6.4.huraian s ukatan pelajaran .4.4 Laporan penilaian 1.2 Uji lari penggunaan peralatan 6.

4.2. Homestay kuiz Ujian Tugasan 28 . Mengenal pasti peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 7. 2. Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor penginapan Risalah 7.2 SEKTOR PENGINAPAN 7.huraian sukatan pelajaran .Chalet iii. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Teknik: Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Tugasan Penilaian: Kuiz Ujian Tugasan Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Teknik: Kajian Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio BIDANG PEMBELAJARAN 7.pelancongan dan rekreasi MODUL 7: OBJEKTIF: PERNIAGAAN PELANCONGAN ( 75 WAKTU ) Di akhir modul ini murid akan dapat: 1.2 i Tapak perkhemahan ii. Jenis pemiagaan 1. menerangkan kepentingan sektor-sektor pemiagaan pelancongan.1 Kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan. 3.1. mengenal pasti pelbagai peluang pemiagaan pelancongan. menyenaraikan jenis-jenis sektor pemiagaan pelancongan. Menerangkan kepentingan sektor penginapan di dalam industri pelancongan 2.2.1 PENGENALAN 7.1 Peluang pemiagaan dalam industri pelancongan 1. menghasilkan inventori pemiagaan pelancongan.

2 Jenis pemiagaan Kedai cenderamata Penjual barang antik Kedai kraftangan Menerangkan kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan. Khidmat katering Menerangkan kepentingan sektor perkhidmatan makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 2.2 Jenis pemiagaan i.1 Kepentingan sektor peruncitan di dalam industri pelancongan.5 SEKTOR PERUNCITAN PELANCONGAN 7. 7. 7. iii.3.5.1 Kepentingan sektor makanan dan minuman di dalam industri pelancongan 7.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.huraian sukatan pelajaran . Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor peruncitan pelancongan.1 Kepentingan sektor pengangkutan di dalam industi pelancongan.4. Restoran ii. Menerangkan kepentingan sektor pengangkutan di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor pelancongan 2.4 SEKTOR PERKHIDMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 7. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai di dafam sektor perkhidmatan makanan dan minuman 7. Pembekal bahan mentah iii.4.3.5.3 SEKTOR PENGANGKUTAN 7.2 Jenis pemiagaan Khidmat kereta sewa Basikal / motosikal sewa Sewaan bot CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 1. 7. 29 .

7 SEKTOR PERS1DANGAN DAN PAMERAN Kepentingan sektor persidangan dan pameran di dalam industri pelancongan. Penganjur pameran 7.8 INVENTORI PERNIAGAAN PELANCONGAN. 7.2 Jenis pemiagaan i.pelancongan dan rekreasi HASIL PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 7.1 1.7. 7.8.1 Kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan.6 SEKTOR TARIKAN PELANCONG 7.huraian sukatan pelajaran .8. 7. Mengenal pasti peluang pemiagaan. Pengelola Majlis iii.7.2 Inventoi Peluang pemiagaan 7.1 7. Menerangkan kepentingan sektor persidangan dan pameran. 2. Menerangkan jenis pemiagaan yang sesuai untuk sektor persidangan dan pameran.6. Penganjur Hari Keluarga ii.2 Jenis pemiagaan Kolam air panas Dusun Pusat pembuatan kraf 1. 2. Menghasilkan satu inventori pemiagaan pelancongan di kawasan yang ditentukan. 1. 30 .6. 7. Menerangkan kepentingan sektor tarikan pelancong di dalam industri pelancongan Menyenaraikan jenis pemiagaan yang sesuai di dalam sektor taikan pelancongan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumber: Media cetak Media elektronik Brosur Risalah Majalah Teknik: Kajian Sumbangsaran Perbincangan Kerja kumpulan Aktiviti: Lawatan Pelaporan Kajian profil Penilaian: Folio kuiz Ujian Tugasan 2.

The Survival Skills . Astroff. Cooperative Extension Service. NewYork:John 31 . UK:Hodder &Stoughton. Tohar & Ahmad Fawzi M. D Cousins.A Personal Focus. ManagingConventions and Group Business. Leonard H„ David CD. E. Pemimpin Rekreasi Luar. McDonnei. Bever. R. A Conference and Workshop Planner's Hoyle.J (1990). US:Amacom. (2001). C. Safety . Hoyle.pelancongan dan rekreasi BAHAN RUJUKAN Alexander. Louis: Mosby Year Book. David L. Management Planning for Park and Recreation Areas . US : Mc GrawHiil. J. T & James R. (1998). Professionai Table Service. Cranbury: Waterbury Press. Park and Recreation Monthly Journal 1993 . East Lansing. Schmid. J. Michigan: Educational Institute of the American Hotel and Motel Association. Milton. MLUSA-IHMA Managing Conventions & Group Joe J. & Shiner. J. (1995) Business. (3rd ed. (1999). George E.. St. (1974) . Hart.. (1991). (1991). Wiley & Sons Inc. Fuiler. Forrester. UK:Brockhampton Press.). William J. Foff. Phil (1991). Ashley (1991). UK: Van Nostrand Reinhold Mokhtar Haji Mohd. (1994). Philadephia: W. Meyer. Ecole Technigue Hoteliere Tsuii . Kuala Lumpur. Dorf. & Spiihler.Ed. & Smith. New York: Cresent Books. Extreme Sea Kayaking . UK: Van Nostrand Reinhold. (1981). (1992). Sdn. Thomas JA Jones(1989 ).. S. Convention Sales and Services . Alexandia : National Recreation dan Park Association. New Jersey. (1995).1996 Professional Restaurant Service. Easy To Make . USA John Wiley &Sons Jubenville. Managing Festivals and Tourism Eve nts.. The Step By Step Art of Table Decorating. Michael Powers (1999).B. Allan (1978). Eric Soares. Thomas JA Jones.. Goldblatt (1997). Marty (1998). Special Events & Best Practices in Modern Event Management 2nd. Saunders Company. Kementerian Belia dan Sukan. Michigan State University: Extention Bulletin E-2303. LondomSphere Books Limited. Borland Lois & Schleider. Modern Restaurant Service . Manual . Pengurusan Rekreasi. Utusan Publications & Dists. David C. Manual Jurulatih. Protokol di Malaysia Tradisi dan Amalan. Gordon J. Outdoor Recreation Management . Chek Mat. Lillicrap. Bhd. National Park and Recreation Assoc. Basri. Leonard H.huraian sukatan pelajaran . Food and Beverage Service.Party and Table Decorations . Kuala Lumpur:DBP Moxley.

The Instructor's Unit Pendidikan Jasmani. Rahimah (1998. Introduction to the Industry. USA:ITP Meeting Conventions & Expositions: An Sarbeus de Sonto. Gorsuch Scarissbrick. Group Travel . 27).huraian sukatan pelajaran . Utusan Malaysia. Universiti Putra Malaysia. US: CBI Publishing Co. Ed. Dis. Walter Cryer.D. (2nd. W. ms 13. Inc. Matha. 28). Manual. W. Rahimah (1998. Arizona.pelancongan dan rekreasi Rhonda J. ms 30 Wiseman John (1986). Montgomery & Sandra K Strick (1995). Publishers. (1997). 32 .). London : Collins Harvill.D. Dis. New York: Del Mar Publishers. (1991). How to Sell Banguets . Nota EDU 3515 Pendidikan Luar. Taylor. Dis. The SAS Survival Handbook. Elakkan Pencemaran . W. Rahimah (1998. Utusan Malaysia. Rekreasi Satu Gaya Hidup . Alam Jadi Tarikan .D. Utusan Malaysia. Terengganu State Educ. Co-curriculum Training Centre. Dept. D (1981). Swimming . 12).

Norlili Juwita Bt. Kassim Prof. 3. 4.PJK Pn. 9. Khaairuddin B. Othman B. Arshad Pn. Dr. Shaharudin B. Mohd Abu Bakar En.. AMT. Yusof. Mohd Said Pn. 2. Ismail. En. 7. Aziz Shah. Tahir Tuan Syed Shik B. Khalil En. PERHEBAT PERHEBAT Universiti Tenaga Nasional 33 . Sarimah Bt.pelancongan dan rekreasi PANEL JAW AT AN KUASA PENGGUBAL KURIKULUM Politeknik Johor Bahru Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu Politeknik Seberang Prai Politeknik Sultan Salahudin Abd.huraian sukatan pelajaran . 6. 8. Arfah Bt. Shah Alam Universiti Utara Malaysia Politeknik Johor Bahru 1. Kadir Pn. Syed A. Wan Azmin Bt. PJK. 5. Mohd Ariffin B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful